2. Ib tug neeg twg yuav caum nrhiav qhov tseeb li cas es thiaj ua tau qhov kev hloov tus moj yam thiab raug Vajtswv ua kom zoo tiav log

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv kev nrhiav kev hloov pauv ntawm ib tug lub neej tus yam ntxwv, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua mas yooj yim xwb. Yog tias nyob rau hauv koj txoj kev paub dhau los ntawm lub neej, koj muaj cuab kav ua raws cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab paub txog Vajtswv tes dej num, ces koj tus yam ntxwv yeej muaj cuab kav hloov pauv tau. Yog tias koj ua txhua yam raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, thiab nrhiav txhua yam li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, ces koj yog tus uas mloog Nws lus, thiab yuav muaj kev hloov pauv koj tus yam ntxwv. Tib neeg tus yam ntxwv hloov pauv tau nrog cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; yog tias koj ib txwm tuav raws li koj tej kev paub dhau los thiab cov cai ntawm yav dhau los xwb, ces koj tus yam ntxwv yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Yog tias tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus ntawm hnub no thov txhua tus tib neeg kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li ib txwm ntawm kev ua neej tab sis koj tseem tuav tej khoom sab nraud ntawm ntiaj teb khov kho, thiab tsis meej pem txog qhov tseeb thiab tsis rau siab ua tiag, ces koj yog ib tug neeg uas tsis ua raws li tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, yog ib tug neeg uas tsis tau paub txog txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txawm hais tias koj tus yam ntxwv tuaj yeem hloov pauv tau los tsis tau nyob ntawm seb koj ua raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no los tsis ua thiab seb koj muaj kev paub tseeb los tsis muaj. Qhov no zoo tsis thooj li nej qhov kev nkag siab nyob rau yav tag los lawm. Kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv uas koj nkag siab nyob rau yav tag los, uas koj tus neeg txiav txim siab sai heev, tau tso tseg kev hais lus yam tsis thim xav txog Vajtswv li kev rau txim; tab sis ntawd tsuas yog ib qho ntawm kev hloov pauv xwb. Tam sim no, lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua raws kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv: Ua raws li txhua yam uas Vajtswv hais, thiab mloog lus rau txhua yam li Nws hais. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau. Nyob rau yav dhau los, hais txog kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv feem ntau yog hais txog kev muaj cuab kav tso tseg yus tus kheej, kom ua rau cev nqaij daim tawv raug kev txom nyem, kev qhuab ntuas yus lub cev, thiab kev tsim kho qhov nyiam ntawm yus tus kheej sab cev nqaij daim tawv—uas yog ib hom kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv. Niaj hnub no, txhua tus paub tias qhov kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv yog kev mloog cov lus niaj hnub no ntawm Vajtswv thiab kev paub tseeb ntawm Nws tes dej num tshiab. Raws li qhov no, tib neeg txoj kev nkag siab ua ntej txog Vajtswv, uas raug zas los ntawm lawv tus kheej cov kev xav phem, tuaj yeem raug muab txiav tawm, lawv thiaj tuaj yeem muaj kev paub txog qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus—tsuas yog qhov no xwb thiaj yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov hloov tib neeg tus moj yam pib ntawm txoj kev paub ntawm nws lub ntsiab tseeb thiab los ntawm qhov hloov hauv lawv txoj kev xav, tus yeeb yam, thiab kev xav sab nraud—los ntawm qhov uas hloov hlo lub hauv paus keeb cag. Tsuas nyob rau txoj kev no xwb qhov hloov tiag thiaj yuav ua tau tiav rau hauv tib neeg tus moj yam. Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo raws Koj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo rau Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav kom txoj kev lwj liam raug ntxuav kom dawb huv thiab muaj ib qho hloov pauv rau hauv koj lub neej tus moj yam, ces koj yuav tsum muaj ib qho kev hlub rau qhov tseeb thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb. Kev lees txais qhov tseeb nws txhais tau li cas? Kev lees txais qhov tseeb qhia tau tias txawm koj yuav muaj hom moj yam lwj liam dab tsi los xij, los sis tus zaj loj liab ploog cov kuab lom nyob hauv koj tus yeeb yam li cas los xij, koj lees paub nws thaum nws raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus, thiab zwm rau cov lus no; koj lees txais tej ntawd yam tsis muaj dab tsi yam txaus siab hlo, tsis muaj kev zam txim los sis sim tuav thiab xaiv, thiab koj los paub koj tus kheej nyob rau ntawm yam uas Nws hais. Qhov no yog lub ntsiab los lees txais Vajtswv cov lus. Txawm tias yam uas Nws hais yuav yog dab tsi los xij, txawm tias Nws cov lus hais tawm yuav chob rau koj lub siab los xij, thiab txawm tias cov lus uas Nws siv yuav zoo li cas los xij, koj tuaj yeem lees txais tej ntawd raws li yam uas Nws hais muaj tseeb, thiab koj tuaj yeem lees paub tej ntawd raws li thaum uas lawv yoog raws qhov muaj tseeb. Koj tuaj yeem zwm rau Vajtswv cov lus txawm tias koj yuav to taub tob txog tej ntawd npaum li cas los xij, thiab koj lees txais thiab zwm rau qhov kaj uas raug nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau sib koom los ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum ib tug neeg zoo li no tau caum raws qhov tseeb mus txog ib theem lawm, nws tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv nws tus moj yam tau. Txawm tias cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb no tej zaum yuav tsim nyog xws li kev ua neeg nyob los xij, thaum nws los rau qhov tseeb lawm, lawv yog cov ruam thiab tsis mob siab ua li. Txawm tias tej zaum yuav muaj peev xwm ua tau ob peb yam zoo, thiab tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab tuaj yeem tso tseg los xij, lawv tsis tuaj yeem ua tau ib qho hloov rau hauv tus moj yam li.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov tseem ceeb rau txoj kev ua kom tau ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam ces yog paub yus tus kheej tus yeeb yam, thiab qhov no yuav tsum tshwm sim raws nraim li tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv. Tsuas yog nyob rau hauv Vajtswv txoj lus xwb mas yus thiaj li yuav paub yus tus kheej tus yeeb yam phem, lees paub nyob rau hauv yus tus kheej tus yeeb yam ces yog Ntxwgnyoog tau yam tshuaj lom, lees paub hais tias yus ruam thiab tsis paub dab tsi li, thiab lees paub tej yam tsis muaj zog thiab tsis zoo nyob rau hauv yus tus yeeb yam. Tom qab paub tej no tag nrho lawm, ces koj yeej muaj cuab kav ntxub koj tus kheej tiag tiag li thiab muab cev nqaij daim tawv tso tseg, ua raws li Vajtswv txoj lus tas mus li, thiab muab lub siab tawv zwm tag nrho rau Vajntsujplig thiab Vajtswv txoj lus, ces koj yuav taug tau Petus txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv qhov hmoov hlub, thiab yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, ces nws yuav yog ib qho nyuab los taug txoj kev no, vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav ntxeev siab rau lawv tus kheej. Taug Petus txoj kev ntawm kev raug tsim kho kom zoo tiav log ces qhov tseem ceeb tshaj yog muaj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj txoj kev ntseeg, thiab kev vam khom rau Vajtswv. Dhau qhov ntawd, yus yuav tsum kam zwm rau Vajntsujplig tes hauj lwm; nyob rau tag nrho txhua yam, yus yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li yog tsis muaj Vajtswv cov lus. Tej no yog tej qho tseem ceeb, tsis muaj ib qho uas yuav yuam cai rau tau li. Kev paub yus tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom mas yeej nyuab heev; yog tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, ces yeej yog ib qho to taub nws nyuab heev. Yuav taug Petus txoj kev, yus yuav tsum rau siab ntso kom paub yus tus kheej thiab hloov yus tus kheej tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev hloov pauv ntawm tus moj yam txhais tau tias koj tau to taub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm, thiab tias qhov tseeb ntawd dhau los ua koj txoj sia lawm. Yav dhau los, koj to taub qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no lawm, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws coj los xyaus ua raws; qhov tseeb tsuas yog ib qho kev qhuab qhia rau koj kom txhob tuav cia li ntawd tas li xwb. Tam sim no koj tus moj yam tau hloov pauv lawm, koj tsis yog to taub qhov tseeb nkaus xwb, tab sis koj kuj xyaum ua raws nrog qhov ntawd thiab. Tam sim no koj muaj peev xwm tso tej yam uas koj nyiam yav dhau los, tej yam uas koj keev txaus siab ua, koj tej kev xav hauv nruab siab, thiab koj tej kev xav phem mus. Tam sim no koj muaj peev tso tej yam uas koj tsis muaj peev