Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Nws tau siv sij hawm rau tib neeg los txog ntua hnub no mas thiaj li ras hais tias qhov uas tib neeg tsis muaj ces tsis yog kev pab cuam rau txoj sia sab ntsujplig thiab kev ntsib kev pom ntawm kev paub Vajtswv xwb, tab sis—qhov uas tseem haj yam tseem ceeb tshaj mas—yog qhov kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam. Vim yog tib neeg qho kev tsis paub txog keeb kwm thiab tej kab lig kev cai thaum ub ntawm lawv tus kheej haiv neeg ib qho kiag li, ces qhov tau los ntawd thiaj li yog qhov uas tib neeg tsis paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tes hauj lwm hlo li. Txhua tus tib neeg cia siab hais tias tib neeg yuav muaj peev xwm sib txuas tau nrog Vajtswv nyob tob rau hauv lawv lub siab, tab sis vim yog tib neeg cev nqaij daim tawm mas qias vuab tsuab dhau heev lawm, puav leej loog tag thiab ruam tag lawm, ces qhov no thiaj ua rau lawv tsis paub dab tsi txog Vajtswv kiag li. Qhov los nrog tib neeg hnub no, Vajtswv lub hom phiaj ces yeej tsis yog dab tsi tshaj li qhov uas los hloov tib neeg tej kev xav thiab tej ntsujplig, nrog rau Vajtswv tus duab hauv lawv lub siab uas lawv twb muaj los tau ntau roob xyoo lawm. Nws yuav siv lub cib fim no los ua kom tib neeg zoo tiav log. Qhov ntawd ces yog, Nws yuav, uas yog siv tib neeg txoj kev paub, hloov txoj kev uas tib neeg los paub Nws thiab lawv tus cwj pwm rau Nws, pab kom tib neeg muaj ib qho kev pib dua tshiab yam muaj yeej hlo los paub Vajtswv, thiab kom ua tau tiav hlo qhov kev pib dua tshiab thiab kev hloov tib neeg lub siab. Kev qhuab ntuas thiab kev rau txim yog tej cuab yeej, hos kev txeeb tau thiab kev pib dua tshiab yog tej hom phiaj. Qhov tshem tej kev xav tshaj ntuj tsim uas tib neeg muaj txog tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd pov tseg yeej yog Vajtswv qhov kev npaj siab mus ib txhis, thiab tsis ntev los no ces qhov no rais los ua ib qho xwm txheej ceev rau Nws lawm thiab. Xav hais tias tag nrho tib neeg sawv daws yuav ua twb zoo xav txog qhov xwm txheej no mus kom deb lawm yav tom ntej. Hloov txoj kev uas ib tug tib neeg twg tau ntsib tau pom es kom Vajtswv txoj kev npaj siab ceev ceev no thiaj li tawg paj txi txiv sai thiab kom theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb thiaj li muab coj los ua kom tiav yam zoo tiav log. Muab txoj kev ua siab ncaj uas nws cheem tsum kom nej muaj ntawd rau Nws, thiab muab txoj kev kaj siab rau Vajtswv lub siab ua zaum kawg. Nyob rau ntawm cov kwj tij thiab nkauj muam, kom tsis txhob muaj ib tug twg uas yuav zam dhau tes dej num no, los sis tsuas lam ua txuj ua xwb. Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv zaum no mas yog los teb rau ib qho kev caw, thiab los teb rau ib co lus nchav heev txog tib neeg tus yeeb yam. Qhov ntawd ces yog, Nws los pab tib neeg rau tej yam uas lawv cheem tsum. Tsis hais tib neeg qhov peev xwm yuav zoo li cas los sis yog tsob noob twg li, Nws yuav, muab sau zog los hais ua ke ces, pab kom lawv pom Vajtswv txoj lus thiab pom Vajtswv qhov muaj nyob thiab qhov kev tshwm sim thiab lees txais Vajtswv txoj kev kho kom lawv zoo tiav log, hloov tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav phem es kom Vajtswv lub ntsej muag thaum chiv thawj ntawd thiaj li cog ruaj nrees rau qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab. Qhov no yog Vajtswv tib qho kev cia siab hauv ntiaj teb xwb. Tsis hais tib neeg tus yeeb yam nruab thiab yuav zoo npaum li cas, los sis tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yuav phem npaum li cas li, los sis tib neeg tus cwj pwm yav tag los yuav zoo li cas tiag, Vajtswv tsis quav ntsej txog tej no. Nws tsuas cia siab kom tib neeg tsim dua ib daim duab tshiab txog Vajtswv uas lawv nyob rau hauv lawv nruab siab kom tag nrho thiab los paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm noob neej, thiab yog li ntawd kom muaj qhov kev hloov rau tib neeg txoj kev xav sab tswv yim, thiab kom muaj qhov paub ntshaw Vajtswv hauv qhov tob tob tuaj thiab tsa kom txoj kev sib ncawg nrog Nws ntawd sawv: Qhov no yog tib qho kev taij uas Vajtswv taij tib neeg nkaus xwb.

Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub thiab keeb kwm ua ntu zus los tau ntau txhiab xyoo lawm ntawd tau muab tib neeg txoj kev xav thiab txoj kev xav phem thiab lawv txoj kev xav kaw ruaj heev ua rau lawv txhaws tag thiab tsis txawj lwj[1] li. Tib neeg nyob rau lub voj voog thib kaum yim hauv ntuj tawg, qhov uas, cuag nkaus li lawv tau raug Vajtswv muab ntiab mus rau hauv lub chaw kaw neeg hauv av, yeej tsis pom qhov duab ci hlo li. Txoj kev xav sab txwv feej tau caij tsuj tib neeg heev ua raws lawv ua yuav luag tsis taus pa thiab ua pa nyuaj heev li. Lawv tsis muaj ib lub zog me me yuav tawm tsam li; qhov lawv ua tau ces tsuas yog tiv thiab tiv yam ntsiag to xwb…. Yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav tau luag nti los sis sawv txheem txoj kev yog thiab kev ncaj ncees li; tib neeg ces tsuas ua ib lub neej uas phem tshaj li ib tug tsiaj lub, nyob hauv qab txoj kev raug ntaus thiab raug tsim txom los ntawm txoj kev coj sab txwv feej, ib hnub dhau ib hnub, thiab ib xyoos dhau ib xyoos. Lawv yeej tsis xav txog qhov yuav nrhiav Vajtswv los xyiv fab rau txoj kev zoo siab uas nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Cuag nkaus li tib neeg raug ntaus ntog pawg lug txog qhov uas lawv ces zoo li tej nplooj qhua zeeg poob los thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, nkig nkuav, qhuav qhawv, thiab daj-lis. Tib neeg twb poob lawv qhov kev nco tau ntawd los tau ntev lawm; lawv ua neej nyob yam tsis muaj kev pab li nyob rau hauv lub ntuj tawg uas hu ua tib neeg lub ntiaj teb, tos ntsoov hnub kawg los txog es kom lawv puas tsuaj nrog lub ntuj tawg no mus, cuag nkaus li hnub kawg uas lawv tos ntsoov ntawd ces yog hnub uas tib neeg yuav tau xyiv fab hlo rau txoj kev so yam thaj yeeb lug. Tej kev coj sab txwv feej tau coj tib neeg lub neej mus rau “Tub Tuag Teb,” haj yam ua rau tib neeg lub zog yuav tawm tsam ntawd ntaug. Txhua yam kev caij tsuj thawb tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, kom poob tob zuj zus mus rau hauv Tub Tuag Teb, kom deb zuj zus ntawm Vajtswv mus, los txog ntua rau hnub no ces lawv tau rais mus ua cov neeg txawv tsis sib paub rau Vajtswv lawm thiab maj nroos mus nkaum Nws thaum lawv sib ntsib. Tib neeg tsis quav ntsej txog Nws thiab cia Nws sawv ib leeg rau ib sab, cuag li tib neeg yeej tsis tau paub dua Nws, yeej tsis tau pom dua Nws ua ntej ntawd li. Tab sis Vajtswv yeej tos ntsoov tib neeg thoob plaws txoj kev deb ntawm tib neeg txoj sia, yeej tsis tau muab Nws tej kev npau taws uas cheem tsis tau kiag ntawd cuam rau lawv li, tsuas nyob tos ntsiag to xwb, tsis hais ib lo lus li, rau tib neeg kom hloov siab lees txim thiab pib dua tshiab. Vajtswv twb tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb ntev los lawm los koom tej kev txom nyem ntawm tib neeg lub ntiaj teb nrog tib neeg. Nyob rau ntau lub xyoo uas Nws tau nrog tib neeg nyob, tsis muaj leej twg paub hais tias muaj Nws li. Vajtswv tsuas tiv ntsiag to tej kev txom nyem ntawm tej kev cov nyom ntxhov quav niab hauv tib neeg lub ntiaj teb thaum ua tes hauj lwm uas Nws tus kheej coj los kiag xwb. Nws tiv tas zog ntxiv rau Leej Txiv Vajtswv txoj kev xav thiab rau noob neej tej kev cheem tsum, raug kev txom nyem uas tib neeg yeej tsis tau raug dua li. Nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag ces Nws ua twj ywm tos ntsoov lawv xwb, thiab nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag ces Nws txo Nws Tus Kheej lub hwj chim, rau Leej Txiv Vajtswv txoj kev xav thiab kuj yog rau noob neej tej kev cheem tsum thiab. Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub tau muab tib neeg nyiag twj ywm ntawm Vajtswv lub xub ntiag mus lawm thiab muab lawv cob rau tus vajntxwv ntawm cov dab thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis[a] tau coj tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav phem mus rau ib tiam tshiab ntawm txoj kev ntxeev siab lawm, ua rau lawv muaj kev qhuas loj tshaj rau cov uas muab cov Ntawv/Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis ntawm cov Ntaub Ntawv ntawd coj los sib sau ua ke, thiab ces haj yam ua rau lawv tej kev xav phem txog Vajtswv ntawd muaj ntau ntxiv tuaj xwb. Tib neeg tsis paub li, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau muab Vajtswv ntiab tawm hauv tib neeg lub siab mus lawm yam siab phem kawg thiab tau cia nws tus kheej nyob rau hauv yam txaus siab kawg nkaus li tus yeej. Txij thaum ntawd los, ces tib neeg raug ib tug ntsuj phem thiab lim hiam thiab muaj lub ntsej muag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab nkag rau lawm. Ib txoj kev ntxub Vajtswv nyob puv nkaus lawv lub hau siab, thiab txoj kev chim siab xav ua phem ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab kis mus rau hauv tib neeg lub nruab nrog ib hnub dhau ib hnub mus txog ntua thaum lawv raug nqos kiag du lug lawm. Tib neeg tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me nyob li lawm thiab tsis muaj kev nti kom dim ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd rooj ntxiab li lawm. Lawv yeej tsis muaj kev xaiv li tsuas yog raug txhom kawg kiag tam sim ntawd, nyoo swb kiag thiab nyoo zwm kiag rau ntawm nws lub xub ntiag xwb. Ntev los lawm, thaum tib neeg lub siab thiab tus ntsuj thiab mos mos, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau cog ib lub noob ntawm qhov nqaij hlav ntawm txoj kev tsis ntseeg tias muaj Vajtswv rau hauv nws, qhia nws txog tej kev dag los ua “kev kawm txog keeb txuj thiab kev siv keeb txuj; ras txog Plaub Txoj Kev Vam Meej; thiab yeej tsis muaj ib qho uas yog Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb li.” Tsis tag li ntawd xwb, nws qw tawm rau txhua lub cib fim hais tias: “Cia peb tos peb lub zog uas txawj txawj khwv no los tsim tsa ib lub teb chaws zoo nkauj heev,” hais kom txhua leej thiab txhua tus npaj kom txhij puag thaum me nyuam yaus los kom ua lub siab ncaj ua dej dum rau lub teb chaws. Tib neeg, tsis paub, ces raug coj los rau ntawm nws xub ntiag, ntawm qhov uas nws maj nroos khav hais tias txhua yam zoo (txhais tau hais tias yam zoo yog Vajtswv tug rau qhov uas tuav rawv tag nrho noob neej rau hauv Nws ob txhais tes) ces yog nws tug tag nrho. Nws yeej tsis muaj ib qho kev paub txaj muag hlo li. Tshaj qhov ntawd, nws txeeb Vajtswv cov neeg yam tsis paub txaj muag thiab muab lawv cab rov qab mus rau hauv nws lub tsev, uas nws dhia li ib tug nas tsuag mus rau ntawm lub rooj thiab kom tib neeg pe hawm nws li Vajtswv. Cas yuav yog ib niag neeg phem ua luaj li lau! Nws quaj qw tawm tej yam uas poob ntsej poob muag thiab ua rau sawv daws ceeb, xws li: “Yeej tsis muaj tej yam zoo li ntawd uas yog Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb li. Cua tshuab raws li tej huab cua hloov pauv raws li tej kev cai ntuj tsim xwb; nag los thaum tej pa dej, ntsib rau tej huab cua txias, khov ua tej teev dej uas poob los rau