22. Thaum Kawg Kuv Tau Kawm Paub Qhov Yuav Ua Li Cas thiaj Ua Kom Tiav Kuv Tes Dej Num

Sau los ntawm Xyibcheev, Teb Chaws Iv Tas Lis

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg). “Kev tso koj lub siab rau koj tes dej num thiab tuaj yeem lees ris lub luag hauj lwm uas yuav ua rau koj txom nyem thiab them ib tug nqi—tseem tsis muaj txaus los tham txog nws. Yog koj tsis muab koj lub siab tso rau koj tes dej num, hloov rau qhov ib txwm xav siv lub dag lub zog tas li, ces koj tes dej num yuav raug ua tsis tiav zoo tiag tiag li. Koj tsuas lam mus dhau xwb thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li, thiab koj yuav tsis paub tias yuav ua koj tes dej num kom tiav zoo tau li cas. Yog koj muab koj lub siab tso rau nws, koj yuav maj mam los to taub qhov tseeb; yog koj tsis tso, ces koj yuav tsis to taub li. Thaum koj muab koj lub siab tso rau kev ua koj tes dej num thiab caum raws qhov tseeb lawm, ces koj yuav maj mam dhau los muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev xav, nrhiav pom koj tus kheej txoj kev lwj liam thiab tej yam ua tsis tau zoo txaus, thiab tswj tag nrho koj tej yam ntxwv. Yog koj tsis siv koj lub siab los tshuaj xyuas koj tus kheej, thiab tsuas tsi ntsees rau kev siv lub zog sab nraud nkaus xwb, ces koj yuav tsis muaj peev xwm nrhiav pom tej yam ntxwv sib txawv uas tshwm sim rau hauv koj lub siab thiab tag nrho txhua yam kev ua uas koj ua sib txawv rau ntawm ib puag ncig sab nraud; yog koj tsis siv koj lub siab los tshuaj xyuas koj tus kheej, ces nws yuav nyuaj rau koj daws qhov teeb meem nyob hauv koj lub siab(“Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia peb hais tias peb yuav tsum tau ua tib zoo saib xyuas, lees ris thiab nrhiav qhov tseeb los ua kom tiav peb tes dej num. Kuv yeej tau ua ib tus neeg uas tsis muaj kev saib xyuas li. Kuv tsis mob siab ua ib yam dab tsi kiag li. Nws zoo tib yam li hauv Vajtswv lub tuam tsev. Kuv tsis tau siv zog ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau hauv kuv tes deuj num. Thaum twg los xij uas kuv tau ntsib qee yam nyuaj uas yuav tsum tau siv zog ua dej num kom nyhav, kuv tsis muaj kev saib xyuas thiab tsis lees ris yog li kuv ib txwm ua yuam kev rau hauv kuv tes dej num. Tom qab ntawd kuv tau los nkag siab me ntsis txog kuv tus kheej tus moj yam lwj liam los ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav kuv tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav, tom qab ntawd kuv tuaj yeem ua kuv tes dej num yam muaj kev lees ris thiab ruaj khov.

Kuv tes dej num nyob rau thaum lub sij hawm ntawd yog tshuaj xyuas tej kev txhais lus mus ua lus Italis. Kuv tau nquag ua thaum xub thawj thiab txaus siab los daws txhua cov kev nyuaj uas tshwm los. Tab sis thaum lub sij hawm dhau mus, kuv tau ntsib nrog cov ntaub ntawv uas tshuaj xyuas tsis tiav thiab pib ua rau tsis yooj yim me ntsis lawm, tshwj xeeb tshaj yog thaum kuv pom cov ntaub ntawv nrog cov ntawv sau ua txhua hom kob thiab ntau ncua sij hawm, tej tees cim kab ntawv thiab lwm cov cim cais kev sau ntawv. Yuav tsum tau tshuaj xyuas txhua kab kom raug lis tus qauv ntawv thiab xaiv qhov chaw tso kom raug. Kuv tsis tau so li. Kuv xav tias, “Kuv yuav siv kev xav ntau npaum li cas los ua raws qhov no? Nws mob siab dhau lawm.” Ces kuv tsis xav tshuaj xyuas cov ntaub ntawv yam nqaug plias mus ntxiv, tab sis tsuas saib me ntsis thiab xyuas kom ntseeg siab tias cov ntaub ntawv raug kho ntau dua los sis tsawg dua lawm xwb. Qee zaus kuv xav tswj kuv lub siab nyob ntsiag to thiab xav txog seb qhov kev txhais lus puas raug, tab sis thaum kuv tau pom ib kab lus uas nyuaj, kuv yuav xav txog tej kev ua lub siab nraim zoo lino: “Nws mob siab los tawm tswv yim thiab tshawb nrhiav txhua lo lus heev, thiab yog tias kuv tshawb tsis tau, qhov ntawd puas yuav tsis nkim lub zog pov tseg ma? Kav liam qhov ntawd, kuv yuav cia rau lwm tus los saib xyuas txog tej ntawd.” Thiab zoo li ntawd nkaus xwb, kuv tsuas lam ua kuv tes dej num yam tsis muaj kev saib xyuas li.

