3. Ib tug neeg twg yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tam sim no, txoj hau kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog Vajtswv cov lus niaj hnub no. Yog li ntawd, yog tias tib neeg yuav rhais ruam mus rau hauv txoj kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, lawv yuav tsum mloog lus, noj thiab haus tus Vajtswv uas yug los ua neeg cov lus niaj hnub no. Tes dej num Nws uas yog tes dej num ntawm cov lus, txhua yam pib los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam raug tsim los ntawm Nws cov lus, Nws cov lus niaj hnub no. Tsis hais kev paub tseeb txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los sis kev paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua tus yuav tsum siv dag zog ntau dua no rau Nws cov lus. Yog tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua dab tsi tiav thiab yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsi li. Tsuas yog kev tsim tsa los ntawm lub hauv paus kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab paub tau Nws thiab ua rau Nws txaus siab xwb, tib neeg thiaj tuaj yeem maj mam tsim ib txoj kev sib nraug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Nyob rau ntawm tib neeg, tsis muaj qhov kev koom tes nrog Vajtswv twg uas zoo tshaj kev noj thiab haus Nws cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua lawm. Dhau los ntawm kev xyaum ua thiaj yuav yog qhov zoo tshaj rau lawv kom muaj cuab kav sawv khov kho hauv lawv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg. Thaum tib neeg to taub thiab muaj cuab kav mloog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, lawv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev uas tau txais kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tau taug kev mus rau txoj kev yog ntawm Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj dej num yog muab Nws tej lus rau koj. Thaum koj mloog lus thiab txais yuav Nws tej lus, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Tus Vajntsujplig ua dej num raws nraim li Kuv hais; ua li Kuv tau hais lawm, thiab tus Vajntsujplig yuav ua dej num rau hauv koj kom sai. Kuv tso ib txoj kev kaj rau nej saib, coj nej mus rau qhov kaj ntawm lub sij hawm no, thiab thaum koj mus rau qhov kaj no, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj tam sim ntawd. Muaj tej cov uas yog neeg tawv ncauj, hais tias, “Kuv tsis ua li Koj hais yooj yim.” Txawm yam twg los xij, Kuv qhia koj tias tam sim no koj los txog rau ntawm txoj kev kawg lawm; koj qhuav tag lawm, thiab tsis muaj txoj sia ntxiv lawm. Yog li, nyob rau hauv qhov paub txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb tshaj li qhov caum nrog qhov kaj tam sim no. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas txoj sia loj hlob.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav muaj lub cib fim ua Nws tes dej num; yog tias koj ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, ces koj yuav tsis cia lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ua hauj lwm. Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm rau ntawm tib neeg, qhov kev kaj uas Nws tsom tuaj rau lawv, thiab qhov kev ruaj siab tias Nws muab rau lawv tsuas muaj nyob ib lub sij hawm xwb; yog tias tib neeg tsis ceev faj thiab tsis mob siab rau mloog, ces cov dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav cia li dhau mus. Yog tias tib neeg ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog lawv nyob thiab ua hauj lwm rau lawv. Yog tias tib neeg tsis ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces lawv yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev khi. