2. Kev raug qaws mus tiag tiag yog dab tsi, thiab ib tug neeg twg yuav rau tsa sawv mus rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Pawg ntseeg ntawm Filadefias tau raug tsim tsa sawv, zoo tag nrho raws li Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua. Txoj kev hlub rau Vajtswv muaj ntau zuj zus rau hauv cov neeg dawb huv lub siab, cov uas tsis tso tseg lawv txoj kev taug sab ntsujplig. Lawv tuav ruaj khov rau lawv txoj kev ntseeg tias tib tug uas tseem Vajtswv tau dhau los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tias Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam: Qhov no raug lees los ntawm Vajntsujplig lawm, nws yog lub roob uas txav tsis tau! Thiab nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov pauv tau li!

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Hnub no nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, ua rau cov dig muag rov pom kev dua, cov ceg tawv rov mus taus kev, thiab cov mob ruas rov zoo los. Nws yog Koj tus uas tau qhib lub qhov rai mus rau saum ntuj, ua rau peb nkag siab tej yam zais tob ntawm sab ntsujplig. Kev nkag siab los ntawm Koj cov lus dawb huv thiab tau cawm peb qhov kev ua neeg nyob, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm—qhov zoo li no yog Koj txoj dej num loj tshaj plaws tshaj qhov xav tau thiab yog Koj txoj kev hlub tshua ntau tshaj qhov xav tau. Peb yog Koj cov tim khawv!

Ntev los lawm uas Koj tseem nkaum, txo hwj chim thiab nyob ntsiag to. Koj twb rov ciaj los ntawm txoj kev tuag lawm, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj sia, thiab kev tsim txom thiab kev txom nyem; Koj tau ntsib thiab tau saj txoj kev mob ntawm lub ntiaj teb tib neeg lawm, thiab Koj raug muab tso tseg los ntawm tiam. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog Vajtswv Tus Kheej. Vim rau ntawm Vajtswv txoj kev xav, Koj thiaj tau cawm peb los ntawm pawg quav tsiaj, tuav peb sawv los ntawm Koj txhais tes xis, thiab muab koj txoj hmoov hlub pub dawb rau peb yam dawb paug. Kev tsis hnov mob, Koj tau siv Koj txoj sia los rau peb; tus nqi uas Koj tau them nrog Koj tej roj ntshav, tej fws, thiab tej kua muag yeej dawb huv rau ntawm cov neeg dawb huv. Peb yog qhov khoom ntawm[a] Koj tej dag zog uas uv kev mob; peb yog tus nqi uas Koj tau them lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws yog vim yog Koj txoj kev siab zoo thiab kev hlub tshua, Koj txoj kev ncaj ncees thiab yog tus muaj meej mom tshaj, Koj txoj kev dawb huv thiab kev txo hwj chim uas txhua tus neeg yuav khoov ntshis los rau ntawm Koj xub ntiag thiab pe hawm Koj mus ib txhis.

Hnub no Koj tau ua txhua lub tsev teev hawm tiav hlo lawm—lub tsev teev hawm ntawm Filadefias—thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm. Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub, tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv. Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu, ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv lub tsev teev hawm mus, ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua. Peb tau los paub tus tseem Vajtswv uas muaj qab hau, tau taug kev rau hauv Nws cov lus, tau lees paub peb tus kheej tej dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam kom tiav raws li qhov peb tuaj yeem ua tau los muab peb tus kheej fij rau tus txiaj ntsim ntawm lub tsev teev hawm. Los ntsiag to rau ntawm Koj xub ntiag tas li, peb yuav tsum ua tib zoo ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, ntshai tsam Koj txoj kev xav raug tav kev rau peb. Rau hauv cov neeg dawb huv nws muaj kev hlub ob tog, thiab feem muaj zog ruaj khov ntawm qee leej yuav pab txhawb rau feem ua tsis tau zoo ntawm lwm tus. Lawv tuaj yeem taug kev mus rau hauv tus ntsujplig tau txhua lub sij hawm, raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag thaum muaj kev to taub txog nws lawm. Lawv rhais ruam mus tas li nrog qhov kev kaj tshiab, thiab ua raws Vajtswv cov hneev taw.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv; qhov cia Nws tswj kom tau yog los taug kev nrog Nws. Tag nrho ntawm peb tej tswv yim, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab tej kev ntsig txog kev xav tau luag tug ploj mus nrog huab cua zoo ib yam nkaus li tej pa hluav taws lawm xwb. Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig, taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab, muaj kev kov yeej lub ntiaj teb, thiab peb cov ntsujplig thiaj ya mus los tau yam ywj siab hlo thiab tau txais kev tso tawm: Qhov no yog qhov tshwm sim thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv. Ua cas peb tsis tuaj yeem seev cev thiab hu nkauj qhuas, muab kev fij rau peb tej kev qhuas, muab kev fij rau cov nkauj hu qhuas tshiab tau li?

