3. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Tswv Yexus yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tib tug Vajtswv xwb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob nrog tib neeg, Kuv yog tus Ntsujplig uas lawv tsis pom, tus Ntsujplig uas lawv tsis muaj hnub txuas ncauj txuas lus tau nrog li. Vim yog Kuv peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau ntiaj teb (kev tsim lub ntiaj teb, kev txhiv dim, thiab kev rhuav pov tseg), Kuv tshwm sim rau hauv lawv nruab nrab rau ntau lub sij hawm sib txawv (tsis muaj tshwm rau peb xeem pom li) los ua Kuv tes hauj lwm nyob nruab nrab ntawm lawv. Thawj zaug uas Kuv los nrog tib neeg ces yog thaum Tiam Txhiv Dim. Muaj tseeb, Kuv los rau hauv ib tse neeg Yudais; zoo li no, thawj cov uas tau pom Vajtswv los rau hauv ntiaj teb ces yog cov neeg Yudais. Qhov laj thawj uas Kuv ua tes hauj lwm no ntawm Kuv tus kheej kiag ces yog hais tias Kuv xav siv Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim. Yog li ntawd, thawj cov uas pom Kuv thiaj li yog cov neeg Yudais nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Ntawd yog thawj zaug uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, Kuv tes hauj lwm ces yog txeeb tau thiab tsim kho kom zoo tiav log, ces Kuv thiaj li ua Kuv tes hauj lwm saib xyuas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Ntawm no yog zaum ob uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau thaum ob theem kawg ntawm tes hauj lwm, tus uas tib neeg cev ncauj cev lus nrog ces tsis yog tus Ntsujplig uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau lawm, tab sis yog ib tug neeg uas yog tus Ntsujplig tshwm los ua lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, nyob rau ntawm tib neeg ob lub qhov muag, ces Kuv rov rais los ua ib tug tib neeg, uas tsis muaj ib yam zoo li thiab hnov li Vajtswv li. Tshaj qhov ntawd, tus Vajtswv uas tib neeg pom tsis yog ib tug txiv neej xwb, tab sis kuj yog poj niam thiab, uas yog ib qho tsis txaus ntseeg thiab xav tsis tawm kiag li rau lawv. Ib zaug tas los ib zaug ntxiv, Kuv tes hauj lwm uas txawv tshaj plaws tau ua rau tej kev ntseeg ua muaj los tau ntau ntau xyoo ntawd tawg tag nrho. Tib neeg yoob tag nrho! Vajtswv tsis yog Vajntsujplig, tus Ntsujplig, tus Ntsujplig uas muaj zog tshaj xya npaug, los sis tus Ntsujplig uas paub-txhua-yam, tab sis kuj yog ib tug tib neeg thiab—ib tug tib neeg dog dig xwb, ib tug tib neeg uas tsis txawv sawv daws li. Nws tsis yog tus txiv neej xwb, tab sis kuj yog tus poj niam thiab. Nkawd mej ntsis zoo ib yam rau qhov uas Nkawd puav leej yog yug los rau tib neeg, thiab tsis zoo ib yam rau qhov uas ib tug ces yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab ib tug ces yog yug los rau ib tug tib neeg, txawm hais tias tau los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los xij. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas ob tug uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Leej Txiv Vajtswv, thiab tsis tshua zoo ib yam rau qhov uas ib tug ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim hos ib tug ua tes dej num ntawm kev txeeb tau. Ob leeg puav leej sawv cev rau Leej Txiv Vajtswv tib si, tab sis ib tug yog tus Txhiv Dim, muaj kev tab ncuab thiab kev hlub tshua, thiab ib tug yog tus Vajtswv ntawm txoj kev ncaj ncees, muaj kev npau taws thiab kev txiav txim puv npo. Ib tug yog tus Thawj Coj Siab Tshaj Plaws uas pib tes dej num ntawm kev cawm dim, hos ib tug yog tus Vajtswv ncaj ncees uas ua kev txeeb tau tiav hlo. Ib tug yog Qhov Pib, ib tug yog Qhov Xaus. Ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev txhaum, ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num kev txhiv dim tiav hlo, ua tes hauj lwm ntxiv, thiab yeej tsis muaj kev txhaum hlo li. Ob tug puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb, tab sis Nkawd nyob rau ob lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv, thiab yug los rau qho chaw sib txawv, thiab Nkawd raug sib cais los ntawm ntau txhiab xyoo lawm. Txawm li cas los xij, tag nrho Nkawd tes hauj lwm ces yog sib txhawb kom tiav hlo, tsis muaj sib cuam tshuam li, thiab muaj cuab kav muab hais thooj txhij ua ke tau. Ob tug yog tib neeg, tab sis ib tug yog ib tug me nyuam tub thiab ib tug yog ib tug me nyuam ntxhais mos liab. Los tau npaum no lub xyoo, qhov uas tib neeg pom ces tsis yog tus Ntsujplig xwb thiab tsis yog ib tug tib neeg xwb, ib tug txiv neej, tab sis kuj yog ntau yam uas tsis zoo sib xws li tib neeg tej kev xav phem; yog li no, tib neeg thiaj li tsis tau muaj peev xwm nkag siab Kuv tag nrho. Lawv ntseeg Kuv ib nrab thiab tsis ntseeg ib nrab—zoo li muaj Kuv thiab, tab sis ho yog ib qho kev npau suav ntawm tej duab cuav—ces yog vim li ntawd, los txog niaj hnub no, tib neeg tseem tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi. Koj puas muaj cuab kav muab Kuv sau zog hais luv luv ua ib sob lus nkaus xwb? Koj puas tau luag hais tiag tiag hais tias, “Yexus ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag, thiab Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Yexus ntag”? Koj puas yuav siab tawv txaus los hais tias, “Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag tus Ntsujplig ntag, thiab tus Ntsujplig ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag”? Koj puas yuav kaj siab los hais tias, “Vajtswv ces tsuas yog ib tug tib neeg hnav ris tsho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb”? Koj puas muaj qhov kev siab tawv txaus los hais khov kho hais tias, “Tus yam ntxwv ntawm Yexus ces yog tus yam ntxwv loj ntawm Vajtswv”? Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv? Koj puas tau luag tiag tiag los hais tias, “Vajtswv tsim txiv neej nkaus xwb, tsis yog poj niam, tom qab Nws tus kheej tus yam ntxwv?” Yog koj hais li no, ces tsis muaj ib tug poj niam uas yuav nyob rau cov uas Kuv xaiv li, haj yam tsis hais txog qhov uas poj niam yog ib hom ntawm noob neej li. Tam sim no koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi? Vajtswv puas yog ib tug tib neeg? Vajtswv puas yog ib tug Ntsujplig? Vajtswv puas yog ib tug txiv neej tiag? Yexus puas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua? Yog koj xaiv ib nqe saum toj no los hais luv luv txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb xwb, ces koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li. Yog hais tias Kuv twb ua hauj lwm li ib tug uas yug los ua neeg ib zaug lawm, thiab tsuas yog ib zaug nkaus xwb, koj puas yuav kem ciam rau Kuv thiab? Koj puas muaj peev xwm to taub Kuv thoob plaws thaum ntsia ib muag? Koj puas muaj peev xwm muab Kuv coj los hais luv luv kom tag nrho raws li tej uas koj tau ntsib tau pom nyob rau lub sij hawm hauv koj lub neej txoj sia? Yog Kuv ua dej num uas mej ntsis zoo ib yam nyob rau Kuv ob qho kev yug los ua nteeg, koj ho yuav xam pom Kuv zoo li cas? Koj puas cia Kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis? Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

Xaiv tawm los ntawm “Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv uas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb uas yuav cam tsis tau hlo li. Txawm li cas los xij, nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tej yam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv yog cov roj ntsha uas sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas me ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod? Nws muaj peev xwm los tshaj tawm tej kev cai rau tib neeg thiab los teeb kev cai tswj lawv tib si, thiab Nws kuj tseem muaj peev xwm coj cov neeg Yixayee puag thaum ntxov ntawd ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, thiab coj lawv kev rau tej kev tsim tsa lub tuam tsev thiab tej thaj, tuav tag nrho cov neeg Yixayee nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Vim yog Nws lub hwj chim, Nws nyob hauv ntiaj teb nrog cov