tso mus rau yav dhau los mus. Qhov no yog kev hloov pauv ntawm tus moj yam, thiab nws kuj yog qhov txheej txheem ntawm kev hloov pauv koj tus moj yam thiab. Nws zoo li yooj yim, tab sis qhov tseeb tiag, ib tug neeg uas nyob rau hauv qhov txheej txheem no yuav tsum ntsib ntau qhov kev txom nyem nyuaj heev, tswj kav nws lub cev, thiab tso tej yam ntawm cev nqaij daim tawv tseg uas yog ib feem ntawm nws tus yeeb yam. Ib tug neeg zoo li no kuj yuav tsum raug kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, kev rau txim thiab kev txiav txim, thiab tej kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo. Tsuas yog tom qab muaj kev ntsib kev pom txhua yam no lawm xwb ib tug neeg thiaj li tuaj yeem to taub qee yam ntawm nws tus kheej tus yeeb yam. Thaum muaj qee yam to taub txog nws, tab si, tsis txhais tau tias yus tuaj yeem hloov tau kiag tam sid; yus yuav tsum thev taus tej kev nyuaj hauv qhov txheej txheem no. Ib yam nkaus, koj puas tuaj yeem pib xyaum ua raws kiag tam sid tom qab tau txais kev to taub qee yam ntawm ib yam lawm? Koj tsis tuaj yeem pib xyaum ua raws kiag tam sim ntawd tau. Thaum koj muaj kev to taub lawm, lwm tus qhuab qhia koj thiab qhuab ntuas koj, thiab dhau ntawd ces koj ib puag ncig yuam koj thiab nias lub zog qee kom koj nqis tes ua mus raws li qhov ntseeb cov hauv paus ntsiab lus. Tej thaum tib neeg tsis txaus siab mus dhau qhov no, hais tias, “Vim li cas kuv ho tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd? Kuv puas yuav tsum ua li no?” Lwm tus yuav hais tias, “Yog koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum ua li no. Kev ua li no thiaj li mus raws li qhov tseeb.” Thaum tib neeg mus txog ib theem rau ntawm qhov uas lawv muaj kev ntsib kev pom rau qee yam kev sim siab thiab thaum kawg thiaj li to taub Vajtswv txoj kev xav thiab qee qhov tseeb, ces lawv thiaj li muaj kev zoo siab qee yam thiab txaus siab nqis tes ua mus raws li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus. Thaum xub thawj, tib neeg tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb. Mob siab puv npo rau yus tej dej num ib yam li qhov ua piv txwv tias: Koj muaj qee qhov kev to taub puv npo txog koj tej dej num thiab tau fij rau Vajtswv lawm, thiab koj kuj to taub qhov muaj feem xyuam txog qhov tej qhov tseeb lawm thiab, tab sis thaum twg koj mam li muaj peev xwm fij kom tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv? Thaum twg koj mam li tuaj yeem ua kom muaj tiav rau koj tej dej num rau hauv lub npe thiab txoj kev ua? Qhov no yuav cheem tsum ib qho txheej txheem. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem ntsib kev txom nyem nyuaj siab heev. Ib txhia tib neeg yuav qhuab ntuas koj, thiab lwm tus yuav thuam koj. Txhua tus tej qhov muag tau txiav txim rau koj, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb koj thiaj li yuav pib paub tias koj nyob rau qhov tsis yog lawm thiab tias koj yog ib tug ua tau tsis zoo kiag li, tias qhov tsis muaj kev fij puv npo ntawm koj tes dej num yog tsis lees txais tsis tau, thiab tias koj yuav tsum txhob saib tsis taus los sis ua raws daim tawv xwb. Vajntsujpig yuav qhia kom koj paub los sab haud los, thiab thuam koj thaum koj ua ib qho yuam kev lawm. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj yuav to taub qee yam txog koj tus kheej, thiab yuav paub tias koj mas tsis dawb huv kiag li, koj zais tej kev txhawb siab ntsws rau tus kheej ntau heev, thiab muaj ntau yam kev ntshaw tsis dawb huv ntau heev thaum ua koj tej dej num kom muaj tiav. Thaum koj to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam no lawm, koj thiaj muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hais cov lus thov thiab lees txhaum tau tiag tiag; hauv qhov no, koj thiaj li raug yaug tej yam tsis dawb huv no kom dawb huv tuaj. Yog, hauv tus xeeb ceem no, koj keev nrhiav qhov tseeb los daws koj tus kheej tej teeb meem muaj qab hau, koj yuav maj mam rhais ruam mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg. Ib tug tus moj yam lwj liam yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li cas, lawv txoj sia tus moj yam yim yuav hloov pauv ntau npaum li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog cov tib neeg xav kom muaj kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv, ces lawv yuav tsum tsis txhob cais lawv tus kheej tawm los ntawm lub neej tiag. Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum paub koj tus kheej, tso koj tus kheej tseg, xyaum ua qhov tseeb, thiab kawm cov hauv paus ntsiab lus, cov kev paub xav, thiab cov kev kav kev coj ua ntawm yus tus kheej rau txhua yam ua ntej koj yuav muaj peev xwm hloov tau ib qho zuj zus. Yog koj tsuas npaj rau kev paub lub tswv yim xwb thiab tsuas ua neej nyob raws txoj kev ntseeg yam tsis nkag los kom paub txog qhov tseeb tiag, yog tsis paub meej lub neej tiag, ces koj ib txwm yuav tsis paub meej txog qhov tseeb tiag li, koj ib txwm yuav tsis paub koj tus kheej, qhov tseeb, los sis Vajtswv, thiab koj ib txwm yuav yog tus neeg dig muag thiab tus neeg tsis quav ntsej mus tag ib txhis. Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg tsis yog pub lawv los ua lub neej zoo li tib neeg lub neej uas ib txwm muaj tom qab ncua sij hawm ntawm lub sij hawm luv luv, los sis tsis yog hloov lawv txoj kev xav thiab cov kev qhuab qhia kev ntseeg yuam kev. Feem ntau, Nws lub hom phiaj yog yuav tsum hloov tib neeg tus yam ntxwv qub, hloov tag nrho lawv lub neej qub, thiab hloov tag nrho lawv txoj kev xav thiab kev xam pom qub. Kev npaj rau pawg ntseeg lub neej nkaus xwb yuav tsis hloov tib neeg lub neej qub tau los sis yuav tsis hloov cov kev coj ua qub uas lawv ua lub neej los tau lub sij hawm ntev lawm. Txawm yuav yog dab tsi los xij, cov tib neeg yuav tsum tsis txhob cais tawm los ntawm lub neej tiag. Vajtswv thov kom tib neeg ua neej nyob raws li tib neeg lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; uas lawv ua lub neej raws li yam muaj tseeb hauv lawv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; thiab lawv ua tau puv npo li lawv tes dej num hauv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej. Xav paub meej txog qhov tseeb, ib tug neeg yuav tsum tig txhua yam mus rau lub neej tiag. Yog tias, hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, cov tib neeg tsis muaj peev xwm paub tau lawv tus kheej los ntawm kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua neej tau raws li tib neeg lub neej tiag, ces lawv yuav ua tsis tiav. Cov neeg uas tsis mloog lus rau Vajtswv yog tag nrho cov neeg uas tsis muaj peev xwm paub zoo txog kev ua neej tiag. Lawv tag nrho yog cov neeg uas hais tib neeg hom lus, tab sis ua lub neej zoo li dab. Lawv tag nrho yog cov neeg hais qhov muaj tseeb, tab sis ua lub neej tsis mus raws li cov lus qhuab qhia kev ntseeg. Cov neeg no tsis muaj peev xwm ua lub neej mus raws li qhov tseeb ntawm lub neej tiag ib yam li cov neeg uas ntseeg Vajtswv, tab sis yog cov neeg ntxub thiab tsis kam txais los ntawm Nws. Koj yuav tsum tau xyaum ua koj txoj kev paub zoo txog kev ua neej tiag, paub koj tus kheej qhov tsis muaj txaus, kev tsis mloog lus, thiab kev tsis quav ntsej txog, thiab paub koj qhov txawv dua ntawm tib neeg thiab qhov tsis muaj zog. Qhov ntawd, koj txoj kev txawj ntse yuav raug muab xyaw nrog ua ke rau hauv koj tej teeb meem muaj tseeb thiab nyuaj. Tsuas yog hom kev txawj ntse zoo li no xwb thiaj muaj tseeb thiab muaj peev xwm ua rau koj nkag siab koj tus kheej qhov teeb meem thiab muaj kev hloov tus moj yam tau.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws muaj ib txoj cai rau Vajtswv qhov kev ua kom tib neeg zoo tiav log, qhov ntawd Nws qhia kom koj paub los ntawm kev siv ib qho uas koj xav tau, yog li koj thiaj muaj ib txoj kev xyaum ua thiab muaj peev xwm faib cais koj tus kheej tawm mus tau ntawm txhua tus yam ntxwv xav phem, pab ua rau koj tus ntsujplig daws tau kev txom nyem, thiab yim ua rau koj muaj peev xwm hlub Nws ntau ntxiv. Hauv txoj kev no, koj thiaj muaj peev xwm muab Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis caj cuam pov tseg tau. Koj yog neeg ncaj thiab qhib siab, txaus siab los paub koj tus kheej thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau koj, yog li thaum koj qaug zog thiab xav phem, Nws yuav qhuab qhia koj ob npaug, pab ua kom koj paub koj tus kheej ntau ntxiv, ua rau koj tus kheej txaus siab tig rov qab los ua neeg zoo, thiab xyaum ua tej yam uas koj tsim nyog yuav tau xyaum ua. Tsuas yog ua raws li txoj kev no xwb thiaj ua rau koj lub siab thaj yeeb thiab kaj siab lug. Ib tug neeg uas ib txwm mob siab nrhiav kev paub Vajtswv, tus uas mob siab nrhiav kev paub rau nws tus kheej, tus uas mob siab rau nws tus kheej txoj kev xyaum