1. Vajtswv pawg ntseeg thiab tej pab pawg sab kev ntseeg yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv lub tuam tsev yog dab tsi kiag? Yog tias piav qhia raws li kev tshawb xav, ces Vajtswv lub tuam tsev yog ib qho chaw uas qhov tseeb muaj hwj chim kav, ib qho chaw sib sau ua ke ntawm cov tib neeg uas muaj cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua uas yog Vajtswv cov lus. … Vajtswv lub tuam tsev yog qhov chaw uas Vajtswv ua hauj lwm thiab hais lus, qhov chaw Vajtswv cawm tib neeg, qhov chaw uas tib neeg xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab ua kom tawg paj txi txiv, qhov chaw uas Vajtswv lub hom phiaj thiab lub siab nyiam ua hauj lwm yam tsis muaj dab tsi tav kev, thiab qhov chaw uas ua Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg kom tiav. Muab sau zog los hais luv luv hais tias, Vajtswv lub tuam tsev ces yog qhov chaw uas Vajtswv tuav lub hwj chim, qhov chaw uas Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb muaj hwj chim kav; nws tsis yog qhov chaw uas ib tug twg tuaj xyaum nws lub hwj chim, cob qhia lawv tus kheej txoj hauj lwm, los sis ua kom tiav lawv tus kheej tej kev ntshaw, tej kev dag ntxias, los sis tej kev npaj.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Saib Vajtswv Lub Tsev Zoo Li Lawv Tus Kheej Qhov Chaw Tswj Fwm” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsuj plig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” (Mth 12:6–8). Lo lus “lub tuam tsev” yog hais txog dab tsi rau ntawm no? Yuav muab hais kom paub yooj yim, nws hais txog ib lub tsev zoo nkauj, tsev siab, thiab nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, lub tuam tsev no yog ib lub chaw rau cov xib fwb mus pe hawm Vajtswv. Thaum tus Tswv Yexus tau hais tias “nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev,” leej twg yog “tib tug” uas tau hais txog? Pom meej lawm tias, “tib tug” yog tus Tswv Yexus hauv cev nqaij daim tawv, vim hais tias tsuas yog Nws tib tug nkaus xwb thiaj yog tus loj dua lub tuam tsev. Cov lus tau qhia rau cov neeg txog dab tsi? Lawv tau qhia rau cov neeg kom tawm ntawm lub tuam tsev los—Vajtswv twb ncaim ntawm lub tuam tsev mus lawm thiab tsis ua tes dej num rau hauv mus ntxiv lawm, yog li cov neeg yuav tsum nrhiav Vajtswv cov hneev taw rau sab nraum lub tuam tsev thiab raws Nws cov kauj ruam rau hauv Nws tes dej num tshiab. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no lawm, muaj ib yam raug ua pov thawj txhawb Nws cov lus, uas yog nyob rau hauv txoj cai, cov neeg tau tuaj saib lub tuam tsev uas pom tias tseem ceeb dua Vajtswv Tus Kheej. Qhov ntawd yog, cov neeg tau pe hawm lub tuam tsev ntau dua li kev pe hawm Vajtswv, yog li tus Tswv Yexus thiaj tau ceeb toom kom lawv txhob pe hawm tej mlom lawm, tab sis hloov los pe hawm Vajtswv, vim Nws yog tus uas siab tshaj plaws. Yog li ntawd, Nws tau hais tias: “Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj.” Nws yog yam ua pov thawj tias nyob hauv tus Tswv Yexus ob lub qhov muag, cov neeg feem coob ua neej nyob rau hauv txoj cai no tsis tau pe hawm Yehauvas mus ntxiv lawm, tab sis tsuas yog muab kev fij lawm xwb, thiab tus Tswv Yexus tau txiav txim tias kom muab kev pe hawm rau tus mlom uas raug tsim no. Cov neeg pe hawm tus mlom no tau pom lub tuam tsev li qee yam uas tseem ceeb dua thiab siab dua Vajtswv. Nyob hauv lawv lub siab tsuas muaj lub tuam tsev nkaus xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog lawv poob lub tuam tsev no lawm, ces lawv yuav tsis muaj chaw nyob. Yog tsis muaj lub tuam tsev no lawv yuav tsis muaj chaw mus pe hawm thiab tsis muaj peev xwm ua lawv tej kev fij tau. Lawv qhov hu ua “lub chaw nyob” ces yog qhov lawv siv txoj kev ua txuj cuav ntawm kev pe hawm