68. Kev Sau Qoob Loo Los Ntawm Kev Raug Qhuab Qhia Thiab Qhuab Ntuas

Sau los ntawm Yaumxyij, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm). Thaum kuv tau nyeem cov lus no ntawm Vajtswv ua ntej dhau los, “Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm,” Kuv tsis tshua nkag siab zoo tias vim li cas tib neeg tsis tuaj yeem yuav hloov pauv lawv tus kheej tus moj yam. Kuv rau siab nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub, kuv ib txwm mus koom tej kev sib sau ua ke ncav sij hawm tas li, thiab kuv tau zwm rau txhua yam dej num uas pawg ntseeg tau muab rau kuv ua. Kuv xav tias tsuav yog kuv tsis tau ua txhaum, ua kuv tej dej num kom zoo, tau ua ib tug neeg ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, thiab nyeem Vajtswv cov lus los ntau heev lawm, ces kuv tus moj yam qias vuab tsuab yuav hloov pauv xwb xwb li. Vim li cas kuv ho tseem raug Vajtswv txiav txim thiab rau txim, raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas? Kuv yeej tsis nkag siab tiag txog Vajtswv cov lus uas kuv tau nyeem no li txog kiag tom qab uas kuv raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas nyhav heev li ob peb zaug, thiab tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Ces tsuas yog thaum ntawd kuv thiaj li pom tias kuv mas raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawmNtxwgnyoog ua luaj, tias kuv tus yeeb yam khav theeb thiab tus yeeb yam phem tsab ntse raug cog tob heev rau hauv kuv lawm, thiab yog tsis raug Vajtswv txiav txim thiab rau txim, thiab tsis raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas, ces kuv yeej tsis paub rau ntawm kuv tus kheej li, raug ua kom dawb huv los sis raug hloov pauv tsawg heev.

Thaum pib xyoo 2016 kuv tau ua dej num ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg. Thaum xub thawj kuv nyuam qhuav pib, kuv hnov zoo li tshuav ntau yam kuv tsis tau paub zoo, yog li kuv thiaj li tas zog thov Vajtswv thiab vam khom Nws rau hauv kuv tes dej num. Kuv yuav nrhiav thiab sib qhia nrog kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thaum kuv ntsib ib qho teeb meem uas tsis nkag siab, thiab kuv muaj peev xwm lees txais lwm tus tib neeg tej kev taw qhia. Kuv mas txo hwj chim kawg. Tom qab xyaum ua tau ntev dua rau lub hli kuv tau nkag siab txog qee lub hauv paus ntsiab lus lawm thiab kuv tuaj yeem pab daws qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tej kev nyuaj los ntawm kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb. Kuv maj mam pib txaus siab rau kuv tus kheej zuj zus, xav hais tias, “Txawm tias kuv tsis tau yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg dua li los xij, kuv muaj peev xwm zoo thiab kuv nkag siab Vajtswv cov lus tau sai. Tom qab xyaum ua ntau ntxiv kuv paub tseeb tias kuv haj tseem yuav ua tau zoo dua qub.” Tom qab ntawd kuv tau los saib xyuas ib qho dej num tseem ceeb ces ua rau haj tseem yuav yus tus kheej siab ntxiv xwb. Kuv yog tus hluas tshaj plaws ntawm kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thiab kuv tau ntseeg tsawg tshaj, tab sis kuv xav tias yuav muaj peev xwm ua tau qee yam tseem ceeb, kuv yuav tsum muaj kev txawj tiag tiag! Tsis ntev xwb, kuv tseem siv tsa taus taub hau siab lawm txawm tias kuv tseem tab tom taug kev xwb los xij, hnov zoo li kuv tau ua yam dej num tseem ceeb tshaj lwm tus, zoo nkaus tsis muaj leej twg yuav npaum kuv li. Lub sij hawm dhau mus, kuv dhau los ua khav theeb ntau zuj zus tuaj. Nyob hauv kev sib sab laj rau ntawm pawg ntseeg txoj hauj lwm, thaum cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke lawv muab tej kev taw qhia, kuv tsuas yuav kuv tus kheej tej tswv yim xwb, xav hais tias, “Puas yog txoj hau kev uas koj yuav tsum ua tau tiag ma? Kuv twb tau ua txhua yam zoo li no los dua lawm, yog li kuv puas muaj kev nkag siab zoo txog cov hauv paus ntsiab lus? Kuv paub zoo tshaj plaws tias yuav hais li cas rau qhov xwm txheej no.” Muaj qee zaus thaum tus viv ncaus uas kuv tau ua hauj lwm ua ke ua nrog tau mob siab ua hauj lwm dhau lawm, ua rau kuv siab tsis ntev li, xav tias qhov ntawd yog ib qhov xwm txheej dog dig uas saib xyuas tau yooj yim thiab tsis tas mus sib qhia thiab nrhiav zaum tas zaum thiab. Muaj qee zaus nyob rau hauv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke cov rooj sab laj, kuv pom nws cov lus taw qhia tsis raug lees txais los ntawm lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab kuv pib saib tsis taus nws. Kuv xav hais tias, “Txawm tias koj yuav yog ib tug thawj coj