Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Nyob rau hauv tib neeg tsuas yog muaj lo lus ntawm txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb, tab sis tib neeg tsis paub tias dab tsi thiaj yog kev ntseeg, tsawg tshaj plaws yog qhov tias vim li cas nws ho muaj kev ntseeg. Tib neeg to taub tsawg dhau, thiab tib neeg tus kheej tsis muaj txaus; nws txoj kev ntseeg Kuv yog tiam sis tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev paub. Txawm hais tias nws tsis paub tias txoj kev ntseeg yog dab tsi, los sis tsis paub tias vim li cas nws muaj kev ntseeg Kuv, nws tseem pheej ntseeg Kuv mus ntxiv. Qhov uas Kuv thov ntawm tib neeg tsis yog rau nws hu Kuv tas li zoo li qhov no los yog ntseeg Kuv nyob rau hauv ib txoj hau kev uas tsis tsim nyog, rau qhov tes dej num uas Kuv ua kom tib neeg thiaj pom Kuv, thiab paub Kuv, tsis yog kom tib neeg qhuas thiab saib Kuv kom pom txoj kev kaj tshiab. Muaj ib zaug Kuv tau qhia ntau cov cim thiab txuj ci phim hwj thiab tau ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab cov neeg Yixayee thaum lub sij hawm ntawd ua rau Kuv txaus siab thiab lees paub Kuv lub peev xwm zoo los kho cov neeg mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nyob rau sij hawm ntawd, cov neeg Yudais xav tias Kuv lub hwj chim kho tau zoo heev, ua tau zoo heev—thiab vim yog ntawm Kuv tej num ntau, lawv txhua tus tau hwm Kuv, thiab tau txais kev qhuas zoo rau txhua yam ntawm Kuv lub hwj chim. Yog li ntawd, txhua tus uas pom Kuv ua tej txuj ci tseem ceeb ntawd tau raws Kuv qab ze heev, ntau txhiab leej ntawd tau nyob puag ncig Kuv los saib Kuv kho cov neeg muaj mob zoo. Kuv tau qhia ntau cov cim thiab txuj cim phim hwj, tab sis tib neeg tsuas ntsia Kuv zoo li yog tus kws kho mob xwb; yog li ntawd, tib yam thiab, Kuv kuj tau hais ntau yam lus qhia rau tib neeg nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis lawv tsuas saib Kuv li ib tug xib hwb uas zoo tshaj nws cov thwj tim xwb. Txawm yog niaj hnub no los, tom qab tib neeg tau pom keeb kwm sau tseg ntawm Kuv tes dej num, lawv yeej tseem txhais txuas ntxiv mus tias Kuv yog tus kws kho mob zoo uas kho cov neeg mob zoo thiab yog tus xib hwb rau cov neeg tsis paub, thiab lawv tau txhais tias Kuv yog Tswv Yexus Khetos uas muaj kev hlub tshua. Tej zaum cov uas txhais tej nqe Vajluskub yuav paub zoo tshaj Kuv cov txuj ci kho mob zoo, los sis tej zaum tseem yog cov thwj tim uas ua tau zoo tshaj lawv tus xib hwb, tab sis cov tib neeg uas muaj suab nrov npe zoo li no, cov uas muaj suab npe nrov thoob ntiaj teb, tsuas saib Kuv qis li ib tug kws kho mob xwb. Txhua yam uas Kuv ua ntau tshaj li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv, thiab Kuv lub tswv yim zoo tshaj li Xalaumoos cov tub lub, tiam sis tib neeg tsuas saib Kuv li yog tus kws kho mob uas muaj neeg paub me ntsis thiab yog tib neeg ib tug xib hwb uas tsis muaj tib neeg paub txog. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm. Cov neeg Yudais ntseeg Kuv rau Kuv txoj kev tshav ntuj thiab raws Kuv mus txhua qhov chaw uas Kuv mus. Cov tib neeg ruam muaj kev paub thiab kev paub tsawg no tsuas nrhiav kom pom cov cim thiab cov txuj ci phim hwj uas Kuv tau ua xwb. Lawv suav hais tias Kuv yog tus thawj txiv tsev ntawm cov Yudais uas ua tau tej txuj ci tseem ceeb zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd thaum Kuv ntiab dab tawm ntawm tib neeg, nws ua rau muaj kev sib cav nyob hauv lawv: Lawv hais tias Kuv yog Eliyas, tias Kuv yog Mauxes, tias Kuv yog tus laus tshaj plaws ntawm txhua tus uas cev Vajtswv lus, tias Kuv yog tus kws kho mob zoo tshaj plaws. Dua li ntawm Kuv Tus Kheej lawm tus ua hais tias Kuv yog txoj sia, txoj hau kev, thiab qhov tseeb, tsis muaj leej twg tuaj yeem paub Kuv tus kheej los sis Kuv qhov uas yog leej twg tiag. Dua li ntawm Kuv Tus Kheej tus uas hais tias lub ntuj ceeb tsheej yog qhov chaw Kuv Leej Txiv nyob, tsis muaj leej twg paub tias Kuv yog Vajtswv Leej Tub thiab kuj yog Vajtswv Tus Kheej. Dua li ntawm Kuv Tus Kheej uas hais tias Kuv yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej thiab txhiv noob neej, tsis muaj leej twg paub tias Kuv yog tus Kws Cawm Dim ntawm noob neej, thiab tib neeg tsuas paub tias Kuv yog tus muaj lub siab zoo thiab muaj lub siab hlub tshua xwb. Thiab dua li ntawm Kuv Tus Kheej uas tuaj yeem piav qhia txhua qhov muaj ntawm Kuv, tsis muaj leej twg paub txog Kuv, thiab tsis muaj leej twg ntseeg tias Kuv yog Vajtswv uas muaj txoj sia nyob Leej Tub. Qhov no yog tib neeg txoj kev ntseeg Kuv, thiab txoj kev lawv sim dag Kuv. Lawv yuav ua tim khawv rau Kuv tau li cas thaum lawv muaj txoj kev xav zoo li no rau Kuv?

Tib neeg ntseeg Kuv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Kuv, los sis lawv tsis tuaj yeem ua tim khawv tau rau Kuv ua ntej Kuv qhia Kuv Tus Kheej. Tib neeg pom tias Kuv tsuas yog tus ua tau zoo tshaj tej tsiaj thiab txhua tus tib neeg dawb huv xwb, thiab pom tias tes dej num uas Kuv ua yog txoj uas tib neeg ua tsis tau tiav xwb. Yog li, txij li cov neeg Yudais los txog rau cov neeg nyob rau niaj hnub no, txhua tus uas pom Kuv tej yeeb yam zoo tau muaj kev xav paub txog Kuv, thiab tsis muaj ib tug tsiaj twg lub qhov ncauj ua tau tim khawv rau Kuv. Tsuas yog Kuv Leej Txiv ua tim khawv rau Kuv xwb, thiab tau ua ib txoj kev rau Kuv hauv txhua yam uas raug tsim tawm los; yog tias Nws tsis ua, txawm hais tias Kuv tau ua hauj lwm li cas los xij, tib neeg yuav tsis paub tias Kuv yog tus Tswv ntawm kev tsim, vim tib neeg tsuas paub nqa ntawm Kuv mus xwb thiab tsis muaj kev ntseeg Kuv los ntawm Kuv tes dej num. Tib neeg paub Kuv tsuas yog vim Kuv dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum, vim tias Kuv tuaj yeem piav tau ntau qhov tsis paub txog, vim tias Kuv txawj ntse dua tib neeg, los sis vim tib neeg tau txiaj ntsig ntau los ntawm Kuv, tab sis tseem muaj tsawg tus xwb uas ntseeg tias Kuv yog tus Tswv ntawm kev tsim. Vim li no Kuv thiaj hais tau tias tib neeg tsis paub tias vim li cas nws thiaj muaj kev ntseeg Kuv; nws tsis paub lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj kev ntseeg Kuv. Qhov tseeb tiag ntawm tib neeg yeej tsis muaj, xws li hais tias nws yeej tsis tsim nyog ua tim khawv txog Kuv. Nej muaj txoj tseem kev ntseeg me dhau, thiab tau txais tsawg dhau, yog li nej muaj lus tim khawv tsawg dhau. Tsis tas li ntawd, nej nkag siab tsawg dhau thiab tsis muaj ntau dhau, xws li hais tias nej yuav luag tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Kuv tej kev ua. Nej kev daws teeb meem yog ib qho txiav txim siab tiag tiag, tab sis nej puas paub tseeb tias nej yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv? Dab