3. Tej yam ntxwv twg uas cov neeg ua Vajtswv tes dej num yuav tsum tau muaj mas thiaj li rais los ua tau Vajtswv cov neeg

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum tib neeg nkag mus rau hauv Vajtswv lub tsev thiab lawv tsis to taub qhov tseeb, tab sis muaj ntau yam kev ntshaw los sis muaj me ntsis kev txiav txim siab ruaj khov los koom tes, ces tes dej num uas lawv ua tau nyob rau lub sij hawm no ces tsuas yog ua cov neeg tiam Vajtswv xwb. “Kev tiam” tsis yog ib kab lus uas zoo mloog, yeej muaj tiag. Muaj hais ua lawm yam lus, ces nws txhais hais tias tib neeg ua dej num thiab khwv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, txhais hais tias lawv pab lawv tus kheej kom sib zog heev rau qhov ntawd. Lawv tsis nkag siab los sis to taub dab tsi li, tab sis muaj me ntsis kev txawj thiab peev xwm, thiab muaj cuab kav kawm tau thiab tshaj tej yam uas lwm tus hais thiab ua tau qee yam hauj lwm dav dav, tab sis thaum hais txog tej kis ntawm ib txoj hauj lwm twg kiag ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev cawm noob neej, nrog rau ntau kis ntawm tes hauj lwm tsig txog qhov tseeb, ces lawv yeej tsis kam siv ib lub zog twg los sis koom tes rau kiag li; lawv tsuas lam siv zog me me xwb thiab hais ob peb qho thaum ua qee yam hauj lwm dav dav xwb, thiab ua qee yam hauj lwm ib puag ncig xwb. Yog hais tias qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tes dej num, los sis ntawm lub luag hauj lwm lawv ua thiab tes hauj lwm lawv ua nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, ces lawv yuav muab lub npe “neeg tiam Vajtswv” txo tawm nyuab heev. Vim li cas lawv thiaj li yuav txo nws tawm nyuab heev? Tsis yog nws muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas Vajtswv txhais lub npe no hais tias yog dab tsi lod? Nws yog ib qho yooj yim heev rau tib neeg siv zog me ntsis, thiab ua yam ub yam no nrog lawv lub peev xwm, kev txawj, thiab kev ntse nruab thiab. Txawm li cas los xij, ua neej nrog qhov tseeb, to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ua raws li Vajtswv txoj kev xav—tej yam no mas ua nyuab heev; tej ntawm mas yuav tsum siv sij hawm, yuav tsum muaj neeg los coj, yuav tsum muaj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv los, thiab cheem tsum muaj Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Dhau qhov ntawd, tej ntawd cheem tsum muaj Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm uas siv los ua kom tau lub hom phiaj no, qhov uas tib neeg feem coob muaj peev xwm ua tau thiab pab cuam tau ntawd mas tsuas muaj ob peb yam xwb: Ua kom tiav hlo lub luag hauj lwm uas ua rau Vajtswv hais lus rau; muaj qee yam peev xwm thiab siv tau rau qee yam nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; xav li noob neej ib txwm xav thiab muaj cuab kav to taub thiab ua tau tej dej num uas muab tso rau koj ua lawm; npaj kom muaj qee yam kev txawj thiab muaj cuab kav siv koj lub zog rau tes dej num uas muab rau koj ua nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; thiab, qhov tseem ceeb tshaj, muaj ib qho kev ntsaw los mloog thiab kam ua raws. Thaum ua dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab thaum siv zog rau Vajtswv tes hauj lwm, yog koj muaj ib qho kev kam mloog thiab ua raws me ntsis, ces koj yuav tsis muaj cuab kav khiav mus tau los sis tsim teeb meem tau; tab sis, koj yuav sib zog cheem koj tus kheej heev thiab ua tej yam phem kom tsawg me ntsis thiab ua tej yam zoo kom ntau me ntsis. Qhov no yog tus yeeb yam thiab tus yam ntxwv ntawm cov neeg feem coob, tsis yog lod? Muaj tseeb, tag nrho ntawm nej cov ko, tsuas muaj ib co tsawg tsawg xwb thiaj li tso tau tus yam ntxwv, hom no, tseg. Yog li ntawd cov neeg tsawg tsawg