ntev dua kuv los xij, koj piv tsis tau kuv ib qhov hlo li.” Muaj ib zaug nws tau hais kom kuv rau siab ua kuv tej dej num vim tias kuv txoj hauj lwm qeeb lawm. Kuv lees txais qhov ntawd tsis tau ces thiaj li teb tias, “Kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov kev qhia no los ntawm koj. Tsis yog koj tsis muaj feem xyuam nyob hauv txoj hauj lwm no ib yam thiab lod? Koj twb tsis yog tus saib xyuas txog qhov no thiab ne? Cas koj tsis muaj kev paub rau yus tus kheej thiab tsuas thawb txhua yam rau ntawm kuv xwb?” Thaum ntawd, kuv sawv tsees los thiab taug kev tawm mus. Tom qab tus thawj coj paub txog kuv tus cwj pwm thiab tau qhuab ntuas kuv, hais tias kuv khav theeb dhau lawm. Kuv tsuas tsa ncauj lees txog qhov ntawd xwb, hais tias, “Kuv mas khav theeb dhau lawm, thiab kuv tsis lees txais qhov tseeb li.” Kuv tsis thim xav rau ntawm los sis tsis mob siab los nkag siab kuv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, tab sis nyob hauv kuv tes dej num kuv tas zog muaj plhus tsis tseg, ua txhua yam li kuv tus kheej siab xav. Thaum ntawd kuv muaj ib co phooj ywg ua hauj lwm ua ke uas raug hloov vim hais tias lawv tsis muaj peev xwm txaus thiab lawv tsis tuaj yeem ua tes dej num uas muaj qab hau. Tab sis kuv yeej tsis txhawj txog qhov yuav raug hloov li. Kuv xav hais tias, “Kuv yog ib tug neeg ttxawj tiag nyob hauv pawg ntseeg rau tam sim no thiab kuv tuav ob peb txoj hauj lwm diav. Yog tias tsis muaj kuv lawm, lawv puas tuaj yeem nrhiav tau lwm tus neeg uas tsim nyog los hloov rau lub sij hawm ceeb toom luv luv li no?” Thaum uas kuv dhau los ua ib tug neeg khav theeb vwm ntsuav, kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas hnyav kawg nkaus.

Muaj ib zaug, Kuv tau nyeem qee zaj lus hais txog kev ntsib kev pom thiab lus tim khawv los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam kuv xav ntiav ntiav xwb. Kuv tsis lees txais yuav tej ntawd li thiab haj tseem tsis sab laj qhov xwm txheej no nrog ib tug neeg twg li. Tus thawj coj npau taws heev thaum nws tshawb pom txog qhov no. Nws nug kuv tias, “Vim li cas koj thiaj li tsis lees txais tej zaj lus zoo lino? Koj puas tau tham nrog cov phoooj ywg ua hauj lwm ua ke?” Kuv teb tias, “Tsis tau, thaum sij hawm ntawd kuv tsuas xav tias tej ntawd yog qhov ntiav ntiav xwb.” Kuv hais li no tag kiag xwb ces tus thawj coj qhuab ntuas kuv hnyav heev, nws hais tias, “Txawm tias tej zaj lus no tseem yog ib qho ntiav ntiav xwb los xij, lawv tej kev ntsib kev pom yeej muaj tseeb thiab lawv qhia pom txog kev nkag siab kiag. Lawv tab tom qhuab qhia rau tib neeg. Qhov ntawd yog ib qho ua lus tim khawv zoo ntawm tus kheej li kev ntsib kev pom. Koj tsis nrhiav qhov tseeb nyob hauv koj tej dej num, thiab koj tsiv nyaum thiab khav theeb. Koj tsis nkag siab qhov tseeb los sis tsis sab laj txhua yam nrog lwm tus. Tsuab muab tej zaj lus zoo tiav log cuam pov tseg xwb, thaiv cov lus tim khawv ntawm kev ntsib kev pom Vajtswv txoj hauj lwm, qhov ntawd puas ruam? Qhov ntawd tsis yog qee yam uas Ntxwgnyoog yuav ua lod? Koj ces tsuas cuam tshuam nkaus xwb!” Ua ntej no kuv twb raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas lawm, tab sis yeej tsis hnyav li ntawd. Cov lus “ruam,” “Ntxwgnyoog,” “cuam tshuam,” “tsiv nyaum thiab khav theeb” pheej tas zog ncha hauv kuv lub taub hau zaum tas zaum thiab, ces kuv tsis tuaj yeem yuav cheem tau lub kua muag. Kuv hnov zoo li kuv haj tseem ua pa nyuaj. Tiam sis kuv tseem hnov tias kuv ua tsis yog lawm. Txawm tias kuv tsis tau sab laj qhov ntawd nrog kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thaum lub sij hawm ntawd los xij, tom qab ntawd kuv tsis tau qhia qhov ntawd rau lawv los cas? Vajtswv pom tshab sab hauv peb lub siab tiag tiag. Thaum kuv tab tom xav txog tej kev hle ub hle no, tus thawj coj los hais hnyav kawg tias, “Koj yog txoj kev cai rau ntawm koj tus kheej hauv koj tej kev nqis tes ua. Koj tuaj yeem nug thaum koj tsis nkag siab yam twg los sis sab laj txog qhov ntawd nrog lwm tus tau, tab sis koj twb tsis ua li ntawd. Koj mas khav theeb tshaj thiab tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv li!” Txog qhov no, kuv tsis txaus siab zwm rau. Yog tias kuv muaj lub siab ntshai Vajtswv ib qho me me tiag tiag, Ntshe kuv twb nrhiav tau qee qhov ua ntej yuav nqis tes ua lawm, tab sis txawm li cas los xij kuv tsuas ua txhua yam raws li qhov kuv xav ua yam tsis nug txog lwm tus tej kev xam pom li. Kuv mas khav theeb tiag tiag thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj.