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog cov cwj pwm tsis ncaj, ces lawv tsis muaj kev nyob nrog los sis tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ua neej nyob rau ntawm cov ciaj ciam ntawm Vajtswv cov lus, thiab yog koj ua neej nyob raws li tus yam ntxwv uas Vajtswv cheem tsum, ces koj yog Nws li ntiag tug, thiab Nws tes dej num yuav raug ua tshwm nyob rau hauv koj; yog koj tsis ua neej nyob rau hauv cov ciaj ciam ntawm qhov Vajtswv cheem tsum, tab sis ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, ces koj yeej tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj. Tsuas yog kev ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab kev muab koj lub siab rau Nws xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li qhov Nws cheem tsum; koj yuav tsum ua raws li Vajtswv hais, muab Nws cov lus coj los ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob thiab qhov tseeb tiag ntawm koj lub neej; tsuas yog li no xwb koj thiaj yuav yog Vajtswv li ntiag tug. Yog koj xyaum ua kom tiav raws nraim li Vajtswv siab nyiam, Nws yuav ua tes dej num rau koj, thiab koj yuav ua neej nyob rau hauv Nws cov koob hmoov, nyob hauv kev kaj ntawm Nws lub xub ntiag; koj yuav nkag siab txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab yuav muaj kev xyiv fab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus no: Los ntawm neeg qhov kev koom tes, los ntawm qhov uas lawv yeej muaj siab thov Vajtswv tiag, nrhiav thiab los ze zog rau Vajtswv, lawv yeej ua tau thiab lawv yeej muaj cuab kav yuav tig ras to taub thiab paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Nws tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib sab ntawm Nws tuaj nkaus xwb, los sis yog qhov uas tib neeg ua tib sab ntawm lawv tuaj nkaus thiab xwb. Ob tog yeej puav leej tseem ceeb tas nrho, thiab yog neeg haj yam koom tes, thiab yog lawv haj yam nrhiav kev ua kom tau raws li tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav tseev kom ua, ces Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm haj yam ua tau zoo ntxiv xwb. Tsuas yog tib neeg txoj kev koom tes tiag, ntxiv rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, mas thiaj yuav tsim muaj tau qhov kev ntsib kev pom tiag thiab qhov kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus. Yog maj mam siv tej kev ntsib kev pom zoo li no ces thaum kawg yeej tsim tau ib tug neeg kom zoo tiav log li. Vajtswv tsis siv hwj huaj ua tej yam fwv xyeej tsis muaj tseeb; nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj tshaj plaws, thiab txhua yam ces yog Vajtswv tsim tawm—ces neeg thiaj nyob twj ywm tos, tsis nyeem Vajtswv cov lus los sis tsis thov Vajtswv, thiab tsuas nyob tos kom tus Vajntsujplig Dawb Huv los kov lawv xwb. Cov uas muaj kev to taub yog, ces txawm li ntawd los xij, yeej ntseeg qhov no: Vajtswv tej kev ua ces tsuas ua tau mus deb li kuv txoj kev koom tes xwb, thiab qhov uas Vajtswv tes hauj lwm ntawd yuav ua tau rau kuv li cas ntawd ces nyob ntawm seb kuv qhov kev koom tes ntawd zoo li cas xwb. Thaum Vajtswv hais lus, kuv yuav tsum ua txhua yam uas kuv ua tau es kom kuv nrhiav thiab ua tau li Vajtswv cov lus; qhov no yog qhov uas kuv yuav tsum ua kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsuas ua tau hauj lwm nyob rau hauv koj thaum uas koj yeej xyaum tiag, nrhiav tiag, thov Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo tiv kev txom nyem rau qhov kev tshawb nrhiav qhov tseeb. Cov uas tsis nrhiav qhov tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj tej ntaub ntawv thiab tej lus qhuab qhia, thiab lus khwv yees ua tsis muaj dab tsi hauv li xwb, thiab cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yeej hom muaj ntau yam kev xav phem txog Vajtswv. Cov neeg zoo li no ces tsuas ntshaw kom Vajtswv muab lawv lub cev uas muaj nqaij tawv hloov mus ua lub cev sab ntsuj plig kom lawv nce tau mus rau lub ceeb tsheej thib peb xwb. Cas cov neeg no yuav ruam ua luaj li! Tag nrho cov uas hais li ntawd ces yeej tsis paub txog Vajtswv li, los sis tsis paub txog qhov muaj tiag li; cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj cuab kav yuav koom tes nrog Vajtswv tau li, thiab tsuas nyob twj ywm tos xwb. Yog neeg xav to taub txog qhov tseeb, thiab xav pom meej txog qhov tseeb, thiab yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv xav paub qhov tseeb thiab muab nws coj los xyaum ua raws, ces lawv yuav tsum tau xyaum tiag, tshawb nrhiav tiag, thiab tshaib thiab nqhis tiag. Thaum koj tshaib thiab nqhis, thiab thaum koj koom tes nrog Vajtswv tiag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig yeej yuav txhawb koj tiag thiab ua hauj lwm rau hauv koj, uas yuav coj tau kev tig ras to taub los rau koj, thiab muab tau kev paub txog qhov muaj tiag kom ntau zog rau koj, thiab yuav pab koj lub neej ntau dua.