2. Cov lus txog kev paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv yog yam uas Nws yog thiab Nws muaj yam uas Nws muaj. Txhua yam uas Nws hais tawm thiab qhia tshwm yog tej uas sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb and qhov seb Nws yog leej twg tiag. Yam Nws yog thiab yam Nws muaj, li uas Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov seb yog leej twg tiag, yog tej yam uas tib neeg muab pauv tsis tau. Nws tus moj yam muab Nws txoj kev hlub rau tib neeg, nplig tib neeg, ntxub tib neeg, thiab tshaj ntawd, ib txoj kev to taub zoo txog tib neeg. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yam ntxwv, tej zaum yuav ruaj siab hlo, muaj zog zis, los sis tsis muaj kev xav. Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov[a] yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim)[b] los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam. Tab sis tib neeg tus yam ntxwv tsis zoo tshaj li lub nyuag cim ntawm txoj kev zoo me me ntawm tib neeg rau tej tsiaj. Hauv tib neeg thiab ntawm nws tus kheej tsis muaj hwj chim kav, tsis muaj cai kav, thiab tsis muaj peev xwm ua kom siab tshaj tus kheej, tab sis nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb yog ib tug uas khoov tos txoj kev hlub ntawm tib neeg tus cwj pwm, xwm txheej, thiab tej khoom. Muaj Vajtswv txoj kev zoo siab xyiv fab vim txoj kev ncaj ncees thiab muaj qhov kaj, vim yog txoj kev puas tshuaj ntawm qhov tsaus thiab kev phem. Nws zoo siab rau hauv qhov coj qhov kaj thiab ib lub neej zoo los rau tib neeg; Nws txoj kev zoo siab xyiv fab yog kev zoo siab xyiv fab uas ncaj ncees, ib lub cim ntawm qhov muaj txhua yam zoo thiab, tshaj ntawd, ib lub cim ntawm txoj kev vam zoo rau tom ntej. Vajtswv txoj kev npau taws yog muaj rau txoj kev ua kom raug mob los ntawm qhov muaj thiab cuam tshuam los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees uas los raug rau Nws cov tib neeg, vim tias muaj kev phem thiab qhov tsaus, vim tias muaj tej uas muab qhov tseeb ntiab tawm, thiab phem tshaj ntawd, vim tias muaj tej uas tawm tsam yam zoo thiab zoo nkauj. Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim uas tag nrho txhua yam phem tsis muaj nyob lawm, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev dawb huv. Nws txoj kev tu siab yog muaj rau tib neeg, rau tus uas Nws muaj kev cia siab rau tab sis tau poob rau hauv qhov tsaus lawm, vim hais tias tes hauj uas Nws ua rau tib neeg tsis los raws li Nws tej kev xav tau, thiab vim hais tias tsis yog txhua tus tib neeg uas Nws hlub yuav nyob tau rau hauv qhov kaj. Nws tu siab rau tus tib neeg uas dawb huv, rau tus tib neeg ncaj ncees tab sis mas khav theeb, thiab rau tus tib neeg zoo tab sis tsis muaj nws tus kheej tej kev xam pom. Nws txoj kev tu siab yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev zoo thiab ntawm Nws txoj kev hlub, ib lub cim ntawm qhov zoo nkauj thiab ntawm txoj kev siab zoo. Nws txoj kev zoo siab, yog mas, yog los ntawm txoj kev kov yeej Nws tej yeeb ncuab thiab tau txoj kev ntseeg zoo ntawm tib neeg. Ntau tshaj qhov no, nws sawv los ntawm txoj kev ntiab tawm thiab kev puas tsuaj ntawm tus yeeb ncuab tej hwj chim, thiab vim hais tias tib neeg tau txais ib lub neej zoo thiab thaj yeeb lug. Vajtswv txoj kev zoo siab tsis thooj li tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab; qhov txawv, nws yog txoj kev xav ntawm qhov sau tej txiv hmab txiv ntoo uas zoo los ua ke, ib txoj kev xav uas zoo tshaj li txoj kev zoo siab xyiv fab. Nws txoj kev zoo siab yog ib lub cim ntawm qhov tib neeg tsoo dim plaws txoj kev txom nyem txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, thiab ib lub cim ntawm qhov tib neeg nkag mus rau ib lub ntiaj teb uas muaj qhov kaj. Tib neeg tej kev xav, qhov txawv, muaj sawv los rau nws tus kheej tej kev txaus siab xwb, tsis yog rau txoj kev ncaj ncees, qhov kaj, los sis yam uas zoo nkauj, thiab qhov tsawg tshaj txhua yam yog rau txoj kev hlub uas Ntuj Ceej Tsheej muab. Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv yog neeg ncaj ncees, Kuv yog ib tug uas ntseeg tau, thiab Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas neeg lub siab lub ntsws! Kuv yuav nthuav tawm tam sim ntawd seb leej twg yog tseeb thiab leej twg yog cuav. Tsis txhob ceeb; txhua yam ua hauj lwm raws li Kuv lub sij hawm. Leej twg xav tau Kuv lub siab dawb paug, thiab leej twg tsis xav tau—Kuv yuav qhia rau nej, ib tug zuj zus. Nej tsuas yog saib xyuas kom noj, haus, thiab txav los ze rau Kuv thaum nej tuaj rau hauv Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm ntawm Kuv Tus Kheej. Tsis txhob txhawj xeeb dhau heev rau qhov kom tshwm sim sai; Kuv txoj hauj lwm tsis yog ib yam uas muaj cuab kav ua tiav txhua yam hauv tib zaug. Nyob hauv nws muaj Kuv cov kauj ruam thiab Kuv lub tswv yim, thiab vim li no Kuv lub tswv yim thiaj yuav raug qhia tawm. Kuv yuav cia nej pom qhov uas tau ua los ntawm Kuv ob txhais tes—qhov kev rau txim ntawm kev ua phem thiab qhov nqi zog ntawm qhov kev zoo. Muaj tseeb tias Kuv yeej tsis tuaj leej twg tog. Koj tus uas hlub Kuv tiag, Kuv yuav hlub koj tiag, thiab rau cov uas tsis hlub Kuv tiag, Kuv txoj kev npau taws yuav nrog lawv nyob tas li, kom lawv thiaj nco ntsoov mus ib txhis tias Kuv yog tus tseem Vajtswv, tus Vajtswv uas tshuaj xyuas lub qhov tsis huv sab hauv ntawm neeg lub siab. Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes. Tsis txhob xav tias koj tus kheej ntse heev uas ua rau koj qhov kev suav xam me me tawm tau los zoo rau koj xwb. Kuv qhia koj tias: Txawm tib neeg yuav muaj ntau lub phiaj xwm uas tawg taus paj txiv taus txiv, txawm yuav yog ntau txhiab los sis ntau caum txhiab, thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim ntawm Kuv lub xib teg. Txhua tsav thiab txhua yam raug tswj hwm los ntawm Kuv txhais tes, ib tus neeg xwb yeej tsis ua li cas li! Tsis txhob sim nkaum los sis zais Kuv, tsis txhob haub los sis zais. Puas yog tias koj tseem tsis pom tias Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob, Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv txoj kev txiav txim, tau qhia tawm rau sawv daws ma? Yog leej twg tsis xav tau Kuv yam siab dawb paug, Kuv yuav txiav txim rau lawv tam sid thiab yam tsis muaj kev hlub tshua. Kuv txoj kev khuv xim twb tau los xaus lawm; tsis tshuav dab tsis ntxiv lawm. Tsis txhob ua neeg zoo ntsej zoo muag tab sis lub siab phem li koj ntxiv lawm, thiab muab tso tseg koj txoj kev phem kev qias.