ntiaj teb; ib qho av qeeg yog daim npoo av ntawm lub ntiaj teb co vim tej kev hloov pauv hauv qab av xwb; ntuj qhua mas yog vim tej huab cua qhuav los ntawm tej kev cuam tshuam me me nyob rau saum npoo saum lub hnub xwb. Tej no yog tej xwm txheej uas ib txwm muaj raws ntuj tsim. Qhov twg, ntawm tag nrho tej no, uas yog ib qho uas Vajtswv ua?” Tseem muaj cov uas qw tawm tej kab lus zoo li nram qab no, tej kab lus uas tsis tsim nyog hais tawm lub suab li: “Tib neeg mas yog loj hlob thiab hloov cev los ntawm liab los nyob rau txheej puag thaum ub, thiab lub ntiaj teb tam sim no mas yog los ntawm qhov kev hloov sib txuas zws ntawm tej zej zog yaj sab puag thaum ub pib khwv yees li ntawm ib taw xyoo dhau los lawm. Qhov uas ib lub teb chaws yuav vam meej tuaj los sis poob qab mus ntawd ces puav leej nyob rau ntawm nws cov pej xeem ob txhais tes xwb.” Nyob rau sab tom qab, nws kom tib neeg muab nws dai rau tim phab ntsa los sis tso rau saum rooj los teev hawm thiab muab khoom fij rau nws. Nyob rau tib lub sij hawm uas nws quaj qw hais tias, “Yeej tsis muaj Vajtswv li,” nws muab nws tus kheej tsa ua Vajtswv, siv tag nrho lub zog nchav muab Vajtswv thawb tawm plaws lub ntug ntawm lub ntiaj teb mus lawm, thaum uas tseem sawv ntawm Vajtswv qhov chaw thiab ua tes dej num ua tus vaj ntxwv ntawm cov dab. Cas yuav tsis muaj qab hau kiag li! Nws ua rau yus ntxub nws ti txha nkaus. Zoo li Vajtswv thiab nws ces yog yeeb ncuab uas cog lus tseg, thiab ob tug ces nyob tsis tau ua ke. Nws ntxias dag muab Vajtswv caum khiav mus lawm ho nws ces ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag.[2] Yog kiag ib niag vaj ntxwv rau cov niag dab ntag lau! Ua cas thiaj yuav zam tau qhov uas muaj nws nyob mas? Nws yuav tsis so kom txog thaum uas nws muab Vajtswv tes hauj lwm ua kom puas tag thiab cia nws nyob rau ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho,[3] cuag nkaus li nws xav tawm tsam Vajtswv kom txog qhov kawg kiag, kom txog qhov uas tus ntses tuag kiag los sis lub vas ntuag kiag, txhob txwm npaj nws tus kheej tawm tsam Vajtswv thiab nias qees los ze zuj zus. Nws lub ntsej muag phem twb yeej raug muab nthuav tawm ntev heev los lawm, tam sim no ces nws doog tag thiab raug ntaus sab kawg[4] thiab nyob rau ib tug yam ntxwv txaus tu siab kawg, tab sis nws yeej tseem tsis txo nws txoj kev ntxub Vajtswv li, cuag nkaus li yog nqos tau kiag Vajtswv ua ib los puv nkaus ces nws yuav tso tau nws tej kev ntxub uas raug kaw rau hauv nws lub siab tawm. Peb yuav ua cas zam tau nws, Vajtswv tus yeeb ncuab no nas! Tsuas yog nws qhov kev raug rhuav tshem thiab muab tua kom tu noob kiag xwb thiaj yuav ua rau peb lub neej txoj kev ntshaw tawg paj txi txiv tau. Ua cas thiaj yuav cia nws khiav vig voog rau ub rau no? Nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab txog ntua qhov uas tib neeg tsis paub ntuj hnub lawm, thiab tau rais los ua cov niag tuag thiab tsis hnov dab tsi li lawm. Tib neeg tau plam qhov laj thawj uas tib neeg ib txwm muaj lawm. Vim li cas ho tsis muab tag nrho peb coj los rhuav tshem nws thiab muab nws hlawv kom tshem tawm tau tag nrho txhua yam kev txhawj xeeb rau yav tom ntej thiab cia Vajtswv tes hauj lwm kom mus txhog qhov zoo tshaj plaws uas tsis tau muaj dua li? Pab niag dag no tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab muab nws tig mus ua kev tsis meej pem lawm. Lawv coj tag nrho tib neeg mus rau ntawm npoo tsua, nyiag npaj yuav muab lawv thawb kom poob mus ntsoog mos mos es kom lawv thiaj li tau noj lawv lub cev tuag. Lawv cia siab ntsoov yam tsis muaj nuj nqis dab tsi yuav muab Vajtswv qhov phiaj xwm rhuav thiab nkag mus nrog Nws sib ntsuas zog, twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb.[5] Qhov ntawd mas yeej tsis yooj yim kiag li! Tus ntoo khaub lig twb tau npaj tiav lawm, txog thaum kawg, rau tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas muaj kev txhaum rau tej kev ua txhaum cai loj tshaj plaws. Vajtswv mas tsis yog nyob saum tus ntoo khaub lig. Nws twb tau muab cuam pov tseg rau tus niag dab lawm. Vajtswv twb yog tus yeej ntev ua ntej tam sim no lawm thiab tsis tu siab rau noob neej tej kev txhaum ntxiv lawm, tab sis yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej tag nrho.

Txij kiag saum ncov los kiag rau hauv qab thiab txij thaum pib los rau thaum xaus, Ntxwgnyoog yeej cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tawm tsam Nws. Tag nrho tej lus hais txog “tej qub txeeg qub teg kab lig kev cai txheej thaum ub,” “kev paub txog kab lig kev cai txheej thaum ub” uas muaj nuj nqis, “kev qhuab qhia txog kev ntseeg Taum thiab kev ntseeg Khoov Txwm,” thiab “tej txheej txheem kab lig kev cai uas qub qub thiab muaj nuj nqis ntawm kev ntseeg Khoov Txwm thiab kev ntseeg sab txwv feej” tau coj tib neeg mus rau ntuj tawg lawm. Tej kev nce qib rau fab keeb txuj rau lub sij hawm vam meej thiab tej kev siv keeb txuj, nrog rau tej yoj tsim thaij uas muaj kev nce qib mus deb, kev ua qoob loo, thiab kev lag luam ces yeej tsis pom muaj nyob qhov twg li. Tab sis, tag nrho tej uas nws ua ces yog nias ntxiv kom pom meej txog tej txheej txheem kab lig kev cai sab txwv feej uas raug nthuav tawm los ntawm cov niag “liab” txheej thaum ub kom txhob txwm los cuam tshuam, tawm tsam, thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm xwb. Tsis yog hais tias nws tsim kev txom nyem rau tib neeg los txog ntua niaj hnub no xwb, tab sis nws tseem xav muab tib neeg nqos[6] kheej kiag thiab. Kev nthuav tawm txog tej kev qhia txog kev txawj xav thiab kev coj ncaj ntawm txoj kev ntseeg sab txwv feej thiab kev qhia ib txheej dhau ib txheej ib tiam dhau ib tiam txog tej kab lig kev cai txheej thaum ub tau tsim ua ib tug mob rau noob neej ntev los lawm, muab lawv tig mus ua cov dab loj thiab me tib si. Muaj tsawg heev thiaj yog cov uas txaus siab hlo lees txais Vajtswv xwb, tsawg leej thiaj yog cov uas zoo siab hlo txais tos qhov Nws los txog xwb. Lub ntsej muag ntawm tag nrho noob neej mas muaj kev npaj siab yuav tua neeg puv nkaus, thiab nyob rau txhua txhia qhov chaw, ib tug pa tua neeg tsw thoob plaws rau tej huab cua. Lawv nrhiav kev los muab Vajtswv ntiab tawm ntawm daim av no mus; tuav rawv riam thiab ntaj hauv txhais tes, ces lawv npaj lawv tus kheej sawv tsheej nceeg li cov tub rog yuav sib tua npaj muab Vajtswv “rhuav tshem kom tu noob” kiag. Tag nrho thoob plaws daim av dab no, qhov uas tib neeg yeej raug qhia tas li hais tias tsis muaj Vajtswv li, tej mlom mas muaj nyob thoov plaws, thiab tej huab cua mas auv niab los ntawm tej pa hlawv ntawv thiab hlawv xyab uas tsw xeev siab kawg, ncho pa auv kawg kiag cia li ua pa nyuaj heev li. Nws zoo yam nkaus li tej ntxhiab tsw phem ntawm qhov av nkos qias qias neeg uas tsw iab nqhoob cuag tej toj taug nab uas ntswj lees xwb, tshw phem dhau heev lawm ces yus mas yeej ntuav tsis tseg li. Dhau qhov no lawm, tseem hnov lub suab nrov ploj