Sij hawm dhau mus, cov teeb meem tau pib tshwm sim tuaj xwm yeem. Muaj lwm tus neeg tau nrhiav pom qee qhov kev sau ntawv ua tus ntawv sau loj thiab cov cim cais uas ua yuam kev nyob hauv cov ntaub ntawv kuv tau tshuaj xyuas thiab qee qhov ntawm tej ntawd haj tseem ploj ob peb lo lus los ntawm qhov kev txhais. Kuv hnov phem heev thaum kuv tau pom qhov ntawd. Lwm tus tau pom cov teeb meem uas me ntawd kiag tam siv tab sis kuv ho tsis pom thaum lawv nyob kiag ntawm kuv xub ntiag. Thiab ua li cas ho muaj cov lus raug hla zoo li no? Kuv yim xav txog nws ntau npaum li ccas, kuv yim ntxov siab ntau npaum li ntawd. Muaj ib hnub thaum tav su dua kuv tau txais ib qho ntawv hauv xov tooj sau tuaj hais tias nws muaj ib lub hauv paus yuam kev tiag tiag nrog lo lus qhia txog ib yam thiab ntau yam nyob hauv cov ntaub ntawv uas kuv tau tshuaj xyuas. Nws hnov zoo li ib rab riam lij lub siab. Ua li cas kuv ho tsis ua tib zoo saib xyuas kiag li? Ua li cas kuv yuav saib tsis txhua ib qho hauv paus yuam kev zoo li no li? Kuv tsis paub tias lwm cov ntaub ntawv uas kuv tshuaj xyuas tag lawm puas muaj los sis tsis muaj qhov ua yuav kev zoo sib xws zoo li no. Kuv tes dej num muaj qhov ua yuam kev puv npo. Kuv yuav ua li cas no? Hauv kuv qhov kev tiv kev txom nyem, kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv. Kuv tau thim xav txog kuv tus yam ntxwv thiab kuv tus cwj pwm uas coj rau kuv tes dej num tsis ntev los no.

Kuv nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus: “Yog tias koj tsis tso koj lub siab rau koj tes dej num thiab tsis saib xyuas, tsuas yog ua yam yooj yim tshaj plaws li koj tuaj yeem ua tau xwb, ces hom kev xav no yog dab tsi? Nws yog ib qho ntawm kev ua txhua yam ua dog ua dig, yam tsis muaj lub siab ncaj rau koj tes dej num, tsis muaj txoj kev paub txog lub luag hauj lwm, thiab tsis muaj kev paub txog txoj num li. Txhua zaus koj ua koj tes dej num, koj tsuas siv ib nrab ntawm koj lub zog xwb; koj siv ib nrab-rau ntawm koj lub siab ua tes dej num xwb, tsis tso koj lub siab rau tes dej num li, thiab tsuas lam ua kom nws dhau mus thiab kom tiav yam tsis muaj ib qho kev quav ntsej txog me me li. Koj ua nws yam txias txias uas zoo li yog koj tab tom ua si xwb. Qhov no yuav tsis ua kom muaj teeb meem lov? Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav hais tias koj yog tus uas ua koj tes dej num tsis zoo kiag, thiab koj tsuas yog txav mus los xwb. Thiab Vajtswv yuav hais li cas rau qhov no? Nws yuav hais tias koj yog tus neeg ntseeg tsis tau. Yog tias muab ib txoj hauj lwm tso koj ua thiab, txawm tias nws yog txoj hauj lwm ntawm lub luag hauj lwm tseem ceeb los sis ib lub luag hauj lwm tsis tshua tseem ceeb los xij, yog tias koj tsis muab koj lub siab tso rau hauv tes dej num los sis ua raws li koj lub luag hauj lwm, thiab yog tias koj tsis pom nws li yog ib txoj num uas Vajtswv tau muab rau koj los sis ib qho xwm tsheej uas Vajtswv tau muab tso rau koj lawm, los sis muab nws los ua koj tes dej num thiab qhov uas yuav tsum tau ua xwb, ces qhov no yuav yog ib qho teeb meem. ‘Ntseeg tsis tau’—peb lo lus no yuav qhia tias koj mus ua koj tes dej num li cas, thiab Vajtswv yuav hais tias koj tus cwj pwm ua tsis tau raws tus qauv. Yog tias muab ib qho xwm txheej tso rau koj, tab sis qhov no yog tus cwj pwm koj coj rau qhov xwm txheej no thiab qhov no yog koj txoj hau kev daws qhov xwm txheej ntawd, ces koj puas tseem yuav raug txib kom ua tej dej num ntxiv mus nyob rau yav tom ntej lawm mas? Puas tuaj yeem tso siab rau koj ua tej yam tseem ceeb lawm mas? Tej zaum koj tseem yuav tso siab tau rau, tab sis yuav yog nyob ntawm koj tus cuj pwm coj seb zoo li cas. Txawm li cas los, nyob tob puag hauv nruab siab, Vajtswv yuav muaj qee qhov kev tsis ntseeg siab thiab tsis txaus siab rau koj. Qhov no yuav ua ib qho teeb meem, tsis yog lod?