tsi uas nej tau ntsib thiab pom tshaj yam uas cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus nyob hauv txhua tiam, tab sis nej puas muaj peev xwm muab cov lus tim khawv zoo dua cov lus ntawm cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus ntawm yav dhau los? Yam uas Kuv muab rau nej ntau tshaj li Mauxes thiab ntau duas Davi, yog li ntawd kuj ib yam thiab uas Kuv thov kom nej hais lus tim khawv zoo tshaj Mauxes li thiab kom nej cov lus zoo dua Davi cov. Kuv muab ib puas npaug rau nej—yog li kuj ib yam thiab uas Kuv thov nej pauj rov qab rau Kuv. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Tus uas muab txoj sia rau noob neej, thiab nws yog nej uas tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab yuav tsum ua tim khawv rau Kuv. Nov yog nej tes hauj lwm uas Kuv xa los rau nej thiab nej yuav tsum ua rau Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nej, Kuv tau muab txoj sia uas cov neeg xaiv tseg, cov neeg Yixayee, yeej tsis tau txais ib zaug li rau nej. Los ntawm cov cai, nej yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab nej lub neej hluas rau Kuv thiab tso nej txoj sia rau Kuv. Tus uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab lawv txoj sia rau Kuv. Qhov no Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Nws yog nej txoj hmoov zoo uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau nej, thiab nej tes hauj lwm yog los ua tim khawv rau Kuv lub yeeb koob. Yog tias nej tsuas ntseeg Kuv kom tau txais cov koob hmoov xwb, ces Kuv tes dej num yuav tseem ceeb me tsawg dhau, thiab nej yuav tsis tuaj yeem ua nej tes hauj lwm tiav log. Cov Neeg Yixayee tsuas pom Kuv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev loj xwb, thiab cov neeg Yudais tsuas pom txog Kuv txoj kev ua siab ntev thiab kev cawm dim xwb. Lawv pom, tsawg tshaj plaws txog ntawm tes dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig, txog rau theem uas lawv tau nkag siab tab sis ib leeg hauv-kaum txhiab leej ntawm yam uas nej tau hnov thiab pom. Yam uas nej tau pom tseem ntau dua li tus pov thawj hlob ntawm lawv lawm thiab. Qhov tseeb uas nej nkag siab niaj hnub no dhau lawv li lawm; yam uas nej tau pom hnub no tshaj qhov tau pom hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai lawm, nrog rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam uas nej tau ntsib tau dhau Mauxes thiab Eliyas li lawm. Qhov uas cov neeg Yixayee to taub tsuas yog Yehauvas li kev cai xwb, thiab tej uas lawv pom tsuas yog pom Yehauvas lub nrob qaum xwb; qhov uas cov neeg Yudais to taub tsuas yog kev cawm dim ntawm Yexus xwb, qhov uas lawv tau txais tsuas yog txoj kev hlub tau los ntawm Yexus xwb, thiab qhov lawv pom tsuas yog Yexus tus duab nyob rau hauv cov neeg Yudais lub tsev xwb. Yam uas nej pom niaj hnub no yog Yehauvas lub yeeb koob, kev cawm dim ntawm Yexus, thiab Kuv txhua yam hauj lwm niaj hnub no. Yog li, tib yam nkaus, nej puas tau hnov cov lus ntawm Kuv tus Ntsujplig, txaus siab rau Kuv lub tswv yim, los paub Kuv qhov phim hwj, thiab kawm paub txog Kuv tus moj yam. Kuv kuj tseem tau hais qhia nej txog txhua yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Qhov nej tau pom tsis yog tias tsuas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab muaj kev hlub tshua xwb, tab