2. Vajtswv cawm leej twg thiab Nws muab leej twg rhuav tshem

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj koom nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ces yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog koj muaj lub siab zoo thiab kev hlub rau ib tug yeeb ncuab, ces puas yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav txog kev ncaj ncees li mas? Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus xwb thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau thaum tiam kawg, nrog rau cov uas lub ncauj lam hais tias ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab sis ho ua phem, ces yeej yog cov tawm tsam Khetos, yam twb tsis tas hais txog cov uas twb tsis ntseeg Vajtswv li. Tag nrho cov neeg no ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsuj plig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsuj plig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev. Vajtswv cawm cov uas tuaj yeem los muaj txoj sia tau, uas muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim, uas tuaj yeem muab siab npuab Vajtswv thiab cov uas xav nrhiav Vajtswv. Nws cawm cov neeg uas ntseeg hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg thiab hauv Nws qhov kev tshwm sim. Qee tus neeg tuaj yeem los muaj txoj sia tau, thiab qee tus neeg tsis tuaj yeem; qhov no nyob ntawm seb lawv tus yeeb yam puas tuaj yeem raug cawm dim tau los yog tsis tau. Coob leej ntau tus tau hnov ntau cov lus los ntawm Vajtswv tab sis tsis tau to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tseem tsis tau muaj peev xwm muab lawv coj los xyaum. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem ua neej nyob raws qhov tseeb thiab tseem tab meeg cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm. Lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm rau Vajtswv li, lawv tsis muaj cuab kav fij ib yam dab tsi rau Nws li, thiab lawv kuj nyiag ntshis siv pawg ntseeg cov nyiaj thiab noj haus dawb do nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov neeg no tuag lawm thiab lawv yuav tsis raug cawm. Vajtswv cawm txhua tus uas zwm nrog Nws tes hauj lwm, tiam sis muaj qee tus neeg tsis tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim; tsuas muaj tsawg tus neeg thiaj li tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim xwb. Qhov no vim tias neeg feem coob tau coj tsis ncaj dhau heev lawm thiab tau dhau los ua neeg tuag, thiab lawv ces dhau qhov uas yuav cawm tau lawm; lawv tau raug kev ntxias tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau ua siab phem ntau heev hauv lawv tus yeeb yam. Cov neeg tsawg tsawg ntawd kuj tseem tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tag nrho thiab. Lawv tsis yog cov neeg uas tau muab siab npuab tag nrho rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los, los sis tsis yog tus uas muaj lub siab hlub tshaj plaws rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los; tab sis, lawv tau los ua neeg mloog Vajtswv lus vim Nws kev kov yeej, lawv pom Vajtswv vim yog Nws txoj kev hlub loj tshaj plaws, muaj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv vim yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab lawv los paub txog Vajtswv vim yog Nws txoj hauj lwm, Nws txoj hauj lwm uas puav leej muaj tseeb thiab zoo li ib txwm muaj. Yog tsis muaj Vajtswv tes dej num no, txawm cov neeg no yuav zoo npaum li cas los xij, lawv tseem yuav yog Ntxwnyoog li, lawv tseem yuav nyob nrog txoj kev tuag, lawv tseem yuav tuag thiab. Qhov tseeb uas cov neeg no tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim niaj hnub no yog vim tias lawv txaus siab koom tes nrog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej yog ib txoj kev cawm dim rau cov uas nyiam qhov tseeb, ib txoj kev cawm dim rau qhov ntawm lawv uas muaj kev npaj siab thiab kev txiav txim siab ruaj khov, thiab lawv qhov kev ntshaw qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees nyob hauv lawv lub siab. Ib tug neeg qhov kev txiav txim siab ruaj khov yog ib qho ntawm lawv nyob rau hauv lawv lub siab uas ntshaw txoj kev ncaj ncees, txoj kev zoo, thiab qhov tseeb, thiab muaj qhov kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem. Vajtswv cawm qhov no ntawm tib neeg, thiab los ntawm nws, Nws hloov lawv tus moj yam qias vuab tsuab, es kom lawv to taub