neeg ntawm Yixayee tau ob txhiab xyoo. Cov neeg Yixayee tsis tau luag ntxeev siab tawm tsam Nws li; sawv daws hwm Yehauvas thiab yoog raws Nws tej kev cai. Tej ntawd yog tes hauj lwm uas ua los ntawm txoj kev zoo ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tom qab ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus los txhiv tag nrho cov noob neej uas poob rau kev txhaum (tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb). Nws ua kom pom txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo rau tib neeg. Tus Yexus uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj kev siab dawb siab zoo puv npo thiab yeej hlub tib neeg tas mus li, vim Nws tau los cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum. Nws muaj peev xwm zam txim rau tib neeg rau lawv tej kev txhaum txog ntua thaum Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhiv tau noob neej tawm hauv txoj kev txhaum los tag nrho. Nyob rau lub caij nyoog no, Vajtswv tshwm los rau tib neeg nrog rau txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo; qhov ntawd ces yog, Nws rais mus ua ib qho khoom fij theej txhoj rau tib neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg txoj kev txhaum, es kom lawv thiaj tau txais kev zam txim mus ib txhis. Nws muaj siab hlub tshua, muaj kev khuv leej, muaj lub siab ntev, thiab muaj txoj kev hlub. Thiab tag nrho cov uas raws Yexus qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces thiaj li nrhiav kev ua siab ntev thiab muaj kev hlub rau txhua yam ib yam nkaus li ntawd thiab. Lawv raug kev txom nyem ntev, thiab yeej tsis tig rov tawm tsam li txawm yog thaum raug ntaus, raug cem foom, los sis raug xuas pob zeb txawb los xij. Tab sis nyob rau thaum tiam kawg mas yuav tsis zoo li ntawd lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus thiab Yehauvas mas tag nrho yeej tsis zoo ib yam txawm hais tias Nkawd yeej yog ua los ntawm tib tug Ntsujplig los xij. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas tsis coj ib tiam los rau qhov xaus, tab sis coj kev rau tiam ntawd, coj kiag lub neej los rau noob neej hauv ntiaj teb, thiab tes hauj lwm ntawm niaj hnub no ces yog txeeb kom tau cov uas nyob rau Lwm Haiv Neeg uas tau raug muaj kev qias vuab tsuab tob heev lawm, thiab los coj tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv teb chaws Suav xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho noob neej. Tej zaum mas rau koj ces zoo li tes hauj lwm no yog ua nyob rau hauv teb chaws Suav nkaus xwb, tab sis qhov tseeb ces nws twb tau raug tsheb tawm nyob rau txawv teb chaws lawm thiab. Vim li cas es cov neeg uas nyob sab nraud ntawm teb chaws Suav ho nrhiav txoj kev tseeb, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li thiab? Nws yog vim tus Ntsujplig twb tau teeb ua hauj lwm lawm, thiab cov lus uas hais hnub no mas yog hais rau cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nrog rau qhov no, ib nrab ntawm tes hauj lwm ces twb ua tawm lawm. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog tam sim no, Vajtswv tus Ntsujplig tau teeb tes hauj lwm loj no kom khiav lawm, thiab tshaj qhov ntawd ces tau ua tes hauj lwm uas sib txawv nyob rau tej tiam uas sib txawv thiab nrog rau tej haiv neeg uas sib txawv lawm. Cov neeg ntawm tej tiam ntawd pom Nws tus moj yam uas sib txawv, uas raug maj mam muab nthuav tawm los ntawm tes hauj lwm sib txawv uas Nws ua ntawd. Nws yog Vajtswv, muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo puv npo; Nws yog yam khoom theej txhoj rau tib neeg txoj kev txhaum thiab yog tib neeg tus neeg saib xyuas; tab sis Nws kuj yog tib neeg txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev cem foom thiab. Nws muaj cuab kav coj tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau ob txhiab xyoo, thiab Nws muaj cuab kav txhiv cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm los ntawm txoj kev txhaum. Hnub no, Nws kuj muaj peev xwm txeeb tau