1. Qhov sib txawv ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov ntsujplig phem tes hauj lwm yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib tug tib neeg los to taub tus ntsujplig kom ntxaws li cas? Tus Vajntsujplig ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Ntxwgnyoog ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Tej yam qhia tshwm no yog dab tsi? Thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, nws puas yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab, koj puas yuav mloog nws lus los sis tsis kam txais yuav nws? Hauv tib neeg txoj kev xyaum ua tiag, muaj ntau yam tshwm sim los ntawm tib neeg uas cov neeg pheej ntseeg xwm yeem tias yog los ntawm tus Vajntsujplig los. Qee yam los ntawm cov ntsujplig phem los, tiam sis tseem muaj cov neeg xav tias lawv los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab qee zaus tus Vajntsujplig coj tib neeg sab hauv tuaj, tiam sis tib neeg tseem ntshai tias txoj kev coj no los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog li tsis ua siab tawv qhawv los mloog, hauv qhov tseeb tiag txoj kev coj ntawd yog Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Yog li, tshwj tsis yog ib tug tib neeg xyaum qhov sib txawv, ces kev ua ib txoj kev paub xwb yeej tsis muaj hnub yuav paub tau li; yog tsis muaj kev ua tau sib txawv, yeej tsis muaj hnub yuav ua kom tau raws li txoj kev ua neej. Vajntsujplig ua tes dej num li cas? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas? Tib neeg txoj kev xav tau los li cas? Thiab yam uas Vajntsujplig txoj kev coj thiab txoj kev nquab qhia xeeb txawm yug yog dab tsi? Yog koj nkag siab txog tej qauv yeeb yam ntawm tus Vajntsujplig tes dej num hauv tib neeg, ces, hauv koj txoj kev ua neej txhua hnub thiab thaum koj xyaum ua tiag, koj txoj kev txawj ntse yuav loj hlob zuj zus thiab pom tau qhov sib txawv tshwj xeeb; koj yuav los paub Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm to taub thiab xam pom Ntxwgnyoog; koj yuav tsis muaj qhov feeb tsis meej rau hauv koj txoj kev mloog lus los sis txoj kev caum raws, thiab koj yuav yog ib tug neeg uas muaj txoj kev xav meej tseeb, yog tus mloog lus rau Vajntsujplig tes dej num.

Vajntsujplig tes dej num yog ib qho yeeb yam ntawm kev kub siab rau txoj kev coj thiab kev qhuab qhia zoo. Nws tsis cia tib neeg nyob twj ywm. Nws txhawb nqa lawv, muab kev ntseeg thiab daws teeb meem rau lawv, thiab pab lawv los caum raws txoj kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yuav tau mob siab nkag los ua; lawv txhob nyob twj ywm los sis ua zoo li raug yuam, tab sis yuav tsum pib ua los ntawm lawv tus kheej. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yeej zoo siab thiab txaus siab hlo, txaus siab hlo los mloog tej lus hais thiab zoo siab txo lawv tus kheej lub hwj chim. Txawm tias lawv yuav chim siab thiab tsis ruaj khov rau sab hauv lub siab los xij, lawv muaj kev daws kom tau los koom tes; lawv zoo siab thev kev txom nyem, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav, tsis raug tsuas los ntawm tib neeg lub tswv yim, thiab tseeb tiag lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg tej kev ntshaw thiab kev mob siab. Thaum tib neeg paub ua tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv yuav dawb huv tshwj xeeb rau sab hauv lawm. Cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua neej muab kev hlub rau Vajtswv thiab txoj kev hlub ntawm lawv tej kwv tij thiab tej nkauj muam; lawv txaus siab rau tej yam uas Vajtswv txaus siab thiab ntxub tej yam uas Vajtswv ntxub. Cov tib neeg uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yuav muaj kev ua neeg nyob, thiab lawv caum raws qhov tseeb xwm yeem thiab lawv yeej muaj yam ntawm kev ua neeg. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg lawm, yuav ua rau lawv tus yam ntxwv zoo zuj zus tuaj, thiab lawv qhov kev ua neeg yuav zoo zuj zus raws li qhov ib txwm muaj, thiab txawm tias tej zaum lawv txoj kev koom tes tsis ntse txaus, lawv tej kev mob siab yeej raug lawm los xij, lawv txoj kev to taub qhov tseeb yog qhov zoo, lawv tsis lam cuam tshuam, thiab tsis muaj txoj kev xav lim hiam nyob rau hauv lawv. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj tseeb tiag, tus Vajntsujplig ua tes dej num nyob hauv tib neeg raws li cov kev cai ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Nws ua kom tshwm sim txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev coj rau hauv tib neeg raws li tib neeg ib txwm caum raws qhov muaj tseeb. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, Nws coj thiab qhia lawv raws li qhov xav tau ntawm tib neeg. Nws npaj tej ntawd raws li qhov lawv xav tau, thiab Nws yuav coj thiab qhia lawv kom paub raws li yam uas lawv tsis muaj txaus, thiab raws li qhov lawv ua tsis tau zoo txaus. Tus Vajntsujplig tes dej num yog qhia thiab coj tib neeg hauv lub neej tiag; tsuas yog thaum lawv muaj kev paub txog Vajtswv tej lus rau hauv lawv txoj kev ua neej tiag lawm xwb lawv thiaj li muaj peev xwm pom tus Vajntsujplig tes dej num. Yog, nyob hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub, tib neeg muaj tus yam ntxwv zoo thiab muaj kev ua neej tiag ntawm sab ntsujplig, ces lawv yeej muaj tus Vajntsujplig tes dej num lawm. Hauv tus yam ntxwv zoo li no, thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, lawv muaj kev ntseeg; thaum lawv thov vajtswv, lawv muaj kev tshoov siab; thaum lawv ntxeev siab rau qee yam, lawv tsis nyob twj ywm; thiab thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm pom tej tswv yim nyob sab hauv tej yam ntawd uas Vajtswv xav kom lawv kawm kom paub. Lawv tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li, thiab txawm tias lawv muaj kev nyuaj tiag los xij, lawv yeej txaus siab hlo mloog Vajtswv tej kev npaj tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tus Vajntsujplig ua txoj dej num qhia kom tib neeg paub lawm, Nws ib txwm muab txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, thiab ntawm lawv qhov kev to taub tiag thiab tus yam ntxwv tiag qhia rau lawv. Nws kuj ua rau lawv to taub Vajtswv tej kev xav sai sai thiab Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg niaj hnub no, kom lawv muaj lub siab hlo los fij txhua yam kom ua tau zoo raws Vajtswv, hlub Vajtswv txawm tias lawv yuav ntsib kev tsim txom thiab kev txom nyem los xij, thiab ua tim khawv rau Vajtswv txawm tias yuav ua rau lawv ntshav nrog los sis muab lawv txoj sia rau los xij, qhov ua li ntawd yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Yog koj muaj lub siab zoo li no lawm, nws txhais tau tias koj muaj tej kev txhawb siab thiab muaj Vajntsujplig txoj dej num lawm—tiam sis yuav tsum paub tias koj tsis muaj tej kev txhawb siab zoo li no rau txhua txhua lub sij hawm dhau mus. Tej thaum nyob rau ntawm cov rooj sib ntsib thaum koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj tuaj yeem hnov tau tias raug txhawb thiab tshoov siab kawg nkaus. Nws hnov zoo li muaj yam tshiab thiab kaj huv thaum lwm tus muab lawv txoj kev ntsib kev pom thiab kev to taub ntawm Vajtswv cov lus coj los sib qhia, thiab koj lub siab mas paub meej thiab kaj lug tau zoo tiav log lawm tiag tiag. Qhov no yog tag nrho tus Vajntsujplig txoj dej num. Yog koj yog ib tug thawj coj thiab Vajntsujplig muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo tshwj xeeb rau koj thaum koj mus rau nram lub tsev teev hawm mus ua txoj dej num, ua rau koj nkag siab tob rau tej teeb meem uas tshwm sim rau hauv lub tsev teev hawm, ua rau koj paub tias yuav muab qhov tseeb los sib qhia kom lawv muaj siab hlo tau li cas, ua rau koj rau siab ntso, tuav ruaj khov thiab mob siab tiag tiag rau koj txoj dej num, tag nrho tej no yog tus Vajntsujplig txoj dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tau los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog dab tsi? Tej zaum koj yeej ruam, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj kev xam pom deb, tab sis tus Vajntsujplig yeej tseem yuav ua tes dej num thiab tseem yuav ntseeg koj siab, thiab koj yuav hnov tias koj tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis txaus. Koj yuav txaus siab hlo los koom tes, txawm tias yuav muaj kev nyuaj loj npaum li cas rau tom hau ntej los xij. Txhua yam yuav tshwm sim rau koj thiab nws yeej tsis paub tseeb rau koj tias xyov tej ntawd los ntawm Vajtswv los los sis los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis koj yuav muaj peev xwm tos, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis yuav tsis tub nkeeg lawm. Qhov no yog tus Vajntsujplig tes dej num uas ib txwm ua. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv koj, koj tseem yuav ntsib tej yam nyuaj tiag: Qee zaus koj yuav los kua muag, thiab qee zaus yuav muaj tej yam uas koj tsis muaj peev xwm kov yeej, tab sis tag nrho qhov no tsuas yog ib lub sij hawm xub thawj ntawm Vajntsujplig tes dej num xwb. Txawm tias koj yuav kov tsis yeej tej yam nyuaj zoo li no los xij, thiab txawm tias thaum lub sij hawm uas koj qaug zog thiab muaj lus yws puv ntoob los xij, tom qab ntawd koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub thiab kev ntseeg rau Vajtswv tau. Koj txoj kev nyob twj ywm yuav tsis tuaj yeem pab tiv thaiv ua kom koj muaj kev paub, thiab txawm tias lwm tus neeg yuav hais dab tsi los xij, thiab lwm tus neeg yuav tawm tsam koj li cas los xij, koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub rau Vajtswv tau. Thaum hais lus thov vajtswv, koj ib txwm hnov tias hauv yav dhau los koj tseem tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig ntau heev, thiab koj yuav tau daws tej ntawd kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tso cev nqaij daim tawv tseg thaum koj ntsib tej yam zoo li no dua. Lub zog no qhia tau tias tus Vajntsujplig tes dej num yeej nyob ruaj khov rau hauv koj lawm. Qhov no yog tus yam ntxwv ib txwm muaj ntawm tus Vajntsujplig tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tib neeg tus yam ntxwv nyob tus li qhov ib txwm muaj, ces lawv kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiab kev ua neej hauv cev nqaij daim tawv yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab lawv txoj kev muaj qab hau yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab nyob raws li txheej txheem kab ke. Thaum lawv muaj tus yam ntxwv no lawm, yam lawv yuav ntsib thiab paub rau hauv lawv tus kheej yeej ib txwm raug hais los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev txhawb nqa (muaj kev to taub zoo los sis muaj qee yam kev txawj ntse thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, los sis muaj kev ntseeg rau qee yam, los sis muaj zog los muab kev hlub qee yam rau Vajtswv—qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig los). Tus Vajntsujplig tes dej num nyob hauv tib neeg yeej ib txwm tshwj xeeb li qhov qub; tib neeg tsis muaj peev xwm hnov txog nws, thiab zoo li nws los hauv tib neeg tus kheej los, tiam sis qhov tseeb tiag nws yeej yog tus Vajntsujplig tes dej num. Hauv lub neej txhua hnub, tus Vajntsujplig