Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)

Yog tib neeg muaj peev xwm to taub tiag tiag raws li Vajntsujplig tes hauj lwm, lawv lub neej yuav nrhau cag tuaj kaus, zoo li ib tug ntsuag xyoob tom qab ib kob nag thaum lub caij nplooj ntoos hlav. Muab saib los ntawm tus yeeb yam ntawm cov neeg feem coob tam sim no, tib neeg saib lub neej txoj sia tsis tseem ceeb li, thiab muab qee yam uas zoo li tsis muaj qab hau dab tsi coj los saib tseem ceeb xwb. Tsis li ces lawv khiav vig voog rau txhua txhia qhov chaw, ua hauj lwm yam tsis muaj hom phiaj thiab lam tau lam ua thiab tsis tsom ntsees rau ib qho twg li, yam tsis paub xyov lawv tsim nyog mus rau txoj xub ke twg thiab haj yam tsis paub xyov yuav mus rau leej twg li. Lawv tsuas yog “zais lawv tus kheej twj ywm yam txo hwj chim ntxiag xwb.” Qhov tseeb ces yog, nej ob peb leeg thiaj paub qee yam dab tsi txog Vajtswv tej kev xav rau tiam kawg xwb. Yuav luag tsis muaj ib tug ntawm nej li uas paub txog Vajtswv tus hneev taw, tab sis haj tseem phem tshaj qhov ntawd thiab, tsis muaj neeg paub hais tias qhov Vajtswv ua tau tiav hlo thaum kawg yog dab tsi. Tab sis txhua tus, los ntawm kev siab tawv thiab kev thev taus, ces raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas ntawm lwm tus, cuag li khav lawv lub zog thiab npaj yuav sib ntaus[1] nyob rau qhov kev tos ntsoov lawv lub sij hawm yeej yam zoo siab hlo. Kuv yuav tsis hais lus tham txog tej “kev ua yeeb yam txawv txawv” no nyob rau hauv tib neeg, tab sis muaj ib qho ntsiab lus uas nej sawv daws yuav tsum to taub. Tam sim no mas neeg feem coob ces pib loj hlob mus rau sab kev coj tsis xws li ib txwm muaj,[2] thiab nyob rau hauv lawm tej kev rhais ruam mus rau txoj kev to taub mas lawv tau taug kev mus rau ib txoj kev tws[3] xwb. Yuav muaj coob tus uas xav hais tias qhov ntawd yog ib qho chaw kaj siab nyob sab nraud ntawm tib neeg lub ntiaj teb uas tib neeg tos ntsoov xwb, ntseeg hais tias nws yog ib qho chaw ntawm txoj kev ywj pheej, tab sis qhov tseeb, ces nws tsis yog li ntawd. Los sis tej zaum ib tug yuav hais tias tib neeg twb yeej mus yuam kev lawm. Tab sis tsis hais tib neeg tseem tab tom ua dab tsi li, Kuv yeej tseem xav tham txog qhov uas tib neeg yuav tsum to taub. Tej qhov zoo thiab qhov tsis zoo ntawm cov neeg coob coob mas tsis yog nqe lus tham tseem ceeb rau qhov kev sib tham no. Kuv vam hais tias nej sawv daws, cov kwv tij thiab nkauj muam, yuav muaj peev xwm txais tau Kuv cov lus nyob rau txoj kev yog thiab tsis to taub yuam kev Kuv txoj kev xav.