ntawd ho muaj dab tsi? Lawv twb to taub qhov tseeb lawm, lawv muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab thaum ntsib ib qho teeb meem, lawv muaj cuab kav thov Vajtswv thiab nrhiav Vajtswv txoj kev xav, thiab ua raws nraim li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus. Lawv txoj kev ntshaw mloog thiab ua li hais ces tsis raug kem ciam rau ib qho nyuag kev txiav txim siab ruaj khov los ua li ntawd xwb; lawv twb muaj cuab kav ntaus thawj hlo los muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua raws nraim li Nws tej kev cheem tsum lawm. Thaum ntsib ib qho teeb meem, lawv muaj kev hwm Vajtswv, lawv tsis hais lus los sis ua dab tsi yam maj nroos li, tab sis xyuam xim thiab ua twb zoo saib. Tshwj xeeb yog thaum lawv ntsib kev qhuab ntuas thiab qhuab qhia li qhov uas lawv tsis pom zoo nrog rau, los lawv yeej tseem caiv tau tsis txiav txim li ub li no rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv li. Nyob tob rau hauv, nyob tob rau puag hauv lawv nruab siab, lawv muaj kev lees txais Vajtswv lub koob meej, lub meem mom, thiab lub ntsiab tseeb tiag tiag li. Cov neeg no thiab cov neeg tiam Vajtswv puas muaj qhov sib txawv thiab? (Muaj.) Sib txawv li cas? Ua ntej tshaj plaws, lawv to taub qhov tseeb; qhov thib ob, lawv muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua; qhov thib peb, lawv muaj kev paub me ntsis txog Vajtswv; qhov thib plaub, lawv qhov kev mloog thiab kev nyoo ua raws mas tsis lam yog tej nyuag kev ntshaw lawm xwb, tab sis tau hloov mus ua ib hom cwj pwm raws siab nyiam lawm—qhov ntawd ces yog, lawv tau muaj kev nyoo ua raws tiag tiag lawm; thiab qhov thib tsib—thiab qhov no mas yog qhov sib txawv uas tseem ceeb tshaj plaws li, thiab yog qhov uas muaj nuj nqis tshaj plaws—lawv tau tsim kho muaj kev hwm Vajtswv lawm. Cov neeg uas muaj tej yam no ces hais tau hais tias twb tau muab lub npe “neeg tiam Vajtswv” ntawd tso pov tseg lawm. Thaum ua zoo saib txog ntau kis ntawm txoj kev to taub, nrog rau lawv tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab lawv qhov kev paub txog Vajtswv npaum li cas, ces cov neeg no tsis yog lam ua dej num rau ib qho ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev xwb, thiab tau kawm tiav dhau kiag qhov uas raug nqua hu kom ua ib teg dej num yooj yooj yim xwb. Qhov ntawd ces yog qhov hais tias cov neeg ntawd tsis yog lam los kom tau txais phaj tshab ib zaug nkaus xwb, thiab tsis yog raug yaum los sim ua ib txoj hauj lwm ib nyuag ntus es mam saib seb lawv puas yuav ua tau tes dej num ntawd mus ntev ntev. Yog li ntawd, cov neeg no twb tau muab lub luag hauj lwm no, lub npe uas raug hu, ntawm “cov neeg tiam Vajtswv” tso pov tseg tau lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ua ntej yuav to taub Vajtswv cov lus, qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev xav, thiab ua ntej yuav tsim kom muaj ib qho kev hwm Vajtswv me me ntawd, mas tes dej num uas txhua tus ua ntawd tsuas yog ua ib tug neeg tiam Vajtswv nkaus xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li. Qhov ntawd ces yog, koj yeej yog ib tug kiag txawm koj yuav xav yog thiab tsis xav los xij; koj yeej khiav tsis dhau lub npe no li. Ib txhia neeg yuav hais tias, “Tab sis kuv twb ntseeg Vajtswv los tag nrho kuv lub neej lawm; twb tau ntau caum lub xyoo lawm txij thaum kuv pib ntseeg Yexus los lawm. Tiag tiag ces kuv tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv xwb lod?” Koj xav li cas txog lo lus nug no? Koj nug leej twg? Koj yuav tsum nug koj tus kheej li no: Koj puas tau to taub Vajtswv txoj kev xav? Puas yog tam sim no koj tsuas lam siv zog me ntsis xwb, los sis yog koj tab tom xyaum ua raws qhov tseeb? Koj puas tau rhais ruam rau