2. Cov neeg twg thiaj yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg twg yuav tsis tau txais

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab tag nrho cov uas ntws los sis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yuav tsum tau nce qib tob zuj zus thiab hloov tas mus li, ib kauj ruam zuj zus. Lawv yuav tsum tsis txhob nres rau ib theem nkaus xwb. Tsuas yog cov uas tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li nyob twj ywm rau hauv Nws qhov hauj lwm thaum xub thawj ntawd, thiab tsis txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab. Tsuas yog cov uas tsis mloog lus xwb mas thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Yog tib neeg qhov kev xyaum ua caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd raug txiav tawm ntawm tes hauj lwm hnub no lawm tiag tiag li thiab tsis haum rau tes hauj lwm hnub no. Cov neeg qub li no mas yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thaum kawg mas lawv haj yam ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg, dhau ntxiv mus, yuav muab xaus tsis tau nrog rau ib pab neeg zoo li ntawd. Cov uas twb tau tuav Yehauvas txoj kev cai ib zaug dhau los lawm, thiab cov ua twb tau ris kev txom nyem ntawm tus ntoo khaub lig ib zaug los lawm, yog lawv tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tiam kawg, ces tag nrho tej uas lawv tau ua dhau los lawm ces tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab siv tsis tau hlo li. Qhov kev qhia kom pom meej tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog nyob rau qhov kev txais yuav qhov ntawm no thiab tam sim no, tsis yog tuav rawv rau yav tag dhau los. Cov uas caum tsis cuag tes hauj lwm hnub no, thiab cov uas tau plam ntawm qhov kev xyaum ua hnub no lawm, yog cov uas tawm tsam thiab tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov neeg ntawd tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Txawm hais tias lawv yuav tuav rawv rau qhov kev kaj yav tag los, lawv yuav cia li tsis lees hais tias lawv tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tsis tau. Vim li cas ho muaj kev tham ntau npaum no txog tej kev hloov ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua, ntawm qhov txawv ntawm qhov kev xyaum ua ntawm yav tag los thiab hnub no, ntawm qhov uas tej kev xyaum ua ntawd ho ua li cas nyob rau tiam ua ntej, thiab ntawm qhov ua ho ua li cas rau hnub no? Tej qho kev sib cais ntawm tib neeg tej kev xyaum ua ntawd mas pheej muab los hais tag li vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev xyaum ua mas yuav tsum tau hloov mus tas li thiab. Yog tib neeg khuam nyob rau ib theem xwb, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis muaj tsab peev xwm yuav caum cuag Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab; nws tsis yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas tsis hloov li. Cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej xav hais tias lawv mas yeej yog tas mus li xwb, tab sis qhov tseeb tiag, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lawv twb xaus ntev los lawm, thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm twb tsis muaj nyob rau hauv lawv lawm. Vajtswv tes hauj lwm ces twb raug muab tshem tawm mus rau ib pab neeg ntev los lawm, ib pab uas Nws npaj siab yuav muab Nws tes hauj lwm tshiab ua kom tiav hlo. Vim cov nyob hauv txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas tuav tes hauj lwm qub yav tag los khov kho xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li muab cov neeg no tso pov tseg lawm, thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab nyob rau ntawm cov neeg uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab xwb. Cov no yog cov neeg uas muab kev koom tes rau Nws tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas yog qhov no nkaus xwb mas Nws qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav ua tau tiav hlo. Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas tsuas muaj txav mus lawm tom ntej nkaus xwb, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua mas tsuas muaj nce siab zuj zus xwb. Vajtswv mas yeej ua hauj lwm tas mus li, thiab tib neeg mas yeej xav tau kev pab tas mus li, ua li es ob tog thiaj li mus txog qhov siab tshaj plaws ua ke thiab Vajtswv thiab tib neeg thiaj li ua tau ib qho kev txoos tiav hlo. Qhov no yog qhov qhia kom pom txog qhov tiav hlo ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yog qhov tshwm sim zaum kawg los ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg.

