Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Kuv twb tau hais ntau zaus heev lawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog ua kom hloov tau txhua tus neeg tus ntsujplig, kom hloov tau txhua tus neeg tus ntsuj, es kom lawv lub siab, uas tau raug ntaus sab heev, kom raug tsim khom dua, yog li ntawd kom cawm tau lawv tus ntsuj, uas tau raug kev phom sij loj heev los ntawm tej kev phem; nws yog ua kom tsa tau tib neeg tus ntsujplig tsim dheev rov los, muab lawv lub siab txias txias ntawd ziab kom yaj, thiab cia lawv muaj sia muaj zog cus plaws tuaj. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav loj tshaj plaws. Muab tej kev tham txog qhov uas tib neeg tej kev ntsib kev pom ntawd siab npaum li cas thiab tob npaum li cas ntawd tso tseg kiag rau ib cag; thaum uas tib neeg lub siab tau raug tsa tsim dheev los lawm, thaum lawv raug tsa sawv hauv lawv tej dab ntub npau suav los lawm thiab paub meej meej txog qhov kev phom sij uas tsim los ntawm tus zaj loj liab ploog, ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia yuav raug ua tiav hlo lawm. Hnub uas Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo lawm ces kuj yog hnub uas tib neeg pib yam muaj qib muaj duas taug txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv thiab. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia yuav tau los rau qhov xaus lawm: Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yuav raug ua tiav tag nrho lawm, thiab tib neeg yuav pib yam muaj qib muaj duas los ua tes dej num uas lawv tsim nyog ua—lawv yuav ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Tej no yog tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, nej yuav tsum tuav nej txoj kev mus rau qhov kev to taub rau lub hauv paus ntawm tej kev paub txog tej no. Tib neeg qhov kev to taub mas tsuas muaj zoo zog tuaj thaum uas muaj kev hloov tshwm sim tob nyob rau hauv lawv lub siab nkaus xwb, vim Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm tau tib neeg tag nrho—cov tib neeg uas twb raug txhiv dim lawm, cov uas tseem nyob rau hauv txoj kev hauv qab lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov uas yeej tsis tau tsa lawv tus kheej sawv li—tawm los ntawm thaj chaw uas dab tuaj sib sau ua ke no; nws yog kom tib neeg thiaj li dim ntawm ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev txhaum, thiab yog cov Vajtswv hlub, muab tus zaj loj liab ploog ntaus kom vau hlo, tsim tsa Vajtswv lub nceeg vaj, thiab coj txoj kev tau so los rau Vajtswv lub siab kom sai zog; nws yog yuav tsum tau hais tawm kom muaj ceem, yam tsis tseg dab tsi li, txog txoj kev ntxub ntxaug uas puv nkaus nej lub siab, los rhuav tshem tej kab mob tuaj pwm taws ntawd kom tu noob mus, los cia nej ncaim ntawm lub neej uas tsis txawv tej nyuj los sis nees no mus, los kom tsis txhob yog qhev ntxiv lawm, los kom tsis txhob raug tsuj yam ywj siab hlo los sis raug txib ua ub ua no los ntawm tus zaj loj liab ploog lawm; nej yuav tsis tau ua ib qho ntawm lub teb chaws puas tsuaj no, yuav tsis yog niag zaj loj liab ploog phem ntawd tug lawm, thiab nej yuav tsis raug nws muab yuam ua qhev ntxiv lawm. Dab lub zes yuav raug Vajtswv muab dua ntsoog mus ua tej dwb daim xwb xwb li, thiab nej yuav sawv ntawm Vajtswv ib sab—nej yuav yog Vajtswv tug, thiab yuav tsis yog lub teb chaws ntawm cov qhev no tug lawm. Vajtswv yeej tau ntxub lub meem xeeb coj tsaus ntuj no tib nkaus Nws tej txha ntev los lawm. Nws zom Nws cov hniav, maj nroos yuav cog Nws ob txhais taw rau tus nab txwj nab laug uas lim hiam thiab phem heev no, kom nws tsis txhob sawv tau ib zaug ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj hnub rov tsim txom tib neeg ntxiv li lawm; Nws yuav tsis zam nws tej kev ua yav tag los, Nws yuav tsis uv nws tej kev dag tib neeg, thiab Nws yuav pauj kua zaub ntsuab rau txhua qhov ntawm nws tej kev txhaum thoob plaws txhua tiam. Yuav tsis muaj ib qho me me kiag li uas Vajtswv yuav tso tus thawj coj ntawm tag nrho tej kev phem[1] no dim dawb, Nws yuav rhuav tshem nws tiag tiag li.