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws tuaj yeem saib pom los ntawm kev paub tias ib qho teeb meem tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua kom ib tug neeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog qhov teeb meem uas cuam tshuam rau tib neeg lub neej sab ntsuj plig, thiab lawv txoj kev loj hlob nyob hauv lawv lub neej. Tsuas yog tias koj lub siab nyob thaj yeeb lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau qhov tseeb thiab kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam thiaj tawg paj txi txiv. Vim tias koj ris lub nra los rau ntawm Vajtswv, thiab vim tias koj ib txwm xav tias koj tsis muaj ntau txoj hau kev, tias muaj ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum paub, ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum tau ntsib, thiab koj yuav tsum muab kev saib xyuas zoo rau Vajtswv lub siab nyiam—cov no ib txwm nyob ntawm koj lub siab. Nws zoo nkaus li yog tias lawv tau nias koj nrog lub zog uas ua rau koj tsis tuaj yeem ua pa, thiab yog li koj hnov tias hnyav lub siab (txawm hais tias koj tsis nyob rau tus yam ntxwv xav phem). Tsuas yog cov neeg zoo li no thiaj tsim nyog lees txais kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus thiab raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws yog vim lawv lub nra, vim tias lawv lub siab hnyav, thiab, nws tuaj yeem hais tau tias, vim tias tus nqi uas lawv tau them thiab qhov kev txom nyem uas lawv tau uv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas lawv tau txais Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev pom meej. Rau qhov Vajtswv tsis muab ib tug neeg twg saib tshwj xeeb. Nws ib txwm muaj kev ncaj ncees hauv Nws txoj kev saib tib neeg, tab sis Nws kuj tsis muab rau cov neeg tsis muaj cai los sis tsis muaj kev cwj ciam. Qhov no yog ib qho ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv lub neej tiag, tib neeg feem coob tseem tsis tau ua tiav qib no. Tsawg kawg, lawv lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv, thiab yog li no tseem tsis tau muaj kev hloov pauv dab tsi nyob rau hauv lawv lub neej. Qhov no yog vim hais tias lawv tsuas nyob hauv Vajtswv txoj hmoov hlub xwb thiab tseem tsis tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Cov qauv uas tib neeg yuav tsum tau ua raws li kom thiaj li raug siv muaj txiaj ntsig los ntawm Vajtswv yog raws li nram no: Lawv lub siab tig los npuab Vajtswv, lawv ris lub nra ntawm Vajtswv cov lus, lawv muaj lub siab xav ua, thiab lawv muaj lub siab xav nrhiav qhov tseeb. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab lawv yuav nquag tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws muaj ib txoj cai rau Vajtswv qhov kev ua kom tib neeg zoo tiav log, qhov ntawd Nws qhia kom koj paub los ntawm kev siv ib qho uas koj xav tau, yog li koj thiaj muaj ib txoj kev xyaum ua thiab muaj peev xwm faib cais koj tus kheej tawm mus tau ntawm txhua tus yam ntxwv xav phem, pab ua rau koj tus ntsujplig daws tau kev txom nyem, thiab yim ua rau koj muaj peev xwm hlub Nws ntau ntxiv. Hauv txoj kev no, koj thiaj muaj peev xwm muab Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis caj cuam pov tseg tau. Koj yog neeg ncaj thiab qhib siab, txaus siab los paub koj tus kheej thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau koj, yog li thaum koj qaug zog thiab xav phem, Nws yuav qhuab qhia koj ob npaug, pab ua kom koj paub koj tus kheej ntau ntxiv, ua rau koj tus kheej txaus siab tig rov qab los ua neeg zoo, thiab xyaum ua tej yam uas koj tsim nyog yuav tau xyaum ua. Tsuas yog ua raws li txoj kev no xwb thiaj ua rau koj lub siab thaj yeeb thiab kaj siab lug. Ib tug neeg uas ib txwm mob siab nrhiav kev paub Vajtswv, tus uas mob siab nrhiav kev paub rau nws tus kheej, tus uas mob siab rau nws tus kheej txoj kev xyaum ua, yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv tes dej num, thiab Nws txoj kev qhia thiab kev qhuab qhia yam tsis tu ncua. Txawm tias tej zaum ib tug neeg zoo li no nyob