3. Vajtswv ua kom Nws tus moj yam ncaj ncees tshwm sim rau noob neej li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob rau kev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv rau hauv thaj chaw uas tsis vam meej thiab qias neeg tshaj plaws ntawm txhua thaj chaw, thiab nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev no xwb uas Vajtswv thiaj li muaj peev xwm qhia kom meej meej tag nrho txog Nws tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees. Thiab los ntawm yam dab tsi uas Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau qhia tshwm? Nws tau qhia tshwm thaum Nws txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, thaum Nws txiav txim rau Ntxwgnyoog, thaum Nws ntxub kev txhaum, thiab thaum Nws ntxub cov yeeb ncuab uas tawm tsam thiab ntxeev siab tawm tsam Nws. Cov lus Kuv hais hnub no yog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, los txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, los foom tsis zoo rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, tib neeg cov lus thiab cov dej num—txhua yam uas tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam yuav tsum raug kev txiav txim, thiab rau txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus yam li kev txhaum. Nws cov lus daws ib puag ncig ntawm cov kev cob qhia ntawm kev txiav txim; Nws siv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, kev foom tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab kev qhia tshwm tib neeg lub ntsej muag phem los ua kom paub meej txog Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees. Kev dawb huv yog ib qho kev sawv cev ntawm Nws tus yam ntxwv caj ncees, thiab qhov tseeb Vajtswv txoj kev dawb huv yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej tus yam ntxwv coj tsis ncaj yog lub ntsiab lus ntawm cov lus hnub no—Kuv siv lawv los hais lus thiab los txiav txim, thiab los ua kev kov yeej. Qhov no xwb thiaj li yog txoj hauj lwm tseeb, thiab qhov no xwb thiaj li ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv ci ntsa iab. Yog hais tias tsis muaj ib txoj lw ntawm ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv koj, ces Vajtswv yuav tsis txiav txim rau koj, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vim koj muaj ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj lawm, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab nws yog los ntawm qhov no Nws txoj kev dawb huv thiaj tau raug nthuav tawm. Yog Vajtswv pom tias tib neeg tej kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab loj dhau heev lawm tiam sis Nws tsis hais li los sis txiav txim rau koj, los yog tsis qhuab ntuas koj rau koj txoj kev tsis ncaj ncees, ces qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Nws tsis yog Vajtswv, rau qhov Nws yuav tsis muaj kev ntxub kev txhaum; Nws yuav cia li qias neeg ib yam li tib neeg xwb. Hnub no, nws yog vim koj txoj kev qias neeg Kuv thiaj li txiav txim rau koj, thiab nws yog vim koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab Kuv thiaj li qhuab ntuas koj. Kuv tsis yog tab tom qhia Kuv lub hwj chim rau nej los sis txhob txwm ua rau nej ntxhov siab; Kuv ua tej no vim nej, cov uas tau yug rau hauv thaj av qias neeg no, tau raug tsuas dub los ntawm kev qias neeg tshaj plaws li lawm. Nej tau plam nej txoj kev ncaj ncees thiab kev txo hwj chim yam yooj yooj yim thiab nej tau dhau los zoo ib yam li cov npua uas yug rau hauv txhua ceg kaum uas qias neeg tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb, thiab nws yog vim qhov no nej thiaj raug txiav txim thiab Kuv thiaj tso Kuv txoj kev npau taws los rau saum nej. Nws yog qhov tseeb lawm tias vim txoj kev txiav txim no nej thiaj li muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees, thiab Vajtswv yog tus Vajtswv dawb huv; nws yog qhov tseeb lawm tias vim Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev ncaj ncees Nws thiaj li txiav txim rau nej thiab tso Nws txoj kev npau taws los rau saum nej. Vim tias Nws muaj peev xwm nthuav tawm Nws txoj kev ncaj ncees thaum Nws pom tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab vim Nws muaj peev xwm nthuav tawm txog Nws txoj kev dawb huv thaum Nws pom tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, qhov no txaus los qhia lawm tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv thiab tsis muaj ib qho phem li, thiab tiam sis Nws ua neej nyob rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab. Yog tias ib tug tib neeg cia li mus da pas hawv nrog lwm tus, thiab tsis muaj ib yam dawb huv txog nws li, thiab nws tsis muaj tus yam ntxwv ncaj ncees li, ces nws tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg tej kev ua txhaum, thiab nws tsis tsim nyog los leg kev txiav txim ntawm tib neeg. Yog tias ib tug neeg yuav tau txiav txim rau lwm tus, nws puas yuav tsis zoo li lawv rov qab npuaj lawv tus kheej lub ntsej muag xwb? Yog ua cas cov tib neeg uas qias neeg ib yam nkaus li lwm tus thiaj li tsim nyog los txiav txim rau cov uas zoo ib yam li lawv? Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tib leeg xwb thiaj li muaj peev xwm txiav txim rau txhua tus noob neej uas qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev txhaum tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem pom tau tib neeg tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav tuaj yeem tsim nyog los txiav txim tej kev txhaum no tau li cas? Yog tias Vajtswv tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, ces Nws yuav tuaj yeem yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tau li cas? Thaum tib neeg cov yam ntxwv coj tsis ncaj raug nthuav tawm lawm, Vajtswv hais lus txhawm rau txiav txim rau tib neeg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li pom tias Nws dawb huv. Raws li Nws txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg txog nws cov kev txhaum, txhua lub sij hawm uas qhia tshwm txog tib neeg tej kev txhaum, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim no; txhua yam uas qias neeg raug Nws txiav txim, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb Nws tus yan ntxwv thiaj li tuaj yeem hais tau tias ncaj ncees. Yog tias nws yog lwm yam, nws yuav tuaj yeem hais tau li cas tias nej yog cov neeg lwj liam hauv lub npe thiab qhov tseeb?