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsuj plig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ua tes dej num rau cov neeg uas caum thiab khaws Nws cov lus xwb. Koj yim khaws Vajtswv cov lus tau ntau npaum li cas, Nws tus Ntsujplig yim ua tes dej num rau koj ntau npaum li ntawd. Ib tug neeg twg yim khaws Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, lawv yim muaj txoj hmoo ua tus neeg zoo tshaj plaws ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv. Vajtswv ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas muaj kev hlub tiag rau Nws, thiab Nws ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Nws xub ntiag. Yuav khaws Vajtswv txhua tes dej nuam, yuav khaws Vajtswv txoj kev qhuab qhia, yuav khaws Vajtswv yam khoom plig, yuav khaws Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, yuav khaws Vajtswv cov lus hais li cas kom tau raws li koj qhov tseeb thiab npaj rau koj lub neej txoj sia—txhua yam no thiaj yuav ua tau zoo tshaj plaws raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj khaws Vajtswv tes dej num, ntawd yog, yog khaws txhua tes dej num uas Nws tau ua tiav rau ntawm koj, ces Nws yuav foom koob hmoov rau koj thiab ua rau txhua yam uas yog koj li huaj vam ntau npaug ntxiv tuaj. Yog koj tsis khaws Vajtswv cov lus, Nws yuav tsis ua tes dej num rau hauv koj, tab sis Nws tsuas muab kev pom zoo tso cai rau koj txoj kev ntseeg xwb, los sis foom koob hmoov kom muaj nyiaj muaj txiag tsis txaus rau koj thiab foom koob hmoov tsis muaj kev nyab xeeb txaus rau koj yim neeg. Koj yuav tsum mob siab muab Vajtswv cov lus ua koj qhov tseeb, thiab muaj peev xwm ua rau Nws txaus siab thiab ua raws li Nws tus kheej lub siab; koj yuav tsum tsis txhob mob siab ua kev lom zem rau Nws txoj hmoov hlub. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb tshaj qhov cov neeg ntseeg tau txais Vajtswv tes dej num, tau txais kev ua neeg kom tau zoo tshaj plaws, thiab dhau los ua cov neeg ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum tau caum.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tshaj Plaws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau hais ntau heev, koj yuav tsum mob siab tshaj plaws los noj thiab haus Nws tej lus, thiab tom qab ntawd, koj yeej tsis ras txog li, koj yuav los to taub, thiab koj yeej tsis ras txog li, tus Vajntsujplig yuav qhia kom koj paub meej. Thaum tus Vajntsujplig qhia kom tib neeg pom meej, mas feem ntau ces tib neeg yeej tsis paub txog li. Nws ua kom koj pom thiab coj qhia koj thaum koj nqhis thiab nrhiav. Qhov tseem ntsiab uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm ntawd mas nyob ncig ntawm Vajtswv tej lus uas koj noj thiab koj haus. Tag nrho cov uas saib Vajtswv tej lus tsis muaj nuj nqis thiab muaj tus cwj pwm txawv rau Nws tej lus ntawd tas mus li xwb—ntseeg, nyob rau hauv lawv qhov kev xav tsis meej pem ntawd, hais tias txawm lawv yuav nyeem thiab tsis nyeem los yeej tsis ua cas li—ces yog cov uas tsis tau qhov muaj tseeb. Tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Nws qhov kev qhuab qhia ntawd yeej tsis pom muaj nyob rau hauv ib tug neeg zoo li ntawd li. Cov neeg zoo li no mas tsuas lam yoog ntws raws xwb, neeg ua txuj dag uas tsis muaj ib qho peev xwm tiag, zoo li tus yawg Naku-au hauv phau paj lug.[a]