sis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev ncaj ncees puv ntoob. Nej tau pom Kuv tes dej num uas phim hwj kawg li thiab paub tias Kuv ci ntsa iab nrog kev muaj meej mom thiab kev npau taws. Tsis tas li ntawd xwb, nej paub tias muaj ib zaug Kuv tau npau taws kawg nkaus rau tsev neeg Yixayee, thiab hnub no, nws tau raug los rau nej. Nej nkag siab txog Kuv cov kev tshaj lij nyob saum ntuj ceeb tsheej ntau dua li Yaxayas thiab Yauhas; nej paub txog Kuv txoj kev ntxim hlub thiab zoo hwm tshaj tag nrho cov dawb huv hauv cov tiam dhau los. Qhov uas nej tau txais tsis yog tias tsuas yog Kuv Qhov Tseeb, Kuv txoj hau kev, thiab Kuv txoj sia xwb, tab sis yog lub zeem muag thiab kev tshwm sim uas loj dua li Yauhas. Nej nkag siab ntau qhov lus zais tob, thiab kuj tau saib rau Kuv lub ntsej muag tseeb; nej tau lees yuav ntau dua ntawm Kuv qhov kev txiav txim thiab paub ntau dua ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias nej yug nyob rau lub sij hawm kawg, nej kev nkag siab yog zoo tib yam li qhov qub thiab yav dhau los, thiab nej tseem tau ntsib tej yam niaj hnub no, thiab txhua yam no tau raug ua tiav los ntawm Kuv kiag. Qhov Kuv thov ntawm nej tsis ntau dhau, rau qhov Kuv tau muab rau nej ntau heev, thiab nej tau pom ntau yam nyob hauv Kuv. Yog li, Kuv thov nej ua tim khawv rau Kuv rau cov neeg dawb huv ntawm yav dhau los, thiab qhov no tsuas yog tib yam uas Kuv lub siab ntshaw lawm xwb.

Nws yog Kuv Leej Txiv uas yog thawj tus ua tim khawv rau Kuv, tab sis Kuv xav kom tau txais lub yeeb koob zoo dua, thiab rau cov lus uas hais lus tim khawv los ntawm cov qhov ncauj ntawm cov tib neeg muaj sia nyob uas tau tsim muaj—yog li Kuv muab tag nrho Kuv li rau nej, kom nej ua kom tiav nej tes hauj lwm, coj Kuv tes dej num ntawm tib neeg mus kom txog qhov kawg. Nej yuav tsum nkag siab tias yog vim li cas nej thiaj ntseeg Kuv; yog tias nej tsuas yog xav ua Kuv tus neeg kawm xwb los yog Kuv tus neeg mob xwb, los sis kom dhau los ua ib tug ntawm Kuv cov neeg dawb huv nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb, ces nej txoj kev ntseeg Kuv yuav tsis muaj nuj nqis. Yog ntseeg Kuv zoo li ntawd yuav tsuas yog nkim lub zog xwb; yog muaj txoj kev ntseeg Kuv zoo li no tsuas yuav ua rau nej lub caij lub nyoog ploj zuj zus mus, ua rau nej lub neej hluas tawg tas. Thiab thaum kawg, nej yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Qhov ntawd tseem tsis yog ua qhev yam tsis muaj qab hau thiab lod? Kuv tau tawm ntawm cov neeg Yudais ntev los lawm thiab Kuv tsis yog kws kho mob rau tib neeg los sis yog hau tshuaj rau tib neeg mus ntxiv lawm. Kuv tsis yog tus tsiaj nyaum ris nra rau tib neeg tsav los yog cov neeg tua tsiaj raws siab nyiam ntxiv lawm; tiam sis, Kuv tau los nyob nrog tib neeg los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg, kom tib neeg thiaj paub Kuv. Koj yuav tsum paub tias muaj ib zaug Kuv tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim; Kuv yog Yexus ib zaug, tab sis Kuv tsis muaj peev xwm ua Yexus nyob mus ib txhis, ib yam li muaj ib zaug Kuv yog Yehauvas tab sis tom qab ntawd rais los ua Yexus. Kuv yog tus Vajtswv ntawm noob neej, tus Tswv ntawm kev tsim, tab sis Kuv tsis tuaj yeem nyob ua Yexus los yog Yehauvas mus ib txhis. Kuv tau ua yam uas tib neeg xav hais tias yog tus kws kho mob, tab sis nws tsis tuaj yeem