Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)

Vajtswv tau txib ntau yam rau tib neeg thiab kuj tau hais txog lawv qhov kev to taub rau ntau txoj kev uas suav tsis txheeb li. Tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm mas muab xam los ces qis heev li, ntau lo ntawm Vajtswv cov lus thiaj li tsis nrhau cag. Muaj ntau yam laj thawj rau qhov peev xwm qis no, xws li tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg txoj kev xav thiab kev coj ncaj ncees, thiab ib qho tsis muaj kev tu kom loj hlob uas yog; kev ntseeg koob hmoov txwv feej uas tau tuav tib neeg lub siab ruaj; txoj kev ua neej uas phem thiab qias uas tau cog ntau tus mob nyob rau hauv tej ces kaum uas tob tshaj plaws ntawm tib neeg lus siab; ib qho kev nkag siab ntiav ntiav txog kev txawj ntaub txawj ntawv rau fab kab lig kev cai, uas muaj yuav luag txog cuaj caum-yim feem pua ntawm cov neeg tsis muaj kev kawm txog kev txawj ntaub ntxawj ntawv rau fab kab lig kev cai thiab, qhov ua tshaj ntawd, muaj tsawg heev ua tau txais kev kawm txog fab kab lig kev cai siab. Yog li ntawd, tib neeg thiaj tsis paub hais tias dab tsi yog Vajtswv los sis tus Ntsujplig, tab sis tsuas muaj ib daim duab txog Vajtswv uas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb uas yog tau los ntawm tej kev ntseeg koob hmoov txwv feej. Tej kev haub ntxias yam txaus ntshai uas ntau txhiab xyoo ntawm “txoj kev ntseeg loj tshaj plaws ntawm kev muaj teb chaws” tau tso tob nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, nrog rau tej kev xav sab txwv feej uas tib neeg raug khi thiab raug saw hlau xauv, yam tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me li, yam tsis muaj lub siab yuav ntshaw qhov ntau los sis mob siab hlo rau, tsis muaj kev ntshaw kom nce qib, lam nyob twj ywm thiab poob qab ntsuav, tuav rawv txoj kev xav li ib tug qhev, thiab ntau yam ntxiv mus—tej kev xav rau kev txiav txim siab zoo li no tau qhia kom pom txog ib qho nchuav tawm los uas qias neeg uas ntxuav tsis tawm li thiab phem heev rau tej kev pom, kev xav, kev coj ncaj ncees thiab tus moj yam ntawm noob neej. Tib neeg, ces zoo nkaus li, ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti ntawm txoj kev ua phem, uas tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav nrhiav kev tawm mus kom deb tshaj tus laj kab thaiv li, thiab tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav xav khiav tawm mus rau ib lub ntiaj teb zoo dua li; tab sis lawv txaus siab rau qhov lawv tau hauv lub neej, siv lawv lub sij hawm muaj thiab tu me nyuam, rau siab khwv, hws ntws lug, ua lawv tej dej num hauv vaj hauv tsev, npau suav txog ib tse neeg uas kaj siab lug thiab zoo siab hlo, thiab npau suav txog txoj kev hlub ntawm tej txij nkawm, tej me nyuam uas txawj hlub niam hlub txiv, npau suav txog lawv txoj kev xyiv fab rau yav laus thaum uas lawv ua lub neej thaj yeeb lug…. Rau ntau caum xyoo, ntau txhiab xyoo, ntau caum txhiab xyoo los txog ntua rau tam sim no, tib neeg tau nkim lawv lub sij hawm li no, yam tsis muaj ib tug twg uas yuav tsim ib lub neej kom zoo tiav log li, sawv daws tsuas muaj kev npaj siab sib tua nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti no xwb, sib tw ua kom muaj koob npe thiab muaj txiag nplua nuj xwb, thiab nrhiav tswv yim ua phem ib leeg rau ib leeg xwb. Leej twg thiaj nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev xav mas? Puas muaj leej twg quav ntsej txog Vajtswv tes hauj lwm li? Tag nrho txhua yam ntawm noob neej uas muaj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces yeej rais los ua tib neeg tus yeeb yam ntev los lawm, thiab nws yog ib qho nyuab heev uas yuav ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg haj yam tsis muaj siab yuav ua twb zoo mloog tej uas Vajtswv tau tso rau lawv niaj hnub no. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv ntseeg hais tias tib neeg yuav tsis xav li cas rau qhov Kuv hais tej lus no vim qhov Kuv hais no yog keeb kwm ntawm ntau txhiab xyoo. Yuav hais txog keeb kwm ces yog hais txog qhov tseeb thiab, tshaj qhov ntawd, hais txog tej kev phem kev txaj muag uas sawv daws yeej pom meej meej, ces ho yuav muaj laj thawj dab tsi los hais txog tej yam uas tsis thooj li qhov tseeb mas? Tab sis Kuv kuj ntseeg hais tias cov neeg uas muaj laj thawj, thaum pom tej lus no lawm, yuav tsim dheev los thiab rau siab ntso rau txoj kev nce qib. Vajtswv cia siab hais tias tib neeg yuav muaj cuab kav ua neej nyob thiab ua dej num yam thaj yeeb lug thiab txaus siab hlo rau tib lub sij hawm uas muaj cuab kav hlub Vajtswv thiab. Nws yog Vajtswv txoj kev xav hais tias kom tag nrho noob neej nkag tau mus so; tshaj qhov no, qhov kev muab Vajtswv lub yeeb koob coj los tso kom ci ntsa iab puv nkaus daim av ces yog Vajtswv qhov kev ntshaw loj tshaj plaws. Nws yog ib qho kev txaj muag uas tib neeg tseem tog nyob rau hauv qhov kev tsis paub tom ntej tom qab thiab tsim tsis nto los, raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev ces niaj hnub no lawv twb tsis muaj tsos zoo li tib neeg kiag lawm. Yog li ntawd tib neeg tej kev xav, kev coj ncaj ncees, thiab kev kawm ua ib qho kev sib txuas, hos kev xyaum nyob rau hauv kev paub ntaub paub ntawv txog tej kab lig kev cai ua qhov kev sib txuas thib ob, qhov uas zoo dua rau kev txhawb tib neeg qhov peev xwm txog fab kab lig kev cai kom siab tuaj thiab hloov lawv txoj kev pom sab ntsujplig.

Qhov tseeb, Vajtswv qhov kev cheem tsum rau noob neej mas yeej tsis siab heev li, tab sis vim qhov khoob ntawm tib neeg rab peev xwm thiab qhov qauv quag uas Vajtswv cheem tsum ntawd mas loj dhau heev lawm xwb, neeg feem coob ces cia li tsa tob hau saib mus rau ntawm txoj xub ke ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum tab sis tsis muaj rab peev xwm yuav ua tau tej ntawd. Tib neeg tej peev xwm nruab thiab, nrog rau tej uas lawv mam los npaj tau tom qab yug los lawm, mas tseem nrug deb heev ntawm qhov uas txaus coj los siv ua kom tau li tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv. Tab sis paub qhov no xwb mas tsis yog ib qho kev daws teeb meem yam meej tseeb kiag li. Cov dej nyob deb lawm ces yeej pab tsis tau kom txhob nqhis dej tam sid li. Txawm hais tias tib neeg yeej paub hais tias lawv twb tsis zoo npaum li tej plua av, los yog hais tias lawv twb tsis muaj lub siab khov kho yuav ua kom haum Vajtswv lub siab, haj yam tsis taug txoj kev qib siab mus ua kom tau Vajtswv tej kev cheem tsum, ces tej yam kev paub zoo li no ho yuav muaj nuj nqis dab tsi mas? Tsis zoo li siv pob tawb mus ntim dej—yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li lod? Lub ntsiab ntawm qhov Kuv tab tom hais no ces yog hais txog kev to taub; qhov ntawd yog lub ncauj lus tseem ceeb.