Tus thawj coj tau tshawb xyuas rau ntawm kuv thiab pom tau tias kuv mas khav theeb dhau lawm, tias kuv tsis nkag siab qhov tseeb li, thiab tias kuv tsis phim rau ib tes dej num tseem ceeb zoo li no, thiab yog li kuv thiaj li raug hloov. Kuv poob mus rau ib tug yam ntxwv ntawm kev tsis zoo lawm tiag. Kuv hnov tias tus thawj coj tau pom qhov yog dhau los ntawm kuv qhov teeb meem thiab xav tias kuv tsis yog ib tug uas caum raws qhov tseeb, tias kuv mas khav theeb yam tsis txaus ntseeg li, thiab haj tseem tsis tsim nyog cob qhia rau li. Kuv xav hais tias kuv tsis muaj ib lub zeem muag rau Vajtswv lub tsev mus ntxiv lawm. Kuv dhau los ua neeg xav tsis zoo ntau zuj zus tuaj, thiab kuv muaj tej kev nkag siab yuam kev puv npo. Kuv hnov zoo li kuv dhau los ua Ntxwgnyoog lawm. Kuv tseem puas raug cawm thiab? Kuv xav tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej xav tias kuv tsis yog tus neeg mos muag xwb xwb li, yog li qhov zoo uas yuav tau caum raws mus ntxiv yog dab tsi? Nyob rau lub sij hawm ntawd, txawm tias kuv tsis txaus siab yuav ua qee yam hauj lwm los xij, kuv tsis xav caum raws qhov tseeb. Tus tuav txoj hauj lwm tau sib hais nrog kuv rau ntawm Vajtswv txoj kev xav ntau zaus, tab sis kuv tsis hloov kuv tus kheej li. Nws thiaj li qhuab qhia thiab qhuab ntuas kuv, hais tias kuv mas txhob txwm ua nyuab rau kuv tes dej num, ib txwm xav tsis zoo, tias kuv tau tawm tsam Vajtswv, thiab yog tias kuv tsis hloov pauv ib qho li, ces kuv yuav raug Vajtswv muab tshem tawm sai sai los sis tom qab ntawd. Hnov li no ua rau kuv ntshai, thiab kuv paub tias qhov xwm txheej no yuav hnyav. Kuv maj nroos los rau ntawv Vajtswv xub ntiag los thov thiab nrhiav Vajtswv, thiab los thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Rau lub hlis dhau mus, vim li cas kuv tseem tsis muaj peev xwm raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas kom zoo tsim nyog? Thaum kuv thim xav lawm, kuv tau nyeem cov lus no ntawm Vajtswv tias: “Ib txhia tib neeg cia li nyob ntsiag to tom qab raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawm; lawb cia li tsis muaj zog mus ua lawv tej dej num kiag li lawm, thiab cia li tsis muaj kev ua siab ncaj li lawm thiab. Vim li cas ho zoo li no? Ib feem ces yog vim lawv tsis muaj kev paub txog lub tseem ntsiab ntawm lawv tej kev ua, ces qhov no ua rau lawv tsis muaj peev xwm zwm rau qhov kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas. Qhov no yog txiav txim los ntawm lawv tus yeeb yam uas khav theeb thiab khav txiv, thiab qhov ntawd tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb li. Ib feem kuj yog vim lawv tsis to taub seb qhov tseem ceeb ntawm qhov kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas ntawd yog dab tsi. Txhua tus tib neeg ntseeg tias qhov kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas ntawd txhais tau tias lawv tej ua tau los twb raug txiav txim lawm. Vim li ntawd, lawv thiaj li ntseeg yuam kev rhuav hais tias yog lawv muaj qee qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv, ces lawv yuav tsum tsis raug qhuab ntuas thiab qhuab qhia lawm; thiab yog tias lawv raug qhuab ntuas, ces qhov no tsis qhia txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev ncaj ncees. Txoj kev to taub yuam kev zoo li ntawd ua rau coob tus tib neeg tsis kam ua ‘siab ncaj’ rau Vajtswv. Tseeb tiag, thaum txhua yam hais tag thiab ua tiav lawm, nws yog vim lawv khav txiv dhau heev lawm xwb; lawv tsis xav raug kev txom nyem. Lawv tsuas xav kom tau txais koob hmoov yam yooj yooj yim xwb. Tib neeg tsis paub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Nws tsis yog tias Nws tsis tau ua ib yam dab tsi ncaj ncees li los sis tias Nws tsis ua ib yam dab tsi ncaj ncees li; nws tsuas yog tias tib neeg ces yeej tsis ntseeg tias yam Vajtswv ua ntawd mas yeej ncaj ncees. Qhov tib neeg pom ces, yog Vajtswv tes hauj lwm tsis yoog raws li lawv uas yog tib neeg tej kev ntshaw, los sis yog nws tsis mus raws li yam lawv xav, ces Nws yuav tsum tsis ncaj ncees. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tsis paub tias lawv tej kev ua mas tsis tsim nyog li thiab tsis yoog raws li qhov tseeb li lawm, los sis lawv yeej paub tias lawv tej kev ua mas tawm tsam Vajtswv(“Tej Kev Cuam Tshaum ntawm Vajtswv Txoj Kev Txiav Txim rau Tib Neeg Tej Ua Tau Los Raws Li Txoj Kev Ua Hauj Lwm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem qhov kev qhia tshwm no hauv Vajtswv cov lus tag thaum kawg kuv nkag siab lawm tias lub laj thawj uas kuv tau xav tsis zoo mas yog tias kuv khav theeb thiab tsab ntse dhau lawm thiab tsis paub txog tus yeeb yam ntawm kuv tus kheej tus cwj pwm. Kuv xav tias kuv nyuam qhuav ua ib qho yuam kev, kev hais li ntawd rau kuv mas sab rau kuv dhau lawm. Vim li ntawd kuv thiaj li nyob rau hauv qhov kev xav tsis zoo, nkag siab Vajtswv yuav kev thiab raug thaiv. Lub sij hawm nyeem Vajtswv cov lus kuv nug kuv tus kheej tias yog tias kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas hnyav heev tsuas yog rau ib qho ua yuam kev xwb. Muaj cov hauv paus ntsiab lus hauv Vajtswv lub tsev tias yuav qhuab ntuas tib neeg li cas. Txhua yam puav leej ces raws li tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, thiab lawv tus cwj pwm uas ib txwm coj. Tus thawj coj tsis hais kuv yog tsis muaj laj thawj zoo. Yog li tom qab ntawd, tej teeb meem tshwm sim tiag tiag rau kuv uas ua rau kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas hnyav heevyog dab tsi?

