Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)

Tes hauj lwm thiab kev to taub raws li xeeb txawm ces yeej muaj qab hau; qhov ntawd yog hais txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev to taub. Tib neeg qhov kev tsis muaj ib qho peev xwm hlo li uas yuav saib tshab plaws tau mus rau Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag thiab Vajtswv tes hauj lwm mas tau coj qhov kev nyuab tshaj plaws los rau lawv qhov kev to taub. Los txog niaj hnub no, muaj neeg coob heev uas yeej tseem tsis tau paub hais tias tes hauj lwm dab tsi uas Vajtswv yuav ua kom tiav log rau tiam kawg, los sis yog vim li cas Vajtswv thiaj li tiv kev poob ntsej muag loj tshaj plaws es kom los tau rau hauv lub cev nqaij daim tawv los sawv nrog tib neeg ua ke rau hauv qhov kev tau zoo thiab kev txom nyem. Txij kiag ntawm lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm los mus rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov phiaj xwm rau tiam kawg, tib neeg tag nrho ces yeej nyob rau qhov kev tsaus ntuj tsis paub txog tej no li. Vim ntau yam laj thawj, tib neeg yeej ib txwm tsis tshua txaus siab thiab feeb tsis meej[1] txog txoj kev to taub uas Vajtswv yuav kom lawv yuav tsum muaj, uas tau coj qhov kev nyuab tshaj plaws los rau Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yuav zoo li tib neeg sawv daws rais los ua ib qho khuam kev thiab, los txog niaj hnub no, lawv yeej tseem feeb tsis meej. Vim qhov laj thawj no, Kuv xav hais tias peb tsim nyog tham txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab Vajtswv txoj kev xav uas maj, los muab tag nrho nej ua Vajtswv cov tub qhe uas muaj lub siab ncaj uas, zoo li Yauj, xum tuag zoo dua tsis lees Vajtswv, tiv txhua txoj kev poob ntsej muag; thiab cov uas, zoo li Petus, yuav muab tag nrho nej cob fim kiag rau Vajtswv thiab rais los ua cov nyob ze ze uas Vajtswv muab tau nyob rau tiam kawg. Cia siab hais tias tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav muab tag nrho thiab muab kiag lawv tus kheej cob fij kiag rau Vajtswv lub siab nyiam saum ntuj, es rais los ua cov tub qhe dawb huv nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab xyiv fab rau qhov tsis muaj chaw kawg uas Vajtswv muab pub, es kom Leej Txiv Vajtswv lub siab thiaj li xyiv fab rau txoj kev so yam kaj siab lug. “Ua kom tiav hlo Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam” tsim nyog yog kab lus qhia rau tag nrho cov uas hlub Vajtswv. Cov lus no tsim nyog ua tib neeg cov lus coj kev rau kev to taub thiab ua lub koob qhia kev rau lawv tej kev ua. Qhov no yog qhov kev txiav txim siab ruaj nrees uas tib neeg tsim nyog muaj. Yuav coj tau tag nrho mus rau qhov kev ua kom tiav hlo Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb thiab koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv—qhov no yog tib neeg tes dej num, kom txog ntua ib hnub, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm, tib neeg yuav ncaim Nws yam zoo siab hlo thaum uas Nws rov qab ntxov ntxov mus cuag leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no tseem tsis yog tes dej num uas tib neeg tsim nyog ua kom tiav thiab lod?