Vajtswv tau yug los ua neeg nyob rau hauv Suav av loj lawm, los sis nyob rau hauv qhov uas cov neeg koom haiv ntawm Hooj Koo thiab Tais Vam tej lus hais, ces yog qhov “hauv plawv.” Thaum Vajtswv los saum ntuj ceeb tsheej saud los rau ntiaj teb, tsis muaj leej twg saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb yuav paub txog qhov no li, vim qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv qhov kev rov qab los yam ntsiag to. Nws twb tau los ua hauj lwm thiab nyob hauv lub cev nqaij daim tawv los ntev lawm, thiab tab sis tsis muaj leej twg paub txog xwb. Txawm yog los txog niaj hnub no kiag, los yeej tsis muaj leej twg paub li. Tej zaum qhov no yuav nyob ua ib qho lus txhiaj txhais mus ib txhiab ib txhis li. Qhov Vajtswv los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum no yog ib qho uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav paub txog li. Tsis hais qhov meem txheej com ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm yuav loj thiab muaj zog npaum li cas li, Vajtswv yeej ib txwm nyob yam tsis kub tsis ntxhov li, yeej tsis ntaus nrov rau leej twg li. Ib tug yeej hais tau hais tias theem no ntawm Nws tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam cuag nkaus li yog ua nyob rau saum qaum ntuj. Txawm hais tias nws yeej pom tseeb tseeb rau cov uas rua lawv lub qhov muag, los yeej tsis muaj leej twg paub txog nws li. Thaum Vajtswv ua tiav theem ntawm Nws tes hauj lwm no lawm, tag nrho noob neej yuav tso lawv tus yeeb yam uas ib txwm muaj tseg,[4] thiab tsim dheev hauv lawv zaj npau suav ntev ntev ntawd los. Kuv nco qab Vajtswv tau hais ib zaug hais tias, “Los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lub sij hawm no ces zoo li poob mus rau hauv tsov lub chaw pw.” Nyob rau ncig no ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab dhau qhov ntawd kuj tau yug los rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog thiab, Nws qhov kev los rau lub ntiaj teb zaum no, mas tseem tshaj qhov dhau los thiab, muaj kev phom sij loj kawg nkaus li. Tej uas Nws ntsib ces yog riam thiab phom thiab qws luv thiab qws ntev; tej uas Nws ntsib ces yog kev sim siab; tej uas Nws ntsib ces yog tej pab neeg coob coob uas muaj lub ntsej muag xav tua neeg. Nws pheej txoj sia xyov yuav raug tua thaum twg los tau li. Vajtswv coj kev npau taws nrog Nws los. Txawm li cas los xij, Nws los es kom los ua tau tes hauj lwm tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, ces hais tau hais tias Nws los kom los ua tau ntu thib ob ntawm Nws tes hauj lwm, qhov uas txuas ntxiv tom qab ntawm tes dej num ntawm txoj kev cawm dim. Vim yog theem no ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv tau siv txoj kev xav thiab kev ceev faj zoo tshaj plaws thiab tau siv txhua txoj hau kev uas txav tawm los mus zam tej kev ntaus kev tsoo ntawm txoj kev sim siab, muab Nws Tus Kheej zais twj ywm cia yam txo hwj chim ntxiag thiab tsis khav txog Nws lub koob meej li. Nyob rau qhov kev cawm tib neeg tawm los ntawm tus ntoo khaub lig, Yexus tsuas yog ua tiav hlo tes dej num ntawm kev cawm dim xwb; Nws tsis ua tes hauj lwm tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Yog li ntawd tsuas yog ib nrab ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiaj li raug ua tiav xwb, thiab ua kom tiav tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tsuas yog ib nrab ntawm tag nrho Nws qhov phiaj xwm xwb. Raws li thaum tiam tshiab tab tom yuav pib thiab tiam qub tab tom yuav thim rov qab, leej Txiv Vajtswv pib npaj tswv yim rau ntu thib ob ntawm Nws tes hauj lwm thiab tsim kev npaj rau nws. Qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg no tsis tau raug muab qhia ua ntej nyob rau yav tag los lawm, yog li ntawd thiaj li npaj tau lub hauv paus keeb cag rau qhov kev zais txog Vajtswv qhov kev los rau hauv lub cev nqaij daim tawv zaum no. Nyob rau thaum sawv ntxov tsees, noob neej cov coob coob yeej tsis paub txog li, Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab pib Nws lub neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg tsis paub txog qhov kev los rau lub sij hawm no li. Tej zaum lawv sawv daws tseem tsaug zog tag lawm; tej zaum coob tus uas tos ntsoov yam tsis tsaug zog yeej tseem tos, thiab tej zaum coob tus yeej thov Vajtswv ntsiag to rau Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis nyob rau hauv tag nrho cov neeg no, tsis muaj ib tug twg li uas paub hais tias Vajtswv twb los txog rau hauv ntiaj teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm li no kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm mus tus yees thiab ua kom tau tej txiaj ntsim zoo dua, thiab tiv thaiv tau tej kev sim siab ntau dua. Thaum tib neeg tsim hauv tus nruab dab ntub los, ces Vajtswv tes hauj lwm twb tiav ntev lawm thiab Nws twb yuav ncaim mus, muab Nws lub neej uas ncig mus los thiab nyob ib nyuag ntu hauv ntiaj teb xaus tseg. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas cheem tsum kom Vajtswv ua thiab hais lus nyob kiag rau hauv Nws tus kheej, thiab vim tsis muaj lwm txoj kev rau tib neeg los cuam tshuam lawm, ces Vajtswv thiaj tau tiv kev txom nyem loj tshaj plaws kom los tau rau hauv ntiaj teb los ua tes hauj lwm ntawd ntawm Nws Tus Kheej kiag. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau hauv Vajtswv tes hauj lwm. Vim qhov laj thawj no Vajtswv thiaj li tiv kev phom sij tshaj ntau txhiab npaug ntawm tej uas nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub nqis los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog nyob los ua Nws tus kheej tes hauj lwm, siv tag nrho Nws tej tswv yim thiab kev ceev faj, los txhiv pab neeg txom txom nyem no, pab neeg uas tsau tsawv pas quav nyuj no. Txawm hais tias tsis muaj neeg paub txog qhov uas muaj Vajtswv nyob no, los Vajtswv yeej tsis hnyav siab li, vim qhov no muaj txiaj ntsim ntau rau Nws tes hauj lwm. Vim yog txhua tus yeej phem thiab lim hiam tshaj plaws li, lawv yuav ua cas zam cia muaj Vajtswv nyob? Yog vim li ntawd, thaum los rau hauv ntiaj teb lawm, Vajtswv thiaj li nyob ntsiag to xwb. Tsis hais tib neeg txawm yuav tog mus rau hauv txoj kev siab phem tshaj plaws li, los Vajtswv tsis muab ib qho ntawd khaws coj mus rau nruab siab li, tab sis tsuas yog rau siab ntso ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua kom los ua tiav qhov kev txib loj tshaj uas leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej tau muab tso rau Nws. Leej twg ntawm nej cov ko thiaj li pom txog Vajtswv txoj kev ntxim hlub? Leej twg thiaj li ua twb zoo xav ntau tshaj txog lub nra ntawm leej Txiv Vajtswv dua xav rau leej Tub? Leej twg thiaj li muaj peev xwm to taub leej Txiv Vajtswv txoj kev xav? Vajtswv tus Ntsujplig ntawm leej Txiv nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej hnyav siab tas li, thiab Nws tus Tub nyob rau hauv ntiaj teb thov tas zog kom tau leej Txiv Vajtswv txoj kev xav, ua rau Nws lus siab txhawj tawg mos nyoos li. Puas muaj leej twg paub txog txoj kev hlub ntawm leej Txiv Vajtswv rau Nws tus Tub? Puas muaj leej twg paub txog lub siab ntawm leej Tub uas tau txais kev hlub tshaj plaws ntawd txoj kev nco leej Txiv Vajtswv? Raug dua los ntawm ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, ob leeg mas sib ntsia ntswb ntsoov deb li deb tuaj xwb, sib raws zws nyob rau hauv tus Ntsujplig. Au noob neej aw! Thaum twg nej mam li xav txog Vajtswv lub siab? Thaum twg nej mam li to taub Vajtswv txoj kev xav? Txiv thiab Tub mas yeej siab sib pab nroos li. Vim li cas, yog li ntawd nas, es thiaj li cia Nkawd sib cais, ib tug nyob saum ntuj ceeb tsheej sab saud hos ib tug nyob rau ntiaj teb sab hauv? Leej Txiv hlub leej Tub li leej Tub hlub leej Txiv. Vim li cas es leej Txiv thiaj yuav tsum tau tos ntsoov leej Tub yam mob siab tob tshaj plaws li? Tej zaum mas Nkawd kuj tsis tau sib cais tau ntev pes tsawg, tab sis leej twg thiaj paub hais tias pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo uas leej Txiv tau tos ntsoov yam lub siab mob khis rhe, thiab ntev npaum li cas uas Nws tau quaj nrhiav Nws tus me Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd txoj kev rov los sai sai? Nws saib, Nws zaum ntsiag to, thiab Nws tos; tsis muaj ib yam dab tsi Nws ua uas tsis yog ua rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd txoj kev rov los sai sai li. Leej Tub uas tau ncig mus qhov kawg ntawm lub ntiaj teb: thaum twg es Nkawd mam tau rov sib sau ua ke? Txawm hais tias, thaum rov los ua ke lawm, Nkawd yuav rov los nyob ua ke mus ib txhiab ib txhis, Nws yuav ua cas tiv taus txhiab txhiab hnub thiab hmo ntawm txoj kev sib cais, ib tug nyob saum ntuj ceeb tsheej sab saud hos ib tug nyob hauv ntiaj teb sab hauv? Ntau caum xyoo nyob rau ntiaj teb mas zoo li pua xyoo nyob saum ntuj ceeb tsheej. Ua li cas leej Txiv Vajtswv thiaj yuav tsis txhawj? Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, Nws tau ntsib tau pom txoj kev hloov pauv tsis zoo yam suav tsis txheeb ntawm tib neeg lub ntiaj teb ib yam li tib neeg pom. Vajtswv yog tus dawb huv, yog li ntawd vim li cas ho yuav muab Nws coj los tiv kev txom nyem ib yam nkaus li tib neeg thiab? Tos uas leej Txiv Vajtswv pheej tos ntsoov Nws tus Tub los; leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab? Vajtswv muab ntau dhau heev lawm rau tib neeg; tib neeg yuav ua cas them rov qab kom txaus rau Vajtswv lub siab? Tab sis tib neeg tseem muab tsawg dhau heev lawm rau Vajtswv; yuav ua cas es Vajtswv, yog vim li ntawd, thiaj li yuav tsis txhawj mas?