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no ntawm Vajtswv tias: “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse! Yuav daws lawv tej kev ua phem, lawv yuav tsum xub daws qhov teeb meem ntawm lawv tus yeeb yam ua ntej tso. Yog tsis muaj kev qho hloov pauv rau hauv tus moj yam, nws yuav tsis tuaj yeem ua rau daws tau ib lub hauv paus tseem ceeb rau qhov teeb meem no(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuj muaj tej lus qhuab qhia hais ntxiv tias thaum ib txhia tib neeg tau txais qee yam phaj tshab los sis lwm yam, los sis muaj qee qhov peev xwm, lawv saib tsis taus lwm tus. Lawv tsis xav mloog ib tug twg hais li, xav tias lawv zoo tshaj txhua tus. Hom neeg no mas khav theeb, tsab ntse thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj. Kuv xav txog txij li thaum kuv tau los ua ib tug neeg ntseeg lawm, kuv tsis tsi ntseees rau ntawm qhov kev caum raws qhov tseeb li, tab sistau ua kuv tes dej num los ntawm kev vam khoom kuv lub peev xwm thiab tus moj yam khav theeb. Kuv xav tias kuv hais lus tau zoo lawm thiab tau ua tiav me ntsis nyob rau hauv kuv tes dej num, yog li tus thawj coj thiaj li saib kuv muaj nqis tiag tiag. Kuv xav hais tias kuv mas zoo tshaj thiab muaj peev xwm ua txoj hauj lwm, zoo dua lwm tus, yog li kuv tsis xav ntau txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas kuv ua hauj lwm nrog ntawd lawm. Kuv tau nias qees rau ntawm qhov kev ua txhua yam raws li kuv tus kheej siab xav, ces kuv tus moj yam khav theeb thiaj li loj zuj zus tuaj lawm. Tom qab ntawd, kuv tau muaj ib tug cwj pwm coj tsis nruj rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv yeej tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sis tsis tau mus nrhiav los sis tsis tau sib qhia nrog lwm tus dua li. Tiam sis, kuv tau ua txhua yam ywj siab, txawm li cas los xij kuv xav ua, thiab thaum kawg thiaj li tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv ib txwm hnov zoo li tias kuv muaj peev xwm zoo thiab tias kuv nkag siab txog qee qhov tseeb lawm, tab sis tom qab uas kuv raug qhia tshwm lawm thaum kawg kuv pom tias qhov kuv nkag siab tsuas yog ib qho kev qhuab qhia me me xwb, tias kuv twb tsis paub ib qho me me ntawm qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb li li, los sis kuv tsis tuaj yeem sib qhia rau ntawm qhov tseeb los daws tej teeb meem uas muaj qab hau. Dua ntawd qhov no, kuv tseem tas zog khav theeb thiab ua txhua yam los ntawm yus ib leeg xwb. Kuv mas khav theeb txog theem uas kuv poob tag nrho qhov muaj laj thawj thiab xam tsis pom Vajtswv li lawm. Kuv li teeb meem ma tsuas raug qhia tshwm thaum tus thawj coj los soj ntsuam kuv tes dej num xwb. Kuv xav txog qhov uas kuv tau ua kuv tes dej num li ntawd tas li los ntev lawm. Tsis yog kuv pab tsis tau xwb los sis tsis ua kom muaj txhiaj ntsig rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam xwb, tab sis kuv kuj tau nthuav tawm tus moj yam qias vuab tsuab uas tau quab yuam lawv ntau zaus lawm. Kuv tsis tau ua kuv tes dej num li, kuv tsuas ua kev phem xwb! Kuv yim xav txog qhov no, yim ua rau kuv poob siab. Kuv paub lawm tias thaum muaj ib tug twg ua tawm txog kev khav theeb, tsis muaj hnub uas lawv yuav zam dhau qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev ua phem li. Kuv xav txog qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas zoo li muaj peev xwm qis dua kuv, tab sis lawv yog cov uas txhawj thiab mob siab rau lawv tej dej num. Lawv paub tias yuav nrhiav qhov tseeb thiab lees txais lwm tus tej kev xam pom li cas, ho kuv mas khav theeb tshaj tias kuv tsis muaj kev paub txog yus tus kheej kiag li. Kuv tsis paub kiag li tias yuav kev nrhiav qhov tseeb li cas. Kuv yim thim xav, yim ua rau kuv hnov tias kuv txoj kev tsis yog ib txoj ntawm kev caum raws qhov tseeb. Kuv tau khav theeb tshaj thiab yeej tsis xav txog Vajtswv hlo li, yog li thaum kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab raug ntiab tawm ntawm kuv tes dej num, qhov ntawd yog Vajtswv tiv thaiv thiab cawm kuv tiag tiag. Yog tsis muaj qhov ntawd, leej twg yuav paub tias kuv tau ua phem ntau npaum li cas. Ntshe kuv haj tseem yuav ua mus txog theem uas hloov tsis taus lawm thiab raug ntiab tawm. Mam tig khuv txim ces twb lig heev lawm. Tom qab muaj kev nkag siab txog Vajtswv tej kev xav zoo, ua rau kuv tu siab puv npo. Kuv paub tias rau lub hli dhau los no, kuv tau nkag siab yuam kev thiab tau liam rau Vajtswv, coj tsis zoo thiab tub nkeeg ua hauj lwm. Kuv ces tsis muaj laj thawj li lawm! Txij hnub no los, kuv tsuas xav ua kuv tej dej num kom zoo txhawm rau kho kuv tej kev txhaum yav tag los.