noob neej, cov uas tsis paub Nws li, thiab muab lawv nyo hau nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm, es kom tag nrho sawv daws nyoo zwm rau Nws yam txaus siab hlo. Nyob rau thaum kawg, Nws yuav hlawv tag nrho txhua yam uas tsis dawb huv thiab tsis ncaj ncees nyob hauv tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb, ua kom lawv pom hais tias Nws tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tsis yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev ntse thiab kev phim hwj xwb, tsis yog ib tug Vajtswv uas dawb huv xwb, tab sis tshaj qhov ntawd, tseem yog ib tug Vajtswv uas txiav txim rau tib neeg thiab. Rau cov phem nyob rau hauv cov noob neej, ces Nws yog kev hlawv, kev txiav txim, thiab kev rau txim; rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces Nws yog txoj kev txom nyem loj, txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab txoj kev sim siab, nrog rau txoj kev kaj siab, zaub mov yug siav, kev pab cuam ntawm tej lus, kev saib xyuas, thiab kev qhuab qhia. Thiab rau cov uas raug rhuav tshem pov tseg, ces Nws yog txoj kev rau txim thiab kev rau txim pauj rov qab. …

Vajtswv tsis yog ib tug Ntsujplig nkaus xwb, Nws kuj muaj peev xwm rais mus muaj lub cev nqaij daim tawv tau thiab. Nws yog, tshaj qhov ntawd, ib lub cev ntawm lub yeeb koob. Yexus, txawm hais tias nej tsis tau pom Nws, los cov neeg Yixayee—cov neeg Yudais rau lub sij hawm ntawd, yeej pom kiag lawm. Thaum xub thawj ces Nws kuj muab lub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tom qab Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws rais mus ua lub cev ntawm lub yeeb koob lawm. Nws yog tus Ntsujplig uas muaj txhua yam thiab muaj peev xwm ua hauj lwm nyob rau txhua txhia qhov chaw. Nws ua tau Yehauvas, los sis Yexus, los sis tus Mexiyas; nyob rau thaum kawg, Nws kuj muaj peev xwm rais mus ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Nws yog txoj kev ncaj ncees, kev txiav txim, thiab kev qhuab ntuas; Nws yog kev cem foom thiab kev npau taws; tab sis Nws kuj yog txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo thiab. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm ces yeej muaj cuab kav sawv cev rau Nws. Koj hais tias Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas? Koj piav tsis tau. Yog koj piav tsis tau tiag tiag, ces koj yuav tsum tsis txhob lam txiav txim txog Vajtswv. Tsis txhob txiav txim hais tias Vajtswv ces yeej yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo mus ib txhis vim yog Nws ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim nyob rau ib theem. Koj puas paub tseeb hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj txoj kev hlub nkaus xwb? Yog hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, vim li cas Nws ho yuav coj tiam ntawd los rau qhov chaw xaus rau thaum tiam kawg mas? Vim li cas Nws ho yuav tso ntau qhov kev puas ntsoog ua luaj los mas? Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav, Vajtswv yuav tsum muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub mus kom txog qhov kawg kiag, es kom txhua txhua tus tswv cuab ntawm noob neej raug cawm tau tag nrho. Tab sis vim li cas, nyob rau tiam kawg, Nws ho yuav tso kev puas ntsoog xws li av qeeg, kab mob sib kis, thiab kev tshaib nqhis los rhuav tshem cov noob neej phem no, uas muab Vajtswv xam ua ib tug yeeb ncuab? Vim li cas Nws ho cia tib neeg raug kev txom nyem los ntawm tej kev puas ntsoog no? Hos hais txog qhov uas Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas, tsis muaj ib tug ntawm nej tau luag hais kiag li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav piav tau li. Koj puas muaj peev xwm paub tseeb hais tias Nws yog tus Ntsujplig tiag? Koj puas tau luag hais tias Nws yeej tsis yog leej twg tshaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Yexus kiag li? Thiab koj puas tau luag hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis rau tib neeg mas?