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 44” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv ua li qhov Kuv hais, thiab qhov Kuv tau ua ces Kuv ib txwm muab ua kom tiav hlo, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li—nws yog qhov ruaj khov tshaj plaws li. Txawm yuav yog tej lus uas Kuv tau hais nyob rau yav tag los lawm los yog tej lus uas Kuv tseem yuav hais nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom tag nrho tej ntawd yuav tsum tshwm sim muaj, ib qho zuj zus, thiab cia tag nrho noob neej pom tej ntawd tshwm sim muaj tuaj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus nyob tom qab ntawm Kuv cov lus thiab tes hauj lwm. … Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li. Puas muaj ib yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes li? Dab tsi los xij uas Kuv hais ces yeej ua tiav xwb, thiab leej twg hauv cov tib neeg uas muaj peev xwm hloov tau Kuv lub siab? Nws puas yog qhov kev cog lus uas Kuv muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb? Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam tau Kuv qhov phiaj xwm kom txhob mus lawm tom ntej li; Kuv yeej nyob rawv hauv Kuv tes hauj lwm nrog rau hauv qhov kev npaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Leej twg ntawm cov tib neeg yuav muaj cuab kav muab nws txhais tes coj los raus cuam tshuam rau? Nws tsis yog Kuv lod tus uas tau npaj tej no kiag? Nkag los rau hauv thaj chaw no hnub no tsis yog plam kev rau sab nraud ntawm Kuv qhov phiaj xwm los sis qhov uas Kuv tau pom ua ntej lawm; it puav leej yog txiav txim siab los ntawm Kuv ntev los lawm. Leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav xav txog kauj ruam no ntawm Kuv qhov phiaj xwm? Kuv cov neeg yuav mloog Kuv lub suab tiag tiag li, thiab txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 1” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv yog ib txoj kev noj hluav taws-tag nrho thiab Kuv tsis ua siab ntev rau kev ua txhaum. Vim tias txhua tus noob neej yog Kuv tsim, txawm Kuv hais thiab ua dab tsi los xij, lawv yuav tsum mloog lus, thiab lawv thiaj li tsis ntxeev siab. Tib neeg tsis muaj cai los txuam yuaj rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab tsawg dua lawv tsis tsim nyog los soj ntsuam qhov yog los sis tsis yog hauv Kuv txoj hauj lwm thiab hauv Kuv cov lus. Kuv yog tus Tswv tsim, thiab cov uas tau raug tsim los yuav tsum ua tiav txhua yam uas Kuv cheem tsum kom muaj ib lub siab huab hwm rau Kuv; lawv yuav tsum tsis txhob sim los muab qhov laj thawj rau Kuv, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Nrog rau Kuv lub hwj chim Kuv tswj fwm Kuv haiv neeg, thiab txhua tus uas yog ib feem ntawm ib puas tsav yam uas Kuv tsim yuav tsum zwm rau Kuv lub hwj chim. Txawm hais tias hnub no nej tawv thiab khav theeb rau ntawm Kuv xub ntiag, txawm hais tias nej tsis mloog cov lus uas Kuv qhia nej thiab tsis paub ntshai los, Kuv tsuas yog ua siab ntev rau nej txoj kev ntxeev siab xwb; Kuv yuav tsis plam Kuv txoj kev txhim kho thiab cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm vim qhov me me, cov kas uas tseem ceeb tau do da tej kev qias vuab tsuab hauv tej pawg quav tsiaj. Kuv ua siab ntev rau txhua yam uas tseem muaj nyob txuas ntxiv uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab txhua yam uas Kuv ntxub vim yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav ua li ntawd mus kom txog thaum Kuv cov kev hais lus tiav tag nrho, mus kom txog rau thaum Kuv lub sij hawm kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim koj twb tau txiav txim siab los ua dej num rau Kuv lawm, Kuv yuav tsis tso koj mus. Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, thiab Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb txog noob neej. Vim koj twb tau tso koj cov lus rau saum lub thaj lawm, Kuv yuav tsis zam koj txoj kev khiav mus ntawm Kuv ob lub qhov muag, los sis Kuv yuav tsis zam koj txoj kev ua dej num rau ob tug los pav. Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem tau txais txoj kev hlub zaum ob tom qab uas tau tso koj cov lus rau saum lub thaj thiab rau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm? Kuv yuav cia li tso cai rau tib neeg los dag Kuv hauv ib txoj kev zoo li no tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem cia li cog lus thiab cog lus rau Kuv los ntawm koj tus nplaig xwb? Koj yuav cia li cog lus los ntawm Kuv lub zwm txwv, lub zwm txwv ntawm Kuv uas yog tus Siab Tshaj Plaws tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj cov lus cog tseg twb tau ploj mus lawm? Cia Kuv qhia nej: Tab txawm hais tias nej sab cev nqaij daim tawv dua mus lawm los, nej cov lus cog tseg tsis tuaj yeem dua mus tau li. Thaum kawg, Kuv yuav rau txim rau nej raws li nej cov lus cog tseg. Txawm li cas los xij, nej ntseeg tias nej tuaj yeem saib xyuas tau Kuv los ntawm kev tso nej cov lus rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tias nej lub siab tuaj yeem ua dej num rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab cov ntsuj plig phem. Kuv txoj kev npau taws yuav zam cov tib neeg uas zoo li-dev, zoo li-npua ntawd uas dag Kuv tau li cas? Kuv yuav tsum ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab txeeb txhua tus uas daig rau ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ob txhais tes rov qab los, cov uas “kub siab ntseeg” uas muaj kev ntseeg rau hauv Kuv kom lawv thiaj “nyob tos” Kuv hauv ib cev zam uas raug qhuab ntuas, ua Kuv tus heev nyuj, ua Kuv cov nees, thiab yuav tsum muaj kev hlub tshua txog Kuv txoj kev tua. Kuv yuav cia koj khaws koj txoj kev txiav txim siab yav dhau los thiab rov ua dej num rau Kuv ib zaug ntxiv. Kuv yuav tsis zam txhua yam uas tau tsim los uas dag Kuv. Koj puas tau xav lawm tias koj yeej tuaj yeem thov thiab dag tau rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tau xav lawm tias Kuv twb tsis tau hnov los sis pom koj cov lus thiab cov dej num? Koj cov lus thiab cov dej num tsis tau nyob rau hauv Kuv txoj kev xav tau li cas? Kuv yuav cia li txeev tso cai rau tib neeg los dag ntxias Kuv zoo li ntawd tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Nej Txhua Tus Vam Khom rau hauv Tus Cwj Pwm Heev Dhau Lawm!” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg thiab, ib qho ntxiv, Kuv yog tus thiab yog tib tug neeg ntawm Vajtswv xwb. Ntau dua ntawd, Kuv, tag nrho lub cev nqaij daim tawv, yog qhov kev tshwm sim txhua yam puv npo ntawm Vajtswv. Leej twg los kav liam uas tsis hwm Kuv, leej twg los kav liam uas muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab leej twg los kav liam uas nyiam hais lus tawm tsam Kuv ces yuav tuag los ntawm Kuv txoj kev foom phem rau thiab txoj kev npau taws (yuav muaj kev foom phem vim Kuv txoj kev npau taws). Tsis tas li ntawd, leej twg los kav liam uas tsis muab siab npuab rau Kuv los sis saib tsis taus Kuv, thiab leej twg los kav liam uas muaj cuab kav sim dag Kuv, yuav tsum tuag los ntawm Kuv txoj kev ntxub. Kuv txoj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim yuav ntxeem nyob mus ib txhiab thiab ib txhis. Thaum xub thawj, Kuv tau hlub thiab muaj lub siab hlub tshua, tab sis qhov no tsis yog tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo; kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim tsuas yog muaj kev txiav txim tus moj yam ntawm Kuv, Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam tiav hlo. Thaum Tiam Hmoov Hlub, Kuv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua. Vim yog txoj hauj lwm Kuv yuav tsum ua kom tiav, Kuv muaj kev hlub siab zoo thiab kev hlub tshua; tom qab ntawd, txawm li cas los xij, tsis muaj kev xav tau ntxiv rau tej yam ntawd (thiab ib txwm tsis tau muaj dua ib zaug li). Nws yog kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim, thiab qhov no yog tag nrho tus moj yam ntawm Kuv txoj kev ua neej ua ke nrog Kuv lub hwj huam uas muaj txhua yam tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 79” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv yuav rau txim rau cov neeg lim hiam thiab muab nqe zog rau cov neeg zoo, thiab Kuv yuav coj Kuv txoj kev ncaj ncees los yuam siv, thiab Kuv yuav pib Kuv txoj kev txiav txim. Kuv yuav siv Kuv cov lus los ua kom txhua yam tiav, ua rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntsib Kuv txhais tes rau txim, thiab Kuv yuav ua kom txhua leej tib neeg pom txog Kuv lub yeeb koob uas puv npo, Kuv lub tswv yim uas puv npo, thiab Kuv txoj kev siab zoo uas puv npo. Tsis muaj leej twg yuav kav sawv nyob hauv kev txiav txim, rau ntawm Kuv, txhua yam raug ua kom tiav; thiab nyob rau ntawm no, cia kom txhua leej tib neeg pom Kuv lub meej mom uas puv npo, thiab saj Kuv txoj kev muaj yeej uas puv npo, vim nyob hauv Kuv mas txhua yam qhia tawm dawb paug xwb. Los ntawm no, nws muaj cuab kav pom tau txog Kuv lub hwj chim loj thiab Kuv txoj kev muaj cai. Tsis muaj leej twg kav tawm tsam Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav kav tav Kuv kev. Nyob hauv Kuv, txhua yam mas qheb lug. Leej twg thiaj yuav kav zais ib yam dab tsi? Kuv yeej ruaj siab yuav qhia tawm tias tsis muaj kev hlub tshua rau ib tib neeg li! Qhov kev ua phem li no yuav tau txais Kuv qhov kev rau txim hnyav, thiab cov kev dag li no yuav tsum raug ntxuav tawm ntawm Kuv lub qhov muag. Kuv yuav kav lawv nrog tus pas nrig hlau thiab Kuv yuav siv Kuv txoj cai lus txiav txim rau lawv, yam tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me kiag li thiab tsis muaj kev zam rau lawv cov kev xav me ntsis kiag li, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsis muaj siab ntsws thiab muaj hwj chim tshaj thiab tsis muaj peev xwm raug ua kom tub qaug rau tau. Txhua tus tsim nyog nkag siab thiab pom qhov no, tsis yog li ntawd yuav raug kev txo txoj sia thiab kev puas tsuaj los ntawm Kuv “yam tsis muaj qab hau los sis laj thawj li,” vim Kuv tus pas yuav ntaus los rau txhua tus uas tawm tsam Kuv. Kuv tsis quav ntsej tias seb lawv paub los tsis paub txog Kuv tej kev cai tswj fwm li; uas yuav tsis muaj qhov tshwm sim tuaj rau Kuv, vim yog Kuv cov neeg nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug ntxiv lawm. Qhov no yog qhov laj thawj tias vim li cas nws thiaj tuaj yeem hais tais Kuv yog ib tug tsov ntxhuav; leej twg los xij uas Kuv chwv, Kuv ntau kom vau. Vim li no tam sim no thiaj muaj lus hais thuam tias Kuv yog tus Vajtswv ntawm kev khuv leej thiab muaj siab zoo ntxim hlub. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, Kuv tsis yog ib tug me nyuam yaj, tiam sis ib tug tsov ntxhuav. Tsis muaj leej twg kav ua tub qaug Kuv; leej twg kuj xij ua tub qaug Kuv, Kuv yuav rau txim nrog rau txoj kev tuag, kiag tam sim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 120” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv lub suab yog kev txiav txim thiab kev chim siab; Kuv tsis coj muag rau leej twg li thiab tsis qhia tawm kev hlub tshuas rau leej twg li, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab Kuv yog tus muaj txoj kev chim siab; Kuv yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg. Hauv Kuv, tsis muaj dab tsi zais los sis tsis muaj kev xav dab tsi, tiam sis qhov sib txawv ces, txhua yam yeej qhib siab lug, ncaj ncees, thiab nyob nruab nrab. Vim hais tias Kuv cov tub hlob yeej nyob nrog Kuv rau ntawm lub zwm txwv, tswj kav tag nrho txhua haiv neeg thiab tag nrho cov tib neeg, tej yam no thiab cov tib neeg uas tsis coj ncaj nruab nrab thiab tsis muaj kev ncaj ncees tam sim no yog cov pib raug txiav txim. Kuv yuav tshuaj xyuas lawv ib tug zuj zus, tsis pub kom hla leej twg li thiab nthuav tawm lawv kom tiav log. Vim Kuv qhov kev txiav txim yeej nthuav tawm puv npo thiab tau qhib siab lug lawm, thiab Kuv yeej tsis tau khaws ib yam dab tsi cia li; Kuv yuav muab txhua yam uas tsis raws li Kuv siab nyiam pov tseg, thiab cia nws puas tsuaj mus tag ib txhis rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv yuav cia nws kub mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Kuv qhov kev coj ncaj. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li, thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Kuv cov lus txib.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 103” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv tau pom meej txog ntau yam kev ua ntawm cov ntsuj plig phem ntev los lawm. Thiab cov tib neeg uas raug siv los ntawm cov ntsuj plig phem (cov neeg uas muaj tej kev xav yuam kev, cov neeg uas ntshaw kev ua plees ua yi ntawm lub cev nqaij daim tawv los sis kev nplua nuj, cov neeg uas txhawb nqa lawv tus kheej, cov neeg uas cuam tshuam pawg ntseeg, thiab lwm yam.) Kuv kuj tau pom txhua nrho. Tsis txhob xav tias txhua yam ua tiav thaum cov ntsuj plig phem tau raug ntiab tawm lawm. Cia Kuv qhia rau koj! Txij no mus, Kuv yuav tsum muab cov neeg no pov tseg ib tug zuj zus, tsis muaj hnub siv lawv lawm! Uas yog hais tau tias, txhua tus neeg uas raug ua tsis ncaj los ntawm cov ntsuj plig phem lawm yuav tsis raug siv los ntawm Kuv lawm, thiab yuav raug ncaws tawm! Tsis txhob xav tias Kuv tsis muaj kev xav dab tsi li! Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv dawb huv, thiab Kuv yuav tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj vuab tsuab li ntawd! Kuv tsuas yog siv cov neeg siab ncaj thiab ntse uas muab siab npuab Kuv tag nrho thiab txawj xav txog Kuv lub nra. Qhov no yog vim hais tias cov neeg xws li no tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv lawm, thiab yeej tsis muaj ntsuj plig phem ua hauj lwm nyob rau hauv lawv kiag li. Cia Kuv piav ib qho kom meej: Txij no mus, txhua tus uas tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog muaj txoj hauj lwm ntawm cov ntsuj plig phem. Cia Kuv rov hais dua: Kuv tsis xav tau ib tug tib neeg uas muaj cov ntsuj plig phem tseem ua hauj lwm rau. Lawv txhua tus yuav raug pov rau hauv Dab Teb nrog lawv cev nqaij daim tawv!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 76” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv kev nyiaj tsis taus txoj kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus yam ntxwv uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog Nws tus kheej thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb uas nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws tus kheej. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam ua txhaum rau Nws tus yam ntxwv. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtswv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog nws li ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Vajtswv hloov Nws txoj kev xav ua rau cov tib neeg Ninave tsis muaj feem rau kev ua xyem xyav los sis ib yam dab tsi uas pom tsis meej. Tiam sis, nws yog kev hloov los ntawm kev chim siab uas dawb huv mus rau kev nyiaj taus uas dawb huv. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv tsis txeev ua siab xyem xyav rau Nws tej kev ua; tej hauv paus ntsiab tseeb thiab lub hom phiaj uas nyob ntawm Nws tej kev ua yeej los meej thiab pom tseeb, dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, tsis txuam nrog ib qhov kev phem los sis kev tsis zoo. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj kev ntsaus ntuj los sis kev phem txuam nrog. Vajtswv tau chim siab rau cov tib neeg Ninave los vim yog lawv tej kev ua lim hiam tau mus tshwm nyob rau ntawm Nws xub ntiag; lub sij hawm ntawd Nws txoj kev chim siab yog tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txoj kev chim siab tau ploj mus thiab Nws tau muab Nws txoj kev nyiaj taus rau cov tib neeg ntawm Ninave ib zaug ntxiv, txhua yam uas Nws tau nthuav tawm los kuj tseem yog tawm los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Qhov kev hloov pauv tag nrho yog los ntawm tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no tag nrho, Vajtswv tus yam ntxwv uas rhuav tshem tsis tau yeej tsis tau hloov pauv, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas nyiaj taus yeej tsis hloov pauv, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas hlub thiab hlub tshua los yeej tsi hloov pauv. Thaum tib neeg tau ua lim hiam thiab tawm tsam Vajtswv, Nws yuav coj kev chim siab los rau lawv. Thaum tib neeg hloov siab lees txim tseeb tiag, Vajtswv lub siab yuav hloov pauv, thiab Nws txoj kev npau taws yuav ploj mus. Thaum tib neeg pheej tawm tsam Vajtswv, Nws txoj kev npau taws yuav tsis ploj mus, thiab txoj kev npau taws yuav nias qees lawv zuj zus txog rau thaum lawv raug kev rhuav tshem. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis hais txawm Vajtswv nthuav tawm kev npau taws los sis kev hlub tshua, thiab kev siab zoo ntxim hlub, nws yog tib neeg txoj kev coj, tus cwj pwm, thiab cov kev xav tob tob ntawm tib neeg lub siab rau Vajtswv uas qhia tawm dhau los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Yog tias Vajtswv cia ib tug tib neeg nyob hauv Nws txoj kev chim siab, tus tib neeg no lub siab yeej yuav tawm tsam Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li. Vim tus tib neeg no yuav tsis muaj hnub hloov siab lees txim tseeb tiag, nyo lawv lub taub hau rau Vajtswv los sis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb tiag, lawv yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Yog tias ib tug twg feem ntau pheej tau txais Vajtswv txoj kev saib xyuas, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws txoj kev nyiaj taus, tus tib neeg ntawd yuav muaj kev ntseeg tseeb tiag hauv lawv lub siab rau Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li, thiab lawv lub siab yuav tsis tawm tsam Vajtswv. Tus tib neeg no hloov siab lees txim ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li; yog li ntawd, Vajtswv txoj kev qhuab qhia yuav poob mus rau tus tib neeg no tas li, Nws txoj kev npau taws yuav tsis poob.

