21. Thaum Kawg Kuv Kuj Nkag Siab Tias Kev Ua Kuv Tes Dej Num Kom Tiav Yog Dab Tsi Lawm

Sau los ntawm Xyuvchiv, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua ‘cov neeg dog dig’; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg). Vajtswv cov lus tau pab kom kuv to taub hais tias kev ua peb tes dej num yog dab tsi tiag tiag. Nws txhais hais tias txawm peb yuav txawj los sis ntse npaum li cas los xij, peb yuav tsum ua txhua yam uas peb nkag siab kom kawg zog kiag. Peb tsis tuaj yeem lam tau lam ua los sis tsuas lam luag duav kom dhau xwb. Peb yuav tsum tau siv zog ntsos ua raws li qhov uas Vajtswv xav tau. Ua li ntawd, peb thiaj tuaj yeem pab ntxiv ntxhua yam peb qaug qeb los sis yam peb muaj tsis txaus nyob hauv txoj kev ua peb tes dej num thiab peb yuav tau txais cov txiaj ntsig zoo zuj zus tuaj.

Tsis ntev los no, pawg ntseeg xav yees ib co yeeb yaj kiab txog cov nkauj qhuas Vajtswv cov lus rau ib leeg hu. Peb tus thawj coj pab pawg xav kom kuv ua tus coj hu nkauj thiab ntaus lub kis tas rau ib txoj nkauj. Thaum nws hais kuv txog qhov no, ua rau kuv poob siab me ntsis. Kev hu nkauj thiab kev ntaus kis tas nrog mas yuav nyuaj dua qhov tsuas hu nkauj nkaus xwb. Tsis tas li xwb, kuv twb tau sim hu dua nkauj ib leeg zoo li no los ua ntej lawm, tab sis thaum hu nkauj kuv tom siab rau qhov hu kom tau zoo ces ua rau kuv plam cov yas suab lawm, tab sis thaum kuv ho tom siab rau cov yas suab, ces kuv ho seev cev tau tsis zoo lawm. Txog thaum kawg, lawv tsis tuaj yeem siv cov yeeb yaj kiab ntawd tau. Rov ntsib tib txog hauj lwm qub no dua, kuv yeej tsis xav lees li, tab sis kuv ho xav tias qhov ua li ntawd yuav tsis yog Vajtswv lub siab xav lawm. Kuv cov kwv tij nkauj muam txhua tus xav hais tias kuv phim hu zaj nkauj no heev, yog li kuv xav tias kuv yuav tsum hu kom tau thiab ua kuv tes dej num. Yog li ntawd kuv thiaj lees txais lub luag hauj lwm ntawd lawm. Tom qab xyaum hu tau ob hnub, kuv tau nkag siab txog kev hu txoj nkauj thiab hu tau ib feeb zoo tsim tsawv lawm. Tab sis cov yas suab kis tas muaj ntsis cov nyom thiab cim nyuaj heev. Tsuas yog tshuav kiag ib hnub ua ntej ua yeeb yaj kiab lawm xwb, kuv tau txhawj xeeb heev li. Kuv ntshai tias txawm hais tias kuv yuav xyaum mus ntxiv los xij, nws yuav lig dhau lawm uas yuav los hloov pauv ib yam dab tsi, thiab yog tias kuv pheej xyaum mus ntxiv, puas yuav ua rau kuv txhais tes o tuaj? Txawm hais tias twb tsis xis nyob lawm los, kuv tseem yuav cim tsis tau li thiab. Thaum xav txog li ntawd, kuv tsis xav kom tau txais tej yam tsis zoo li ntawd li lawm, yog li kuv thiaj tsuas ua tiag xav txog txoj kev tawm uas zoo tshaj plaws rau qhov teeb meem nyuaj no nkaus xwb. Ces thaum ntawd kuv thiaj xav tawm ib lub tswv yim tias: kuv yuav thov kom tus tub yees yeeb yaj kiab tsis txhob yees kuv ob txhais tes heev heev, ces kuv thiaj li tsis tas yuav tau ua hauj lwm hnyav rau cov yas suab khuam kev no lawm. Ces peb thiaj li haj tseem yuav yees tau daim yeeb yaj kiab no thiab. Nws yuav yog ib lub tswv yim zoo kawg li. Qhov tseeb tiag kuv hnov tau muaj tsos tsis kaj siab kiag li thaum kuv muaj lub tswv yim no. Nws hnov zoo li kuv ua tsis tau kuv lub luag hauj lwm li. Es ho yuav ua li cas yog tias thaum muaj teeb meem txog cov yas suab lawm, thiab peb yuav tsum tau rov yees dua tshiab? Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav twj ywm tias: “Lub sij hawm ti dhau lawm thiab nws yog ib txoj nkauj uas hu nyuaj heev. Yog yuav kom kuv hu tau zaj nkauj zoo mas yuav tau siv dag zog ntau dhau lawm. Kuv yuav tsis tuaj yeem ua tshaj kuv lub peev xwm tau. Tsis tas li xwb, qhov no kuj yog ua kom peb tuaj yeem ua daim yeeb yaj kiab kom tiav sai li sai tau. Txhua tus yeej yuav nkag siab xwb.” Tom qab ntawd, kuv mob siab hlo rau kev hu nkauj thiab kev ua yeeb yam, yam tsis muaj kev txhawj xeeb ntau dhau txog cov yas suab. Kuv xav tias nws yuav tsum zoo txaus xwb xwb li.