loog ntawm cov niag dab qw tej nqe Vajluskub, ib lub suab uas zoo nkaus li nrov deb deb tawm paug hauv ntuj tawg tuaj, nrov ntau dhau heev lawm ces ua rau yus mas ib ce tshee na tsis nres li. Txhua txhia qhov chaw ntawm daim av no mas muab tej niag mlom txhua xim tso thoob plaws npaum nkaus li tus duab zaj haus dej, muab daim av tig mus ua ib lub ntiaj teb ntawm tej kev plees kev yi, thaum uas tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab mas luag yam lim hiam kawg nkaus li, cuag nkaus li nws lub niag tswv yim ua phem yam tais caus ntxiag ntawd twb raug ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg ces yeej tsis paub hais tias muaj dab tsi tshwm sim li, thiab lawv yeej tsis paub ib qho me me li hais tias tus dab twb muab lawv ua qias vuab tsuab txog qhov uas lawv tsis muaj kev xav li lawm thiab cia li nyo hau swb lawm xwb. Nws cia siab hais tias, nyob rau hauv ib qho poob nqis hav ceev ceev, ces yuav muab txhua yam txog Vajtswv ntxuav tawm tag nrho, thiab yuav rov ua kom dub qias neeg thiab muab Nws tua pov tseg; nws yeej npaj siab rhuav tshem thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Nws yuav ua cas cia Vajtswv muaj meej mom sib luag? Nws yuav ua cas cia Vajtswv “cuam tshuam” nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv nthuav tawm nws lub ntsej muag phem ntawd mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv muab nws tes hauj lwm ua kom ntxhov quav niab mas? Ua cas tus niag dab no, chim heev nrog rau txoj kev npau taws, cia Vajtswv los tswj tau nws qhov chaw vaj ntxwv ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav nyo hau yam txaus siab hlo rau Nws lub hwj chim loj tshaj ntawd mas? Nws lub niag ntsej muag phem phem ntawd twb raug nthuav tawm kom paub hais tias nws zoo li cas lawm, ces kom yus tsis paub yuav quaj los yuav luag hlo li, thiab hais txog nws mas yog ib qho nyuaj kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lod? Twb muaj tus niag ntsuj phem dab tuag, los nws tseem ntseeg hais tias nws mas zoo tshaj plaws yam tsis txaus ntseeg hlo li. Pab niag neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai[7] no! Lawv los rau tib neeg txawj tuag lub ntiaj teb los nrhiav kev kaj siab thiab tsim ib qho teeb meem nrov doog diaj, los do yam ub yam no kom lub ntiaj teb rais mus ua ib qho chaw uas tsis muaj dab tsi nyob ruaj thiab nyob tus thiab kom tib neeg lub siab muaj kev ceeb kev ntshai thiab kev txhawj xeeb, thiab lawv tau muab tib neeg coj los ua si ntau dhau heev lawm ces ua rau lawv lub ntsej muag cia li hloov mus ua tej niag tsiaj nyaum nyob tom tshav tiaj, phem dab tuag tshaj plaws, thiab yeej tsis tshuav ib qho lw ntawm tus tib neeg dawb huv thaum xub thawj nyob rau hauv li lawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cav tuav lub hwj chim tswj kav nyob hauv ntiaj teb thiab. Lawv cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm heev kawg ua rau nws cia li yuav luag txav tsis tau mus tom ntej li, thiab lawv muab tib neeg kaw cia khov npaum nkaus li tej phab ntsa tooj thiab hlau. Twb tau tsim ntau qhov kev txhaum loj kawg nkaus thiab ntau qhov kev puas tsuaj, ces lawv tseem yuav cia siab kom tau txais tej yam dab tsi tshaj li kev rau txim thiab lod? Dab thiab cov ntsujplig phem tau dhia ua lwj ua liam hauv ntiaj teb los ntev lawm, thiab tau muab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev rau siab siv zog cam tseg yam ruaj kawg nkaus uas lawv ces yeej txeem tsis tshab hlo li. Tsiab tiag, qhov no yog ib qho kev txaum ntawm tib neeg uas txawj tuag! Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis ntxhov siab? Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis npau taws mas? Lawv tau khuam thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm loj heev li: Cas yuav ntxeev siab ua luaj li! Txawm yog kiag cov niag dab ntawd, loj thiab me, los yeej coj li cov niag hma nyob ntawm tsov ntxhuav xib taws, thiab ua raws nthwv dej phem, tsim teeb meem kub ntxhov nrog lawv tas li. Paub qhov tseeb, ces lawv txhob txwm tawm tsam nws, cov niag tub ntawm txoj kev ntxeev siab no! Nws mas cuag li, tam sim no uas lawv tus vaj ntxwv ntawm ntuj tawg tau nce los rau lub zwm txwv vaj ntxwv lawm, lawv thiaj li khav thiab txaus siab lawm, saib tsis taus lwm tus li. Muaj pes tsawg leej ntawm lawv uas nrhiav qhov tseeb thiab taug txoj kev ncaj ncees? Lawv tag nrho puav leej yog cov niag tsiaj nyaum, tsis zoo tshaj tej niag npua thiab dev li, nyob rau ntawm ib pab niag mos ntsuab tsw phem lub tob hau, yoj lawv lub tob hau khav ntxhias rau txoj kev qhuas txhawb siab rau tus kheej thiab tsim txhua yam teeb meem,[8] nyob hauv qhov nruab nrab ntawm ib pag quav nyuj. Lawv ntseeg hais tias lawv tus vaj ntxwv ntawm ntuj tawg mas yog tus vaj ntxwv ntawm tag nrho sawv daws, twb tsis paub hais tias lawv tus kheej kiag ces twb zoo tsis tshaj li cov niag mos ntsuab tsw lwj. Thiab tab sis, lawv tseem siv lub zog ntawm tej npua thiab tej dev uas lawv muaj ua niam ua txiv los dag txog qhov uas muaj Vajtswv nyob thiab. Zoo li cov mos ntsuab me me, lawv ntseeg hais tias lawv niam lawv txiv mas loj npaum li cov ntses uas loj tshaj plaws.[9] Lawv tsis paub os, txawm lawv tus kheej mas me heev, los lawv niam lawv txiv ces yog cov niag npua thiab dev tsis huv uas loj tshaj lawv ntau roob npaug. Tsis paub txog lawv tus kheej qhov kev poob qis, lawv tos tus ntxhiab tsw lwj uas tawm los ntawm npua thiab dev ces khiav vig voog rau ub rau no, xav yam muaj plhus ntxiag yuav tsim noob rau tej tiam tom ntej, tsis nco paub txaj muag li! Muaj cov tis ntsuab ntsuab nyob saum lawv nrab qaum (qhov no yog hais txog qhov lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv), lawv mas khav lawv tus kheej nkaus xwb thiab khav theeb rau txhua txhia qhov chaw txog lawv qhov kev zoo nkauj thiab qhov muaj neeg nyiam, thaum uas lawv muab tej yam tsis dawb huv ntawd lo tus kheej lub cev cuam ntsiag to rau tib neeg. Dhau qhov ntawd, lawv mas txaus siab tshaj plaws rau lawv tus kheej, cuag li lawv yeej muaj peev xwm siv ob daig tis txaij zees cuag tus duab zaj haus dej los muab lawv tus kheej tej yam niag tsis dawb huv ntawd zais cia, thiab ua li no ces lawv coj lawv txoj kev caij tsuj los nias qhov uas muaj tus Vajtswv tiag (qhov no hais txog tej yam tshwm sim nyob sab tom qab ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg). Tib neeg yuav ua cas paub li ntawd, txawm yuav zoo nkauj ntxim nyiam npaum li ib tug mos ntsuab ob txhais tis, los thaum kawg ces tus mos ntsuab yeej tseem yog ib tug tsiaj me me, uas lub plab mas ntim tib cov qias qias neeg thiab lub cev mas lo kab mob thoob plaws xwb? Hos nyob rau ntawm lub zog ntawm cov npua thiab cov dev uas lawv muab ua lawv niam lawv txiv, ces lawv yeej khiav vig voog rau ub rau no thoob plaws daim av (qhov no ces yog hais txog txoj kev uas cov coj sab kev ntseeg uas tsim txom Vajtswv tau vam khom qhov kev txhawb nqa ntawm