txoj kev caum thiab to taub qhov tseeb? Koj puas tau to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Koj puas hwm Vajtswv nyob hauv koj lub siab? Yog koj muaj qhov zoo no, koj puas sawv tau khov kho thaum ntsib Vajtswv tej kev sim siab, thiab puas muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej muaj tseeb hais tias koj tsis yog ib tug neeg tiam Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog hais tias koj tsis muaj qhov zoo no, ces koj yeej tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv xwb tiag tiag li. Qhov no mas yeej khiav tsis dim li, thiab yeej zam tsis dhau li. Ib txhia neeg hais tias, “Kuv twb ntseeg Vajtswv los tau ntev tshaj peb caug xyoo lawm; kuv rais los ua ib tug caum Nws qab txij kiag thaum Nws los ua tes hauj lwm li lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg thiab hais thawj lo lus tawm lawm. Kuv yog ib tug ntawm cov neeg ua xub tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, thiab yog ib tug ntawm cov uas xub tau hnov Vajtswv hais Nws cov lus kiag ntag. Tau ntau lub xyoo dhau los no, kuv yeej tseem caum Vajtswv qab thiab ntseeg Vajtswv. Los ntawm tag nrho tej kev raug tsim txom uas kuv tau raug, los ntawm qhov uas kuv raug ntes ntau zaus thiab tag nrho tej kev phom sij uas kuv tau ntsib tau pom, Vajtswv yeej ib txwm tiv thaiv kuv thiab coj kuv kom dhau rau sab tod. Nws yeej ib txwm tsis tso kuv pov tseg li. Tam sim no kuv tseem ua kuv tes dej num, thiab kuv tus yam ntxwv mas yeej zoo zuj zus tuaj xwb, kuv txoj kev ntseeg yeej loj hlob txuas ntiv mus, thiab kuv yeej tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg me me li thaum hais txog Vajtswv. Tam sim no kuv tseem ua kuv tes dej num, thiab kuv tus yam ntxwv yeej zoo zuj zus tuaj lawm, kuv txoj kev ntseeg yeej loj hlob ntxiv mus, thiab hais txog Vajtswv ces kuv yeej tsis muaj ib qho me me uas yuav tsis ntseeg li. Kuv tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv xwb lod?” Koj tab tom nug leej twg? Koj tsis xav tias koj nug tus neeg yuam kev lawm lod? Qhov no tsis yog ib lo lus nug uas koj tsim nyog nug li. Yog koj twb yog ib tug ntseeg los tau ntau xyoo heev lawm, tam sim no koj tsim nyog to taub meej meej hais tias koj yog leej twg tiag lawm. Vim koj tau ntseeg los tau ntau xyoo lawm, ua cas koj thiaj tsis paub hais tias koj tseem yog ib tug neeg tiam Vajtswv los tsis yog lawm? Vim li cas koj ho tsis nug hais tias seb koj puas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Koj puas tau muaj kev hwm Vajtswv? Koj puas tau muaj tej yam pov thawj kom pom hais tias koj yeej zam kev phem lawm? Vajtswv tau ua hauj lwm los tau ntau xyoo lawm thiab tau hais ntau lo lus tawm lawm; koj ho khaws tau pes tsawg lo? Koj to taub npaum li cas lawm? Koj lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas koj npaum li cas, thiab lees txais pes tsawg qhov kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv uas Nws muab koj coj mus dhau ntawd? Thaum lees txais tej yam no, koj puas tau hais lus tim khawv? Koj hais lus tim khawv rau Vajtswv puas tau? Yog koj ntsib tej kev sim siab li Yauj ntsib ntawd, koj puas yuav tsis lees Vajtswv? Seb koj muaj kev ntseeg Vajtswv ntau npaum li cas tiag? Koj txoj kev ntseeg ntawd puas lam yog ib txoj kev ntseeg xwb, los sis nws yog txoj kev ntseeg tseeb? Nug koj tus kheej tej lus nug no. Yog koj twb tsis paub cov lus teb rau cov lus nug no, ces koj lub hlwb tsis meej pem lawm. Kuv xav hais tias koj ces yog ib tug uas lam qog lwm tus tej lus thiab tej kev ua xwb, thiab twb tsis tsim nyog raug muab hu ua ib tug neeg tiam Vajtswv li thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yuav kom ua tau tej yam uas tsis tas yuav chwv ib qho dab tsi rau tej kev