Thaum, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv rov los rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb, Vajtswv tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej twb tau txav mus rau nws ntu kawg lawm. Tag nrho tej uas tshuav nyob rau hauv ntiaj teb ces yog tus ntoo khaub lig uas Yexus kwv saum Nws lub nrab qaum, daim ntaub mag uas muab Yexus qhwv rau hauv, thiab lub kaum mom tuaj pos thiab lub tsho tshaj sab uas Yexus hnav (tej no yog tej khoom uas cov neeg Yudais thuam Nws). Ntawd yog, tom qab uas Yexus tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua rau muaj qho uas neeg coob heev tham nroog ntws txog, ces tej ntawd cia li rov ntsiag dua lawm. Txij thaum ntawd los mus, Yexus cov thwj tim pib ua Nws tes hauj lwm, saib xyuas thiab ywg dej rau hauv tej pawg ntseeg txhua txhia qhov chaw. Lub ntsiab ntawm lawv tes hauj lwm yog li no: Lawv hais kom tig neeg tag nrho los hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum, thiab ua kev cai raus dej; thiab cov tub txib sawv daws tawm mus nthuav qhia zaj dab neeg sab hauv, zaj xwm txheej uas tsis muaj dab tsi tshooj rau li, ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab kom txhua tus tsuas muaj pw khwb rwg nyo hau kiag rau ntawm Yexus lub xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum; thiab tshaj qhov ntawd, cov tub txib mus rau txhua txhia qhov chaw mus tshaj tawm cov lus uas Yexus hais. Txoj li ntawd los mus ces pib txoj kev tsim tsa cov pawg ntseeg nyob rau tiam Hmoov Hlub. Qhov Yexus ua nyob rau tiam ntawd ces kuj yog tham txog tib neeg lub neej thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, tsuas yog, vim nws yog ib tiam uas sib txawv, ntau qhov ntawm tej lus hais thiab tej kev xyaum ua ntawd mas txawv deb tej ntawm niaj hnub no lawm. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv qhov tseem ntsiab ces lawv zoo ib yam: Lawv puav leej yog tes hauj lawm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, raws nraim thiab yog kiag li ntawd. Hom hauj lwm thiab lus hais no mas yeej tau muaj txuas ntxiv ua ntu zus thoob plaws txoj kev taug los txog niaj hnub niam no, thiab yog li ntawd tej yam no yeej tseem muaj sib koom nyob rau hauv tej koom haum kev ntseeg ntawm niaj hnub no, thiab nws yeej tsis tau hloov hlo li. Thaum Yexus tes hauj lwm xaus lawm thiab cov pawg ntseeg taug tau txoj kev uas yog ntawm Yexus Khetos lawm, txawm li ntawd los xij Vajtswv tau pib Nws qhov phiaj xwm rau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm ntxiv lawm thiab, uas yog qhov xwm txheej uas Nws los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob rau tiam kawg. Raws li tib neeg pom, Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces twb xaus tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg lawm, txhiv tag nrho noob neej lawm, thiab cia Nws los txeeb kiag tus yawm sij mus rau Tub Tuag Teb lawm. Txhua tus xav hais tias ntshe Vajtswv tes hauj lwm ces raug ua tiav tag nrho lawm no. Qhov tseeb, los ntawm Vajtswv kis pom mas, tsuas yog ib qho me me ntawm Nws tes hauj lwm thiaj raug ua tiav hlo lawm xwb. Tag nrho qhov uas Nws tau ua tiav ces tsuas yog txhiv noob neej xwb; Nws tseem tsis tau txeeb tau noob neej, haj yam tsis tau hloov tib neeg lub ntsej muag phem phem. Yog vim li ntawd Vajtswv thiaj hais tias, “Txawm hais tias Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los rau ntawd tau mus dhau txoj kev mob ntawm txoj kev tuag lawm, los qhov ntawd tsis