ua, yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv tes dej num, thiab Nws txoj kev qhia thiab kev qhuab qhia yam tsis tu ncua. Txawm tias tej zaum ib tug neeg zoo li no nyob rau tus yam ntxwv xav phem los xij, nws muaj peev xwm hloov siab tau sai kiag tam sid, txawm yuav yog vim kev ua los ntawm lub siab zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus. Ib tug neeg twg yuav hloov pauv tau tus moj yam yog thaum nws paub nws tus kheej tus yam ntxwv thiab tus moj yam tiag thiab paub ua Vajtswv tes dej num lawm. Ib tug neeg uas txaus siab los nrhiav kev paub rau nws tus kheej thiab qhib nws tus kheej lub siab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb tau. Hom neeg no yog ib tug neeg coj ncaj rau Vajtswv, thiab ib tug neeg uas coj ncaj rau Vajtswv muaj kev to taub txog Vajtswv, txawm qhov kev to taub no yuav tob los sis ntiav, tsawg heev los sis ntau heev los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog qee yam uas tib neeg ua tau los; nws yog lawv tus kheej qhov tau los. Ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv yog ib tug neeg uas muaj ib lub hauv paus ruaj khov, tus uas muaj lub zeem muag. Hom neeg no paub tseeb txog Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab paub tseeb txog Vajtswv txoj lus thiab Vajtswv tes dej num. Txawm tias Vajtswv yuav hais thiab ua tes dej num li cas los xij, los sis lwm cov neeg yuav cuam tshuam li cas los xij, nws tus kheej muaj peev xwm sawv ntseg ntsees rau hauv piam teb tau, thiab sawv ua tim khawv rau Vajtswv tau. Ib tug neeg twg yim ua li txoj kev no ntau npaum li cas, nws yim ua raws li qhov muaj tseeb uas nws to taub tau ntau npaum li ntawd. Vim hais tias nws ib txwm xyaum ua Vajtswv txoj lus, nws tau txoj kev to taub ntau txog Vajtswv, thiab muaj kev rau siab ua tim khawv rau Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no, yam tseem ceeb tshaj uas nej yuav tsum nrhiav yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv uas dhau los ntawm tib neeg txhua tus, tej teeb meem, thiab txhua yam uas nej ntsib, kom yam zoo yoog li Vajtswv yuav muaj nyob rau ntawm nej ntau tshaj ntxiv. Nej yuav tsum txais yuav Vajtswv tej qub txeeg qub teg hauv ntiaj teb ua ntej tso; tom qab ntawd nej thiaj yuav tsim nyog tau txais kom ntau tshaj ntxiv, thiab zoo tshaj ntxiv, cov koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tag nrho tej no yog txhua yam uas nej yuav tsum nrhiav, thiab nej yuav tsum nkag siab ua ntej tshaj plaws txhua yam. Nej yim nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws rau txhua yam los ntawm Vajtswv, ces nej yim yuav muaj peev xwm pom Vajtswv txhais tes rau txhua yam, raws li qhov txiaj ntsim uas nejj yuav, pom los ntawm ntau ces kaum thiab tej teeb meem sib txawv, rau siab nrhiav kev nkag mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Nws txoj lus. Nej tsis tuaj yeem txaus siab nrog rau cov xwm txheej no, xws li tsis sua kev txhaum, los sis tsis muaj kev xav phem, tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neej, thiab tsis muaj tib neeg lub siab zoo. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws rau txhua txoj kev; rau txhua yam uas yuav tuaj yeem ua kom tau zoo tshaj plaws. Thiab Nws tsis yog muaj peev xwm ua kom koj zoo tshaj plaws rau ntawm qhov zoo xwb tiam sis rau ntawm qhov tsis zoo thiab, txhab ntxiv yam koj tau txais kom ntau zuj zus. Txhua txhia hnub nws muaj cib fim ntau rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tom qab tau ntsib tej no ib ntus, koj yuav raug hloov ntau heev, thiab yuav cia li nkag siab ntau yam uas koj tsis paub nyob rau yam tag los. Yuav tsis muaj kev qhia los ntawm lwm tus; yam uas koj tsi paub, Vajtswv yuav qhia koj, kom koj tau txais kev qhuab qhia rau txhua yam thiab nkag mus rau tej koj tau ntsib tag nrho kom ntxaws ntxaws. Vajtswv yeej yuav coj koj kom koj txhob pauv mus los rau sab laug los sis rau sab xis, thiab yog li ntawd koj thiaj yuav taug txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus xwb. Qhov kev ua zoo li ntawd yog los ntawm kev pom ib sab xwb, nws yog yam uas me heev, thiab txwv tib neeg rau ib qho kev xav uas nqaim heev. Yog li ntawd, tib neeg thiaj tu ncua kev loj hlob nyob rau sab ntsujplig uas lawv tsim nyog tau. Yog nej xav tau kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, nej yuav tsum kawm paub tias yuav ua li cas rau txhua yam xwm txheej, thiab