Cov ntsiab lus luv luv no pab ua rau tib neeg pom txog Vajtswv lub siab, pom txog qhov tseeb ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb, pom tias Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev hloov pauv hauv Nws lub siab tsis tau tshwm sim tuaj yam tsis muaj paus muaj ntsis. Txawm tias muaj kev tsis sib thooj uas Vajtswv tau ua tawm thaum Nws npau taws heev thiab thaum Nws hloov pauv Nws lub siab, uas ua rau tib neeg ntseeg tias muaj kev tsis sib txuas loj los sis sib txawv loj nyob rau ntawm ob qho no ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb—Nws qhov kev npau taws thiab Nws qhov kev nyiaj taus—Vajtswv txoj kev xav rau kev hloov siab lees txim ntawm cov tib neeg Ninave ua rau tib neeg pom txog lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv tseeb. Vajtswv txoj kev hloov siab ua rau tib neeg pom qhov tseeb txog Nws txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub, thiab ua rau pom txog kev nthuav tawm qhov tseeb ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav tsum lees paub tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub tsis yog kev ntseeg cuav, los sis tej yam khoom raug tsim los. Qhov no vim yog Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd yog qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev hloov siab kuj yog qhov tseeb—Vajtswv tau muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj tau los rau tib neeg ib zaug ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nqe lus ntawm no raug sau cia nyob rau huav Phau Ntawv Yauna 4:10–11: “Ces Yehauvas hais tias, Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninave, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?” Cov no yog cov lus tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas, sau los ntawm kev sib tham ntawm Vajtswv thiab Yauna. Txawm tias cov lus sib tham no luv luv xwb los, nws puv npo tus Tswv Tsim txoj kev saib xyuas rau tib neeg thiab kev tsis txaus siab tso tib neeg tseg. Cov lus no hais qhia txog tus cwj pwm thiab qhov kev xav tseeb tias Vajtswv tuav Nws txoj kev tsim nyob hauv Nws lub siab tas li. Dhau los ntawm cov lus no, uas yog tseeb meej thiab ncaj qha uas yog yam nyuaj heev rau tib neeg tau pom tau hnov, Vajtswv hais qhia tawm qhov Nws xav ua tseeb tiag rau tib neeg. Txoj kev sib pauv lus sib tham no sawv cev txog ib tug cwj pwm uas Vajtswv tuav rau cov tib neeg Ninave—tiam sis yog hom cwj pwm zoo li cas? Nws yog tus cwj pwm uas Nws tuav rau cov tib neeg Ninave thaum ua ntej thiab tom qab lawv txoj kev hloov siab lees txim, thiab tus cwj pwm uas Nws tau ua rau tib neeg. Hauv cov lus no yog Nws cov kev xav thiab yog Nws tus yam ntxwv.

…………

Txawm tias lub nroog Ninave muaj cov tib neeg nyob puv nkaus zoo li cov kev qias vuab tsuab, kev phem thiab kev ua nruj ua tsiv li cov ntawm Xaudoos los, lawv txoj kev hloov siab lees txim ua rau Vajtswv hloov siab thiab txiav txim siab tsis rhuav tshem lawv lawm. Vim yog txoj hau kev uas lawv coj Vajtswv cov lus thiab cov lus txib tau qhia txog tus cwj pwm uas zoo tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, thiab vim lawv txoj kev zwm ncaj ncees rau Vajtswv thiab kev hloov siab lees txim ncaj ncees ntawm lawv tej kev txhaum, lawv tus cwj pwm thiab lub siab tseeb los kuj zoo ib yam nkaus li thiab, Vajtswv thiaj tau hais qhia tawm Nws tus kheej txoj kev khuv xim los ntawm lub siab tseeb ib zaug ntxiv rau lawv thiab thiaj tau pub tej no rau lawv. Yam uas Vajtswv tau pub rau tib neeg thiab Nws txoj kev khuv xim uas tau muab rau tib neeg yog yam tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua raws tau, tsis muaj leej twg yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua, Nws txoj kev nyiaj taus, los sis Nws lub siab tseeb rau tib neeg tau. Puas muaj ib tug tib neeg twg uas koj xav tias yog ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob siab tshaj tib neeg, tus uas, nyob rau chaw siab, hais lus tam li ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob rau qhov chaw siab, hais cov hom lus no rau tib neeg los sis qhov kev tsim? Puas muaj leej twg ntawm noob neej tuaj yeem paub txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg txoj sia zoo li lawv lub xib teg? Leej twg thiaj tuaj yeem ris lub nra thiab lub luag hauj lwm rau tib neeg txoj kev muaj nyob? Leej twg thiaj tsim nyog tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm ib lub nroog twg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog zam txim rau ib lub nroog twg? Leej twg tuaj yeem hais tias lawv hlub lawv tus kheej txoj kev tsim? Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb! Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj qhia qhov kev khuv leej thiab kev hlub no rau tib neeg. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj qhov tseeb, kev hlub uas tsis txawj ploj mus li rau tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab hlub Nws tej kev tsim tag nrho. Nws lub siab dhia pig poog thiab mob heev rau ib tug tib neeg cov kev ua: Nws chim siab, ntxhov siab thiab tu siab rau tib neeg txoj kev phem thiab kev ua qias vuab tsuab; Nws txaus siab, xyiv fab, zam txim thiab zoo siab rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim thiab kev ntseeg; txhua txhia yam ntawm Nws cov kev xav thiab cov tswv yim muaj nyob thiab nyob ib ncig rau ntawm tib neeg; yam uas Nws yog thiab Nws muaj yog nthuav tawm tag nrho rau tib neeg nkaus xwb; tej Nws siab xav tag nrho puav leej muaj feem rau tib neeg txoj kev muaj nyob. Txhawm rau tib neeg, Nws taug kev thiab mus nrawm nroos; Nws ua twj ywm muab Nws txoj sia; muab txhua feeb thiab xi nkoos ntawm Nws lub neej…. Nws tsis txeev paub tias Nws tus kheej lub neej ntxim khuv xim npaum li cas, tiam sis Nws ib txwm hlub cov noob neej uas Nws Tus Kheej ua tus tsim…. Nws muab txhua txhia yam uas Nws muaj rau cov tib neeg no…. Nws muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus yam tsis muaj kev vam kev cia siab rau txoj kev pauj ntxiaj ntsig. Nws ua qhov no tsuas yog kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob ntxiv mus ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev npaj ntawm lub neej. Nws ua qhov no tsuas yog kom muaj ib