Nws muaj ntau txoj kev qhuas Vajtswv: Kev hu Nws lub npe, kev txav los ze rau Nws, kev xav txog Nws, kev nyeem-thov Vajtswv, kev koom rau hauv qhov kev sib qhia, kev txiav txim siab thiab kev xav, cov lus thov, thiab cov nkauj ntawm kev hu nkauj qhuas. Hauv tej kev qhuas no muaj kev lom zem, thiab muaj kev txhawb zog; muaj lub zog qhuas, thiab kuj muaj ib lub nra thiab. Nws muaj txoj kev ntseeg rau hauv qhov kev qhuas, thiab muaj kev nkag siab tshiab.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam, kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav, maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv, tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev. Pawg ntseeg ntawm Filadefias raug qaws mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau raug ua tshwm pom meej rau hauv Nws lub yeeb koob lawm.

los ntawm “Tshooj 2” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tshwm sim rau hauv txhua pawg ntseeg lawm. Yog tus Ntsujplig uas hais; Nws yog hluav taws kub, muaj hwj chim, thiab txiav txim. Nws yog Neeg Leej Tub, hnav ris tsho uas dai mus txog rau hauv Nws ob sab ko taw thiab ib txoj hlab siv kub khi ncig Nws hauv siab. Nws lub taub hau thiab plaub hau dawb zoo li plaub yaj thiab Nws ob lub qhov muag zoo yam nkaus li nplaim taws; Nws ob txhais ko taw zoo xws tooj dag, cuag li tsim tawm hauv cub tawg los thiab Nws lub suab nrov xws li ntau tus dej ntws. Nws tuav hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub thiab hauv Nws lub qhov ncauj, ib rab ntaj ob sab ntse thiab Nws lub ntsej muag ci kub muaj ceem npaum lub lub hnub ci!

Muaj pov thawj pom Neeg Leej Tub lawm thiab Vajtswv Tus Kheej los yeej tab meeg nthuav tawm. Vajtswv lub koob meej tawm tuaj, ci muaj ceem npaum li lub hnub ci. Nws lub ntsej muag muaj koob meej cuag lub teeb ci ntsa iab, leej twg thiaj muaj cuab kav ntsia thiab tawm tsam Nws. Txoj kev tawm tsam yuav poob mus rau kev tuag! Yuav tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me rau yam koj xav hauv koj lub siab li, ib lo lus koj hais tawm twg, los sis ib yam uas koj ua twg. Nej sawv daws yuav nkag siab thiab pom tias nej yog tau tus dab tsi—tsis tau dab tsi li tsuas yog Kuv txoj kev txiav txim xwb! Kuv puas yuav tiv taus thaum nej tsis sib zog noj thiab haus Kuv tej lus, tiam sis tseem cuam tshuam tsis saib thiab rhuav pov tseg Kuv tej kev tsim kho? Kuv yuav tsis ua zoo rau tus neeg zoo li no! Yog hais tias koj tus cuj pwm tseem phem dua no, nplaim taws yuav muab koj hlawv nqos mus! Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus tshwm sim hauv ib lub cev ntsujplig, tsis muaj ib qho me me ntawm cev nqaij daim tawv los sis roj ntshav uas txuas taub hau mus rau ko taw hlo li. Nws sawv siab tshaj txhua yam hauv qab ntuj khwb, zaum rau saum lub zwm txwv muaj koob meej saum lub ceeb tsheej thib peb, tswj txhua yam! Lub qab ntuj khwb thiab txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog tias Kuv hais li cas, yuav yog li ntawd. Yog tias Kuv tsa dab tsi lawm, ces yuav tsum muaj li ntawd. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taw; nws nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Thaum Kuv lub suab tawm mus, lub ntuj thiab lub teb yuav dua mus thiab yuav ploj mus! Txhua yam yuav hloov dua tshiab; qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau tab sis yog qhov yog. Kuv twb kov yeej lub ntiaj teb lawm, nrog rau txhua tus phem. Kuv zaum ntawm no tham rau nej thiab txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog thiab txhua tus uas muaj txoj sia nyob yuav tsum lees txais.