Tau ntau txhiab xyoo los lawm uas qhov no yog daim av ntawm txoj kev qias neeg. Nws yog ib qho dub tsuas yam tiv tsis tau kiag li, muaj kev txom nyem loj kawg kiag, dab poj ntxoog mas khiav vig voog qhov txhia chaw, txawj ntxias thiab txawj dag, hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj,[2] ua lim hiam thiab siab phem, tsuj kiag lub niag nroog dab poj ntxoog no thiab cia nws muaj tej niag cev tuag pov pawg lug rau ntawm tej; tus ntxhiab tsw lwj mas puv nkaus daim av thiab nthuav tawm puv nkaus tej huab cua, thiab nws raug zov zoo kawg kiag.[3] Leej twg thiaj pom lub ntiaj teb uas dhau lub qab ntuj ntsuab? Tus dab phem ntawd muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib ruaj heev, nws npog nws ob lub qhov muag, thiab muab nws ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb pib saib Vajtswv li yog ib tug yeeb ncuab los ntev lawm, lawv tsim txom Vajtswv, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Cov thawj coj uas ntxim hlub tshaj? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! Leej twg tau cev tes lug txais Vajtswv tes hauj lwm? Leej twg tau muab txoj sia pua kiag los sis ntshav nrog rau Vajtswv tes hauj lwm lawm? Ib tiam dhau ib tiam, los ntawm niam txiv mus rau cov me nyuam, cov tib neeg uas raug ua qhev ces tau muab Vajtswv yuam ua qhev yam tsis muaj kev hwm li—qhov no yuav ua cas thiaj li tsis ntxias kom muaj kev npau taws mas? Txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub muab coj los txim kiag cia rau hauv lub siab, pua xyoo ntawm tej kev txog kev txhaum muab coj los sau kiag rau ntawm lub siab—yuav ua cas qho no thiaj li tsis tshoov kom muaj kev ntxub mas? Pauj kev chim siab rau Vajtswv, muab Nws tus yeeb ncuab ntsaig tawm kom tag, tsis txhob pub nws khiav rau ub rau no ntxiv lawm, thiab tsis txhob pub nws ua ib tug neeg lim hiam kav ntxiv li lawm! Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no. Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas tib neeg ho tsis to taub, cov tib neeg uas nyob nrog txoj kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem? Rau nej tej txiaj ntsim, Vajtswv thiaj tau tiv kev tsim txom loj, nrog rau kev mob kev ntsaj uas Nws muab rau Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, cev nqaij daim tawv thiab tej roj ntsha, rau nej—yog li ntawd vim li cas nej tseem ua ntsej lag muag dig? Nyob kiag rau qhov uas sawv daws ntsia pom thoob plaws, nej tsis lees qhov kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab tsis lees Vajtswv txoj kev phooj ywg. Vim li cas nej ho tsis paub txaj muag rau kev txhaum li? Nej yeem tiv tej kev tsis ncaj ncees nyob rau hauv ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li no? Vim li cas, tsis hais tias muab nej lub plab ntim kom puv nkaus txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev tawm tsam hos, nej tseem ho muab nej tus kheej ntim puv nkaus niag vaj ntxwv ntawm cov dab tej niag “quav”?