Thaum txog lub sij hawm yees yeeb yaj kiab lawm, kuv tau thov kom tus kwv tij yees yeeb yaj kiab tsis txhob tsom ze ze kuv ob sab tes heev. Kuv xav tias ntxim li yuav tsis muaj teeb meem dab tsi. Tab sis hnub tom qab, tus kws coj qhia tau hais tias kuv tau ntaus qee cov yas suab yuam kev lawm thiab nug kuv tias yog tim dab tsi. Kuv hnov tau tias kuv ua txhaum loj heev lawm thiab ntsej muag liab ploog tuaj. Kuv xav tias, “Vuag, peb puas yuav tau rov yees dua os?” Kuv maj nrawm nroos mus nug tus kws coj qhia seb puas muaj lwm txoj kev tawm lawm. Nws tsuas co co hau thiab hais tias, “Kuv twb sim saib lawm, nws yees tau tsis zoo.” Thaum no, kuv yeej paub kiag lawm tias peb yuav tsum tau rov yees dua. Kuv hnov tau tsis zoo kiag li thaum paub tias kuv yog tus ua rau muaj teeb meem. Tom qab ntawd, thaum peb sib sau los mus sib tham seb yog muaj dab tsi tshwm sim, kuv thiaj tau hais qhia txhua tus txog lub laj thawj uas kuv tau ua li ntawd. Muaj ib tug muam cem kuv hais tias, “Vim li cas koj ho tsis qhia rau peb tias koj tsis tau kawm cov yas suab? Tam sim no peb yuav tsum tau rov qab yees dua tshiab tag nrho thiab ua rau cov kev yees yeeb yaj kiab tag nrho qeeb lawm. Qhov no yog tim koj tsis mob siab thiab ua tsis tau koj lub luag hauj lwm!” Ua rau kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov nws hais tau. Kuv xav hais tias, “Kuv tseem tsis tau ua kom zoo tshaj plaws thiab los? Qhov tseeb tiag ces kuv yeej tsis tuaj yeem ntaus cov yas suab tau, thiab kuv ua li ntawd yog txhawm rau kom ua daim yeeb yaj kiab tiav sai. Lawv kuj yuav tsum tsis txhob yees kuv ob txhais tes xwb, puas yog ma?” Kuv tsuas yog hle ub hle no xwb, yam tsis muaj kev thim xav dab tsi ntawm yus tus kheej li. Tab sis thaum ntawd ho muaj ib tug muam los hais rau kuv tias, “Yog tias koj tseem ua tsis tau kom zoo, koj tuaj yeem xyaum kom ntau me ntsis tso, txawm yuav ua rau qhov kev yees yeeb yaj kiab raug ncua mus ob peb hnub los xij. Tab sis koj tsis tuaj yeem tsuas lam tau lam ua zoo li ntawd. Koj yog tus coj hu nkauj—nws yuav zoo li cas yog tias peb tsis yees kom pom koj ntaus kis tas? Qhov no yeej yog koj ua tsis tau koj lub luag hauj lwm thiab tsis mob siab dhau lawm!” Hnov nws hais tias “dhau lawm” zoo li ntawd ua rau kuv xeev hlo los lawm. Kuv yeej xav tsis tas li hais tias, “Yog tias kuv cov kwv tij nkauj muam suav daws puav leej xav tias kuv tsis mob siab rau kuv lub luag hauj lwm, tej zaum kuv yeej tau ua yuam kev lawm tiag tiag pob? Kuv los kuj yeej xav kom ua tau daim yeeb yaj kiab kom zoo ib yam nkaus thiab. Tab sis qhov kev yees yeeb yaj kiab yuav qeeb lawm thiab peb yuav tsum tau rov qab yees dua tshiab vim yog kuv ntaus cov yuas suab tsis raug. Kuv yeej tsim nyog mag cem lawm.” Kuv hnov tau tsis zoo kiag li thaum xav txog li ntawd. Kuv tsum tsis cav lawm thiab pib tig los mus xav lawm.

Tom qab no kuv tau pom ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas dai kuv siab heev. Nqi lus ntawd tau hais tias: “Dab tsi yog qhov uas tau los ntawm kev ua koj tes dej num yam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig, thiab tsis saib nws tseem ceeb? Nws yog qhov ua tau koj tes dej num tsis zoo, txawm hais tias koj yeej txawj ua tau zoo kawg los xij—qhov koj ua tau ntawd yuav tsis zoo txog tus qauv quag, thiab Vajtswv yuav tsis txaus siab rau koj tus cwj pwm rau koj tes dej num. Yog hais tias, thaum chiv thawj, koj yeej nrhiav thiab koom tes li sawv daws; yog hais tias koj yeej muab tag nrho koj tej kev xav tso rau; yog hais tias koj yeej ua kawg koj lub siab lub ntsws lawm, thiab siv tag nrho koj lub dag lub zog ua lawm, thiab tau muab ib ntus ntawm koj lub dag lub zog rau, koj txoj kev sib zog ntsos, thiab koj tej kev xav rau, los sis siv sij hawm me ntsis los rau kev tshawb nrhiav tswv yim, thiab muab tag nrho koj lub siab lub ntsws thiab lub cev rau; yog koj muaj peev xwm koom tes tau li ntawd, ces Vajtswv yuav nyob tom hauv ntej, coj koj kev. Koj yeej tsis tas yuav siv koj lub dag lub zog ntau li; thaum koj tsis siv ib qho zog rau txoj kev koom tes li, ces Vajtswv twb tau npaj txhua yam rau koj lawm. Yog koj txawj dag thiab ntxeev siab, thiab, ua tes dej num txog tog, koj hloov siab thiab mus yuam kev lawm, ces Vajtswv yuav tsis quav ntsej txog koj; koj yuav plam lub cib fim no, thiab Vajtswv yuav hais tias, ‘Koj tsis zoo txaus; koj mas siv tsis tau dab tsi li. Mus sawv lawm tim sab ntug kev. Koj nyiam tub nkeeg, tsis yog lod? Koj nyiam kev dag thiab kev txawj ntxias dag, tseem tsis yog thiab lod? Koj xav so lod? Yog li ces, so los mas.’ Vajtswv yuav muab qhov hmoov hlub thiab lub cib fim no rau lwm tus. Nej hais li cas: Qhov no yog ib qho kev plam los sis kev tau mas? Nws yog ib qho kev plam loj kawg nkaus li!(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Vaj tswv cov lus no qhia tawm kiag kuv tus yam ntxwv ntag. Kuv twb lees los mus xyaum ua tus coj hu nkauj lawm, tab sis kuv ho tsis ua raws li qhov kuv tau cog lus tseg. Kuv tsis daws kho qhov kuv ua tsis tau zoo los sis tsis nrhiav cov lus qhia paub los mus txhim kho kuv cov yas suab. Kuv tsis mob siab los mus xyaum li vim tias kuv xav tias nws nyuaj dhau lawm. Kuv hle hais tias kuv tsis muaj sij hawm thiab kom tus kws yees yeeb yaj kiab tsis txhob yees ze ze kuv tes heev. Kuv xav tias nyaj kuv yuav tuaj yeem khiav tawm dim lawm, tab sis thaum kawg kuj tseem ua rau qhov kev yees yeeb yaj kiab raug ncua lawm thiab. Nws yeej yog tim kuv ua tsis tau kuv lub luag hauj lwm thiab tsis mob siab lawm tiag! Thaum kuv tes dej num los txog kuv lawm, kuv tsis xav siv zog los mus ntaus txoj nkauj kom tau zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Tab sis kuv tsuas nrhiav txoj kev uas yooj yim tshaj plaws xwb, thiaj ua rau tam sim no peb yuav tsum tau rov qab ua txhua yam dua tshiab. Ua cas kuv ho yuav ua tsis tiav kuv lub luag hauj lwm tas npaum no li? Tsuas yog xyaum me ntsis ntxiv, siv zog me ntsis ntxiv xwb ces kuv twb yuav tsis ua kev piam sij rau tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Thaum lub sij hawm ntawd kuv tau hnov ntxub kuv tus kheej me ntsis. Kuv xav hais tias, “Yog rov muaj dua ib zaug ntxiv, kuv yuav tsis ua dog ua dig dua ib zaug ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv yuav xyaum ntaus cov yas suab sab npaum li cas los xij, kuv yuav ua yam uas xav tau kom tiav.”

Lawv tau txiav txim siab cia kuv xyaum ob hnub ntxiv. Qhov no raug kuv siab heev thiab kuv tau ua Vajtswv tsaug uas muab lub hwv tsam rau kuv los mus daws kho kuv txoj kev ua txhaum rau. Thaum kuv los mus xyaum zaum tom qab ntawd kuv tau sib zog ntsos los mus cim txhua cov yas suab, tab sis kuv kuj hnov ntxhov siab kawg li. Kuv ntshai tsam kuv tus qauv tes tseem tsis tau zoo txaus thiab sij hawm ob hnub ntawd yuav tsis txaus rau kuv los mus txhim kho kuv tus qauv tes. Kuv rov pib ntxhov siab dua lawm thiab. Tab sis kuv yim ntxhov siab, ces kuv yim nov qab ntau tuaj, thiab thaum kuv yim nov qab ntau tuaj, ces kuv yim txhawj xeeb ntau tuaj lawm xwb. Tag kis ntawd dhau mus ceev heev cuag li tib ntsais muag xwb. Kuv tseem tsis muaj peev xwm ntaus tau zaj nkauj zoo hlo li, thiab kuv txhais tes twb mob heev lawm. Kuv ib txwm so tsis xyaum tom qab noj su tas, tab sis lub sij hawm no, kuv paub tias kuv yuav tsum tau xyaum mus ntxiv. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem so lawm, tab sis yuav tsum siv txhua lub sij hawm uas kuv muaj los mus ntaus cov yas suab kom raug. Thaum kuv tom siab hlo lawm, Vajtswv kuj tau coj kuv kev lawm thiab. Yav tav su ntawd, tsis nco qab hlias xwb, kuv cia li xav tau txoj hauv kev los mus cim cov yas suab hauv tej ntwb ntu lawm! Ces nws kuj maj mam zoo zuj zus tuaj lawm. Tab sis kuv tau xyaum ntev dhau lawm ua rau kuv txhais tes pib o tuaj thiab kuv txawm rov hnov nkees dua lawm thiab. Thaum kuv pom tau tias kuv rov muaj txoj kev xav li no dua lawm, kuv xav dheev txog qee yam uas Vajtswv tau hais, thiab kuv tau maj nroos los mus nyeem nws: “Thaum ntsib ib teg dej num uas cheem tsum koj lub dag zog thiab nyiaj txiag, thiab cheem tsum kom koj muab koj lub cev, lub siab, thiab lub sij hawm tag nrho coj los ua, koj yuav tsum tsis txhob tseg ib yam dab tsi li, tsis txhob zais ib txoj kev dag li, los sis tso ib txoj kev ywj pheej tseg li. Yog tias koj tso ib txoj kev ywj pheej twg tseg, pheej xav, los sis txawj ntxias thiab ntxeev siab, ces koj yeej ua tsis tau hauj lwm zoo li. Tej zaum koj yuav hais tias, ‘Tsis muaj leej twg pom qhov kuv ua tsis ncaj. Cas yuav zoo ua luaj!’ Hom kev xav zoo li no yog dab tsi? Koj xav tias koj dag tau tib neeg, thiab dag tau Vajtswv ib yam nkaus. Qhov tseeb tiag, ua li Vajtswv puas paub yam uas koj tau ua lawm los tsis paub? (Nws paub.) Feem ntau, cov tib neeg uas muaj feem cuam tshuam nrog rau koj ntev lawm yeej yuav paub ib yam nkaus thiab, thiab yuav hais tias koj yog ib tug tib neeg uas ib txwm hloov lus tas li, tsis nquag, thiab tsuas muab li tsib caug los sis rau caum feem pua ntawm nws lub dag zog, los sis siab kawg ces yog yim caum feem pua coj los ua hauj lwm xwb. Lawv yuav hais tias koj ua txhua yam mas tsis meej pem li, qi muag nti ua yam uas koj tab tom ua xwb; koj tsis ua koj txoj hauj lwm kom zoo kiag li. Yog tias koj xav ua qee yam tiag tiag, ces tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li siv dag zog me ntsis; yog tias muaj neeg nyob ib puag ncig tshuaj xyuas seb koj txoj hauj lwm puas zoo, ces koj ua tau hauj lwm zoo me ntsis—tiam sis yog tias tsis muaj neeg nyob ib puag ncig tshuaj xyuas li, ces koj txawm tsis tshua rau siab ua lawm. Yog tias koj raug qhuab ntuas, no ces koj thiaj li muaj siab ua; yog tsis li ntawd, ces koj tas zog pw tsaug zog thaum ua hauj lwm thiab ua txhua yam li koj ua tau kom tsis txhob muaj neeg pom xwb, xav tias yuav tsis muaj leej twg paub li. Ntev mus ces tib neeg yeej yuav paub. Lawv hais tias, ‘Tus tib neeg no mas ntseeg tsis tau thiab tso siab tsis tau rau li; yog tias koj muab ib teg dej num tseem ceeb rau nws ua mas, yuav tsum tau saib xyuas nws tas li xwb. Nws tuaj yeem ua tau cov dej num thiab cov hauj lwm dog dig uas tsis muaj feem cuam tshuam rau cov hauv paus ntsiab lus, tiam sis yog tias koj muab ib teg dej num tseem ceeb twg rau nws ua kom tiav, feem ntau ces nws yuav cia li muab ua ntxhov quav niab xwb, ces thaum ntawd koj raug dag lawm.’ Tib neeg yuav pom nws tshab plaws, thiab nws yuav tau tso txhua yam meej mom thiab kev ncaj ncees tseg. Yog tias twb tsis muaj leej twg ntseeg tau nws li, ces yuav ua li cas Vajtswv thiaj li ntseeg tau mas? Vajtswv puas yuav tso ib txoj hauj lwm loj twg rau nws ua li? Ib tug neeg zoo li no mas tso siab tsis tau rau li(“Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Vajtswv cov lus ua rau kuv paub tseeb tias kuv ua kuv tes dej num ua dog ua dig npaum cas. Thaum kuv txaus siab rau qhov kev xyaum ntaus cov yas suab lawm, ces kuv cia li tsis xyaum mus kom txog qhov zoo tshaj plaws lawm. Kuv tsis tau siv kom tag nrho kuv lub zog. Kuv tsuas tso ya kom dhau thiab lam tau lam ua kuv tes dej num. Kuv tsis muaj kev ncaj ncees li. Kuv yog ib tug neeg uas ntseeg tsis tau li. Kuv ib txwm xav tias kuv tus kheej yog ib tug neeg mob siab thiab rau siab ua kuv tes dej num, xav tias kuv muaj txoj kev ncaj ncees uas tsis muaj hnub tuag. Tab sis tam sim no, kuv pom tias kuv tsis yog mob siab rau qhov txiaj ntsig yuav tau txais, tab sis tsuas yog lam tau lam ua kom dhau nkaus xwb. Ua li cas kuv thiaj ua kuv tes dej num zoo li ntawd? Yog tias kuv pheej ua li ntawd mus ntxiv, leej twg thiaj li yuav kam ntseeg kuv ntxiv lawm? Kuv txoj kev ncaj ncees thiab kuv lub meej mom puas yuav poob mus? Kuv tau cog lus tias yuav ua txhaum rau ua zaum kawg kiag lawm xwb. Kuv tsis xav ua txhaum ntxiv lawm. Yeej tsis ua li cas li txawm tias kuv txhais tes o los sis yog tias kuv sab npaum cas los xij, kuv txoj kev ncaj ncees thiab lub koob npe yog qhov tseem ceeb dua lawm. Yog li, kuv txiav txim siab xyaum ntaus cov yas suab mus ntxiv, tsis hais txawm yuav sab los sis nyuaj npaum li cas los xij. Thaum kuv txiav txim los mus lees txim hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag, kuv tau pom Vajtswv cov koob hmoov thiab kev cob qhia. Hnub ntawd kiag, kuv xyaum txog ntua ib tag hmo, thiab tuaj yeem cim tau cov yas suab yuav luag tag. Hnub tom qab kuv xyaum tag nrho ib hnub txog ntua thaum kuv swm zaj nkauj tag nrho lawm. Thaum lub sij hawm yees yeeb yaj kiab, Kuv tom siab rau txhua kauj ruam thiab kuv thov twj ywm hauv siab, vam khom kom Vajtswv pab. Xav tsis txog li tias, peb yees tib lwm xwb ces tau tag nrho lawm! Thaum pom nws tig los mus zoo li no ua rau kuv muaj kev kaj siab kawg li. Ua rau kuv tau saj qhov qab zib ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb lawm.