Lub sij hawm yuav los xaus; txhua yam hauv ntiaj teb no yuav ploj mus thiab txhua yam yuav yug dua tshiab. Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob hnov qab! Tsis muaj qhov tias yuav tsis meej! Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv tej lus yuav nyob! Cia Kuv ntuas nej ib zaug dua ntxiv: Tsis txhob khiav yam tsis muaj qab hau! Sawv los! Hloov siab lees txim thiab txoj kev cawm dim twb los txog lawm! Kuv twb tshwm sim rau ntawm nej lawm thiab Kuv lub suab tau tshwm sim lawm. Kuv lub suab tau tshwm sim rau ntawm nej xub ntiag lawm; txhua hnub nws ntsib koj, tim ntsej tim muag thiab txhua hnub nws huv sis thiab tshiab. Koj pom Kuv thiab Kuv pom koj; Kuv hais lus rau koj tas li thiab tim ntsej tim muag nrog koj. Txawm li ntawd los, koj tsis kam txais Kuv thiab tsis paub Kuv. Kuv cov yaj yeej hnov tau Kuv lub suab, tab sis nej tseem yig tsis yeem! Koj yig! Koj lub siab xob vaub tsuab lawm, Ntxwgnyoog ua tau koj ob lub qhov muag dig lawm thiab koj tsis tuaj yeem pom Kuv lub ntsej muag muaj koob meej uas ci ntsa iab—nrog koj tus siab lau! Nrog tus siab tiag!