yuav tsum txais txoj kev qhuab qhia txhua yam uas tshwm sim rau nej. Tsis hais nws yog yam zoo los sis yam phem, nws yuav coj txiaj ntsig los rau nej, nws yuav tsis coj nej mus rau qhov phem xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm xav txog txhua yam thaum koj sawv ntawm Vajtswv ib sab, thiab txhob tsom xav txog los sis kawm txog tej uas los ntawm tib neeg txoj kev xav (qhov no yuav ua ib qho chaw yuam kev rau koj). Yog tias koj tau ua li no, ces koj lub siab yuav puv npo cov nra nyob rau hauv koj lub neej; koj yuav ua neej nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag tas mus li, yuav tsis hloov siab yooj yim rau koj txoj kev xyaum. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj ib lub neej lawm yav tom ntej zoo. Muaj ntau lub cib fim uas yuav tau raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Txhua yam nws yog nyob rau ntawm seb nej puas yog tus tib neeg hlub Vajtswv tiag, thiab puas yog nej txiav txim siab cia rau Vajtswv ua tus ua kom zoo tshaj plaws rau nej, kom Vajtswv muab tau kiag, thiab txais yuav Nws tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg. Kev txhim kho xwb yeej tsis txaus; nej yuav tsum muaj kev paub dav, tsis yog li ntawd nej yeej yuav yuam kev rau ntawm nej tej kev xyaum. Vajtswv yeej txaus siab hlo muab nej txhua leej txhua tus ua kom zoo tshaj plaws. Raws li tam sim no, txawm tias tib neeg feem coob twb tau txais yuav Vajtswv tes dej num los ntev lawm, los lawv tsuas txwv lawv tus kheej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, thiab tsuas txaus siab cia rau Vajtswv muab kev nplij siab me me rau ntawm cev nqaij daim tawv, lawv tseem tsis tau txaus siab los txais yuav kom ntau ntxiv, thiab kom siab tshaj ntawd, kom tshwm sim tuaj. Qhov no qhia tau tias tib neeg lub siab tseem ib txwm nyob sab nraud. Txawm tias tib neeg txoj hauj lwm, nws txoj kev pab cuam, thiab nws lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv tseem muaj qee qhov kev tsis dawb huv, yog muab ntsuas ntawm nws lub siab tseeb thiab nws tej kev xav, tib neeg tseem nrhiav kev thaj yeeb thiab kev lom zem nyob rau sab cev nqaij daim tawv tas li, tsis quav ntsej ib yam dab tsi tseem ceeb tiag thiab lub hom phiaj ntawm txoj kev Vajtswv muab tib neeg ua kom zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, tib neeg lub neej feem ntau tseem phem thiab liam sim. Lawv lub neej yeej tsis tau hloov pauv me ntsis li; lawv tsis saib txoj kev ntseeg Vajtswv tam li ib yam tseem ceeb, nws yog li yog tias lawv tsuas tuav txoj kev ntseeg kom lwm tus pom, kom dhau mus thiab tsis xyuam xim dab tsi, nyob nrog kev ua neej yam tsis muaj hom phiaj li. Tsuas muaj tsis pe tsawg leej thiaj li muaj peev xwm nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv txoj lus rau txhua yam, tau txais ntau yam thiab pluaj nuj dua, rais los ua cov tib neeg uas muaj nyiaj tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev nyob rau niaj hnub no, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov ntxiv ntau heev. Yog koj nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab muaj peev xwm tau txais qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg rau hauv lub ntiaj teb, yog koj nrhiav kev kom tau kev paub los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab tsis txhob cia lub xyoo dhau mus dawb dawb, qhov no thiaj yog hau kev zoo rau koj taug mus. Tsuas yog li no koj thiaj yuav tsim nyog thiab muaj peev xwm tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj xav kom Vajtswv siv thiab ua kom koj zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj txhua yam: kev txaus siab hlo raug tsim txom, kev ntseeg, kev nyiaj thev taus, kev mloog lus, thiab kev muaj peev xwm los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, nkag siab txog Nws lub siab nyiam, xav txog Nws txoj kev tu siab, thiab lwm yam. Kev ua kom ib tug neeg zoo tshaj plaws tsis yooj yim, thiab txhua txhua txoj kev tsim kho kom zoo uas koj ntsib cheem tsum koj txoj kev ntseeg thiab kev hlub. Yog tias koj xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, kev maj nroos mus tom hauv ntej xwb nws yeej tsis txaus li, thiab nws yuav tsis txaus yog tias koj tsuas siv koj tus kheej rau Vajtswv nkaus xwb. Koj yuav tsum muaj ntau yam kom muaj peev xwm dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tib neeg qhov kev paub lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau cov teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav khwv yees hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob rau lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov zoo li yus raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv tsim nyog tuag tiag tiag!