2. Vim li cas ib txhia neeg uas tau tso txhua yam tseg thiab siv txhua yam rau Vajtswv lawm ho rais los ua cov neeg ua Vajtsev tes dej num

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Rau ib txhia neeg, ces txawm lawv yuav ntsib teeb meem dab tsi thaum ua lawv tes dej num los xij, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab lawv tsuas ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev xav phem, tej kev khwv yees xav hauv nruab siab, thiab tej kev ntshaw tas mus li xwb. Lawv tsuas ua kom zoo lawv lub siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab mas yeej tswj lawv tej kev ua tag mus li xwb. Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num uas lawv raug txib ntawd tiav hlo lawm los xij, lawv yeej tsis tau ib qho tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg zoo li ntawd ho vam khom dab tsi thaum ua lawv tes dej num mas? Lawv yeej tsis vam khom qhov tseeb los sis Vajtswv li. Qhov tseeb me me uas lawv to taub ntawd tsis tau muaj kev tswj hwm nyob rau hauv lawv lub siab; lawv thiaj li vam khom lawv tus kheej tej kev txawj thiab peev xwm xwb, vam khom rau tej kev paub uas lawv muab tau, thiab vam khom lawv tej kev tshaj lij, nrog rau lawv tus kheej lub siab khov kho los sis tej kev npaj siab zoo, los ua lawv tes dej num. Qhov no puas ua lawv tes dej num tau zoo? Qhov no puas ua lawv tes dej num kom tau txaus siab? Txawm hais tias qee lub sij hawm mas koj yeej vam khom koj tus kheej raws li ib txwm muaj, txoj kev xav hauv siab, tej kev xav pham, tej kev paub, thiab kev kawm los ua koj tes dej num kom tiav hlo, tsis muaj ib yam teeb meem txog keeb laj fai tshwm tuaj rau hauv qee yam uas koj ua. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li koj yeej tsis tau taug txoj kev yuam kev, tab sis muaj ib qho uas tsis muaj peev xwm yuav cia li tsis xam li: Nyob rau ntawm qhov txheej txheem ua koj tes dej num, yog koj tej kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, thiab koj tus kheej tej kev ntshaw yeej tsis hloov li thiab yeej tsis raug muab qhov tseeb coj los hloov li, thiab yog koj tej kev coj thiab kev ua yeej tsis ua raws li qhov keeb laj fai ntawm qhov tseeb, ces txog thaum kawg yuav tau dab tsi mas? Koj yuav rais mus ua ib tug neeg ua Vajtswv tej dej num. Qhov no ces yog kiag qhov uas sau rau hauv phau Vajluskub: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:22–23). Vim li cas Vajtswv ho hu cov neeg no uas siv zog thiab cov uas ua dej num, “nej cov uas ua hauj lwm lim hiam”? Muaj ib qho ntsiab lus uas yeej paub tseeb rau, thiab qhov ntawd ces yog qhov hais tias txawm tib neeg yuav ua tej dej num los sis hauj lwm dab tsi los xij, lawv tej kev txhawb siab, kev txhawb zog, kev npaj siab, thiab kev xav tshwm sim tag nrho los ntawm lawv txoj kev ntshaw rau tus kheej, tag nrho ces tsuas yog ua li lawv tus kheej lub tswv yim thiab tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej kev ua twb zoo xav thiab tej phiaj xwm ces puav leej khiav ncig lawv lub koob npe, lub meej mom, kev qhuas tus kheej, thiab tej yam uas yuav tshwj sim tom ntej. Hauv qhov tob, ces lawv tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv tsis ua raws li qhov tseeb keeb laj fai. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj nrhiav tam sim no? (Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thiab ua peb tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum.) Koj yuav ua dab tsi kiag thaum ua koj tej dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum? Thaum hais txog koj qhov kev npaj siab thiab tej tswv yim thaum ua tej yam dab tsi, koj yuav tsum kawm kom paub hais tias ua lawv puas haum raws li qhov tseeb, nrog rau seb koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim puas yog npaj kom ua tiav hlo koj tus kheej tej kev ntshaw rau tus kheej xwb los sis yog ua rau qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev. Yog hais tias koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim yeej haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav ua tau koj tes dej num raws nraim li koj txoj kev xav; txawm li cas los xij, yog lawv tsis haum nrog rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum tig ceev ceev rov qab thiab tso txoj kev ntawd pov tseg. Txoj kev ntawd tsis yog txoj yog, thiab koj tsis muaj peev xwm xyaum ua li ntawd; yog koj taug txoj kev ntawd mus txuas ntxiv, ces txog thaum kawg koj yuav ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ntsib Yuav Pom Vajtswv Tej Lus Tau Li Cas hauv Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm hais tias tib neeg yuav muaj txuj ci, peev xwm, los sis kev txawj dab tsi los xij, yog tias lawv tsuas cia li ua thiab txhawb lawv tus kheej hauv qhov kev ua lawv tes dej num, thiab, txawm hais tias lawv yuav ua dab tsi los xij, lawv tsuas vam khom rau lawv tej kev xav hauv nruab siab los sis tej kev xav phem, los sis rau lawv tus kheej tej dag zog thaum uas lawv txhawb lawv tus kheej, thiab yeej tsis nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi los sis kev cheem tsum nyob hauv lawv lub siab uas hais tias, “Kuv yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Kuv tab tom ua kuv tes dej num”; thiab lawv lub zog txhawb lawv yog los ua lawv txoj hauj lwm kom zoo thiab ua lawv tej hauj lwm kom tiav xwb, ces tsis yog tias lawv yog tus neeg uas ua neej nyob raws li lawv tej peev xwm, tej kev txawj, tej txuj ci, tej rab peev xwm, thiab tej kev txawj tshaj lij tag nrho xwb lov? Puas muaj cov tib neeg zoo li no coob leej? Nyob rau hauv txoj kev ntseeg, lawv tsuas yog xav txog kev txhawb lawv tus kheej, muag lawv tus kheej lub dag zog, thiab muag lawv tus kheej tej kev txawj tshaj lij xwb. Muab hais kiag ces yog thaum Vajtswv lub tuam tsev muab tej hauj lwm dog dig rau tib neeg ua, feem coob ces xav ua ntej tso mam li ua tes hauj lwm ntawd xwb. Txhua yam lawv ua ces yog txhawb lawv tus kheej xwb. Qee zaus ces qhov ntawd txhais tias siv lawv lub qhov ncauj los hais lus me ntsis; qee zaus ces nws txhais tias siv lawv ob txhais tes thiab lub zog ntawm lub cev; thiab qee zaus ces nws txhais tias siv lawv ob txhais ceg khiav mus khiav los. Vim li cas thiaj li hais tias ua neej vam khom rau tej ntawd yog siv ib tug tib neeg lub zog, dua li qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua? Thaum ib tug neeg twg tau lees txais ib txoj hauj lwm uas Vajtswv lub tuam tsev tau muab rau lawv lawm, lawv tsuas xav txog qhov tias yuav ua li cas kom tiav sai li sai tau, kom lawv thiaj li tuaj yeem qhia tau rau lawv cov thawj coj kom tau txais lawv txoj kev qhuas xwb. Tej zaum lawv yuav nthuav tawm ib txoj kev npaj ua ib kauj ruam zuj zus, thiab tej zaum saib zoo li lawv rau siab, tiam sis lawv tsuas yog mob siab rau kom tiav txoj hauj lwm kom lwm tus thiaj li pom xwb, los sis thaum lawv tab tom ua txoj hauj lwm ntawd, lawv teeb lawv tus kheej tej qauv quag los mus txiav txiv rau lawv tej kev ua hauj lwm, raws li qhov lawv ua tau xws li tias kom lawv thiaj li mus txog rau txoj kev zoo siab thiab kev txaus siab, thiab ua kom tiav qib ntawm qhov kev zoo tiav log uas lawv rau siab ntso rau. Txawm hais tias lawv yuav teeb tej qauv quag dab tsi rau lawv tus kheej los xij, yog tias lawv tsis txuas rau qhov tseeb, thiab lawv tsis nrhiav qhov tseeb, los sis los nkag siab thiab lees paub yam Vajtswv hais lawv ua ntej lawv ua, tiam sis cia li ua yam qi muag nti yam feeb tsis meej xwb, ces yam lawv