rau tus yam ntxwv xav phem los xij, nws muaj peev xwm hloov siab tau sai kiag tam sid, txawm yuav yog vim kev ua los ntawm lub siab zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej puas tau paub tus qauv ntawm qhov tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas? Feem ntau Vajntsujplig ua hauj lwm rau cov neeg uas lub siab coj ncaj ncees, thiab Nws ua hauj lwm thaum tib neeg raug teeb meem thiab nrhiav qhov tseeb. Vajtswv yuav tsis mob siab rau cov neeg uas tsis muaj tib neeg qhov laj thawj los sis lub siab zoo. Yog hais tias ib tug neeg twg coj ncaj ncees heev tab sis, rau ib lub sij hawm, nws lub siab tig khiav tawm ntawm Vajtswv mus lawm, nws tsis muaj lub siab xav txhim kho, nws poob mus rau hauv tus yam ntxwv uas xav phem thiab tsis tawm ntawm tus yam ntxwv ntawd los li, thaum nws tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb los daws nws tus yam ntxwv, thiab nws tsis koom tesli, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau hauv nws nyob rau lub sij hawm tsaus ntuj nti hauv nws tus yam ntxwv los sis nws lub sij hawm thaum tus yam ntxwv tsis zoo. Yog li ntawd, Vajntsujplig yuav ua hauj lwm rau hauv tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo txog qhov kev ua neeg lawm tau li cas? Qhov ntawd mas haj yam tsis muaj hnub ua tau li. Yog li ntawd, cov tib neeg zoo li ntawd yuav tsum ua li cas? Puas muaj ib txoj kev rau lawv los ua raws lawm? Lawv yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiab thiab ua neeg coj ncaj ncees. Ib tug neeg yuav ua ib tug neeg coj ncaj ncees tau li cas? Ua ntej tshaj, koj lub siab yuav tsum qhib rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb los ntawm Vajtswv; thaum koj to taub qhov tseeb lawm, ces koj yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb ntawd. Tom qab ntawd ces koj yuav tsum zwm rau Vajtswv tej kev npaj thiab tso Vajtswv los tswj koj. Tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum xub tso tseg koj lub meej mom thiab kev khav theeb, thiab tso koj tus kheej tej kev ntshaw tseg. Ua ntej tshaj plaws sim muab lawv tso tseg, thiab thaum koj tau muab lawv tso tseg lawm, ces muab tag nrho koj lub cev thiab tus ntsuj plig tso plhuav rau hauv koj tes dej num thiab rau hauvtes hauj lwm txog qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv, thiab tom qab ntawd ces saib seb Vajtswv coj koj kev li cas, saib seb puas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab tshwm tuaj nyob rau hauv koj, seb koj puas muaj qhov kev lees paub no. Koj yuav tsum xub lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, cia koj tus kheej swb, qhib koj lub siab rau Vajtswv, thiab muaj tej yam uas muab nqis rau koj ntawd tso tseg. Yog tias koj tseem tuav rawd rau tej ntawd mus ntxiv thaum thov txog Vajtswv, koj puas tuaj yeem tau txais tes hauj lawm ntawm tus Vajntsujplig mas? Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas mus raws li tej kev cheem tsum, thiab Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas ntxub kev phem thiab yog tus uas dawb huv. Yog tias tib neeg ib txwm tuav rawv rau tej no, niaj hnub kaw lawv tus kheej rau Vajtswv thiab tsis lees Vajtswv tes hauj lwm thiab kev coj qhia, ces Vajtswv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau lawv lawm. Nws tsis yog tias Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm rau hauv txhua tus, los sis Nws yuav yuam koj kom ua qhov no los sis qhov ntawd. Nws tsis yuam koj. Tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem mas yog yuam kom tib neeg ua qhov no thiab qhov ntawd, thiab haj tseem nkag rau hauv thiab tswj hwm tib neeg. Vajntsujplig ua hauj lwm tshwj xeeb yam ntsiag to; Nws txhawb koj, tab sis koj twb tsis paub txog. Koj cia li hnov zoo li koj cia li los to taub los sis paub txog ib yam dab tsi yam tsis paub txog xwb. Nov yog qhov Vajntsujplig txhawb tib neeg, thiab, yog lawv zwm rau, ces lawv yuav pom tias lawv tug kheej muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qee zaus, thaum muaj tej yam txawv, koj plam tsis muaj Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv thaum koj thov Vajtswv. Nws yeej ib txwm muaj lub siab ntshai thaum tej lub sij