1. Leej twg yog Vajtswv cov neeg thiab leej twg yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov xwm txheej tam sim no mas tsis yog qhov dhau los lawm, thiab Kuv tes hauj lwm tau nkag mus rau ib qho chaw pib dua tshiab lawm. Qhov ntawd yog li ntawd, ces yuav muaj ib txoj hau kev tshiab: Tag nrho cov uas pom Kuv txoj lus thiab lees txais nws ib yam nkaus li lawv txoj sia kiag ces yog cov neeg hauv Kuv lub nceeg vaj, thiab nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj, ces lawv yog cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj. Vim lawv lees txais txoj kev coj ntawm Kuv cov lus, txawm hais tias lawv raug hu ua Kuv cov neeg, los lub koob npe no yeej tsis muaj ib qho uas yuav qis tshaj qhov uas raug hu ua Kuv “cov tub.” Qhov tau raug muab ua Vajtswv cov neeg lawm, ces sawv daws yuav tsum ua dej num nrog rau qhov kev mob siab tshaj plaws nyob hauv Kuv lub nceeg vaj thiab ua kom lawv tes dej num tiav hlo nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj. Leej twg los xij uas ua txhaum rau Kuv cov kev cai tswj fwm ces yuav tsum tau txais Kuv qhov kev rau txim. Qhov no yog Kuv cov lus ntuas rau sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 1” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg lawm, nej yuav tsum muaj cuab kav qhuas Kuv lub npe; qhov ntawd ces yog, sawv ua tim khawv nyob rau thaum raug kev sim siab. Yog leej twg npaj yuav ua txuj ntxias Kuv thiab zais qhov tseeb tsis qhia Kuv, los sis ua tej yam poob ntsej poob muag tom Kuv nrab qaum, cov neeg ntawd yuav, yam tsis muaj kev zam li, raug ncaws tawm thiab tshem tawm ntawm Kuv lub tsev mus nyob tos Kuv mam li saib xyuas lawv. Cov uas tsis ua lub siab ncaj thiab tsis coj li tej me tub me nyuam rau Kuv yav tag dhau los, thiab cov uas rov sawv los tab meeg txiav txim rau Kuv—lawv, tib si, yuav raug ncaws tawm ntawm Kuv lub tsev mus. Cov uas yog Kuv cov neeg mas yuav tsum muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav thiab nrhiav kev paub txog Kuv tej lus. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas Kuv thiaj li yuav qhia kom paub, thiab lawv thiaj li yuav tau nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia tiag tiag, yuav tsis raug qhuab ntuas teem txim. Cov uas, tsis ua kom pom hais tias yeej muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav, rau siab ntso npaj rau lawv tus kheej lub neej yav pem suab xwb—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis npaj lawv tej kev ua kom haum Kuv lub siab, tab sis tsuas yog cev tes thov xwb—cov tsiaj zoo li neeg thov khawv no ces Kuv yeej yuav tsis muaj hnub siv hlo li, vim txij kiag thaum lawv yug los, lawv yeej tsis paub dab tsi txog kev txawj xav rau Kuv tej nra hnyav ntawd li. Lawv yog cov neeg uas tsis muaj kev xav li lwm tus li; cov neeg ntawd ces yog txom nyem los ntawm “tsis tau zaub mov txaus” rau saum lub hlwb, thiab yuav tsum mus tsev mus noj “zaub mov” ntxiv. Kuv tsis muaj dab tsi siv txog cov neeg zoo li ntawd. Nyob rau hauv Kuv cov neeg, txhua tus yuav tsum tau paub Kuv ua ib qho dej num ua kom pom mus kom txog qhov kawg, ib yam nkaus li noj mov, hnav ris tsho, thiab pw tsaug zog, tej yam uas yus tsis muaj hnub yuav nov qab ib pliag li, es kom txog thaum kawg, kev paub Kuv ces kom yog tej yam yus paub zoo npaum nkaus li noj mov—tej yam uas nej ua tau yam tsis siv zog hlo li, nrog rau txhais tes uas xyaum ua. Hos hais txog cov lus uas Kuv hais, txhua lo twg mas yuav tsum tau ntseeg kom kawg kawg thiab khaws mus siv kom tag nrho; tsis txhob tsuas lam khaws mus siv ib nyuag nrab kom tag kev tag cai nkaus xwb. Leej twg los xij uas tsis mloog Kuv cov lus ces yuav muab xam hais tias tawm tsam Kuv ncaj qha; leej twg los xij uas tsis noj Kuv tej lus, los sis tsis nrhiav kev kawm kom paub lawv, ces yuav raug xam