2. Ntxwgnyoog yog ib tug tub txib qaum ntuj poob tsag uas yeej tsis muaj hnub yuav tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam, thiab yeej tsis muaj hnub yuav tshaj Vajtswv lub hwj chim li

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ua ntej muaj lub ntiaj teb, tus thawj tub txib yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Nws muaj cai tswj fwm tag nrho cov tub txib qaum ntuj nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; qhov no yog qhov hwj chim uas Vajtswv tau muab rau nws. Dhau Vajtswv lawm, ces nws yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Tom qab no, tom qab uas Vajtswv tau tsim noob neej lawm, nyob rau hauv ntiaj teb mas tus thawj tub txib qaum ntuj haj yam ua ib qho kev ntxeev siab loj tshaj rau Vajtswv. Kuv hais tias nws tau ntxeev siab rau Vajtswv vim nws xav tswj kav noob neej thiab xav hla kom dhau Vajtswv lub hwj chim. Nws yog tus thawj tub txib qaum ntuj uas tau sim Evas siab mus rau kev txhaum, thiab nws ua li ntawd vim nws xav rhawv ib lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb thiab kom tib neeg tig nrab qaum rau Vajtswv thiab mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus xwb. Tus thawj tub txib qaum ntuj pom tau hais tias muaj ntau yam heev uas yuav mloog nws lus—cov tub txib qaum ntuj yuav mloog nws lus, cov neeg hauv ntiaj teb los tib yam nkaus li ntawd thiab. Tej noog thiab tsiaj qus, ntoo, hav zoov, roob, dej, thiab tag nrho txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb ces yog nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm tib neeg—ntawd ces yog, Adas thiab Evas—thaum uas Adas thiab Evas nkawd mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus. Tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj li xav kom nws tshaj Vajtswv lub hwj chim thiab xav ntxeev siab rau Vajtswv. Tom qab ntawd, nws tau coj ib co tub txib qaum ntuj coob heev tig tawm tsam Vajtswv, uas tom qab no ces rais los mus ua ntau hom ntsuj plig tsis huv. Noob neej tej kev loj hlob los txog niaj hnub no tsis yog tshwm sim los ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj txoj kev qias vuab tsuab los? Tib neeg zoo li tej uas lawv yog niaj hnub no vim yog tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv thiab ua rau noob neej qias vuab tsuab tag lawm xwb. Tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus no mas tsis yog tsis muaj nyob hauv kev xav nkaus xwb thiab yooj yim npaum li qhov neeg xav kiag li. Ntxwgnyoog ua nws qhov kev ntxeev siab no rau ib qho laj thawj, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav to taub txog ib qho tseeb uas yooj yooj yim li ntawd. Vim li cas es Vajtswv, tus uas tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, ho tseem tsim muaj Ntxwgnyoog thiab? Yog Vajtswv ntxub Ntxwgnyoog tag npaum li, thiab Ntxwgnyoog yog Nws tus yeeb ncuab, vim li cas Nws ho tsim Ntxwgnyoog? Qhov uas tsim muaj Ntxwgnyoog ntawd, tsis yog Nws tsim muaj ib tug yeeb ncuab xwb los? Vajtswv tsis tau tsim muaj ib tug yeeb ncuab; tab sis, Nws tsim muaj ib tug tub txib qaum ntuj, thiab tom qab ntawd tus tub txib qaum ntuj ntawd ntxeev siab rau Nws. Nws lub meej mom loj hlob tuaj mus loj heev li ces nws thiaj li xav ntxeev siab rau Vajtswv. Yus kuj hais tau hais tias qhov no yog ib qho kev tshwm sim sib nraus xwb, tab sis nws kuj yog ib qho uas yeej yuav zam tsis dhau li. Nws zoo ib yam nkaus li qhov uas ib tug neeg yeej zam tsis dhau kev tuag thaum uas laus mus txog rau ib qho lawm; txhua yam ces tau loj hlob tuaj mus txog rau theem ntawd lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim cov tub txib qaum ntuj tsis muaj zog thiab tsis muaj peev xwm los hais txog li, ces lawv thiaj li tau khav theeb tuaj thaum uas lawv tau txais lub hwj chim. Qhov no mas muaj tseeb tiag rau tus thawj tub txib qaum ntuj, tus uas tau lub meej mom siab dua lwm cov tub txib qaum ntuj. Ib tug vajntxwv nyob rau ntawm cov tub txib qaum ntuj, nws coj ntau coob tus ntawm lawv, thiab nyob hauv qab Yehauvas xwb, nws lub hwj chim muaj ntau tshaj lwm tus tub txib qaum ntuj. Nws xav