ua tes dej num muaj ntau thiab tsawg rau hauv txhua tus neeg, thiab nws tsuas yog lub ntsiab ntawm tes dej num no sib txawv xwb. Qee cov neeg muaj rab peev xwm zoo, thiab lawv to taub txhua yam tau sai, thiab tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yog ib yam tshwj xeeb tshaj plaws nyob rau hauv lawv. Hos, qee cov neeg muaj rab peev xwm tsis zoo, thiab yuav tau siv lub sij hawm ntev dua mam li to taub txhua yam, tab sis tus Vajntsujplig yeej txhawb lawv sab hauv lawm thiab lawv, ib yam nkaus, muaj peev muab kev ntseeg siab tiav log rau Vajtswv—tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv txhua tus neeg uas caum raws Vajtswv. Thaum, hauv lub neej txhua hnub, uas tib neeg tsis tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv lawm, tsis ua tej yam tsis haum nrog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tsis cuam tshuam nrog Vajtswv tes dej num, ces hauv txhua tus ntawm lawv cov ntawd Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tes dej num rau ib txoj dej num ntau dua los sis tsawg dua; Nws txhawb lawv, qhia lawv, muab kev ntseeg rau lawv, muab lub zog rau lawv, thiab txhawb lawv nkag mus rau sab kev kub siab, tsis yog sab tub nkeeg los sis tsis yog sab kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv, txaus siab hlo xyaum ua raws qhov tseeb, thiab xav tau Vajtswv tej lus. Tag nrho qhov no yog tes dej num los ntawm tus Vajntsujplig los.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tag nrho tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yeej zoo li tej uas ib txwm muaj, thiab yeej muaj tiag. Thaum koj nyeem Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv, nyob rau hauv koj nruab nrog mas ci ntsa paug thiab nyob ruaj nrees, lub ntiaj teb sab nraud tsis muaj cuab kav yuav cuam tshuam tau koj; nyob sab hauv, koj yeej txaus siab hlub Vajtswv, yeej txaus siab yuav ua tej yam zoo xwb, thiab koj yeej ntxub lub ntiaj teb phem. Nov yog kev ua neej nyob hauv Vajtswv. Nws tsis yog, ua li neeg hais, yuav tau kev zoo siab heev—tej lus tham li ntawd tsis muaj tiag. Hnub no, txhua yam yuav tsum pib ntawm qhov muaj tiag tuaj. Txhua yam Vajtswv ua ces yeej muaj tiag, thiab nyob rau hauv koj tej kev ntsib kev pom ntawd koj yuav tsum mob siab kom paub Vajtswv tiag tiag, thiab tshawb nrhiav tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj hau kev uas tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb thiab qhia kom neeg tig ras to taub. Yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab thov Vajtswv, thiab koom tes rau ib qho uas kom zoo li muaj tiag, txais yuav tej yam zoo los ntawm tej sij hawm uas dhau mus lawm, thiab txhob txais yuav tej yam phem li Petus, yog koj siv koj lub pob ntseg mloog thiab siv koj lub qhov muag saib, thiab nquag nquag thov Vajtswv thiab xav hauv koj lub siab, thiab ua tag nrho tej uas koj ua tau los mus koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm, ces Vajtswv yeej yuav coj koj kev tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qee zaum Vajtswv muab ib hom kev xav uas tseem ceeb rau koj, hom kev xav uas ua rau koj plam koj txoj kev xyiv fab thiab plam Vajtswv lub xub ntiag, xws li uas koj poob rau hauv kev tsaus ntuj lawm. Qhov no yog ib hom kev tsim kho kom zoo. Tsis hais thaum twg koj ua dab tsi los, nws yeej ib txwm mus yuam kev, los sis koj mus tsoo phab ntsa nkaus xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Qee zaum, thaum koj ua tej yam tsis mloog lus thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav paub txog—tiam sis Vajtswv paub. Nws yuav tsis tso koj tseg, thiab Nws yuav qhuab qhia koj. Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm mas ntxaws heev li. Nws ua tib zoo saib xyuas tib neeg txhua lo lus thiab dej num, lawv txhua tes num thiab kev txawv txav, thiab lawv txhua txoj kev xav thiab tswv yim kom tib neeg thiaj li muaj kev ceev faj txog txhua yam no. Koj ua qee yam ib zaug xwb tiam sis nws mus yuam kev lawm, koj rov qab ua qee yam dua los nws tseem mus yuam kev dua lawm thiab, ces koj yuav maj mam los to taub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Los ntawm kev raug qhuab qhia ntau zaus, koj yuav paub tias yuav ua li cas thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab yam uas tsis haum raws li Nws lub siab nyiam. Thaum kawg, koj yuav muaj cov lus teb tseeb rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev coj uas nyob hauv koj. Qee zaum Vajtswv yuav ntxeev siab rau koj thiab yuav cem koj tawm sab hauv tuaj. Txhua yam no yog los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Yog tias koj tsis hwm Vajtswv txoj lus, yog tias koj thuam Nws txoj hauj lwm, ces Nws yuav tsis mloog koj hais kiag li. Koj yim huab mob siab rau Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, ces nws yim huab yuav qhia koj npaum li ntawd. Tam sim no, muaj ib txhia tib neeg nyob hauv pawg ntseeg uas yog cov puas hlwb thiab tsis meej pem, thiab lawv ua ntau yam uas tsis tsim nyog thiab ua yam tsis muaj kev qhuab qhia, yog li thiaj li tsis tuaj yeem pom Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus Vajntsujplig muaj ib txoj kev taug hauv txhua tus neeg, thiab muab txoj hmoo ua kom zoo tiav log rau txhua tus neeg. Los ntawm koj qhov tsis zoo koj raug ua kom paub koj tus kheej qhov coj tsis ncaj, thiab los ntawm qhov muab qhov tsis zoo ntawd cuam pov tseg, koj yuav nrhiav pom ib txoj kev taug los xyaum ua; koj raug ua kom zoo tiav log los ntawm tag nrho cov tswv yim no. Ntxiv ntawd, los ntawm kev coj