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajntsujplig qhia hom tib neeg twg xwb? Cov uas yog neeg ntse thiab txawj ntse. Thaum muab ib txoj kev xav los sis ib txoj kev tig ras to taub rau lawv, ces lawv yeej paub tau tias qhov no yog Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tias nws yog Vajtswv ua. Qee zaum, lawv yeej qhia tau kiag thaum uas lawv raug Vajntsujplig qhuab ntuas, yog li ces lawv thiaj li tswj tau lawv tus kheej. Cov no yog cov tib neeg uas Vajntsujplig qhia. Yog ib tug twg tsis quav ntsej thiab tsis to taub tej ntawm sab ntsuj plig li, ces lawv yuav tsis paub thaum muab ib txoj kev xav rau lawv. Lawv tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tes hauj lwm, yog li ces Vajntsujplig yuav tsis qhia lawv dua li lawm. Yog lawv tseem tsis tos txais tom qab peb los sis plaub zaug lawm, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau lawv txuas ntxiv lawm. Vim li cas nws ho yog tias ib txhia tib neeg hnov dub nciab, nyuab siab, qhuav qhawv, tsis muaj kev tig ras to taub txog Vajntsujplig uas nyob rau hauv lawv tus kheej thaum lawv yim mus deb? Yeej tsis muaj dab si li tab sis tej uas tsis muaj sia, tej kev qhuab qhia tsis muaj sia, nyob rau hauv lawv xwb, yog li lawv ho hnov muaj zog tau li cas? Tib neeg tsis kav ntev los ntawm qhov kev tsuas vam khom rau lawv txoj kev muaj siab xwb. Koj yuav tsum to taub qhov tseeb thiaj li muaj zog. Yog li ntawd, nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum yog ib tug neeg txawj ntse, koj yuav tsum saib Vajtswv cov lus tseem ceeb, thiab tsom ntsoov rau qhov kev paub koj tus kheej. Koj yuav tsum to taub Vajtswv lub siab nyiam los ntawm qhov kev to taub qhov tseeb, los ntawm qhov kev paub thiab kev ntsib kev pom; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm. Vajntsujplig tes hauj lwm mas muaj qab hau heev li. Ib txhia tib neeg muaj lub peev xwm to taub qhov tseeb, tab sis lawv tus kheej tsis muaj kev ntsib kev pom txog Vajntsujplig tes hauj lwm. Mus rau yav tom ntej, nej yuav tsum tsom ntsoov rau qhov txawj ntse tshaj plaws ntawm tej kev xav, qhov txawj ntse tshaj plaws ntawm qhov kaj. Txhau zaum uas qee yam tshwm sim rau koj, koj yuav tsum tshuaj saib qhov ntawd thiab mus cuag qhov ntawd kiag los ntawm txoj kev xav ntawm qhov tseeb, thiab qhov ua li ntawd, ces koj yuav maj mam cev taw rau ntawm txoj kev yog.

Xaiv tawm los ntawm “Pom Txhua Yam Los Ntawm lub Qhov Muag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj. Kwv yees tias koj lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tus yuam sij tias seb koj puas yuav tau txais kev qhuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los tsis tau, thiab seb koj puas ua haum Vajtswv siab, yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm nkag tau rau hauv los tsis tau. Thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv qhia ib tug neeg kom paub thiab ua rau lawv muaj nuj nqis, nws yeej tsis ua rau lawv xav phem tab sis ib txwm ua rau lawv mob siab kawm ntxiv. Txawm hais tias tus neeg no muaj cov kev qaug zog los, lawv tuaj yeem zam txoj hau kev lawv ua lawv lub neej raws li cov kev qaug zog ntawd. Lawv tuaj yeem zam dhau txoj kev loj hlob qeeb hauv lawv lub neej, thiab nrhiav kev kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txuas ntxiv mus. Qhov no yog tus qauv. Yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no tiav, nws yog qhov pov thawj txaus tias koj tau txais kev muaj nyob ntawm Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Yog tus neeg ib txwm xav phem, thiab yog tias, tab txawm hais tias tom qab tau txais kev qhuab ntuas thiab los paub lawv tus kheej lawm los, lawv tseem nyob rau sab kev xav phem thiab nyob twj ywm thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los thiab