Nyob rau txoj kev ntawm tib neeg qhov kev to taub, lub neej ces yeej txaus dhuav kawg nkaus li, muaj tej nyuag ub nyuag no uas ntxim dhuav neeg kawg ntawm lub neej sab ntsujplig, xws li kev thov Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, los sis kev koom txoos sib ntsib, thiab ces tib neeg thiaj pheej hnov zoo li kev ntseeg Vajtswv mas yeej tsis muaj kev xyiv fab loj dab tsi li. Tej kab lig kev cai sab kev ntseeg mas yeej ib txwm ua raws li lub hauv paus keeb cag ntawm noob neej tus moj yam thaum xub thawj, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Txawm hais tias muaj tej zaum mas tib neeg yeej tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig, los lawv txoj kev xav, tus moj yam, txoj kev ua neej thiab tej xeeb ceem thaum xub thawj yeej tseem cog tob nyob rau sab hauv, ces lawv tus yeeb yam thiaj li tsis hloov li. Tej kev ua uas tshaj ntuj tsim uas tib neeg ua ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws, tab sis muaj neeg coob heev yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg li, xav hais tias ntshe tej kev ua uas tshaj ntuj tsim no yog tej yam uas Vajtswv yeej tso cai, thiab txawm yog niaj hnub no kiag los yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg tag nrho li. Tej yam li tej kev npaj uas cov hluas npaj rau kev noj haus ntawm tshoob kos thiab tsoos tsho nkauj nyab; nyiaj khoom plig phij cuam, rooj noj haus, thiab tej yam zoo li no rau tej cib fim xyiv fab uas muab coj los ua kev zoo siab; tej lus qhia txog tej kab ke txheej thaum ub uas muab qhia rau ib txheej dhau ib txheej ib tis dhau ib tis los; tag nrho tej kab lig kev cai tshaj ntuj tsim rau tej niag neeg tuag uas tsis muaj qab hau thiab lawv tej kab ke pam tuag: tej no mas Vajtswv tseem haj yam ntxub tshaj. Txawm yog hnub pe hawm kiag (suav tag nrho hnub Xanpatau, uas cov nyob rau sab kev ntseeg yeej yoog raws) los Nws yeej ntxub tib si; thiab tej kev sib raug zoo rau fab meem xeeb coj thiab tib neeg tej niag kev sib tham pem mus los ntawd los puav leej yog tej uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees tib si. Txawm yog kiag lub Koob Tsheej Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Hnub Yug Tswv Yexus, uas sawv daws yeej paub, los yeej tsis tau kev tso cai los ntawm Vajtswv li, tej nyuag khoom ua si thiab khoom teeb kom zoo nkauj rau tej koob tsheej caij so xws li paj huam, kej hlawv ua si, teeb taws, Tswv Yexus Rooj Mov, khoom plig rau Hnub Yug Tswv Yexus thiab lwm yam koob tsheej rau Hnub Yug Tswv Yexus—tej no tsis yog tej mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lod? Kev sib faib ncuav rau hnub Xanpatau, cawv, thiab tej ntaub pua chaw los tseem haj yam yog tej niag mlom ntag. Tag nrho tej koob tsheej hnub so uas ib txwm muaj thiab nrov npe nyob rau Suav Teb, xws li Koob Tsheej Hnub Tsa Tsov Ntxhuav Tob Hau, Koob Tsheej Nquam Nkoj Zaj, Koob Tsheej Nruab Nrab ntawm Caij Nplooj Ntoos Zeeg, Koob Tsheej Lanpa, thiab Hnub Xyoo Tshiab, thiab tej koob ntseej sab kev ntseeg, xws li Hnub Yexus Sawv Rov Los, Hnub Ua Kev Cai Raus Dej, thiab Hnub Yug Tswv Yexus, tag nrho tej koob tsheej tsis muaj qab hau no mas raug npaj thiab muab cob rau ib tiam zuj zus puag thaum ub los txog niaj hnub no los ntawm coob tus neeg. Nws yog noob neej tej kev muaj tswv yim xav thiab tej kev xav uas ntse heev uas tau cia lawv muab cob rau ib tiam zuj zus los txog niaj hnub no. Zoo nkaus li lawv mas yeej tsis muaj tej yam tsis zoo hlo li, tab sis qhov tseeb ces yog tej kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog ua rau noob neej xwb. Yog ib qho chaw twg yim muaj Ntxwgnyoog nyob puv nkaus, thiab yog qhov chaw ntawd yim poob qab thiab tig rov qab, ces lawv yim tuav lawv tej kab lig kev cai txwv feej khov xwb. Tej yam no muab neeg khi ruaj ruaj tseg, tsis pub muaj ib qho chaw nti li. Muaj ntau lub koob tsheej rau sab kev ntseeg uas zoo li kuj muaj chaw pib yam muaj qib muaj duas ntau thiab tsim ib tug choj taug mus rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab, tab