thiab kev pom meej tsis tu ncua txog qee yam zoo nyob sab hauv koj, koj yuav ua koj tes dej num tau tiav hlo zoo, muaj kev nkag siab nthuav dav thiab xam pom mus deb. Thaum koj tus yam ntxwv zoo lawm, koj yeej txaus siab tshwj xeeb los nyeem Vajtswv txoj lus, thiab txau siab tshwj xeeb los thov Vajtswv, thiab muaj peev xwm txheeb cov lus qhuab qhia uas koj hnov rau ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm zoo li no Vajtswv qhia kom paub thiab qhia kom paub qhov tseeb nyob hauv koj tus kheej, ua kom koj paub txog qee cov yeeb yam zoo. Qhov no yog hais txog qhov koj raug ua neeg zoo tiav log los li cas rau sab yeeb yam zoo. Hauv tus yam ntxwv phem, koj qaug zog thiab nyob ntsiag to; koj hnov zoo li koj tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab, tiam sis Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb rau koj, pab koj nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Kev pom tshwm sim ntawm qhov ua tau zoo tiav log rau sab yeeb yam phem.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los yog dab tsi? Hauv tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los, yeej pom tsis meej tej zeem muag nyob hauv tib neeg; cov tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg nyob, lub hauv paus kev mob siab ntawm lawv tej kev ua yog yuam kev lawm, thiab txawm tias lawv xav muab kev hlub rau Vajtswv los xij yeej ib txwm muaj kev iab liam tsis zoo nyob rau hauv lawv lawm, thiab tej kev iab liam tsis zoo thiab tej kev xav no cuam tshuam xwm yeem nyob rau hauv lawv, kaw lawv lub neej txoj kev loj hlob thiab thaiv tsis pub lawv los rau hauv Vajtswv xub ntiag raws li tus yam ntxwv uas ib txwm ua. Qhov no hais tau tias, kiag thaum Ntxwgnyoog tes dej num nyob rau hauv tib neeg lawm, lawv lub siab yuav tsis muaj kev kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Cov neeg zoo li no yeej tsis paub tias yuav ua dab tsi rau lawv tus kheej—thaum lawv pom tib neeg los sib koom ua ke, lawv xav khiav tawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm qi lawv ob lub qhov muag thaum lwm tus tseem thov vajtswv. Cov ntsujplig phem tes dej num rhuav tshem kev sib raug zoo uas ib txwm muaj ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab cuam tshuam tib neeg tej zeem muag dhau los los sis lawv txoj kev paub zoo txog kev ua neej; hauv lawv lub siab lawv ib txwm tsis txav ze rau Vajtswv tau, thiab txhua yuav tshwm sim kev cuam tshuam rau lawv thiab khi nrog lawv tas li. Hauv lawv lub siab yeej tsis muaj kev kaj siab lug thiab lawv tsis muaj zog los hlub Vajtswv thiab nias lawv tej ntsujplig tog tag. Tej yam tshwm sim zoo li no yog Ntxwgnyoog tes dej num. Tej yam tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog tes dej num yog: ua kom koj tus kheej tsis muaj peev xwm sawv hauv av thiab sawv ua tim khawv tau, ua rau koj dhau los ua tus neeg ua txhaum rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Thaum Ntxwgnyoog cuam tshuam, koj tsis muaj kev hlub thiab kev coj ncaj rau Vajtswv nyob hauv koj lawm, koj raug tshem tawm ntawm txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv lawm, koj tsis caum raws qhov tseeb los sis kev tsim kho ntawm koj tus kheej; koj poob qab thiab cia li nyob twj ywm lawm, koj ua raws koj tus kheej lub siab xwb, koj tsis cheem kev txhaum thiab cia nws tshwm sim thiab tsis ntxub kev txhaum; ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tau rhuav tshem koj; nws ua rau Vajtswv txoj kev txhawb rau hauv koj ploj mus thiab ua rau koj yws txog Vajtswv thiab tawm tsam Nws, ua rau koj muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv; haj tseem muaj qhov phom sij uas koj yuav tso Vajtswv tseg. Tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg; hauv lawv lub siab lawv nyiam yws tsis txaus siab, lawv tej kev mob siab yuam kev, lawv tub nkeeg, lawv ua raws li siab xav tau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv lub siab tig tawm tsam rau qhov tseeb. Tag nrho qhov no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis nyob tus li ib txwm muaj lawm, thaum hauv lawv lub siab tsaus ntuj nti thiab tau plam lawv txoj kev muaj qab hau li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg, thiab ua rau tsis muaj peev xwm hnov muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej lawm, qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tes dej num rau hauv lawv ntag. Yog tib neeg ib txwm muaj lub zog rau hauv lawv tus kheej thiab ib txwm hlub Vajtswv, ces muab hais dav dav, thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv, tej yam no yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm lawv ntsib leej twg los xij, qhov kev sib ntsib ntawd yog lub txiaj ntsig ntawm Vajtswv tej kev npaj. Qhov no hais tau tias thaum koj muaj tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj, thaum koj nyob rau hauv tus Vajntsujplig tes dej num tseem ceeb lawm, ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj peev xwm ua kom koj ua ywj fab ywj fwj. Thaum muaj lub hauv paus ruaj khov no lawm nws hais tau tias txhua yam los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm tias koj muaj tej kev xav tsis raug los xij, koj muaj peev xwm tso tej ntawd tseg thiab koj tsis tas yuav ua raws tej kev xav ntawd. Tag nrho qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num los. Ntxwgnyoog nkag los cuam tshuam rau kis dab tsi xwb? Ntxwgnyoog yuav ua tes dej num rau hauv koj tau yooj yim thaum koj tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj, thaum Vajtswv tsis txhawb koj thiab tsis muaj Vajtswv tes dej num, thaum sab hauv koj lub siab qhuav qhawv thiab tsis muaj kev xav, thaum koj thov Vajtswv tab sis tsis to taub dab tsi, thiab thaum koj noj thiab haus Vajtswv tej lus tab sis tsis raug qhia los sis tsis raug qhia kom paub qhov tseeb. Muab hais ua lwm lo lus, thaum tus Vajntsujplig tau tso koj tseg thiab koj tsis muaj peev hnov txog Vajtswv lawm, ces ntau yam uas tshwm sim rau koj ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev sim siab los. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, Ntxwgnyoog kuj ua txhua yam rau thaum ntawd thiab. Tus Vajntsujplig txhawb sab hauv tib neeg lub siab, hos thaum tib lub sij hawm no Ntxwgnyoog cuam tshuam rau tib neeg. Txawm li cas los xij, tus Vajntsujplig tes dej num yeej ua tau zoo dua, thiab cov tib neeg uas lawv tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj ces thiaj muaj peev xwm kov yeej; qhov no yog Vajntsujplig tes dej num kov yeej Ntxwgnyoog tes dej num. Thaum Vajntsujplig ua tes dej num, ib tug tus moj yam lwj liam tseem nyob hauv tib neeg; txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tus Vajntsujplig ua tes dej num, nws ua rau tib neeg tshawb nrhiav tau qhov tseeb thiab nco tau yooj yim txog lawv txoj kev ntxeev siab, tej kev mob siab, thiab kev deev luag poj luag sev. Dhau ntawd tib neeg tsuas xav txog qhov ua txhaum xwb thiab maj mam tig los hloov siab hloov ntsws. Qhov tseeb tiag, lawv tus moj yam ntxeev siab thiab lwj liam twb tso Vajtswv tes dej num tseg zuj zus lawm. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li; thaum Nws ua tes dej num rau hauv tib neeg, lawv tseem muaj teeb meem, lawv tseem quaj, lawv tseem ntsib kev txom nyem, lawv tseem qaug zog thiab tseem muaj ntau tsav ntau yam uas ua rau lawv tsis paub meej, tiam sis hauv tus yam ntxwv no lawv muaj peev xwm cheem lawv tus kheej kom txhob tig rov qab mus rau qhov phem, thiab lawv muaj peev hlub taus Vajtswv, thiab txawm tias lawv quaj thiab ntxhov siab los xij, lawv tseem muaj peev xwm qhuas Vajtswv; tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li, tsis yog yam uas tshaj qhov ntuj tsim teb raug ua. Tib neeg feem coob ntseeg li ntawd, kiag thaum tus Vajntsujplig pib ua tes dej num, tib neeg tus yam ntxwv mam li tshwm sim hloov pauv thiab tau tshem txhua yam uas tseem ceeb tawm ntawm lawv. Tej kev ntseeg zoo li no yog tej kev cai tsis muaj qab hau. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, hauv tib neeg lub siab tseem muaj tus yeeb yam nyob twj ywm thiab nws tus yeeb yam tseem zoo li qub, tab sis nws tau tus Vajntsujplig txoj kev paub tseeb thiab kev qhuab qhia thiab yog li nws tus yam ntxwv thiaj li kub siab ntxiv, tus yam ntxwv nyob hauv nws thiaj li tus li ib txwm muaj, thiab nws thiaj hloov tau sai.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajntsujplig tes dej num ua tau zoo, hos Ntxwgnyoog tes dej num ces yog kev poob qab, kev tsis zoo, kev ntxeev siab, kev tig tawm tsam rau Vajtswv, tsis muaj kev ntseeg Vajtswv, tsis txaus siab hu nkauj qhuas vajtswv, thiab qaug zog heev los ua tes dej num tau. Txhua yam pib los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yeej yog hais raws li qhov ib txwm muaj; nws yeej tsis tau yuam koj. Yog koj ua raws nws, ces koj yuav muaj lub siab kaj lug; yog koj tsis ua raws nws, ces koj yuav raug thuam. Los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia, yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj los sis yuav tsis muaj dab tsi los kaw koj kev; koj yuav raug tso dim, yuav muaj ib txoj kev rau koj xyaum ua rau hauv koj tej kev ua, thiab koj yuav tsis raug txwv, tab sis tseem muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav. Ntxwgnyoog tes dej num ua rau muaj kev cuam tshuam ntau yam rau koj; nws ua rau koj tsis xav thov vajtswv, ua rau tub nkeeg heev tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab ua rau tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog pawg ntseeg tau, thiab nws ua rau koj nrug deb ntawm lub neej sab ntsujplig. Vajntsujplig tes dej num yuav tsis cuam tshuam koj lub neej txhua hnub thiab tsis cuam tshuam rau koj lub neej sab ntsujplig uas ib txwm muaj. Koj tsis muaj peev xwm xam pom ntau yam uas lawv tab tom tshwm sim rau tam sis no, tiam sis, tom qab ntawd ob peb hnub lawm, koj lub siab mam li kaj dua qub thiab koj txoj kev xav hauv nruab siab mam li pom tseeb dua qub. Koj mam muaj qee txoj kev txawj xav txog tej yam ntawm sab ntsujplig, thiab koj yuav maj mam xam pom seb txoj kev xav los ntawm Vajtswv los los sis los Ntxwgnyoog los. Yeej pom tseeb qee yam tias koj tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, los sis koj tso tseg tsis xyaum ua raws Vajtswv lus; tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Qee yam mas pom tsis meej, thiab koj tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd yog dab tsi rau tam sis no; tom qab ntawd, koj muaj peev xwm pom lawv qhov ua tshwm sim thiab dhau ntawd mam li pom qhov nqis tes ua. Yog koj muaj peev xwm pom tseeb txog tej yam los ntawm Ntxwgnyoog los thiab raug qhia ncaj qha los ntawm Vajntsujplig, ces koj yuav tsis raug coj yuam kev tau yooj yim rau koj txoj kev paub.