yog tag nrho lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg. Yexus yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub tshaj plaws thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Kuv, tab sis Nws tsis tau muab Kuv tes hauj lwm xaus tseg yam sab kawg nkaus. Nws tsuas ua ib qho ntawd xwb.” Yog li ntawd Vajtswv thiaj li pib zeeg thib ob ntawm qhov phiaj xwm los ua tes hauj lwm ntawm qhov kev yug los ua neeg ntxiv mus. Vajtswv qhov kev xav thaum kawg ces yog yuav ua kom tib neeg zoo tiav log thiab yuav muab kom tau tag nrho cov neeg uas cawm tau los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg nyem, uas yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li npaj, dua ib zaug ntxiv, los tiv qhov kev phom sij ntawm txoj kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv dua. Qhov uas txhais tau los ntawm “txoj kev yug los ua neeg” ces yog hais txog Tus uas tsis coj lub yeeb koob (vim Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau tiav tag), los tab sis yog tus uas tshwm sim rau hauv lub koob meej ntawm leej Tub uas raug hlub tshaj plaws, thiab yog tus Khetos, uas yog tus Vajtswv txaus siab tshaj plaws rau. Qhov ntawd ces yog qhov vim li cas thiaj li hais tau hais tias yog “tiv kev phom sij.” Lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd mas muaj hwj chim me me xwb thiab yuav tsum ceev faj tshaj plaws,[2] thiab Nws lub hwj chim mas tsis muaj dab tsi zoo li lub hwj chim ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej; Nws tsuas ua tes dej num qhuab qhia ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom tiav leej Txiv Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev txib yam tsis cuam tshuam dab tsi rau lwm yam hauj lwm li, thiab Nws tsuas ua tiav ib ntu ntawm tes hauj lwm xwb. Yog vim li no Vajtswv thiaj li raug hu ua “tus Khetos” kiag thaum Nws los rau ntiaj teb—qhov ntawd yog lub ntsiab uas muab cog rau hauv lub npe. Qhov laj thawj uas hais tias qhov kev los ntawd mas muaj tej kev sim siab nrog los mas vim yog tsuas muaj ib qho hauj lwm xwb thiaj li yuav muab ua kom tiav hlo. Dhau ntawd mus, qhov laj thawj uas Leej Txiv Vajtswv tsuas hu Nws ua “Khetos” thiab “leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws” xwb, tab sis ho tsis tau muab tag nrho lub yeeb koob rau Nws mas yog vim lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd tsuas los ua ib qho hauj lwm xwb, tsis yog los sawv cev leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsuas yog los ua kom tiav leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws ntawd tes hauj lwm qhuab qhia xwb. Thaum leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws ntawd ua tiav hlo tag nrho qhov kev txib lawm ces Nws tau raug lees txais tag nrho rau saum Nws ob lub xwb pwg, thaum ntawd ces leej Txiv Vajtswv yuav muab tag nrho lub yeeb koob nrog rau lub koob meej ntawm leej Txiv rau Nws. Ces yeej hais tau hais tias qhov no yog “txoj cai ntawm ntuj ceeb tsheej.” Vim Tus uas tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej nyob rau ob qho chaw sib txawv, ob tug tsuas sib ntsia nyob rau hauv tus Ntsujplig xwb, leej Txiv ntsia ntsoov tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws tab sis leej Tub tsis muaj cuab kav pom tau leej Txiv nyob deb deb li ntawd. Qhov no mas yog vim hais tias tes hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua ntawd mas me dhau heev lawm thiab Nws muaj qhov yuav ntxim raug tua rau txhua lub sij hawm, ces