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis hais ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau rau kev hloov siab lees txim lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yam uas Petus xav tau yog los paub nws tus kheej thiab pom yam uas tau nthuav tawm rau hauv nws los ntawm txoj kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab nyob rau hauv ntau yam kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws lawm. Thaum nws tau los to taub nws tus kheej tiag tiag lawm, Petus thiaj li mam paub tseeb tias tib neeg lwj liam tob npaum li cas, lawv tsis muaj nuj nqis npaum li cas thiab tsis tsim nyog yuav los ua Vajtswv tes dej num lawm, thiab tias lawv tsis tsim nyog ua lub neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag li lawm. Dhau ntawd Petus thiaj li los txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum kawg, nws xav tias, “Kev paub Vajtswv yog yam muaj nqis tshaj plaws! Yog kuv tag sim neej ua ntej paub Nws lawm, ntshe nws yuav yog ib qho khuv xim kawg; kuv hnov tias kev paub Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws, yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, ces lawv tsis tsim nyog ua neej thiab muaj txoj sia nyob lawm.” Thaum Petus txoj kev ntsib kev pom los txog rau theem no lawm, nws tau los paub rau nws tus kheej tus yeeb yam thiab muab tau kev to taub zoo lawm. Txawm tias tej zaum nws yuav tsis tuaj yeem piav qhia nws tau meej meej ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no, Petus twb los txog tus yam ntxwv no tiag tiag lawm. Yog li ntawd, kev caum raws lub neej txoj sia thiab tau txais kev zoo tiav log los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum paub yus tus kheej tus yeeb yam los hauv Vajtswv cov lus hais los, thiab nkag siab txhua feem ntawm yus tus yeeb yam thiab muab piav qhia ua cov lus tau raug zoo, kev hais meej meej thiab hais yooj yim. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yuav paub koj tus kheej tseeb, thiab koj yuav ua tau qhov tau los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog koj txoj kev paub tseem tsis tau mus txog theem no, tab sis koj tshaj tawm tias yeej paub koj tus kheej thiab hais tias twb muab tau lub neej txoj sia lawm, ces tseem tsis yog koj hais lus khav theeb los? Koj tsis paub koj tus kheej, los sis koj tsis paub qhov uas koj los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog dab tsi, txawm tias koj yeej ua tau zoo raws li cov qauv ntawm kev ua tib neeg lawm los xij, los sis tseem muaj tej yam phem nyob rau hauv koj ntau npaum li cas. Koj tseem tsis paub meej tias koj yog leej twg tug, thiab koj tseem tsis paub yus tus kheej ib qho li—yog li koj tuaj yeem muaj kev muaj qab hau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau li cas? Thaum Petus tab tom caum raws lub neej txoj sia, nws tau tsom ntsoov rau kev to taub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam los ntawm nws tej kev sim siab, thiab nws tau mob siab ntso ua kom paub Vajtswv, thiab thaum kawg, nws xav tias “Tib neeg yuav tsum nrhiav ib qho kev to taub ntawm Vajtswv rau hauv lub neej txoj sia; kev paub Nws yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. Yog kuv tsis paub Vajtswv, ces kuv tsis tuaj yeem so tau kaj siab lug thaum kuv tuag. Thaum kuv paub Nws lawm, yog Vajtswv kom kuv tuag, ces kuv yeej txaus siab hlo yuav ua li ntawd tiag; kuv yuav tsis yws ib qho me me kiag li, thiab tag nrho kuv lub neej txoj sia yuav ua tau puv npo lawm.” Petus tsis tuaj yeem muab tau kev to taub ntawm theem no los sis tsis tuaj yeem mus txog theem no kiag tom qab nws tau pib ntseeg Vajtswv; xub thawj tshaj nws yuav tsum raug sim siab kom nyhav ntau zaus. Nws txoj kev ntsib kev pom tau mus txog rau ib theem, thiab nws to taub nws tus kheej tiav hlo lawm, ua ntej nws yuav xav tau qhov muaj nqis ntawm kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, txoj kev uas Petus tau taug yog ib ntawm kev muab tau lub neej txoj sia thiab ntawm qhov raug ua kom tau zoo tiav log; qhov no yog tus xeeb ceemntawm nws qhov kev xyaum ua raws tshwj xeeb uas tau xub tsom ntsoov rau.