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj txoj kev paub hnub no txij li cas? Koj cov tswv yim, koj cov kev xav, koj tus cwj pwm, koj cov lus thiab cov dej num—puas yog txhua yam ntawm cov kev nthuav tawm no tsis koom rau ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv? Puas yog nej cov kev nthuav tawm tsis tau qhia meej txog tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus? Koj cov kev xav thiab cov tswv yim, koj cov kev txhawb siab, thiab kev coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj qhia txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab Nws txoj kev dawb huv. Vajtswv, los kuj, tau yug nyob rau hauv thaj av qias neeg thiab, tiam sis Nws yeej tseem dawb huv nyob rau hauv qhov qias neeg. Nws nyob hauv lub ntiaj teb uas qias neeg ib yam li koj thiab, tiam sis Nws muaj laj thawj thiab kev nkag siab, thiab Nws ntxub kev qias neeg. Tej zaum koj yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib yam qias neeg uas nyob hauv koj cov lus thiab dej num li, tiam sis Nws muaj peev xwm, thiab Nws taw qhia lawv rau koj. Txhua yam qub qub ntawm koj—koj txoj kev tu ncua kev cog qoob loo, kev paub tob, thiab kev txawj xav, thiab koj txoj kev ua neej uas tsis vam meej tam sim no tau raug coj los rau hauv qhov kev kaj los ntawm kev qhia tshwm hnub no; tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev los rau hauv lub ntiaj teb los ua hauj lwm xwb tib neeg thiaj li yuav pom Nws txoj kev dawb huv thiab tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws txiav txim thiab qhuab ntuas koj, ua rau koj muaj kev to taub; qee zaum, koj tus yeeb yam phem raug nthuav tshwm los, thiab Nws taw nws tawm rau koj. Nws paub tib neeg lub ntsiab tseeb zoo ib yam li Nws txhais qaum tes. Nws nyob nrog nej, Nws noj zaub mov zoo ib yam li koj, thiab Nws nyob zoo li qub—tiam sis txawm li ntawd los, Nws paub ntau dua; Nws tuaj yeem qhia koj tshwm thiab pom tshab lub ntsiab tseeb uas coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws ntxub npaum li tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej thiab kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias. Nws ntxub tshwj xeeb yog tib neeg cev nqaij daim tawv cov kev cuam tshuam. Tej zaum Nws yuav tsis paub txog tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej, tiam sis Nws tuaj yeem pom meej meej thiab qhia tshwm txog cov yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas tib neeg qhia tshwm. Nws ua hauj lwm los hais lus thiab qhia tib neeg los ntawm txhua yam no, Nws siv txhua yam no los txiav txim rau tib neeg, thiab nthuav tawm Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees thiab dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv kev nyiaj tsis taus txoj kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus yam ntxwv uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog Nws tus kheej thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb uas nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws tus kheej. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam ua txhaum rau Nws tus yam ntxwv. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtswv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog nws li ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, lub zog phem yuav raug txheeb thiab qhov phem yuav raug rhuav tshem pov tseg mus, tiam sis yam uas muaj kev ncaj ncees thiab xav zoo yuav xyiv fab nrog rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv thiab tso cai kom nyob ntxiv mus. Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los vim yog kev tsis ncaj ncees, yam tsis zoo thiab kev tav kev los ntawm qhov phem, kev tsim teeb meem los sis rhuav tshem cov hauj lwm ib txwm thiab kev tsim kho ntawm kev ncaj ncees thiab yam xav zoo. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog kom los pov hwm Nws tus kheej lub meej mom thiab qhov yog leej twg, tiam sis yog pov hwm kev muaj nyob ntawm kev ncaj ncees, yam zoo, yam zoo nkauj thiab qhov zoo, pov hwm cov cai thiab kev coj ntawm tib neeg txoj kev muaj sia ib txwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib yam zoo heev, yog kev nthuav tawm thiab yog yam ib txwm tseeb los ntawm Nws tus yam ntxwv. Tsis muaj dab tsi tshoov siab nyob xyaw ntawm Nws txoj kev npau taws, tsis muaj kev ntxias dag los sis kev npaj, kev ua raws li siab xav, kev ntxias dag, kev ntxub ntxaug, kev ua nruj ua tsiv, kev ua phem los sis lwm yam qias vaub tsuab tsis zoo uas muaj nyob rau ntawm tib neeg. Ua ntej thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws twb tau paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam tseeb meej tag lawm, thiab Nws twb muaj qhov tseeb, lub ntsiab txhais tseeb thiab qhov kawg lawm. Yog li ntawd, Vajtswv lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws ua yeej los tseeb meej zoo ib yam li Nws tus cwj pwm. Nws tsis ruam, tsis dig muag, tsis siab kub, los sis tsis ua twb zoo saib, thiab Nws yeej tsis lam tau lam ua yam tsis muaj paus muaj ntsis. Qhov no yog ib qho kev muaj qab hau nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab vim yog nyob rau ntawm qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev npau taws no ua rau tib neeg muaj nyob mus raws qhov ib txwm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg yuav poob mus rau kev ua neej nyob tsis zoo, txhua yam tsis ncaj ncees, tsis zoo nkauj thiab tsis zoo yuav raug rhuav tshem pov tseg thiab nres tsis muaj nyob ntxiv mus. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, cov kev cai thiab cov cai ntawm kev muaj nyob rau yam muaj sia uas raug tsim los yuav raug yuam cai los sis rhuav tshem pov tseg tag nrho. Txij ntua puag thaum tsim tib neeg los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los pov hwm thiab pab cuam tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm. Vim yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees xyaw nrog kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, txhua tus neeg phem, yam phem thiab tej khoom phem, thiab txhua yam uas tsim teeb meem thiab ua kom tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm puas tsuaj, tau txais kev rau txim, kev tswj hwm thiab rhuav tshem los ntawm Nws txoj kev npau taws. Lub sij hawm ntau txhiab xyoo dhau los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los ntau thiab rhuav tshem txhua hom tsis huv thiab tus ntsuj plig phem uas tawm tsam Vajtswv thiab ua raws li tus txhawb nqa Ntxwgnyoog thiab tus caum raws nyob hauv Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev tsim kho tib neeg. Vim li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim ntawm tib neeg thiaj li rhais ruam mus tom ntej raws nraim li Nws txoj kev npaj. Qhov no yog hais tias twb vim kev muaj nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg qhov kev ncaj ncees tshaj plaws thiaj tsis raug rhuav tshem ib zaug li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev kho ntawm cov tib neeg tag nrho, kev ruam thiab kev tsis paub tab ntawm tib neeg, feem ntau yog los ntawm kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Nws txoj kev npau taws, nyob rau ib sab, raug zais khaw cia nyob rau txhua lub sij hawm feem ntau thiab txhua qhov xwm txheej feem ntau, thiab nws yog yam tib neeg tsis paub txog. Raws li qhov tshwm sim, nws yog qhov nyuaj rau tib neeg pom Vajtswv hais qhia txog Nws txoj kev npau taws, nws kuj tseem nyuaj rau kom nkag siab txog Nws qhov kev npau taws ib yam nkaus thiab. Vim li no, tib neeg thiaj nrhiav kev kaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum tib neeg ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab theem tom nqab ntawm txoj kev nyiaj taus thiab kev zam txim rau tib neeg—ntawd yog, thaum Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab Nws cov lus ceeb toom zaum kawg los rau noob neej—yog tias tib neeg tseem siv txoj hau kev qub los tawm tsam Vajtswv thiaj tsis mob siab hloov siab los lees txim, kho lawv txoj hau kev thiab lees txais Nws txoj kev hlub tshua, ces Vajtswv yuav tsis ua Nws lub siab nyiaj taus thiab ua siab ntev rau lawv. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yuav tshem Nws txoj kev hlub tshua tawm nyob rau lub sij hawm no. Tom qab ntawd, Nws yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws txoj kev npau taws ntau txoj hau kev, kuj zoo ib yam li uas Nws tuaj yeem siv ntau txoj hau kev los rau txim thiab rhuav tshem tib neeg pov tseg.

Vajtswv txoj kev siv hluav taws los rhuav tshem lub nroog Xaudoos yog Nws txoj hau kev uas nrawm tshaj plaws ntawm kev muab tib neeg los sis ib yam dab tsi ua kom puas tsuaj pov tseg tag nrho. Kev hlawv cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog ib yam tshaj ntawm lawv lub cev ntaj ntsug; nws tau rhuav tshem tus ntsuj plig tag nrho huv si, lawv lub siab thiab lub cev, ua kom tseeb meej tias cov tib neeg hauv lub nroog tsis muaj nyob ntxiv mus lawm tsis hais tej khoom ntiaj teb thiab lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv qhia thiab nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws. Kev nthuav tawm thiab qhia tawm li no yog ib qho tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab nws kuj yog ib qho kev nthuav tawm ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws tau tseg tsis nthuav tawm kev hlub tshua los sis kev siab zoo ntxim hlub lawm, los sis Nws tsis qhia tawm ib qho kev nyiaj taus los sis siab ntev lawm; yeej tsis muaj leej twg, yam twg los sis qhov muaj qab hau twg yuav tuaj yeem yaum tau Nws kom ua siab ntev ntxiv mus, los rov qab hlub tshua dua ib zaug ntxiv, thiab kom Nws muaj kev nyiaj taus ntxiv mus. Dhau ntawm tej no, yeej tsis muaj kev tos ib pliag kiag li, Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, ua raws li yam Nws xav ua. Nws yuav ua tej no kom nrawm thiab du lug raws nraim lis Nws qhov kev xav. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj los, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tub qaug, thiab nws kuj tseem yog kev hais qhia kom pom txog ib qho ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab. Thaum tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv mob siab rau thiab hlub tib neeg, lawv tsis muaj cuab kav pom tau Nws qhov kev npau taws, pom Nws lub hwj chim loj tshaj los sis hnov txog Nws kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Tej yam no ib txwm ua rau tib neeg ntseeg tias Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsuas yog ib hom kev hlub tshua, kev nyiaj taus thiab kev hlub xwb. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom Vajtswv rhuav tshem ib lub nroog los sis ntxub ntxaug ib tug tib neeg, Nws txoj kev npau taws ntawm kev rhuav tshem tib neeg pov tseg thiab Nws lub hwj chim loj tshaj ua rau tib neeg ntsia pom lwm sab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Qhov no yog qhov Vajtswv txoj kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Vajtswv tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus txoj kev txhaum mas loj tshaj li ib tug muaj sia xav tau, thiab nruab nrab ntawm yam tsis muaj sia, tsis muaj yam twg muaj peev xwm los cuam tshuam nws los sis muaj feem nrog nws; tsis hais kev qog los sis ua raws. Vim li ntawd, qhov ntawm Vajtswv tus yam ntxwv no yog ib yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj muaj hom yam ntxwv zoo li no, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj coj hom yam ntxwv zoo li no. Vajtswv muaj hom yam ntxwv ncaj ncees zoo li no vim yog Nws ntxub txoj kev lim hiam, kev ntsaus ntuj, kev ntxeev siab thiab kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog—kev qias vuab tsuab thiab kev nqos noob neej—vim yog Nws ntxub txhua txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Nws vim yog Nws dawb huv thiab lub ntsiab tseem ceeb uas tsis muaj ceeb dab tsuas kiag li. Nws vim yog tej no uas Nws yuav tsis raug kev txom nyem ib qho dab tsi los ntawm yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas yuav los tawm tsam los sis twv Nws yam tab meeg lug. Txawm tias yog tus tib neeg uas Nws tau muaj kev hlub tshua rau los sis tus uas Nws tau xaiv los lawm, yog tau ua tshum Nws tus yam ntxwv thiab ua txhaum Nws tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua siab ntev thiab kev nyiaj taus, thiab Vajtswv yuav qhia thiab nthuav tawm txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas nyiaj tsis taus ib qhov kev txhaum yam tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis tos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Vajtswv yuav chim rau cov tib neeg Ninave npaum li cas, tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws seev tsaj thiab hmoov tshauv, Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm. Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim rau lawv tej kev txhaum—Vajtswv tseem chim siab rau lawv. Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam, Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninave maj mam pauv mus uas kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm. Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej. Yog li ntawd peb yuav nkag siab thiab paub tau li cas tias tsis muaj kev sib tawm tsam? Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb thaum cov tib neeg Ninave hloov siab lees txim, tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no: Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg, los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv; tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv, thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg, Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag, thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag, nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus los rau cov tib neeg ntxiv mus. Qhov no hais tau tias tib neeg txoj kev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj, tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag, cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws kev tsim kho cov tib neeg Ninave: Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los, qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb. Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb, Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tau muaj ib qho hloov siab rau cov tib neeg Ninave lawm, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus puas yog ib yam cuav? Yeej tsis yog li! Yog li ntawd yam uas pom tshwm sim los ntawm kev hloov ntawm ob qho no txog Vajtswv tus yam ntxwv hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas ntawm qhov xwm txheej no yog dab tsi? Vajtswv tus yam ntxwv yog ib yam nyob ua ke tag nrho—nws tsis faib nyias nyob nyias. Txawm hais tias Nws nthuav tawm kev chim siab los sis kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg los, tej no tag nrho yog kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv yog yam tseem ceeb heev thiab tseeb meej, thiab Nws hloov Nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm raws nraim kev tsim kho. Kev hloov ntawm Nws tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave qhia rau tib neeg tias Nws muaj Nws tus kheej cov kev xav thiab cov tswv yim; Nws tsis yog ib tug neeg hlau los sis ib tug uas puab los ntawm cov av, tiam sis yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj sia nyob. Nws tuaj yeem muaj kev npau taws tau rau cov tib neeg Ninave, kuj zoo ib yam li Nws tuaj yeem zam txim rau lawv yav dhau los vim yog lawv tej cwj pwm thiab. Nws tuaj yeem txiav txim siab coj txoj hmoov phem los rau cov tib neeg Ninave, thiab Nws kuj tuaj yeem hloov Nws txoj kev txiav txim siab vim yog lawv txoj kev hloov siab lees txim thiab. Tib neeg nyiam siv cov kev cai nruj, thiab siv cov kev cai ntawd los txwv thiab txhais txog Vajtswv, uas zoo ib yam li lawv nyiam siv cov lus ntawm ib txoj kab ke los nkag siab txog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li ntawd, raws li tib neeg lub hwj chim ntawm kev xav, Vajtswv tsis xav los sis Nws tsis muaj ib lub tswv yim tseem ceeb. Tiam sis nyob rau ntawm qhov muaj tiag, Vajtswv cov kev xav nyob rau ntawm tus yam ntxwv hloov pauv raws li kev pauv ntawm tej khoom thiab thaj chaw ib puag ncig. Thaum cov kev xav no tseem tab tom hloov pauv, ntau yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb kuj tau nthuav tawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawm kev hloov pauv no, nyob rau lub sij hawm tseeb meej thaum Vajtswv hloov siab, yam uas Nws qhia rau tib neeg yog qhov muaj nyob tseeb ntawm Nws txoj sia, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas puv npo lub zog loj tsis nres. Tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv siv Nws tus kheej txoj kev nthuav tawm tseeb los ua pov thawj txog qhov tseeb uas muaj nyob ntawm Nws txoj kev npau taws, kev hlub tshua, kev siab zoo ntxim hlub, thiab Nws txoj kev nyiaj taus rau tib neeg. Nws lub ntsiab tseem ceeb yuav raug nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg los ib qho chaw twg los kuj tau raws nraim kev tsim kho. Nws muaj ib tug tsov ntxhuav txoj kev npau taws, thiab ib leej niam txoj kev hlub tshua thiab muaj lub siab nyiaj taus. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis tso cai kom muaj kev noog, kev yuam cai, kev hloov pauv, los sis kev cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg. Nyob rau ntawm txhua qhov teeb meem thiab txhua yam, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—uas yog, Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—tuaj yeem nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg thiab ib qho chaw twg los kuj tau. Nws muab qhov tseem ceeb rau cov kev coj no rau txhua fab ntawm txhua yam kev tsim, Nws ua rau lawv muaj kev loj hlob txhua lub sij hawm uas dhau mus. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug txiav txim los ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw twg; muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug qhia tawm los sis nthuav tawm los ntawm kev txwv raws txoj hau kev ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw, tiam sis yog raws nraim qhov zoo tshaj plaws uas nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Thaum koj pom Vajtswv tau hloov Nws lub siab thiab nres tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab tseg tsis rhuav tshem lub nroog Ninave lawm, koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv mas muaj kev hlub tshua thiab ntxim hlub? Koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws tsuas yog ib co lus khoob lug xwb? Thaum Vajtswv npau taws nrog kev tsiv kev nyaum thiab tshem tawm Nws txoj kev hlub tshua, koj puas tuaj yeem hais tau tias Nws tsis muaj kev hlub tseeb tiag rau tib neeg? Qhov kev npau taws tsiv nyaum no nthuav tawm los ntawm Vajtswv los mus pauj rau tib neeg txoj kev phem; Nws txoj kev npau taws tsis muaj ib qho tsis dawb huv li. Vajtswv lub siab tau muag luav rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim, thiab vim yog qhov kev hloov siab lees txim no tau ua rau Nws hloov siab. Thaum Nws lub siab muag luav, thaum Nws hloov Nws lub siab, thiab thaum Nws qhia tawm Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg, txhua yam no zoo tag nrho; dawb huv, tsis muaj qhov phem thiab tsis muaj kev cuam tshuam. Vajtswv txoj kev nyiaj taus uas tseeb tiag yog: kev nyiaj taus, zoo ib yam li Nws txoj kev hlub tshua yeej yog kev hlub tshua tiag tsis yog lwm yam. Nws tus yam ntxwv nthuav tawm kev npau taws los sis kev nyiaj taus raws nraim li tib neeg kev hloov siab lees txim thiab kev hloov pauv ntawm tib neeg txoj kev coj. Txawm tias Nws yuav nthuav tawm thiab qhia tawm dab tsi los xij, txhua yam yog yam dawb huv thiab ncaj qha; nws lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm lwm yam txoj kev tsim. Thaum Vajtswv hais qhia tawm lub hauv paus ntsiab tseeb uas qhia txog Nws tej kev ua, tej ntawd tsis muaj qhov phem los sis kev cuam tshuam, Nws txoj kev xav, Nws lub tswv yim, txhua yam uas Nws tau txiav txim siab, thiab kev ua txhua yam los kuj ib yam nkaus thiab. Vim yog Vajtswv tau txiav txim siab thiab tau ua li ntawd, Nws thiaj tau ua Nws txoj hauj lwm tiav. Qhov kawg ntawm Nws txoj hauj lwm mas raug lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev kiag li vim tej ntawd lub hauv paus mas tsis muaj qhov phem thiab vim nws zoo tag nrho. Vajtswv txoj kev npau taws tsis muaj qhov phem. Kuj zoo ib yam li ntawd thiab, Vajtswv li kev hlub tshua thiab kev nyiaj—yog yam uas leej twg tsis muaj nyob rau ntawm cov kev tsim—los dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, thiab tsis tuaj yeem thev kev ua tib zoo xav thiab kev paub yav dhau los.

Dhau los ntawm koj txoj kev nkag siab txog zaj dab neeg ntawm Ninave, tam sim no nej puas pom lwm sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees? Koj puas pom lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas tsis thooj leej twg? Puas muaj tus tib neeg twg muaj hom yam ntxwv zoo li no? Puas muaj leej twg muaj hom kev npau taws no, kev npau taws ntawm Vajtswv? Puas muaj leej twg muaj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus zoo li ntawd uas muaj nyob ntawm Vajtswv? Muaj leej twg ntawm kev tsim tuaj yeem nqua hu kev npau taws uas loj tshaj thiab txiav txim siab rhuav tshem los sis coj kev puas tsuaj los rau tib neeg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog muab kev hlub tshua rau tib neeg, muab kev nyiaj taus thiab kev zam txim, thiab hloov ib txoj kev txiav txim siab ua ntej yuav rhuav tshem tib neeg? Tus Tswv Tsim hais qhia txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees dhau los ntawm Nws tus kheej txoj hau kev uas tsis thooj leej twg thiab cov hauv paus ntsiab tseeb, thiab Nws tsis raug tswj hwm los sis kev txwv yuam los ntawm tib neeg, xwm txheej los sis ib yam dab tsi. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis thooj leej twg, tsis muaj leej twg muaj cuab kav hloov tau Nws cov kev xav thiab cov tswv yim, los sis tsis muaj leej twg muaj cuab kav yuav yaum tau Nws thiab kom hloov tej kev txiav txim siab ntawd. Tag nrho ntawm tus cwj pwm thiab cov kev xav uas muaj nyob hauv txhua yam kev tsim puav leej nyob sab hauv qab kev txiav txim ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tswj hwm kom Nws siv tej kev npau taws los sis kev hlub tshua; tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim—los sis muab ua lwm lo lus hais, tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim—thiaj tuaj yeem txiav txim siab rau qhov no tau xwb. Qhov no yog tus yeeb yam tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim tus yam ntxwv ncaj ncees!