(“Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv tau soj ntsuam tib neeg lub siab. Nws txhua lo lus tau chob rau kuv txoj kev txhaum uas loj heev. Ces tom qab ntawd kuv paub tias kev ua txhua yam kev uas yooj yim rau kuv tes dej num yog tus cwj pwm ua txuj ua. Tsis muaj kev saib xyuas rau qhov no li; Nws yog kev tsuas lam ua xwb thiab tsis muaj kev lees ris. Rov xav txog kuv txoj kev ua, thaum twg los xij uas muaj qee yam yuav tsum tau siv sij hawm thiab siv zog, kuv yuav muab coj los ua kom sai tshaj plaws, siv zog tsawg tshaj plaws, siv txoj hau kev uas luv luv los ua kom tiav hlo. Kuv yuav ua yam twg los xij uas yooj yim tshaj plaws, cawm tau kuv txog qhov nyuaj tshaj plaws, los sis qhov uas sab tsawg tshaj plaws. Thaum uas muaj cov lus tshiab ntau los sis qhov chaw siv kev cai sau ntawv ntau los sis cov qauv kab lus uas nyuaj, kuv yuav tsis siv zog los tshawb xyuas tej ntawd. Kuv yuav siv txoj hau kev yooj yim ntawm kev cim lawv cia thiab kev nug lwm tus. Thaum kuv pom cov ntawv sau uas nyuaj los sis xav kom ua tib zoo tshuaj xyuas cov cim, kuv tsuas saib tej ntawd tsuag tsuag xwb thiab dhau ntawd ces tsuas saib tsis qee qhov teeb meem xwb. Kuv tsis muaj kev saib xyuas thiab kev lees ris rau kuv tes dej num thiab Vajtswv cov lus txib. Kuv tsuas xav txog kev zam qhov tiv kev txom nyem sab cev nqaij daim tawv xwb. Hauv kuv lub siab puas tseem muaj ib lub chaw me me rau Vajtswv lawm?

Tom qab ntawd kuv tau nyeem ntxiv txog Vajtswv cov lus uas hais tias: “Rau cov tib neeg uas muaj kev ua neej, ces qhov kev ua lawv tej dej num kom zoo thaum tsis muaj neeg saib ntawd yuav tsum yooj yim; qhov no yuav tsum muaj nyob rau hauv lawv lub luag hauj lwm. Rau cov uas tsis muaj kev ua neej thiab cov uas tso siab tsis tau rau, ces qhov kev ua lawv tej dej num ntawd mas nyuaj heev. Pheej ua rau lwm tus txhawj txog lawv, saib xyuas lawv, thiab nug txog lawv txoj kev nce qib; yog tsis li ntawd, lawv yuav ua rau txoj hauj lwm uas koj muab rau lawv ua ntawd puas tsuaj txhua zaus li. Muab hais luv luv tias, tib neeg yuav tsum rov xav txog lawv tus kheej tas li thaum ua lawv tej dej num: ‘Kuv puas tau ua kom tes dej num no tiav txaus? Kuv puas tau muab kuv lub siab tso rau tes dej num no? Los sis puas yog kuv tsuas lam ua tes dej num no kom dhau xwb?’ Yog tias ib yam dab tsi ntawm tej ntawd tshwm sim tuaj, mas tsis zoo kiag li; nws phom sij. Muab hais kom to taub yooj yooj yim tias, nws txhais hais tias tus tib neeg zoo li no mas tsis txaus ntseeg, thiab tias tib neeg ntseeg tsis tau nws. Muab hais kom dav me ntsis tias, yog tias tus tib neeg zoo li no tsuas mus ua tej hauj lwm raws tej kev txawv txav thaum ua nws tes dej num, thiab yog hais tias nws ib txwm ntxias dag Vajtswv tas li, ces nws muaj kev phom sij loj heev! Lub txim ntawm qhov paub tias txob txwm dag ntxias ntawd yog dab tsi? Ib ntus xwb ces koj yuav muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, tas zog ua kev txhaum yam tsis muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab li, thiab tsis kawm tias yuav xyaum ua raws qhov tseeb li cas, los sis koj yeej tsis muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua li. Ntev mus ces koj pheej yuav ua tej no tas li, koj qhov txiaj ntsig yuav ploj mus; qhov ntawd yuav ua rau koj muaj teeb meem. Qhov no yog qhov paub zoo tias tsis yog ua yuam kev loj tiam sis yog pheej ua yuam kev me me tas li. Thaum kawg, qhov no yuav ua rau muaj tej txim uas daws tsis tau. Qhov ntawd yuav loj heev!(“Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Pom Vajtswv tso phluav tawm tus yeeb yam thiab qhov yuav tshwm sim ntawm kuv txoj kev tsis saib xyuas rau ntawm kuv hauv ntej, kuv tsis tuaj yeem pab tab sis hnov ntsai. Kev tsuas lam ua kuv tes dej num xwb yog kev txawjntxias lwm tus thiab Vajtswv tib sis. Tus cwj pwm no raug teem txim los ntawm Vajtswv lawm. Yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, tsis ntxov los lig kuv yuav ua ib txoj kev txhaum loj heev thiab raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv. Thaum pawg ntseeg npaj kuv tes dej num, kuv tau cog lus ruaj heev tias yuav ua kuv tes dej kom raug zoo, tab sis thaum nws ib txwm cheem tsum kom kuv mob siab ntxiv, kuv tsuas yog xav txog cev nqaij daim tawv xwb, ntshai tsam muaj teeb meem thiab tiv kev txom nyem. Kuv maj thiab tsis ua zoo saib xyuas thaum uas kuv tshuaj xyuas cov ntaub ntawv, yog li kuv thiaj tsis pom txawm tias yog qhov yuam kev uas pom yooj tshaj plaws los xij. Qhov ntawd puas yog kev coj tsis ncaj? Cov kev xav no ua rau kuv tu siab thiab yws rau yus tus kheej, yog li kuv tau thov Vajtswv li no: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Kuv tau tsis muaj kev lees ris kuv tes dej num, tab sis tau siv zog los dag Koj. Qhov no Koj ntxub. Kuv yeej tau tsis muaj kev txawj xav zoo xav phem. Vajtswv, kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab. Thov coj kuv kev, muab lub siab tawv los tiv kev nyuaj rau kuv thiab lub peev xwm los tso cev nqaij daim tawv tseg thiab ua kom tiav kuv tes dej num.”