Xya tus Ntsujplig ntawm Kuv lub zwm txwv tau raug xa mus thoob plaws txhua ces kaum hauv ntiaj teb thiab Kuv yuav xa Kuv Tus Tub Xa Xov mus hais lus rau cov pawg ntseeg. Kuv ncaj ncees thiab cia siab ntsoov; Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas qhov tob tshaj plaws ntawm neeg lub siab. Tus Vajntsujplig Dawb Huv hais lus rau cov pawg ntseeg thiab nws yog Kuv tej lus uas tawm hauv Kuv Leej Tub tuaj; txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog! Txhua tus uas tseem ua neej nyob yuav tsum lees txais! Tsuas noj thiab haus tej lus ntawd xwb thiab tsis txhob ua xyem xyav. Txhua tus uas zwm thiab mloog Kuv tej lus yuav tau txais koob hmoov ntau! Txhua tus uas kub siab nrhiav Kuv lub ntsej muag yuav muaj qhov kaj tshiab, tau kev tig ras to taub tshiab, tau tswv yim tshiab thiab txhua yam yuav huv sis thiab tshiab. Kuv tej lus yuav tshwm rau koj thaum twg los tau li thiab lawv yuav qhib koj tus ntsujplig ob lub qhov muag kom koj thiaj pom txhua qhov kev paub tsis meej ntawm sab ntsujplig thiab pom tias lub nceeg vaj yog nyob nrog tib neej lawm. Nkag mus rau hauv qhov chaw nkaum, thiab txhua txoj hmoov hlub thiab koob hmoov yuav nyob ntawm koj; kev tshaib nqhis thiab sub tawg sub ntsha yuav tsis tuaj yeem kov koj thiab hma, nab, tsov thiab tsov txaij yuav tsis tuaj yeem ua phem rau koj. Koj yuav nrog Kuv mus, nrog Kuv taug kev ua ke thiab nkag rau kev tau koob meej nrog Kuv!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws lub cev muaj koob meej tau tshwm sim qhib tab meeg hlo, pom lub cev sab ntsujplig dawb huv tshwm sim thiab Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag! Lub ntiaj teb thiab sab lub cev nqaij daim tawv puav leej hloov pauv thiab Nws lub cev hloov saum lub roob yog tus neeg uas yog Vajtswv tiag. Nws ntoo lub kaus mom kub saum Nws taub hau, Nws cev ris tsho dawb huv, sia rau ntawm Nws hauv siab yog ib txoj hlab siv kub, thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam huv si puav leej yog Nws qhov chaw tiag taw. Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws tuav rab ntajob sab ntse hauv Nws lub qhov ncauj thiab Nws muaj xya lub hnub qub nyob hauv Nws sab tes xis. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yog qhov uas ci ntsa iab tsis muaj ntug thiab Nws lub koob meej sawv thiab ci ntsa iab; tej roob zoo siab hlo thiab tej dej luag ntxhi thiab lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub sawv daws nyob raws nyias chaw, tos txais lub cim tshwj xeeb, tus Vajtswv tseeb txoj kev mus muaj yeej rov los ua tim khawv tias Nws ua tiav tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Txhua tus dhia thiab seev cev nrog kev xyiv fab! Qw txhawb! Tus Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus zaum saum Nws lub zwm txwv uas muaj koob meej! Hu nkauj qhuas! Tus chij muaj yeej ntawm Tus Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus raug tsa kom siab kawg nkaus rau saum Lub Roob Xi-oos uas muaj hwj chim tshaj! Txhua lub teb chaws qw txhawb, txhua haiv neeg hu nkauj qhuas, Lub Roob Xi-oos luag xyiv fab hlo, thiab Vajtswv lub koob meej tshwm tuaj! Kuv yeej tsis npau suav tias Kuv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag, tab sis hnub no Kuv tau pom lawm. Tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, Kuv muab tag nrho lub siab rau Nws. Nws muab zaub mov thiab dej haus npau xi. Lub neej, tej lus, tej kev ua, tej kev xav, tej tswv yim—Nws lub teeb muaj koob meej ci ntsa iab kom pom lawv txhua nrho. Nws coj txhua txoj hauv kev thiab Nws txoj kev txiav txim poob tam sim rau tus uas ntxeev siab.

Noj mov, nyob ua ke thiab nrog Vajtswv nyob, koom nrog Nws, taug kev ua ke, muaj kev lom zem ua ke, tau txais koob meej thiab koob hmoov ua ke, koom kev ua vajntxwv nrog Nws thiab tau nyob ua ke hauv lub nceeg vaj—au, zoo siab kawg! Huag, cas yuav qab zib ua luaj! Peb tau tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, nrog nws tham txhua hnub thiab hais lus tas mus li thiab tau txais kev tig ras to taub tshiab thiab tswv yim tshiab txhua hnub. Peb ob lub qhov muag sab ntsujplig tau qhib lawm, thiab peb pom txhua yam; txhua qhov kev paub tsis meej ntawm tus ntsujplig tau raug muab qhia tshwm rau peb lawm. Lub neej dawb huv tiag tiag tsis muaj kev txhawj xeeb li lawm; khiav nrawm thiab tsis txhob nres thiab ntaus mus tom ntej mus txuas ntxiv—muaj lub neej zoo dua tom ntej. Tsis txhob lam txaus siab vim saj tau me ntsis qab zib lawm; rau siab ntso nrhiav kom paub qhov tseeb txog Vajtswv. Nws paub txhua yam thiab muaj nplua mias thiab muaj txhua yam uas peb tsis muaj. Quag muab kev koom tes thiab paub qhov tseeb txog Nws thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav rov zoo li qub lawm. Peb lub neej yuav hloov zoo dhau thiab tsis muaj ib tug neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam twg yuav los cuam tshuam peb.