Dhau los ntawm kev soj ntsuam thiab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm Vajtswv tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave, nej puas muaj cuab kav siv lo lus “tsis thooj leej twg” coj los piav txog txoj kev hlub tshua uas pom muaj nyob hauv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv? Peb xub tau hais ua ntej lawm tias Vajtswv txoj kev npau taws yog ib lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg. Tam sim no Kuv tsim nyog txhais yam no—Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—raws li Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog ib yam dawb huv; nws nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug los sis raug noog; nws yog yam tsis muaj nyob hauv kev tsim los sis tsis tau tsim uas muaj sia. Nws yog ob yam uas tsis thooj leej twg thiab txhwj xeeb tshaj rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws yog yam dawb huv thiab tub qaug tsis tau. Kuj zoo li ntawd, nyob rau ntawm lwm yam ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—Vajtswv txoj kev hlub tshua—mas dawb huv thiab tsis tuaj yeem raug kev tub quag. Tsis hais yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas muaj sia yeej tsis tuaj yeem hloov los sis sawv cev Vajtswv rau Nws txoj kev ua, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis sawv cev Nws rau ntawm kev rhuav pov tseg ntawm Xaudoos los sis kev cawm dim ntawm Ninave. Qhov no yog qhov kev hais qhia tawm tseeb txog ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus yeej muaj tiag tiag, tiam sis Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees thaum Nws tso Nws txoj kev chim siab tawm los kuj nthuav tawm qhia rau tib neeg txog Vajtswv sab uas tsis zam kom muaj kev txhaum nyob li. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau puv npo raws li Vajtswv cov lus txib thiab tej kev ua kom hawm raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, Vajtswv yog tus muab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg ntau tshaj plaws; thaum tib neeg muaj txoj kev lwj liam, kev ntxub thiab kev ua yeeb ncuab rau Nws puv npo lawm, mas Vajtswv npau taws tiag tiag li. Nws npau taws tiag tiag mus txog rau theem twg? Nws txoj kev chim siab yuav muaj mus kom txog thaum Vajtswv tsis pom muaj tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis ua phem li lawm, kom mus txog thaum lawv tsis nyob tim ntsej tim muag rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Tsuas yog li ntawd xwb Vajtswv txoj kev npau taws thiaj li yuav ploj mus tau. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yuav yog leej twg los xij, yog lawv lub siab tau rais mus nyob deb ntawm Vajtswv lawm thiab tau tig ntawm Vajtswv mus deb lawm, ces yeej yuav tsis tig tau rov qab los li lawm, ces txawm tias, rau txhua qho kev tshwm sim los sis lawv tej kev ntshaw uas xav tau, lawv xav pe hawm thiab caum raws thiab mloog Vajtswv lus rau hauv lawv lub cev los sis rau hauv lawv txoj kev xav li cas los xij, Vajtswv txoj kev chim siab yuav raug muab tso los yam tsis paub tag li. Nws yuav zoo li ntawd thaum Vajtswv tso Nws qhov kev npau taws tshaj plaws los, thaum muab sij hawm rau tib neeg ntau txaus lawm, thaum nws tau tso los lawm ces yuav tsis muaj hnub thim rov qab tau li lawm, thiab Nws yeej yuav tsis yog tus hlub tshua thiab tus thev taus rau ntawm tib neeg ntiaj teb li lawm. Qhov no yog ib sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas thev tsis taus kev txhaum. … Nws yog tus thev taus thiab hlub tshua rau yam uas siab zoo thiab zoo nkauj thiab zoo; rau yam uas phem, txhaum, thiab lim hiam, mas Nws npau taws tiag tiag rau tej yam zoo li ntawd, xws li uas Nws txoj kev npau taws yeej tsis paub ploj ntawm Nws mus li. Tej no yog ob yam qauv thiab cov xeeb ceem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab, tshaj qhov no, Vajtswv tau qhia tshwm txog ob yam no suav txij thaum pib mus txog ntua rau thaum kawg: txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev npau taws tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Thaum uas tus moj yam ncaj ncees no raug nthuav tawm nyob rau hauv kev rau txim rau tib neeg, tib neeg yuav yoob tag, thiab khuv xim hais tias, thaum uas caum Vajtswv, lawv tsis taug Nws txoj kev. “Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tsuas raug kev txom nyem me me thaum lub sij hawm caum Vajtswv xwb, tab sis tsis tau taug Vajtswv txoj kev. Tseem yuav muaj dab tsi los keb ub keb no thiab? Yeej tsis muaj kev xaiv dab tsi li tsuas yog raug qhuab ntuas xwb!” Tab sis nyob rau hauv lawv lub siab mas lawv