hawm zoo li no. Koj yuav tsum pib tshawb nrhiav kiag tam sim. Yog koj tsis tshawb nrhiav ces, Vajtswv yuav nrug ntawm koj mus, thiab koj yuav tsis muaj tus Vajntsujplig—thiab, dhau ntawd mus ces, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig—rau ib hnub, ob hnub, ib lub hlis los sis ob lub hlis. Nyob rau hauv kis xwm txheej zoo li no, koj cia li dhau los ua tus neeg uas loog lawm thiab rov qab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog, mus txog theem uas koj muaj peev xwm ua txhua yam tau. Koj xav kom nplua nuj, dag koj cov kwv tij thiab cov muam, saib yeeb yaj kiab thiab vis dis aus, ntaus phaib, thiab haus luam yeeb thiab haus cawv yam tsis muaj kev qhuab qhia. Koj lub siab txav deb ntawm Vajtswv lawm, koj ua mus raws li koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj txiav txim hla dhau Vajtswv tes dej num mus yam tsis muaj laj thawj dab tsi. Hauv qee kis, cov tib neeg xav qis heev uas lawv tsis paub txaj muag los sis tsis ntshai txog kev ua txhaum los ntawm kev nkauj kev nraug. Hom tib neeg zoo li no tau raug tus Vajntsujplig muab tso tseg lawm; qhov tseeb, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yeej tsis muaj los lawm ntev rau hauv tus tib neeg zoo li no lawm. Ib tug tsuas pom lawv poob qis zuj zus rau fab kev coj tsis ncaj zoo yam li txhais tes ntawm tus dab phem uas xyab tawm mus ntxiv. Thaum kawg, lawv tsis kam lees tias muaj txoj kev no, thiab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog vim lawv ua kev txhaum. Yog koj pom tias koj tsuas muaj tus Vajntsujplig nkaus xwb, tab sis tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig, nws yeej yog ib qho xwm txheej phom sij kawg uas yuav mus koom nrog. Thaum koj tsis muaj peev xwm xav txog tus Vajntsujplig, ces koj yeej nyob rau ntawm tus ntug ntawm txoj kev ploj tuag. Yog koj tsis lees txim hloov siab rov qab los, ces koj yeej rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab koj yuav tsum yog ib tug ntawm cov uas yuav raug muab tshem tawm. Yog li ntawd, thaum koj pom tias koj nyob rau tus yam ntxwv uas tsuas pom muaj tus Vajntsujplig xwb (koj tsis tau ua kev txhaum, koj cia li tshuaj xyuas rau koj tus kheej, thiab koj tsis tau ua dab tsi li los tawm tsam rau Vajtswv) tab sis koj tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig (koj tsis pom muaj kev txawv txav thaum koj thov Vajtswv, koj tsis tau txais kev qhuab qhia los sis kev to taub zoo thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj tsis mob siab txog kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, yeej ib txwm tsis muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej li, thiab koj yeej tsis muaj kev to taub zoo los lawm ntev)—nyob rau thaum cov sij hawm zoo li no, koj yuav tsum ua twb zoo ceev faj. Koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj txoj kev xav, koj yuav tsum tsis txhob muab kev ywj pheej rau koj tus kheej tus yeeb yam mus ntxiv lawm. Kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yuav yaj ntsis mus tau txhua lub sij hawm. Qhov no yeeb vim tias kis xwm txheej zoo li no mas phom sij heev. Yog koj pom koj tus kheej muaj tus yam ntxwv no, sim muab txhua yam tig rov qab kom sai li koj ua tau. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum thov Vajtswv ntawm txoj kev lees txim hloov siab rov qab los thiab thov kom Vajtswv muab Nws txoj kev hlub tshua rau koj ib zaug ntxiv. Nquag thov Vajtswv los ntawm kev ua lub siab dawb paug, thiab yoog kom tau koj lub siab nyob ntsiag to los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom ntau. Nrog rau lub hauv paus no, koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau dua los thov Vajtswv; rau siab ob npaug rau kev hu nkauj, kev thov Vajtswv, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab ua koj tes hauj lwm. Thaum koj nyob tau tsis muaj zog kiag li lawm, koj lub siab yeej raug kav tau yooj yim los ntawm Ntxwgnyoog. Thaum tshwm sim li ntawd, koj lub siab raug tshem tawm mus ntawm Vajtswv lawm thiab tau rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog lawm, yog li ntawd koj tsis muaj tus Vajntsujplig lawm. Thaum lub sij hawm zoo li no, nws yuav muaj kev