Vajtswv Yehauvas kom tau nyob hauv lub tuam tsev thiab ua lawv tus kheej tej dej num. Lawv qhov hu ua “kev fij” ces tsuas yog lawv ua yam uas ua rau lawv tus kheej txaj muag raws hauv lawv txoj kev tiam rau hauv lub tuam tsev xwb. Qhov no yog qhov muaj qab hau ntawm cov neeg rau thaum lub sij hawm ntawd uas tau pom lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv. Tus Tswv Yexus tau hais cov lus no ua ib co lus ceeb toom rau cov neeg tias, vim lawv siv lub tuam tsev ntis lub ntsej muag, thiab siv tej kev fij npog rau kev coj tsis ncaj rau cov neeg thiab coj tsis ncaj rau Vajtswv. Yog koj siv cov lus no rau tam sim no, ces lawv tseem siv tau ib yam nkaus thiab siv tau raug raws li lub ntsiab ib yam nkaus. Txawm tias cov neeg niaj hnub tam sim no tau pom tau ntsib Vajtswv tes dej num sib txawv dua cov neeg uas nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai tau pom tau ntsib los xij, lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb yeej zoo tib yam nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg leej neeg ua lawv tej dej num nyob rau hauv ib pawg ntseeg los xij, txawm hais tias yuav muaj ob leeg los sis ntau caum leej los xij, thaum lub sij hawm uas lawv plam Vajntsujplig txoj hauj lwm lawm, ces lawv tsis ntsib tsis pom Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv tsis muaj kev sib cuag thiab tsis muaj feem nyob rau hauv Vajtswv txoj hauj lwm lawm. Lawv tau dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm xwb. Tsis yog cov tib neeg no muaj kev phom sij loj lov? Lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb thaum ntsib teeb meem thiab lawv tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li, tiam sis lawv zwm rau tej kev npaj tseg thiab kev haub ntxias ntawm noob neej lawm xwb. Yeej haj tseem muaj coob leej ntau tus uas, thaum tab tom ua lawv tes dej num, yeej tsis thov Vajtswv los sis nrhiav tej hauv puas ntsiab lus ntawm qhov tseeb li thiab; lawv tsuas yog nug lwm tus thiab ua raws li lwm tus hais, ua raws li lwm tus qhia xwb. Yog tias lwm tus taw tes rau qhov twg, ces lawv tus kheej mus rau qhov ntawd xwb. Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, lawv xav tias txoj kev nrhiav qhov tseeb yog yam uas pom tsis meej thiab nyuaj, hos kev vam khom rau lwm tus thiab ua raws li lwm tus hais mas yooj yim thiab muaj qab hau heev, yog li ntawd ces lawv thiaj li ua qhov ncaj tshaj plaws thiab tsis mob li, uas yog nug lwm tus thiab ua raws li lawv hais txhua yam. Vim li ntawd, tab txawm tom qab uas los ntseeg tau ntau lub xyoo lawm los xij, thaum ntsib ib qho teeb meem twg, lawv yeej tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ib zaug, los thov Vajtswv thiab nrhiav Nws lub siab nyiam thiab qhov tseeb li, kom nkag siab txog qhov tseeb, thiab ua tus yeeb yam thiab coj tus cwj pwm raws li Vajtswv lub siab nyiam—lawv yeej tsis tau muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no li. Cov tib neeg zoo li no puas xyaum ua raws li txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag? Kuv xav paub tias: Yog vim li cas, kiag thaum ib txhia tib neeg tau dhau los muaj feem nrog rau ib pab pawg twg lawm, nws ho yooj yim rau lawv—hauv lub cev—uas pheej los hloov pauv ntawm ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv mus ua tus neeg uas ntseeg tib neeg, thiab ntawm ib tug neeg uas raws Vajtswv qab mus ua tus neeg uas raws tib neeg qab? Vim li cas lawv thiaj li hloov pauv sai ua luaj li? Vim li cas lawv thiaj li coj tus cwj pwm li ntawd txawm tias tom qab twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm? Lawv twb tau ntseeg Vajtswv los tau npaum li no lub xyoo lawm, tiam sis txawv heev, uas Vajtswv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab li. Lawv yeej