hnub tib neeg yeem zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab paub tias Nws yog Tus uas txhawb tib neeg txoj kev muaj nyob thiab muab txoj sia txhua yam rau ntawm kev tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv” txhais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog zoo tiav log, tias Vajtswv txoj kev hlub tsis qia dub, txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg yog tsis qia dub; thiab nej yuav los paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis raug thuam thiab tsis muaj qhov ntxim thuam tau li. Tej yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no tsis yog cov lus uas Nws siv los khav theeb txoj Nws lub meej mom xwb, tab sis Vajtswv siv Nws lub ntsiab tseem ceeb los coj rau txhua leej thiab txhua tus nrog lub siab dawb siab zoo. Hauv lwm lo lus, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tsis yog qhuav qhawv, thiab tsis yog qhov kev xav los yog kev qhia, thiab qhov tseeb yeej tsis yog ib hom ntawm kev paub. Nws tsis yog ib hom ntawm txoj kev kawm rau tib neeg; nws yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej cov kev ua tseeb thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug muab nthuav tawm txog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab ib txwm yeej tsis yog teeb meem rau Khetos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj kev dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsim nooj neej; tsis hais txawm lawv tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm los sis txawm lawv caum raws Nws los xij, Vajtswv yeej saib noob neej li cov Nws hlub uas muaj nqis tshaj plaws—los sis li uas noob neej hais tias, cov tib neeg uas Nws hlub tshaj plaws—thiab tsis yog Nws tej khoom ua si. Txawm Vajtswv hais tias Nws yog tus Tswm Tsim thiab hais tias tib neeg yog yam Nws tsim tawm los los xij, uas tej zaum yuav zoo li muaj ib qho sib txawv me me ntawm txoj hauj lwm, qhov tseeb tiag ces yog tias txhua yam Vajtswv tau ua rau noob neej lawm ces yeej dhau mus deb tshaj li qhov ib txwm muaj no lawm. Vajtswv hlub noob neej, saib xyuas noob neej, thiab qhia txoj kev txhawj xeeb rau noob neej pom, nrog rau qhov kev pab cuam rau noob neej tas li thiab tsis tu ncua li. Nws yeej tsis xav rau hauv Nws siab tias qhov no yog ib qho hauj lwm ntxiv los sis tej yam uas tsim nyog tau koob npe ntau. Los sis Nws tsis xav tias txoj kev cawm noob neej, pab cuam rau lawv, thiab muab txhua yam rau lawv, yog ib qho kev muab pub rau noob neej uas loj heev li. Nws tsuas pab cuam rau noob neej ntsiag to thiab twj ywm, raws li Nws tus kheej txoj hau kev thiab los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws xwb. Txawm noob neej tau txais kev pab cuam thiab kev pab ntau npaum li cas los ntawm Nws los los xij, Vajtswv yeej tsis xav txog los sis sim ua kom tau koob npe li. Qhov no yog txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab kuj yog kiag ib qho kev qhia kom pom tseeb txog Vajtswv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv, thiab muab rau nkawv hnav.” Nyob rau qhov chaw no, hom luag hauj lwm dab tsi uas peb pom Vajtswv muaj thaum Nws nrog Adas thiab Evas nkawd? … Vajtswv tsim ob tug tib neeg no thiab saib nkawd tam li Nws ob tug sib raug zoo. Li uas tsuas yog nkawd tib tsev neeg xwb, Vajtswv saib nkawd lub neej txoj sia thiab saib xyuas nkawd tej zaub mov noj, ris tsho, thiab chaw nyob uas cheem tsum. Vajtswv tshwm li ib nkawm niam txiv rau Adas thiab Evas nkawd. Thaum Vajtswv ua li no, tib neeg tsis pom Vajtswv siab li cas; nws tsis pom Vajtswv txoj kev siab, Nws tej lus zais tob, thiab tshwj xeeb tsis yog Nws txoj kev npau taws los sis txoj kev muaj tsim tshaj. Txhua yam nws pom yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim, Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg thiab Nws lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau nws xwb. Tus cwj pwm thiab qhov uas Vajtswv saib Adas thiab Evas nkawd yog ib yam li qhov cov niam cov txiv qhia kev txhawj xeeb li cas rau lawv cov me nyuam. Nws kuj zoo ib yam li qhov cov niam cov txiv hlub, saib, thiab saib xyuas lawv tus kheej tej tub thiab tej ntxhais thiab—muaj tiag, qhov muag pom tau, thiab tuav tau. Dua li ntawm qhov muab Nws Tus Kheej tso rau ib qho chaw siab thiab muaj hwj chim, Vajtswv tus kheej siv tawv los ua ris tsho rau tib neeg. Nws tsis tseem ceeb txawm tias cev ris tsho plaub tsiaj no yog siv los npog nkawd txoj kev txhaum los sis los thaiv nkawd kom txhob no. Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias cev ris tsho uas npog tib neeg lub cev no yog tsim los ntawm Vajtswv ob txhais tes kiag. Dua li qhov xav yooj yim tias qhov muaj cev ris tsho los sis qhov siv lwm yam uas muaj txuj ci tseem ceeb, li uas tej zaum tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav ua, Vajtswv ua tej yam raug cai uas tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav tsis thiab yuav tsum txhob ua. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib qho tsis tseem ceeb—tej zaum ib txhia tib neeg twb tsis xav tias nws tsim nyog hais txog—tab sis nws tso cai rau txhua tus caum raws Vajtswv uas muaj tej kev xav pom tsis meej txog Nws los txais yuav ib txoj kev txawj ntse rau hauv Nws txoj kev tseeb thiab txoj kev hlub, thiab los pom Nws txoj kev coj ncaj ncees thiab txoj kev txo hwj chim. Nws ua rau cov tib neeg khav theeb uas xav tias lawv siab thiab muaj hwj chim ntawd nyo lawv lub taub hau uas dag ntxias hauv txoj kev txaj muag rau ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim lub xub ntiag. Ntawm no, Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim haj tseem pab tib neeg los pom seb Nws ntxim hlub npaum li cas. Los ntawm qhov sib txawv, tus Vajtswv uas “loj tshaj plaws,” tus Vajtswv uas “ntxim hlub,” thiab tus Vajtswv uas “muaj hwj chim tshaj plaws” uas tib neeg tuav rau hauv lawv lub siab tau rais los ua yam tsis tseem ceeb thiab dab tuag, thiab raug tsoo ua tej dwb daim me me heev li lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj tej yam nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas yooj yooj yim tsis nco saib txog, tej yam uas tsuas yog Vajtswv thiaj li muaj xwb thiab tsis yog txhua