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv kev pom kev ntsib Vajtswv txoj dej num, tus Vajntsujplig yuav ua txoj dej num rau qee zaus, hos kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yeej muaj yuav luag xwm yeem. Yog thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab kev xav tseem tus li qhov ib txwm muaj, thiab thaum lawv tej yam ntxwv tseem tus li qhov ib txwm muaj, ces tus Vajntsujplig yeej yuav nyob nrog lawv xwb xwb li. Thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab txoj kev xav tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm, ces lawv qhov yog kev ua neej tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm thiab. Yog, thaum lub sij hawm no, txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig nyob rau hauv koj, ces tus Vajntsujplig kuj yuav nyob nrog koj xwb xwb li thiab. Tab sis yog tus Vajntsujplig nyob nrog koj, nws tsis ua raws li yam uas tus Vajntsujplig tab tom ua dej num rau hauv koj, vim tus Vajntsujplig ua dej num rau thaum cov sij hawm tshwj xeeb xwb. Qhov muaj ntawm tus Vajntsujplig tsuas tuaj yeem ua kom tib neeg muaj nyob tau xwb, tab sis tus Vajntsujplig tsuas ua txoj dej num rau qee cov sij hawm nkaus xwb. Piv txwv li, yog koj yog ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua dej num, thaum koj ywg dej thiab muab kev npaj yug rau pawg ntseeg, tus Vajntsujplig yuav qhia koj kom paub qee cov lus uas tab tom raug qhia rau lwm tus thiab tuaj yeem daws tau tej teeb meem muaj qab hau ntawm koj qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thaum cov sij hawm zoo li no, tus Vajntsujplig tab tom ua dej num. Tej thaum, thaum koj tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, tus Vajntsujplig qhia koj kom paub qee cov lus tseeb uas muaj feem xyuam tshwj xeeb rau koj tus kheej tej kev pom kev ntsib, ua rau koj tau txais kev paub ntau dua ntawm koj tus kheej tej yam ntxwv; qhov no kuj yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig thiab. Tej thaum, uas Kuv hais, nej mloog thiab tuaj yeem ntsuas tau nej tus kheej tej yam ntxwv tawm tsam rau Kuv cov lus, thiab tej thaum nej raug txhawb los sis tshoov siab; tag nrho qhov no yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg hais tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv txhua lub sij hawm. Qhov no yeej ua tsis tau li. Yog lawv tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ib txwm nyob nrog lawv tas li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog lawv tau hais tias lawv txoj kev xav thiab kev txawj xav yeej nyob tus txhua lub sij hawm, ces qhov ntawd kuj yog muaj tseeb thiab, thiab qhia tawm tias tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Yog lawv hais tias tus Vajntsujplig ib txwm ua dej num rau hauv lawv, qhov ntawd yog lawv raug qhia los ntawm Vajtswv thiab raug txhawb los ntawm Vajntsujplig rau txhua txhua lub sij hawm, thiab muab tau txoj kev paub tshiab txhua lub sij hawm, ces qhov no txhais tau tias tsis yog li ib txwm muaj lawm! Nws yog tshaj ntuj tsim tag nrho lawm! Tsis muaj ib qho tseem yuav ua xyem xyav li lawm, cov tib neeg zoo li no yog cov ntsujplig phem! Txawm tias thaum Vajtswv tus Ntsujplig los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, muaj ntau zaus uas Nws yuav tsum noj thiab yuav tsum so—tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg li. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm ces zoo li tsis muaj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Lawv tuaj yeem tso thiab muab txhua yam tso tseg tag nrho, lawv muaj kev xav ywj pheej, tuaj yeem thev taus kev tsim txom thiab tsis hnov nkees ib qho me me li, zoo npaum nkaus li lawv tau hla dhau cev nqaij daim tawv lawm. Qhov no tseem tsis yog tshaj ntuj tsim los? Txoj dej num ntawm cov ntsujplig phem yog tshaj ntuj tsim—tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no! Cov uas tsis muaj kev xam pom khib siab thaum lawv pom cov neeg zoo li: Lawv hais tias lawv muaj qhov ruaj khov rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, muaj kev ntseeg loj tshaj, thiab yeej tsis ua rau pom ib qho qaug zog me me li! Qhov tseeb tiag, tej no yog tag nrho tej kev qhia tshwm meej txog txoj dej num ntawm ib tug ntsujplig phem. Vim, tib neeg yeej yuav tsum muaj tib neeg tej kev qaug zog; qhov no yog tus yam ntxwv ntawm cov uas muaj tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum cov neeg muaj qee qhov kev to taub txog Vajtswv lawm, lawv yeej txaus siab hlo tiv kev txom nyem rau Nws thiab muab lawv txoj kev ua neej zwm rau Nws. Txawm li cas los xij, Ntxwgnyoog tseem tswj kav qhov tsis muaj zog rau hauv lawv, thiab tseem muaj peev xwm ua komlawv ntsib kev txom nyem tau. Cov ntsujplig phem tseem muaj peev xwm ua tes dej num rau hauv tib neeg, cuam tshuam rau lawv thiab ua kom lawv tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav feeb tsis meej, ua rau lawv tsis muaj kev txawj xav, ua rau hnov muaj mob, thiab raug cuam tshuam txhua feem. Muaj ntau yam ntawm txoj kev xav los sis tus ntsuj hauv cov neeg uas tseem raug tswj kav thiab raug haub ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog li no koj thiaj li muaj mob thiab ntsib teeb meem, thiab nws muaj feem ua rau koj rov tua yus tus kheej tau, thiab thaum lub sij hawm ntawd ces koj kuj hnov zoo li lub ntiaj teb no kho siab zim los sis lub neej txoj sia yeej tsis muaj nuj nqis li lawm. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj kev txom nyem tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj lus txib; lawv muaj ib ntawm tib neeg qhov tsis muaj zog tshaj plaws. Ntxwgnyoog tseem muaj peev xwm siv tej ntawd los ua lwj liam thiab caij tsuj; lawv yog tej cuab yeej riam phom uas Ntxwgnyoog muaj peev xwm siv los tawm tsam rau txoj kev ua neeg. … Cov ntsujplig phem txia tau txhua txoj hau kev los ua lawv tes dej num; lawv muaj peev xwm tham rau koj tawm sab hauv tuaj los sis ntxhi rau hauv koj lub pob ntseg, los sis lawv muaj peev xwm muab koj tej kev xav thiab lub siab pov rau hauv qhov tsis haum xeeb. Lawv muaj peev xwm txwv tsis pub tus Vajntsujplig txhawb kom koj thiaj li tsis muaj peev xwm hnov tau nws. Tom qab ntawd, lawv pib cuam tshuam kom koj feeb tsis meej rau koj txoj kev xav thiab ua rau koj lub hlwb khoob ntshuv, ua rau koj nyob tsis tus thiab ua dog ua dig. Tej yam zoo li no yog tes dej num uas cov ntsujplig phem ua rau cov neeg. Yog lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, ces lawv tus kheej yuav poob rau hauv kev phom sij uas txaus ntshai tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv ua dej num hauv txoj kev ua siab mos siab muag, rub siab ntev, kev hlub thiab kev tab ncuab, ib txoj kev uas ntsuas tau zoo thiab tsim nyog kawg nkaus. Nws txoj kev tsis ua rau koj meem txom xws li tias: “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov no” los sis “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov tov.” Vajtswv yeej tsis muab tej kev puas hlwb los sis kev xav nruj tsiv uas ris tsis taus rau koj ib zaug li. Tsis yog li ntawd lov? Txawm tias thaum koj txais yuav Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los, koj xav li cas yog li ntawd? Thaum koj paub txog qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv, koj ho xav li cas? Koj puas paub tias Vajtswv muaj hwj huam thiab hloov tsis tau li? (Paub.) Koj puas paub txog kev nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv lub sij hawm no? Koj puas paub txog kev fwm Vajtswv? Tsis paub—tiam sis, koj paub kev huab fwm tswm seeb rau Vajtswv. Nws tsis yog tias vim Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg paub txog txhua yam no lov? Lawv puas muaj cov kev paub no yog tias Ntxwgnyoog yog tus ua dej num? (Tsis muaj.) Vajtswv siv Nws cov lus, Nws qhov tseeb thiab Nws txoj sia los muab kev pab rau tib neeg, los txhawb nqa tib neeg. Thaum tib neeg tsis muaj zog, thaum tib neeg qaug zog, Vajtswv yeej tsis hais lus nyaum nyaum, hais tias: “Tsis txhob qaug zog. Qaug zog ua dab tsi? Vim li cas koj tsis muaj zog li? Yam kev muaj qab hau dab tsi uas ua rau koj tsis muaj zog? Koj yeej ib txwm tsis muaj zog li, thiab koj yeej ib txwm tsis zoo li! Koj ua neej nyob muaj nqis dab tsi? Cia li tuag mus thiab tas li ko kiag xwb los mas!” Vajtswv puas ua dej num raws txoj kev no? (Tsis ua.) Vajtswv puas muaj cai ua raws txoj kev no? (Muaj.) Tiam sis Vajtswv tsis ua li no. Qhov laj thawj uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis ua raws li txoj kev no twb yog vim Nws lub ntsiab tseem ceeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Nws txoj kev hlub tib neeg, Nws txoj kev saib xyuas thiab kev txhawb nqa tib neeg tsis tuaj yeem qhia tau meej meej los ntawm ib los sis ob kab lus xwb. Nws tsis yog ib yam dab tsi uas los ntawm tib neeg txoj kev khav theeb tiam sis yog ib yam uas Vajtswv coj tawm hauv kev coj ua tiag tiag los; nws yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Txhua txoj kev uas Vajtswv ua puas tuaj yeem pab tau kom tib neeg pom Vajtswv txoj kev dawb huv? Nyob hauv txhua txoj kev uas Vajtswv ua, nrog rau Vajtswv lub zoo tswv yim, nrog rau Vajtswv txoj kev xav ua dej num rau tib neeg, nrog rau ntau txoj kev uas Vajtswv ua dej num rau tib neeg, yam dej num uas Nws ua, yam uas Nws xav kom tib neeg nkag siab—koj puas tau pom ib yam kev phem s los sis kev dag ntxias hauv Vajtswv lub zoo tswv yim li? (Tsis pom.) Yog li txhua yam uas Vajtswv ua, txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws xav hauv Nws lub siab, thiab tag nrho txhua lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv uas Nws nthuav tawm—peb puas tuaj yeem hu tau tias Vajtswv dawb huv? (Tau.) Puas muaj ib tus neeg twg txeev pom txoj kev dawb huv no hauv lub ntiaj teb, los sis hauv nws tus kheej? Dhau ntawm Vajtswv lawm, koj puas txeev pom txoj kev dawb huv hauv ib tus noob neej twg, los sis hauv Ntxwgnyoog li? (Tsis txeev pom.) …

Yam dab tsi sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog tes dej num hauv tib neeg? Nej yuav tsum muaj peev xwm kawm tej no los ntawm nej tus kheej cov kev paub dhau los—nws yog qhov sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog zoo tshaj plaws, yam uas nws pheej ua, yam uas nws sim ua rau txhua tus neeg. Tej zaum nej tsis tuaj yeem pom qhov yam ntxwv no, yog li nej thiaj tsis xav tias Ntxwgnyoog txaus ntshai thiab ntxim ntxub. Puas muaj leej twg paub txog tus yam ntxwv no yog dab tsi? (Txhua yam nws ua, nws ua los rhuav tshem tib neeg.) Nws rhuav tshem tib neeg tau li cas? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv txog qhov tseem ceeb thiab kom ntxaws me ntsis? (Nws dag ntxias, yaum thiab sim tib neeg siab.) Qhov ntawd yeej muaj tseeb; cov no yog ob peb txoj hauv kev uas tus yam ntxwv zoo li no tau qhia rau peb paub meej. Ntxwgnyoog kuj siv lus cuav, tawm tsam thiab iab liam tib neeg-cov no yog txhua yam uas qhia meej heev li lawm. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws hais lus dag.) Kev dag noj dag haus thiab kev dag los ntawm Ntxwgnyoog los. Nws ua tej no tas li uas kev dag cia li tawm hauv nws lub qhov ncauj los yam uas nws tsis tau xav kiag li. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws tseb kev tawg ua pab ua pawg.) Qhov no tsis tshua tseem ceeb pis tsawg. Tam sim no Kuv yuav piav qhia qee yam rau nej yam uas yuav ua rau nej xob plaub hau tsa nqug, tiam sis Kuv tsis ua kom nej ntshai. Vajtswv ua dej num rau tib neeg thiab txhawb nqa tib neeg tsis hais los ntawm Nws tus cwj pwm thiab Nws lub siab. Yog li, Ntxwgnyoog ne puas txhawb nqa tib neeg? Tsis txhawb nqa, nws tsis txhawb nqa tib neeg. Ntawm qhov tsis sib xws mas yog, nws siv sij hawm ntau heev los xav txog kev rhuav tshem tib neeg. Tsis yog li ntawd lov? Thaum uas nws tab tom xav txog rhuav tshem tib neeg, puas yog nws tus yam ntxwv hauv siab tseem ceeb tshaj? (Yog.) Yog li, hais txog Ntxwgnyoog lub luag hauj lwm rau tib neeg, Kuv muaj ob sob lus uas tuaj yeem piav qhia lub siab phem thiab tus yeeb yam phem ntawm Ntxwgnyoog, uas tuaj yeem ua rau nej paub txog kev ntxim ntxub ntawm Ntxwgnyoog: Hauv Ntxwgnyoog txoj kev los ze tib neeg, nws ib txwm xav quab yuam kav thiab ua tus tswv ntawm tib neeg, txhua txhua tus neeg, txog ntua theem uas nws tuaj yeem tswj hwm tib neeg tag nrho thiab rhuav tshem tib neeg yam uas phem kawg nkaus, yog li nws thiaj li yuav ua tiav nws lub hom phiaj thiab tiav nws txoj kev xav. Lo lus “quab yuam kav” txhais tau li cas? Puas yog qee yam uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev pom zoo, los sis tsis muaj koj txoj kev pom zoo? Koj puas paub tias nws tshwm sim los koj tsis paub? Lo lus teb ces hais tias nws tshwm sim los yam uas koj tsis paub kiag li! Nws tshwm sim rau tej xwm txheej ua koj yeej tsis ceev faj txog, tej zaum nws haj tseem hais lus thiab ua qee yam rau koj, uas tsis tau qhia koj paub ua ntej, tsis muaj qhov tseem ceeb—qhov ntawd yog Ntxwgnyoog, nyob ib puag ncig koj, vij koj. Nws tos ntsoov ib lub zoo sij hawm los siv ces nws quab yuam kav kiag koj, ua koj tus tswv, kom tiav kiag nws lub hom phiaj uas tau tswj hwm koj thiab tsim kev rhuav tshem koj. Qhov no yog lub tswv yim thiab tus xeeb ceem tseeb ntawm Ntxwgnyoog uas nws siv los txeeb noob neej kom ncaim ntawm Vajtswv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no yeej muaj ib co ntsuj plig phem uas siv tej yam tshaj ntuj tsim los dag tib neeg; tej ntawd ces yeej tsis yog dab tsi li tsuas yog kev qog raws ntawm lawv nkaus xwb, coj los dag tib neeg los ntawm tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig ua tam sim no. Muaj coob tus neeg ua txuj ci tseem ceeb thiab kho tej neeg mob zoo thiab ntiav dab tawm; tej no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog tej hauj lwm ntawm tej ntsuj plig phem xwb, vim Vajntsujplig tsis ua tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no lawm, thiab tag nrho cov uas tau qog raws tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig txij lub sij hawm ntawd los mus ces tsuas yog cov ntsuj plig phem nkaus xwb. Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd ces puav leej yog cov hauj lwm uas muaj tus yeeb yam tshaj ntuj tsim xwb, txawm hais tias Vajntsujplig tsis ua tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no lawm, thiab tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no ces yog Ntxwgnyoog tej kev qog raws thiab kev zais nws tus kheej thiab nws tej kev thab plaub xwb. Tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias ib yam twg los xij uas yog yam tshaj ntuj tsim ces yog los ntawm tej ntsuj plig phem los nkaus xwb—qhov no mas nyob ntawm tiam ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsis rov ua dua Nws txoj hauj lwm, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis yog qhov tseeb, Nws tsis ua kom tej uas cheem tsum ntawm tib neeg ntau yam dhau heev, thiab Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis muaj tib neeg ua tau. Txhua txoj hauj lwm Nws ua yog tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev ua tau ib txwm, thiab tsis tshaj qhov paub tau ntawm tib neeg li ib txwm, thiab Nws tes hauj lwm yog ua tiav raws li tib neeg tej peev xwm uas cheem tsum. Yog tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, cov neeg yuav rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub, thiab lawv li kev ua tib neeg kuj yuav haj yam rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub. Tib neeg tau kev paub ntau zuj zus txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab lawv kuj tseem tau txais txoj kev ntshaw qhov tseeb ntau dua. Ntawd hais tau tias, lub neej ntawm tib neeg tsuas muaj loj hlob zuj zus, thiab tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg muaj peev xwm ntau zuj zus txog qhov hloov tau lawm—txhua yam no yog lub ntsiab lus ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua tib neeg. Yog tias ib txoj hau kev twg tsis muaj peev xwm tshaj tawm tej yam ntawd uas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, tsis muaj peev xwm hloov tus moj yam ntawm tib neeg, thiab, ntxiv mus ntawd, tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis muab ib txoj kev to taub txog Vajtswv rau lawv, thiab haj yam ua rau lawv txoj kev ua tib neeg poob qis dua ntxiv thiab lawv txoj kev xav haj yaj yuav txawv qhov li qub lawm, ces txoj kev no yuav tsum tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws yuav yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, los sis txoj kev qub. Muab hais kom luv luv, nws tsis tuaj yeem yog txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vaj Ntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Seb kev to taub qhov kev paub txog vajluskub thiab kev xav fab kev ntseeg puas txhais tau hais tias yog kev to taub qhov tseeb thiab kev paub Vajtswv

Ntxiv Mus: 2. Cov neeg twg thiaj yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg twg yuav tsis tau txais

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No