thiab muab tau qhov tseeb, es kom lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj raug ntxuav kom huv, es lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia thiaj li hloov. Yog koj tsis muaj tej no nyob rau hauv koj, ces koj yuav tsis raug cawm. Yog hais tias, nyob rau hauv koj, tsis muaj kev nyiam qhov tseeb los sis txoj kev ntshaw kom muaj txoj kev ncaj ncees thiab qhov kev kaj; yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib kev phem, koj tsis muaj lub siab tawv txaus muab tej yam phem ntawd cuam pov tseg los sis qhov kev txiav txim siab ruaj khov los tiv kev txom nyem; yog hais tias, tshaj qhov ntawd, koj txoj kev xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawm; yog hais tias koj lub tswv yim siv txais qhov tseeb kuj loog tag lawm, thiab yeej tsis paub txog qhov tseeb thiab txog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj; thiab yog hais tias koj yeej thoob tsib txog txhua yam xwm txheej, thiab tsis muaj peev xwm los leg los sis daws txhua yam ntawm tus kheej, ces yuav tsis muaj kev cawm tau li. Ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais lus zoo rau lawv tau li, tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyob ua hauj lwm rau li. Lawv txoj kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawg lawm, lawv lub siab lo av nkos tag lawm, thiab lawv tsis nyiam qhov tseeb, los sis tsis ntshaw txoj kev ncaj ncees nyob tob hauv lawv lub siab, thiab txawm Vajtswv yuav hais meej thiab tshab npaum li cas txog qhov tseeb los xij, lawv yeej tsis teb li, cuag nkaus li lawv twb tuag lawm xwb. Tej no tseem tsis yog tag rau lawv lawm thiab lod? Ib tug neeg uas tshuav ib txoj pab nyob hauv lawv ces yeej siv tej cuab yeej pab ua pa cawm tau, tab sis, yog lawv twb tuag lawm thiab lawv tus ntsuj twb tawm mus lawm, ces tej cuab yeej pab ua pa yeej ua tsis tau dab tsi li. Yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib ib qho teeb meem, koj cia li txav tawm thiab npaj zam kom dhau nws xwb, ces qhov no txhais tau hais tias koj tseem tsis tau hais lus tim khawv; zoo li ntawd, ces koj yuav tsis raug cawm, thiab koj ces tag kiag li no lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Neeg Uas Feeb Tsis Meej Yuav Tsis Raug Cawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom deb li deb tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no. Lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus, ntau tus neeg yuav nthuav tawm lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev tiv thaiv, thiab nrog rau kev tsis mloog lus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, Nws yuav tsis rau txim rau tag nrho cov neeg no raws li qhov tshwm los, tiam sis nws ho tsuas yog yuav muab cov tib neeg uas coj tsis ncaj rau qhov tseem ceeb thiab cov uas tsis tuaj yeem raug cawm tau cuam pov tseg xwb. Nws yuav muab lawv cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog, thiab, qee zaum, rhuav tshem lawv cev nqaij daim tawv kom ploj mus. Cov uas tseem seem nyob yuav caum qab thiab ntsib kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia. Yog tias, thaum tab tom caum qab, cov tib neeg no tseem tsis tuaj yeem lees txais kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ploj zuj zus zuj zus lawm, ces lawv yuav plam lawv qhov hwj tsam rau kev cawm dim. Txhua tus tib neeg uas tau raug zwm rau kev kov yeej los ntawm cov lus yuav muaj qhov hwj tsam txaus rau kev cawm dim; Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg no yuav qhia Nws lub siab dawb zoo uas loj tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, lawv yuav raug nthuav tawm txog lub siab ntev uas loj tshaj plaws. Tsuas yog tib neeg thim ntawm txoj kev uas tsis yog lawm rov qab los xwb, thiab tsuas yog lawv tuaj yeem hloov siab lees txim xwb, Vajtswv yuav muab ntau lub hwj tsam rau lawv kom tau txais Nws txoj kev cawm dim. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thawj thawj zaug, Nws tsis muaj lub siab xav tua lawv pov tseg; tiam sis, Nws ua txhua yam li Nws ua tau los cawm lawv. Yog tias qee leej neeg tsis muaj chaw seem rau kev cawm dim li, ces Vajtswv yuav muab lawv cuam pov tseg. Qhov laj thawj uas Vajtswv rau txim qeeb rau ib co tib neeg zoo li ntawd mas vim yog tias Nws xav cawm txhua leej xhua tus uas tuaj yeem cawm tau. Nws txiav txim, qhia kom paub, thiab tsuas yog coj tib neeg los ntawm cov lus xwb, thiab tsis siv ib tug pas los muab lawv cob rau kev tuag li. Kev siv cov lus los coj kev cawm dim los rau tib neeg yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm theem kawg ntawm txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Zaum no koj puas paub tseeb tias vim li cas koj thiaj ntseeg Kuv? Koj puas paub tseeb lub ntsiab thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num? Koj puas paub tseeb koj tes hauj lwm? Koj puas paub tseeb Kuv zaj lus tim khawv tiag? Yog hais tias koj tsuas lam ntseeg Kuv xwb, tab sis tsis muaj ib qho cim ntawm Kuv lub yeeb koob los sis cov lus tim khawv nyob hauv koj, ces Kuv twb tau muab koj tshem tawm los ntev lawm. Rau cov neeg uas paub txhua yam lawm, lawv haj yam muaj pos ntau nyob hauv Kuv lub qhov muag, thiab hauv Kuv tsev, lawv tsis muaj ib yam dab tsi ntau dua li cov kev nyuab nyob hauv Kuv txoj kev, lawv yuav raug tshem tawm hauv Kuv tes dej num, lawv siv tsis tau, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv tau ntxub lawv los lawm ntev. Kuv txoj kev npau taws poob rau saum txhua tus uas tag txoj kev hais lus tim khawv, thiab Kuv tus pas nrig ib txwm tsis ploj ntawm lawv li. Kuv tau muab lawv tig mus rau tus phem txhais tes los lawm ntev; lawv tau plam Kuv li koob hmoov lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, lawv txoj kev rau txim yuav nyuaj heev tshaj li cov poj niam uas tsis muaj tswv yim. Niaj hnub no, Kuv tsuas yog ua tes dej num uas yog Kuv tes hauj lwm yuav tsum ua lawm xwb; Kuv yuav muab txhua tag nrho cov mog suav ua tej pawg, ua ke nrog cov txhauv ntawd. Nov yog Kuv tes dej num niaj hnub no. Yuav tsum muab cov txhauv ntawd pov tseg rau lub sij hawm uas Kuv yuav los cog, tom qab ntawd ces cov mog yuav raug sau mus cia rau hauv txhab, thiab cov txhauv uas tau muab pov tseg yuav tsum raug muab pov hlawv kom kub nyhiab mus ua hmoov av. Kuv tes dej num tam sim no tsuas yog los muab txhua tus tib neeg khi ua ke; ntawd yog, kom kov yeej lawv xwb. Tom qab ntawd Kuv yuav pib qhia txog qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv puv npo Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug ntiab tawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias ntiab Ntxwgnyoog tawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov tseem tseem tib neeg ntseeg Vajtswv yog cov txaus siab hlo xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj peev xwm sawv ruaj nreeg rau lawv cov lus tim khawv rau Vajtswv kuj yog cov uas txaus siab hlo xyaum ua raws li Nws txoj lus thiab tseem tseem muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog. Cov tib neeg uas nyiam dag thiab ua tsis ncaj puas leej tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv txhua tus coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Cov neeg uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg hauv pawg ntseeg yog Ntxwgnyoog cov tub txib, lawv yog Ntxwgnyoog tej suab paj nruag. Cov tib neeg zoo li no siab phem heev. Cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog puas leej muaj cov tswv yim phem thiab tsis muaj qhov tseeb. Ntau tshaj qhov ntawd, lawv yog cov neeg sawv cev ntawm Ntxwgnyoog. Lawv phem dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab tsim nyog cia li raug tshem tawm mus xwb. Vajtswv tsev neeg yuav tsis cia cov neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb muaj nyob, thiab tsis cia cov neeg uas txhob txwm rhuav tshem pawg ntseeg muaj nyob. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis tau yog lub sij hawm los ua txoj hauj lwm kev rho tawm no; cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav raug muab qhia tshwm thiab tshem tawm mus. Yuav tsis muaj kev ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqi rau cov tib neeg no lawm; cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, hos cov uas nrhiav qhov tseeb muaj peev xwm tuaj tau. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tsis tsim nyog yuav hnov txoj kev tseeb thiab tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau qhov tseeb. Qhov tseeb tsis tsim nyog cia lawv lub pob ntseg hnov; tiam sis, nws ncaj qha mus rau cov uas xyaum ua raws li qhov tseeb. Ua ntej uas qhov kawg ntawm txhua leej txhua tus raug nthuav tawm, cov neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm yuav xub raug tshem rau ib sab tam sim no, ces mam li saib xyuas tuaj tom qab. Thaum txoj hauj lwm tiav lawm, cov tib neeg no yuav raug qhia tshwm, thiab lawv yuav raug tshem tawm mus. Rau lub sij hawm tam sim no, thaum qhov tseeb tau muab rau tib neeg tag lawm, lawv yuav raug tsis lees paub. Thaum tag nrho qhov tseeb tau raug nthuav tawm rau noob neej lawm, cov tib neeg ntawd yuav tsum raug tshem tawm mus; lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav raug cais tawm raws li lawv hom neeg. Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los. Txawm hais tias cov uas tig qhov phem ua qhov zoo los yeej muaj cuab kav khaws xyeem tau hnub no, tab sis yuav tsis muaj leej twg khiav dim qhov kev ceeb laj txom nyem loj thaum kawg no li, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev sim thaum kawg. Rau cov uas kov yeej, tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yog ib qho kev lim tib neeg kom dawb huv loj heev; tab sis rau cov uas tig qhov phem ua qhov zoo, nws yog tes hauj lwm uas yuav muab tshem tawm kom tag nrho mus. Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeej lawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no, nej qhov caum raws tau los tsis tau yog raug ntsuas los ntawm yam uas nej muaj tam sim no. Qhov no yog yam raug siv los txiav txim rau nej qhov ua tau los; qhov no hais tau tias, nej qhov ua tau los raug nthuav tawm rau hauv tej kev fij uas nej tau ua thiab tej yam uas nej tau ua tiav lawm. Nej qhov ua tau los thiaj li yuav raug paub los ntawm nej qhov kev caum raws, nej qhov kev ntseeg, thiab yam uas nej tau ua tiav. Tag nrho ntawm nej cov ntawm ko, nws muaj ntau leej uas yog cov uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, vim niaj hnub no yog hnub nthuav tawm tib neeg yam ua tau los, thiab Kuv yuav tsis ua qhov tsis zoo rau hauv Kuv txoj dej num; Kuv yuav tsis coj cov uas dhau tag nrho ntawm txoj kev cawm dim mus lawm mus rau tiam tom ntej. Nws yuav muaj ib lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tag lawm. Kuv yuav tsis ua dej num rau cov neeg uas tsw ntxhiab no, lub cev tuag tsis muaj ntsujplig uas tsis tuaj yeem raug cawm tau lawm; tam sim no yog tiam kawg ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab Kuv yuav tsis ua txoj dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Txhob cav nrog Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb—qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom los. Nws yeej zam tsis dhau li. Tej yam tau los rau theem no lawm, thiab tsis muaj dab tsi koj uas yog ib tug tib neeg yuav tuaj yeem cheem tau tej ntawd li; koj tsis tuaj yeem hloov tau tej yam li koj xav. Nag hmo, koj tsis tau them ib tug nqi los caum raws qhov tseeb thiab koj coj tsis ncaj lawm; hnub no, lub sij hawm twb los txog lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm; thiab tag kis, koj yuav raug rhuav tshem, thiab nws yuav tsis muaj txoj hau kev ncav rau koj txoj kev cawm dim lawm. Txawm tias Kuv lub siab yuav mos muag los xij thiab Kuv tab tom sib zog ntsos ua Kuv txoj dej num los cawm koj los xij, yog koj tsis mob siab rau ntawm koj tus kheej ntiag tug los sis tsis muaj ib txoj kev xav rau koj tus kheej li, qhov no muaj dab tsi ntsig txog Kuv? Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug rhuav tshem los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug rhuav tshem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv yuav tsis tig ib sab qhov muag dig los sis ib sab pob ntseg lag rau cov neeg uas thuam los sis tawm tsam Nws, los sis cov neeg uas nyiag ua phem rau Nws—cov neeg uas txhob txwm cuam tshuam, nyiag ua phem, thiab foom phem rau Nws—tab tsis feem ntau Nws coj tus cwj pwm meej rau lawv. Nws ntxub cov neeg no, thiab Nws rau txim rau lawv rau hauv Nws lub siab. Nws tseem qhib siab lug tshaj tawm txog lawv qhov ua tau los tias yuav zoo li cas, kom cov neeg paub tias Nws coj tus cwj pwm meej rau cov neeg uas thuam Nws, thiab kom lawv paub tias Nws yuav txiav txim rau lawv qhov ua tau los li cas. Txawm li cas los xij, tom qab Vajtswv tau hais txog tej no lawm, cov neeg tsis keev pom tej yam muaj tiag ntawm qhov Vajtswv yuav tswj xyuas cov neeg no li cas, thiab lawv tsis tuaj yeem to taub cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa rau qhov ua tau los no thiab daim ntawv uas Vajtswv tau sau txiav txim rau lawv. Qhov