Rau lub hlis dhau mus, kuv raug xaiv los ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg. Thaum sij hawm ntawd, kuv mas ntshai kawg tsam kuv rhais ruam yuam kev thiab ntog ntxiv vim ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb. Thaum muaj tej teeb meem tshwm sim rau kuv tes dej num kuv mas ceev faj tshaj, thiab kuv keev sib sab laj thiab sib qhia nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau ua hauj lwm nrog kuv, nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem nyob hauv pawg ntseeg. Kuv hnov muaj kev siab ntau tuaj thaum kuv ua kuv tes dej num li ntawd thiab kuv sib raug zoo nrog cov kwv tij thiab nkauj muam zoo zog tuaj. Ob peb lub hli tom qab ntawd kuv tau pom muaj qee qhov kev vam meej rau kuv tes dej num lawm thiab rov qab pib zoo siab twj ywm hauv ruab siab, xav tias kuv yuav tsum yog ib tug neeg txawj tiag, thiab tias txawm hais tias kuv tau ua tes dej num dab tsi los xij, kuv tuaj yuam ua txhua yam tau sai. Sij hawm dhau mus, kuv tus moj yam khav theeb rov pib tshwm sim dua ntxiv. Muaj qee zaus thaum cov cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau muaj tej teeb meem uas lawv xav nhrhiav nrog tus thawj coj, kuv siab tsis ntev nrog lawv li. Kuv xav tias, “Peb tsis tau nrhiav qhov no ua ntej dua li lod? Vim li cas koj xav nrhiav ntxiv? Kuv paub cov hauv paus ntsiab lus, yog li ntawd kuv qhov kev sib qhia yuav tsum muaj txaus.” Tsis xav txog txhua yam tshaj, kuv yuav nthuav qhia kuv qhov kev nkag siab nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab kom lawv lees txais qhov ntawd, tab sis lawv hnov tsis kaj siab thiab tom qab ntawd thiaj li mus nrhiav qhov xwm txheej nrog tus thawj coj. Tom qab tus thawj coj tau sib qhia nrog peb rau ntawm cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua, uas sib txawv mus ntawm qhov kuv tau nkag siab ua ntej ntawd. Ua rau kuv ceeb tag, thiab xav hais tias, “Ua tsaug rau kev nrhiav, tsis li ntawd ces peb tes dej num yuav raug caum tshuam.” Tab sis tom qab qhov tseeb, Kuv tsis thim xav los sis rau siab kom paub kuv tus kheej li lawm. Kuv tas zog khav theeb thiab tsis muaj laj thawj. Thaum kuv pom tej yuam kev rau hauv cov kwv tijthiab cov nkauj muam tej dej num lawm, Kuv tau cem lawv npau taws ntsuav, xav hais tias, “Yog tias koj tsis ua qhov me me li no tsis raug, ces koj yuav ua li cas? Kuv tsis xav tias koj yuav muab koj lub siab tso rau qhov ntawd li.” Sij hawm dhau mus, lwm tus pib xav tias raug kuv quab yuam thiab lawv pib nrug deb ntawm kuv. Kuv quab yuam ib tug viv ncaus ntau heev uas ua rau nws tsis xav ua nws tes dej num mus ntxiv. Kuv tsis paub tias kuv twb ua tsis yog lawm, tab sis thaum twg los xij muaj tej yam tshwm sim, kuv twb ua tsis tau li cas tab sis tsuas yog nthuav tawm kuv tus moj yam khav theeb xwb xwb. Xav txog qhov kuv rhais ruam yuam kev thiab ntog ua ntej dhau los, ua rau kuv hnov ntshai me ntsis, tab sis thaum sij hawm ntawd kuv tsis nrhiav qhov tseeb los daws qhov teeb meem.