Tob qab ntawd nyob hauv txhua cov ntaub ntawv, kuv tau tshuaj xyuas txhua qhov uas kuv pom tias tsis tshua haum zoo hauv ntau phau ntawv txhais lus. Kuv yuav nug kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam los sis cov kws txhais lus uas txawj ntse thaum kuv tsis tuaj yeej ntseeg siab tau kom txog thaum kuv paub meej lawm. Txog rau cov ntaub ntawv uas nyuaj thiab ntev, kuv yuav tsis muaj peev xwm cia li lam xav thiab ua dog ua dig rau tej ntawd kom dhau xwb, tab sis kuv yuav ua tib zoo xav txog txhua kab lus ib thooj thiab xav kom ntxaws, sim ua kuv qhov zoo tshaj plaws los txhais lus kom raug zoo ntxiv. Thaum tshuaj xyuas kom tiav ib co ntaub ntawv, kuv yuav teev npe tag nrho cov ntsiab lus uas kuv xav tshuaj xyuas thiab nco ntsoov qhia kuv tus kheej tias yuav tsum ua tib zoo xav txhua kauj ruam tas li. Kuv yuav tshuaj xyuas txhua yam kom ntxaws thaum tshuaj xyuas kom tiav thiab siv kuv qhov zoo tshaj plaws los txo tej yam ua yuam kev nyob rau theem kawg. Tom qab tsis ntev, kuv tau txais qhov ua tau zoo tuaj rau hauv kuv tes dej num thiab kuv qhov ua yuam kev kuj poob qis lawm thiab.

Lwm tus nkauj muam tau los koom rau pab pawg tom qab tus uas tau pab kho tus qauv ntawm cov ntaub ntawv txhais lus zaum kawg. Nws tau nug kuv zaum tas zaum thiab, “Qhov no puas yog qhov cim cov cim cais? Yuav saib xyuas cov cim cais ntawd li cas?” Thaum nws tau nug ntau nqe lus nug, ua rau kuv tau pib npaus taws thiab xav hauv siab tias, “Nws piav qhia txhua yam mas nyuaj heev. Cia li ua raws cov ntaub ntawv uas tau tshuaj xyuas tiav lawm xwb.” Yog li kuv cia li dag nws thiab hais tias: “Nov yog cov ntaub ntawv uas tau ua tiav lawm. Nws tsis muaj teeb meem dab tsi txog cov cim cais. Cov cim cais uas lus Italis thiab lus Askiv yog muaj lub hauv paus zoo ib yam xwb. Feem ntau nws sau zoo li lus Askiv, tab sis muaj kev. Koj yuav tsum xav txog lub ntsiab lus.” Ces tom qab ntawd nws nug kuv tias, “Peb cov phau ntawv ua pov thawj tam sim no puas yog hom cov kws txawj ntse siv. Kuv tsis nkag siab qee ntu. Peb puas muaj cov ntaub ntawv uas muab kev qhia dav dav rau cov cim cais ua lus Italis?” Kuv teb tias peb tseem tsis tau muaj. Tom qab ntawd kuv tau xav tias kuv yuav tsum tau tsim ib co ntaub ntawv uas cov tswv cuab tshiab tuaj yeem saib ua pov thawj rau, tab sis muaj cov cim cais ntau heev. Qhov ntawd yuav txhais tau tias yog kev tshuaj xyuas phau ntawv pov thawj thiab yuav yog ib qho nyuaj heev. Kuv tau muab cov cim cais tshem tawm thaum lub sij hawm pib ua. Kuv xav tias qhov ntawd yuav yog qhov kawg ntawm qhov teeb meem, tab sis thaum nws saib xyuas cov cim cais ua lus Italis zoo li lus Askiv ib yam li kuv tau hais rau nws hauv nws cov qauv ntawv, nws tau ua ntxiv thiab tshem tag nrho cov chaw nrug ua ntej thiab tom qab cov cim kos ua txoj kab luv luv hauv cov ntaub ntawv uas ntau tshaj 150,000 lo lus. Kuv cia li ceeb kiag thaum kuv tau pom. Sau ua lus Italis, yuav tsum muaj chaw nrug ua ntej thiab tom qab tus cim kos uas txoj kab luv luv kom tsis txhob sib txuam nrog tus cim kos ua txoj kab txuas, uas txawv lus Askiv. Tab sis kuv tsis qhia nws txog qhov ntawd. Tsis muaj dab tsi rau qhov ntawd li. Nws yuav tsum rov mus saib thiab kho txhua qhov. Kuv xav phem thiab tu siab heev. Kuv tau ntxub kuv tus kheej thiab xav tias, “Vim li cas kuv thiaj tsis siv zog me ntsis rau thaum xub thawj los ua cov ntaub ntawv pov thawj? Vim li cas kuv ib txwm xav txog cev nqaij daim tawv thiab ntshai kev nyuaj ua luaj? Nws yuav tsum tau rov mus saib dua ib zaug ntxiv vim yog kuv qhov tsis muaj kev saib xyuas xwb. Nws yuav tsum tau raug tshawb xyuas dua ntxiv. Qhov ntawd tau mob siab, thiab qhov tseem ceeb yog qhov uas nws ncua kev nce qib ntawm peb txoj dej num. Qhov ntawd puas yog kev tab kaum txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev ma?” Cov kev xav txog kev tshuav nuj nqis no, kev yws yus tus kheejthiab tu siab dua ib zaug ntxiv. Kuv cia li xav npuaj kuv tus kheej lub ntsej muag kiag lawm xwb. Kuv xav tias, “Yog vim li cas kuv cia li rov ua ntxiv? Yog muaj dab tsi tshwm sim yuam kev rau kuv?”