ntawd yuav tsum hais tau tias, cov neeg tsis muaj peev xwm xam pom txoj hau kev tshwj xeeb thiab cov tswv yim uas Vajtswv muaj qhov kev tswj xyuas lawv. Qhov no yuav tsum ua nrog Vajtswv cov hauv paus ntsiab lus rau kev ua txhua yam. Vajtswv siv tej yam tshwm sim ntawm qhov muaj tseeb los rhuav tshem qee cov neeg tus cwj pwm phem. Qhov ntawd yog, Nws tsis tshaj tawm lawv qhov kev txhaum thiab tsis npaj lawv qhov ua tau los, tab sis feem ntau yog siv qhov tshwm sim tiag ua kev rau txim ncaj qha rau lawv thiab tsuas yog ua pauj xwb. Thaum tej yam muaj tiag no tshwm sim, nws yog tib neeg cev nqaij daim tawv uas raug kev rau txim, txhais tau tias tib neeg tuaj yeem pom qhov kev rau txim no. Thaum tab tom rhuav tshem ib txhia tib neeg tus cwj pwm phem, Vajtswv tsuas foom phem rau lawv thiab kuj tshwm sim Nws qhov kev chim rau lawv, tab sis tej zaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov kev txiav txim uas lawv yuav tau txais. Txawm li cas los xij, tej zaum hom ua tau los no yuav phem heev dua qhov ua tau los uas tib neeg tuaj yeem pom, xws li kev raug rau txim los sis raug tua. Qhov no vim hais tias hauv tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tsis yog cawm hom neeg no, yuav tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis muaj kev thev taus rau lawv mus ntxiv lawm thiab yuav tsis muab sij hawm ntxiv rau lawv lawm, ces tus cwj pwm uas Nws coj rau lawv yog muab lawv tshem tawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tag nrho cov ua phem thiab tag nrho cov ncaj ncees yog, txawm li cas los xij, cov uas raug tsim tawm los. Cov tsim tawm los uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem, thiab cov raug tsim tawm los uas ua tej yam ncaj ncees ces yuav dim nyob. Qhov no yog qhov kev npaj uas phim tshaj plaws rau ob hom uas raug tsim tawm los no. Cov ua phem tsis muaj cuab kav, vim lawv txoj kev tsis mloog lus, tsis lees hais tias txawm lawv yuav yog cov uas Vajtswv tsim tawm, los lawv raug Ntxwgnyoog txeeb lawm, thiab yog li ntawd ces yuav raug cawm tsis tau lawm. Cov uas raug tsim tawm los uas coj ncaj, raws li qhov tseeb uas lawv yuav dim, tsis lees hais tias lawv raug Vajtswv tsim tawm thiab tseem tsis tau txais kev cawm dim tom qab uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov ua phem yog cov raug tsim tawm los uas tsis mloog lus rau Vajtswv; lawv yog cov raug tsim tawm los uas tsis raug cawm thiab tau raug Ntxwgnyoog txhom tau tag nrho lawm. Cov neeg uas ua phem yeej yog neeg thiab; lawv yog cov tib neeg uas tau raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws lawm, thiab cov uas yuav raug cawm tsis tau. Ib yam nkaus li qhov uas lawv kuj yog cov raug tsim tawm los thiab, cov neeg uas muaj kev ua zoo kuj raug ua qias vuab tsuab lawm thiab, tab sis lawv yog cov tib neeg uas kam nti kom dim ntawm lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab tau rais los muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv. Cov neeg uas coj ncaj mas tsis muaj kev ncaj ncees puv nkaus; tab sis, lawv tau txais kev cawm dim thiab nti dim ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab; ces lawv muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv tau. Lawv yuav sawv khov kho thaum kawg, txawm hais tias qhov ntawd tsis tau hais tias lawv yeej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, ntawm tag nrho cov Nws tsim tawm los, yuav muaj cov uas raug rhuav tshem thiab yuav muaj cov uas dim nyob. Qhov no yog seem ntws ntawm Nws tej hauj lwm cawm tib neeg uas zam tsis dhau li; tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no los tau li. Cov ua phem ces yuav tsis pub cia dim nyob; cov uas kam zwm thiab caum Vajtswv txog thaum kawg ces yeej yuav dim nyob xwb. Vim qhov hauj lwm no yog qhov kev cawm tib neeg, nws yuav muaj cov uas dim nyob thiab nws yuav muaj cov uas raug rhuav tshem pov tseg. Tej no yog tej uas tshwm sim los sib txawv rau tej hom neeg uas sib txawv, thiab lawv yog tej kev npaj uas phim tshaj plaws rau tej uas Vajtswv tsim tawm los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Txoj cai twg yog qhov uas Vajtswv siv los txiav txim rau qhov kawg ntawm ib tug neeg twg

Ntxiv Mus: 1. Qhov uas Vajtswv cog lus rau cov uas tau txais kev cawm dim thiab cov uas raug ua kom zoo tiav log lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No