Tej kev cov nyom uas tav txoj hau kev rau Vajtswv tes hauj lwm loj npaum li cas? Puas muaj leej twg paub li? Tib neeg raug kaw rau hauv pob tawb los ntawm tej kev ntseeg tob tob txog tshaj ntuj tsim txog tej xim coj hmoov, leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav paub txog Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag? Muaj tej kev paub fab kab lig kev cai uas poob qab no mas ntiav heev thiab tsis muaj qab hau li, lawv yuav ua cas to taub tag nrho tej lus uas Vajtswv hais? Txawm yog hais tias hais rau lawv tim ntsej tim muag kiag, thiab nti nthav zaub mov hauv qhov ncauj los pub kiag rau lawv qhov ncauj, los lawv yuav ua cas to taub? Qee lub sij hawm ces zoo li Vajtswv tej lus ces hais rau tej neeg lag ntseg mloog xwb: Tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev tig ras txog li, lawv co lawv tej tob hau thiab tsis to taub ib qho dab tsi li. Yuav ua cas tej no thiaj li tsis txaus txhawj mas? Qhov “keeb kwm txog sab kab lig kev cai thiab kev paub txog kab lig kev cai uas nyob deb deb,[4] puag txheej thaum ub” no tau yug zaub mov rau ib pab neeg uas tsis muaj nuj nqis hlo li. Qhov kab lig kev cai puag txheej thaum ub no—tej qub txeeg qub teg uas muaj nuj nqis heev no—yog ib pawg niag khoom seem txeej xwb! Nws twb rais mus ua ib qho kev txaj muag mus ib txhiab ib txhis ntev los lawm, thiab tsis muaj nuj nqis txaus tsim nyog tham txog lawm! Nws tau qhia tib neeg tej kev dag thiab tswv yim tawm tsam Vajtswv, thiab qhov “kev coj qhia mos muag uas muaj qib muaj duas”[5] ntawm lub teb chaws txoj kev kawm tau ua rau tib neeg haj yam tsis mloog lus rau Vajtswv. Txhua ntu ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas nyuab kawg nkaus, thiab txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb mas ua rau Vajtswv ntxov siab kawg nkaus. Cas Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb yuav nyuab ua luaj li lau! Tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb mas muaj kev txom nyem loj kawg nkaus li: Vim tib neeg qhov kev qaug zog, tsis muaj txhua yam txaus, coj li me nyuam yaus, tsis paub dab tsi li, thiab txhua yam ntawm tib neeg, ces Vajtswv thiaj li npaj tej phiaj xwm kom ntxaws ntxaws thiab tej kev xav uas ua twb zoo xav zoo zoo ntawd. Tib neeg ces zoo nkaus li ib tug tsov ntawv uas tsis txhob tom los sis txhob thab xwb; ib nyuag chwv ces nws tig tom kiag, los sis tsis li ntawd ces vau hlo ces poob zoo kiag lawm xwb, thiab nws zoo nkaus li, thaum lawv plam kiag ib qho kev mob siab tsom ntseem rau me me xwb, ces lawv tus tsos mob qub cia li rov huam tuaj, los sis tsis li ntawd ces cia li tsis quav ntsej txog Vajtswv lawm, los sis tso tes khiav mus rau lawv niam lawv txiv uas zoo li tej npua thiab tej dev ntawd mus siv tej niag khoom tsis huv ntawm lawv lub cev lawm xwb. Cas yuav yog ib qho niag kev tab kaum loj ua luaj li lau! Nyob rau yuav luag txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv raug sim siab, thiab nyob rau yuav luag txhua txhua theem Vajtswv pheej hmoo rau kev phom sij loj kawg nkaus. Nws