ib txwm tsis muaj kev sib cuag nrog rau Vajtswv li. Lawv tej kev ua, tej lus, lub neej txoj sia, lawv txoj kev coj thiab kev saib xyuas teeb meem, tab txawm yog txoj kev ua lawv tes dej num thiab lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv los xij—txhua yam uas lawv ua ntawd, txhua tus cwj pwm uas lawv qhia tshwm ntawd, txhua yam uas lawv nthuav tawm ntawd, thiab tab txawm yog lawv txhua txoj kev xav los sis tswv yim los xij—tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam muaj kev sib cuag nrog rau txoj kev ntseeg Vajtswv kiag li. Yog li ntawd tus tib neeg no puas yog ib tug ntseeg tseeb? Ib tug neeg uas muaj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm puas tuaj yeem nthuav tawm tau tias lawv lub siab hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv loj npaum li cas? Qhov ntawd puas ua tau pov thawj qhia tias lawv muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog rau Vajtswv? Yeej tsis muaj kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias, nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg saib qhov tseeb yam li yog ib co kev cai tswj uas yuav tsum tau ua raws nraim xwb, ces lawv txoj kev ntseeg puas yuav tsis raug sib hloov los ua tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntawd mas? Thiab qhov sib txawv ntawm tej kab ke uas zoo li no thiab Kev Ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi? Cov tib neeg no tej zaum yuav nkag siab tob thiab paub dua thaum lawv hais lus, tiam sis yog tias lawv txoj kev ntseeg tsuas los txij ntawm tej kev cai tswj thiab ib hom kab ke xwb, ces qhov ntawd tsis yog txhais hais tias nws tau tig los mus ua Kev Ntseeg Vajtswv lawm no lov? (Yog lawm, nws txhais li ntawd ntag.) Muaj qhov sib txawv ntawm cov lus qhia qub thiab cov tshiab, tiam sis yog tias cov lus qhia tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib hom kev tshawb xav, thiab tsuas yog dhau los ua ib txoj kab ke thiab kev cai tswj rau tib neeg xwb—thiab, ib yam nkaus li ntawd, yog tias tib neeg tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb los ntawm tej ntawd los thiab tsis tuaj yeem siv tej ntawd los pab kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li—ces lawv txoj kev ntseeg tsis yog dhau los zoo ib yam nkaus li Kev Ntseeg Vajtswv lawm xwb lov? Hauv lub ntsiab tseeb, qhov no tsis yog Kev Ntseeg Vajtswv lov? (Yog, nws yeej yog lawm.) Yog li ntawd ces, nyob rau hauv nej tus cwj pwm thiab thaum nej ua nej tej dej num, yam twg uas nej muaj kev xav thiab tus yam ntxwv uas zoo ib yam nkaus los sis sib thooj li cov ntseeg txoj Kev Ntseeg Vajtswv? (Hauv kev ua raws li cov kev cai tswj, thiab hauv kev npaj peb tus kheej nrog rau tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia.) (Kev mob siab rau qhov kev tshwm sim ntawm sab ntsuj plig thiab kev coj tus cwj pwm zoo, thiab kev mob siab ntseeg thiab txo hwj chim.) Nej coj tus cwj pwm zoo rau sab nraud, ua nej qhov zoo tshaj plaws los ntim nej tus kheej kom zoo ntawm sab ntsuj plig qhov kev tshwm sim, thiab nej ua tej yam uas tsuas pom zoo nyob rau hauv noob neej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab, lam ua txuj ua tus tsim tsim txiaj xwb. Nej sawv saum lub sam thiaj siab qhia txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, qhia tib neeg kom ua zoo, kom tsim txiaj, thiab kom nkag siab qhov tseeb; nej qhia txog qhov kev qhuab qhia sab ntsuj plig, hais yam yog txog sab ntsuj plig; nej muab hlob txog sab ntsuj plig thiab qhia txog sab ntsuj plig nyob rau hauv txhua yam uas nej hais thiab ua, tiam sis hauv kev xyaum ua thiab kev ua nej tes dej num, nej yeej tsis nrhiav qhov tseeb li. Kiag thaum nej ntsib ib qho teeb meem, ces nej ua txhua yam raws li noob neej lub siab nyiam, muab