Yuav luag tsis muaj ib tug twg ntawm tib neeg li uas to taub qhov kev maj kev rawm hauv tus yam ntxwv ntawm Vajtswv lub siab, vim tib neeg qhov peev xwm mas nyob qis heev lawm thiab lawv tus ntsujplig los ruam ruam qauj li, thiab yog li ntawd lawv sawv daws thiaj li tsis quav ntsej los sis tsis mob siab rau tej uas Vajtswv ua li. Vim li no, Vajtswv thiaj li tsis tso siab rau tib neeg hlo li, cuag li tib neeg tus yeeb yam phem phem ntawd yuav dhia tawm los thaum twg los tau. Nyob rau qhov no ces yus yeej pom tau haj yam tseeb hais tias Vajtswv qhov kev los rau hauv ntiaj teb no mas muaj tej kev sim siab loj tshaj plaws nrog los. Tab sis vim qhov txiaj ntsim ntawm kev yuav ua kom ib pab neeg muaj txhua yam puv npo, Vajtswv, uas muaj lub yeeb koob puv nkaus, tau qhia tib neeg txog tag nrho Nws txhua qhov kev xav, tsis zais ib yam ntawm lawv hlo li. Nws tau txiav txim siab khov kho los muab pab neeg no ua kom muaj txhua yam puv npo, thiab yog li ntawd, txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev sim siab dab tsi los, Nws yeej fee hlo thiab tsis quav ntsej tag nrho. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm ntsiag to xwb, ntseeg khov kho hais tias ib hnub twg thaum Vajtswv tau los tuav Nws lub yeeb koob lawm, tib neeg yuav paub Nws, thiab ntseeg hais tias, thaum uas tib neeg tau raug Vajtswv muab ua kom muaj txhua yam puv npo lawm, lawv yuav to taub Vajtswv lub siab tag nrho. Tam sim no mas tej zaum yeej muaj tib neeg sim Vajtswv siab, los sis to taub yuam kev Vajtswv, los sis liam Vajtswv; los Vajtswv tsis muab ib qho ntawm tej no khaws cia rau nruab siab li. Thaum Vajtswv nqis kiag los rau lub yeeb koob lawm, tib neeg sawv daws yuav to taub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua yog ua rau noob neej txoj kev zoo siab, thiab lawv sawv daws yuav to taub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua ces yog ua kom noob neej thiaj li dim ciaj nyob. Vajtswv los, coj tej kev sim siab los, thiab Nws kuj los, coj qhov muaj tsim thiab txoj kev npau taws los thiab. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv ncaim tib neeg, ces Nws twb los tuav Nws lub yeeb koob ntev lawm, thiab Nws ncaim mus yam muaj yeeb koob puv npo thiab nrog rau txoj kev xyiv fab ntawm txoj kev rov los. Tus Vajtswv uas ua hauj lwm nyob hauv ntiaj teb tsis muab txhua yam khaws cia rau nruab siab tsis hais tib neeg yuav tsis lees txais Nws li cas li. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm nkaus xwb. Vajtswv qhov kev tsim lub ntiaj teb mas twb yog ntev tau ntau txhiab xyoo los lawm. Nws tau los rau ntiaj teb los ua ib co hauj lwm uas ntau yam ntsuas tsis tau li, thiab Nws tau ntsib tau pom tib neeb lub ntiaj teb txoj kev tsis lees txais thiab txoj kev cem thuam yam puv nkaus. Tsis muaj leej twg txais tos Vajtswv qhov kev los txog li; Nws raug hu yam txias to xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawm ntau txhiab xyoo ntawm tej xwm txheej nyuab nyuab no, tib neeg txoj kev ua ces twb xub ua rau Vajtswv raug mob sab heev lawm. Nws tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev ntxeev siab lawm, thiab tau npaj lwm yam phiaj xwm los hloov thiab ntxuav kom tib neeg dawb huv. Tej kev thuam, kev cem, kev tsim txom, kev ceeb laj txom nyem loj, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev saib tsis taus ntawm tib neeg thiab ntau yam ntxiv mus, uas Vajtswv tau ntsib txij thaum los rau hauv lub cev nqaij daim tawv: Vajtswv tau saj tej yam no ntau txaus lawm, thiab hais txog txoj kev txom nyem nyuaj siab ntawm tib neeg lub ntiaj teb, Vajtswv tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab tau tiv kev txom nyem rau tag nrho tej no puv nkaus lawm. Tus Ntsujplig ntawm Leej Txiv Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yeej tau pom ntev los lawm hais tias tej yam zoo li ntawd mas ntsia tsis taus li thiab, plim Nws tob hau hlo thiab qi kiag Nws ob lub qhov muag, tos Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws rov los. Tag nrho qhov uas Nws ntshaw ces yog qhov hais tias noob neej yuav mloog thiab mloog lus, thiab muaj peev xwm, tau muaj qhov kev txaj muag loj tshaj plaws ntawm xub ntiag ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, xaus kiag tej kev ntxeev siab tawm tsam Nws. Tag nrho tej uas Nws ntshaw ces yog qhov hais tias kom noob neej muaj peev xwm ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv nyob tiag. Nws twb yeej tsum ntev los lawm tsis muab tej kev txib loj loj rau tib neeg lawm, vim Vajtswv tau them ib tug nqi siab dhau heev lawm, tab sis tib neeg tseem so yam kaj siab lug,[5] thiab tsis muab Vajtswv tes hauj lwm khaws mus cia rau nruab siab ib qho me me li.