tej lus mas hais qhia siab dawb paug thiab ncaj ncees, thiab tsis muaj kev ua siab phem li, tab sis leej twg thiaj txaus siab hlo los lees txais lawv mas? Leej twg thiaj txaus siab hlo los zwm tag nrho rau mas? Nws ua rau Vajtswv tu siab kawg. Nws ua hauj lwm hnyav nruab hnub hmo ntuj rau tib neeg, Nws ntxhov siab rau tej kev txhawj txog tib neeg txoj sia, thiab Nws pab hlub tib neeg tej kev qaug zog kawg. Nws tau tiv ntau qhov kev lem kev nkhaus nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, vim txhua txhua lo lus uas Nws hais; Nws tig tog twg los nyuab tag nrho, thiab xav txog tib neeg txoj kev qaug zog, kev tsis mloog lus, kev coj li me nyuam yaus, thiab kev raug ntaus raug tua yooj yim … rau txhua lub sib hawm ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab. Leej twg thiaj paub txog qhov no mas? Nws yuav mus tham qhia tau rau leej twg mas? Leej twg thiaj yuav muaj cuab kav to taub? Tag nrho tej Nws ua ces yog ntxub tib neeg tej kev txhaum, thiab kev tsis muaj txha nrab qaum, tus tib neeg tais caus, thiab qhov Nws txhawj ces yog tib neeg qhov kev raug ntaus raug tua yooj yim, thiab ua twb zoo xav txog tib neeg txoj kev tom ntej. Tag mus li, raws li Nws ua twb zoo saib tej lus thiab tej kev ua ntawm tib neeg, Nws muaj kev hlub tshua puv npo, thiab kev chim, thiab thaum pom tej no mas ua rau Nws lub siab mob kawg kiag. Tus tsis muaj kev txhaum, tshaj txhua yam, ces ib ce cia li loog tag lawm; vim li cas Vajtswv thiaj ua yam ub yam no nyuab ua luaj rau lawv? Tus tib neeg tsis ruaj khov yeej tsis muaj kev nquag rau siab; vim li cas Vajtswv pheej muaj tej kev chim tsis tseg li ntawd rau nws tas mus li xwb? Tib neeg qaug zog thiab tsis muaj zog ces yeej tsis muaj ib qho kev muaj sia muaj zog me me hlo li; vim li cas Vajtswv thiaj li tsim nyog cem lawv tas mus li xwb rau lawv qhov kev tsis mloog lus? Leej twg thiaj yuav tiv taus tej lus hem ntawm Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej mas? Tib neeg, tshaj txhua yam, ces tsis ruaj khov, thiab nyob rau tej qhov chaw ti yam tag kev cia siab kawg nkaus, Vajtswv muab Nws tej kev chim nias qhia mus kom tob nyob rau hauv Nws lub siab, es kom tib neeg thiaj li maj mam rov tig saib lawv tus kheej. Tab sis tib neeg, cov uas raug teeb meem loj heev, los yeej tsis muaj ib qho kev txaus siab rau Vajtswv txoj kev xav li; tib neeg tau raug niag vajntxwv laus ntawm cov niag dab muab tsuj lo qab xib taws kiag, tab sis lawv yeej tseem tsis paub li, lawv yeej ib txwm muab lawv tus kheej teeb kom tawm tsam Vajtswv, tsis li ces lawv yeej tsis kub tsis ntxhov dab tsi rau Vajtswv li. Vajtswv tau hais ntau lo lus lawm, tab sis leej twg thiaj li yuav mob sib rau tiag mas? Tib neeg tsis to taub Vajtswv tej lus, tab sis lawv tseem nyob yam tsis paub txob paub txhawj li, thiab tsis muaj kev ntshaw dab tsi li, thiab yeej tsis tau paub tseeb tseeb txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm niag dab laus li. Tib neeg ua neej nyob rau hauv Tub Tuag Teb, hauv ntuj tawg, tab sis lawv ntseeg hais tias lawv ua neej