Tom qab ntawd kuv tau txais tes dej num los mus ua tus sau nkauj. Kuv twb tsis tau sau nkauj los ntev lawm, yog li kuv thiaj tsis tshua swm heev lawm. Tshwj xeeb tshaj mas yog, ib ntus no peb pheej ua cov nkauj rock lawm xwb, uas yog kuv yeej tsis tau sau dua los li, yog li kuv kuj muaj kev txhawj xeeb me ntsis. Tab sis kuv paub tias qhov no yog tes dej num uas kuv yuav tsum tau ua kom tiav thiab kuv yuav tsum ua kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, kuv tau npaj tias yuav los mus sau kom tiav ob txoj nkauj rau lub qab hlis no. Kuv siv zog ua hauj lwm los mus sau nkauj txhua lub sij hawm, thiab yog thaum kuv nkees lawm, kuv tau thov kom Vajtswv pab cheem lub siab. Ua rau kuv cia li xav tau lub suab nkauj thiab muab sau ua zaj nkauj tau tag nrho yam sai sai. Thaum sau tau tiav lawm, kuv tau muab rau kuv cov kwv tij nkauj muam pab mloog. Ces lawv tau hais tias nws kuj zoo lawm thiab nws muaj qhov haum rau cov nkauj rock. Tab sis hauv kuv lub siab, kuv xav tias: “Yog tias kuv muab kho ntxiv thiab kho kom npliag cov yas suab uas yuav hu ua npoj ntxiv, ces zaj nkauj yuav zoo dua qub.” Tab sis kuv ho xav tau ib lub tswv yim tshiab lawm. Thaum lub sij hawm ntawd kuv cia li tsis muaj txoj xub ke meej li lawm thiab kuv tsis xav nug rau kuv tus kheej ntau ntxiv lawm. Tsis li ntawd xwb, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej tsis muaj teeb meem txog qhov ntawd li. Zaj nkauj no zoo txaus lawm. Ntxiv rau qhov hais tais, kuv tsuas yog nyuam qhuav kawm sau hom nkauj no thiab xwb, ces yog li nws yeej yuav yog ib qho hauj sim uas uas yuav muaj qhov rhuas. Ces kuv thiaj tau muab xa mus rau tus thawj coj pab pawg lawm.

Ob peb hnub tom qab, nws hais rau kuv tias kuv taug yog kev lawm ntag, tab sis cov ntsiab nkauj tseem muaj ntsis txhav. Nws tau qhia kom kuv xav txog cov ntsiab nkauj me ntsis ntxiv. Kuv muaj tsos tsis tshua xav ua li nws hais thiab kuv xav tias, “Kuv tsuas yog nyuam qhuav kawm sau hom nkauj no xwb. Koj kom kuv ua ntau yam dhau lawm!” Kuv twb tau siv sij hawm ntau heev los mus sau lawm thiab tseem yuav siv sij hawm li ob peb hnub ntxiv los mus tos nws cov lus taw qhia rov qab thiab. Ces tib pliag ntshis xwb ib tog hli twb dhau mus lawm. Pom tau tias tsis mus tsis los li, kuv tau muaj tsos ntxhov siab me ntsis. Kev rov muab txoj nkauj kho dua yuav nkim zog ntau heev thiab kuv kuj tsis paub tias xyov yuav tawm los zoo li cas thiab. Yog li ntawd, kuv rov sau cov ntsiab nkauj dua. Tus thawj coj pab pawg tau hais tias nws tsis zoo thiab mloog tsis zoo li cov nkauj rau me nyuam yaus. Kuv hnov tag kev cia siab tiag tiag li. Kuv xav tias, “Kuv twb siv tag nrho kuv lub peev xwm los mus sau lawm tab sis yeej tsis muaj ib txoj nkauj tau txais kev pom zoo li. Kuv yuav ua li cas?” Tom qab ntawd, kuv tau sau ob peb zaj nkauj ntxiv, tab sis yeej tsis muaj ib zag raug lees txais li. Kuv hnov tag kev cia siab heev. Kuv xav txog tias xyov kuv yuav muab ob zaj nkauj no kho kom tiav rau lub qab hli no tau li cas, tab sis kuv haj tseem tsis tau sau tiav ib txog li. Kuv yuav ua tsis tiav kuv tes dej num. Kuv puas tseem yuav tshuav dab tsi zoo lawm thiab ma?