Ib zaug hauv kuv txoj kev teev hawm, kuv tau los rau ntawm ib nqe ntawm Vajtswv cov lus tias: “Nws tsis yog ib yam uas nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab uas saib xyuas tej hauj lwm yam tsis mob siab thiab tsis leg lub luag hauj lwm li lov? Hauj lwm dab tsi? Nws yog kev dag ntxias; nyob rau hauv txhua yam mas, lawv hais tias ‘qhov ntawd tab tom yog lawm’ thiab ‘yuav luag yog ntag’; nws yog ib tug cwj pwm uas ‘tej zaum,’ ‘qee zaum’ xwb, thiab tau ‘plaub-tawm-ntawm-tsib’ qho xwb los tau lawm; lawv ua hauj lwm ua dog ua dig xwb, ua tau me me xwb los txaus siab lawm, thiab txawm ntxhov quav niab los lawv yeej txaus siab; lawv yeej tsis pom ib qho tseem ceeb rau hauv qhov kev saib xyuas tej hauj lwm tiag tiag li los sis siv zog rau txoj kev yog, thiab lawv haj yam tsis pom qhov yuav nrhiav cov hauv paus ntsiab lus li. Qhov no tsis yog ib yam uas nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab lov? Nws puas yog ib txoj kev qhia tshwm tseeb txog txoj kev ua neej? Qhov muab qhov ntawd hu ua kev khav theeb ces yeej yog lawm, thiab qhov muab qhov ntawd hu ua kev nyiam qhov tsis zoo los kuj tsim nyog ib yam nkaus lawm thiab—tiam sis yog yuav muab qhov ntawd hu kom yog yog kiag mas, tib lo lus uas phim hu tshaj plaws ces yog ‘dag ntxias’ xwb. Txoj kev dag ntxias mas muaj nyob rau hauv cov tib neeg feem coob txoj kev ua neej; nyob rau hauv txhua yam mas, lawv xav ua qhov tsawg tshaj plaws xwb yog hais tias ua tau, kom pom tias yam twg uas lawv tuaj yeem zam dhau, thiab muaj ib tug ntxhiab ntawm txoj kev dag ntxias nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Lawv coj tsis ncaj rau lwm tus thaum lawv ua tau, ua kom yooj yooj yim thaum lawv muaj peev xwm ua tau, thiab tsis nyiam siv sij hawm kom ntau kiag li los sis ua twb zoo xav txog ib qho teeb meem twg li. Yog li ntawd tsuav yog lawv tuaj yeem zam dhau kom tsis txhob raug muab nthuav tawm, thiab lawv tsis tsim teeb meem, thiab lawv tsis raug hais kom leg lub luag hauj lwm xwb, ces lawv xav tias txhua yam mus tau zoo lawm, yog li ntawd lawv thiaj li ua kom dhau mus rau tom ntej. Rau lawv mas, kev ua hauj lwm zoo muaj teeb meem ntau dua li qhov nws tsim nyog. Cov tib neeg zoo li no tsis tau kawm ib yam dab tsi kom txawj tshaj lij li, thiab lawv tsis siv lawv tus kheej rau hauv lawv tej kev kawm. Lawv tsuas yog xav tau ib lub ncauj lus dav dav xwb thiab tom qab ntawd ces lawv qhuas lawv tus kheej tias lawv tshaj lij heev txog lub ncauj lus ntawd lawm, ces tom qab ntawd lawv vam khom rau lub ncauj lus no kom dhau xwb. Qhov no tsis yog ib tug cwj pwm uas tib neeg coj rau tej kev ua hauj lwm lov? Nws puas yog ib tug cwj pwm zoo? Hom cwj pwm zoo li no uas tib neeg coj rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej hauj lwm ces yog, muab ua ob peb lo lus hais tias, ‘lam ua kom dhau xwb,’ thiab txoj kev dag ntxias zoo li no muaj nyob rau hauv