hais tias Vajtswv tsuas yog tus kws kho mob rau noob neej xwb. Yog li, yog tias koj tuav cov kev xav thaum ub hauv koj txoj kev ntseeg Kuv, ces koj yuav tsis tau txais dab tsi li. Txawm koj yuav qhuas Kuv npaum li cas rau hnub no los xij peem: “Vajtswv hlub neeg npaum li cas; Nws kho kuv zoo thiab muab cov koob hmoov, kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab rau kuv. Vajtswv zoo npaum li cas rau tib neeg; yog tias tsuav yog peb muaj kev ntseeg Nws xwb, ces peb tsis tas txhawj txog nyiaj txiag thiab kev nplua nuj…,” Kuv tseem tsis tuaj yeem cuam tshuam Kuv tes dej num qub. Yog tias koj ntseeg Kuv hnub no, koj tsuas yuav tau txais Kuv lub yeeb koob xwb thiab tsim nyog los ua tim khawv rau Kuv, thiab txhua yam yuav los tom qab. Qhov no koj yuav tsum paub kom meej.

Zaum no koj puas paub tseeb tias vim li cas koj thiaj ntseeg Kuv? Koj puas paub tseeb lub ntsiab thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num? Koj puas paub tseeb koj tes hauj lwm? Koj puas paub tseeb Kuv zaj lus tim khawv tiag? Yog hais tias koj tsuas lam ntseeg Kuv xwb, tab sis tsis muaj ib qho cim ntawm Kuv lub yeeb koob los sis cov lus tim khawv nyob hauv koj, ces Kuv twb tau muab koj tshem tawm los ntev lawm. Rau cov neeg uas paub txhua yam lawm, lawv haj yam muaj pos ntau nyob hauv Kuv lub qhov muag, thiab hauv Kuv tsev, lawv tsis muaj ib yam dab tsi ntau dua li cov kev nyuab nyob hauv Kuv txoj kev, lawv yuav raug tshem tawm hauv Kuv tes dej num, lawv siv tsis tau, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv tau ntxub lawv los lawm ntev. Kuv txoj kev npau taws poob rau saum txhua tus uas tag txoj kev hais lus tim khawv, thiab Kuv tus pas nrig ib txwm tsis ploj ntawm lawv li. Kuv tau muab lawv tig mus rau tus phem txhais tes los lawm ntev; lawv tau plam Kuv li koob hmoov lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, lawv txoj kev rau txim yuav nyuaj heev tshaj li cov poj niam uas tsis muaj tswv yim. Niaj hnub no, Kuv tsuas yog ua tes dej num uas yog Kuv tes hauj lwm yuav tsum ua lawm xwb; Kuv yuav muab txhua tag nrho cov mog suav ua tej pawg, ua ke nrog cov txhauv ntawd. Nov yog Kuv tes dej num niaj hnub no. Yuav tsum muab cov txhauv ntawd pov tseg rau lub sij hawm uas Kuv yuav los cog, tom qab ntawd ces cov mog yuav raug sau mus cia rau hauv txhab, thiab cov txhauv uas tau muab pov tseg yuav tsum raug muab pov hlawv kom kub nyhiab mus ua hmoov av. Kuv tes dej num tam sim no tsuas yog los muab txhua tus tib neeg khi ua ke; ntawd yog, kom kov yeej lawv xwb. Tom qab ntawd Kuv yuav pib qhia txog qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg. Thiab yog li koj yuav tsum paub tias koj yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv txaus siab tam sim no, thiab koj yuav tsum ua li cas kom teeb tsa txoj hauv kev taug kom yog nyob hauv koj txoj kev ntseeg Kuv. Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab tsuas muab tej muaj nuj nqis uas koj muaj rau Kuv xwb: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas koj kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hnub tom ntej, thiab Kuv tes dej num yuav nthuav mus li cas? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

Qhov Dhau Los: Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

Ntxiv Mus: Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No