sis qhov tiag ces tej ntawd yog txoj hlua ntsia tsis pom uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg thiab txwv lawv kom tsis txhob los paub Vajtswv xwb—tej ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag nkaus xwb. Qhov tseeb, thaum ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, Nws twb rhuav tshem tag tej cuab yeej thiab tej qauv rau lub sij hawm ntawd lawm, yam tsis tseg ib txog lw hlo li. Txawm li cas los xij, “cov mob siab ntseeg” tseem teev hawm tej khoom uas kov tau thiab ntsia pom ntawd; nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv muab tej Vajtswv muaj ntawd tso kiag rau puag tom qab ntawm lawv lub siab, tsis kawm txog nws ntxiv li lawm, zoo nkaus li muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thaum uas qhov tiag ces lawv twb muab Nws thawb ntiag tawm hauv lub tsev mus ntev lawm thiab muab Ntxwgnyoog coj los tso kiag rau saum lub thaj teev hawm. Yexus daim duab, tus Ntoo Khaub Lig, Maivliag, Yexus qhov Kev Cai Raus Dej thiab Pluas Hmo Kawg—tib neeg hawm tej no cuag li tus Tswv ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, quaj qw tawm tag ua ntu zus ib zaug tag los ib zaug tuaj li “Tus Tswv, leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.” Tag nrho qhov no tsis yog ib qho kev tso dag xwb lod? Los txog niaj hnub no, muaj ntau yam lus hais thiab kev coj kev ua uas tau muab qhia ib txheej dhau ib txheej ntawm noob neej los ces yog tej uas Vajtswv ntxub; lawv tav kev loj kawg kiag rau txoj kev mus lawm tom ntej rau Vajtswv thiab, dhau qhov ntawd, tsim teeb meem loj rau noob neej qhov kev to taub. Muab qhov ciaj ciam uas Ntxwgnyoog tau ua rau noob neej qias vuab tsuab ntawd tso tseg rau ib sab, ces sab hauv ntawm tib neeg yeej ntim puv nkaus tej yam li txoj cai ntawm tus Tim Khawv Lis, qhov kev ntsib kev pom ntawm Laulee, tej kev soj ntsuam xyuas ntawm tus Faj Xwm Nis, thiab tes hauj lwm ntawm Povlauj. Nws yeej cia li tsis muaj ib txoj hau kev rau Vajtswv ua hauj lwm rau saum tib neeg li, vim lawv muaj nyob rau sab hauv lawv ntau dhau heev lawm ntawm kev ntseeg tus kheej yam tsis thawj leej twg, kev cai lij choj, kev cai, kev cai tswj fwm, tej txheej txheem kev ua, thiab tej zoo li ntawd; tej yam no, ntxiv rau tib neeg tej kev coj kev ntseeg rau sab kev ntseeg koob hmoov txwv feej, tau muab tib neeg txhom tau thiab nqos kiag lawm. Nws zoo li tib neeg tej kev xav ces yog ib daig yeeb yaj kiab zoo saib heev uas hais txog ib zaj dab neeg muaj xim thoob plaws, uas muaj tej neeg zoo heev caij tej huab ya, muaj tswv yim kawg nkaus uas ua rau tib neeg mas xav tsis thoob kiag li, ua rau lawv feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus kiag li. Yuav qhia qhov tseeb, tes hauj lwm uas Vajtswv los ua hnub no ces qhov tseem ceeb yog los rhuav tshem thiab ntsaig tawm tej cwj pwm tshaj ntuj tsim ntawm tib neeg thiab muab lawv tej kev xav hauv hlwb ntawd hloov kom tag nrho. Vajtswv tes hauj lwm tsis tau nyob taus txog niaj hnub no vim yog tej qub txeeg qub teg uas tau muab faib los thoob plaws ib tiam rau ib tiam los ntawm noob neej; nws yog tes hauj lwm raws li Nws tus kheej pib kiag thiab Nws ua kiag, yam tsis tas yuav tsum tau txais tej qub txeeg qub teg los ntawm ib tug neeg tseem ceeb sab kev ntseeg, los sis tsis tas yuav tau txais ib teg hauj lwm twg ntawm ib tug yeeb yam sawv cev uas Vajtswv twb ua nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tib neeg tsis tas yuav txhawj txog ib yam twg ntawm tej no li. Tus Vajtswv hnub no muaj dua ib txog kev hais lus thiab kev ua hauj lwm, yog li ntawd vim li cas tib neeg pheej yuav txhawj mas? Yog tib neeg taug txoj kev hnub no nyob rau hauv qhov kev yoog raws no thaum uas tuav tej qub ntxeeg qub teg ntawm lawv tej “poj koob yawm txwv” ntxiv mus, ces lawv yuav mus tsis txog lawv txoj hau kev kawg. Vajtswv muaj kev ntxub tob heev rau hom kev coj ntawm tib neeg uas zoo li no, ib yam nkaus li qhov uas Nws ntxub tej xyoo, hli thiab hnub ntawm tib neeg lub ntiaj teb.