Tshaj dhau! Tshaj dhau! Yuav tshaj tseeb tiag! Vajtswv lub neej hloov tshaj nyob rau hauv thiab txhua yam tau los so lawm tiag! Peb hloov kom tshaj lub ntiaj teb thiab tej khoom ntiag tug hauv ntiaj teb, tsis muaj kev cia siab rau tej txiv los sis tej me nyuam. Peb hloov dhau qhov kev tswj hwm kev mob kev nkeeg thiab xwm ib puag ncig. Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm cuam tshuam peb. Peb hloov siab tshaj tag nrho cov kev puas tsuaj. Qhov no yog tso cai rau Vajtswv coj txoj kev ua vajntxwv! Peb tsuj Ntxwgnyoog rau qab xib taw, ua tim khawv rau pawg ntseeg thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog lub ntsej muag qias neeg yam tsis zais kiag li. Kev tsim tsa pawg ntseeg yog nyob hauv Khetos, thiab lub cev muaj koob meej tau sawv los—qhov no yog tau nyob nrog kev raug qaws mus!

los ntawm “Tshooj 15” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub ntiaj teb thiab lub ntuj. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tib tug nkaus xwb thiaj li muaj txoj sia mus ib txhis thiab raug tsa sawv rov los tau, uas muaj mus txuas ntxiv, ib tiam rau ib tiam, mus tag ib txhiab ib txhis! Tag nrho txhua yam thiab tag nrho tej xwm txheej yog nyob hauv Nws ob txhais tes, thiab Ntxwgnyoog yog nyob hauv Nws qab xib taw.

Hnub no, nws yog Vajtswv txoj kev xaiv uas tau npaj tseg lawm tias Nws yuav cawm kom peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg. Nws yog peb tus Txhiv Dim tiag tiag li. Khetos tus uas muaj txoj sia mus ib txhis, raug tsa sawv rov qab los tau tsim rau sab hauv peb lawm tiag tiag, muab txoj hmoov rau peb los txuas nrog rau Vajtswv txoj sia, kom peb thiaj li tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog Nws, noj Nws, haus Nws, thiab zoo siab xyiv fab rau Nws. Qhov no yog kev fij siab dawb paug uas Vajtswv tau tsim rau ntawm tus nqi ntawm Nws lub siab tej roj ntshav.

Tej caij nyoog los thiab mus, hla dhau ntawm tej cua thiab tej te, ntsib nrog coob leej txoj sia ntawm tej kev txom nyem, kev tsim txom, thiab tej kev txom nyem nyuab siab loj, ntau yam kev tsis lees txais thiab kev luam thuam ntawm lub ntiaj teb, ntau yam kev iab liam cuav ntawm tsoom fwv, tiam sis Vajtswv txoj kev ntseeg los sis Nws txoj kev txiav txim siab yeej tsis ua kom muaj tsawg zuj zus tau li. Tau muab tag nrho lub siab rau Vajtswv txoj kev xav, thiab rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev npaj, kom lawv ua tau tiav hlo, Nws muab Nws tus kheej txoj sia tso rau ib sab. Rau tag nrho Nws cov neeg coob coob, Nws tsis hnov mob, ua tib zoo pub thiab ywg dej rau lawv. Txawm peb yuav ntsib kev tsaus ntuj nti npaum li cas los xij, los sis peb yuav ntsib kev nyuaj npaum li cas los xij, peb yuav tsum zwm rau ntawm Nws xub ntiag nkaus xwb, thiab txoj sia uas raug tsa sawv rov qab los ntawm Khetos yuav hloov pauv peb tus yam ntxwv qub…. Rau tag nrho cov tub hlob no, Nws ua dej num tsis paub nkees li, tsis noj mov thiab tsis so li. Pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, los ntawm tej tshav ntuj kub thiab no txias khov npaum li cas los xij, Nws saib kawg siab kawg ntsws rau hauv Xi-oo.