Xaiv tawm los ntawm “Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Rau cov tib neeg, tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob zoo li tsis zoo thooj li lub xub thawj lawm, ntau heev xwv kom ob lub no thiaj tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes dej num thawj zaug uas pom tau nyob rau zaum no. Txawm tias tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob txawv los ntawm lub thawj zaug los xij, qhov ntawd tsis qhia tau tias Nkawv lub hauv paus tsis yog tib lub thiab tib yam. Txawm tias Nkawv lub hauv paus yog tib yam los tsis yog ntawd nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes dej num uas ua tiav los ntawm ob lub cev nqaij daim tawv no, thiab tsis yog nyob tawm Nkawv ob lub plhaub sab nraud. Nyob rau peb theem ntawm Nws tes dej num no, Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug, thiab ob zaug no tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg tsa ib tiam tshiab, coj mus rau ib tes dej num tshiab; ob qho kev yug los ua neeg no ib qho ua rau ib qho muaj tiav log. Nws ua tsis tau rau tib neeg ob lub qhov muag los qhia tias ob lub cev nqaij daim tawv no los ntawm tib lub hauv paus los. Nws mus yam tsis muaj qhov hais tias qhov no yog dhau lub peev xwm ntawm tib neeg lub qhov muag los sis tib neeg lub siab mus lawm. Tab sis nyob hauv Nkawv lub ntsiab tseem ceeb, Nkawv yog tim yam xwb, rau qhov Nkawv tes dej num pib los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm tias ob lub cev nqaij daim tawv no sawv los ntawm tib lub hauv paus los los yeej muaj cuab kav tsis raug txiav txim tau los ntawm tiam thiab qhov chaw uas Nkawv yug, los sis lwm txoj kev tseeb, tab sis los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj uas raug nthuav tawm los ntawm Nkawv. Lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob no tsis ua ib yam dab tsi ntawm tes dej num uas Yexus ua li, rau qhov Vajtswv tes dej num tsis yog los pom zoo raws, tab sis qhib ib txoj hau kev tshiab txhua zaus. Lub cev nqaij tawv yug los ua neeg zaum ob tsis yog tsom los ua kom tob los sis ua kom txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thawj zaug ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, tab sis los ua kom muaj tiav thiab ua kom nws zoo tiav log, los txhawb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv kom tob, los rhuav tshem tag nrho tej kev cai uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab, thiab los so tej duab cuav ntawm Vajtswv tawm hauv lawv lub siab mus. Nws hais tau tias tsis muaj ib theem twg ntawm Vajtswv tus kheej tes dej num muaj cuab kav muab tau ib txoj kev paub tag nrho txog Nws rau tib neeg; ib theem twg tsuas muaj ib feem xwb, tsis yog tag nrho. Txawm tias Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam tag nrho los, vim ntawm tib neeg txoj kev to taub tsis txaus, nws txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem muaj tsis tag. Nws ua tsis tau, siv tib neeg hom lus, los qhia tag nrho ntawm Vajtswv tus moj yam; ntxiv ntawd, ib theem ntawm Nws tes dej num yuav nthuav tawm tau Vajtswv tag nrho li cas? Nws ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv hauv qab qhov npog ntawm Nws txoj kev ua neej, thiab ib tug tsuas paub tau Nws los ntawm qhov nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tsis yog los ntawm Nws lub plhaub uas yog lub cev. Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm lub ntsiab ntawm Nws tes dej num sib txawv, thiab tsis muaj ob theem twg ntawm Nws tes dej num uas zoo ib yam. Tsuas yog hauv txoj hau kev no xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav muaj ib txoj kev paub tiav log txog Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog muab zuaj los ua ib tug yeeb yam me me xwb. Txawm tias tes dej num ntawm ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawd sib txawv los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm ob lub cev nqaij daim tawv, thiab lub hauv paus ntawm Nkawv tes dej num, yeej yog zoo sib xws; nws tsuas yog tias muaj Nkawv los ua ob theem sib txawv ntawm tes dej num xwb, thiab sawv los rau hauv ob tiam sib txawv xwb. Txawm dab tsi los xij, Vajtswv ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yeej koom tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib lub hauv paus—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg tsis lees tau.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv ‘Huab Dawb’ Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Vajtswv lub npe mas tej zaum yuav hloov, tab sis Nws lub ntsiab tseeb mas yeej tsis muaj hnub hloov li

Ntxiv Mus: 1. Vajtswv yog tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam, Nws lub hwj chim mas txawv tshaj lwm yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No