thiaj li hais tau hais tias qhov kev los zaum no mas muaj kev phom sij loj kawg nkaus li. Qhov no yog sib npaug zos li Vajtswv rov qab muab Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd tso plhuav mus rau tsov lub qhov ncauj, uas Nws txoj sia ces nyob rau hauv qhov kev phom sij, muab Nws tso rau qhov chaw uas Ntxwgnyoog nyob heev tshaj plaws li. Txawm hais tias nyob rau hauv tej xwm txheej uas txaus ntshai npaum no, los Vajtswv yeej tseem muab kiag Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws rau cov neeg ntawm ib qho chaw uas muaj kev phem kev qias thiab kev plees kev yi rau lawv kom “tu Nws kom hlob tiav niam tiav txiv.” Qhov no ces vim yog ua li ntawd mas thiaj yog tib txoj hau kev uas yuav ua tau kom Vajtswv tes hauj lwm zoo li zoo tsim nyog thiab zoo li ntuj tsim, thiab nws tsuas yog tib txoj hau kev uas yuav ua kom tau tiav tag nrho tej kev ntshaw ntawm Leej Txiv Vajtswv thiab ua kom tiav ntu kawg ntawm Nws tes hauj lwm nyob hauv noob neej. Yexus ces yeej tsis ua tshaj qhov uas ua kom tiav ib theem ntawm Leej Txiv Vajtswv tes hauj lwm. Vim ntawm tus laj kab thaiv uas muab yuam rau los ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab qhov sib txawv nyob rau hauv tes hauj lwm uas yuav ua kom tiav ntawd, Yexus Tus Kheej kiag los yeej tsis paub hais tias yuav muaj ib qho kev rov los rau hauv cev nqaij daim tawv zaum thib ob lawm. Yog li ntawd, tsis muaj ib tug neeg piav Vajluskub twg los sis ib tug xib fwb cev Vajtswv lus twg uas yuav tau luag hais lus faj lem meej meej txog qhov uas Vajtswv yuav rov yug los dua nyob rau tiam kawg, qhov ntawd ces yog, Nws yuav los rau hauv lub cev nqaij daim tawv dua los ua qhov thib ob ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis muaj leej twg paub hais tias Vajtswv twb tau zais Nws Tus Kheej rau lub cev nqaij daim tawv ntev los lawm. Tsis tshua txaus ceeb, vim twb yog tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los lawm thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm mas Nws mam li txais qhov kev txib no, yog li ntawd thiaj tsis muaj tej lus faj lem meej txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob, thiab nws yog ib qho uas tib neeg lub siab yeej ntsuas tsis tau kiag li. Nyob rau tag nrho ntau ntau phau ntawv faj lem nyob rau hauv Vajluskub, yeej tsis muaj ib lo lus uas hais txog qhov no meej li. Tab sis thaum Yexus los ua hauj lwm, ces twb yeej muaj ib qho lus faj lem meej meej lawm uas hais tias ib tug nkauj xwb yuav muaj ib tug me nyuam thiab yuav yug tau ib tug tub, txhais tau hais tias Nws yog xeeb los ntawm tus Vajntsujplig. Txawm li ntawd los, Vajtswv yeej tseem hais tias qhov no mas tshwm sim rau tej kev pheej hmoo ntawm kev tuag thiab, tseem ho yuav tshaj qhov ntawd li cas rau niaj hnub no thiab? Tos Vajtswv hais tias qhov kev yug los ua neeg no mas yeej pheej hmoo nrog kev phom sij txhiab txhiab zaus tshaj li tej uas tshwm sim nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub lawm. Nyob rau ntau ntau qhov chaw, Vajtswv yeej tau hais lus faj lem hais tias Nws yuav muab tau ib pab neeg ntawm cov kov yeej nyob rau daim av Xi-ene. Vim nws nyob rau hauv ntiaj teb Sab Hnub Tuaj uas cov neeg kov yeej no yuav raug muab tau, ces qhov chaw uas Vajtswv tiag taw rau Nws qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis tas xav ntev xav ntau li yeej yog daim av Xi-ene, yog kiag tib qho chaw uas tus zaj loj liab ploog chev ua ib kaug rau ntag. Qhov ntawd, Vajtswv yuav muab