hais tias tsis quav ntsej txog Kuv, ces yuav raug cheb tawm ncaj qha ntawm lub plag tsev ntawm Kuv lub tsev mus. Qhov no mas vim yog, ib yam li Kuv twb tau hais yav tag los lawm, qhov Kuv xav tau tsis yog neeg coob, tab sis yog cov zoo xwb. Ntawm ib puas leej neeg twg, yog muaj ib leeg muaj peev xwm paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, ces Kuv yeej txaus siab muab cov seem cuam pov tseg es tsom ntsoov qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb rau tus ib leeg no. Los ntawm qhov no los ces nej yeej pom hais tias nws tsis yog hais tias muaj neeg coob ces txawm yuav ua tau kom Kuv tshwm sim los sis txawm yuav ua tau lub neej li Kuv. Qhov kuv xav tau ces yog cov mog (txawm hais tias tej res npluag txawm tsis muaj noob puv heev los xij) thiab tsis yog cov txhauv (txawm hais tias tej res npluag txawm yuav muaj noob puv nkaus kom txaus qhuas npaum li cas los xij). Hos hais txog cov uas tsis quav ntsej nrhiav, tab sis yog cov uas tsuas nyob yam niag tub nkeeg ntsuav, lawv yuav tsum cia li tawm lawv mus ntsiag to xwb; Kuv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm, tsam lawv pheej coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe ntxiv mus. Hais txog tej uas Kuv yuav tsum tau ntawm Kuv cov neeg, Kuv yuav xaus rau cov lus qhuab qhia no rau tam sim no, thiab yuav tos rau txim ntxiv mus, nyob ntawm seb tej xwm txheej ho hloov mus li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 5” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib tug neeg uas muaj peev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau yeej muaj peev xwm tso lawv tus kheej tawm ntawm txhua yam hauv lub ntiaj teb, thiab tau txais kev kav los ntawm Vajtswv. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag yeej raug txiav tawm thiab raug txwv tag nrho. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov neeg uas coj ncaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog cov neeg uas npaj siab rau Vajtswv. Tsuas yog cov neeg uas ua lub neej txaus siab nyob tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb thiaj saib lub neej muaj nqi, txaus siab sib koom rau sab ntsujplig, nqhis Vajtswv cov lus, thiab caum nrhiav qhov tseeb. Leej twg tsis txaus siab ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis xyaum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tsis muaj nuj nqi dab tsi thiab yog tus cuav xwb, tau cuam tshuam rau lub ntiaj teb thiab tsis muaj txoj sia; txawm lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv los xij, lawv tsuas tsa ncauj thov vajtswv xwb. Cov neeg uas Vajtswv ua tiav tau zoo txhij txhua yog cov neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Nws lub xub ntiag. Yog li ntawd, cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yeej tau txais koob hmoov ntau heev. Cov neeg uas ntshai siv lub sij hawm los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom thawm hnub, cov neeg uas muaj hauj lwm ntau rau sab nrauv thiab saib qis rau kev to taub lub neej txoj sia—tag nrho cov neeg no yog neeg siab dag thiab yuav tsis muaj caij loj hlob rau yav tom ntej. Hos cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cov neeg uas muaj peev xwm sib qhia siab tiag nrog Vajtswv yog Vajtswv cov neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib tug mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev thiab lub nceeg vaj—lub npe luag hauj lwm no los qhov twg los? Nws los ntawm qhov kev lees lub nra ntawm tej kev ua thiab, los ntawm qhov kev to taub qhov tseeb, ces koj tau caum nrhiav qhov tseeb thiab tau los txog rau ib theem twg ntawmtxoj kev hloov pauv nyob rau hauv koj tus moj yam lawm; ces tam sim no koj muaj cuab kav nyoo zwm rau Vajtswv thiab hwm Nws, thiab koj tau rais los ua ib tug mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Zoo