ua kom raws nrog tau Vajtswv, ces cov neeg no tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg xav phem, qhov no txhais tau tias lawv lub siab tsis tau tig mus rau Vajtswv thiab lawv tus ntsuj plig tsis tau raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Txhua tus yuav tsum nkag siab qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajntsujplig tes hauj lwm mas nws yeej muaj nws cov hauv paus ntsiab lus, thiab nws yog mus raws li tej kev cheem tsum. Vajntsujplig ua hauj lwm tshwj xeeb rau hauv hom tib neeg zoo li cas? Ib tug neeg yuav tsum muaj dab tsi thiaj li tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm? Hauv ib tug neeg txoj kev ntseeg, nws yuav tsum to taub meej tias yuav kom tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm mas, qhov tsawg kawg tus neeg ntawd yuav tsum muaj lub siab zoo thiab ib lub siab coj ncaj ncees, thiab nws lub siab zoo yuav tsum muaj qhov ncaj ncees. Tsuas yog thaum koj muaj lub siab ncaj ncees lawm xwb—nrog rau lub siab zoo thiab lub laj thawj uas tus neeg ntawd qhov kev ua neeg yuav tsum muaj—mas Vajntsujplig thiaj li ua hauj lwm rau koj. Tib neeg ib txwm hais tias Vajtswv tshawb xyuas tob mus rau puag hauv ib tug tib neeg lub siab thiab saib xyuas txhua yam. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tsis paub yog vim li cas ib txhia yeej tsis tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig li, vim li cas lawv tsis muaj peev xwm tau txais hmoov hlub, vim li cas lawv tsis muaj kev xyiv fab, vim li cas lawv ib txwm xav phem thiab ntxhov siab, thiab vim li cas es lawv thiaj li tsis muaj peev xwm txog kev ua zoo li. Saib rau ntawm lawv tus yam ntxwv. Nws muaj tseeb tias tsis muaj leej twg ntawm cov tib neeg no muaj lub siab zoo uas ua haujlwm los sis lub siab coj ncaj ncees. Cov uas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, cov uas ib txwm nquag plias thiab txhim kho hauv qhov kev ua lawv tej dej num, cov uas ib txwm tau txais qee yam, cov uas ib txwm muaj kev to taub, thiab cov uas ib txwm tau txais tej yam dab tsi los ntawm lawv cov dag zog tom qab ib ntu sij hawm—puas yog yam lawv tau txais ntawd ua tiav los ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab mas? Tej ntawd puas yog kawm tau los ntawm qhov kev kawm ntaub ntawv mas? Lawv tau txais los li cas? Puas tuaj yeem muab tau tus Vajntsujplig tes hauj lwm tshem tawm mas? (Tsis tuaj yeem.) Vajntsujplig tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Thaum koj muaj lub siab coj ncaj ncees, thiab lub siab zoo thiab lub laj thawj uas yog qhov yuav tsum tau ua ntej ntawm ib tug tib neeg qhov kev ua neeg lawm, ces Vajtswv yuav saib koj. Nej puas tau paub tus qauv ntawm qhov tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas? Feem ntau Vajntsujplig ua hauj lwm rau cov neeg uas lub siab coj ncaj ncees, thiab Nws ua hauj lwm thaum tib neeg raug teeb meem thiab nrhiav qhov tseeb. Vajtswv yuav tsis mob siab rau cov neeg uas tsis muaj tib neeg qhov laj thawj los sis lub siab zoo. Yog hais tias ib tug neeg twg coj ncaj ncees heev tab sis, rau ib lub sij hawm, nws lub siab tig khiav tawm ntawm Vajtswv mus lawm, nws tsis muaj lub siab xav txhim kho, nws poob mus rau hauv tus yam ntxwv uas xav phem thiab tsis tawm ntawm tus yam ntxwv ntawd los li, thaum nws tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb los daws nws tus yam ntxwv, thiab nws tsis koom tesli, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau hauv nws nyob rau lub sij hawm tsaus ntuj nti hauv nws tus yam ntxwv los sis nws