tau cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog kom nws thiaj li swb tag nrho thiab raug txaj muag. Vajtswv yuav tsa cov neeg no, uas raug ris kev txom nyem hnyav heev, yuav tsa lawv kom txog thaum lawv tsim meej meej los lawm, thiab yuav ua kom lawv taug kev tawm hauv cov huab zig los thiab tsis lees tus zaj loj liab ploog. Lawv yuav sawv hauv tus dab ntub npau suav los, ras dheev los paub txog lub tseem ntsiab ntawm tus zaj loj liab ploog, rais los muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab rau Vajtswv, sawv los ntawm qhov kev caij tsuj ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, sawv tsees nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb, thiab rais los ua pov thawj rau Vajtswv qhov kev kov yeej. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav tau lub yeeb koob. Vim yog qhov laj thawj no nkaus xwb, Vajtswv thiaj li coj tes hauj lwm uas tau los xaus rau nyob rau hauv Yixayee los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev ua ib kaug thiab, yuav luag ob txhiab xyoo tom qab uas tau ncaim mus lawm, tau los dua ib zaug ntxiv rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus. Rau tib neeg lub qhov muag uas tsis muaj dab tsi thaiv, ces Vajtswv tau pib ib teg hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Tab sis nyob rau qhov Vajtswv pom, ces Nws tab tom ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus xwb, tab sis tsuas yog tom qab ib lub sij hawm uas tsis muaj kev tswj fwm tau ob peb txhiab xyoo lawm, thiab tsuas yog ib qho kev hloov nyob rau ntawm qhov chaw thiab tus txheej txheem ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus duab uas lub cev ntawm tus muaj cev nqaij daim tawv tau siv nyob rau tes hauj lwm niaj hnub no yuav zoo li txawv tag nrho ntawm Yexus lawm, los Nkawd yeej tshwm sim los ntawm tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib tug cag los xwb, thiab Nkawd los ntawm tib lub hauv paus los xwb. Tej zaum Nkawd muaj ntau qhov sib txawv nyob rau sab nraud, tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm Nkawd tes hauj lawm ces zoo tib yam nkaus tag nrho li. Tej tiam ntawd, tshaj txhua yam, mas yeej sib txawv deb npaum li hmo ntuj thiab nruab hnub. Yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ho yuav raws tau tej qauv uas tsis hloov ntawd tau li cas? Los sis tej theem uas sib txawv ntawm Nws tes hauj lwm ntawd ho los sib cuam tshuam tau li cas thiab?

Yexus siv lub cev ntaj ntsug ntawm ib tug neeg Yudais, kom phim rau tej tsoos tsho ntawm cov neeg Yudais, thiab loj hlob noj tej zaub mov ntawm cov neeg Yudais. Qhov no yog Nws tus yeeb yam tib neeg li sawv daws. Tab sis niaj hnub no lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg uas siv lub cev ntawm ib tug pej xeem ntawm Exia thiab loj hlob nyob rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Tej no mas yeej tsis muaj qhov uas yuav cuam tshuam nrog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg li. Tab sis, lawv haj tseem sib txhawb thiab, coj tau qhov tseem ceeb tiag tiag ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg los rau ib qho tiav puv npo dua. Vim lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg mas muab hu ua “Neeg Leej Tub” los sis “tus Khetos,” lub cev sab nraud ntawm tus Khetos niaj hnub no mas yuav muab hais tsis tau ib yam li Yexus Khetos. Tshaj txhua yam tib si, lub cev nqaij daim tawv no hu ua “Neeg Leej Tub” thiab nyob rau hauv daim