ib yam li Yauj thiab Petus, koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom thiab kev qias vuab tsuab ntxiv lawm. Koj muaj cuab kav los nyob ywj siab hlo rau hauv Vajtswv lub tsev thiab hauv Nws lub nceeg vaj lawm, thiab koj yuav tsis tau tawm tsam koj tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm; koj ces, raws li qhov Vajtswv pom ces, yog ib yam khoom uas tsim tawm los thiab ib tug tib neeg tiag tiag li lawm. Qhov no txhais tau hais tias lub sij hawm txom nyem uas ib tug neeg uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tau tiv ntawd ces dhau tag nrho lawm; tam sim no yog lub sij hawm thaj yeeb, xiv fab thiab zoo siab lawm, uas ib tug neeg muaj cuab kav ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj ntawm tus Tswv Tsim lub ntsej muag thiab ua neeg nyob nrog Vajtswv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog peb saib rau ntawm kab lus “cov neeg tiam Vajtswv” kom raws nrais li lo lus sau kiag ntawm no, yog yuav kom to taub nws raws li lub ntsiab lus ntawm tib neeg cov lus, ces nws txhais hais tias yog cov neeg uas ua hauj lwm ib nyuag ntu uas ua hauj lwm rau ib qho kev lag luam twg los sis ib txoj hauj lwm twg, thiab cov uas thaum twg xav tau lawv ua hauj lwm ces mam hu xwb. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, mas pab neeg uas hu ua cov neeg tiam Vajtswv ntawd yog cov uas yuav tsum muaj xwb. Thaum cov neeg ntawd los txog ntawm Vajtswv lub tsev lawm, thiab los txog ntawm Vajtswv lub chaw ua hauj lwm lawm, mas lawv yeej tsis paub dab tsi txog Vajtswv los sis txog txoj kev ntseeg li, los sis lawv yeej tsis paub dab tsi txog Nws tes hauj lwm los sis Nws txoj kev npaj cawm tib neeg li. Lawv tsis to taub dab tsi li; lawv tsuas yog cov neeg dog dig xwb. Cov neeg dog dig hauv Vajtswv lub tsev hu li cas? Cov tsis ntseeg. Thaum cov neeg uas tsis ntseeg nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag los rau ntawm Vajtswv lub tsev, ces lawv ho ua tau dab tsi? Vajtswv ho xav tau dab tsi los ntawm lawv los kiag? Vim tib neeg muaj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab vim lawv tus yeej yam ntsiab tseeb, qhov uas lawv ua tau ces tsuas yog ua raws li qhov uas lawv raug qhia kom ua xwb, ua raws nraim li tej lus qhia uas Vajtswv muab rau lawv xwb, mus rau qhov uas Nws tes hauj lwm coj lawv mus xwb, thiab paub tej lus uas Nws cov lus pub lawv paub xwb. Tag nrho qhov uas lawv ua tau ces tsuas yog paub xwb; lawv yeej tsis muaj kev nkag siab hlo li. Nyob rau txhua txhua qhov ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas Nws cheem tsum, tib neeg tsuas koom tes tau twj ywm xwb, lawv yeej tsis ntaus thawj hlo li. Yog koj xav ntaus thawj tiag, ces koj yuav tsum tau to taub qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav! “Twj ywm” ntawm no mas txhais tau hais tias koj tsis paub xyov Vajtswv xav ua dab tsi li, koj tsis paub lub ntsiab ntawm qhov uas Nws kom koj ua los sis qhov uas muaj nuj nqis nyob rau hauv, thiab koj tsis paub xyov koj tsim nyog tau txoj kev twg. Thaum koj los rau hauv Vajtswv lub tsev, koj zoo li ib lub tshuab; Vajtswv siv koj ua li cas ces qhov ntawd yog qhov uas koj yuav tau ua xwb. Vajtswv xav tau koj ua dab tsi? (Ua ib yam khoom rau Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog qhov tseeb los txiav txim rau noob neej.) Yog lawm; koj yog ib yam khoom rau Vajtswv los hais Nws tej lus rau. Dab tsi ntxiv thiab? Koj tej peev xwm, puas yog? Cov tib neeg dog dig tej kev xav puas suav rau thiab mas? Vajtswv tsuas siv koj yog hais tias koj muaj kev xav li tib neeg sawv daws. Yog koj lub siab ntsws tsis zoo, ces koj yeej tsis zoo txaus yuav ua ib tug tiam Vajtswv li thiab. Dab tsi ntxiv thiab? (Yus tej kev txawj thiab lub zog.) Muab ua lwm lo lus hais, tag nrho ntau