ua yam no thiab yam tod, thiab los coj cov tub txib qaum ntuj nqis mus nrog tib neeg mus kav lub ntiaj teb. Vajtswv hais tias Nws yog Tus uas tswj tag nrho lub qab ntuj khwb; tab sis tus thawj tub txib qaum ntuj hais tias nws yog tus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb—txij li ntawd mus, ces tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj ntxeev siab rau Vajtswv. Vajtswv tau tsim dua ib lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tus thawj tub txib qaum ntuj xav kav lub ntiaj teb no thiab kuj xav nqis los rau tib neeg lub teb chaws thiab. Vajtswv puas yuav cia tau nws ua li mas? Yog li ntawd, Nws thiaj li ntaus tus thawj tub txib qaum ntuj thiab muab nws cuam kiag los rau hauv nruab ntug. Txij thaum nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab los, ces Vajtswv yeej tau ua rog nrog tus thawj tub txib qaum ntuj es kom cawm tau lawv; Nws tau siv rau txhiab xyoo no los tua kom yeej nws. Nej txoj kev nkag siab txog ib tug Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus mas tsis haum nrog rau tes hauj lwm uas Vajtswv tab tom ua tam sim no; nws yeej siv tsis tau ib qho hlo li, thiab yeej yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm! Qhov tseeb tiag, nws tsuas yog tom qab uas tus thawj tub txib qaum ntuj qhov kev ntxeev siab lawm ces Vajtswv mam pib tshaj tawm hais tias nws yog Nws tus yeeb ncuab. Nws tsuas yog vim nws qhov kev ntxeev siab ces tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj li los tsuj raug noob neej tom qab uas los txog rau tib neeg lub teb chaws lawm, thiab nws yog rau qhov laj thawj no es noob neej thiaj li tau loj hlob los txog rau qhov no. Tom qab qhov ntawd tshwm sim lawm, Vajtswv cog lus rau Ntxwgnyoog tias, “Kuv yuav tua kom yeej koj thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho cov tib neeg uas Kuv tsim tawm.” Tsis ntseeg thaum xub thawj, Ntxwgnyoog teb hais tias, “Koj yuav ua dab tsi tau rau kuv tiag tiag? Koj puas yuav muab kuv ntaus tau cuam kiag mus rau hauv nruab ntug mas? Koj puas yuav tua yeej kuv tiag mas?” Tom qab thaum Vajtswv muab nws cuam kiag rau saum nruab ntug lawm, Nws tsis quav ntsej txog tus thawj tub txib ntawd ntxiv lawm, thiab tom qab ntawd ces pib cawm noob neej thiab ua Nws tus kheej tes hauj lwm txawm hais tias Ntxwgnyoog yeej thab plaub tag mus li los xij. Ntxwgnyoog muaj peev xwm ua tau li no thiab li tod, tab sis nws tsuas ua tau li ntawd vim yog lub hwj chim uas Vajtswv tau xub muab rau nws xwb; nws coj tej no nrog nws mus rau saum nruab ntug, thiab tau khaws tej ntawd tseg los txog niaj hnub no. Thaum Vajtswv muab tus thawj tub txib qaum ntuj cuam sis rau saum nruab ntug, Vajtswv tsis muab nws tej hwj chim tshem rov qab, thiab yog li Ntxwgnyoog thiaj tau muab noob neej ua kom qias vuab tsuab ntxiv mus. Vajtswv, nyob rau sab tod, pib cawm noob neej, cov uas Ntxwgnyoog tau muab ua qias vuab tsuab tag tsis ntev tom qab uas lawv raug tsim tawm los. Vajtswv tsis nthuav tawm txog Nws tej kev ua thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej; txawm li ntawd los xij, ua ntej uas yuav tsim lub ntiaj teb, Nws cia cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb Nws tsim nyob rau saum ntuj ceeb tsheej kom pom Nws tej kev ua, es thiaj coj tau cov neeg nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws muab tswv yim thiab kev txawj ntse rau lawv, thiab coj cov neeg ntawd mus nyob rau lub ntiaj teb ntawd. Raws ntuj tsim mas, nej tsis muaj ib tug uas tau hnov qhov no dhau los li. Tom qab ntawd, Vajtswv tsim tib neeg, tus thawj tub txib qaum ntuj pib muab lawv ntxias kom qias vuab tsuab; nyob rau ntiaj teb, tag nrho noob neej poob mus rau kev kub ntxhov. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces Vajtswv thiaj li pib Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab tsuas yog lub sij hawm no xwb mas tib neeg thiaj li pib pom Nws tej kev ua. Nyob rau thaum pib, tej kev ua li ntawd raug muab zais tawm ntawm noob neej lawm. Tom qab uas Ntxwgnyoog raug cuam sis rau hauv nruab ntug lawm, nws yeej tsis muaj dab tsi yog nws tug li thiab Vajtswv kuj tau ua Nws tus kheej tes hauj lwm ntxiv mus lawm, ua rog nrog Ntxwgnyoog ua ntu zus los mus, los txog ntua rau tiam kawg. Tam sim no yog lub sib hawm uas Ntxwgnyoog tsim nyog raug rhuav tshem lawm. Nyob rau thaum pib, Vajtswv muab hwj chim rau nws, thiab tom qab ntawd ces Nws muab nws cuam sis rau hauv nruab ntug lawm, tab sis nws yeej tseem tawv qhawv tsis nyoo li. Tom qab ntawd, nws muab cov noob neej hauv ntiaj teb ua qias vuab tsuab tag lawm, tab sis Vajtswv nyob rau qhov ntawd cawm noob neej. Vajtswv siv Nws qhov kev cawm tib neeg los tua kom yeej Ntxwgnyoog. Los ntawm qhov uas muab tib neeg ua qias vuab tsuab, ces Ntxwgnyoog muab lawv txoj hmoo coj los xaus thiab cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Ho ua lwm yam hais, ces Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm dim rau noob neej. Kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua uas tsis yog npaj los cawm noob neej? Kauj ruam twg tsis yog npaj los yaug kom neeg dawb huv, thiab ua kom lawv coj ncaj thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv ntawm cov uas tsim nyog tau txais kev hlub? Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, tsis ua li no. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab thoob plaws lub qab ntuj khwb. Muaj tseeb, Vajtswv kuj ua Nws tus kheej tes hauj lwm, tsis quav ntsej Ntxwgnyoog li. Tsis hais Ntxwgnyoog yuav muaj hwj chim loj npaum li cas li, qhov hwj chim ntawd tseem yog Vajtswv muab rau xwb; Vajtswv tsis muab tag nrho Nws lub hwj chim rau nws, thiab yog li ntawd tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej tsis muaj hnub tshaj Vajtswv li thiab yeej yuav nyob rau hauv Vajtswv xib teg tas mus li xwb. Vajtswv tsis tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua ib qho li thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsuas muab ib qho hwj chim me me rau Ntxwgnyoog xwb thiab tsuas pub nws tswj lwm tus tub txib qaum ntuj xwb. Yog li ntawd, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej hla tsis dhau Vajtswv lub hwj chim li, vim lub hwj chim uas Vajtswv muab thaum xub thawj ntawd mas yeej muaj chaw kawg. Thaum Vajtswv ua hauj lwm, Ntxwgnyoog cuam tshuam. Nyob rau tiam kawg, nws qhov kev cuam tshuam yuav tag mus; zoo ib yam nkaus li, Vajtswv tes hauj lwm kuj yuav tiav, thiab hom tib neeg uas Vajtswv xav muab kho kom muaj txhua yam yuav raug kho kom muaj txhua yam. Vajtswv taw qhia tib neeg mus rau sab zoo; Nws txoj sia yog cov dej muaj sia, ntsuas tsis tau thiab tsis muaj chaw kawg. Ntxwgnyoog tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab mus txog rau ib theem; nyob rau thaum kawg, cov dej muaj sia ntawm txoj sia yuav tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam, thiab nws yuav ua rau Ntxwgnyoog tsis muaj hnub yuav los cuam tshuam tau thiab ua tau nws tej hauj lwm li lawm. Yog li ntawd, Vajtswv yuav muaj cuab kav muab tau cov neeg no tag nrho. Txawm yog tam sim no kiag, los Ntxwgnyoog yeej tseem tsis kam lees qhov no; nws yeej tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsam Vajtswv tas mus li, tab sis Nws yeej tsis quav ntsej nws li. Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav yeej tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog thiab tag nrho tej kev haub ntxias tsaus ntuj.” Qhov no yog tes hauj lwm uas tam sim no yuav tsum tau ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws kuj yog qhov uas ua rau muaj lub cev nqaij daim tawv tseem ceeb: qhov ntawd ces yog, yuav ua kom tiav hlo theem hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog nyob rau tiam kawg ntawd, thiab yuav ntxuav kom tag nrho txhua yam uas yog Ntxwgnyoog tug tawm pov tseg. Vajtswv qhov kev yeej Ntxwgnyoog ces yeej zam tsis dhau li! Qhov tiag, Ntxwgnyoog twb yeej swb ntev heev los lawm. Thaum txoj moo zoo tau pib nthuav tawm thoob plaws daim av ntawm tus zaj loj liab ploog—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm thiab tes hauj lwm no raug muab tso pib kom khiav mus—Ntxwgnyoog raug tua swb tag nrho, vim lub hom phiaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ces