1. Qhov uas Vajtswv cog lus rau cov uas tau txais kev cawm dim thiab cov uas raug ua kom zoo tiav log lawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub teb chaws uas tab tom nthuav dav rau hauv tib neeg nruab nrab, nws tab tom tsim nyob rau hauv tib neeg nruab nrab, thiab nws tab tom sawv ntseg ntsos rau hauv tib neeg nruab nrab; yuav tsis muaj lub zog dab tsi tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv lub teb chaws. Ntawm Kuv cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws niaj hnub tam sim no, nej leej twg ntawm ko tsis yog ib tug ntawm cov neeg no thiab? Nej leej twg tseem nyob sab nraum tib neeg tus yam ntxwv thiab? Thaum Kuv qhov pib tshiab raug tshaj tawm rau cov tib neeg ntau pab pawg, tib neeg yuav teb li cas? Nej yeej pom tus yam ntxwv ntawm tib neeg ntiaj teb los ntawm nej tus kheej ob lub qhov muag lawm; nej puas tseem tuav tej kev cia siab mus tag ib txhiab ib txhis rau hauv lub ntiaj teb no lawm? Tam sim no Kuv tab tom taug kev mus ncig dav txhua qhov txhia chaw rau ntawm Kuv cov neeg thiab Kuv nyob nrog lawv. Niaj hnub tam sim no, cov uas muab kev hlub rau Kuv tiag tiag—cov neeg zoo li no tau txais koob hmoov. Tau koob hmoov yog cov uas zwm rau Kuv, lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub teb chaws tiag tiag li. Cov uas nrhiav raws Kuv, lawv yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj hlua khi thiab yuav txaus siab rau Kuv cov koob hmoov. Cov uas tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg, lawv yeej yuav paub qhov tseeb txog txhua yam uas Kuv muaj thiab tau txais ntau yam rau hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas khiav tawm mus ntawm Kuv lawm Kuv yuav nco tseg, cov uas them tej nqi rau Kuv ces Kuv yuav puag khawm nrog kev zoo siab, thiab cov muab khoom fij rau Kuv ces Kuv yuav muab kev zoo siab lom zem rau. Cov uas nrhiav kev zoo siab lom zem rau hauv Kuv cov lus Kuv yuav foom koob hmoov rau; lawv yuav yog cov ncej tsev uas tuav txhawb tus nqaj yees nyob hauv Kuv lub teb chaws, lawv yeej yuav muaj kev huaj vam puv npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem yuav piv tau lawv. Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau pom tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Sab Qab Teb. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab Kuv lub yeeb koob yeej yuav ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 19” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntsuas raws li lawv tes hauj lwm thiab tej lus tim khawv uas sib txawv ntawd, mas cov kov yeej nyob rau hauv lub nceeg vaj ces yuav tau ua pov thawj los sis cov ntseeg, thiab tag nrho cov uas yeej nyob rau thaum lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yuav tau ua pov thawj nyob rau hauv lub nceeg vaj. Pab pov thawj ntawd yuav raug tsim tsa thaum uas tes hauj lwm ntawm txoj moo zoo nyob hauv lub qab ntuj khwb no los xaus lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, tej uas tib neeg tsim nyog ua ntawd yuav raug ua nyob rau hauv lawv tes dej num nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab hauv lawv qhov kev nrog Vajtswv nyob ua ke kiag hauv lub nceeg vaj. Nyob rau hauv pab pov thawj ntawd yuav muaj cov thawj pov thawj thiab cov pov thawj, thiab cov seem ces yuav ua Vajtswv cov tub thiab Vajtswv cov neeg. Tag nrho tej no mas yuav tau los ntawm lawv tej lus tim khawv rau Vajtswv thaum uas muaj kev ceeb laj kev txom nyem loj ntawd; tej ntawd tsis yog tej koob npe uas Vajtswv cia li lam muab raws siab nyiam. Thaum uas tib neeg tej meej mom ntawd raug tsim tsa tiav lawm, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, vim txhua tus twb raug cais tso raws li lawv hom thiab muab tso rov qab rau lawv tes dej num qub lawm, thiab qhov no yog qhov ntaus cim ntawm Vajtswv tes hauj lawm uas muab ua tiav hlo lawm, nws yog qhov tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev xyaum ua, thiab nws yog qhov khov ua ib thooj tawm los ntawm cov zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg txoj kev koom tes. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav nrhiav tau chaw nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv, los ib yam nkaus li thiab, yuav rov mus rau Nws qhov chaw nyob los mus so. Qhov no yuav yog qhov tshwm sim thaum kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm kev koom tes ntawm Vajtswv thiab tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum kev txeeb tau ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav raug coj los mus rau hauv ib lub ntiaj teb zoo nkauj heev. Lub neej no mas, muaj tseeb tiag, kuj tseem yuav nyob rau hauv ntiaj teb no thiab, tab sis nws yuav tsis zoo li tib neeg lub neej tam sim no lawm. Nws yog lub neej uas noob neej yuav muaj tom qab uas noob neej raug txeeb tau lawm, nws yuav yog ib qho kev pib dua tshiab rau tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab qhov uas noob neej yuav muaj lub neej zoo li ntawd ces yog qhov pov thawj qhia hais tias noob neeb tau nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab thiab zoo nkauj heev li. Nws yog qhov pib ntawm tib neeg lub neej thiab Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov lus ua ntej txog ib lub neej zoo nkauj npaum li ntawd mas yuav tsum yog hais tias, tom qab uas tib neeg tau raug ntxuav kom dawb huv thiab raug txeeb tau lawm, lawv yuav zwm kiag rau tus Tswv Tsim. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ua ntej noob neej yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Lub neej zoo li ntawd yog tib neeg lub neej yav pem suab nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej uas zoo nkauj tshaj plaws nyob rau ntiaj teb, lub neej uas tib neeg tos ntsoov rau, lub neej uas tib neeg yeej tsis tau muaj dua hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb li. Nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg; nws yog qhov uas noob neej ntshaw tshaj plaws li, thiab nws kuj yog Vajtswv qhov kev cog lus rau tib neeg thiab. Tab sis qhov kev cog lus no yuav tsis tshwm sim tam sim ntawd: Tib neeg mas tsuas nkag tau mus rau txoj hau kev kawg yav pem suab tom qab uas tes hauj lwm ntawm tiam kawg raug ua tiav tag thiab lawv tau raug txeeb tau tag nrho lawm xwb, qhov ntawd ces yog, thaum uas Ntxwgnyoog tau swb tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg raug lim kom dawb huv lawm, lawv yuav tsis muaj lawv tus yam ntxwv muaj kev txhaum lawm, vim Vajtswv yeej yuav tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias yuav tsis muaj kev nam ciam los ntawm tej yeeb ncuab hlo li lawm uas yuav los mus tua tau tib neeg cev nqaij daim tawv. Thiab yog li ntawd ces tib neeg yuav dim plaws, thiab dawb huv—lawv yuav nkag tau mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum uas tib neeg tau tib neeg lub neej tseeb nyob rau hauv ntiaj teb thiab tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog raug muab khi cia tag nrho lawm, tib neeg yuav nyob tau yooj yim hauv lub ntiaj teb lawm. Txhua yam yuav tsis cov nyom npaum li niaj hnub no lawm: Tib neeg tej kev sib txheeb, tej kev sib raug zoo ntawm tej kev nyob ua pab ua pawg, tej kev sib txheeb uas sib chab sib chaws ntawm tsev neeg…, lawv tsim teeb meem ntau heev li, muaj kev mob kev ntsaj loj heev li! Tib neeg lub neej mas txom nyem kawg nkaus li! Thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm, lawv lub siab thiab txoj kev xav yuav hloov: Lawv yuav muaj ib lub siab uas hwm thiab hlub Vajtswv. Thaum uas tag nrho cov nyob hauv lub qab ntuj khwb no uas nrhiav kev hlub Vajtswv ntawd tau raug txeeb tau tag lawm, uas yog hais tias, thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, thiab thaum uas Ntxwgnyoog—tag nrho dab tej tub rog—tau raug muab khi cia lawm, ces tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiaj li yuav tsis muaj teeb meem lawm, thiab lawv thiaj yuav nyob tau yam ywj pheej lug rau hauv ntiaj teb. Yog hais tias tib neeg lub neej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv thiab tej kev cov nyom ntawm cev nqaij daim tawv, ces nws yuav yog ib qho yooj yim tshaj no. Tib neeg txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas cov nyom heev, thiab vim tib neeg muaj tej ntawd ua pov thawj qhia hais tias lawv tseem tsis tau tso tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj muaj tej kev sib txheeb ib yam nkaus li ntawd nrog rau koj tej kwv tij thiab nkauj muam, yog koj muaj tej qho kev sib txheeb zoo tib yam nkaus li ntawd nrog cov mej zeej hauv koj tsev neeg, ces koj yuav tsis muaj kev txhawj xeeb, thiab yuav tsis tau txhawj xeeb txog ib tug twg li. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo dua, thiab nyob rau txoj kev no tib neeg yuav raug tso dim li ib nrab ntawm lawv tej kev txom nyem. Ua lub neej li noob neej ib txwm muaj dhau los nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yuav zoo mej ntsis yuav thooj li tej tub txib saum ntuj; txawm hais tias tseem muaj cev nqaij daim tawv, los lawv yeej mej ntsis yuav zoo li cov tub txib saum ntuj. Qhov no yog qhov kev cog lus zaum kawg, qhov kev cog lus kawg uas muab cob rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov tib neeg uas Vajtswv xav ua kom lawv zoo tshaj plaws yuav tau txais Nws tej koob hmoov thiab qub txeeg qub teg. Ntawd yog, lawv muab qhov Vajtswv muaj ces yog li ntawd nws cia li dhau los ua yam uas lawv muaj; lawv muaj tag nrho Vajtswv cov lus nyob rau ntawm lawv; Vajtswv muaj dab tsi, nej muaj peev xwm tau txais txhua yam raws nraim li ntawd, thiab yog li ua neej kom raws nraim qhov tseeb. Qhov no yog hom tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab yog tus uas muab tau los ntawm Vajtswv. Tsuas yog qee tus tib neeg zoo li no xwb thiaj tsim nyog tau txais cov koob hmoov uas Vajtswv muab:

1. Txais tau tag nrho Vajtswv txoj kev hlub.

2. Ua txhua yam raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam.

3. Txais tau kev coj ntawm Vajtswv, ua neej nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv, thiab txais tau txoj kev qhuab qhia ntawm Vajtswv.

4. Ua neej nyob hauv ntiaj teb raws nraim tus duab uas Vajtswv hlub; hlub Vajtswv tseeb tiag ib yam li Petus hlub, raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Vajtswv thiab tuag this rau Vajtswv txoj kev hlub; thiaj muaj yeeb koob ib yam li Pestus.

5. Tau txais kev hlub, kev hwm, thiab kev qhuas los ntawm txhua leej txhua tus uas nyob hauv ntiaj te.

6. Kov yeej txhua yam rau txoj kev ua qhev ntawm kev tuag thiab ntuj tawg, tsis cia kom Ntxwgnyoog muaj sij hawm los ua nws txoj hauj lwm, cia Vajtswv ua tus kav, ua neej nyob nrog ib tug ntsujplig tshiab thiab cus, thiab tsis qaug zog.

7. Muaj kev zoo siab xyiv fab tshaj plaws thiab muaj siab kub lug txhua lub sij hawm thoob plaws ntawm lub neej, zoo tam li ib tug uas pom txog hnub Vajtswv lub koob meej uas los yuav txog.

8. Yeej lub yeeb koob nrog Vajtswv ua ke thiab muaj lub ntsej muag zoo ib yam li Vajtswv cov neeg dawb huv.

9. Ua tus neeg uas Vajtswv hlub nyob hauv ntiaj teb, ntawd yog, tus tub uas Vajtswv hlub.

10. Hloov tus qauv thiab nrog Vajtswv nce mus rau saum lub ntuj ceeb tsheej txheej peb thiab mus kom dhau sab cev nqaij daim tawv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Vajtswv cawm leej twg thiab Nws muab leej twg rhuav tshem

Ntxiv Mus: 2. Noob neej qhov hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd zoo li cas tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No