yam kev txawj uas tib neeg muaj. Dab tsi ntxiv thiab? (Qhov kev txiav txim siab ruaj khov los koom tes nrog Vajtswv.) Qhov no yog tej yam uas Nws cheem tsum ib yam nkaus li thiab; nws yog ib qho kev ntshaw nyob hauv tib neeg kom mloog thiab ua raws li hais, thiab kuj hais tau hais tias yog qhov kev ntshaw tej yam zoo thiab qhov kaj. Yog peb hu qhov ntawd ua ib qho kev txiav txim siab ruaj khov, ces ntshe qhov ntawd yuav pov puag tau nqaim zog lawm. Txoj kev ntshaw mas nthuav dav dua, thiab tej ntawd mas me zog kev txiav txim siab ruaj khov yog hais txog qhov nthuav dav. Qhov ntawd ces yog, koj pib ntawm ib qho kev ntshaw, tsuas yog tom qab koj muaj ib qho kev ntshaw lawm xwb mas koj thiaj li maj mam tsim muaj ntau yam kev txiav txim siab ruaj khov. Kev txiav txim siab ruak khov mas yeej khov dua, hos kev ntshaw mas ho nthuav dav dua. Yog hais txog ntawm cov tib neeg qias vuab tsuab, los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev xav, ces tej no yog tej yam uas Vajtswv xav tau nej rau ntag. Qhov ntawd ces yog, thaum ib tug neeg dog dig uas yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vajtswv, txog Nws qhov kev cawm tib neeg, txog Nws lub ntsiab tseeb, txog Nws tej lus hais tawm, los sis txog Nws tus moj yam hlo li uas los rau hauv Nws lub tsev, ces tus neeg ntawd zoo li ib lub tshuab. Qhov uas tus neeg ntawd ua tau rau Vajtswv thiab seb nws yuav koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm tau li cas ntawd mas yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tus qauv quag uas Vajtswv cheem tsum li (qhov tseeb.) Tej yam uas nyob rau hauv ib tug neeg uas Vajtswv siv tau ces yog tej uas nyuam qhuav hais los no: Qhov thib ib, ces ib tug neeg rais mus ua ib tug neeg rau Vajtswv hais lus rau; qhov thib ob, ntau yam peev xwm uas ib tug neeg muaj; qhov thib peb, muaj kev xav li tib neeg sawv daws; qhov thib plaub, ntau yam kev txawj uas ib tug neeg muaj; thiab qhov thib tsib—qhov tseem ceeb tshaj plaws—ces yog muaj kev ntsaw los mloog thiab los ua raws li Vajtswv cov lus. Tej no yog qhov tseem ceeb tshaj. Thaum ib tug neeg muaj qhov zoo no tag lawm, ces lawv pib mus ua hauj lwm rau Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm. Ces lawv tau pib taug txoj kev uas yog yam raws kev raws cai lawm, qhov ntawd ces yog, lawv tau rais los ua ib tug neeg tiam Vajtswv yam raws kev raws cai nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm.

Ua ntej yuav to taub Vajtswv cov lus, qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev xav, thiab ua ntej yuav tsim kom muaj ib qho kev hwm Vajtswv me me ntawd, mas tes dej num uas txhua tus ua ntawd tsuas yog ua ib tug neeg tiam Vajtswv nkaus xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li. Qhov ntawd ces yog, koj yeej yog ib tug kiag txawm koj yuav xav yog thiab tsis xav los xij; koj yeej khiav tsis dhau lub npe no li. Ib txhia neeg yuav hais tias, “Tab sis kuv twb ntseeg Vajtswv los tag nrho kuv lub neej lawm; twb tau ntau caum lub xyoo lawm txij thaum kuv pib ntseeg Yexus los lawm. Tiag tiag ces kuv tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv xwb lod?” Koj xav li cas txog lo lus nug no? Koj nug leej twg? Koj yuav tsum nug koj tus kheej li no: Koj puas tau to taub Vajtswv txoj kev xav? Puas yog tam sim no koj tsuas lam siv zog me ntsis xwb, los sis yog koj tab tom xyaum ua raws qhov tseeb? Koj puas tau rhais ruam rau txoj kev caum thiab to taub qhov tseeb? Koj puas tau to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Koj puas hwm Vajtswv nyob hauv koj lub siab? Yog koj muaj qhov zoo no, koj puas sawv tau khov kho thaum ntsib Vajtswv tej kev sim siab, thiab puas muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej muaj tseeb hais tias koj tsis yog ib tug neeg tiam Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog hais tias koj tsis muaj qhov zoo no, ces koj yeej tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv xwb tiag tiag li. Qhov no mas yeej khiav tsis dim li, thiab yeej zam tsis dhau li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Thaum tib neeg nkag mus rau hauv Vajtswv lub tsev thiab lawv tsis to taub qhov tseeb, tab sis muaj ntau yam kev ntshaw los sis muaj me ntsis kev txiav txim siab ruaj khov los koom tes, ces tes dej num uas lawv ua tau nyob rau lub sij hawm no ces tsuas yog ua cov neeg tiam Vajtswv xwb. “Kev tiam” tsis yog ib kab lus uas zoo mloog, yeej muaj tiag. Muaj hais ua lawm yam lus, ces nws txhais hais tias tib neeg ua dej num thiab khwv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, txhais hais tias lawv pab lawv tus kheej kom sib zog heev rau qhov ntawd. Lawv tsis nkag siab los sis to taub dab tsi li, tab sis muaj me ntsis kev txawj thiab peev xwm, thiab muaj cuab kav kawm tau thiab tshaj tej yam uas lwm tus hais thiab ua tau qee yam hauj lwm dav dav, tab sis thaum hais txog tej kis ntawm ib txoj hauj lwm twg kiag ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev cawm noob neej, nrog rau ntau kis ntawm tes hauj lwm tsig txog qhov tseeb, ces lawv yeej tsis kam siv ib lub zog twg los sis koom tes rau kiag li; lawv tsuas lam siv zog me me xwb thiab hais ob peb qho thaum ua qee yam hauj lwm dav dav xwb, thiab ua qee yam hauj lwm ib puag ncig xwb. Yog hais tias qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tes dej num, los sis ntawm lub luag hauj lwm lawv ua thiab tes hauj lwm lawv ua nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, ces lawv yuav muab lub npe “neeg tiam Vajtswv” txo tawm nyuab heev. Vim li cas lawv thiaj li yuav txo nws tawm nyuab heev? Tsis yog nws muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas Vajtswv txhais lub npe no hais tias yog dab tsi lod? Nws yog ib qho yooj yim heev rau tib neeg siv zog me ntsis, thiab ua yam ub yam no nrog lawv lub peev xwm, kev txawj, thiab kev ntse nruab thiab. Txawm li cas los xij, ua neej nrog qhov tseeb, to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ua raws li Vajtswv txoj kev xav—tej yam no mas ua nyuab heev; tej ntawm mas yuav tsum siv sij hawm, yuav tsum muaj neeg los coj, yuav tsum muaj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv los, thiab cheem tsum muaj Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Dhau qhov ntawd, tej ntawd cheem tsum muaj Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm uas siv los ua kom tau lub hom phiaj no, qhov uas tib neeg feem coob muaj peev xwm ua tau thiab pab cuam tau ntawd mas tsuas muaj ob peb yam xwb: Ua kom tiav hlo lub luag hauj lwm uas ua rau Vajtswv hais lus rau; muaj qee yam peev xwm thiab siv tau rau qee yam nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; xav li noob neej ib txwm xav thiab muaj cuab kav to taub thiab ua tau tej dej num uas muab tso rau koj ua lawm; npaj kom muaj qee yam kev txawj thiab muaj cuab kav siv koj lub zog rau tes dej num uas muab rau koj ua nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; thiab, qhov tseem ceeb tshaj, muaj ib qho kev ntsaw los mloog thiab kam ua raws. Thaum ua dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab thaum siv zog rau Vajtswv tes hauj lwm, yog koj muaj ib qho kev kam mloog thiab ua raws me ntsis, ces koj yuav tsis muaj cuab kav khiav mus tau los sis tsim teeb meem tau; tab sis, koj yuav sib zog cheem koj tus kheej heev thiab ua tej yam phem kom tsawg me ntsis thiab ua tej yam zoo kom ntau me ntsis. Qhov no yog tus yeeb yam thiab tus yam ntxwv ntawm cov neeg feem coob, tsis yog lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