duab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv. Txhua txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej muaj lub ntsiab tob kawg nkaus. Qhov laj thawj uas Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig ces yog vim Nws yuav tau txhiv cov neeg txhaum. Nws yuav tsum tsis txhob muaj kev txhaum li. Tab sis tsuas yog nyob rau thaum kawg, thaum Nws raug yuam kom rais mus zoo li ib lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum thiab ris tej kev txhaum ntawm cov neeg txhaum, mas Nws thiaj li cawm tau lawv tawm los ntawm tus ntoo khaub lig uas raug foom phem, tus ntoo khaub lig uas Vajtswv siv rau txim rau noob neej. (Tus ntoo khaub lig yog Vajtswv qhov cuab yeej siv rau kev foom phem thiab rau txim rau noob neej; thaum twg uas hais txog kev foom phem thiab kev rau txim, ces yog hais taw ncaj qha rau cov neeg txhaum ntag.) Lub hom phiaj ces yog yuav ua kom cov neeg txhaum hloov siab lees txim thiab, siv kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ua kom lawv lees lawv tej kev txhaum. Qhov ntawd ces yog, ua rau kev txhiv tag nrho noob neej, Vajtswv tau los yug ua neeg rau ib lub cev nqaij daim tawv uas yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab muab Nws Tus Kheej ris tag nrho tej kev txhaum ntawm noob neej. Yog muab qho no coj los hais li tej lus uas siv txhua hnub, ces Nws muab ib lub cev nqaij daim tawv dawb huv coj mus hloov tag nrho cov neeg txhaum, ces zoo ib yam nkaus li muab Yexus tso kiag rau saum lub thaj “theej txhoj kev txhaum” rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag los “thov” Ntxwgnyoog los muab tag nrho cov noob neej uas tsis muaj kev txhaum uas nws tau muab tsuj ntawd thiab muab lawv rov qab rau Vajtswv. Vim li ntawd ces qhov kev xeeb los ntawm Vajntsujplig thiaj li yog qhov yuav tsum muaj mas thiaj ua tau tiav hlo theem no ntawm tes dej num ntawm kev cawm dim. Qhov no yog ib nqe lus sib pauv uas yuav tsum tau muaj, ib qho “kev cog lus rau kev thaj yeeb” nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawm Leej Txiv Vajtswv thiab Ntxwgnyoog. Yog vim li ntawd ces thiaj li yog thaum uas Yexus twb raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm mas theem no ntawm tes hauj lwm thiaj li xaus. Txawm li cas los xij, Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev cawm dim niaj hnub no mas kuj ua tau tiav hlo ib qho tseem ceeb uas khiav mus ua ke nraim li ntawd, thiab Ntxwgnyoog tsis muaj lus dab tsi los hais yuav yuav npaum ub npaum no lawm, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsis tas yuav yog xeeb los ntawm Vajntsujplig los mus yug ua neeg lawm. Vim Vajtswv ces yeej xeeb txawm dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum, Vajtswv nyob rau qhov kev yug los ua neeg no thiaj tsis yog tus Yexus thaum Tiam Hmoov Hlub lawm. Txawm li cas los xij, Nws yeej tseem yog yug los ua neeg raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam thiab los ua kom Leej Txiv Vajtswv tej kev ntshaw tiav hlo. Muaj tseeb hais tias qho no tsis yog ib qho kev muaj laj thawj los piav txog yam ub yam no lod? Vajtswv qhov kev yug los ua neeg tseem yuav tau yoog raws ib cov kev cai thiab lod?