tus tib neeg muaj, suav nrog cov uas lwm tus xav tias yog neeg loj, neeg zoo, los sis tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab. Yam no yog dab tsi? Nws yog Vajtswv txoj kev siab loj. Thaum hais txog txoj kev siab loj, tej zaum koj yuav xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab, vim thaum hais txog koj cov me nyuam, koj yeej tsis cam los sis cav nrog lawv li, los sis koj xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab thaum hais txog koj niam koj txiv. Txawm koj yuav xav li cas los xij, tsuav koj muaj ib lub tswv yim paub txog lo lus “siab loj” thiab xav txog nws li yog ib lo lus zoo xwb, thiab tias qhov ua ib tug tib neeg siab loj mas yog qhov zoo heev li. Thaum koj ua siab loj, koj hwm koj tus kheej siab zog. Tab sis tsis muaj leej twg pom tau Vajtswv txoj kev siab loj rau hauv txhua yam, rau ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom, thiab hauv Nws tes hauj lwm. Vim li cas qhov no ho muaj li ntawd? Vim tib neeg siab nqaim dhau heev lawm! Vim li cas Kuv hais li ntawd? Noob neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj khoom. Tej zaum koj caum raws Vajtswv, tab sis koj yeej tsis pom los sis saib qhov Vajtswv pab cuam rau koj, hlub koj, thiab qhia pom txoj kev txhawj xeeb rau koj li cas ntawd muaj nqis. Yog li koj pom dab tsi? Koj pom koj cov txheeb ze thooj roj koom ntshav uas hlub koj los sis hlub koj kawg kiag li. Koj pom tej uas muaj txiaj ntsim rau koj cev nqaij daim tawv, koj saib xyuas cov tib neeg thiab tej uas koj hlub. Qhov no yog tib neeg qhov hu ua txoj kev siab loj. Cov tib neeg “siab loj” zoo li ntawd, txawm li cas los xij, yeej tsis txhawj xeeb txog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau lawv li. Qhov txawv rau Vajtswv qhov mas, tib neeg txoj kev siab loj rais los ua siab nqaim thiab ntxim ntxub. Txoj kev siab loj uas tib neeg ntseeg mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj tseeb, tsuas dub, tsis sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tsis muaj feem dab tsi rau Vajtswv li. Tib neeg txoj kev siab loj yog rau lawv tus kheej xwb, hos Vajtswv txoj kev siab loj mas yog ib qho tseem kev qhia tshwm txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws yog kiag qhov vim Vajtswv txoj kev siab loj es tib neeg thiaj li raug pab cuam rau tas li los ntawm Nws. Tej zaum lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog hnub no yuav tsis raug nej tob ua luaj twg thiab tsuas ncaw hau pom zoo xwb, tab sis thaum koj sim saib Vajtswv lub siab kom muaj nqis rau hauv nej lub siab, nej yuav pom qhov no yam tsis paub txog li: Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg, tej teeb meem, thiab tej khoom uas nej paub tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tsis yog Vajtswv txoj kev siab loj xwb thiaj li muaj tseeb thiab pom tseeb, vim tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub rau koj xwb thiaj li tsis muaj chaw kawg thiab tsis muaj chaw thuam. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, lwm tus qhov hu ua txoj kev siab loj ces yog cuav xwb, ntiav ntiav xwb, tsis muaj tiag; nws muaj ib lub hom phiaj, qee txoj kev npaj siab, muaj ib qho kev sib pauj, thiab tsis muaj cuab kav sawv khov thaum raug sim. Koj haj tseem muaj cuab kav hais tau tias nws qias neeg thiab ntxim ntxub.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau tiv dhau ntau hmo uas pw tsis tsaug zog rau tes hauj lwm ntawm noob neej. Txij puag saum qhov siab los rau qhov qis uas tob tshaj plaws, Nws tau nqis los rau lub ntuj tawg ntawm cov ciaj uas tib neeg nyob los nyob kom tag Nws lub sij hawm nrog tib neeg, Nws yeej tsis tau yws ib los txog tej yam ntxhov quav niab ntawm tib neeg hlo li, thiab Nws yeej tsis tau cem tib neeg rau lawv tej kev tsis mloog lus li, tab sis tiv txoj kev poob ntsej muag loj tshaj plaws thaum Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Vajtswv yuav ua cas nyob rau hauv ntuj tawg mas? Nws yuav ua cas siv txoj sia nyob tau rau hauv ntuj tawg mas? Tab sis vim yog ua rau tag nrho noob neej nkaus xwb, es kom tag nrho noob neej thiaj li nrhiav tau chaw so kom sai zog, Nws tau tiv kev poob ntsej muag thiab raug kev tsis ncaj ncees los rau hauv ntiaj teb, thiab nkag kiag mus rau hauv “ntuj tawg” thiab “Tub Tuag Teb,” mus rau tsov qhov chaw pw, mus cawm tib neeg. Tib neeg tseem ho zoo txaus yuav los tawm tsam Vajtswv tau li cas thiab mas? Lawv muaj laj thawj dab tsi yuav los yws txog Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav tsa tob hau ntsia Vajtswv mas? Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau daim av qias neeg ntawm tej kev phem, thiab yeej tsis tau hais tawm txog Nws tej kev tsis txaus siab li, los sis yws txog tib neeg li, tab sis tsuas yog ua twj ywm txais tej kev puas ntsoog[1] thiab tej kev caij tsuj ntawm tib neeg xwb. Nws yeej tsis tau ntaus rov qab rau tib neeg tej kev taij yam tsis muaj laj thawj li, Nws yeej tsis tau taij tej yam dab tsi tshaj tshaj ntawm tib neeg li, thiab Nws yeej tsis tau taij dab tsi ntawm tib neeg yam tsis muaj laj thawj li; Nws tsuas ua tag nrho tej hauj lwm uas tib neeg cheem tsum yam tsis yws ib los hlo li: kev qhia, kev qhuab qhia kom to taub, kev qhuab qhia kom coj zoo, kev tsim kho tej lus kom zoo, kev qhia kom nco qab, kev ntuas, kev nplij siab, kev txiav txim, thiab kev nthuav tawm. Theem twg ntawm Nws tej kauj ruam uas tsis yog ua rau tib neeg? Txawm hais tias Nws tau tshem tawm tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab txoj hmoo ntawm tib neeg lawm, los theem twg uas Vajtswv ua es tsis yog ua rau tib neeg txoj hmoo? Theem twg uas tsis yog ua rau qhov txiaj ntsim ntawm tib neeg txoj kev dim nyob? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua los tso kom tib neeg dim ntawm txoj kev txom nyem thiab ntawm txoj kev raug caij tsuj los ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas dub npaum nkaus li yav hmo ntuj? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua rau tig neeg qhov txiaj ntsim? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab, ua zoo nkaus li lub siab ntawm ib leej niam uas muaj txoj kev hlub? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab uas kub lug?