txhua tus tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab(“Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Vaj tswv cov lus tau taws qhia txog tus cag ntawm kuv txoj kev tsis mob siab hauv kuv tes dej num: Kuv txoj kev phem yog teeb meem loj heev, thiab kuv tau ua txhua yam nrog ib tug cwj pwm ua txuj ua thiab txawj ntxias. Thaum tus nkauj muam no tau nug kuv txog cov ntawv qhia siv cov cim cais sau ntawv kom raug, kuv tsis xav tau qhov nyuaj. Kuv tsis tau ua nws yam mob siab hlo thiab tsis xav tau ntau cov lus nug, yog li kuv thiaj dag nws los ntawm qhov qhia nws kom ua raws li txoj kev cai uas yooj yim. Thiab thaum nws nug kuv txog cov ntawv pov thawj, kuv tuaj yeem tsim ib qho rau nws, tab sis thaum kuv xav txog tus nqi ntawm kuv tus kheej txoj kev tiv kev txom nyem, kuv tau txiav txim siab tsis cuam tshuam. Kuv tau txhawj xeeb txog qhov yuam kev uas yuav tshwm sim, tab sis kuv tseem txiav txim siab coj tsis ncaj kuv txoj hau kev los ntawm qhov ntawd. Nws yuav zoo dua yog tias kuv tau txuag lub dag zog cia thiab txhua yam dhau mus tau zoo. Txhua lub sij hawm kuv ua txhua yam tsis muaj kev mob siab, kuv mas vam khom rau txoj hmoov lam tau lam ua. Kuv ib txwm nrhiav txoj kev kom siv zog tsawg tshaj plaws los ua xwb. Kuv yeej tsis ua ib qho tiag, mob siab ncaj ncees ua kom tiav kuv tes dej num los ntawm kev xav txog txhua qhov ntxaws thiab ua kuv qhov zoo tshaj plaws kom ntseeg tau tias tsis muaj qhov yuam kev. Nws zoo li kuv tab tom ua dej num, thiab kuv tab tom teb cov lus nug, tab sis qhov tseeb tiag, tsuas yog kuv tab tom dag tus nkauj muam ntawd thiab tab tom zais xwb. Vim li ntawd, nws thiaj ntseeg kuv cov lus teb thiab ua qee qhov yuam kev loj heev thiab nws tus kheej qaug zog rau tes dej num uas tsis tau txais txiaj ntsig. Nws kuj rov tau ua cov dej num ntau heev, uas ua rau qeeb kev ua txoj dej num kom nce qib thiab tau coj tej kev plam los rau hauv pawg ntseeg txoj dej num. Lub hauv paus ntsiab lus txhawb kuv tej kev nqis tes ua, ua qhov yooj yim tshaj plaws, tsis muaj qhov nyuaj heev, yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua piam sij rau tib neeg. Kuv tau siv kev dag me me los cawm kev siv zog rau hauv ncua sij hawm luv. Kuv tsis muaj kev nyuaj sab cev nqaij daim tawv, tab sis kuv txoj kev txhaum nyob hauv kuv tes dej num muaj tsis tu ncua thiab tab kaum txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Kuv tab tom ua piam sij rau lwm tus thiab kuv tus kheej! Kuv tau txais tes dej num uas tseem ceeb li ntawd, tab sis kuv tau lam ua nws xwb, thiab ua txuj ua, tsis lees ris, txawj ntxi, thiab tsis saib xyuas, thiab tsis lees txais qhov yuav tshwm sim los. Kuv tsis muaj kev xav txog qhov zoo thiab qhov phem ib qho me me kiag li. Tsuas yog thaum ntawd kuv thiaj pom tias kuv qhov kev txhaum loj npaum li cas, kuv txoj kev ncaj ncees qis npaum li cas, thiab kuv tsis muaj nqi npaum li cas.