Coob tus neeg saib hauv phau Vajluskub mus nrhiav pov thawj, cia siab hais tias yuav nrhiav tau ib qho lus faj lem txog Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Yuav ua cas es tib neeg, uas muaj tej kev xav uas feeb tsis meej thiab tu ncab tu ncua, paub hais tias Vajtswv twb tsum tsis “ua hauj lwm” nyob rau hauv Vajluskub ntev los lawm thiab tau “dhia” dhau nws tus ciam mus ua, yam xis ncauj thiab qab los kawg, tes hauj lwm uas Nws twb npaj tau ntev los lawm tab sis tsis tau qhia rau tib neeg hlo li? Tib neeg mas tsis muaj kev txawj xav kiag li. Tom qab uas tsuas tau saj Vajtswv tus moj yam me me tag lawm, ces lawv cia li teeb ib lub sam thiaj thiab zaum ib lub “rooj zaum muaj log” qib siab yam tsis kub tsis ntxhov dab tsi los mus tshuaj xyuas Vajtswv tes hauj lwm, tseem mus deb txog ntua qhov uas pib qhuab qhia Vajtswv nrog tej lus tham uas nrov nrov thiab ntev ntev yam tsis muaj qab ntxhiab txog txhua yam nyob hauv qab lub hnub. Ntau tus “neeg laus,” coj tsom qhov muag nyeem ntawv thiab xuab nws cov hwj txwv, nthuav kiag phau tej nploog ntawv xim daj daj ntawm “phau ntawv teev xwm txheej qub” (Vajluskub) uas nws tau nyeem los tau ib tiam neeg. Yws daws dom thiab qhov muag ci quv yam muaj siab kawg, nws nthuav kiag tam sid mus rau phau Ntawv ntawm Qhia Tshwm, tam sim no nthuav kiag mus rau phau Ntawv ntawm Daniyee, thiab tam sim no mus rau phau Ntawv ntawm Yaxaya uas nrov npe rau txhua leej txhua tus. Pib kiag ib nploog tas ib nploog tuaj uas ntim tej lo lus me me puv nkaus, nws nyeem ntsiag to, nws lub hlwb mas nthuav mus tas zog yam tsis nres li. Tam sim ntawd ces sab tes uas xuab cov hwj txwv tas li ntawd cia li nres nrheev thiab pib rub nws. Ib pliag ntshis mas hnov lub suab ntawm cov hwj txwv tu nrhawv nrho ntag. Tus xeeb ceem txawv txawv ntawd ua rau yus cia li thaub qab kiag. “Vim li cas yuav siv zog li ntawd? Nws chim ua luaj txog dab tsi ne?” Rov qab ntsia tus yawg laus ntawd, peb pom hais tias tam sim no mas nws cov plaub muag mas tsa nqug. Cov plaub ntawm cov plaub muag xim tshauv ntawd tau poob qis los, zoo nkaus li cov os caj dab ntev cov plaub ntag, yog kiag ob xees tis mev ntawm nws daim tawv muag, zoo li lam nyob ncaj xwb tab sis ho nyob tau zoo kawg nkaus li thiab, thaum uas tus yawg laus ntawd qhov muag mas lo nkaus rau tej nplooj ntawv ntawd cuag li twb tuaj pwm taws lawm. Tom qab uas rov nyeem dua tib nploog qub ntawd ntau zaus heev lawm, ces nws cia li dhia sawv tsees thiab pib hais lus chis chaus tuaj zoo nkaus li tham pem[3] nrog ib tug neeg, txawm hais tias tus duab ci quv ntawm nws ob lub qhov muag yeej tsis txav ntawm phau ntawv teev xwm txheej li ntag. Tam sim ntawd ces nws cia li muab nplooj ntawv tam sim no khwb nkaus tseg thiab tig kiag mus rau “ib lub ntiaj teb txawv lawm.” Nws qhov kev txav ntawd mas nrawm[4] kawg nkaus thiab txaus ntshai kawg nkaus li, yuav luag ua rau neeg ceeb. Tam sim no, tus nas tsuag uas tau tawm hauv nws lub qhov los thiab, thaum nws nyob ntsiag to, ces pib hnov kab ntsab txaus txav mus los yam tsis khuam dab tsi li, cia li ceeb rau nws qhov kev txav mus los uas tsis nco xav txog ntawd ces nws thiaj khiav ceev ceev rov mus nkag lub qhov thiab ploj ntais dua hauv li ib tauv pa taws, tsis tshwm rov tuaj ntxiv li lawm. Thiab tam sim no tus yawg laus ntawd sab tes laug rov mus ua qhov uas nws muab cheem tseg ib pliag ntawm qhov kev xuab nws cov hwj txwv nce thiab nqis, nce thiab nqis ntawd. Nws txav tawm ntawm nws lub tog zaum, tso phau ntawv rau saum lub rooj. Cua tuaj ntxiag ntawm lub qhov tawg ntawm lub qhov rooj thiab ntawm lus qhov rai uas qhib ntawm tuaj, tshuab ua nws phau ntawv kaw kiag yam tsis muaj kev hlub tshua dab tsi hlo li, thiab rov qhib dua. Muaj ib qho kev kho siab kawg uas piav tsis tau tawm li txog thaj chaw ntawd, thiab dhau