nyuaj ob npaug txhawm rau rov qab los ua kom tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Qhov zoo tshaj ces nrhiav tes dej num ntawm tus Vajntsujplig thaum Nws tseem nyob nrog koj, qhov ntawd yuav ua rau Vajtswv muab Nws cov kev qhuab qhia ntau ntxiv rau koj thiab tsis ua rau Vajtswv tso koj tseg. Kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev lis koj lub luag hauj lwm, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus—ua txhua yam no kom tiav xwv Ntxwgnyoog thiaj li tsis muaj caij ua nws tes dej num, thiab xwv tus Vajntsujplig thiaj li ua hauj lwm rau hauv koj tau. Yog koj tsis rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig raws li txoj hau kev no, yog koj cia li nyob tos xwb, ces kev rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yuav tsis yog yam yooj yim li thaum koj plam tsis muaj tus Vajntsujplig lawm, tshwj tsis yog tus Vajntsujplig tau txhawb koj, los sis tau ci ntsa pom kev lug thiab tau qhuab qhia koj tshwj xeeb. Txhawm tias yuav zoo li ntawd los xij, nws yuav tsis siv sij hawm li ib hnub los sis ob hnub los kho koj tus yam ntxwv kom rov qab zoo los tau; qee zaus yuav siv sij hawm ntev txog rau lub hlis los yeej tseem tsis rov qab zoo los li. Qhov no yeeb vim yog tib neeg coj yooj yim rau lawv tus kheej dhau lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj kom tau raws li txoj hau kev ib txwm ua thiab yog li ntawd thiaj raug tso tseg los ntawm tus Vajntsujplig. Txawm tias koj yuav rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig los xij, tej zaum koj yeej tseem tsis nkag siab zoo txog tes dej num ntawm Vajtswv, vim koj tau poob qab deb ntawm koj txoj kev paub ua lub neej lawm, zoo li raug muab koj tso tseg poob qab los tau kaum txhiab mais kev lawm. Qhov no tsis yog ib yam phem heev los? Txawm li cas los xij, Kuv qhia rau cov tib neeg zoo li no tias tam sim no nws yeej tseem tsis tau lig los lees txim hloov siab rov qab los, tab sis qhov ntawd nws muaj ib nqe: Koj yuav tsum sib zog ua hauj lwm hnyav ntxiv, thiab tsis txhob tub nkeeg. Yog lwm tus tib neeg thov Vajtswv tsib zaug hauv ib hnub, koj yuav tsum thov Vajtswv kaum zaus; yog lwm tib neeg noj thiab haus Vajtswv cov lus ob teev rau hauv ib hnub, koj yuav tsum ua plaub los sis rau teev kiag; thiab yog lwm tus tib neeg mloog kev hu nkauj qhuas rau Vajtswv ob teev, yam tsawg kawg ces koj yuav tsum mloog kev hu nkauj qhuas Vajtswv ib nrab hnub kiag. Nquag coj kev thaj yeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub, kom mus txog thaum koj rov muaj zog, koj lub siab tig rov qab los rau Vajtswv, thiab koj yuav tsis yuam kev mus deb ntawm Vajtswv lawm—dhau ntawd ces koj txoj kev xyaum thiaj txi tau txiv; dhau ntawd ces koj yuav muaj peev xwm rov qab ua tau ib yam yav tag dhau los, ua tau raws li koj tus yam ntxwv qub.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Nkag Mus Rau Hauv ib Tug Yam Ntxwv uas Ib Txwm Muaj Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, koj yim ris lub nra hnyav npaum li ntawd, thiab koj yim ris lub nra hnyav npaum li cas, koj yim muaj kev paub ntau npaum li ntawd. Thaum koj mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv yuav tso ib lub nra rau koj, thiab qhia koj txog cov tes dej num uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum Vajtswv muab lub nra no rau koj, koj yuav tau ua twb zoo mloog txhua qhov tseeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus. Yog koj muaj ib lub nra ntsig txog tus yam ntxwv ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam lub neej, ces Vajtswv yeej tau muab lub nra no tso rau koj, thiab koj tau ris lub nra no nrog koj tas li rau hauv koj tej lus thov txhua hnub. Yam Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab koj txaus siab ua yam ntawd uas yog qhov Vajtswv xav ua; qhov no yog qhov txhais tau tias ris Vajtswv lub nra li uas yog koj lub ntag. Nyob rau theem no, hauv koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj rau hom teeb meem no, thiab koj xav twj ywm tias, Kuv yuav daws tej teeb meem no li cas? Kuv muaj peev xwm txhawb li cas rau kuv cov kwv tij thiab cov muam kom daws tau txoj kev nyuaj siab thiab nrhiav tau kev zoo