hloov pauv hauv tus moj yam, Vajtswv tej kev cheem tsum, los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb: qhov no yog kev ua dej num. Tam sim no nej nyob rau theem twg lawm? Feem ntau mas, nej yeej ua dej num; qeej lub sij hawm, yeej muaj ib qho me me ntawm qhov muaj tiag ntawm kev ua yus tes dej num—tab sis tej lub sij hawm zoo li ntawd mas muaj tsawg kawg nkaus. Caum nrhiav qhov tseeb ces yog kev daws qhov teeb meem no; nws yog kev rau siab ntso ua kom zoo li kev ua yus tes dej num ntawd rais los ua ib qho uas muaj ntau zuj zus tuaj nyob rau hauv qhov loj tag nrho, thiab kev ua dej num yog ib qho uas muaj tsawg zuj zus, ua kom qhov uas npaj cia ua dej num ntawd maj mam rais mus ua qhov uas npaj cia ua tes dej num kom tag nrho xwb. Yog li ntawd qhov sib txawv ntawm kev ua hauj lwm thiab kev ua yus tes dej num? Kev ua dej num txhais tau hais tias koj ua tej yam uas koj xav ua, yam tsawg kawg, yog hais tias tej yam koj ua ntawd tsis txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Tsuav yog hais tias tsis muaj leej twg tshuaj xyuas koj tej kev ua thiab tsuav yog hais tias tej koj ua ntawd yeej siv tau thiab, ces qhov ntawd yeej zoo txaus lawm. Koj tus kheej tsis tas txhawj txog kev hloov ntawm tus moj yam, txhawj txog kev ua yam ub yam no kom raws li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus li, txhawj txog kev ua kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, thiab tseem haj yam tsis tas txhawj txog qho kev zwm ua kom raws li Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, los sis txhawj txog kev ua koj tes dej num kom zoo thiab hais qhov ntawd qhia rau Vajtswv. Koj yeej tsis quav ntsej txog tej no li, thiab qhov no yog qhov hu ua kev ua-dej num. Kev ua-dej num yog hais txog qhov uas yus tus kheej siv tag nrho yus lub zog thiab ua hauj lwm cuag li yus yog ib tug qhev, txij kiag thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj. Yog koj nug ib tug neeg zoo li ntawd tias, “Tag nrho ntau lub xyoo ntawm txoj kev khwv iab khwv daw, ua hauj lwm hnyav uas koj tau muab koj tus kheej tsau tsawv rau ntawd, koj ua npaum li ntawd rau dab tsi tiag mas?” ces lawv yuav teb hais tias, “Vim li cas mas, ua kom kuv tau koob hmoov ntag hos.” Yog koj nug lawv seb lawv tus moj yam puas muaj kev hloov pauv dab tsi los ntawm tag nrho ntau lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, seb lawv puas paub meej hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, seb lawv puas muaj kev to taub txog ib qib twg los sis muaj kev ntsib kev pom txog tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab kev npaj, ces lo lus teb rau tag nrho tej ntawd ces yuav cia li hais tias “Tsis muaj,” thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm hais txog tej ntawd ib qho hlo li. Thaum tsis muaj ib qho kev nce qib los sis kev rhais ruam lawm tom ntej nyob rau hauv tej yam uas qhia tau txog kev hloov pauv hauv tus moj yam li, ces ib tug neeg zoo li ntawd tsuas yog ua dej num tas mus li xwb. Piv txwv hais tias ib tug neeg zoo li ntawd ua dej num tau ntau xyoo thiab, yam tsis nco paub txog li, muaj kev to taub hais tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, uas lawv pheej nquag nquag ntxeev siab rau Vajtswv, hais tias lawv pheej yws ub yws no tas mus li, hais tias lawv pheej hom tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus li, hais tias lawv mas qias vuab tsuab tob tiag tiag li, hais tias txawm Vajtswv yuav hais kom lawv zwm rau Nws los lawv yeej tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd li. Lawv yeej sim tswj lawv tus kheej kawg tab sis qhov no yeej tsis ua hauj lwm kiag li, thiab txawm yuav cem foom lawv tus kheej los sis cog lus li cas los yeej tsis ua