Lub ntiaj teb, vaj tse, txoj dej num thiab tag nrho txhua yam, muab txhua yam tag nrho tso tseg, zoo siab hlo, txaus siab hlo, thiab tej kev lom zem ntiaj teb yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Nws li…. Cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj tawm tsam los rau peb, qhia tshwm tej yam zais npog tob puag hauv peb lub siab. Peb yuav ntseeg tau li cas? Txhua txhua lub ntsiab uas tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los yeej muaj tseeb rau hauv peb txhua lub sij hawm. Txawm peb yuav ua dab tsi los xij, hauv Nws lub xub ntiag los sis nkaum deb ntawm Nws, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis paub li, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis to taub li. Txhua yam yuav raug nthuav tawm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag li, tsis hais peb tus kheej tej kev npaj ua thiab tej kev npaj tseg los xij.

Zaum rau ntawm Nws xub ntiag, hnov zoo siab nrog peb tus ntsujplig, nyob kaj siab lug thiab ntsiag to, tiam sis ib txwm hnov zoo li khoob lug thiab tshuav nqi rau Vajtswv tiag tiag li: Qhov no yog ib qho txuj ci phim hwj uas xav tsis tau thiab tsis tuaj yeem ua tau. Tus Vajntsujplig yuav tsum muaj pov thawj txaus tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug uas tseem Vajtswv nkaus xwb! Nws ua pov thawj tau yam cam tsis tau hlo li! Peb cov nyob ntawm pawg neeg no tau txais koob hmoov ntau heev! Yog tsis yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua ces, peb yuav tsum mus rau txoj kev puas tsuaj thiab ua raws Ntxwgnyoog xwb xwb li. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li tuaj yeem cawm tau peb!

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, tso cai rau peb pom tej yam zais tob ntawm sab yeeb ceeb. Tej kev vam ntawm lub nceeg vaj tsis muaj ciaj ciam. Cia peb saib ntsoov thaum peb tos. Hnub ntawd twb tsis nyob deb lawm.

Tej nplaim taws cig ntawm kev ua tsov rog, tej pa ncho ntawm cov mos txwv puv npo rau saum nruab ntuj, tej huab cua tig sov zuj zus, huab cua hloov pauv, kab mob sib kis yuav kis mus dav, thiab tib neeg tsuas yuav tuag mus xwb, nrog rau qhov tsis muaj kev cia siab ntawm txoj kev muaj sia nyob.

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Koj yog peb lub chaw ruaj khov uas tsis tuaj yeem tsoo tawg. Koj yog peb lub chaw cawm siav. Peb nyob ua ke rau hauv qab Koj ob sab tis, thiab thiaj tsis tuaj yeem muaj kev puas tsuaj los txog peb. Tej no yog Koj txoj kev tiv thaiv uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab kev saib xyuas.

Peb txhua tus tsa peb lub suab rau hauv zaj nkauj; peb hu nkauj qhuas, thiab lub suab ntawm peb txoj kev qhuas nrov thoob plaws Xi-oo! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag, tau npaj txoj hau kev kawg uas muaj yeeb koob rau peb lawm. Yuav tsum saib ntsoov—au, yuav tsum saib ntsoov! Los txog rau tam sim no, lub sij hawm tseem tsis tau lig li.

los ntawm “Tshooj 5” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag, tus Vajntxwv tau kav lub zwm txwv, tswj kav tag nrho lub qab ntuj khwb, tig rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, thiab txhua tsav txhua yam hauv qab ntuj ci ntsa iab nrog Vajtswv lub yeeb koob. Txhua yam muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb thiab mus rau qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav pom. Tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej av, tej hiav txwv, thiab txhua yam muaj sia tau qhib lawv cov ntaub thaiv txais qhov kaj ntawm tus Vajtswv tiag lub lub ntsej muag, thiab lawv tau rov muaj sia, zoo li yog kev tsim rov los ntawm ib zaj npau suav, zoo li yog lawv yog cov kaus too uas tab tom tsoom av!