nyob rau hauv lub tsev vaj ntxwv hauv qab thu hiav txwv; lawv raug tus zaj loj liag ploog tsim txom, tab sis tseem xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov uas lub teb chaws “nyiam”[6] heev; lawv raug niag dab thuam tab sis tseem xav hais tias lawv mas xyiv fab hlo rau tej kev muaj peev xwm siab ntawm cev nqaij daim tawv. Cas lawv yuav yog ib pab niag neeg phem uas dub tsuas thiab poob qis ua luaj li lau! Tib neeg tau ntsib hmoov phem, tab sis lawv tsis paub li, thiab nyob rau lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti no ces lawv ntsib ib qho hmoov phem tag los ib qho hmoov phem tuaj thiab,[7] tab sis lawv yeej tsim tsis nto los rau tej no li. Thaum twg lawv mam li muab lawv tus kheej ntawm txoj kev ua siab zoo-rau thiab tej moj yam uas ciav qhev ntawd tso pom tseg mus? Vim li cas lawv thiaj li tsis paub txhawj txog Vajtswv lub siab li? Lawv puas tau pom zoo yam ntsiag to rau tej kev caij tsuj thiab kev txom nyem no mas? Lawv tsis ntshaw kom muaj hnub uas lawv muaj peev xwm muab qhov kev tsaum ntuj no hloov kiag mus ua qhov kev kaj lod? Lawv tsis ntshaw kom rov muab tej kev tsis ncaj ncees no kho dua mus rau txoj kev ncaj ncees thiab qhov tseeb lod? Lawv txaus siab ntsia thiab tsis ua ib yam dab tsi li thaum uas tib neeg muab qhov tseeb tso pov tseg thiab muab qhov tseeb ntswj lod? Lawv yeej zoo siab tiv tej kev ua phem no mus ntxiv lod? Lawv yeej txaus siab ua qhev lod? Lawv yeej txaus siab yuav raug Vajtswv ob txhais muab rhuav tshem ua ke nrog cov qhev ntawm lub teb chaws puas tsuaj no lod? Koj txoj kev txiav txim siab ruaj khov dua twg lawm? Koj txoj kev ntshaw qhov zoo tshaj ntawd dua twg lawm? Koj lub meej mom dua twg lawm? Koj txoj kev coj ncaj dua twg lawm? Koj txoj kev ywj pheej dua twg lawm? Koj puas txaus siab hlo muab tag nrho koj lub neej[8] rau niag zaj loj liab ploog, niag vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd? Koj puas zoo siab cia nws muab koj tsim txom kom txog qhov tuag kiag? Lub ntsej muag ntawm lub hiav txwv tob ces yeej kub ntxhov thiab tsaus ntuj nti, thaum uas tus neeg dog dig, raug tej kev txom nyem li ntawd, yuav quaj rau lub Ntuj thiab yws rau daim av. Thaum twg tib neeg mam li tsa taus lawv lub tob hau? Tib neeg mas nka tawv thiab mob lib heev, lawv yuav ua cas sib cav tau nrog niag dab lim hiam thiab caij tsuj pej xeem no? Vim li cas lawv ho tsis muab lawv lub neej cob rau Vajtswv kom sai tau li qhov lawv ua tau? Vim li cas lawv tseem pheej ua ob siab li ntawd? Thaum twg lawv mam li muaj cuab kav ua Vajtswv tes hauj lwm tiav? Yog li ntawd thiaj raug ua phem rau thiab raug caij tsuj yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li, tag nrho lawv lub neej ces thaum kawg yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li; vim li cas lawv yuav maj los kom txog ua luaj li thiab ho maj nrawm nroos yuav ncaim mus thiab? Vim li cas lawv ho tsis khaws tej yam muaj nuj nqis cia muab rau Vajtswv? Lawv tsis nco qab txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub ntxaug lawm lod?