lub sij hawm thaum tus yam ntxwv tsis zoo. Yog li ntawd, Vajntsujplig yuav ua hauj lwm rau hauv tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo txog qhov kev ua neeg lawm tau li cas? Qhov ntawd mas haj yam tsis muaj hnub ua tau li. Yog li ntawd, cov tib neeg zoo li ntawd yuav tsum ua li cas? Puas muaj ib txoj kev rau lawv los ua raws lawm? Lawv yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiab thiab ua neeg coj ncaj ncees. Ib tug neeg yuav ua ib tug neeg coj ncaj ncees tau li cas? Ua ntej tshaj, koj lub siab yuav tsum qhib rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb los ntawm Vajtswv; thaum koj to taub qhov tseeb lawm, ces koj yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb ntawd. Tom qab ntawd ces koj yuav tsum zwm rau Vajtswv tej kev npaj thiab tso Vajtswv los tswj koj. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum xub tso tseg koj lub meej mom thiab kev khav theeb, thiab tso koj tus kheej tej kev ntshaw tseg. Ua ntej tshaj plaws sim muab lawv tso tseg, thiab thaum koj tau muab lawv tso tseg lawm, ces muab tag nrho koj lub cev thiab tus ntsuj plig tso plhuav rau hauv koj tes dej num thiab rau hauvtes hauj lwm txog qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv, thiab tom qab ntawd ces saib seb Vajtswv coj koj kev li cas, saib seb puas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab tshwm tuaj nyob rau hauv koj, seb koj puas muaj qhov kev lees paub no. Koj yuav tsum xub lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, cia koj tus kheej swb, qhib koj lub siab rau Vajtswv, thiab muaj tej yam uas muab nqis rau koj ntawd tso tseg. Yog tias koj tseem tuav rawd rau tej ntawd mus ntxiv thaum thov txog Vajtswv, koj puas tuaj yeem tau txais tes hauj lawm ntawm tus Vajntsujplig mas? Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas mus raws li tej kev cheem tsum, thiab Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas ntxub kev phem thiab yog tus uas dawb huv. Yog tias tib neeg ib txwm tuav rawv rau tej no, niaj hnub kaw lawv tus kheej rau Vajtswv thiab tsis lees Vajtswv tes hauj lwm thiab kev coj qhia, ces Vajtswv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau lawv lawm. Nws tsis yog tias Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm rau hauv txhua tus, los sis Nws yuav yuam koj kom ua qhov no los sis qhov ntawd. Nws tsis yuam koj. Tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem mas yog yuam kom tib neeg ua qhov no thiab qhov ntawd, thiab haj tseem nkag rau hauv thiab tswj hwm tib neeg. Vajntsujplig ua hauj lwm tshwj xeeb yam ntsiag to; Nws txhawb koj, tab sis koj twb tsis paub txog. Koj cia li hnov zoo li koj cia li los to taub los sis paub txog ib yam dab tsi yam tsis paub txog xwb. Nov yog qhov Vajntsujplig txhawb tib neeg, thiab, yog lawv zwm rau, ces lawv yuav pom tias lawv tug kheej muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tob puag hauv mas, tib neeg muaj ib tug yam ntxwv phem—kev xav phem, kev qaug zog, thiab kev nyuaj siab los sis kev ua ywj fab ywj fwj; los sis muaj lub siab khov kho xav ua tsis tseg; los sis ib txwm poob rau txoj kev txhawj xeeb txog lub meej mom, cov kev ntshaw rau tus kheej, thiab lawv tus kheej cov txiaj ntsig; los sis lawv tus kheej xav txog lub peev xwm uas tsis zoo thiab muaj qee tus yam ntxwv uas xav phem. Thaum koj ua neej nyob rau hauv cov yam ntxwv no tas li, ces nws yog qhov nyuaj heev rau koj los mus muab tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Yog nyuaj rau koj muab tau