Ab! Tus Vajtswv tiag tshwm los rau hauv lub ntiaj teb no. Leej twg muaj peev xwm los cuag Nws nrog kev tawm tsam? Txhua tus tshee hnyo nrog kev ntshai. Txhua tus puav leej ntseeg tag nrho, thiab txhua tus thov kev zam txim zaum tag zaum dua. Txhua tus neeg txhos caug ntawm Nws xub ntiag, thiab txhua lub qhov ncauj pe hawm Nws! Tej daim av thiab tej dej hiav txwv, tej roob, tej dej ntws—txhua yam qhuas Nws tsis muaj hnub kawg! Lub caij nplooj ntoo hlav los nrog nws cov cua txias zias, coj cov dej nag caij nplooj ntoos hlav los. Zoo li txhua tus neeg, tej dej me tam sim no ntws nrog kev tu siab thiab kev xyiv fab, so kua muag ntawm kev tiv txiaj ntsig thiab cem-tus kheej. Tej dej ntws, tej pas dej, nthwv dej thiab cov nthwv dej txhua yam tab tom hu nkauj, qhuas tus Vajtswv tiag lub npe dawb huv! Lub suab ntawm kev qhuas nrov nrog kev meej tseeb! Tej yam qub uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog—txhua leej thiab txhua tus ntawm lawv yuav raug kho tshiab thiab raug hloov dua thiab yuav nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho …

Qhov no yog lub suab raj dawb huv, thiab nws tau pib nrov lawm! Hnov nws. Lub suab ntawd, qab zib heev, yog qhov tshaj tawm ntawm lub zwm txwv, tshaj tawm rau txhua haiv neeg thiab tib neeg tias lub sij hawm tau los txog, tias qhov xaus kawg tau los txog lawm. Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau tiav lawm. Kuv lub nceeg vaj tau tshwm los qhib lug rau hauv ntiaj teb. Tej nceeg vaj ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua lub Kuv lub nceeg vaj lawm, uas yog Vajtswv. Kuv xya lub suab raj nrov los ntawm lub zwm txwv, thiab tej yam zoo kawg nkaus yuav tshwm sim! Cov neeg ntawm qhov xaus ntawm lub ntiaj teb yuav maj nrawm nroos ua ke los ntawm txhua txoj hau kev nrog lub zog ntawm daus poob ntawm roob los thiab lub hwj chim ntawm xob nthe, qee leej tab tom caij nkoj hauv hiav txwv, qee leej tab tom ya hauv lub dav hlau, qee leej tab tom caij tsheb ntawm txhua hom thiab loj me, qee leej tab tom caij saum nees nrob qaum. Saib kom ze. Mloog kom zoo. Cov neeg caij cov nees ntau xim sib txawv, cov ntsuj plig tau sawv, muaj zog heev thiab zoo nkauj kawg li, xws li yog hais tias yog sawv sib ntaus sib tua hauv tshav rog, yog tsis ntshai tuag. Nrog rau nees lub suab hee thiab cov tib neeg lub suab qw hu tus Vajtswv tiag, coob leej txiv neej, poj niam, thiab me nyuam yuav raug tsuj los ntawm nees tej ko taw tam sim ntawd. Ib txhia yuav tuag lawm, ib txhia yuav ua lawv txoj pa zaug kawg, ib txhia yuav ntsoog, yam tsis muaj leej twg yuav quav ntsej lawv li, qw ua suab nrov, quaj ntsaj qhov mob. Cov neeg ntxeev siab! Qhov no tsis yog yam nej tau txais zaum kawg lod?

Kuv saib xyuas nrog kev xyiv fab rau Kuv cov neeg, uas hnov Kuv lub suab thiab sib sau ua ke los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua thaj av. Txhua tus tib neeg, ceev tus Vajtswv tiag rau hauv lawv qhov ncauj, qhuas thiab dhia yam tsis paub kawg rau kev xyiv fab! Lawv ua tim khawv rau lub ntiaj teb, thiab lub suab ntawm lawv cov tim khawv rau tus Vajtswv tiag yog zoo li lub suab xob nthe ntawm ntau cov dej. Txhua tus tib neeg yuav tuaj sib sau rau hauv Kuv lub teb chaws.