Txawm hais tias tej yam uas Kuv hais hnub no txog Vajtswv tes hauj lwm mas tej zaum yuav muaj ntau yam uas yog “kev ruam tsis muaj qab hau,”[6] txawm li ntawd los xij nws yeej muaj qhov tseem ceeb tob heev rau tib neeg txoj kev to taub. Kuv tsuas tham qee yam txog tes hauj lwm thiab tom qab ntawd tham qee yam txog kev to taub, tab sis ob kis pom no puav leej tseem ceeb tag nrho, thiab thaum muab coj los ua ke, ob qho ntawd haj yam muaj txiaj ntsim rau tib neeg lub neej txoj sia. Ob kis pom no mas ib qho txhawb ib qho[7] thiab muaj txiaj ntsim heev, cia tib neeg to taub zoo dua txog Vajtswv txoj kev xav thiab txhawb txoj kev sib cev ncauj cev lus ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Los ntawm qhov kev tham hnub no txog tes hauj lwm, noob neej txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv mas zoo zog ntau tuaj lawm, kev sib to taub muaj tob zog lawm, thiab tib neeg muaj cuab kav muaj kev ua twb zoo xav thiab kev paub txhawj txog ntau zog rau Vajtswv lub nra lawm; tib neeg raug ua kom paub hais tias Vajtswv xav li cas, kom ruaj siab zog hais tias lawv yuav raug Vajtswv muab hloov, thiab kom to Vajtswv qhov kev rov qab tshwm sim dua ib zaug ntxiv. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv txib kom tib neeg ua hnub no xwb—kom ua lub neej raws tus yam ntxwv ntawm tus uas hlub Vajtswv, ua li ntawd es kom tus duab ci ntsa ntawm txoj kev khov tshwm tuaj ntawm Vajtswv lub tswv yim thiaj li yuav cia li ntsais plias lawm tom ntej nyob rau tiam ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kom tib neeg txoj kev ua neej tseg tau ib nplooj ntawv uas ci ntsa paug rau Vajtswv tes hauj lwm, ci ntsa paug mus ib txhiab ib txhis nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb, ua kom ntiaj teb tig ras tuaj ntsia ntsoov thiab kom tau txoj kev qhuas los ntawm txhua tus. Qhov no, muaj tseeb tshaj plaws, ces tseem yuav yog ib qho kev to taub zoo tshaj rau cov uas nyob rau tiam no uas hlub Vajtswv.

