Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (5)

Hnub no nej sawv daws paub hais tias Vajtswv tab tom coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm lub neej, hais tias Nws tab tom coj tib neeg mus rau kauj ruam tom ntej mus rau ib tiam tshiab, hais tias Nws tab tom coj tib neeg mus kom dhau deb tshaj tiam qub uas tsaus ntuj nti no, tawm ntawm cev nqaij daim tawv, tawm ntawm txoj kev caij tsuj ntawm lub zog uas tsaus ntuj nti thiab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus, es kom txhua leej txhua tus tib neeg thiaj li tau nyob rau ib lub ntiaj teb uas muaj kev ywj pheej. Yuav kom tau lub neej zoo rau yav tom ntej, thiab kom tib neeg thiaj li ua tau siab tawv me ntsis rau lawv tej kauj ruam mus rau yav tom ntej, ces Vajtswv tus Vajntsujplig thiaj li npaj txhua yam rau tib neeg, thiab yuav kom tib neeg muaj kev xyiv fab heev dua, Vajtswv thiaj li siv tag nrho Nws lub dag zog nyob hauv lub cev nqaij daim tawv los npaj txoj kev tom ntej rau tib neeg, maj nroos tos hnub uas tib neeg tos ntsoov ntawd los txog. Xav kom nej sawv daws saib lub sij hawm zoo no muaj nuj nqis; nws tsis yog ib qho yooj yim yuav los ua ke nrog Vajtswv. Txawm hais tias nej tsis txeev paub Nws li, los nej twb yeej tau tos ntsoov txij thaum nrog Nws ua ke los lawm. Kheev lam yog txhua leej txhua tus nco qab ntsoov lub sij hawm zoo zoo tab sis luv luv no mus ib txhis, thiab muab tej ntawd ua tej yam uas lawv saib muaj nuj nqis nyob rau hauv ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm ces twb yeej raug muab nthuav tawm rau tib neeg ntev los lawm—tab sis vim yog tib neeg lub siab mas cov nyom dhau heev lawm, thiab vim yog lawv yeej ib txwm tsis xav paub xav pom txog nws li, ces Vajtswv tes hauj lwm thiaj li tseem nyob nres nroos saum lub plag tse qub xwb. Lawv tej kev xav, tej kev xav phem, thiab tus yam ntxwv sab kev xav, nws yuav zoo li, tseem poob qab, poob qab deb dhau heev lawm ces zoo li lawv tus yam ntxwv sab kev xav ntawm lawv coob tus cia li zoo li cov mab qus puag txheej thaum ub lawm, thiab yeej tsis tau hloov ib qho me me hlo li. Yog vim li ntawd, tib neeg thiaj li tseem feeb tsis meej thiab pom tsis tseeb txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua. Lawv tseem haj yam pom tsis tseeb txog tej lawv ua thiab tej lawv tsim nyog to taub txog. Tej no mas ua ib qho nyuab tshaj plaws rau Vajtswv tes hauj lwm thiab txwv tsis pub tib neej lub neej mus lawm tom ntej. Vim yog tib neeg lub tseem ntsiab thiab lawv lub peev xwm tsis zoo, lawv thiaj li xeeb txawm tsis muaj cuab kav yuav to taub txog Vajtswv tes hauj lwm, thiab yeej tsis muaj hnub muab tej yam no saib kom tseem ceeb li. Yog nej xav kom muaj kev nce qib nyob rau hauv nej lub neej, nej yuav tsum pib mob siab rau tej tseem ntsiab ntawm nej qhov kev muaj sia nyob, tuav rawv txhua txhia qhov ntawm tej ntawd kom tswj tau nej qhov kev to taub txog lub neej txoj sia, hloov tag nrho