“Kuv ua dej num” tsis yog ib lo lus zoo mloog kiag li, los sis nws tsis yog qhov uas txhua tus neeg xav tau, tab sis peb yuav tsum saib seb raug npaj rau leej twg. Qhov muaj ntawm Vajtswv cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj ib qho tseem ceeb tshwj xeeb. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num li, vim Vajtswv tau xaiv lawv lawm. Thiab tes dej num ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws yog los ua dej num rau Vajtswv cov xaiv tseg. Rau feem ntau, lawv tes dej num yog muab kev ua dej num rau Vajtswv tes dej num, sib koom tes nrog nws, thiab lees txais Vajtswv txoj kev ua tiav hlo ntawm cov Nws cov xaiv tseg. Txawm tias lawv yuav ua tes dej num hnyav, ua qee yam ntawm tes dej num, los sis ua tej dej num tseem ceeb li cas los xij, qho Vajtswv xav tau ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws puas xav tau lawv tiag tiag rau hauv Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv? (Tsis xav tau, Nws tsuas xav kom lawv coj ncaj ncees xwb.) Cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav tsum yog cov neeg coj ncaj ncees thiab. Txawm tias koj qhov chiv keeb yuav zoo li cas los xij los sis vim li cas Vajtswv thiaj xaiv koj, koj yuav tsum coj ncaj ncees rau Vajtswv, rau txhua cov lus txib uas Vajtswv tso rau koj, thiab rau tes dej num uas koj saib xyuas thiab tej dej num uas koj ua. Vim cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog cov muaj peev xwm coj ncaj ncees thiab ua tau li Vajtswv, lawv qho ua tau tshwm sim los yuav zoo li cas? Lawv yuav muaj peev xwm nyob tau mus ntxiv. Nws puas yog ib qho koob hmoov uas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num? Lub ntsiab ntawm qhov tseem nyob tau yog txhais li cas? Qhov tseem ceeb ntawm txoj koob hmoov no yog dab tsi? Hauv lub meej mom, lawv tsis zoo li cov Vajtswv cov xaiv tseg; zoo li lawv sib txawv. Tab sis qhov tseeb tiag, dab tsi yog qhov ua rau lawv txaus siab rau hauv lub neej no tsis zoo tib yam li Vajtswv cov xaiv tseg? Qhov tsawg kawg, nws yeej zoo ib yam nkaus rau hauv lub neej no xwb. Nej yuav tsis kam lees txais qhov no, puas yog? Vajtswv cov lus hais, Vajtswv txoj hmoov hlub, Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv tej koob hmoov—leej twg tsis txaus siab rau tej no? Txhua tus txaus siab rau qhov muaj nplua mias zoo li no tiag tiag li. Tus yeeb yam ntawm ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num yog ib tug neeg uas ua tes dej num, tab sis ntawm Vajtswv, lawv tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los xwb; nws yooj yim ua lawv tes dej num yog ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Nkawv ob leeg yog yam uas Vajtswv tau tsim tawm los, tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab tus neeg ntawm Vajtswv cov xaiv tseg puas muaj qhov sib txawv? Nws yeej tsis muaj qhov sib txawv li. Yog hais txog qhov sib txawv, yeej muaj ib qho sib txawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb thiab hauv lub ntsiab lus ntawm tes dej num uas lawv tuav, yeej muaj ib qho txawv—tab sis Vajtswv tsis tau coj tsis ncaj nrab rau pawg neeg no. Yog li vim li cas thiaj tau npaj cov neeg no yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num? Nej yuav tsum to taub qee qhov ntawm qhov no! Cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog los ntawm cov tsis ntseeg. Kiag thaum peb hais txog tias lawv los ntawm cov tsis ntseeg, nws yeej pom tseeb tias lawv koom nrog ib lub hauv paus tsis zoo: Lawv tag nrho yog cov neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, thiab tiam tag los yeej zoo ib yam li no thiab; lawv tsis ntseeg Vajtswv, thiab ua yeeb ncuab rau Nws, rau qhov tseeb, thiab rau txhua yam uas zoo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog zoo li no, lawv puas muaj peev xwm to taub txog Vajtswv cov lus? Nws puas hais tau ncaj nrab uas hais tias lawv yeej