Lus taw qhia:

1. “Khav lawv lub zog thiab npaj yuav sib ntaus” mas siv ua qhov lus thuam.

2. “Kev coj tsis xws li ib txwm muaj” txhais tau hais tias tib neeg qhov kev to taub mas txawv ntawm sawv daws qhov thiab lawv tej kev ntsib kev pom mas yog ib-sab nkaus xwb.

3. “Ib txoj kev tws” txhais tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug ntawd ces khiav rov qab tsis raws li Vajtswv txoj kev xav lawm.

4. “Tso lawv tus yeeb yam uas ib txwm muaj tseg” hais txog qhov uas tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xam pom txog Vajtswv ntawd hloov lawm, thaum uas lawv tau los paub Vajtswv lawm.

5. “So yam kaj siab lug” txhais hais tias tib neeg tsis quav ntsej txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis xam hais tias nws tseem ceeb li.

6. “Kev ruam tsis muaj qab hau” txhais hais tias tib neeg yeej xeeb txawm tsis muaj cuab kav yuav muab tau lub hauv paus ntsiab lus ntawm cov lus uas Vajtswv hais thiab yeej tsis paub xyov Nws tham txog dab tsi li. Kab lus no mas yog siv tso dag kom txaus luag xwb.

7. “Ib qho txhawb ib qho” txhais tau hais tias muab ob qho “hauj lwm” thiab “kev to taub” coj los ua ke rau hauv ib qho kev koom txoos sib tham ces haj yam muaj txiaj ntsim rau peb qhov kev paub txog Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (5)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No