xav hais tias, “Li cas los xij, Kuv tau caum mus txog qhov kawg kiag lawm, yog li ntawd txawm hais tias Koj yuav qhuab ntuas kuv, nws yeej yuav tsis yog ib qho kev qhuab ntuas hnyav hnyav li, thiab tom qab ua qhov kev qhuab ntuas no tag lawm los Koj tseem yuav xav tau kuv thiab. Kuv paub Koj yeej ncaj ncees, thiab yuav tsis ua li ntawd rau kuv mus ib txhis. Qhov kawg, kuv tsis zoo li cov uas yuav raug muab ntxuav tawm pov tseg; cov uas yuav raug ntxuav tawm pov tseg mas yuav raug qhuab ntuas hnyav, hos kuv qhov kev qhuab ntuas mas yuav sib dua ntawd.” Tus moj yam ncaj ncees tsis yog li qhov koj hais. Nws tsis yog qhov cov uas txawj lees lawv tej kev txhaum ces yuav tau txais kev txo txim kom sib me ntsis. Kev ncaj ncees yog kev dawb huv, thiab nws yog ib tug moj yam uas zam taus tib neeg tej kev ua txhaum me ntsis, thiab tag nrho cov uas phem qias thiab tsis tau hloov ces yuav yog qhov uas Vajtswv ntxub. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis yog txoj kev cai lij choj, tab sis yog txoj kev cai tswj fwm: Nws yog txoj kev cai tswj fwm nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab txoj kev cai tswj fwm no yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau txhua tus uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis tau hloov, thiab tsis muaj ib qho seem rau kev cawm dim li. Vim thaum uas txhua tus tib neeg raug cais tawm raws li hom lawm, ces cov zoo yuav tau txais phaj tshab hos cov phem yuav raug rau txim rau. Nws yog thaum uas tib neeg txoj hau kev kawg yuav raug muab qhia tawm kom meej, nws yog lub sij hawm uas tes hauj lwm uas kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus, tom qab uas, tes hauj lwm cawm tib neeg yuav tsis ua ntxiv lawm, thiab kev rau txim pauj kev txhaum yuav raug coj los rau txim rau cov uas tau ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ziag no koj puas tau nkag siab txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi? Yog tias koj nkag siab, ces Kuv thov koj kom ua raws li txoj kev txiav txim yam mloog lus hlo, tsis li ntawd koj yuav tsis muaj lub cib fim yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv los sis raug Nws coj los rau hauv Nws lub teb chaws li. Cov neeg uas tsuas lees txais txoj kev txiav txim xwb tab sis tsis muaj hnub yuav raug ntxuav kom dawb huv, uas yog cov neeg khiav tawm ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, yuav raug tshem mus thiab tsis lees yuav los ntawm Vajtswv mus ib txhis li. Lawv tej kev txhaum muaj txim ntau heev, thiab phem tshaj cov Falixais li lawm, vim lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no ua heev dua qhov tsis tsim nyog los ua tes dej num yuav tau txais kev rau txim hnyav dua, txoj kev rau txim uas yog, ntau tshaj, ntev mus li ib txhis. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab uas txawm tias yav dhau los tau npuab siab los ntawm cov lus tab sis tom qab ho tau ntxeev siab rau Nws. Cov neeg xws li cov no yuav tsum tau txais kev ua pauj los ntawm kev rau txim ntawm tus plig, tus ntsuj, thiab lub cev. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia meej ntawm txoj kev xav ncaj ncees ntawm Vajtswv los? Nov tsis yog Vajtswv lub ntsiab los txiav txim rau tib neeg, thiab qhia tawm txog tib neeg los? Vajtswv pom zoo muab txhua tus uas ua txhua yam kev phem kev qias thaum ncua sij hawm ua txoj kev txiav txim mus rau qhov chaw uas muaj cov ntsujplig phem, thiab cia cov ntsujplig phem no ua kom lawv lub cev nqaij puas ntsoog raws li qhov lawv xav tau, thiab cov neeg ntawd lub cev tshwm pob txha tsw lwj ntxiag. Ntawd yog lawv li kev raug ua pauj uas tsim nyog. Vajtswv sau cia rau hauv lawv phau ntawv ceev tseg txhua yam kev txhaum ntawm cov neeg ntseeg cuav uas tsis muab siab npuab, cov thwj tim cuav, thiab cov neeg ua dej num cuav; tom qab ntawd, thaum txog lub sij hawm zoo lawm, Nws muab lawv cuam mus rau hauv cov ntsujplig qias, kom cov ntsujplig qias no noj lawv lub cev kom tag huv si raws li lawv lub siab nyiam, kom lawv thiaj li tsis los yug dua tshiab thiab tsis pom qhov kaj ntxiv lawm. Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus uas ua dej num pab ib ntus tab sis tsis muaj peev xwm ua lub siab ntev npuab siab mus txog hnub kawg yog raug suav los ntawm Vajtswv tias yog cov neeg phem, yog li ntawd lawv thiaj li yuav poob mus ua ke nrog rau cov neeg lim hiam thiab mus ua ib feem ntawm lawv cov neeg phem; thaum kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem lawv. Vajtswv muab cais rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog cov neeg uas ib txwm tsis tau npuab siab rau Khetos los sis yeej tsis tau siv lawv lub dag zog los pab ua ib yam dab tsi li, thiab txog thaum hloov lub caij nyoog nws yuav muab lawv rhuav tshem tag nrho txhua tus. Lawv yuav tsis muaj nyob rau lub ntiaj teb mus ntxiv li lawm, haj yam tsis muaj feem nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Cov uas ib txwm yeej tsis muaj lub siab dawb paug rau Vajtswv, tab sis raug yuam lam los cuag Nws thaum ntsib kev nyuaj siab, raug suav nrog cov neeg uas ua dej num rau Nws cov neeg. Tsuas yog qee pab neeg tsawg tsawg ntawm cov neeg zoo li no thiaj yuav dim xwb, hos feem coob yuav puas tsuaj nrog cov neeg ua dej num uas tsis ua raws li tus qauv quag li. Thaum kawg, Vajtswv yuav coj mus rau hauv Nws lub teb chaws tag nrho cov uas muaj lub siab zoo ib yam li Vajtswv, cov tib neeg thiab Vajtswv cov me nyuam, thiab cov uas Vajtswv tau xaiv los ua pov thawj. Lawv yuav yog cov thawj lim ntawm Vajtswv tes dej num. Cov neeg uas tsis tuaj yeem raug cais tawm hauv pab pawg uas raug teev tseg los ntawm Vajtswv, lawv yuav raug suav nrog cov tsis ntseeg—thiab nej tuaj yeem xam pom yam tseeb tseeb tias lawv tej kev tshwm sim yuav zoo li cas. Kuv twb hais rau nej txhua yam uas Kuv yuav tsum hais lawm; txoj kev uas nej xaiv yeej yog nej txoj kev xaiv nkaus xwb. Yam uas nej yuav tau nkag siab yog li no: Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem caum cuag Nws, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb tau poob rau lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsuj plig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

Thaum lub sij hawm kev txiav txim nce mus txog nws lub ncov lawm, Kuv yuav tsis maj rawm los xaus Kuv txoj hauj lwm, tiam sis yuav muab tso rau hauv nws qhov pov thawj ntawm lub sij hawm kev rau txim thiab tso cai rau Kuv cov tib neeg txhua tus kom tau pom qhov pov thawj no; nyob hauv qhov no yuav txi tau txiv zoo dua. Qhov pov thawj no yog lub ntsiab los ntawm qhov uas Kuv rau txim rau tus zaj loj liab ploog, thiab Kuv yuav ua rau Kuv cov tib neeg pom nws nrog lawv ob lub qhov muag kiag kom lawv thiaj li yuav paub ntxiv txog Kuv tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm uas Kuv cov tib neeg zoo siab xyiv fab rau Kuv yog thaum uas tus zaj loj liab ploog tau raug rau txim lawm xwb. Kev ua rau cov tib neeg ntawm tus zaj loj liab ploog sawv los thiab tawm tsam nws yog Kuv txoj kev npaj tseg lawm, thiab qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua kom Kuv cov tib neeg zoo tshaj plaws, thiab nws yog ib lub sij hawm zoo heev rau Kuv cov tib neeg txhua tus tau loj hlob hauv lub neej. … Hnub no, Kuv nce ua ke nrog tib neeg mus rau hauv lub sij hawm kev rau txim, nrog nws tawm mus ua ke. Kuv tab tom ua Kuv txoj hauj lwm, uas hais tau tias, Kuv ntaus Kuv tus pas nrig rau hauv tib neeg thiab nws poob los rau cov tib neeg ntxeev siab. Hauv tib neeg ob lub qhov muag, Kuv tus pas nrig zoo li muaj tej hwj chim tshwj xeeb: Nws los rau txhua tus uas yog Kuv cov yeeb ncuab thiab yeej tsis tseg lawv kiag li; nyob rau hauv txhua tus uas tawm tsam Kuv, tus pas nrig ua nws txoj hauj lwm uas ib txwm muaj nyob; txhua tus uas nyob rau hauv Kuv ob txhais tes ua lawv lub luag hauj lwm raws li Kuv lub hom phiaj, thiab lawv yeej tsis tau tawm tsam Kuv txoj kev xav los sis tau hloov pauv lawv lub siab kiag li. Raws li qhov tshwm sim, tej dej yuav nqov, tej roob yuav vau, tej dej loj yuav tawg los ua dej me, tib neeg yuav tau hloov pauv dua tshiab, lub hnub yuav tsaus zuj zus, lub hli yuav tsaus, tib neeg yuav tsis muaj hnub ua neej nyob thaj yeej ntxiv lawm, yuav tsis muaj sij hawm muaj kev ywj pheej nyob rau hauv daim av ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob tiaj tus yees thiab nyob ntsiag to li qub ntxiv lawm, thiab yuav nyiaj tiv tsis taus li lawm. Txhua yam yuav raug hloov dua tshiab thiab yuav rov kho lawv lub hauv paus qhov kev tshwm sim. Txhua tsev neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug muab sib cais kom tag, thiab txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug cais nyias mus nyias; hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Txhua yam uas txeev muaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug Kuv muab rhuam tshem mus.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 28” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Cov lus txog kev paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb

Ntxiv Mus: 4. Tej kev uas Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim raug nthuav tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No