Nyob rau hauv qhov kev sib sau ua ke tom qab ntawd, tus thawj coj pab pawg tau hais rau kuv tias, “Koj cov nkauj twb sau tau tshiab heev thiab cov ntsiab nkauj los kuj yeej zoo lawm thiab, yog li vim li cas thiaj tsis muaj ib zag tau txais kev pom zoo li? Koj tsis mob siab rau cov ntsiab lus, yog li cov lus thiab zaj nkauj tseem tsis tau sib haum. Txhua zaus uas koj muab kho, ces nws haj yam phem dua qub tuaj lawm xwb. Qhov no tab tom ua rau tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev.” Tom qab ntawd, ho muaj ib tug kwv tij tshuam lus hais tias: “Koj twb hu tsis tau nkauj zoo thaum yees cov yeeb yaj kiab lawm. Muaj qee qhov yeej tsis raug raws daim ntawv nkauj li. Koj yeej tsis mob siab li!” Kev raug qhuab ntuas thiab raug cem los ntawm cov kwv tij ntawd mas ua rau poob ntsej muag tshaj. Kuv ces xav lij nkag rau qab av lawm xwb. Thaum kuv los mus txog tsev, kuv tau thov Vajtswv tias: “Vajtswv, kuv tau ua kuv tes dej num ua dog ua dig. Kuv tsis mob siab rau, tab sis kuv tsis paub tias yuav daws qhov teeb meem no li cas lawm. Thov pab kuv thiab coj kuv kev.”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus uas yog hais tias: “Nws tsis yog ib yam uas nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab uas saib xyuas tej hauj lwm yam tsis mob siab thiab tsis leg lub luag hauj lwm li lov? Hauj lwm dab tsi? Nws yog kev dag ntxias; nyob rau hauv txhua yam mas, lawv hais tias ‘qhov ntawd tab tom yog lawm’ thiab ‘yuav luag yog ntag’; nws yog ib tug cwj pwm uas ‘tej zaum,’ ‘qee zaum’ xwb, thiab tau ‘plaub-tawm-ntawm-tsib’ qho xwb los tau lawm; lawv ua hauj lwm ua dog ua dig xwb, ua tau me me xwb los txaus siab lawm, thiab txawm ntxhov quav niab los lawv yeej txaus siab; lawv yeej tsis pom ib qho tseem ceeb rau hauv qhov kev saib xyuas tej hauj lwm tiag tiag li los sis siv zog rau txoj kev yog, thiab lawv haj yam tsis pom qhov yuav nrhiav cov hauv paus ntsiab lus li. Qhov no tsis yog ib yam uas nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab lov? Nws puas yog ib txoj kev qhia tshwm tseeb txog txoj kev ua neej? Qhov muab qhov ntawd hu ua kev khav theeb ces yeej yog lawm, thiab qhov muab qhov ntawd hu ua kev nyiam qhov tsis zoo los kuj tsim nyog ib yam nkaus lawm thiab—tiam sis yog yuav muab qhov ntawd hu kom yog yog kiag mas, tib lo lus uas phim hu tshaj plaws ces yog ‘dag ntxias’ xwb. Txoj kev dag ntxias mas muaj nyob rau hauv cov tib neeg feem coob txoj kev ua neej; nyob rau hauv txhua yam mas, lawv xav ua qhov tsawg tshaj plaws xwb yog hais tias ua tau, kom pom tias yam twg uas lawv tuaj yeem zam dhau, thiab muaj ib tug ntxhiab ntawm txoj kev dag ntxias nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Lawv coj tsis ncaj rau lwm tus thaum lawv ua tau, ua kom yooj yooj yim thaum lawv muaj peev xwm ua tau, thiab tsis nyiam siv sij hawm kom ntau kiag li los sis ua twb zoo xav txog ib qho teeb meem twg li. Yog li ntawd tsuav yog lawv tuaj yeem zam dhau kom tsis txhob raug muab nthuav tawm, thiab lawv tsis tsim teeb meem, thiab lawv tsis raug hais kom leg lub luag hauj lwm xwb, ces lawv xav tias txhua yam mus tau zoo lawm, yog li ntawd lawv thiaj li ua kom dhau mus rau tom ntej. Rau lawv mas, kev ua hauj lwm zoo muaj teeb meem ntau dua li qhov nws tsim nyog. Cov tib neeg zoo li no tsis tau kawm ib yam dab tsi kom txawj tshaj lij li, thiab lawv tsis siv lawv tus kheej rau hauv lawv tej kev kawm. Lawv tsuas yog xav tau ib lub ncauj lus dav dav xwb thiab tom qab ntawd ces lawv qhuas lawv tus kheej tias lawv tshaj lij heev txog lub ncauj lus ntawd lawm, ces tom qab ntawd lawv vam khom rau lub ncauj lus no kom dhau xwb. Qhov no tsis yog ib tug cwj pwm uas tib neeg coj rau tej kev ua hauj lwm lov? Nws puas yog ib tug cwj pwm zoo? Hom cwj pwm zoo li no uas tib neeg coj rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej hauj lwm ces yog, muab ua ob peb lo lus hais tias, ‘lam ua kom dhau xwb,’ thiab txoj kev dag ntxias zoo li no muaj nyob rau hauv txhua tus tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab(“Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). “Yuav ua li cas yus thiaj li yuav qhia tau qhov sib txawv ntawm cov tib neeg uas muaj meej mom thiab cov tib neeg dog dig? Cia li saib lawv tus cwj pwm thiab tus yeeb yam uas lawv coj rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej hauj lwm xwb—saib seb lawv coj li cas, seb lawv saib xyuas tej hauj lwm li cas, thiab seb lawv coj tus cwj pwm zoo li cas thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj. Cov tib neeg uas muaj cwj pwm thiab lub meej mom yog cov ua twb zoo ceev faj, mob siab thiab nquag rau lawv