nej txhua leej txhua tus lub siab, thiab daws tej teeb meem ntawm txoj kev tsis muaj dab tsi kiag li nyob rau hauv nej lub siab thiab txoj kev muaj sia nyob yam lwj dhi thiab tsaus ntuj nti uas ua mob ua ntsaj rau nej, es kom nej txhua leej txhua tus thiaj li yuav raug hloov dua tshiab sab hauv tuaj thiab xyiv fab hlo rau ib lub neej uas nce tes, zoo tshaj yav dhau los, thiab ywj pheej lug. Lub hom phiaj ces yog qhov hais tias nej txhua tus yuav muaj cuab kav muaj sia tuaj, nej tus ntsujplig yuav raug tsa sawv dua, thiab muaj qhov zoo li ib tug uas muaj sia nyob. Hais txog tag nrho cov kwv tij thiab nkauj muam uas nej tau ntsib nrog ntawd, tsawg tsawg zaus xwb thiaj li muaj cov uas nyob cus plaws thiaj nyob luag ntxhi. Lawv sawv daws puav leej zoo nkaus li cov neeg uas zoo li liab txheej thaum ub xwb, tsis paub qab hau thiab ruam ruam, pom tau meej meej hais tias tsis muaj qhov yuav ntxim txawj loj hlob li. Qhov haj yam phem tshaj ntawd, ces yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas Kuv tau ntsib ces yog tib co uas tsis paub cai thiab tsis muaj kev vam meej li cov mab qus pem toj roob xwb. Lawv yuav luag tsis paub dab tsi txog kev paub cai li, haj yam tsis paub tej txheej txheem yooj yooj yim txog kev coj cai li. Muaj coob tus ces yog cov nkauj muam hluas hluas uas, txawm hais tias zoo li lawv ntse thiab coj cai ntxiag, thiab tau loj hlob tuaj zoo nkauj npaum li tej paj hmab paj ntoo, los tseem sawv los li “lwm yam” niag txawv txawv thiab. Ib tug nkauj muam cov[a] plaub hau mas npog tag nrho nws lub ntsej muag, ua rau tsis pom nws lub qhov muag ib qho kiag li. Txawm hais tias nws lub ntsej muag yeej huv si thiab du lug, los nws cov plaub hau mas dab tuag kawg li, ua rau yus xav txawv rau, cuag nkaus li nws yog ib tug neeg raug txim nyob rau hauv ib qho chaw kaw cov tub hluas ntxhais hluas. Nws ob lub qhov muag, ntshiab si thiab ci quv, zoo nkaus li cov pob zeb ntsuab ci nyob hauv dej, cia li raug ua rau tsis zoo los ntawm nws cov ris tsho thiab cov plaub hau, ua rau qhov ntawd zoo li ib khub qhov muag teeb, uas tos nco tshwm plaws los nyob rau ib hmos uas tsaus ntuj nti, uas cig plaws fam qhov muag kiag ces tuag ntais lawm es ua rau tib neeg mas ntshai tshee hnyo ti nkaus nruab siab, thiab tab sis kuj zoo li nws txhob txwm khiav nkaum leej twg thiab. Thaum Kuv ntsib nws, mas nws tsuas tab nrhiav kev khiav tawm ntawm “qhov chaw” ntawd mus cuag li ib tug neeg tua neeg uas nyuam qhuav tua kiag ib tug neeg thiab, ntshai rwg tsam raug nrhiav tau, ces pheej khiav nkaum nkaus xwb; yog li ntawd, ib yam nkaus thiab, nws ces zoo nkaus li ib tug neeg Afikas dub[1] uas tau raug ua qhev los tau ntau tiam thiab yeej tsa tsis taus lawv lub tob hau rau ntawm lwm tus xub ntiag li. Hom cwj pwm zoo li no, mus txog ntua rau tej uas cov neeg no hnav ris tsho thiab tu lawv tus kheej, mas yuav siv ntau lub hlis ua hauj lwm mas thiaj li yuav kho kom tau zoo zog.