hauj lwm li thiab. Nyob rau thaum kawg, lawv mam tshawb nrhiav pom hais tias: “Tib neeg yeej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab tiag, thiab vim li ntawd ces lawv thiaj li muaj cuab kav ntxeev siab rau Vajtswv. Thaum los xij uas muaj ib yam dab tsi tshwm sim ces tib neeg yeej muaj lawv tus kheej txoj kev ntshaw, thiab lawv yeej tshawb fawb Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab kev npaj tas mus li. Txawm hais tias lawv yeej txaus siab hlo siv lawv tus kheej lub dag zog los xij, thaum muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog lawv tus moj yam thiab lawv tej kev siab hlob thiab txoj kev ntshaw, kev npaj siab thiab kev cia siab, ces lawv tsis muaj peev xwm tso tau tej ntawd pov tseg li. Lawv xav ua txhua yam kom haum lawv tus kheej lub siab tas mus li xwb. Qhov no yog kuv ntag, thiab kuv ces tsuas yog ib tug nyuag me me xwb! Yuav ua tau dab tsi mas?” Yog lawv pib ua tswb zoo xav txog tej no lawm, ces lawv yeej muaj kev to taub me me txog tib neeg tej kab ke lawm. Yog hais tias muaj qee lub sij hawm es cov tib neeg uas nqis tes ua-dej num muaj peev xwm ua tes hauj lwm tiag tiag lawm, muaj peev xwm xav ntsoov txog tej kev hloov pauv ntawm tus moj yam, muaj kev to taub hais tias qhov tseeb ces lawv yeej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, hais tias lawv los yeej khav theeb thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv, thiab hais tias yuav ua li no mus ntxiv tsis tau lawm; thaum lub sij hawm los txog uas lawv muaj peev xwm xav txog tej no, ces lawv yuav pib muab lawv tus kheej tig rov qab thiab yeej muaj kev cia siab hais tias tej zaum lawv tus moj yam yuav hloov thiab hais tias tej zaum lawv yuav tau txais kev cawm dim. Piv txwv tias ib tug uas yeej ib txwm tsis xav txog tej no li, thiab qhov lawv paub ces tsuas yog siv dag siv zog xwb, xav hais tias ua tes hauj lwm ntawm lawv tes kom tiav xwb ces yeej yog tag nrho qhov uas cheem tsum kom ua kom tiav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab hais tias thaum lawv tau siv dag siv zog ntawm lawv tus kheej tiav lawm ces lawv yeej ua tau lawv tes dej num yog lawm, yeej ib txwm tsis xav txog hais tias Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi li, tsis xav txog tias qhov tseeb yog dab tsi, los sis tsis xav txog seb lawv puas raug suav ua ib tug ntawm cov uas mloog Vajtswv lus—lawv yeej ib txwm tsis ua twb zoo xav txog tej no hlo li. Ib tug neeg uas saib nws tes dej num zoo li ntawd puas yuav tau txais kev cawm dim mas? Lo lus teb ces hais tias yeej tsis tau li. Lawv tsis tau cev taw rau txoj kev kom tau txais kev cawm dim li los sis tsis tau taug txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv, los sis lawv tsis tau tsim muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, thiab lawv tus kheej tseem siv zog ntsos thiab nqis tes ua-dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev xwb. Hom neeg no ua dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab Vajtswv saib xyuas thiab tiv thaiv lawv, tab sis Nws tsis npaj yuav cawm lawv, los sis Nws tsis npaj yuav qhuab ntuas thiab qhuab qhia lawv, los sis tsis txiav txim thiab rau txim rau lawv, los sis muab lawv tso rau tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv; Nws tsuas cia lawv tau qee yam koob hmoov nyob rau lub sij hawm lawv ua neej nyob xwb, tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li. Yog muaj ib hnub twg uas cov neeg no paub ua twb zoo xav txog tej no thiab to taub tej lus qhuab qhia uas lawv hnov, ces lawv yuav ras dheev hais tias: “Yog li ntawd, kev ntseeg Vajtswv yog li no ntag los. Ua li, ces kuv yuav tsum nrhiav kev cawm dim. Yog kuv tsis nrhiav, thiab txhob yog lam ua dej