tej kev ua, thiab lawv txaus siab hlo muab lawv tus kheej fij tag nrho. Cov tib neeg uas tsis muaj cwj pwm thiab lub meej mom yog cov tsis ua mus ntxiv thiab tsis quav ntsej txog lawv tej kev ua, tas zog ua raws li cov tswv yim dag, tas zog tsuas xav kom dhau xwb. Lawv tsis tau kawm ib txoj kev txawj dab tsi kom txawj tshaj lij li, thiab, txawm hais tias lawv yuav kawm ntev npaum li cas los xij, lawv yeej tseem tsis paub dab tsi txog tej yam ntawm txoj kev txawj los sis kev txawj tshaj lij li. Yog tias koj tsis yuam kom lawv teb, ces txhua yam zoo li tsis muaj dab tsi li, tiam sis, kiag thaum koj yuam lawm, lawv poob siab tag—lawv ntsej muag tawm hws lug, thiab lawv tsis muaj lus teb li. Cov ntawd yog cov tib neeg uas tsis muaj tus cwj pwm zoo(“Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Tsuas yog kiag thaum kuv nyeem qhov no tag ces kuv thiaj mam paub hais tias kuv tau tsis mob siab rau kuv tes dej num, vim yog tias muaj qee yam qias neeg nyob rau hauv kuv lawm. Kuv xav ua txhua yam kom tsawg tshaj plaws xwb, uas tsis muaj kev txhawj xeeb txog tias yuav ua kuv tes dej num kom tau zoo. Kuv tsis xav nrhiav lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num raws li Vajtswv xav tau. Thaum kuv xav txog lub sij hawm no, tsis hais yog kev yees yeeb yaj kiab los sis kev sau nkauj, tsis hais thaum twg los xij uas kuv tau ntsib ib qho teeb meem uas yuav tau siv zog, tsis hais thaum twg los xij uas kuv yuav tsum tau siv zog, kuv tsuas yog siv zog kom tsawg tshaj plaws xwb. Kuv tsis xav ua tiag los mus txhim kho los sis siv zog ua hauj lwm tshaj qub. Qhov tseeb tiag, kuv yeej paub lawm hais tias yog kuv siv zog ua hauj lwm tshaj qub thiab mob siab rau tshaj qub, ces kuv yuav ua kuv tes dej num tau zoo tshaj qub. Tab sis kuv tsuas yog ua qhov sib tshaj plaws nkaus xwb, ib txwm ua raws kuv tus kheej lub siab nkaus xwb. Yog li kuv thiaj tsis muaj kev nce qib hauv kuv tes dej num los sis ua tim khawv rau Vajtswv los ntawm kuv tes dej num, thiab kuj tau tab kaum tes dej num ntawm pawg ntseeg thiab. Kuv yuav tuaj yeem hais tias kuv ua tiav kuv tes dej num tau li cas? Yeej pom tau meej meej tias kuv yeej khuam tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev tiag li. Thaum ntawd kuv thiaj pom tias kuv txoj kev qias neeg loj npaum li cas. Kuv lam tau lam ua kom dhau, kuv tsuas lam tso ya kom dhau, kuv ua tiag los mus dag Vajtswv. Kuv yeej tsis muaj tus cwj pwm thiab lub meej mom hlo li. Vajtswv nyiam cov neeg uas ua lawv tes dej num yam ncaj ncees thiab nquag plias, cov neeg uas nrhiav lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thaum ntsib kev nyuaj thiab ua tiav lawv tes dej num raws li Vajtswv xav tau. Lawv muaj kev huab hwm thiab muaj kev ncaj ncees, thiab lawv muaj nuj nqis nyob rau Vajtswv lub ntsiab muag. Muab piv rau luag, ces kuv yeej tsis tsim nyog hu ua tib neeg li lawm. Kuv hnov txaj muag heev. Lub sij hawm ntawd, kuv nkag siab lawm hais tias: Vajtswv tau cawm kuv los ntawm kuv cov kwv tij txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev qhuab ntuas kuv. Tsis li ntawd, ces kuv yuav lam tau lam ua kom dhau li no mus tas li. Kuv yuav ua tsis tau kuv tes dej num kom zoo. Kuv yuav tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev thiab yuav raug Vajtswv ntiab tawm.

Kuv tau nyeem txog Vajtswv cov lus ntxiv tias: “Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua). Kuv tau hnov kuv nplooj siab qaug lais thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv muaj lub siab ncaj rau tib neeg. Nws los ua neeg ob zaug txhawm rau los cawm cov tib neeg uas qias vuab tsuab los ntawm Ntxwnyoog. Nws tau poob ntsej muag, tsis raug lees txais yuav los ntawm ntau tiam neeg, thiab tau raug kev txom nyem ntau yam heev. Tau ntsib nrog peb txoj kev qias vuab tsuab uas cog tob thiab tsis quav ntsej yam tsis muaj qab hau li, los Vajtswv yeej tsis tso peb tseg. Nws haj tseem hais qhia qhov tseeb los mus cawm peb thiab. Peb lub peev xwm zoo tsis txaus thiab peb los mus lees txais qhov tseeb tau qeeb, tab sis Vajtswv kuj tseem sib qhia yam ua siab dawb paug, thiab huv si nrog peb. Muaj qee zaum Nws kuj tau siv paj lug thiab cov kev piv txwv, thiab qhia cov dab neeg los mus coj peb kev rau txhua qhov txhia chaw thiab txhua txoj kev. Qhov no yog ua kom peb tuaj yeem nkag siab qhov tseeb thiab paub qhov tseeb. Vajtswv ua tus saib xyuas peb lub neej thiab Nws yuav tsis tso tseg kom txog ntua thaum Nws ua tiav peb lawm. Kev pom Vajtswv tus yam ntxwv thiab Nws lub siab nyiam uas dawb paug ces yeej yog qhov kev txhawb siab tseeb tiag. Tab sis thaum kuv xav txog tias kuv tau coj li cas rau Vajtswv thiab kuv tau ua li cas rau kuv tes dej num, ua rau kuv muaj kev khuv xim tshaj. Kuv tsis xav lam tau lam ua kom dhau nyob rau hauv kuv tes dej num ntxiv lawm. Kuv tau mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau thov, nug Nws hais tias kuv yuav ua li cas thiaj li yuav tuaj yeem tso tseg tau kuv txoj kev tsis mob siab thiab ua kuv tes dej num kom zoo.