Tau ntau txhiab xyoo los lawm, cov neeg Suav tau ua lub neej li cov qhev, thiab qhov no thiaj li txwv lawv tej kev xav, tswv yim, lub neej, hom lus, cwj pwm, thiab kev coj kev ua uas ua rau lawv tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me hlo li. Ntau txhiab xyoo ntawm keeb kwm tau muab cov neeg tseem ceeb mooj tus ntsujplig thiab txo lawv mus rau tej yam zoo li tej cev tuag uas tsis muaj ib tug ntsujplig li. Coob tus yog cov uas ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog rab riam tsuav, coob tus yog cov uas nyob rau hauv tej tsev zoo li cov zes tsiaj qus, coob tus yog cov uas noj tib co zaub mov li nyuj los sis nees noj xwb, thiab coob tus yog cov uas dag, lim hiam thiab nyob tau yam ntxhov quav niab, nyob rau hauv “dab tuag teb.” Nyob rau lub cev sab nraud, mas tib neeg yeej tsis txawv cov mab qus li, lawv qhov chaw so ces zoo li dab teb, thiab hais txog tej neeg nrog lawv ces lawv raug vij tag nrho los ntawm cov dab qias neeg thiab cov ntsujplig phem xwb. Nyob rau sab nraud, mas tib neeg zoo li yog hom “tsiaj” uas siab dua; qhov tseeb, lawv ua neej thiab nyob nrog cov dab qias neeg xwb. Yog tsis muaj neeg tu lawv, ces tib neeg ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev nyas ntaus nyas tua xwb, mag nws rooj ntxiab tsis muaj kev khiav dim li. Tsis yog hais tias lawv yuav nrog lawv tsev neeg nyob hauv lub tsev sov so, ua lub neej zoo siab hlo thiab muaj txhua yam puv npo hos, tseem hais tias tib neeg ua neej nyob rau hauv Tub Tuag Teb, mus los sib cuag nrog dab thiab koom nrog dab. Qhov tseeb, tib neeg yeej tseem raug Ntxwgnyoog khi, lawv nyob rau qhov chaw uas tej niag dab qias neeg ntawd sib sau, thiab lawv raug haub ntxias los ntawm cov niag dab qias neeg no, cuag nkaus li lawv tej txaj ces tsuas yog qhov chaw rau lawv tej cev tuag pw xwb, cuag nkaus li tej ntawd yog ib lub zes sov so xwb. Thaum nkag mus rau hauv lawv tej tsev, tej qab vag tsib taug mas txias zias thiab ntsiag to xwb, ib nthwv cua tshuab txias zias ntawm tej ceg ntoo tuaj xwb. Qhib plho lub qhov rooj mus rau “chav nyob,” chav ntawd mas dub nciab xwb—koj xyab kiag koj txhais tes lawm ces yeej tsis pom koj tej ntiv tes li lawm. Ib qho duab ci me me xau tshab ib lub qhov tawg ntawm daim txiag qhov rooj, ces ua rau chav ntawd haj yam zoo li tsaus nyos thiab txaus ntshai kawg. Ib lub sij hawm rau ib lub sij hawm, nas quaj tau tej niag suab txawv txawv, cuag nkaus li nws mas lom zem xauv npo. Tag nrho tej uas nyob hauv chav ntawd mas phem dab tuag thiab txaus ntshai kawg, zoo nkaus li ib lub tsev uas ib tug neeg uas nyuam qhuav muab ntim rau lub hleb lawm ntawd nyob rau hauv xwb. Lub txaj, daim pam, thiab lub me nyuam txee phem phem nyob rau hauv chav ntawd ces paug plua av tag, nyob hauv lub plag tse ces muaj ib cov me nyuam tog zaum ntau ntau uas nyob pawg lug hem yus yam txaus ntshai kawg, thiab tej phab ntsa mas kab laug sab cab sab puv nkaus. Muaj ib daig iav nyob saum lub rooj, ib lub zuag ntoo nyob ntawm nws ib sab. Mus ze zog rau ntawm daim iav, koj muab kiag ib tug tswm ciab los thiab muab zes kiag. Ces koj pom hais tias daim iav ntawd mas paug plua av tag li, ua tau zoo li ib qho “tshuaj pleev plhu” nyob