num xwb, ces qhov ntawd yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog kev ntseeg Vajtswv li.” Ces lawv yuav xav twj ywm hais tias: “Kuv muaj kis twg ntawm tus moj yam qias vuab tsuab? Qhov no yog dab tsi kiag? Tsis hais yuav muaj dab tsi li, ua ntej tshaj ces kuv yuav tsum tau zwm rau Vajtswv!” Tej no muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb thiab rau tej kev hloov pauv ntawm tus moj yam, thiab yeej tseem muaj kev cia siab rau lawv thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog koj muaj peev xwm ua tau ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau ncaj ncees, muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag thiab ua tau puv npo txoj lus txib uas Vajtswv tau muab tso rau koj lawm, ces koj yuav ua lub neej nyob muaj nqis. Yog koj muaj peev xwm ua tau li qhov no, koj yuav muaj peev xwm nyob taus. Yog koj rau siab me ntsis ntxiv, yog koj mob siab zog me ntsis ntxiv, yuav ua rau koj muaj peev xwm paub Vajtswv txog ob npaug, ua rau muaj peev xwm hais me ntsis txog qhov paub Vajtswv ntxiv, ua rau muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws, thiab ntxiv rau qhov no, yog koj muaj peev xwm to taub qee yam ntawm Nws txoj kev xav, yuav ua rau muaj peev xwm koom tes rau hauv Nws tes dej num, thiab ua rau mob siab rau qee yam ntawm Vajtswv tej kev xav, ces koj, yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav ntsib yuav pomib qho hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Thiab yam yuav hloov pauv rau hauv txoj hmoov no yog dab tsi? Koj yuav tsis muaj peev xwm nyob tau yooj yim mus ntxiv lawm. Nws nce raws li koj txoj kev coj ua thiab koj tus kheej tej kev ntsoov siab thiab tej kev caum, Vajtswv yuav ua kom koj yog ib tug ntawm cov xaiv tseg. Qhov no yuav yog koj qhov hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yam zoo tshaj plaws txog qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov uas lawv muaj peev xwm los ua Vajtswv tus xaiv tseg. Yog lawv ua li no, nws txhais tau tias lawv yuav tsis tau yug los ua tej tsiaj ib yam li cov tsis ntseeg lawm. Qhov ntawd puas zoo? Nws yeej zoo, thiab nws kuj yog xov xwm zoo: Nws txhais tau tias cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj peev xwm raug puab tau. Nws tsis yog kis ntawm qhov ua tus neeg ua Vajtswv tes dej num, kiag thaum Vajtswv tau npaj tseg lawv los ua dej num lawm, ces lawv yuav ua mus tag ib txhiab ib txhis; qhov ntawd tsis tas yuav ua li no. Vajtswv yuav tswj xyuas lawv thiab saib xyuas lawv kom tsim nyog raws li txoj kev coj ua ntawm tus neeg no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tes hauj lwm tiav tag lawm, yog ib tug neeg tau muab lub npe luag hauj lwm “tus neeg tiam Vajtswv” tshem tawm tau lawm, nchos kiag lub npe hu no tawm lawm, thiab tso tus yam ntxwv no tseg lawm, ces qhov no yog ib qho tsim nyog rau txoj kev zoo siab lawm, tsis yog lod? Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias tus neeg no, raws li qhov Vajtswv pom, ces tsis yog ib tug neeg dog dig los sis ib tug tsis ntseeg lawm; tam sim no ces nws yog ib tug mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev thiab lub nceeg vaj lawm. Ib tug mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev thiab lub nceeg vaj—lub npe luag hauj lwm no los qhov twg los? Nws los ntawm qhov kev lees lub nra ntawm tej kev ua thiab, los ntawm qhov kev to taub qhov tseeb, ces koj tau caum nrhiav qhov tseeb thiab tau los txog rau ib theem twg ntawmtxoj kev hloov pauv nyob rau hauv koj tus moj yam lawm; ces tam sim no koj muaj cuab kav nyoo zwm rau Vajtswv thiab hwm Nws, thiab koj tau rais los ua ib tug mej zeej ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Zoo ib yam li Yauj thiab