Tej zaum, coob tus neeg tsis nyiam ib txhia ntawm Vajtswv cov lus kiag li, los sis tej zaum lawv kuj tsis yog tsis nyiam tej ntawd kiag li thiab los sis nyiam tej ntawd. Txawm yuav yog qhov twg los xij, qhov tseeb yuav ua tsis tau tej laj thawj ruam ruam; tsis muaj leej twg yuav hais tau tej lus uas tsis yog raws qhov tseeb. Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv zaum no los ua tes hauj lwm ntawd, los xaus tes hauj lwm uas Nws tseem tsis tau ua tiav, los coj tiam no los rau qhov xaus, los txiav txim rau tiam no, los cawm cov uas muaj kev txhaum tob tawm ntawm lub ntiaj teb ntawm lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem thiab los muab lawv hloov kiag. Cov neeg Yudais muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, yog li ntawd muab xaus kiag Vajtswv qhov kev tsham mus los nyob rau hauv Yudias. Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv tau los kiag rau hauv cov tib neeg ib zaug ntxiv, los txog ntsiag to rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Qhov tseeb, tej zej zog sab kev ntseeg ntawm cov neeg Yudais lub teb chaws twb tau muab Yexus daim duab coj los dai tim phab ntsa ntev los lawm, thiab ces tib neeg thiaj li quaj qw ntawm lawv lub qhov ncauj los hais tias “Tswv Yexus Khetos.” Lawv tsis paub hais tias Yexus twb tau xais Nws Txiv cov lus txib ntev los lawm kom rov qab los nrog tib neeg los ua kom tiav theem thib ob ntawm Nws tes hauj lwm uas tseem ua tsis tau tiav. Qhov tau los ntawd, ces tib neeg ceeb thaum lawv pom Nws: Nws tau yug los rau hauv ib lub ntiaj teb uas ntau tiam twb tau dhau lawm, thiab Nws tshwm los rau hauv tib neeg uas muaj lub ntsej muag zoo nkaus li ib tug neeg dog dig tshaj plaws li xwb. Qhov tseeb, thaum tej tiam ntawd dhau mus lawm, Nws tej tsoos tsho thiab tag nrho tej tsos ntsej muag tau hloov lawm, cuag li Nws twb tau rov yug dua tshiab lawm. Tib neeg yuav ua cas paub hais tias Nws tseem yog tib tug Tswv Yexus Khetos qub uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los thiab raug tsa hauv qhov tuag sawv rov los lawm? Nws yeej tsis muaj ib qho raug mob dab tsi me me hlo li, ib yam nkaus li qhov uas Yexus tsis muaj tsos zoo li Yehauvas li. Tus Yexus niaj hnub no yeej tsis muaj tus yam ntxwv zoo li tej sij hawm uas dhau mus ntawd li. Tib neeg yuav ua cas paub Nws mas? Tus “Thauma” uas txawj txawj ntxias dag ntawd mas yeej tsis ntseeg hais tias Nws yog tus Yexus uas raug tsa hauv qhov tuag sawv rov los li, thiab yeej ib txwm xav saib tej caws pliav los ntawm qhov raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Yexus ob txhais tes ua ntej nws yuav kam cia nws lub siab so; yog tsis tau pom tej ntawd, ces nws yuav sawv saum ib tauv huab ntawm txoj kev tsis ntseeg tas mus li xwb, thiab yuav tsis muaj peev xwm muab nws ob txhais taw tsuj rau ib daim av tawv tawv thiab raws Yexus qab. Niag “Thauma” ruam qauj—nws yuav ua cas paub hais tias Yexus tau los ua tes hauj lwm uas Leej Txiv Vajtswv txib? Vim li cas es Yexus thiaj yuav tsum muaj tej caws pliav ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas? Tej caws pliav ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd yog qhov cim ntawm Yexus lod? Nws tau los ua tes hauj lwm raws li Nws Txiv lub siab nyiam; vim li cas Nws thiaj li yuav tsum los hnav tsoos tsho thiab coj tej yam zoo li ib tug neeg Yudais los ntawm ntau txhiab xyoo dhau los lawm mas? Lub cev uas Vajtswv siv hauv cev nqaij daim tawv ntawd puas tab kaum tau Vajtswv tes hauj lwm mas? Qhov no yog leej twg lub tswv yim mas? Vim li cas, thaum Vajtswv ua hauj lwm, es nws pheej yuav tsum ua raws li tib neeg txoj kev xav hauv siab xwb mas? Tib qho uas Vajtswv tsom ntsees rau thaum ua Nws tes hauj lwm ces tsuas yog kom ua tau ib qho meem txheej com xwb. Nws tsis ua raws txoj cai, thiab nws yeej tsis muaj kev cai rau Nws tes hauj lwm li—tib neeg yuav ua cas xav tawm tau mas? Tib neeg yuav ua cas nkag tshab plaws mus rau Vajtswv tes hauj lwm los ntawm kev siv lawv tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb mas? Yog li ntawd nej qhov zoo tshaj ces nej yuav tsum nyob kom tus tus me ntsis: Tsis txhob kus kes rau tej yam me me tsis muaj qab hau, thiab tsis txhob ua teeb meem loj loj rau tej ub tej no uas tshiab tshiab rau koj—qhov no yuav cheem koj kom tsis txhob hais lus tso dag kom txaus luag txog koj tus kheej thiab tib neeg luag rau koj. Koj twb tau ntseeg Vajtswv los tau npaum no lub xyoo lawm thiab tab sis koj tseem tsis tau paub Vajtswv. Txog thaum kawg, koj yuav poob mus rau txoj kev rau txim; koj, tus uas raug muab tso rau “saum toj ntawm chav kawm,”[9] raug pom zoo coj los tso rau tej theem ntawm cov uas raug rau txim. Koj yuav tsum tseg kiag txhob siv tej tswv yim ntse ntse los qhuas tawm koj tej kev txawj dag me me ntawd. Koj qhov kev pom ze ze ntawd puas yuav paub txog Vajtswv, tus uas pom tshab plaws puag thaum ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis? Koj qhov kev ntsib kev pom ntiav ntiav ntawd puas muaj cuab kav cia koj pom tshab plaws mus rau Vajtswv txoj kev xav? Tsis txhob khav theeb. Vajtswv, tshaj txhua yam, tsis yog ntiaj teb li—yog li ntawd Nws tes hauj lwm yuav ua cas zoo li qhov koj xav mas?