yog los tua kom yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Thaum uas Ntxwgnyoog pom hais tias Vajtswv rov qab rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab pib ua Nws tes hauj lwm lawm, uas tsis muaj ib lub zog twg yuav cheem tau li, ces nws yuav yoob tag thaum pom kiag tes hauj lwm no, thiab yuav tsis tau luag tsim ib qho kev kub ntxhov dab tsi li. Thaum xub thawj mas Ntxwgnyoog xav hais tias nws, los ib yam nkaus li thiab, yeej tau txais tswv yim ntau, thiab nws thiaj li cuam tshuam thiab thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm; txawm li cas los xij, nws tsis xav hais tias ntshe Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv li, los sis hais tias nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv yuav siv Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab los ua ib qho kev qhia tshwm thiab kev txiav txim rau noob neej, yog li ntawd txeeb tau kiag tib neeg thiab tua yeej kiag Ntxwgnyoog. Vajtswv ntse dua Ntxwgnyoog, thiab Nws tes hauj lwm mas tshaj nws lawm. Yog li ntawd, ib yam li Kuv twb hais dhau los lawm tias, “Tes hauj lwm uas Kuv ua mas ua los mus teb rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag; nyob rau thaum kawg, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Ntxwgnyoog qhov kev tsis muaj zog li.” Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm nyob rau tom hauv ntej, thaum uas Ntxwgnyoog poob qab, kom txog ntua, nyob rau thaum kawg, nws raug rhuav tshem kiag thaum kawg—nws yuav tsis paub kiag hais tias dab tsi raug nws! Nws tsuas paub qhov tseeb thaum uas nws twb raug ntsawm thiab tsoo tag lawm xwb, thiab thaum ntawd, ces nws twb tau raug hlawv hauv lub pas dej hluav taws lawm. Ua nws tseem yuav tsis ntseeg tag nrho thaum ntawd thiab los? Vim thaum ntawd ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj tswv yim phem coj los siv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog lub cev yeeb yam tshwj xeeb ua rau tib neeg ntau leej muaj kev txaus siab heev rau hauv nws qhov ua rau pom txog ntau feem yeeb yam. Nws tseem muaj ntau leej tib neeg ruam uas ntseeg tias, tag nrho Vajtswv, Ntxwgnyoog nkawd puav leej muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, vim Ntxwgnyoog tuaj yeem nthuav tawm txog tej txuj ci phim hwj tau, thiab tuaj yeem ua txhua yam uas tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm ua tau. Yog li, ntxiv rau ntawm qhov kev pe hawm Vajtswv lawm, ces tib neeg ntiaj teb kuj tshwj tseg ib lub chaw nyob hauv lawv lub siab rau Ntxwgnyoog thiab, thiab tseem pe hawm Ntxwgnyoog ib yam li yog Vajtswv. Cov neeg no yog tag nrho ob hom neeg ntxim hlub thiab ntxim ntxub. Lawv yog cov neeg ntxim hlub vim los ntawm lawv qhov tsis paub qab hau dab tsi, thiab ib txwm tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Rau ntawm theem no, Kuv xav tias nws tseem ceeb yuav tau qhia rau nej paub txog txoj kev muaj cai yog dab tsi, tej cim yog dab tsi, thiab nws sawv cev rau dab tsi. Muab hais dav dav tias, Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev muaj cai, Nws txoj kev muaj cai yog tej cim siab tshaj plaws thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv Tus Kheej txoj kev muaj cai sawv cev rau Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam. Yeeb vim yog qhov no, Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus los hais tau tias nws tus kheej yog Vajtswv? Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus hais tias nws tau tsim tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Tseeb tiag nws ua tsis tau hlo li! Vim nws tsis muaj peev xwm ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam tau; los txog niaj hnub tam sim no, nws yeej tseem tsim tsis tau ib yam dab tsi li Vajtswv, thiab yeej tsim tsis tau ib yam dab tsi uas muaj sia li. Vim hais tias nws tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, nws yeej tsis muaj txhua yam ntawm Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam, thiab qhov no raug npaj tseg raws li nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws puas muaj tib lub hwj chim ib yam li Vajtswv? Tseeb tiag nws tsis muaj hlo li! Yam uas peb hu tej kev ua ntawm Ntxwgnyoog, thiab tej txuj txij phim hwj uas Ntxwgnyoog tau ua rau pom yog dab tsi? Nws puas yog hwj chim? Puas tuaj yeem raug hu tau tias yog txoj kev muaj cai? Tseeb tiag nws tsis yog li! Ntxwgnyoog coj tej kev ua phem, thiab tej kev npau taws, tej kev puas tsuaj, thiab tej kev cuam tshuam txhua feem yeeb yam rau ntawm Vajtswv txoj dej num. Los tau ntau txhiab lub xyoos dhau los, dhau ntawm tej kev lwj liam thiab kev ua phem rau tib neeg ntiaj teb, thiab kev dag thiab kev ntxias dag tib neeg kom ua siab phem lim hiam thiab txhob lees txais yuav Vajtswv kom tib neeg taug kev mus rau lub hav tsaus ntawm txoj kev tuag, Ntxwgnyoog puas tau ua ib yam dab tsi tiav uas tsim nyog tib neeg yuav tau ua kev nco tseg, kev qhuas tseg, los sis kev tuav tseg? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas yuav raug nws ua lwj liam? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas raug nws ua puas tsuaj? Yog Ntxwgnyoog muaj lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai, tib neeg ntiaj teb puas tso Vajtswv tseg thiab tig mus rau txoj kev tuag? Vim Ntxwgnyoog tsis muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, yam uas peb yuav tsum hais txog lub ntsiab xaus ntawm tag nrho txhua yam uas nws ua yog muaj dab tsi xwb? Muaj cov neeg uas tsim lub ntsiab ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua tias yog kev dag ntxias, tiam sis Kuv ntseeg tias lub ntsiab txhais zoo li no tsis phim kiag li. Tej kev ua phem ntawm nws txoj kev ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb puas yog kev dag ntxias tiag tiag? Lub zog ua phem uas Ntxwgnyoog tau tsim txom Yauj, thiab nws txoj kev siab phem xav tsim txom thiab nqos nws, tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev dag ntxias nkaus xwb. Thaum tig sabi qab, mus saib ib ntsais muag, tej pab yaj thiab tej pawg tsiaj ntawm Yauj, muaj nyob txhij vog mus deb ncua muag thiab dav thoob plaws puag tim tej toj roob qis thiab tej roob siab, cia li ploj mus tag nrho lawm; ib ntsais muag xwb, Yauj txoj hmoov loj tshaj plaws tau ploj mus lawm. Qhov ntawd puas raug ua tiav tau los ntawm txoj kev dag ntxias? Tus yeeb yam ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua phim raws thiab haum raws tej ntsiab lus phem xws li kev ua puas tsuaj, kev cuam tshuam, kev rhuav pov tseg, kev ua kom raug mob, kev ua phem, kev ua siab phem lim hiam, thiab kev tsaus ntuj nti, thiab yog li tag nrho tej kev tshwm sim ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev phem thiaj sib khi nrog Ntxwgnyoog tej kev coj ua yam khiav tsis dhau, thiab nws faib cais tawm tsis tau los ntawm Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav muaj “hwj chim” loj npaum li cas los xij, txawm tias nws yuav siab tawv thiab siab hlob npaum li cas los xij, txawm tias nws rab peev xwm tsim kev puas tsuaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm tias nws tej tswv yim uas nws ua lwj liam thiab dag tib neeg yuav dav npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev ntse yuav yog kev ntxias dag thiab txawj dag los hawv tib neeg npaum li cas los xij, txawm tias yuav hloov pauv tau li cas los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm tsim yam muaj sia tau, yeej tsis muaj peev xwm tsim tej cai los sis tej kev cai tswj kav rau tag nrho txhua yam, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab tswj ib yam khoom twg li, txawm tias yuav yog yam muaj sia los sis tsis muaj sia. Nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas yug los ntawm nws los, los sis tshwm sim vim los ntawm nws; tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas raug tswj kav los ntawm nws, los sis nws yog tus tswj. Qhov txawv, nws tsis yog yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, tiams is, dhau qhov no lawm, yuav tsum ua raws Vajtswv txhua cov lubs txib thiab cov kev cai. Yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, nws yeej nyuaj heev rau Ntxwgnyoog los tuav tau ib tee dej los sis ib lub xuab zeb nyob rau ntawm daim av no; yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, Ntxwgnyoog yeej tsis tuaj yeem tshem tau tej ntsaum tawm mus ntawm daim av, cia tib neeg ntiaj teb nkaus xwb, cov uas Vajtswv tau tsim los. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, Ntxwgnyoog tseem qis dua tej paj li lij saum roob, tej noog uas ya saum nruab ntug, tej ntses nyob hauv dej hiav txwv, thiab tej kas nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tes dej num nyob rau ntawm tag nrho txhua yam yog yuav tsum tiam tag nrho rau txhua yam, thiab ua txoj dej num rau tib neeg ntiaj teb, thiab tiam Vajtswv txoj dej num thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias nws tus yeeb yam siab phem lim hiam yuav zoo li cas los xij, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb uas phem yuav zoo li cas los xij, tib yam uas nws tuaj yeem ua tau yog yuav tsum ua raws nraim li nws lub luag hauj lwm: kev tiam Vajtswv, thiab kev hu nkauj zoo mloog rau Vajtswv. Yam zoo li no yog lub tseem ntsiab thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj sia, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog luj hwj chim, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj kev muaj cai; nws yog Vajtswv ib yam khoom ua si, tsuas yog ib lub tshuab tiam Vajtswv xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog yeej tsis tawv ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab, dhau qhov no lawm, yeej ib txwm ua tib zoo mloog thiab tau ua raws li Vajtswv cov lus txib thiab cov kev cai tshwj xeeb, yeej tsis tawv dhau tej ntawd li, thiab, tseeb tiag, yeej tsis tawv los hloov pauv Vajtswv cov lus txib tau ywj siab. Tej no yog yam txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau Ntxwgnyoog, thiab yog li Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej kev txwv no. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Qhov no tseem tsis yog kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Ntxwgnyoog muaj kev nkag siab meej dua tib neeg lawm ntau txog qhov yuav coj li cas rau Vajtswv, thiab qhov yuav xam pom Vajtswv li cas, thiab ntau yam, rau hauv sab yeeb ceeb, Ntxwgnyoog pom Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev muaj cai tau meej heev, thiab muaj kev txaus siab tob txog lub hwj chim loj kawj nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov hauv paus ntsiab lus pab txhawb rau txoj kev siv ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws tsis tawv, kiag li, uas yuav saib tsis taus lawv li, los sis tsis tawv yuav ua txhaum rau lawv hlo li, los sis ua tej yam uas yuav ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab nws tsis tawv los cam txog Vajtswv qhov kev chim siab rau txhua yam. Txawm tias nws tus yeeb yam ib txwm yog dab phem thiab khav theeb los xij, Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej ciaj ciam thiab tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau nws lawm. Tau ntau phlom lub xyoos lawm, nws ua raws nraim kom nruj li tej ciaj ciam no, ua raws li txhua txoj kev cai thiab txoj lus txib uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, thiab yeej tsis muaj peev xwm tawv txaus los hla dhau qhov hom tseg no li. Txawm tias nws siab phem lim hiam los xij, Ntxwgnyoog yeej tseem ntse dua cov tib neeg qia vuab tsuab; nws paub tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab paub nws tus kheej tej ciaj cim. Los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua ntsig txog “kev zwm rau” nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog cov cai saum ntuj ceeb tsheej uas Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua txhaum tau rau, thiab vim tias nws yog thooj kiag li ntawm Vajtswv qhov tshwj xeeb thiab txoj kev muaj cai uas tag nrho txhua yam muaj kev hloov pauv thiab tsim noob neej nthuav dav mus muaj paus muaj ntsis, tias tib neeg ntiaj teb thiaj tuaj yeem nyob tau thiab huaj vam mus raws li lub hauv paus uas Vajtswv tau teeb tseg, tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem ua rau txoj lus txib no puas tau, thiab tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem hloov txoj cai no tau—vim tag nrho lawv los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes los, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib thiab txoj kev muaj cai los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Ntxwgnyoog ntsia ua qhov muag ntshaw heev rau Yauj los xij, yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai nws yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los tuav ib txoj plaub hau nyob ntawm Yauj lub cev li. Txawm tias Ntxwgnyoog yeej xeeb txawm muaj kev phem thiab kev lim hiam ntais ntuj los xij, tom qab Vajtswv tau tsim Nws txoj lus txib rau nws lawm, nws yeej tsis muaj kev xaiv tiam sis yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev cai xwb. Yog li, txawm tias Ntxwgnyoog yuav vwm loj vwm leg npaum nkaus li ib tug hma nyob rau ntawm cov yaj thaum nws tau ntsib Yauj los xij, nws tsis tawv txaus ua dhau tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj rau nws lawm, tsis tawv txaus ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab hauv txhua yam uas nws tau ua, Ntxwgnyoog tsis tawv ua txawv txav mus ntawm cov hauv paus ntsib lus thiab tej kev txwv ntawm tus Tswv Tsim cov lus—qhov no tseem tsis yog ib qho tseeb thiab los? Los ntawm qhov no nws tuaj yeem pom tias Ntxwgnyoog tsis tawv ua txhaum ib lo lus ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus li. Rau Ntxwgnyoog, txhua txhua lo lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los yog ib txoj lus txib thiab ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, ib qho kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai—txhawm rau pab txhawb Vajtswv txhua txhua txoj lus yog qhia txog Vajtswv txoj kev rau txim rau cov uas ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab cov uas tsis mloog lus thiab tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Ntxwgnyoog paub meej meej tias yog nws ua txhaum Vajtswv cov lus txib, ces nws yuav tsum lees txais yam yuav tshwm sim los ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Tej kev tshwm sim no nkaus xwb yuav zoo li cas? Tsis tas hais li, lawv yog nws txoj kev rau txim los ntawm Vajtswv. Ntxwgnyoog tej kev ua rau Yauj mas yog ib qho me me ntawm nws txoj kev lwj liam ntawm tib neeg, thiab thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tej kev ua no, tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg thiab tej lus txib uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog yog ib yam me me ntawm cov hauv paus ntsiab lus txhawb txhua txhua yam uas nws ua. Ntxiv rau qhov no, lub luag dej num thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog nyob hauv lub ntsiab no yog ib yam me me ntawm nws lub luag dej num thiab lub chaw nyob hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg xwb, thiab Ntxwgnyoog qhov mloog lus tag nrho rau Vajtswv hauv nws txoj kev sim Yauj siab yog ib yam me me ntawm qhov uas Ntxwgnyoog tsis tawv dhau ib qho luaj dev mub rau Vajtswv hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej yam me me no muab kev ceeb toom dab tsi rau nej? Nyob rau hauv tag nrho txhua yam, suav nrog Ntxwgnyoog tib si, tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas muaj peev xwm yuav ua txhaum rau cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas yuav muaj peev xwm tawv los ua txhaum tej cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, vim tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem hloov tau los sis khiav dim txoj kev rau txim uas tus Tswv Tsim rau txim rau cov uas tsis mloog lus rau tej cai no. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tsim cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim ua kom siv tau tej cai no, thiab tsuas yog tus Tswv Tsim lub hwj chim nkaus xwb thiaj li tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi tuaj yeem ua txhaum rau. Qhov no tsuas yog txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim nkaus xwb, thiab txoj kev muaj cai no nyob siab tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog li, thiaj tsis tuaj yeem hais tau tias “Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thiab Ntxwgnyoog yog tus loj ob.” Zam rau tus Tswv Tsim uas yog tus muaj txoj kev muj cai tshwj xeeb, tsis muaj lwm tus Vajtswv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Ntxwgnyoog tej txuj ci thiab tej peev xwm yeej siab dua tib neeg tej los xij, txawm tias nws tuaj yeem ua tej yam uas tib neeg muab tsis tau los xij, txawm tias koj yuav khib los sis ntshaw yam uas Ntxwgnyoog ua los xij, txawm tias koj yuav ntxub los sis dhuav tej yam zoo li no los xij, txawm tias yuav yog yam uas koj tuaj yeem pom lawv tau los sis pom tsis tau los xij, thiab txawm tias Ntxwgnyoog tuaj yeem ua tau ntau npaum li cas los xij, los sis txawm tias nws tuaj yeem ntxias dag tau tib neeg coob npaum li cas nkag los pe hawm thiab teev hawm nws los xij, thiab txawm tias koj yuav txhais lub ntsiab rau nws li cas los xij, koj tsis tuaj yeem hais tau tias nws muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Koj yuav tsum paub tias Vajtswv yog Vajtswv, nws tsuas muaj tib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab tshaj qhov no lawm, koj yuav tsum paub tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai, tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim tswj thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Vim hais tias Ntxwgnyoog tsuas muaj rab peev xwm ntxias dag tib neeg thiab tuaj yeem ua tus Vajtswv cuav, qog raws tej cim thiab tej txuj ci phim hwj uas tau ua los ntawm Vajtswv, thiab tsuas ua tiav tau qee yam zoo nkaus li Vajtswv xwb, koj tau ntseeg yuam kev tias Vajtswv tsis yog tib tug xwb, tias muaj ntau tus Vajtswv, tias cov Vajtswv sib txawv no yuav muaj tej txuj ci ntau dua los sis tsawg dua, thiab tias nws muaj lub hwj chim loj dav sib txawv uas lawv siv tau zoo. Koj ntaus nqi lawv qhov loj tshaj plaws raws tus txheej txheem ntawm qhov lawv los txog thiab raws lawv lub hnub nyoog, thiab koj ntseeg yuam kev tias muaj lwm cov vajtswv txawv ntawm Vajtswv mus lawm, thiab xav tias Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tsis yog tib lub xwb. Yog koj muaj cov tswv yim zoo li no, yog koj tsis lees paub qhov tsuas muaj Vajtswv tib tug nkaus xwb, tsis ntseeg tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, thiab yog koj tsuas ua raws los ntawm kev ntseeg ntau tus vajtswv xwb, ces Kuv hais tau tias koj yog tej khoom vuab tsuab ntawm yam muaj sia, koj yog lub cev tseem ntawm Ntxwgnyoog, thiab koj yog ib tug neeg phem tshaj plaws! Nej puas to taub txog yam uas Kuv tab tom qhia rau nej los ntawm kev hais cov lus no? Txawm tias yuav yog lub sij hawm, lub chaw, los sis koj tus duab sab tom qab yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum txhob feeb tsis meej rau Vajtswv nrog rau lwm tus tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom. Txawm tias koj tsis paub thiab nkag tsis tau los ze kom koj hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseeb ceeb tias yog li cas los xij, txawm tias Ntxwgnyoog tej kev ua thiab cov lus yuav pom zoo nrog koj txoj kev xav phem thiab txoj kev xav hauv nruab siab ntau npaum li cas los xij, txawm tias koj yuav ua tau zoo raws lawv npaum li cas los xij, txhob ua neeg ruam, txhob feeb tsis meej rau tej kev xav no, txhob tsis kam lees txais qhov muaj Vajtswv, txhob tsis kam lees txais Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, txhob thawb Vajtswv tawm ntawm lub qhov rooj mus thiab coj Ntxwgnyoog nkag los txauv Vajtswv qhov chaw nyob hauv koj lub siab thiab ua koj tus Vajtswv. Kuv tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov nej tuaj yeem xav hauv nruab siab tau yam yuav tshwm sim los ntawm qhov kev ua ntawd!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Vajtswv yog tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam, Nws lub hwj chim mas txawv tshaj lwm yam

Ntxiv Mus: 3. Yeej tsis muaj ib tug tub txib qaum ntuj twg uas yuav hu tau ua Vajtswv li, vim lawv yeej tsis muaj hnub tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam li

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No