Petus, koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom thiab kev qias vuab tsuab ntxiv lawm. Koj muaj cuab kav los nyob ywj siab hlo rau hauv Vajtswv lub tsev thiab hauv Nws lub nceeg vaj lawm, thiab koj yuav tsis tau tawm tsam koj tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm; koj ces, raws li qhov Vajtswv pom ces, yog ib yam khoom uas tsim tawm los thiab ib tug tib neeg tiag tiag li lawm. Qhov no txhais tau hais tias lub sij hawm txom nyem uas ib tug neeg uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tau tiv ntawd ces dhau tag nrho lawm; tam sim no yog lub sij hawm thaj yeeb, xiv fab thiab zoo siab lawm, uas ib tug neeg muaj cuab kav ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj ntawm tus Tswv Tsim lub ntsej muag thiab ua neeg nyob nrog Vajtswv lawm. Qhov no yog ib qho uas tsim nyog zoo siab lawm, tsis yog lod? (Yog.) Txawm li cas los xij, lwm cov neeg ntawd, nyob rau thaum kawg, kuj tseem tsis tau muab lub npe hu ntawm “cov neeg tiam Vajtswv” tshem tawm pov tseg li thiab, thiab nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tes hauj lwm xaus kiag lawm, lawv yeej tseem tsis tau muab lub npe luag hauj lwm “cov neeg tiam Vajtswv”—“lub kaus mom nplooj ntoos” uas lawv ntoo saum lawv lub tob hau ntawd tshem tau pov tseg li. Qhov no txhais li cas mas? Nws txhais hais tias lawv tseem yog cov neeg dog dig; nws txhais hais tias raws li qhov Vajtswv pom, ces lawv yeej tseem yog cov tsis ntseeg. Vim li cas nws ho txhais tau hais tias yog ob yam no? Qhov laj thawj ces yog nyob rau ntawm qhov tseeb uas hais tias cov neeg ntawd tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tseem tsis tau muaj kev hloov pauv nyob rau hauv tus moj yam, thiab tsis kam zwm rau Vajtswv, haj yam tsis twb tsis hais txog qhov hwm Nws li; vim li ntawd, ces lawv yuav tsis muaj feem ua dab tsi nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thiab lub nceeg vaj li. Tsis muaj feem dab tsi nyob ntawd li, ces lawv ho yuav nyob rau qhov twg? Lawv yuav nyob rau sab nraum Vajtswv lub nceeg vaj xwb. Cov neeg zoo li ntawd yeej tseem yuav raug hu ua “cov neeg tiam Vajtswv,” uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav tsis saib lawv li yog cov caum Nws qab thiab hais tias lawv tseem tsis tau rais los ua cov mej zeej hauv Nws lub tsev. Nws kuj txhais hais tias lawv yuav tsis muaj hnub tau los ua cov caum Vajtswv qab, thiab Nws yuav tsis lees paub lawv li; lawv yuav tsis muaj hnub tau txais Nws tej koob hmoov los sis hmoov hlub li. Muaj tseeb, nws kuj txhais tau hais tias lawv yuav tsis muaj hnub muaj ib lub cib fim los koom tau hauv tej koob hmoov zoo ntawm Vajtswv lub nceeg vaj nrog Nws los sis tau txais kev kaj siab thiab kev xyiv fab li. Tej cib fim zoo li ntawd yuav ploj mus tag lawm. Yog li ntawd, rau lawv, ces qhov no yuav yog ib lub sij hawm xyiv fab hlo los ua kev zoo siab, los sis ib lub sij hawm tu siab mas? Nws yuav yog ib lub sij hawm tu siab. Hos qhov uas seb lawv yuav raug saib xyuas li cas nyob rau sab nraum Vajtswv lub tsev thiab lub nceeg vaj thaum ris rawv lub npe luag hauj lwm “cov neeg tiam Vajtswv” ntawd, ces yog tej yam uas yuav tshwm sim tom qab, thiab peb yuav tsis tau tham txog qhov ntawd tam sim no. Muab hais kom luv luv, ces qhov uas lawv yuav raug saib xyuas ntawd mas txhawv deb heev ntawm qhov uas cov neeg hauv Vajtswv lub nceeg vaj yuav raug saib xyuas—nws yuav sib txawv hais txog lub meej mom thiab qhov kev saib xyuas uas lawv yuav tau txais, thiab nyob rau tag nrho txhua kis. Puas yog qhov tseeb uas cov neeg no tsis tau txais qhov tseeb los sis tsis muaj ib qho kev hloov pauv nyob rau hauv tus moj yam thaum lub sij hawm Vajtswv ua tes hauj lwm thiab coj txoj kev cawm dim