tus Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj yuav muaj tej yam zoo nyob rau hauv koj tsawg heev li, thiab nws yuav nyuaj rau koj muab tau qhov tseeb. Tib neeg ib txwm vam khom rau lawv lub peev xwm los xyaum txwv, tuav yam no thiab yam tod cia, tab sis lawv tseem tsis tuaj yeem tso lawv tus kheej tawm ntawm cov yam ntxwv uas xav phem los sis phom sij no. Ib feem ntawm qhov no mas yog vim tib neeg cov laj thawj; tib neeg nrhiav tsis tau ib txoj kev ntawm kev xyaum ua uas haum rau lawv. Lwm qhov laj thawj—thiab qhov no thiab yog ib qho tseem ceeb—ces yog qhov tias tib neeg ib txwm poob mus rau hauv cov yam ntxwv uas xav phem, poob tsag, qias vuab tsuab, thiab tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm. Txawm hais tias nyob nyob es Nws muab kev qhuab qhia rau lawv qee zaum los, Nws tsis ua tes hauj lwm tseem ceeb rau hauv lawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tau siv zog heev los ua, thiab nws nyuaj rau lawv los pom thiab to taub txhua yam. Nws nyuaj rau koj los txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej, thiab nyuaj heev los mus muaj qhov kaj, vim tias muaj ntau yam tsis zoo thiab phom sij uas tau kav txhua qhov chaw nyob rau hauv koj lawm. Yog tias ib tug neeg twg tsis tuaj yeem raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab tsis muaj peev xwm muab tau tus Vajntsujplig tes hauj lwm, ces tus neeg ntawd tsis tuaj yeem tawm tau ntawm cov yam ntxwv no los sis hloov cov yam ntxwv uas xav phem no; tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm, thiab koj tsis tuaj yeem nrhiav tau ib txoj kev mus lawm tom ntej. Vim ob qho laj thawj no, nws thiaj li nyuaj rau koj muaj ib tug yam ntxwv zoo li ib txwm. Txawm hais tias nej tuaj yeem ua siab ntev tiv ntau yam thiab siv zog ua hauj lwm kom ua nej tej dej num tiav los xij, thiab txawm tias nej tau siv lub dag zog ntau thiab muaj peev xwm tso nej lub tsev thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tso tag nrho txhua yam tseg los xij, nej tus yam ntxwv sab hauv yeej tseem tsis tau hloov tiag tiag li. Ntau yam kev cov nyom tseem tuav koj cia kom txhob xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev paub meej txhog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Muaj ntau yam nyob rau hauv koj puv nkaus: Tus kheej cov kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, kev paub, thiab cov tswv yim rau kev ua neej, nrog rau tej yam tsis zoo, kev ntshaw rau tus kheej thiab kev nyiam tus kheej, kev txhawj xeeb txog lub meej mom, thiab kev sib cav nrog lwm tus. Tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi zoo nyob rau hauv lawv li. Lawv lub taub hau mas muaj cov kev xav xav phem thiab phom sij puv ntoob; qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees tau. Lawv lub siab puv ntoob thiab raug txwv los ntawm tej yam phem. Yog tias koj tsis tshem tej no tawm, yog tias koj tawm tsis tau ntawm cov yam ntxwv no, yog tias koj tsis tuaj yeem hloov pauv mus rau qhov zoo li ib tug me nyuam yaus uas dawb huv, cus plaws, tsis muaj kev txhaum, ntseeg tau, thiab dawb huv—thiab los rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, thiab yog tias koj tsis los rau ntawm Nws xub ntiag, ces nws yuav nyuaj heev rau koj muab tau qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “hauv phau paj lug.”

Qhov Dhau Los: 1. Qhov sib txawv ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov ntsujplig phem tes hauj lwm yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg twg yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No