tab tom ua ntawd tsuas lam yog kev txhawb tus kheej xwb. Lawv ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, los ntawm lawv tus kheej lub siab los sis lawv tej peev xwm, los sis lub zog ntawm lawv tus kheej tej rab peev xwm los sis tej kev txawj tshaj li xwb. Lub txim ntawm qhov kev ua li no yog dab tsi? Tej zaum txoj hauj lwm twb ua tiav lawm, thiab tej zaum tsis muaj leej twg pom qhov kev txhaum, thiaj tej zaum koj yuav zoo siab heev—tiam sis, thaum tab tom ua, qhov ib, koj tsis nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab qhov ob, koj tsis ua kom kawg koj lub siab lub ntsws, thiab kawg koj lub dag lub zog—koj tsis tau muab tag nrho koj lub siab tso plhuav rau hauv txoj hauj lwm ntawd. Yog tias koj tau nrhiav qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam lawm, ces koj yeej yuav ua tiav cuaj feem-kaum ntawm txoj hauj lwm ntawd, thiab koj los kuj muaj peev xwm to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nkag siab zoo tias yam koj tab tom ua yog raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis ua tib zoo ua thiab ua dog ua dig xwb, ces txawm txoj hauj lwm tiav lawm los xij, koj yuav tsis paub hauv koj lub siab tias txoj hauj lwm ntawd tiav zoo npaum li cas. Koj yuav tsis muaj dab tsi ntsuas, thiab koj yuav tsis paub tias seb tes hauj lwm ntawd puas haum raws li Vajtswv lub siab nyiam los sis qhov tseeb. Yog li ntawd, yog yuav piav qhia ib txoj kev ua dej num twg ntawm ib tug yam ntxwv zoo li no, mas yuav tsum muaj plaub lo lus uas hais tias—txhawb koj tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Ua Neej Vam Khom Rau Dab Tsi Kiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tag nrho txhua yam uas kuv tau hais dhau los no—muab tag nrho nej lub siab lub ntsws, txoj sia, thiab dag zog rau hauv txoj kev hlub Vajtswv—nej tsuas yog siv zog xwb; tiam sis nej yeej tseem tsis tau siv tag nrho nej lub siab lub ntsws, thiab txoj sia. Nej yeej tseem ua peb kis no tsis tau tiav. Nej tsuas paub muab nej lub zog tso rau hauv nej tes dej num xwb. Raws li Vajtswv pom ne koj ho yog tus neeg zoo li cas? (Ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num.) Nej puas xav ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num? Nej yeej tsis xav ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num li, tiam sis nej yeej tseem ua dej num—thiab dab tsi ntxiv, nej zoo siab heev rau qhov ntawd thiab yeej tsis dhuav qhov ntawd li. Qhov no yog txoj kev uas nej taug. Nej tsis xav los ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, tiam sis nej nquag plias ua dej num xwb—qhov no tsis yog qhov sib txawv lov? Vim li cas thiaj li muaj li no? Nws yog vim txoj kev uas koj taug, uas txiav txim siab tias thaum kawg lub hom phiaj twg uas koj yuav caum kom cuag. Yog muab hais ua cov lus kom yooj yim ces, qhov no txhais tau hais tias “koj sau yam koj tseb.” Txoj kev koj taug yog txoj ntawm ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num taug, thiab txoj kev koj tau xaiv lawm yog txoj ntawm ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num xaiv, yog li ntawd qhov no txhais tau hais tias thaum kawg koj yuav cia li yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Vim koj ib txwm txhawj txog qhov siv koj tus kheej lub dag zog, thiab tsis kam siv ib lub zog los sis tseg ib txoj kev xav, tsis xav muab koj lub siab lub ntsws thiab txoj sia rau txoj kev hlub Vajtswv tus uas yog koj tus Tswv li, vim li ntawd qhov tshwm sim los thaum kawg ces tsuas yog qhov tias koj muab koj lub zog los siv xwb; vim li ntawd, thaum kawg koj thiaj li dhau los ua dej num. Tsis muaj qhov sib txawv nyob rau ntawm no li. Qhov sib txawv yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg tsis xav los ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab thaum lawv hnov qee tus hu lawv ywj siab, ua rau lawv tsis zoo siab li. Lawv xav tias, “Qhov ntawd tsis yog hais lus thuam kuv lov? Qhov ntawd tsis yog muab kuv saib qis dhau lawm lov? Nws qhia txog ib txoj kev xaiv tib neeg ntsej muag rau lwm tus, tsis yog lov? Kuv tau siv kuv lub dag lub zog ntau heev lawm. Kuv yuav ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau li cas?” Koj hais yog lawm; koj tau siv zog ntau heev lawm—thiab qhov ntawd ua rau koj yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num uas dawb huv. Koj yuav tsum xav txog qhov uas tsis yog siv dag zog xwb, tiam sis xav txog qhov muab tag nrho koj lub siab rau qhov ntawd thiab. Ua kom tiav qhov no yam li ib tug qauv quag. Hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab lub ntsws thiab txoj sia. Koj yuav tsum siv tej ntawd mus rau dab tsi? Koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab lub ntsws thiab txoj sia rau txoj kev ua koj tes dej num kom zoo, thiab qhov ua li no, Vajtswv yuav pom tias koj yog ib tug neeg zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Qho Zoo Nkaus Li Tib Neeg ntawd Cheem Tsum Kev Ua Koj Tes Dej Num Kom Tiav Zoo Kom Kawg Koj Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum koj ua tiav ib txoj hauj lwm los sis ua ib teg dej num twg, hais txog yam ntawd xwb, tias txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb tiav mus zoo li cas, thiab txoj kev uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb ho tiav mus zoo li cas? Kev tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces tsis muaj kev sib cuag rau qhov tseeb. Tej zaum koj yuav ua koj tes dej num, tiam sis nws tsuas cuam tshuam me ntsis txog qhov tseeb xwb; nws tsuas yog ib hom cwj pwm zoo, thiab kuj tuaj yeem hais tau tias yog ib teg dej num zoo thiab xwb, tiam sis yeej tseem muaj qee yam nyob nrug deb ntawm qhov no thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb. Ob yam no mas sib txawv. Yog li ntawd, yam dab tsi ua rau ob yam no sib txawv? Thaum koj tab tom ua yam no, koj yuav tsum muaj ib tug ciaj ciam twg thiab qee yam kev cai twg. Ib qho ntawm cov no ces yog qhov tias koj tsis ua kom muaj kev puas tsuaj rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev; lwm qhov ces yog qhov tias koj maj rawm me ntsis ntxiv, thiab tias koj raug txom nyem me ntsis, tsis tau noj tsis tau pw raws sij hawm li. Koj tau ua tiav tag nrho txhua yam no lawm, thiab, yog tias tsis muaj tej yam kev cai coj nruj uas raug rau koj, ces tej zaum koj tes dej num haj tseem yuav tiav tau yam txaus siab hlo. Txawm li cas los xij, muaj dua ib yam ntxiv thiab: Koj puas tau khawb thiab tshawb pom tus moj yam qias vuab tsuab twg uas nyob rau hauv koj thaum koj ua yam no? Qhov ntawd ces yog, koj puas tau khawb thiab tshawb pom tej tswv yim dab tsi uas koj muaj thiab yam dab tsi uas muaj nyob rau hauv koj uas Vajtswv tsis txaus siab thaum koj ntsib qhov teeb meem no? Los ntawm txoj kev ua tes dej num no thiab kev ua yam no, koj puas muaj ib txoj kev to taub tshiab txog koj tus kheej, thiab koj puas tau nrhiav tau ib qho tseeb uas koj tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub? (Qhov ntawd mas tshwm sim tsawg tshaj plaws. Muaj qee zaus, kuv tsuas yog to taub ntiav ntiav txog kuv txoj kev khav theeb xwb, ces tom qab ntawd kuv cia li tsis to taub ntxiv li lawm.) Yog li ntawd ces feem ntau yog koj muaj ib txoj kev to taub raws tus qauv thiab kev tshawb xav xwb, tsis yog kev to taub tiag tiag. Yog tias koj tsis caum qhov tseeb, ces, tab txawm hais tias koj tsis tau ua ib yam dab tsi yuam kev los sis lim hiam heev, thiab koj tsis tau ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb, thiab yam sab nraud, saib zoo li koj yog ib tug tib neeg zoo uas muaj kev ua neej zoo los xij, koj yeej tseem tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb, los sis tsis tau txais ib qho tseeb kiag li. Koj txoj kev “tsis tau ua ib yam dab tsi yuam kev” thiab txoj kev saib rau sab nraud zoo li yog ib tug neeg zoo uas muaj kev ua neej ntawd mas tsis mus raws li qhov tseeb los sis kev xyaum ua raws qhov tseeb li. Nws muaj ib kis kem lawm, ib qho sib txawv lawm, ntawm qhov no thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb. Yog li ntawd, muaj ntau leej tib neeg ntseeg Vajtswv, thiab tom qab ib ntus lawm ces lawv pom tias lawv yog cov tib neeg uas tsuas siv dag zog xwb. Thaum lawv nyuam qhuav xub pib, lawv tsis npaj txog qhov yuav ntseeg li no, yog li ntawd vim li cas lawv thiaj li dhau los ua cov tib neeg uas ua txhua yam los ntawm kev tawm dag zog xwb? Lub ntsiab lus ntawm “txoj kev ua txhua yam los ntawm kev tawm dag zog” yog txhais li cas? Nws txhais hais tias yog los ua dej num, los ua ib yam khoom siv. Vim li cas koj thiaj li dhau los ua cov tib neeg uas ua dej num? Koj puas xav los ua dej num li no mas? Thaum koj pib ntseeg, koj yeej tsis tau npaj txog qhov yuav los ua dej num li; koj txoj kev npaj yog: “Kuv yuav tsum ntseeg tiag tiag, kuv yuav tsum to taub qhov tseeb, thiab, nyob rau thaum kawg, kuv yuav tsum sawv mus rau saum ntuj. Yam tsawg kawg mas kuv yuav tsum tsis tuag.” Thiab, tom qab uas ntseeg tau ib ntus lawm, ces koj xav hais tias, “Kuv yuav tsum ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab kuv yuav tsum mloog Vajtswv lus.” Tiam sis vim li cas koj thiaj li dhau los ua cov tib neeg uas siv lawv tus kheej lub dag zog yam tsis paub txog li? Nws yog vim hais tias koj yeej tsis to taub qhov tseeb txog qhov tseeb ntawm tej cheeb tsam ib puag ncig uas Vajtswv npaj rau koj los sis thaum lub sij hawm ua koj tes dej num li, thiab koj ib txwm siv koj lub dag zog los hloov ua koj tes dej num xwb—qhov ntawd yog qhov laj thawj.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tib neeg ntsuas lwm tus, lawv ua li ntawd raws li lawv tes hauj lawm uas ua tau tiav hlo. Thaum Vajtswv ntsuas tib neeg, Nws ua li ntawd raws li tib neeg tus yeeb yam. Nyob rau cov uas nrhiav txoj sia, Povlauj yog ib tug uas tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog ib tug uas yeej tsis txo hwj chim los sis mloog lus kiag li, los sis nws yeej tsis paub nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog tawm tsam Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws yog ib tug uas tsis tau muaj kev ntsib kev pom kom ntxaws ntxaws, thiab yog ib tug uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Petus mas txawv. Nws paub nws tej yam tsis zoo, tej kev qaug zog, thiab nws tus moj yam uas qias vuab tsuab li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab yog li ntawd nws muaj ib txoj kev xyaum ua los mus hloov nws tus moj yam; nws tsis yog ib tug ntawm cov uas tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb tab sis tsis muaj qhov tseeb. Cov uas hloov lawm ces yog cov neeg tshiab uas tau raug cawm tau lawm, lawv yog cov uas zoo tsim nyog nrhiav qhov tseeb lawm. Cov neeg uas tsis hloov ces yog cov uas poob qab raws tus yeeb yam; lawv yog cov uas tsis tau raug cawm tau, qhov ntawd ces yog, cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais. Vajtswv yuav tsis nco qab lawv tsis hais lawv tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Thaum koj muab qhov no coj los piv rau koj tus kheej txoj kev nrhiav, ces qhov uas seb koj yog tib hom neeg li Petus los sis Povlauj ntawd ces yeej tsim nyog pom meej meej lawm. Yog hais tias tseem tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj nrhiav ntawd, thiab txawm hais tias hnub no koj tseem khav theeb thiab muaj plhus li Povlauj, thiab tseem txawj dag thiab hais lus tshaj tshaj li nws, ces koj yeej yog ib tug neeg lwj liam ua swb tiag tiag li. Yog koj nrhiav tib yam uas Petus nrhiav, yog koj nrhiav kev xyaum ua thiab kev hloov tiag tiag, thiab tsis khav theeb los sis txhob txwm, tab sis tsuas yog nrhiav ua koj tes dej num xwb, ces koj yuav yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav ua tau txoj kev yeej. Povlauj tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb los sis qhov kev qias vuab tsuab, haj yam tsis paub nws tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Nws yeej tsis tau hais txog nws tej kev tawm tsam Khetos yam txaus ntxub kawg ntawd li, los sis nws yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Nws tsuas piav txog luv luv xwb thiab, nyob tob hauv nws lub siab, nws yeej tsis tau nyoo Vajtswv tag nrho li. Txawm hais tias nws twb ntog ntawm txoj kev mus rau Damaxaka, los nws yeej tsis saib kom tob hauv nws tus kheej li. Nws yeej tsuas txaus siab ua hauj lwm tag zog xwb, thiab nws tsis muab kev paub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam qub xam ua tej qhov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws li. Nws txaus siab rau qhov uas tsuas laj hais qhov tseeb, nrog rau kev muab ib qho tshuaj ntawm nws txoj kev txawj xav rau lwm tus xwb, thiab qhov uas nws tsis tsim txom Yexus cov thwj tim lawm ntawd coj los nplig nws tus kheej thiab zam txim rau nws tus kheej rau nws tej kev txhaum yav tag los. Lub hom phiaj uas nws caum nrhiav ntawd ces tsis muaj dab tsi tshaj lub kaus mom vajntxwv rau yav pem suab thiab tes hauj lwm ib nyuag ntu ntawd xwb, lub hom phiaj nws caum nrhiav ces yog txoj hmoov hlub nplua mias xwb. Nws tsis yog nrhiav qhov tseeb kom txaus, los sis nws tsis yog nrhiav kev nce qib mus kom tob tshaj lawm hauv qhov tseeb uas nws tsis to taub ua ntej ntawd. Nws qhov kev paub txog nws tus kheej ces yog li ntawd thiaj hais tau hais tias yog qhov cuav xwb, thiab nws tsis lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov uas nws muaj cuab kav ua hauj lwm tsis tau txhais hais tias nws muaj qhov kev paub txog nws tus kheej tus yeeb yam los sis lub ntsiab tseem ceeb; qhov nws tsom ntsoov rau ces tsuas yog tej kev xyaum ua sab nraud xwb. Qhov nws rau siab ntso rau, tshaj qhov ntawd, ces tsis yog kev hloov, tab sis yog kev paub xwb. Nws tes hauj lwm ces tag nrho puav leej yog qhov tau los ntawm Yexus qhov kev tshwm sim rau nws nyob rau ntawm txoj kev mus rau Damaxaka xwb. Nws tsis yog tej yam uas nws txiav txim siab ua thaum xub thawj, los sis tsis yog tes hauj lwm uas tshwm sim tom qab nws tau lees txais kev qhuab qhia rau nws tus moj yam qub lawm. Tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, nws tus moj yam qub tsis hloov, thiab yog li ntawd nws tes hauj lwm thiaj theej txhoj tsis tau rau nws tej kev txhaum yav tag los tab sis tsuas lam ua ib qho nyuag dej num nrog rau cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd xwb. Rau tej tus neeg zoo li no, tus uas nws tus moj yam qub tsis hloov—qhov ntawd ces hais tias, tus uas tsis tau txais kev cawm dim, thiab haj yam tsis muaj qhov tseeb—nws tsis muaj hnub yuav muaj cuab kav rais los ua tau ib tug uas Tswv Yexus lees txais li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Leej twg yog Vajtswv cov neeg thiab leej twg yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num

Ntxiv Mus: 3. Tej yam ntxwv twg uas cov neeg ua Vajtswv tes dej num yuav tsum tau muaj mas thiaj li rais los ua tau Vajtswv cov neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No