Tom qab ntawd kuv tau txiav txim siab ib leeg kom ib tug viv ncaus los ua ib tes dej num tseem ceeb. Ib tug nus tau ceeb toom kuv tias nws mas txawj dag, tias nws tsis phim ua tes dej num tseem ceeb no. Kuv xav hais tias, “Nws muaj me ntsis teeb meem, tab sis tsis phem npaum li koj hais ko. Leej twg thiaj li tsis muaj tej kev qias vuab tsuab thiab tej kev ua tsis tau zoo?” Kuv tsis mob siab rau tus nus no cov lus taw qhia kiag li, tab sis tsuas kom tus viv ncaus no los sib qhia thiab ceeb toom nws tej teeb meem rau nws. Kuv yoob tag thaum nws pauv mus ua ob lub ntsej muag huv si lawm thiab tsis quav ntsej nws tes dej num li lawm. Qhov no ua rau muaj kev puas tsuaj loj heev rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Thaum tus thawj coj paub txog qhov no lawm, nws qhuab ntuas kuv nyhav kawg nkaus, hais tias: “Koj tsuas ua li koj xav xwb, txhawb nqa ib tug tib neeg txawj dag. Ib tug kwv tij twb ceeb toom koj lawm, tab sis koj tsis mloog nws los sis tsuas saib koj tus kheej xwb. Thiab tam sim no tau muaj kev puas tsuaj loj heev lawm thiab tau tsim kev tab kaum loj zoo li no. Qhov no vim koj tsis muaj kev lav ris zoo nyob hauv koj tes dej num. Koj tsis nkag siab qhov tseeb thiab koj mas khav theeb. Koj yuav tsum raug hloov!” Qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas nyhav li no mas ua rau kuv tsim txom heev. Kuv raug ntiab tawm kiag ntawm kuv tes dej num tim ntsej tim muag rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob leej, thiab tus thawj coj tau hais ntxiv txog qhov kev tab kaum uas kuv tau tsim muaj thiab tias kuv yuav raug hloov. Kuv hnov tias kuv ces tag li lawm lau, tias kuv yuav raug tshem tawm xwb xwb, thiab kev caum mus ntxiv los tsis muaj txiaj ntsig lawm. Tom qab kuv raug hloov lawm kuv dhau los xav tsis zoo tiag tiag. Kuv xav txog qhov tau tshwm sim thaum nyob saum txaj txhua hno thiaj pib quaj. Kuv txaj muag dhau lawm uas tsis xav ntsib ib tug twg li lawm. Kuv tau pom tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam mas puav leej zoo siab hlo ua lawv tej dej num thiab hnov zoo li kuv tsis muaj ib qho zoo li lawv li vim ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb. Yog tsis muaj kev sib sab laj qhov ntawd nrog ib tug twg los sis txais kev qhia, ces kuv yuav dhau los ua ib tug neeg txawj dag lawm, tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm loj heev. Vajtswv puas tseem yuav cawm kuv? Kuv yeej tsis xav tias kuv txoj kev ntseeg yuav los xaus thaum kuv tseem hluas npaum li no. Kuv haj tseem pib ua xyem xyav tias thaum Vajtswv hais txog qhov raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas yog kev cawm dim, tsis yog kev tshem tawm, uas siv tsis tau rau kuv. Kuv lub siab mas nkag siab yuam kev puv npo. Muaj ib zaug thaum uas tus thawj coj los sib qhia rau ntawm txoj hauj lwm nrog peb kuv khiav nkaum tim ces kaum deb deb. Kuv ceeb tag thaum nws hu kuv lub npe kiag tam sid thiab nug txog tias kuv qhov hauj lwm tam sim no ua tau li cas lawm. Nws los nug tias kuv puas xav phem tom qab raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia tag, thiab tom qab ntawd nws thiaj li rau siab ntso sib qhia nrog kuv thiab ntuas kuv, hais tias “Koj tseem hluas. Koj yuav tsum caum qhov tseeb thiab tsi ntsees rau ntawm qhov kev hloov pauv tus moj yam.” Hnov cov lus no tawm los ntawm lub siab dawb paug ntawm tus thawj coj los mas ua rau kuv nplig siab thiab txhawb nqa kuv heev tshaj tias ua rau kuv cheem tsis tau kev quaj. Kuv tau ua ib tug neeg khav theeb thiab tsab ntse tshaj, tsis muaj kev lav ris thiab tsis rau siab ua kuv tes dej num, ces thiaj li tsim kev puas tsuaj loj heev rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tus thawj coj ua yog lawm uas muab kuv hloov tawm thiab qhuab qhia thiab qhuab ntuas kuv, tab sis kuv xav tsis txog li tias nws kuj yuav txhawb nqa kuv thiab. Kuv thov ua Vajtswv tsaug tawm puag hauv kuv lub siab tuaj rau Nws txoj kev hlub tshua. Hmo ntawd, kuv tau thov Vajtswv nrog kuv tej kua muag thiab tau txiav txim siab los thim xav rau ntawm kuv tus kheej tiag tiag thiab tseeb, thiab nrhiav qhov tseeb los mus daws kuv tus moj yam khav theeb.