tsis paub qhov tseem ceeb li. Tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas tsis muaj peev xwm to taub txog tib neeg cov lus, cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm to taub yam Vajtswv tab tom hais, yam Nws xav tau, los sis vim li cas Nws thiaj xav tau tej yam zoo li ntawd. Lawv tsis to taub; tej no ua rau lawv tsis nkag siab thiab tseem tsis tau txais kev qhuab qhia. Vim yog qhov laj thawj no, cov neeg no thiaj li tsis muaj lub neej zoo li qhov peb tau hais txog lawm. Yog tsis muaj txoj sia, cov neeg puas to taub qhov tseeb? Lawv puas npaj txhij kom paub qhov tseeb? Lawv puas tau ntsib tau pom thiab paub ntawm Vajtswv cov lus? (Tsis tau.) Tej ntawd yog tej chiv keeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Cov neeg ua Vajtswv tes dej num” puas yog ib qho kev saib dej ua ntu saib neeg ua plhu rau Vajtswv los hais rau tib neeg mas? Puas yog Nws txhob txwm siv lub npe hu no los saib tsis taus tib neeg los sis los rhuav tib neeg thiab muab lawv thawb rau txoj kev sim siab mas? (Tsis yog.) Yog li ntawd, puas yog Vajtswv xav siv lub npe luag hauj lwm no los ua kom tib neeg to taub hais tias lawv yog dab tsi tiag mas? Vajtswv puas muaj ib qho me me uas qhia kom pom txog qhov kev npaj siab no mas? Qhov tseeb, Vajtswv yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab zoo li ntawd li. Yeej tsis yog Nws qhov kev npaj siab los muab tib neeg qhia tshwm los sis saib tsis taus lawv los sis hais lus phem phem txog lawv li, los sis yeej tsis yog Nws qhov kev npaj siab los muab tib neeg thawb rau hauv ib txoj kev sim siab li. Tib lub ntsiab lus ntawd ces tsuas yog qhov no xwb: Lub npe luag hauj lwm no tshwm sim tuaj thiab Vajtswv txiav txim siab raws li tib neeg txoj kev coj thiab lub ntsiab tseeb, nrog rau tes dej num uas tib neeg ua nyob rau theem no ntawm Nws tes hauj lwm, qhov uas lawv muaj peev xwm ua tau, thiab seb lawv koom tes li cas xwb. Ua twb zoo saib los ntawm lub ntsiab lus no, ces txhua tus mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev ua dej num rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tau ua hom dej num zoo li no. Muab coj los hais li no puas tau? (Tau kawg.) Yeej tau kawg! Vajtswv tsis xav siv lub npe hu no los tawm tsam ib tug neeg twg qhov kev xav zoo los sis muab koj txoj kev ntseeg los sis txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb coj los sim, haj yam tsis xav hais saib tsis taus koj, ua kom koj coj zoo me ntsis, ua kom koj mloog lus me ntsis, los sis ua kom koj paub txog koj lub koob meej thiab lub meej mom; nws haj yam tsis muaj ib qho kev npaj siab twg los siv lub npe luag hauj lwm “cov neeg tiam Vajtswv” los txwv txiav tib neeg txoj cai ua lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los. Lub npe luag hauj lwm no ces tag nrho yog tau los ntawm tib neeg tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb, thiab tus yam ntxwv uas lawv muaj rau thaum uas lawv caum Vajtswv qab. Yog li ntawd, lub npe hu no mas tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog lub koob meej, lub meej mom, lub luag hauj lwm, los sis txoj hau kev kawg uas tib neeg yuav muaj tom qab Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg tiav lawm. Qhov chiv keeb ntawm lub npe luag hauj lwm no ces tag nrho yog nyob rau hauv tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm npaj cawm tim neeg xwb, thiab nws yog ib hom yam ntxwv uas tib neeg muaj thaum tes hauj lwm ntawd tab tom ua mus. Hos qhov hais tias seb tus yam ntxwv no—uas ib tug neeg yog ib tug neeg tiam Vajtswv uas ua dej num rau Vajtswv lub tsev thiab raug siv li ib lub tshuab—yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog qhov kawg kiag los sis yuav muaj peev xwm raug tsim kho kom zoo rau ntawm txoj kev ntawd, qhov ntawd mas nyob ntawm ib tug