siab xyiv fab ntawm sab ntsujplig? Koj kuj npaj daws tej teeb meem no rau thaum muaj kev sib qhia, thiab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj noj thiab haus Vajtswv cov lus uas ntsig txog rau tej teeb meem no. Koj kuj tseem yuav ris lub nra thaum koj noj thiab haus Nws cov lus. Kiag thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav tau lawm, koj yuav muaj lub tswv yim meej dua qub seb taug txoj kev twg. Qhov no yog kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig uas tau muab los ntawm koj lub nra, thiab qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev qhia uas tau muab rau koj lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis muaj lub nra, ces koj yuav tsis kub siab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus; thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus rau thaum tab tom ris ib lub nra, koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lawv lub ntsiab tseem ceeb, muaj peev xwm nrhiav tau koj txoj kev, thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, hauv koj tej lus thov, koj yuav tau xav kom Vajtswv tso ntau lub nra rau koj thiab tso siab rau koj txawm tias yuav yog cov dej num hnyav npaum li cas los xij, xwv tom koj hau ntej, koj thiaj muaj ntau txoj kev taug mus; xwm kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj muaj txiaj ntsig zoo dua; xwv koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws cov lus tau zoo dua; thiab xwv koj thiaj dhau los muaj peev xwm dua rau ntawm qhov raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig.

Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev xyaum thov Vajtswv, kev lees txais Vajtswv lub nra, thiab kev lees txais tes dej num uas Nws tso rau koj—txhua yam ntawm no rau koj yog li thiaj muaj txoj hau kev rau ntawm koj xub ntiag. Vajtswv yim tso lub nra hnyav npaum li cas rau koj, koj yim ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Nws tau yooj yim ntau npaum li ntawd. Qee cov neeg tsis txaus siab sib koom nrog lwm cov neeg los ua dej num rau Vajtswv, txawm lawv yuav raug hu kom los koom los xij; cov neeg no yog neeg tub nkeeg uas tsuas nyiam ncig nrhiav ua kev lom zem xwb. Koj yim raug thov ua tes dej num sib koom tes nrog lwm cov neeg ntau npaum li cas, koj yim tau kev paub ntau npaum li ntawd. Vim tias muaj ntau lub nra thiab muaj kev paub ntau, koj yuav tau ntau txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log. Yog li, yog koj muaj peev xwm ua dej num rau Vajtswv yam kub siab lug, ces koj yuav yog tus mob siab rau Vajtswv lub nra; ua li no koj thiaj muaj ntau txoj hmoo raug ua tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tsuas zoo li ib pawg neeg ntawm cov neeg uas tam sim no tab tom raug tsim ua kom tau neeg zoo xwb. Tus Vajntsujplig yim txhawb koj ntau npaum li cas, koj yim muaj sij hawm mob siab coj ncaj rau Vajtswv lub nra ntau npaum li ntawd, koj yim raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab koj yim caum cuag Nws tau ntau npaum li ntawd—kom mus thaum qhov kawg kiag, koj yuav dhau los ua ib tug neeg rau Vajtswv siv. Niaj hnub tam sim no, muaj qee cov neeg uas tsis ris nra rau pawg ntseeg li. Cov neeg no yog neeg tub nkeeg thiab tsis nyiam huv, thiab tsuas txhawj txog lawv tus kheej cev nqaij daim tawv xwb. Cov neeg zoo li no qia dub heev, thiab lawv kuj dig muag. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov teeb meem no meej, koj yuav tsis ris ib lub nra tau li. Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, Nws yim tso lub nra hnyav npaum li ntawd rau koj. Tus neeg qia dub tsis txaus siab raug tej yam zoo li no; lawv tsis txaus siab them tus nqi, thiab, yog li qhov ntawd, lawv thiaj plam tej hmoo raug ua neeg zoo kom tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis yog lawv ua kom lawv tus kheej raug mob los?

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Cov neeg twg thiaj yuav tau txais tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg twg yuav tsis tau txais

Ntxiv Mus: 4. Qhov dab nkag tib neeg yog dab tsi thiab tej yam kev tshwm sim twg thiaj yog qhov dab nkag tib neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No