los rau noob neej ntawd ua rau cov neeg ntawd ntxim hlub kawg li mas? Lawv mas ntxim hlub kawg li! Muaj qee yam uas tau muab hais txog lub npe luag hauj lwm “cov neeg tiam Vajtswv.” Ib txhia neeg tau hais tias, “Thaum Koj hais kiag lo lus ‘cov neeg tiam Vajtswv,’ ces kuv xav tawm tsam; qhov ntawd yog tib tug cwj pwm uas kuv muaj xwb. Yog Koj muab kuv ua ib tug neeg tiam Vajtswv, kuv yuav tsis txaus siab thiab kuv yuav tsis zoo siab. Yog Koj hais tias kuv tsis yog ib tug neeg tiam Vajtswv, thiab hu kuv ua ib tug ntawm Vajtswv cov neeg thiab, ces txawm hais tias kuv yog to me tshaj plaws ntawm lawv, los yeej tsis ua li cas. Kuv yeej tsis muaj dab tsi yog Koj tsis txhob hu kuv ua ib tug neeg tiam Vajtswv xwb. Nyob tag nrho hauv kuv lub neej txoj sia, qhov no yog tib txoj kev caum nrhiav uas kuv muaj xwb, thiab yog tib qho uas zoo tshaj plaws; tag nrho tej uas kuv ntshaw ces yog muab lub npe luag hauj lwm ‘tus neeg tiam Vajtswv’ tshem tawm nkaus xwb. Qhov no yeej tsis yog ib qho kev thov uas yuav tshaj tshaj li os.” Koj xav li cas rau cov neeg zoo li no? Qhov no puas yog tus cwj pwm ntawm ib tug neeg caum nrhiav qhov tseeb mas? (Tsis yog.) Nov ho yog tus cwj pwm zoo li cas mas? Nws yog ib tug cwj pwm phem, tsis yog lod? (Yog.) Koj tsis tas yuav rau siab ntso los muab lub npe luag hauj lwm “tus neeg tiam Vajtswv” tshem tawm ntawm koj tus kheej mus li, vim nws yeej raug muab rau koj raws li theem uas koj tau nce qib li cas hauv koj lub neej txoj sia xwb. Koj yuav txiav txim siab qhov no rau koj tus kheej tsis tau raws li qhov uas koj xav tau; nws tsis yog zoo li qhov uas ib tug neeg nyiam, tab sis yog raws li txoj kev uas tus neeg ntawd taug thiab seb tus neeg ntawd puas tau tsim tau ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam xwb. Yog hais tias koj lub hom phiaj ces tsuas yog nrhiav kev muab lub npe luag hauj lwm “tus neeg tiam Vajtswv” tshem tawm ntawm koj tus kheej mus xwb, ces koj yuav tsis muaj hnub muab nws tshem tawm tau hlo li. Kuv mam qhia qhov tseeb rau koj: Koj yuav muaj lub npe luag haujlwm ntawd mus kom tag koj sim neej. Yog koj tsuas rau siab ntso nrhiav qhov tseeb, thiab tsim muaj ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam, ces lub npe luag hauj lwm no yuav maj mam ploj mus. Yog li ntawd, ua twb zoo muab saib kom tseeb rau ntawm ob lub ntsiab lus no, ua Vajtswv puas tau muab lub npe luag hauj lwm “cov neeg tiam Vajtswv” no yuam rau tib neeg mas? Yeej tsis tau yuam hlo li! Nws tsis yog ib lub npe luag hauj lwm uas Vajtswv muab yuam rau noob neej, los sis nws tsis yog ib lo lus zais los sis ib lo lus hais rau los sis ib lub npe tis rau ib txoj hauj lwm. Nws yog los ntawm uas seb tib neeg tau nce qib mus deb li cas thoob plaws qhov txheej txheem hauv txoj kev nce qib hauv lawv lub neej txoj sia xwb. Txawm koj lub neej txoj sia yuav tau nce qib mus, thiab txawm koj tus moj yam yuav hloov pauv ntau npaum li cas, ces qhov ntawd yog qhov uas koj tau muab lub npe luag hauj lwm “tus neeg tiam Vajtswv” tshem tawm ntawm koj mus lawm. Yog hais tias, muaj ib hnub, koj mus txog qhov uas koj hwm Vajtswv thiab nyoo zwm rau Nws lawm, ces koj yuav tsis tau ris lub npe luag hauj lwm lawm txawm hais tias koj xav ris npaum li cas los xij. Qhov no ces nyob ntawm ib tug neeg txoj kev caum nrhiav, nyob ntawm lawv tus cwj pwm rau qhov tseeb, thiab nyob ntawm txoj kev uas lawv taug xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 2. Vim li cas ib txhia neeg uas tau tso txhua yam tseg thiab siv txhua yam rau Vajtswv lawm ho rais los ua cov neeg ua Vajtsev tes dej num

Ntxiv Mus: 4. Qhov uas tau txais txoj sia yog dab tsi thiab qhov uas tsis muaj txoj sia yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No