tib neeg twg txoj kev caum nrhiav xwb. Yog ib tug neeg twg caum nrhiav qhov tseeb, muaj peev xwm tsim tau kev hloov pauv hauv lawv tus moj yam, thiab muaj peev xwm hwm thiab nyoo zwm rau Vajtswv, ces tus neeg ntawd yuav tshem tau tag nrho lub npe luag hauj lwm “tus neeg tiam Vajtswv” tawm. Tom qab tshem lub npe luag hauj lwm no tawm tag lawm, ces cov neeg no rais mus ua dab tsi lawm thiab? Lawv rais mus ua cov caum Vajtswv qab tiag tiag, Nws cov neeg, cov neeg ntawm lub nceeg vaj lawm—qhov ntawd ces yog, cov neeg hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Yog hais tias, nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawd, koj tsuas lam lees lub nra ntawm tej kev ua, tiv kev txom nyem, thiab siv dag zog me ntsis xwb, tab sis tsis caum nrhiav qhov tseeb los sis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog hais tias koj tus moj yam tsis hloov pauv me me li thiab koj tsis ua raws nraim li cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev rau tej yam uas koj ua li, thiab thaum kawg koj tsis muaj peev xwm muaj kev zwm rau Vajtswv thiab muaj kev hwm Nws li, ces lub npe hu ntawm “tus neeg tiam Vajtswv”—“lub kaum mom nplooj ntoos” no—yuav khwb rawv rau saum koj lub tob hau, thiab koj yuav tsis muaj hnub muab nws hle tau tawm hlo hli. Yog koj tseem nyob rau hauv hom yam ntxwv zoo li no thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo lawm, thiab koj tus moj yam tseem tsis tau hloov li, ces koj yuav tsis muaj ib phuv khoom faib nyob rau ntawm lub npe luag hauj lwm “cov neeg ntawm Vajtswv lub nceeg vaj” hlo li. Yuav to nkag siab tej lus no tau li cas? Nej puas to taub los tsis to taub? Thaum Vajtswv tes hauj lwm tiav kiag lawm, qhov ntawd ces yog, thaum txhua tus uas Nws yuav cawm raug cawm tag lawm, thaum tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawv tiav tag lawm; thaum Nws tsis hais lus los sis coj tib neeg kev los sis ua kev cawm tib neeg ntxiv lawm, thaum txhua yam raug ua tiav tag nrho lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd kiag, ces Vajtswv tes hauj lwm xaus nkaus lawm, qhia Kuv seb, qhov ntawd puas tau txhais hais tias txoj kev taug ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv uas txhua tus taug ntawd kuj xaus lawm thiab? Muaj ib kab lus uas nyeem hais tias, “Tus uas tsis ncaj ncess, cia nws tsis ncaj ncees li qub: thiab tus uas qias neeg, cia nws qias neeg li qub: thiab tus uas ncaj ncees, cia nws ncaj ncees li qub: thiab tus uas dawb huv, cia nws dawb huv li qub” (Qhia Tshwm 22:11). Tej lus no txhais li cas? Txhais tau hais tias thaum lub sij hawm uas Vajtswv hais tias Nws tes hauj lwm tiav tag lawm, ces txhais tau hais tias Nws yuav tsis ua tej hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg, los sis ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim rau tib neeg mus ntxiv lawm; Nws yuav tsis qhia koj, coj koj kev los sis mob siab hais tej lus ntuas koj, los sis tej lus uas qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj mus ntxiv lawm. Nws yuav tsis ua tej yam no mus ntxiv lawm. Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais hais tias qhov kawg ntawm txhua yam ces yuav raug nthuav tawm lawm, thiab qhov xaus ntawm noob neej ces yuav tshwm sim lawm. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav muaj peev xwm hloov tau qhov no li; koj yuav tsis muaj cib fim ntxiv lawm. Qhov ntawd ces txhais tau li no.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 3. Ib tug neeg twg yuav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws li cas es thiaj li to taub qhov tseeb qhov muaj tiag

Ntxiv Mus: 2. Vim li cas ib txhia neeg uas tau tso txhua yam tseg thiab siv txhua yam rau Vajtswv lawm ho rais los ua cov neeg ua Vajtsev tes dej num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No