Txoj kev zoo tshaj uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ces yog kho tej qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab uas tau raug lom tob kawg nkaus li, cia tib neeg pib hloov lawv txoj kev xav thiab kev coj ncaj ncees. Ua ntej tshaj plaws, tib neeg yuav tsum pom kom meej meej hais tias tej kab lig kev cai sab kev ntseeg, tej yam kev ua sab kev ntseeg, tej xyoo thiab hli, thiab tej koob tsheej ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Lawv yuav tsum nti kom dim ntawm tej voj hluas khi ntawm tej kev xav sab txwv feej thiab rhuav tshem kom tu noob nrho txhua txhua txoj lw ntawm lawv tus cwj pwm nyiam tej yam tshaj ntuj tsim uas cog tob heev ntawd. Tag nrho tej no ces suav nyob rau hauv noob neej txoj kev to taub tib si. Nej yuav tsum to taub hais tias vim li cas Vajtswv thiaj li coj noob neej tawm hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj kev ntseeg mus, thiab vim li cas ntxiv es Nws thiaj li coj noob neej tawm ntawm tej kev cai thiab kev cai tswj fwm mus. Qhov no yog lub rooj vag uas nej yuav nkag mus, thiab txawm hais tias tej yam no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej tej kev ntsib kev pom sab ntsujplig, los lawv yog tej yam tav kev loj kawg nkaus uas thaiv kiag nej txoj kev to taub, thaiv kiag tsis pub nej paub Vajtswv. Lawv ua ib lub vas uas mag tib neeg. Coob tus neeg nyeem Vajluskub ntau dhau heev lawm thiab tseem muaj peev xwm hais tau ntau zaj lus heev los ntawm phau Vajluskub uas yog los ntawm qhov lawv nco tau los nkaus xwb. Nyob rau lawv qhov kev to taub hnub no, tib neeg siv Vajluskub los ntsuas Vajtswv tes hauj lwm yam tsis nco xav txog li, cuag nkaus li lub hauv paus ntawm theem no ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog phau Vajluskub thiab nws lub hauv paus keeb cag tiag ces yog phau Vajluskub. Thaum uas Vajtswv tes hauj lwm haum raws li phau Vajluskub lawm, tib neeg txhawb nqa Vajtswv tes hauj lwm yam ruaj khov thiab saib Nws nrog txoj kev hwm uas nrhiav tau tshiab; thaum Vajtswv tes hauj lwm muaj kev sib cov nyom nrog phau Vajluskub, tib neeg cia li txhawj heev ces lawv mas hws ntws lug, tshawb nrhiav hauv tag zog seb puas pom lub hauv paus ntawm Vajtswv tes hauj lwm; yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis muaj ib qho hais txog nyob hauv phau Vajluskub li, ces tib neeg yuav tsis quav ntsej txog Vajtswv li. Ces hais tau hais tias, yog hais txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, ces tib neeg feem coob yeej maj mam lees txais nws yam ceev faj kawg nkaus, lawv yeej yoog raws qee yam, thiab tsis kub tsis ntxov txog qhov paub txog nws li; hos hais txog tej yam nyob rau yav tag dhau los, ces lawv tuav ib nrab cia thiab muab ib nrab tso tseg lawm. Qhov no puas hu tau hais tias kev to taub mas? Muab lwm tus neeg tej ntawv coj los ua khoom muaj nuj nqis thiab saib lawv zoo li tus yawm sij kub rau lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj, tib neeg cia li tsis quav ntsej txog tej uas Vajtswv cheem tsum ntawm lawv niaj hnub no li lawm. Tshaj qhov ntawd, coob tus “kws txawj ntse” tuav Vajtswv tej lus rau lawv sab tes laug thiab tuav lwm tus neeg “qhov zoo tshaj plaws” rau lawv sab tes xis, zoo nkaus li lawv yuav nrhiav lub hauv paus ntawm Vajtswv tej lus niaj hnub no nyob rau hauv tej yam uas ua tau zoo tshaj plaws ntawd kom thiaj li nrhiav tau pov