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv yeej txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau theem uas Nws ua Nws tes dej num rau hauv cov neeg lwj liam thiab coj tsis ncaj no, thiab kho kom pawg neeg no zoo tiav log. Vajtswv tsis yog los ua cev nqaij daim tawv los nyob thiab noj rau ntawm cov neeg, los saib xyuas cov neeg, thiab los muab yam uas tib neeg xav tau rau lawv xwb. Qhov tseem ceeb tshaj ces Nws ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim loj ntawm kev cawm dim thiab kev kov yeej cov neeg uas coj tsis ncaj no. Nws tau los rau hauv lub siab ntawm tus zaj loj liab ploog muab kev cawm rau cov neeg coj tsis ncaj no, yog li ntawd tej zaum txhua tus tib neeg yuav raug hloov thiab raug ua tus neeg tshiab. Qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus tsis yog qhov kev txom nyem uas Vajtswv yug los ua neeg thev taus nkaus xwb, tab sis tag nrho txhua yam ces Vajtswv tus Ntsujplig ntsib kev txaj muag loj tshaj plaws—Nws txo lub hwj chim thiab zais Nws Tus Kheej ntau heev yog li ntawd Nws thiaj dhau los ua ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv raug yug los ua ntej thiab muaj cev nqaij daim tawv yog li tib neeg thiaj pom tias Nws muaj txoj sia ua neeg nyob thiab muaj kev xav tau ib yam li kev ua neej. Qhov no yeej txaus ua pov thawj tau tias Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej lub hwj chim ntau kawg nkaus lawm. Vajtswv tus Ntsujplig yeej paub rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws tus Ntsujplig nyob siab heev thiab loj heev, tiam sis Nws tsuas coj ib yam li ib tug neeg dog dig xwb, coj li ib tug neeg xyuam xim, txhawm rau ua tes dej num ntawm Nws tus Ntsujplig. Rab peev xwm, kev nkag siab, kev txawj xav, kev ua tib neeg, thiab kev ua neej nyob ntawm nej txhua tus pom tias nej tsis tsim nyog kiag li los lees txais Vajtswv tes dej num zoo li no. Nej tsis tsim nyog kiag li uas cia Vajtswv los thev tej kev txom nyem zoo li no tam rau nej tus kheej qhov txiaj ntsig. Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws. Nws tseem ceeb heev, thiab tib neeg yeej qis tiag tiag li, tiam sis Nws tseem ua tes dej num rau lawv thiab. Nws tsis yog yug los ua neeg muab kev npaj rau tib neeg, hais lus rau tib neeg xwb, tab sis Nws tseem ua neej nyob nrog tib neeg thiab. Vajtswv txo lub hwj chim, ntxim hlub heev.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam Vajtswv ua mas muaj qab hau, tsis muaj ib yam dab tsi Nws es yuav khoob lug li, thiab Nws tau ntsib txhua yam los ntawm Nws Tus Kheej kiag. Vajtswv them tus nqi ntawm Nws tus kheej txoj kev paub ntawm kev txom nyem pauv ib lub hom phiaj rau tib neeg. Qhov no tsis yog tes dej num muaj qab hau lod? Tej zaum tej niam tej txiv them ib tug nqi kim kawg rau nkawd cov me nyuam, thiab qhov no sawv cev txog nkawd lub siab dawb paug. Qhov ua li no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog tus muaj siab dawb paug thiab ncaj ncees rau noob neej tshaj plaws. Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas yeej ncaj ncees; Nws ua li Nws hais, thiab yam twg Nws ua puav leej tiav. Txhua yam Nws ua rau noob neej mas yeej yog siab dawb paug xwb. Nws tsis lam hais lus tawm xwb; thaum Nws hais tias Nws yuav them ib tug nqi, Nws yeej them tus nqi tiag tiag li. Thaum Nws hais tias Nws yuav ris noob neej txoj kev txom nyem thiab tiv lawv txoj kev txom nyem, Nws yeej los ua neej nyob nrog lawv tiag, hnov thiab ntsib qhov kev txom nyem no kiag. Tom qab ntawd, txhua yam hauv lub qab ntuj khwb yuav lees paub tias txhua yam Vajtswv ua mas raug lawm thiab ncaj ncees, tias txhua yam Vajtswv ua mas muaj tseeb tiag: Qhov no yog ib qho pov thawj uas muaj zog. Ntxiv ntawd, noob neej yuav muaj ib txoj hau kev kawg zoo nkauj rau yav tom ntej, thiab txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Vajtswv; lawv yuav qhuas tias Vajtswv tej kev ua mas ua tawm los ntawm Nws txoj kev hlub rau noob neej. Vajtswv txo lub hwj chim hlo los nrog tib neeg nyob, zoo tam li ib tug neeg dog dig. Nws tsis yog lam ua tej yam dej num, hais qee lo lus xwb, ces ncaim mus lawm; tiam sis, Nws yeej los nyob nrog tib neeg kiag thiab ntsib kev mob ntawm lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum Nws tau ntsib qhov kev mob no tag lawm xwb Nws thiaj li yuav ncaim mus. Nov yog qhov Vajtswv tes dej num tseeb thiab muaj qab hau li cas; txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Nws vim qhov no, thiab lawv yuav pom Vajtswv qhov kev ncaj ncees rau tib neeg thiab Nws lub siab zoo. Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawm kev zoo nkauj thiab kev zoo tuaj yeem pom tau nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws kev yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv. Yam twg los xij uas Nws ua mas yeej muaj siab dawb paug; yam twg los xij uas Nws hais mas yeej muaj tiag thiab ncaj ncees. Rau txhua yam uas Nws npaj siab ua, Nws yeej ua tiag tiag li, thiab thaum them ib tug nqi, Nws yeej them tiag tiag li; Nws tsis yog lam hais lus tawm xwb. Vajtswv yog tib tug Vajtswv ncaj ncees; Vajtswv yog ib tug Vajtswv coj ncaj.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog kev ncaj ncees thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum koj los nkag siab txog Vajtswv qhov kev dawb huv lawm, ces koj thiaj li ntseeg Vajtswv tiag; thaum koj los nkag siab txog qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm paub lub ntsiab lus tiag ntawm lo lus “Vajtswv Tus Kheej, Tsis Xws Li Leej Twg.” Koj yuav tsis ua npau suav ntxiv lawm, xav tias muaj lwm txoj hau kev ntxiv dua li txoj kev no uas koj tuaj yeem xaiv taug tau, thiab koj yuav tsis kam ntxeev siab rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj lawm. Vim tias lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yog dawb huv, txhais tau tias tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj tuaj yeem taug tau txoj kev hauv lub neej mus rau txoj kev ncaj ncees ntawm txoj kev kaj; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li paub lub ntsiab ntawm lub neej; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj nyob tau muaj kev ua neeg thiab muaj thiab paub qhov tseeb ob yam tib si. Tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li tau lub neej los ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj tuaj yeem pab koj zam kev phem thiab cawm koj tawm ntawm kev raug tsim txom thiab kev tswj hwm ntawm Ntxwgnyoog. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav. Vim tias tsis muaj ib yam kev tsim los sis tsis yog kev tsim muaj qhov zoo ib yam li Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam twg muaj peev xwm cawm tau koj los sis coj koj kev. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Kev puas ntsoog” yog siv los qhia tshwm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus.

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “nws yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau.”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “thiab kuj yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau kom chim (thiab tsis zam qhov ua kom chim).”

Qhov Dhau Los: 1. Yuav ua li cas thiaj paub Vajtswv tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm

Ntxiv Mus: 3. Vajtswv ua kom Nws tus moj yam ncaj ncees tshwm sim rau noob neej li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No