Lus taw qhia:

1. “Tus thawj coj ntawm tag nrho tej kev phem” yog hais txog niag dab laus. Kab lus no mas hais tawm txog qhov uas tsis nyiam tshaj plaws li.

2. “Hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj” yog hais txog tej kev uas dab siv los tsim kev phom sij rau tib neeg.

3. “Zov zoo kawg kiag” qhia hais tias tej kev uas dab siv los tsim txom tib neeg mas lim hiam kawg nkaus, thiab tswj tib neeg loj tshaj plaws li kom lawv tsis tau kev tig cev kiag li.

4. “Nyob deb deb” yog siv ua lus thuam.

5. “Kev coj qhia mos muag uas muaj qib muaj duas” yog siv ua lus thuam.

6. “Nyiam” yog siv los thuam cov neeg uas tsis muaj siab muaj ntsws thiab tsis muaj kev raws txog tus kheej.

7. “Ntsib ib qho hmoov phem tag los ib qho hmoov phem tuaj thiab” hais txog cov neeg uas yug nyob rau daim av ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tsa tau lawv lub tob hau kom siab li.

8. “Muab tag nrho koj lub neej” yog siv rau ib qho lus hais tsis zoo.

9. “Saum toj ntawm chav kawm” yog siv coj los thuam cov uas caum nrhiav Vajtswv yam muaj ceem kawg nkaus.

Qhov Dhau Los: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No