tsoom fwv hauv lub teb chaws los ntxeev siab tawm tsam tus Vajtswv tiag thiab qhov tseeb), yam tsis muaj-dab tsi txwv txiav tau lawv tej kev phem. Nws zoo nkaus li cov poj ntxoog ntawm cov Falixais Yudais uas tau rov qab nrog Vajtswv los rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, rov los rau lawv lub qub zeg. Lawv tau pib dua ib zeeg kev tsim txom, rov txais nkaus lawv tes hauj lwm ntawm ntau txhiab xyoo dhau los lawm. Pab neeg phem no mas yeej yuav puas tsuaj rau hauv ntiaj teb nyob rau thaum kawg xwb xwb li! Nws yuav zoo nkaus li, tom qab ntau txhiab xyoo lawm, cov ntsujplig tsis dawb huv ntawd haj yam txawj dag thiab txawj ntxias tuaj lawm thiab. Lawv mas xav tas mus li txog tej kev yuav rhuav Vajtswv tes hauj lwm ntsiag to. Nrog rau kev dag thiab tej tswv yim ntxias dag, ces lawv xav rov ua nkaus li txoj kev tu siab nyob rau hauv lawv lub teb chaws ntau txhiab xyoo los lawm, nplawm Vajtswv yuav luag txog qhov uas quaj kiag. Nws yeej tsis lam txwv Nws Tus Kheej ntawm qhov kev rov los rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb los muab lawv rhuav tshem kom tu noob. Yog yuav kom tib neeg hlub Vajtswv, mas lawv yuav tsum to taub Nws txoj kev xav, paub Nws tej kev xyiv fab thiab kev tu siab, thiab nkag siab yam uas Nws ntxub. Tib neeg yim to taub sai, ces Vajtswv yim txaus siab, tib neeg yim pom tshab plaws tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab, thiab lawv yim txav tau ze zog rau Vajtswv, es kom Nws tej kev ntshaw thiaj li tawg paj txi txiv.

Lus taw qhia:

1. “Tsis txawj lwj” mas yog npaj hais ua ib co lus thuam kom txaus luag rau ntawm no xwb, txhais tau hais tias tib neeg mas tawv heev nyob rau hauv lawv tej kev txawj ntse, kab lig kev cai, thiab kev xav rau sab ntsujplig.

2. “Ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag” qhia hais tias niag dab ntawd ces dhia niag vwm ntsuav thiab ntsawm ub ntsawm no.

3. “Ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho” mas yog hais txog niag dab ntawd tus cwj pwm heev nrog zog uas ntsia tsis taus kiag li.

4. “Doog tag thiab raug ntaus sab kawg” yog hais txog lub ntsej muag phem dab tuag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab.

5. “Twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb” txhais tau hais tias muab tag nrho yus cov nyiaj coj los twv tib zaug xwb vim cia siab kom yeej rau thaum kawg. Qhov no yog ib qho lus piv txwv rau niag dab ntawd lub tswv yim dag yam phem txaus ntshai thiab lim hiam tshaj plaws. Kab lus hais no mas yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag.

6. “Nqos” mas yog hais txog tus cwj pwm lim hiam ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab, uas rhuav tshem tib neeg tag nrho.

7. “Neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai” ces yog tib tsob noob li “ib pab niam neeg nyaum phem.”

8. “Tsim txhua yam teeb meem” yog hais txog cov neeg phem uas khiav vig voog tsim kev kub ntxhov, thaiv thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm li cas.

9. “Cov ntses uas loj tshaj plaws” yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag xwb. Nws yog ib qho lus piv txwv hais txog qhov uas cov mos ntsuab me heev li ces npua thiab dev zoo li loj npaum cov ntses loj tshaj plaws.

a. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis yog cov ntawv uas muaj hwv xyeej tshaj ntawm Kev Ntseeg Khoov Txwm nyob rau hauv Suav Teb.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No