Kuv xya lub suab raj nrov, tsa cov neeg uas tsaug zog! Sawv nrawm nroos, nws tseem tsis tau lig. Saib mus rau koj lub neej! Rua koj lub qhov muag thiab saib seb tam sim no lub sij hawm tsawg teev lawm. Muaj dab tsi rau mus nrhiav? Muaj dab tsi nyob tov rau xav txog? Thiab muaj dab tsi tov rau tuav rawv? Koj ib txwm puas tau xav txog qhov txawv ntawm qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev tau txais Kuv lub neej thiab kev tau txais txhua yam uas koj nyiam thiab tuav rawv ma? Tsis txhob txwm thiab tuav rawv ntxiv lawm. Tsis txhob cia lub sij hawm no plam mus. Lub sij hawm no yuav tsis rov qab los dua ib zaug ntxiv lawm! Cia li sawv tsees tam sim no, xyaum tawm dag zog koj tus ntsuj plig, siv ntau yam cuab yeej los saib thiab tiv thaiv Ntxwgnyoog txhua lub tswv yim thiab kev dag, thiab kov yeej Ntxwgnyoog, kom koj txoj kev paub hauv lub neej tob dua qub thiab koj yuav ua neej nyob raws Kuv tus moj yam, kom koj lub neej dhau los ua neeg paub tab thiab paub raws caij nyoog thiab koj yuav nco ntsoov taug raws Kuv tej hneev taw. Mus lawm yav tom ntej yam tsis poob siab, tsis qaug zog, ib kauj ruam zuj zus, ncaj nraim mus kom txog qhov kawg ntawm txoj kev!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog hu rau kev txiav txim, kev txiav txim ntawm cov neeg ntxeev siab, kev txiav txim ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab txhua haiv neeg yuav zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob yuav tshwm los rau ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg xub ntiag xwb xwb li. Txhua tus yuav yuav ntseeg tag nrho, thiab qw tsis kawg tsis tag tsis kawg rau tus Vajtswv tiag. Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus yuav dhau los muaj meej mom tshaj, thiab Kuv cov tub thiab Kuv yuav sib koom rau hauv lub yeeb koob thiab sib koom rau hauv txoj kev ua vajntxwv kav, txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, rau txim dab phem, cawm thiab muab kev hlub tshua rau cov uas yog Kuv cov, thiab tsim lub teb chaws kom muaj zog thiab ruaj khov. Los ntawm lub suab ntawm xya lub raj, ib co neeg coob coob yuav raug cawm dim, rov qab los rau ntawm Kuv xub ntiag los txhos caug thiab tpe hawm nrog lo lus qhuas tsis tu ncua!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog qhov xaus ntawm ib tiam, lub suab raj nrov ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog uas tshaj tawm qhov pib ntawm nyob qhib lug rau hauv lub teb chaws hauv ntiaj teb! Lub suab loj npaum li cas, lub suab no nrov deeg daws mub thoob lub zwm txwv, lub suab raj no ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, uas yog lub cim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txoj kev kov yeej, uas yog Ntxwgnyoog li kev txiav txim; nws ua rau kom lub ntiaj teb qub no tuag mus kom tag nrho, kom tig rov qab los rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws no! Lub suab raj nrov no qhia tias lub rooj vag ntawm txoj hmoov hlub yog tab tom yuav kaw, tias lub teb chaws kev ua neej yuav pib nyob hauv ntiaj teb, uas yog qhov yog thiab raug. Vajtswv cawm cov uas hlub Nws. Thaum lawv rov mus rau Nws lub teb chaws lawm, tib neeg hauv ntiaj teb yuav ntsib kev tshaib nqhis thiab kev mob sib kis, thiab Vajtswv xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha no yuav pib siv sib txuas mus. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv cov lus yuav tsis dua mus!

los ntawm “Tshooj 36” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab tshem tawm lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab tshem tawm thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, uas tsis muaj kev txwv dab si rau ib yam twg li los sis ib lub teb chaw twb li, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudais: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj kev xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeslikas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov khoom ntawm.”

Qhov Dhau Los: 1. Seb qhov “kev raug qaws mus” puas txhais tau hais tias raug coj mus rau saum huab cua los sis saum ntuj tiag tiag, thiab seb lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej puas yog nyob rau ntiaj teb los sis nyob saum ntuj

Ntxiv Mus: 1. Vajtswv pawg ntseeg thiab tej pab pawg sab kev ntseeg yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No