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov nqe lus tias: “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li. Cov tib neeg uas yog cov khav theeb thiab tsab ntse, tshwj xeeb mas yog cov uas khav theeb heev ua rau poob lawv qhov txawj xav lawm, tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv rau hauv lawv qhov kev ntseeg Nws, thiab tseem qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej. Cov tib neeg zoo li no tawm tsam Vajtswv tshaj plaws. Yog tib neeg xav mus rau qho chaw uas lawv hwm Vajtswv, ces lawv yuav tsum xub daws lawv tej moj yam khav theeb ua ntej tso. Koj yim dawskoj tus moj yam khav theeb kom tau dug lug ntau npaum li cas, koj yim muaj kev hwm rau Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li muaj peev xwm zwm rau Nws thiab tuaj yeem txais tau qhov tseeb thiab paub Nws(Vajtswv kev sib qhia los). Tsuas yog dhau los ntawm kev qhia tshwm ntawm Vajtswv cov lus xwb thiaj li ua rau kuv pom tias kev ua raws li kuv tus yeeb yam khav theeb mas tsis yog ib qho teeb meem kev qhia tshwm me me ntawm kev qias vuab tsuab xwb, tab sis qhov ntawd tau ua rau kuv tsis quav ntsej lwm tus thiab haj tseem tsis quav ntsej Vajtswv thiab. Qhov ntawd tau coj kuv los ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, haj tseem yog kuv tus kheej kiag thiab. Rov qab xav txog rau thaum kuv ua kuv tes dej num, kuv ib txwm hnov zoo li kuv yog ib tug neeg ntse tshaj thiab muaj zoo peev xwm, yog li kuv tau vam khom rau kuv tej kev txawj ntse thiab kuv li peev xwm los mus ua kuv tes dej num. Kuv muaj kev ruaj siab ntau heev rau hauv kuv tus kheej uas ua rau kuv yuav luag tsis tau los thov Vajtswv li los sis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Nyob hauv kuv lub siab tsis muaj chaw rau Vajtswv kiag li lawm. Thaum kuv tes dej num tsis tawg paj txi txiv kuv coj tau zoo tuaj, tab sis thaum kuv tau nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus me ntsis thiab muaj kev vam meej me me lawm, kuv tau siv qhov ntawd los ua kuv li peev. Kuv xav tias txhua yam uas kuv ua yeej zoo lawm, kuv tuaj yeem ua txhua yam, uas ua rau kuv tuaj yeem ntaus nqi tau tib neeg thiab tej xwm txeej, thiab yog li kuv haj tseem dhau los khav theeb, tsab ntse dua qub thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, ua raws li kuv tus kheej siab xav rau txhua yam, coj siab twm xeeb. Kuv haj tseem sawv thaiv txoj hau kev uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam nrhiav qhov tseeb nrog tus thawj coj thiab tau muab kuv tus kheej txoj kev xav quab yuam lawv, npaum li qhov ntawd yog qhov tseeb, kom lawv lees txais qhov ntawd thiab zwm rau qhov ntawd. Qhov tseeb tiag tau qhia rau kuv tias kuv tau ua raws li kuv tus yeeb yam khav theeb, tias kuv twb ua tsis tau dab tsi tab sis tsuas quab yuam thiab tsim kev puas tsuaj rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam nkaus xwb, thiab tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm loj heev. Kuv haj tseem muaj feem xyuam koom rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab. Tus thawj coj qhuab ntuas kuv, hais qhov kev tab kaum loj no tawm los, mas tag nrho yeej raug lawm. Kev raug tshem tawm ntawm kuv tes dej num mas yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees ntag. Thaum kawg kuv tau pom tias txaus ntshai ua luaj, tus yeeb yam khav theeb phem li ntawd nws zoo li cas. Yog tias tseem tsis daws kho qhov ntawd, kuv tuaj yeem yuav muaj feem xyuam los ua kev phem thiab tawm tsam Vajtswv rau ntawm txhua theem, thiab kuv tuaj yeem tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam, thiab raug tshem tawm thiab raug rau txim. Tom qab muab kuv hloov lawm ces lwm yam teeb meem nyob hauv kuv tes dej num thiaj li muaj tsawg zuj zus lawm. Tau ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej kev thuam phem, thiab tej teeb meem raug qhia tshwm rau hauv kuv txoj hauj lwm lawm, Ua rau kuv hnov khuv xim heev thiab rov qab thuam rau yus kuv tus kheej. Kuv ntxub kuv tus kheej tiag tiag. Vim li cas kuv mas khav theeb ua luaj li? Kuv ib txwm hnov zoo li kuv mas tshaj lij, txhua yam kuv ua yeej zoo, tab sis kuv puas tau ua tej yam uas ua rau Vajtswv txaus siab li? Tes dej num kuv ua mas ntxhov quas niab, thiab kuv ua tsis tau dab li tab sis tsuas tab kaum nkaus xwb. Yog tias kuv tseem muaj ib qho kev hwm rau Vajtswv me me thiab, yog tias kuv tau thov Vajtswv los sis nrhiav ntau ntxiv, los sis yog tias kuv tau sib qhia thiab tau sab laj txhua yam nrog lwm tus, yog tias kuv ceev faj dua nov me ntsis ntxiv, ntshe kuv twb los tsis txog theem uas kuv tau ua kev tawm tsam Vajtswv ntau heev li no.