ntawm lub suab ntawm cov nplooj ntawv uas raug cua nplawm ntawd lawm, ces txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd ces zoo li cia li nyob ntsiag to li lawm xwb. Nws, muab ob sab tes sib khawm rau sab nraum nrab qaum, rhais ruam nrawm nroos hla mus los hauv chav haud, tam sim no ces nres nrheev, tam sim no ces pib kiag, nyob nyob ib pliag ces co nws lub tob hau ib zaug, thiab nws lub qhov ncauj mas zoo nkaus li hais tag lawm los rov hais dua cov lus, “Au! Vajtswv! Koj yuav ua li ntawd tiag tiag lod?” Nyob nyob ib pliag ces nws kuj hais tias, co hau nrog thiab, “Au Vajtswv! Leej twg thiaj yuav xav tawm Koj tes hauj lwm mas? Tsis yog ib qho nyuab heev los nrhiav Koj tej hneev taw lod? Kuv ntseeg hais tias Koj tsis ua tej yam dab tsi los tsim teeb meem yam tsis muaj laj thawj li.” Tam sim no, tus yawg laus ntawd txav nws cov plaub muag los ua ke thiab sib sib zog qi nws ob lub qhov muag, ua zoo nkaus li txaj txaj muag, thiab kuj muaj tso zoo li mob kawg nkaus thiab, zoo li nws tab tom yuav maj mam thiab ua twb zoo xam tej yam dab tsi. Tus me yawg laus aw! Twb ua neej los laus nkoos tag nrho lub neej ces tom qab ntawd mam li “tsis muaj hmoo” los paub qhov xwm txheej no lig lig puag tom qab no. Yuav ua tau li cas rau qhov ntawd? Kuv kiag los yeej xav tsis tawm thiab tsis muaj lub zog yuav ua tau dab tsi li. Tim leej twg es nws phau ntawv teev xwm txheej thiaj li daj rhuv mus nrog lub sij hawm? Tim leej twg es nws tej hwj txwv thiab plaub muag tag nrho cia li, yam tsis tso ib qho hlo li, dawb paug tag nrho li tej daus, tej qho txawv ntawm nws lub ntsej muag? Zoo nkaus li nws cov plaub hwj txwv ces sawv cev nws lub hnub nyoog loj. Tab sis leej twg yuav paub hais tias tib neeg yuav ruam ua luaj txog qhov uas nws yuav mus nrhiav qhov muaj Vajtswv ntawd rau hauv ib phau ntawv teev xwm txheej qub qub? Muaj tau pes tsawg nplooj ntawv nyob rau hauv ib phau ntawv teev xwm txheej qub qub? Nws puas yuav muaj peev xwm teev tau tag nrho Vajtswv tej kev ua kom yog? Leej twg thiaj tau luag lav li ntawd? Tab sis tib neeg yeej xav tiag tiag yuav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab yuav ua kom tau li Vajtswv lub siab nyiam los ntawm kev phua lus tshuaj xyuas thiab phua plaub hau,[5] cia siab hais tias yuav to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Kev to taub txoj sia li no mas puas yooj yim npaum li nws hais no? Qhov no tsis yog ib qho kev nrhiav laj thawj cuav yam ruam thiab vwm tshaj plaws li lod? Koj tsis xav hais tias qhov no txaus luag no lod?

Lus taw qhia:

1. “Feeb tsis meej” qhia tau hais tias tib neeg tsis muaj qhov kev pom meej meej txog Vajtswv tes hauj lwm.

2. “Muaj hwj chim me me xwb thiab yuav tsum ceev faj tshaj plaws” hais txog qhov uas muaj ntau yam uas lub cev nqaij daim tawv ua tsis tau, thiab tes hauj lwm uas ua tau tiav ntawd lawm mas yeej muaj chaws kawg.

3. “Tham pem” yog ib qho lus piv txwv rau tib neeg lub ntsej muag phem dab tuag thaum lawv tshawb nrhiav hauv Vajtswv tes hauj lwm.

4. “Nrawm” yog hais txog qhov kev kub siab, txav nrawm nrawm ntawm tus “neeg laus” thaum nws hais txog phau Vajluskub.

5. “Phua lus tshuaj xyuas thiab phua plaub hau” yog siv los thuam cov kws txawj nyob rau hauv tej kev ntseeg cuav, cov uas muab tej lo lus coj los xav ntxaws npaum nkaus li phua plaub hau tab sis ho tsis nrhiav qhov tseeb los sis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (5)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No