ntawm ib neeg daim duab uas tshwm tuaj[b] ces kom lawv zoo li lawv nyuam qhuav tawm hauv qhov ntxa los. Lub zuag mas muaj plaub hau puv nkaus. Tag nrho tej no mas qub thiab ceb tag lawm, thiab zoo nkaus li tej ntawd nyuam qhuav raug ib tug neeg uas nyuam qhuav tuag kiag lawm ntawd siv tag nrho lawm xwb. Saib lub zuag mas, yus yeej hnov zoo li ntshe muaj ib lub cev tuag pw kiag ntawm ib sab. Cov plaub hau nyob ntawm lub zuag, tsis muaj ntshav khiav ncig nyob sab hauv li, tsw zoo nkaus li muaj ib niag tuag nyob hauv cov plaub hau ntawd. Ib nthwv cua txias tshuab nkag los ntawm ib qho tawg ntawm lub qhov rooj los, zoo nkaus li ib tug poj ntxoog tab tom txim kiag ntawm lub qhov tawg ntawd los, rov qab los nyob rau hauv chav ntawd. Muaj ib qho txias ti txha nkaus txog chav ntawd, thiab tam sim ntawd kiag, tsw ib pas lwj li muaj ib lub cev tuag lwj lwj, thiab nyob rau tam sim no kiag ces kuj pom hais tias muaj ib pawg khoom sib xyaws pes daws dai rau ntawm sab phab ntsa, nyob rau saum txaj ces muaj tej nyuag pam thiab tog hauv ncoo pov sw zaws, sw sw thiab tsw phem, muaj ib co txhuv nyob ntawm lub ces kaum, lub txee mas cam plua av tag li, lub plag tse ces muaj ceg ntoo thiab av puv nkaus, thiab ntau yam ntxiv mus—cuag nkaus li tej ntawd yog nyuam qhuav raug ib tug neeg tuag lawm siv, vau kawv kus rau tom ntej, zom hniav qawv thiab khawb kig kaug huas pa. Nws yeej txaus nkaus ua rau koj ntshai tshee na. Yeej tsis muaj ib tug lw txog ib yam muaj sia nyob qhov twg hauv chav hauv li, txhua yam ces tsaus nti thiab noo zaw xwb, zoo nkaus li Tub Tuag Teb thiab dab teb uas Vajtswv hais txog ntag. Qhov no ces zoo nkaus li tib neeg lub qhov ntxa ntag, muaj lub txee, tej rooj tog, tej npoo qhov rai, thiab qhov rooj uas tsis tha xim uas zoo li muab tej niag ris tsho pam tuag kho rau hnav thiab nyob ntsiag to hawm tus tuag xwb. Tib neeg twb tau nyob rau hauv lub dab teb no tau ntau caum xyoo lawm, los sis ntau pua xyoo lawm, los sis ntshe tseem yog ntau txhiab xyoo lawm thiab, sawv ntxov ntxov tawm mus lawm ces twb lig lig lawm mam rov los xwb. Lawv tawm hauv lawv lub “qho ntxa” los thaum pom kev tsees, thaum qaib tab tom qua, thiab saib saum ntuj thiab laim muag ntsia hauv av, ces lawv txawm pib lawv tej hauj lwm rau hnub ntawd. Thaum lub hnub poob rau nraum roob lawm, ces lawv cab lawv lub cev ntaj ntsug uas sab kawg nkaus ntawd rov los rau ntawm lub “qhov ntxa”; thaum uas lawv ntim lawv lub plab tsau tag lawm ces twb tsaus ntuj lawm. Tom qab ntawd, thaum ua lawv tej kev npaj yuav rov tawm ntawm lub “qhov ntxa” mus dua rau tag kis lawm, ces lawv tua teeb, uas zoo li tseem pheej ci ntsais tsias li tej tsaus tsiav thiab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, ces tag nrho tej uas tseem pom tau nyob rau hauv nruab qaim hli ces yog tej pawg av toj ntxas uas nyob pawg lug ntawm tej zoo li tej lub me nyuam pov toj nyob rau txhua ceg kaum. Tawm hauv lub “qhov ntxa” los ces yog tej suab ua qaj uas nyob nyob ib tsam mam nrov tawm tuaj xwb, suab hlob suab yau. Tib neeg sawv daws pw tsaug zog tag, thiab cov niag dab qias neeg thiab poj ntxoog los zoo li yeej so ntsiag to thiab. Ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm, mas yuav hnov uab lag quaj deb deb tuaj—lub suab ntawm tej niag kev quaj txias zias rau hmo uas nyob tus yees thiab ntsiag to li ntawd mas qhov no ua rau ib ce tshee na mus tib nkaus nruab txha thiab ua rau koj tej plaub hau mas xob tsa nqug…. Leej twg thiaj li paub hais tias tib neeg tau siv sij hawm pes tsawg xyoo nyob rau tej chaw zoo li ntawd, tuag thiab rov yug dua tshiab; leej twg thiaj li paub hais tias lawv tau nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb uas tib neeg thiab poj ntxoog nyob sib xyaws pes daws ntawd ntev npaum li cas lawm, thiab tshaj qhov ntawd, leej twg thiaj li paub hais tias lawv twb tau hais sib ncaim pes tsawg zaus rau lub ntiaj teb lawm. Nyob rau hauv lub dab teb uas nyob rau hauv lub ntiaj teb no mas tib neeg ua lub neej zoo siab hlo, cuag nkaus li lawv yeej tsis muaj ib lo lus yws li, vim lawv twb swm lub neej nyob rau hauv Tub Tuag Teb no ntev heev los lawm. Thiab yog li ntawd, tib neeg mas vwm tag rau thaj chaw no uas yog qhov chaw tej niag dab qias neeg nyob, cuag nkaus li tej niag dab qias neeg ntawd yog lawv tej phooj ywg thiab cov nrog lawv ua ke nraim, cuag nkaus li tib neeg lub ntiaj teb ces yog ib pab neeg phem[2]—vim tib neeg lub tseem ntsiab thaum xub thawj twb ploj ntev los lawm yam tsis muaj ib lub suab ntxhi li, nws twb ploj mus yam tsis muaj ib txoj lw li lawm. Tib neeg tsos tshwm sim ces yeej zoo nkaus li muaj tej yam ntawm ib niag dab qias neeg txuam rau thiab; tshaj qhov ntawd, lawv tej kev ua ces twb raug ntxias raug txwv los ntawm tej niag dab qias neeg ntawd lawm. Niaj hnub no, lawv ces yeej zoo tsis txawv cov niag dab qias neeg ntawd li, cuag nkaus li lawv ces yog yug los ntawm cov niag dab qias neeg ntawd los ntag. Tshaj qhov ntawd, tib neeg mas muaj kev hlub tshaj plaws thiab muaj kev txhawb nqa tshaj plaws, rau lawv tej poj koob yawm txwv. Tsis muaj leej twg paub hais tias tib neeg ces twb raug Ntxwgnyoog muab caij tsuj ntev heev los lawm ces lawv twb cia li zoo li tej niag liab pam tsab pem tej roob lawm xwb. Lawv ob lub qhov muag liab ploog mas muaj ib tso zoo li thov kawg kiag, thiab nyob rau hauv tus duab ci uas qauj les ntawd zoo li ci tuaj pom ib qho yim pliag ntawm niag dab qias neeg qhov kev ua siab phem kawg nkaus ntawd. Lawv lub ntsej muag ces txoom tag li, tawg pleb npaum nkaus li daim tawv ntoo thuv, lawv lub qhov ncauj mas plhe laws tuaj, cuag nkaus li Ntxwgnyoog puab rau ntag, lawv ob lub pob ntseg mas khub kauv thoob plaws sab hauv thiab sab nraud tib si, lawv lub nrab qaum mas khoov pob laws, lawv ob txhais ceg mas lam ua tiag peem tuav lub cev lawm xwb, thiab lawv ob txhais caj npab yuag ti nkaus txha ntawd mas yoj yaws yiag mus los yam sib dhos kawg nkaus. Cuag nkaus li yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog daim tawv thiab pob txha xwb, tab sis mas yog muab saib ces lawv kuj rog npaum li ib tug dais pem roob thiab. Sab hauv rau sab nraud, lawv tu cev thiab hnav tsoos tsho li ib tug mab qus uas zoo li ib tug liab txheej puag thaum ub—cuag nkaus li, niaj hnub no, cov mab qus uas zoo li cov liab no yeej tseem tsis tau loj hlob los ua[3] tus zoo li cov tib neeg tiam vam meej no, lawv mas poob qab deb tiag tiag li lau!