Kuv qhov kev rau siab los daws kuv tus yeeb yam khav theeb, tom qab ntawd kuv tau nyeem qee nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. “Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm). Kev nyeem nqe lus no dua ntxiv, Ua rau kuv txaus siab tiag tiag tias tsuas muaj ib txoj kev nkaus xwb thiaj li daws tau ib tug neeg twg tus yeeb yam khav theeb ces yuav tsum lees txais raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv. Peb qhov kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog nkag mus tob heev lawm, yog li yog peb tsuas vam khom nyeem Vajtswv cov lus thiab kev thim xav txog yus tus kheej xwb, ces peb txoj kev nkag siab txog peb tus kheej yuav ntiav ntiav thiab tej zaum peb tus moj yam qias vuab tsuab yuav hloov pauv tsis tau. Yog tias tsis muaj Vajtswv qhia tshwm kuv, qhuab qhia thiab qhuab ntuas kuv zaum tas zaum thiab, ntshe kuv tseem yuav ruaj siab tshaj thiab xav tias kuv tseem ceeb tiag tiag. Kuv yuav tsis paub kuv tus kheej kiag li. Kuv tsis paub tiag tiag li tias kuv khav theeb ua luaj los sis kuv tus moj yam mas phem ua luaj li. Tam sim no, thaum kuv rov qab xav txog txhau yam uas kuv tau ua, kuv hnov txaj muag heev thiab khuv xim puv npo. Kuv muab qhov ntawd coj los xav mus mus los los thiab haj tseem tsis tuaj yeem tsa kuv lub taub hau tau sawv tau li lawm. Tab sis qhov ntawd yog kiag ib qho kev kawm uas mob tiag tiag tias ua rau kuv muab tau ib qho kev nkag siab me me txog kuv tus yeeb yam khav theeb, thiab los paub tias thaj chaw uas rhais ruam yuam kev thiab ntog. Qhov ntawd kuj ua rau kuv muaj qee qho kev hwm rau Vajtswv. Kuv kuj tau pom tias kuv tsis muaj tag nrho ob qho ntawm qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab lub siab nrhiav qhov tseeb rau hauv kuv tes dej num huv si. Kuv mas khav ntxhias, ywj yus siab, thiab tab kaum. Muab piv rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas muaj peev xwm nrhuab nrab ntawd, tab sis tib zoo ua lawv tes dej num, kuv mas tsis muaj dab tsi hlo li. Kuv txoj kev khav theeb tsis muaj paus ntsis. Tom qab ras txog txhua yam no, kuv tau txo hwj chim lawm ntau rau hauv kuv tes dej num thiab tsis ruaj siab dhau heev rau yus tus kheej mus ntxiv lawm. Kuv ua tib zoo xyaum ua lawm los muab kuv tus kheej tso tseg thiab tsis lees txais kuv tus kheej, kuv nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntau dua qub thiab tau mloog cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntau dua qub lawm. Kuv pib qhib siab lug sib sab laj los mus daws tej teeb meem hauv pawg ntseeg lawm. Muaj qee zaus thaum kuv tau qhia kuv qhov kev khav theeb dua ntxiv, los sis ua txaum rau cov hauv paus ntsiab lus hauv kuv tes dej num, kuv yuav xyaum ua los muab kuv tus kheej tso tseg, thiab lees txais kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas, thiab lwm tus li kev qhia thiab kev pab. Sij hawm dhau mus, kuv hnov tias kev xyaum ua li ntawd mas muaj txiaj ntsig tiag tiag. Vim kuv txoj kev nkag siab qhov tseeb mas ntiav ntiav thiab kuv tsis muaj kev paub txhua yam ntau, kev ua hauj lwm nrog cov kwv tij thiab nkauj muam thiab yoog tau raws li txhua tus tej kev xam pom, ces kuv thiaj li muaj peev xwm tau txais kev nkag siab ntau ntxiv txog txhua yam. Kev ua kuv tes dej num li ntawd, ua ntej kuv paub qhov ntawd, kuv muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv lawm. Kuv tsis ua yuam kev loj los sis tsis muaj tej teeb meem loj mus ntxiv li lawm, thiab nyob hauv kev saib xyuas ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, kuv tus yeeb yam khav theeb thiaj li raug tswj tau me ntsis lawm. Kev muab qhov no coj los xyaum ua raws ua rau kuv muaj kev thaj yeeb lug thiab lub siab txias, thiab maj mam ua rau kuv qhov kev khav theeb muaj tsawg zuj zus lawm. Muaj ib zaug, tus viv ncaus uas ua hauj lwm ntawm nrog kuv tau hais rau kuv tias, “Kuv paub koj los yuav luag tau ob lub xyoo rau tam sim no lawm. Koj tau coj khav theeb tshaj thiab lwm tus tib neeg ib txwm hnov zoo li raug koj quab yuam tas li, tab sis tam sim no koj hloov pauv lawm tiag tiag.” Nws hais li ntawd ua rau kuv yuav luag quaj. Kuv tau khav theeb heev yam tsis txaus ntseeg li. Kev hloov pauv ib qho me me zoo li no xwb los yeej tsis tau los yooj yim. Rov qab xav txog ob peb xyoo tag los, ob zeeg sij hawm uas yuav hnov qab tsis tau ntawm qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas mas muaj nuj nqi thiab muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau kuv. Yog tias kuv tsis dhau los ntawm qhov ntawd, tam sim no kuv haj tseem ntseeg tias kuv yuav tsis muaj kev ua neeg kom tsim nyog, tias kuv yuav tsis xav txog Vajtswv kiag li. Ntshe kuv yuav los nyob rau ntawm qhov kev phom sij, ze rau qhov yuam tawm tsam Vajtswv txhua lub sij hawm. Tam sim no kuv paub tseeb lawm tias kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm kuv kom dim.

Qhov Dhau Los: 67. Kev Ua Neej Kom Zoo Li Tib Neeg Me Ntsis Yog Ib Yam Zoo Heev

Ntxiv Mus: 69. Rov Qab Mus rau Txoj Kev Yog

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No