thawj txaus hais tias Vajtswv tej lus mas yeej yog tiag, thiab lawv tseem piav Vajtswv tej lus rau lwm tus uas yog muab lawv coj los xyaw rau qhov zoo tshaj plaws ntawd, cuag li lawv nyob tos hauj lwm. Yuav qhia qhov tseeb, muaj coob tus “neeg tshawb fawb fab keeb txuj” hauv noob neej uas yeej tsis saib tej kev ua tiav fab keeb txuj ntawm niaj hnub no tseem ceeb li, tej kev ua tiav fab keeb txuj yam tsis muaj tus qauv ua ntej (ntawd ces yog Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv cov lus, thiab txoj kev rau kev to taub lub neej txoj sia), ces tib neeg sawv daws thiaj li “tos-tus kheej xwb,” “qhuab qhia” deb thiab dav uas yog siv lawv qhov ncauj qab zib nplaig qab ntse, thiab khav “Vajtswv lub npe zoo.” Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, lawv tus kheej qhov kev to taub ces twb yuav ntsib kev phom sij thiab zoo nkaus li lawv ces nrug deb heev ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum npaum nkaus li puag thaum ntuj tsim teb raug los rau tam sim no lawm. Ua Vajtswv tes hauj lwm ho yooj yim npaum li cas? Zoo li tib neeg twb txiav txim siab tag lawm uas yuav muab ib nrab ntawm lawv tus kheej tso tseg rau nag hmo thiab coj ib nrab tuaj rau hnub no xwb, muab ib nrab xav rau Ntxwgnyoog thiab muab ib nrab cob rau Vajtswv, cuag li qhov no thiaj yog txoj kev kom ua kom lawv tsis txhob muaj kev hnyav siab rau lawv txoj kev xav thiab kom hnov zoo li ib nyuag kaj siab zog. Tib neeg lub ntiaj teb sab hauv ces phem heev li, lawv ntshai tsam tsis yog plam tag kis xwb tab sis nag hmo tib si, ntshai tshaj plaws tsam lam ua txhaum rau Ntxwgnyoog thiab tus Vajtswv ntawm niaj hnub no, tus uas zoo nkaus li kuj chim thiab tab sis ho tsis chim thiab. Vim tib neeg tsis txawj ua twb zoo tu lawv txoj kev xav thiab txoj kev coj ncaj ncees kom zoo, lawv mas thiaj tsis muaj kev nkag siab tshaj plaws li, thiab lawv cia li tsis muaj cuab kav qhia tau hais tias seb tes hauj lwm hnub no puas yog Vajtswv li los tsis yog. Tej zaum nws yog vim tib neeg tej kev xav raws txwv feej thiab tshaj ntuj tsim ntawd mas nyob tob dhau heev lawm ces lawv muab kev ntseeg tshaj ntuj tsim thiab qhov tseeb, Vajtswv thiab tej mlom, tso rau tib hom ntev heev los lawm, tsis quav ntsej yuav xyuas qhov sib txawv ntawm tej yam no li, thiab zoo nkaus li lawv tsis muaj cuab kav cais ib qho tawm ntawm ib qho kom meej txawm hais tias yuav xav ntev npaum li cas li. Yog vim li ntawd tib neeg thiaj li nres nrheev hauv lawv txoj kev thiab tsis mus tom ntej ntxiv lawm. Tag nrho tej teeb meem no ces yog sawv los ntawm tib neeg qhov kev tsis muaj hom kev kawm kom yog txog sab kev xav, ces thiaj li tsim teeb meem loj heev rau lawv txoj kev to taub. Ces qhov tau los ntawd, ces yog tib neeg tsis muaj siab rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv tiag lawm, tab sis tseem pheej lo rawv tas mus li[1] rau tes hauj lwm ntawm tib neeg (xws li cov uas lawv muab saib ua cov neeg tseem ceeb) cuag nkaus li lawv raug qhov ntawd muab ntaus cim kiag. Tej no tsis yog tej ncauj lus tshiab tshaj plaws uas noob neej tsim nyog to taub thiab lod?

Lus taw qhia:

1. “Lo rawv tas mus li” mas yog siv ua lus thuam. Kab lus no qhia tau hais tias tib neeg tawv ncauj heev thiab tswj tsis tau kiag li, tuav rawv rau tej yam qub qub thiab tsis kam muab tej ntawd tso tseg mus li.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No