Tib neeg nyob ua ke nrog tej tsiaj, thiab lawv yeej sib haum xeeb kawg nkaus li, yam tsis muaj kev tsis sib haum los sis kev sib cav sib ceg li. Tib neeg mas yeej tij lim kawg rau lawv tej kev saib xyuas thiab txhwj xeeb txog tej tsiaj, thiab tej tsiaj ntawd ces yog muaj nyob rau tib neeg kom muaj sia nyob ntxiv mus xwb, ces pom meej meej hais tias yog cia rau lawv qhov txiaj ntsim, yam tsis muaj qhov zoo dab tsi rau lawv tus kheej li thiab yeej mloog lus tag nrho rau tib neeg. Rau qhov sawv daws pom, ces qhov kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab tsiaj qus ces yog ib qho uas sib ncawg[4] thiab sib haum xeeb[5] kawg—thiab cov niag dab qias neeg, mas nws zoo li, yog ib qho kev sib txuam zoo tshaj plaws ntawm tib neeg thiab tsiaj qus. Yog li ntawd, tib neeg thiab cov niag dab qias neeg nyob hauv ntiaj teb mas haj yam sib ncawg thiab muab cais tsis tau hlo li: Txawm hais tias dhau ntawm cov niag dab qias neeg lawm, tib neeg tseem sib txuas nrog lawv thiab; nyob rau tib lub sij hawm ntawd, cov niag dab qias neeg ntawd yeej tsis zais ib yam dab tsi ntawm tib neeg kiag li, thiab muab tag nrho tej lawv muaj “cob fij” kiag rau lawv. Txhua txhua hnub, tib neeg dhia cuam coj cuam ces nyob rau hauv “tus vajntxwv hauv dab teb lub tsev vaj ntxwv,” dhia ua si nrog rau tus “vaj ntxwv hauv dab teb” (lawv tus poj koob yawm txwv) thiab raug nws haub ntxias, yog li ntawd, niaj hnub no, tib neeg thiaj li lo av qias neeg tag, thiab tom qab uas siv sij hawm nyob ntev heev rau hauv Tub Tuag Teb lawm, ces cia li tsum tsis nco ntshaw kom rov muaj lub “ntiaj teb ntawm cov ciaj” lawm. Yog li ntawd, thaum uas lawv pom kiag qhov kev kaj, thiab pom tej uas Vajtswv txib kom ua, thiab Vajtswv tus yam ntxwv, thiab Nws tes hauj lwm lawm, ces lawv hnov nyuab siab thiab txhawj, tseem ntshaw yuav rov qab mus rau hauv dab teb thiab mus nrog dab poj ntxoog nyob. Lawv nov qab Vajtswv ntev los lawm, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tau taug kev mus rau tom toj ntxas lawm. Thaum Kuv ntsib ib tug neeg, Kuv sim nrog nws tham, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb mas Kuv thiaj li mam li tshawb nrhiav pom tau hais tias tus neeg sawv ntawm Kuv xub ntiag tsis yog tib neeg hlo li. Nws cov plaub hau mas ntxhov txoog, nws lub ntsej muag mas qias neeg ntsuav, thiab thaum nws luag nyav mas muaj ib qho mej ntsis zoo li hma txog ntawm qhov nws luag ntxi hniav lug. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, zoo li nws tsis paub nyob li ib tug poj ntxoog uas nyuam qhuav tawm plaws hauv lub qhov ntxa los thiab pom dheev ib tug tib neeg saum yaj ceeb no. Tus neeg no mas pheej npaj muab nws ob daim di ncauj ua zoo li nws luag ntxi hniav tag mus li xwb; nws zoo nkaus li txawj dag thiab txaus ntshai tib si. Thaum nws luag nyav rau Kuv, nws zoo nkaus li nws muaj qee yam yuav hais tab sis zoo li nrhiav tsis tau cov lus hais, thiab yog li ces qhov nws ua tau ces yog sawv rau ib sab, saib ua qhov muag dawb lias thiab ruam kawg li xwb. Saib tom qab tuaj, mas zoo nkaus li nws sawv cev tus “duab khov kho ntawm cov neeg Suav uas khwv kawg nkaus”; nyob rau tej sij hawm no mas zoo li nws haj yam tsis ntxim nyiam kiag li, nco txog daim duab ntawm cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus neeg nrov npe hauv dab neeg Yaj Huam/Yaj Vam puag thaum ub[c] uas tib neeg hais txog. Thaum Kuv nug nws, nws nyo hau nyob ntsiag to lawm xwb. Siv sij hawm ntev loo mas nws mam li teb, thiab nws txaj txaj muag thaum nws ua li ntawd. Nws tso tsis tau nws ob sab tes kom nyob tus tus li, thiab ntxais nws ob tug ntiv tes li ib tug miv. Tsuas yog tam sim no xwb mas Kuv mam li paub hais tias tib neeg txhais tes mas zoo li lawv nyuam qhuav tsuab tej niag khoom seem txeej, cov rau tes mas ntxhib khuav tuag xim tag uas yus yeej tsis muaj hnub paub tau li hais tias tej ntawd mas yuav tsum yog xim dawb, tej rau tes “yuag yuag yiag txias” uas khub av tuab tuab. Qhov uas haj yam qias neeg tshaj, mas yog lawv sab qaum tes mas zoo li daim tawv qaib uas nyuam qhuav muab dob plaub tag. Tej kab hla lawv ob txhais tes mas yuav luag su npaum nkaus li muab tej ntshav thiab hws ntawm tib neeg txoj kev khwv los tswm puv nkaus rau, nyob rau hauv ib txoj twg mas muaj tej yam zoo nkaus li av, zoo nkaus li tej nyuag “ntxhiab ntawm tej av” mas ntws sis tawm los, qhov zoo tshaj mas sawv cev kiag qhov kev muaj nuj nqis thiab kev tsim nyog txaus qhuas ntawm tib neeg lub siab tiv kev txom nyem—es kom lub siab tiv kev txom nyem no thiaj li tau muab cog kom tob nyob rau txhua txhua txoj kab ntawm tib neeg ob txhais tes. Txij kiag saum tob hau mus rau hauv ntsis ntiv taw, tsis muaj ib yam tsoos tsho uas tib neeg hnav es yuav zoo li ib tug ntsiaj daim tawv uas tuaj plaub li, tab sis lawv yeej tsis paub kiag li hais tias, txawm lawv yuav “txaus hwm” kawg nkaus li, los lawv tus nqi ces twb tsis npaum li ib tug hma cov plaub—haj yam tsawg tshaj ib tug noog yaj yuam ib tug plaub thiab, vim lawv tej tsoos tsho twb ua rau lawv phem dab tuag tshaj ib tug npua thiab ib tug dev lawm. Nws lub tsho luv luv dai ncuv ib nta ntawm nws nrab qaum, thiab nws ob tug ceg ris—zoo li hnyuv qaib—muab nws qhov kev phem dab tuag qhib cuab lug ziab tshav ntuj. Ob lub ceg ris mas luv luv thiab nqaim nqaim, cuag li yuav cia ua kom