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus, uas hais tias: “Tes dej num yog dab tsi? Nws yog ib qho kev txib uas Vajtswv muab cob rau tib neeg. Yog li ntawd, koj yuav ua koj tes dej num kom tiav li cas? Ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tej qauv, thiab muab koj tus cwj pwm cog kiag rau qhov tseeb keeb laj fai tsis yog cog rau tib neeg tej kev ntshaw raws siab xav ntawd. Hauv txoj kev no, ces koj qhov kev ua tiav hlo koj tes dej num ntawd yuav zoo raws nraim li tus qauv quag(“Tsuas Yog Nrhiav Cov Hauv Paus Ntsiab Lus ntawm Qhov Tseeb Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Mob siab ua tiag tiag txhais li cas? Kev mob siab ua tiag tiag tsis txhais hais tias siv dag zog me me los sis raug kev tsim txom ntawm sab cev nqaij daim tawv me ntsis xwb. Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias muaj Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, thiab ris ib lub nra. Nyob rau hauv koj lub siab, koj yuav tsum ntsuas qhov tseem ceeb ntawm koj tes dej num, thiab tom qab ntawd ces ris lub nra thiab lub luag hauj lwm no rau hauv txhua yam uas koj ua thiab muab koj lub siab tso rau qhov ntawd. Koj yuav tsum ua kom koj tus kheej tsim nyog rau tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab txhua yam uas Vajtswv tau ua rau koj lawm, thiab Nws tej kev cia siab rau koj. Tsuas yog qhov ua li no xwb thiaj li yog mob siab ua tiag tiag. Yog koj ua raws li tej hauj lwm txawv txav xwb ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li; tej zaum koj yuav ntxias dag tau tib neeg, tiam sis koj dag tsis tau Vajtswv. Yog tias tsis muaj kev txom nyem tiag thiab tsis muaj kev ncaj ncees thaum koj ua koj tes dej num, ces nws tsis zoo raws li tus qauv quag lawm(“Kev Ua Dej Num Zoo Mas Yam Tsawg Kawg Yeej Cheem Tsum ib Lub Siab Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Qhov no ua rau kuv nkag siab meej lawm. Peb tes dej num yog Vajtswv muab tso rau peb. Peb yuav tsum ua raws li Nws xav tau thiab ua raws li qhov tseeb. Peb tsis tuaj yeem nthos thiab xaiv los sis ua ntsej lag muag dig ua raws li peb tus kheej tej kev ntshaw. Peb yuav tsum ua kom tau raws li tus qauv hauv peb tes dej num—tsuas yog kev siv zog ua hauj lwm nkaus xwb yuav pab tsis tau. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kev muaj lub siab los mus thaj tsob, nquag thiab rau siab, nrhiav, ua tib zoo xav, thiab nrhiav txoj hauv kev los mus txhim kho. Ces peb thiaj li tuaj yeem ua peb tes dej num thiab ua kom Vajtswv muaj kev zoo siab. Tom qab ntawd, thaum kuv tab tom sau zaj nkauj, kuv ua tib zoo tshawb nrhiav cov ntsiab lus, thiab tau pom muaj ob peb zaj nkauj uas hais txog cov kev xav uas zoo sib xws. Kuv xav nyuaj txog txoj hauv kev uas lwm tus neeg siv lub suab nkauj los mus hais qhia hom kev xav zoo no. Tom qab nkag siab txog cov ntsiab lus, qhov kev kho siab ntawm zaj nkauj, thiab cov seem nkauj lawm, kuv thiaj tau pib los mus sau. Kuv mam thov kuv cov kwv tij nkauj muam cov lus qhia rau tom qab, muab txoj nkauj nyeem mus nyeem los ob zaug, ces mam muab sau kom tiav. Nws tsuas yog siv sij hawm ib lub lim tiam xwb ces twb sau tiav lawm. Lwm txoj nkauj uas kuv tau hloov kho tshiab kuj raug lees txais lawm thiab. Thaum kuv pom tau tias nws siv sij hawm tsawg npaum li cas los mus sau cov nkauj no kom tiav, ua rau kuv haj yam hnov tu siab thiab khuv xim ntau tshaj qub tuaj rau qhov pheej lam tau lam ua kom dhau kuv tes dej num nyob rau yav ua ntej no. Kuv tau pom tias kuv raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab npaum li cas, kuv txoj kev qias neeg nws loj npaum li cas, thiab kev tsis mob siab rau kuv tes dej num npaum li cas. Thov ua tsaug rau Vajtswv txoj kev npaj, txoj kev cia kom kuv cov kwv nkauj muam los mus qhuab ntuas kuv, thaum kawg kiag kuv kuj tuaj yeem nrhiav tau qhov tseeb los mus daws kho kuv tus yam ntxwv qias vuab tsuab lawm thiab ua kuv tes dej num yam muaj kev mob siab rau. Thov ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 20. Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb yog Tus Yawm Sij mus rau Kev Sib Koom Tes Yam Sib Haum Xeeb

Ntxiv Mus: 22. Thaum Kawg Kuv Tau Kawm Paub Qhov Yuav Ua Li Cas thiaj Ua Kom Tiav Kuv Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No