Vajtswv pov kiag rau ib sab xwb. Nej yeej ib txwm tsis ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus li, thiab nej haj tseem tsis muaj tswv yim hais tias qhov tseeb ntawd yog dab tsi, Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi, los sis tus qauv uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi; nej yeej tsis mob siab rau tej no tiag tiag li los sis txhawj nej tus kheej txog tej no li. Tib neeg tej kev ua sab nraud thiab tus yam ntxwv sab hauv uas zoo li no—qhov ntawd yog, hom kev ntseeg no—puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Yog tias tsis muaj txoj kev sib cuag ntawm tib neeg txoj kev ntseeg thiab kev caum qhov tseeb, ces lawv puas ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv? Tsis hais txawm tias cov tib neeg uas tsis muaj kev sib cuag nrog qhov kev caum qhov tseeb ntawd yuav ntseeg Nws los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, ua lawv puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tiag tiag? (Lawv tsis tuaj yeem.) Yog li ntawd ces, tus cwj pwm sab nraud ntawm cov tib neeg zoo li no ho zoo li cas? Lawv taug txoj kev zoo li cas? (Txoj kev uas cov Falixai taug.) Lawv siv lawv lub sij hawm npaj lawv tus kheej nrog dab tsi? Tsis yog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb lov? Tsis yog lawv siv lawv lub sij hawm los npaj lawv tus kheej, muab tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia coj los rau lawv tus kheej hnav kom ua rau lawv tus kheej zoo li cov Falixai ntxiv, zoo li cov paub sab ntsuj plig ntxiv, thiab kom zoo li cov tib neeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv ntxiv? Tus yeeb yam ntawm txhua tes dej num no yog dab tsi? Puas yog kev pe hawm Vajtswv? Puas yog txoj kev ntseeg Nws tiag tiag? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog li.) Yog li ntawd, lawv tab tom ua dab tsi? Lawv tab tom dag Vajtswv; lawv nyuam qhuav ua raws li cov kauj ruam ntawm tus txheej txheem xwb, thiab koom nrog rau tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Lawv tab tom yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg thiab ua cov kev lig kev cai dab qhuas, sim dag Vajtswv kom ua tau lawv lub hom phiaj ntawm qhov tau txais koob hmoov tiav. Cov tib neeg no tsis pe hawm Vajtswv kiag li. Thaum kawg, pab tib neeg zoo no yuav tsis xaus mus zoo ib yam li cov uas nyob rau hauv pawg ntseeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv, thiab cov uas twb tsim nyog ntseeg thiab raws Vajtswv qab lov?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Lub npe uas Vajtswv tis rau txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm cov uas ntseeg Yehauvas yog dab tsi? Kev Ntseeg Yudais. Lawv tau dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Thiab Vajtswv tsim txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm cov tib neeg uas ntseeg Yexus li cas? (Kev Ntseeg Vajtswv.) Raws li Vajtswv pom mas, Kev Ntseeg Yudais thiab Kev Ntseeg Vajtswv sawv cev rau cov pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb. Vim li cas Vajtswv thiaj li hu ob yam ntawd li ntawd? Tag nrho cov tib neeg uas yog tswv cuab nyob rau hauv ob txoj kev lig kev cai ntseeg no yog Vajtswv tau npaj tseg lawm, puas muaj ib tug twg uas ntshai Nws thiab zam kev phem, ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab ua raws Nws txoj kev? (Tsis muaj.) Qhov no qhia tau meej lawm. Raws li Vajtswv pom mas, tag nrho cov uas raws Nws qab puas tuaj yeem yog cov uas Nws lees paub tias yog cov ntseeg? Lawv txhua tus puas muaj ib txoj kev sib cuag nrog rau Vajtswv? Lawv txhua tus puas muaj hom phiaj kom tau txais Nws txoj kev cawm dim? (Tsis muaj.) Yog li ntawd, puas muaj ib hnub uas nej hloov yam uas Vajtswv pom tias yog ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb? (Muaj kawg.) Kev hloov ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg mas—qhov ntawd zoo li ntxim tsis txaus ntseeg li. Yog tias tib neeg los muaj feem nyob rau ntawm ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg raws li Vajtswv pom lawm, Nws puas yuav cawm tau lawv? Lawv puas yog Nws tsev neeg? (Tsis yog, lawv tsis yog.) Yog li ntawd, cia peb sim muab sau zog los hais ua ke tias: Cov tib neeg no uas yeej ntseeg tus Vajtswv tseeb, tiam sis cov uas Nws ntseeg ho yog cov pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg li lawm—lawv taug txoj kev twg? Nws puas tuaj yeem hais tau hais tias cov tib neeg zoo li no yog taug txoj kev uas yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg yam tsis txeev raws Vajtswv txoj kev li, thiab ntseeg Nws tiam sis yeej tsis pe hawm Nws li, tiam sis ho muab Nws tso pov tseg lawm? Qhov ntawd yog, lawv taug txoj kev ntseeg Vajtswv tiam sis ho muab Nws tso pov tseg thiab tsis ua raws Nws txoj kev; lawv txoj kev ces yog tib txoj uas lawv ntseeg Vajtswv tiam sis pe hawm Ntxwgnyoog, lawv pe hawm tus dab phem, lawv ua txhua yam los ua raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab ua txhua yam los teeb tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej. Qhov no tsis yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov ntawd lov? Cov tib neeg zoo li no puas muaj ib txoj kev sib cuag nrog rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej? (Tsis muaj.) Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, kiag thaum Nws pom tias lawv txoj kev ntseeg tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas nyob rau hauv pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb, ces Nws twb txiav txim siab lawm tias lawv yuav raug cawm dim tsis tau lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Nyob rau hauv ib pab laib los sis ib pab pawg neeg coob coob uas tsis muaj Vajtswv txoj hauj lwm thiab txoj kev coj kev, thiab tsis pe hawm Nws hlo li, lawv pe hawm leej twg? Lawv raws leej twg qab? Hauv lub cev thiab lub npe, ces lawv raws ib tug tib neeg qab, tiam sis tus uas lawv raws qab tiag tiag ntawd yog leej twg? Nyob tob rau puag hauv lawv lub siab, mas lawv lees paub Vajtswv, tiam sis qhov tseeb tiag, lawv yeej zwm rau noob neej txoj kev haub ntxias, tej kev npaj tseg, thiab kev tswj kav lawm. Lawv raws Ntxwgnyoog, uas yog tus dab phem qab; lawv raws lub zog uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Nws cov yeeb ncuab. Vajtswv puas cawm ib pab tib neeg uas zoo li no? (Tsis cawm.) Vim li cas tsis cawm? Lawv puas muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab? (Tsis muaj.) Lawv yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg, ua raws li noob neej tej kev ntshaw thiab coj raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab lawv ua los tawm tsam Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg ntiaj teb txoj kev cawm dim. Qhov kawg uas lawv tau txais ces yog ib qho uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub; tej zaum Nws yuav cawm tsis tau cov tib neeg no, vim tej zaum lawv yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab, lawv twb tau raug Ntxwgnyoog txhom tau lawm—lawv nyob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes tag nrho lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Kev raug qaws mus tiag tiag yog dab tsi, thiab ib tug neeg twg yuav rau tsa sawv mus rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag li cas

Ntxiv Mus: 2. Pawg ntseeg uas lees txais thiab ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, hos lub ntiaj teb sab kev ntseeg ces raug Vajtswv tsawm foom vim yog txoj kev tawm tsam Nws

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No