Tom qab ntawd kuv saib ib daim yeeb yaj duab ntawm qhov nyeem txog Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua ‘cov neeg dog dig’; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? … Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas? Nej tseem paub tsis meej hais tias tej uas nej hais qhia thiab tej nej ua tawm ntawd yog dab tsi thiab lod? Nej twb ua tsis tau nej tes dej num, tab sis ho xav tau kev zam thiab Vajtswv txoj hmoov hlub nplua mias. Txoj hmoov hlub zoo li ntawd mas tsis yog npaj rau cov uas tsis muaj nuj nqis thiab cov qis qis li nej, tab sis tsuas npaj rau cov uas txaus siab hlo fij thiab tsis taij ib yam dab tsi rov qab li xwb. Cov neeg zoo li nej, cov neeg dog dig, uas yeej tsis tsim nyog tau ceeb tsheej txoj hmoov hlub. Tsuas yog kev txom nyem thiab kev rau txim yam tsis muaj chaw kawg xwb mas thiaj yuav nrog nej txhua hnub! Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua tau siab ncaj rau Kuv, nej txoj hmoo ces yuav yog ib txog uas tau kev txom nyem nkaus xwb. Yog nej ua tsis tau li Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm, ces qhov nej tau los ces yuav yog ib qho ntawm kev rau txim xwb. Tag nrho txoj hmoov hlub, koob hmoov, thiab lub neej zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lub nceeg vaj yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej. Qhov no yog qhov kawg uas nej nyuam qhuav ntxim tau txais thiab yog ib qho tshwm sim los ntawm tej nej ua kiag!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg). Vajtswv cov lus hais tias, “Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog.” Cov ntsiab lus ntawd chob kuv lub siab. Vajtswv tau muab lub hwv tsam rau kuv ua kuv tes dej num, kom kuv thiaj tuaj yeem nrhiav thiab muab tau qhov tseeb los ntawm kuv tes dej num, tso tseg kuv tus moj yam qias vuab tsuab thiab tau txais kev cawm los ntawm Vajtswv. Tab sis kuv tsis nrhiav qhov tseeb, kuv tsuas yog mob siab raucev nqaij daim tawv xwb, dag thiab txawj ntxias Vajtswv. Kuv tau xav txog qhov uas Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv los cawm tib neeg, los nyiaj tiv qhov txaj muag tshaj plaws thiab kev mob nkeeg, raug caum raws thiab raug quab yuam los ntawm tsoom fwv, raug rau txim thiab raug tsis lees txais yuav los ntawm tib neeg, tab sis Nws ib txwm nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj dej num cawm tib neeg. Peb rab peev xwm tsis muaj txaus yog li peb nkag siab qhov tseeb tau qeeb heev. Tsis yog Vajtswv tsis tso peb tseg xwb, tab sis Nws sib qhia yam mob siab hlo nrog peb los ntawm txhua kis. Nws piav txhua qhov tseeb ua lub ntsiab zoo. Nws qhia cov dab neeg, muab piv txwv thiab siv cov kev sib piv txwv los pab peb kom nkag siab. Muaj qee qhov tseeb nyuaj thiab tau hais txog ntau yam, yog li Vajtswv rhuav tshem tej ntawd thiab muab lus qhia rau peb. Nws ua siab ntev thiab muab kev qhia yam raug raws txoj hau kev pab kom peb nkag siab qhov tseeb ntxiv los ntawm kev sib qhia. Peb tuaj yeem pom tias Vajtswv siv lub luag hauj lwm loj rau peb lub neej. Tab sis tom qab ntawd ces kuv tau coj rau kuv tus kheej tes dej num li cas? Kuv xav tias muab ntau yam kev xav thiab dag zog tsis muaj nqi rau nws. Kuv tsis tau muaj kev ua tiag los sis kev lees ris thaum tshuaj xyuas cov ntaub ntawv. Kuv yuav siv txoj kev tiv tsawg kawg nkaus yam tsis saib rau qhov yuav ua tau los los sis qhov yuav tshwm sim los. Kuv tau ua raws li Vajtswv cov lus txib yam me me xwb, cia li hla dhau mus xwb. Kuv txoj kev xav txog qhov zoo thiab tsis zoo nyob qhov twg? Kuv tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev rau txim. Tab sis Vajtswv yeej tsis tso tseg muab kev cawm dim rau kuv. Nws siv Nws cov lus los qhuab qhia kuv thiab coj kuv kev, pab kuv kom paub kuv tus kheej thiab nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav. Yog tias kuv tub nkeeg ua dej num thiab tsuas lam ua kuv tes dej num xwb, kuv yuav tsis tsim nyog ua neej nyob los sis raug hu ua tib neeg. Yoog li kuv thiaj li tau thov Vajtswv tias: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg! Kuv txoj kev phem yog teeb meem loj heev. Kuv tsis xav ua lub neej nyob hauv txoj kev uas txaj muag thiab tsis muaj meej mom zoo li no lawm. Thov muab lub zog rau kuv los xyaum raws qhov tseeb kom kuv thiaj tuaj yeem ua neej nyob tau zoo li tib neeg tiag thiab ua kom muaj tiav tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los.”