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tib neeg tso ko taw rau hauv txoj kev mus rau kev ua kom zoo tshaj plaws, lawv tus moj yam qub mas yeej hloov pauv tau. Deb tshaj ntawd thiab, lawv lub neej yuav loj hlob txuas ntxiv mus, thiab lawv yuav maj mam to taub tob txog qhov tseeb ntxiv. Lawv muaj peev xwm tsis nyiam lub ntiaj teb thiab txhua tus neeg uas tsis nrhiav qhov tseeb kiag li. Lawv tshwj xeeb yog tsis nyiam lawv tus kheej, tiam sis ntau tshaj ntawd, lawv paub lawv tus kheej zoo heev. Lawv zoo siab hlo los ua lub neej raws li qhov tseeb thiab lawv suav tias nws yog lawv lub hom phiaj uas los nrhiav qhov tseeb. Lawv tsis kam los ua neej raws li cov kev xav uas tsim los ntawm lawv lub hlwb, thiab lawv muaj qhov tsis nyiam kiag li rau tib neeg txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev muab hlob, thiab kev khav theeb. Lawv hais lus nrog ib txoj kev txawj xav raws li lawv nyiam, saib xyuas txhua yam los ntawm kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev txawj ntse, thiab muaj lub siab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus. Yog tias lawv ntsib ib qho piv txwv ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tsis yog tias lawv tsis nyob twj ywm los sis tsis muaj zog xwb, tiam sis lawv ua tsaug heev rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no uas los ntawm Vajtswv los. Lawv ntseeg tias lawv tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev qhaub ntuas thiab kev txiav txim, uas tiv thaiv lawv. Lawv tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab thiab ntawm kev nrhiav zaub mov los ua kom tus neeg tshaib plab txaus siab. Thiab lawv kuj tsis muaj kev lom zem ntawm sab nqaij tawv uas nyob ib pliag xwb. Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog hais tias, nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua tiag rau tej xwm txheej hauv lub neej, tsis nrhiav kev to taub qhov tseeb, tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, lawv haj yam tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog koj xav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm. Muab hais tsi ntsees, ces koj yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab vim li cas tes hauj lwm no ho muab coj los ua rau tib neeg. Koj puas muaj cuab kav yuav txais yuav mas? Nyob rau lub sij hawm uas muaj tej kev qhuab ntuas ntawm hom zoo li no, koj puas muaj cuab kav yuav muaj tej kev ntsib kev pom thiab kev paub zoo tib yam nkaus li Petus? Yog koj nrhiav kev paub txog Vajtswv thiab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab yog koj nrhiav kev hloov hauv koj tus moj yam, ces koj muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log.

Rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces kauj ruam no ntawm tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau mas tseem ceeb heev; tsuas yog thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm xwb mas lawv thiaj li yuav tau ntsib tau pom tes hauj lwm uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws tsis muaj ib qho nuj nqis ntau dab tsi rau qhov kev ua tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau nkaus xwb, uas yuav ua tsis tau kom koj zoo siv rau Vajtswv. Koj yuav tsis muaj kev los ua koj tes dej num nthuav tawm txoj moo zoo, vim koj tsis nrhiav lub neej txoj sia, thiab tsis nrhiav kev hloov thiab kev pib dua tshiab hauv koj tus kheej, thiab ces koj tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom tiag tiag rau lub neej txoj sia li. Nyob rau tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, koj tau ua ib tug uas ua Vajtswv tes dej num thiab yog ib tug neeg lwj liam, tab sis yog thaum kawg koj tsis nrhiav kev ua li Petus, thiab koj qhov kev nrhiav tsis yog raws li txoj kev uas Petus raug tsim kho kom zoo tiav log, ces, raws li tus yeeb yam, koj yuav tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li. Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev hloov tus moj yam yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev hloov tus moj yam thiab kev coj zoo yog dab tsi

Ntxiv Mus: 1. Kev ua raws Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi thiab yam kev tshwm sim twg yog qhov uas cov ua raws Vajtswv txoj kev xav yuav tsum muaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No