pom hais tias nws ob txhais taw twb tsis raug zawm ntev los lawm: Ntawd yog ob txhais taw loj loj, tsis yog “lub paj qhaus dej xim daj luaj peb-nti” ntawm qhov meem xeeb com qub lawm. Tus neeg no cev khaub ncaws mas zoo xws cov neeg sab hnub poob dhau heev lawm, tab sis kuj zoo li plees dhau heev lawm thiab. Thaum Kuv ntsib nws, nws mas txaj txaj muag li, nws lub ntsej muag mas liab ploog xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav tsa nws lub tob hau li, cuag li nws raug tej niag dab qias neeg muab tsuj, thiab tsis muaj cuab kav tsa nws tus kheej los saib tib neeg lub ntsej muag ntxiv lawm. Plua av npog tib neeg lub ntsej muag. Cov plua av no, uas yog poob saum ntuj los, zoo nkaus li poob los rau tib neeg lub ntsej muag yam tsis ncaj ncees kiag li, ua rau nws zoo li tus noog tsev poob los. Tib neeg ob lub qhov muag kuj zoo li noog tsev ob lub, thiab: me me thiab qhuav qhawv, yam tsis muaj ib qho ci tuaj li. Thaum tib neeg tham lus, lawv cov lus mas nquag nquag nres thiab zais lus kawg li, ntxim ntxub thiab qias neeg heev rau lwm tus. Tab sis coob tus kuj qhuas cov neeg ntawd ua “cov sawv cev ntawm lub teb chaws.” Qhov no tsis yog kev tso dag lod? Vajtswv xav hloov tib neeg, cawm tib neeg, pab cawm lawv hauv lub qhov ntxa ntawm txoj kev tuag los, es kom lawv thiaj li khiav dim ntawm lub neej lawv ua nyob rau hauv Tub Tuag Teb thiab hauv dab teb.

Lus taw qhia:

1. “Neeg Afikas dub” mas yog hais txog cov neeg dub uas raug Vajtswv tau foom phem rau lawm, cov uas raug ua qhev tau ntau tiam neeg.

2. “Ib pab neeg phem” mas yog hais txog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, thiab ua li cas ho tsis muaj cov tib neeg dawb huv nyob rau hauv noob neej li.

3. “Loj hlob los ua” mas yog hais txog cov neeg mab qus zoo li cov liab qhov “kev loj hlob” los zoo li cov neeg niaj hnub niam no. Lub hom phiaj ces yog hais tso dag kom txaus luag xwb: Nws yeej, qhov tseeb, tsis muaj ib qho zoo li lub tswv yim txog cov liab txheej thaum ub hloov cev los mus ua cov tib neeg uas mus kev tau ntseg ntsos li.

4. “Sib ncawg” yog siv ua lus thuam.

5. “Sib haum xeeb” yog siv ua lus thuam.

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Nws (poj niam).”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “cov neeg tej ntsej muag.”

c. “Yaj” thiab “Huam” yog lub npe ntawm ob tug huab tais hauv dab neeg uas yog Suav Teb cov neeg uas xub tsim kab lig kev cai. “Yaj Vam” yog lub npe lus Suav rau tus “vajntxwv hauv dab teb.” “Yaj Huam” thiab “Yaj Vam” mas hais tawm lub suab yuav luag sib thooj nyob rau hauv cov lus Suav Qaum Teb.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No