Tom qab ntawd, kuv nyeem Vajtswv cov lus tias: “Tam li yog ib tug tib neeg, qhov lees txais Vajtswv cov lus txib, yuav tsum muab yus fij rau. Yuav tsum muab yus fij rau Vajtswv tag nrho, thiab tsis ua kom kawg siab, tsis kam ua lub luag hauj lwm, los sis ua raws li yus tus kheej tej kev ntshaw los sis tej kev xav xwb; qhov no tsis yog qhov kev muab fij rau. Qhov kev muab fij rau hais txog dab tsi? Nws txhais tau tias thaum ua tiav hlo koj tej dej num lawm, koj tsis raug haub ntxias thiab tsis raug yuam siab los ntawm tej kev xav, tej chaw ib puag ncig, tej tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam. ‘Kuv tau txais cov lus txib no los ntawm Vajtswv los; Nws tau muab tej ntawd rau kuv lawm. Qhov no yog yam uas kuv tsim nyog ua. Yog li kuv yuav ua tej ntawd kom yog nkaus li kuv tus kheej txoj dej num, txawm yuav yog txoj hau kev twg los xij tsuav kom ua tau qhov zoo los, nrog rau qhov kev ua tseem ceeb uas ua kom tau zoo raws Vajtswv.’ Thaum koj muaj tus yam ntxwv no lawm, koj tsis yog raug tswj los ntawm koj qhov kev txawj xav nkaus xwb, tiam sis kuj ntsig txog rau qhov kev muab fij rau thiab. Yog koj tsuas txaus siab rau qhov tau ua tej ntawd tiav lawm xwb, yam tsis muaj kev kub siab ua kom tau zoo thiab ua kom tiav hlo los, thiab xav tias tsuassiv zog me ntsis xwb yeej txaus lawm, ces qhov no tsuas lam yog tus qauv ntawm qhov kev txawj xav me me nkaus xwb, thiab tsis tsis tuaj yeem muab suav tau ua qhov kev muab kev fij rau. Thaum koj raug muab fij rau Vajtswv lawm, tus qauv no mas ib nyuag siab zog tus qauv ntawm qhov kev txawj xav. Ces qhov no thiaj li tsis yog ib qho tseem ceeb ntawm qhov kev siv qee qhov dag zog; koj kuj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab tso rau hauv tej ntawd thiab. Koj yuav tsum ib txwm xam koj tes dej num li yog koj tus kheej tes hauj lwm uas yuav tau ua, ris lub nra rau txoj dej num no, tiv kev thuam yog tias koj ua yuam kev ib qho me me xwb los sis yog koj tsis quav ntsej rau ib qho me me xwb, xav tias koj ua tsis tau hom neeg no, vim hais tias nws ua rau koj tshuav Vajtswv nqi ntau heev. Cov tib neeg uas muaj kev xav tiag tiag uas ua lawv tej dej num tau tiav hlo ib yam nkaus li tej ntawd yog lawv tus kheej tej hauj lwm uas yuav tau ua, tsis hais txawm yuav yog leej twg los saib xyuas los xij. Txawm tias Vajtswv yuav zoo siab rau lawv los sis tsis zoo los xij thiab txawm tias Nws yuav coj li cas rau lawv los xij, lawv yeej muaj tej kev cheem tsum uas nruj ntawm lawv tus kheej los ua kom lawv tej dej num tiav hlo thiab ua kom tej lus txib uas Vajtswv tau muab tso rau lawv ntawd tiav hlo. Qho no yog hu ua kev muab fij rau(“Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia kuv txog ib txoj kev xyaum ua raws. Peb tsis tuaj yeem ua raws li peb lub siab xav thiab kev nyiam rau hauv peb tes dej num, kev ua txhua yam uas peb xav tau. Peb tsis tuaj yeem cia li lam tau lam ua kom dhau thaum qee yam cheem tsum kom siv zog ua, tab sis peb yuav tsum ua peb tes dej num raws li Vajtswv cov lus txib, raws li peb tes dej num. Peb yuav tsum tso rau qhov kev xav thiab siv zog ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Txawm yuav nyuaj npaum li cas los xij peem, txawm tias peb raug kev saib xyuas los sis tsis raug, peb yeej ua peb tes dej num nrog peb lub siab tag nrho, kev xav hauv nruab siab thiab lub zog. Thaum kuv paub txog qhov no, kuv tau thov rau Vajtswv, txaus siab lees txim hloov dua siab tshiab thiab xyaum ua raws li Vajtswv cov lus. Tom qab ntawd, kuv muab lub sij hawm los tsim cov ntaub ntawv ntawm cov cim cais siv ua lus Italis rau cov tswv cuab tshiab saib ua pov thawj. Tom qab ntawd kuv tau suav sau lub ntsiab txog cov teeb meem uas nqaug ntsib hauv kev txhais lus thiab teev npe txhua yam uas tau cheem tsum rau kev mob siab rau. Kuv yuav tshuaj xyuas qhov no thaum lub sij hawm tshab xyuas cov ntaub ntawv kom txhob muaj qhov tsis raug tshuaj xyuas. Thiab thaum ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam nug kuv txog lawv tes dej num, kkuv yuav tsis cia li lam saib thiab siv kuv txoj kev xav hauv nruab siab los teb, tab sis ua tib zoo xav txog lawv cov lus nug, siv cov hauv paus ntsiab lus thiab nrhiav kev txawj ntse uas kuv tuaj yeem siv los teb lawv. Thaum kuv tsis nkag siab txog qee yam, los ntawm kev mob siab ob yam nrog kev qhuab qhia thiab kev coj qhia los ntawm Vajtswv, kuv maj mam to taub nws. Kuv tseem xav txog ntau yam ntawm kuv qhov kev ua yuam kev hauv kuv tes dej num. Thaum twg los xij uas kuv tau ntsib kev nyuaj thiab xav kom cia li hla dhaus mus, kuv yuav thov kom Vajtswv tso cev nqaij daim tawv tseg yog li kuv thiaj li tuaj yeem daws tau cov teeb meem ntawd raug raws li qhov tau mob siab tiag. Maj mam ua, kuv tus cwj pwm hauv kuv tes dej num raug kho kom haum thiab tej yam kuv lam tau lam ua muaj tsawg zuj zus lawm. Kuv tau rais los muaj peev xwm ua kuv tes dej num ruaj khov. Qhov kev hloov pauv ntawm kuv no mas yog qhov ua tau los ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev rau txim tag nrho. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 21. Thaum Kawg Kuv Kuj Nkag Siab Tias Kev Ua Kuv Tes Dej Num Kom Tiav Yog Dab Tsi Lawm

Ntxiv Mus: 23. Muab Kuv Lub Siab rau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No