45. Kev Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag

Sau los ntawm Yoomxev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Xav paub meej txog qhov tseeb, ib tug neeg yuav tsum tig txhua yam mus rau lub neej tiag. Yog tias, hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, cov tib neeg tsis muaj peev xwm paub tau lawv tus kheej los ntawm kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua neej tau raws li tib neeg lub neej tiag, ces lawv yuav ua tsis tiav. Cov neeg uas tsis mloog lus rau Vajtswv yog tag nrho cov neeg uas tsis muaj peev xwm paub zoo txog kev ua neej tiag. Lawv tag nrho yog cov neeg uas hais tib neeg hom lus, tab sis ua lub neej zoo li dab. Lawv tag nrho yog cov neeg hais qhov muaj tseeb, tab sis ua lub neej tsis mus raws li cov lus qhuab qhia kev ntseeg. Cov neeg no tsis muaj peev xwm ua lub neej mus raws li qhov tseeb ntawm lub neej tiag ib yam li cov neeg uas ntseeg Vajtswv, tab sis yog cov neeg ntxub thiab tsis kam txais los ntawm Nws. Koj yuav tsum tau xyaum ua koj txoj kev paub zoo txog kev ua neej tiag, paub koj tus kheej qhov tsis muaj txaus, kev tsis mloog lus, thiab kev tsis quav ntsej txog, thiab paub koj qhov txawv dua ntawm tib neeg thiab qhov tsis muaj zog. Qhov ntawd, koj txoj kev txawj ntse yuav raug muab xyaw nrog ua ke rau hauv koj tej teeb meem muaj tseeb thiab nyuaj. Tsuas yog hom kev txawj ntse zoo li no xwb thiaj muaj tseeb thiab muaj peev xwm ua rau koj nkag siab koj tus kheej qhov teeb meem thiab muaj kev hloov tus moj yam tau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag). “Hauv txoj kev caum kev to taub lub neej txoj sia, mas yus yuav tsum saib yus tus kheej cov lus thiab tej dej num, tej kev xav thiab tej tswv yim kom meej nrog rau txhua yam uas yus tau ntsib hauv yus lub neej txhua hnub, thiab to taub yus tus kheej tus yam ntxwv; ntxiv rau qhov ntawd, yus yuav tsum muab tej ntawd tshawb xyuas piv rau qhov tseeb, nrhiav qhov tseeb, kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm cov kev tseeb uas yus to taub. Thaum lub sij hawm uas to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yus yuav tsum to taub yus tus kheej tus yam ntxwv, thiab los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los thov Nws thiab thov Nws tas li. Yus kuj yuav tsum qhib siab lug sib qhia nrog cov kwv tij thiab cov muam tas li thiab, nrhiav kev to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab nrhiav qhov tseeb tus qauv. Thaum kawg, yus thiaj li yuav los paub tias tus moj yam uas yus nthuav tawm hauv lub neej txhua txhua hnub ntawd yog tus zoo li cas, seb Vajtswv puas yuav muaj kev xyiv fab rau tus moj yam ntawd los sis tsis muaj, seb txoj kev uas yus xyaum ua ntawd yog los sis tsis yog, seb yus puas tau muab tus yam ntxwv uas nyob rau hauv yus tus kheej los ntawm txoj kev saib yus tus kheej kom meej ntawd tshawb xyuas piv rau Vajtswv cov lus los sis tsis tau, seb lawv puas tau tshawb xyuas kom zoo los sis tsis tau, seb lawv puas ua raws li Vajtswv cov lus los sis tsis ua, thiab seb yus puas ua tiav ib yam dab tsi tiag tiag los sis ua tsis tiav thiab seb puas muaj ib txoj kev to taub zoo txog tus yam ntxwv uas ua raws li Vajtswv cov lus los sis tsis muaj. Thaum koj pheej ua neej nyob rau hauv cov yam ntxwv no, nyob rau hauv cwj pwm no, koj yuav maj mam los muaj ib txoj kev nkag siab txog qee qhov tseeb thiab txog koj tus yam ntxwv uas tseem ceeb(“Kev Paub Yus Tus Moj Yam Yog Lub Hauv Paus ntawm Kev Hloov Nws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia peb txog txoj kev los mus to taub lub neej txoj sia, uas yog los tshuaj xyuas peb txhua txoj kev xav thiab kev ua txhua yam uas tshwm sim hauv lub neej tiag, thiab tom qab ntawd kom tuav tej ntawd khov kho tiv thaiv tej kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus, kom peb thim xav txog thiab paub peb tej moj yam qias vuab tsuab thiab nrhiav qhov tseeb los mus daws tej ntawd. Tib txoj kev no nkaus xwb thiaj li yuav los mus paub peb tus kheej thiab to taub txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus tiag tiag.

Rau lub hli dhau los Tus Kwv Tij Tsheej tau qhia nws tej kev ntsib kev pom rau ntawm ib lub rooj sib sau ua ke. Thaum nws hais tag lawm, kuv xav hais tias nws txhob txwm ua rau hauv nws tes dej num thiab tau tawm tsam cov hauv paus ntsiab lus lawm, yog li ntawd nws thiaj li raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas. Nws tsuas siv qee qhov kev tswj yus tus kheej kom tsis muaj qhov hle ub hle no xwb, thiab kom saib zoo li nws zwm rau lawm xwb. Tiam sis yog vim li cas nws thiaj li txhob txwm ua rau hauv nws txoj hauj lwm, tej moj yam qias vuab tsuab tau tswj nws yog dab tsi los sis lub hauv paus cag uas ua rau muaj qhov noyog dab tsi, nws tsis tau thim xav txog los sis sim kom los nkag siab tej no, thiab nws tsis tau nrhiav qhov tseeb los mus daws tej ntawd li. Nws qhov kev mloog hais mas nws tsuas lam tuav raws li tej kev kev cai xwb. Tsis tuaj yeem hu tau tias yog kev zwm rau tiag. Kuv xav tias, “Kuv puas yuav tsum tau hais qhov ua tsis tau zoo no rau nws?” Tiam sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Tus Kwv Tij Tsheej twb yog ib tug ntseeg los tau ntev dua kuv, thiab nws txoj kev nkag siab thiab kev ntsib kev pom ntau tshaj kuv lawm. Yog tias kuv tawm lus taw qhia rau nws, kuv puas yuav zoo li tus me nyuam yaus uas sim tham lus li neeg loj? Qhov ntawd puas ua rau kuv zoo li neeg khav theeb? Qhov zoo dua mas kuv tsis txhob hais ib yam dab tsi li.” Thaum nws qhov kev sib qhia tag lawm, nws tau kom peb hais txog qhov uas peb pom tias nws ua tsis tau zoo. Kuv xav hais tawm nws qhov teeb meem, tiam sis kuv hais tsis tau. Kuv xav hais tias, “Nws laus dua kuv ntau lawm. Yog tias kuv hais tias nws tsis tau zwm rau tiag tiag thiab tias nws tsuas lam sib qhia raws li tej kev cai xwb, nws yuav poob ntsej muag loj heev thiab kuv yuav ua kom nws teb nyuaj. Yog tias nws tsis lees txais yuav qhov kuv hais thiab hais tias kuv khav theeb dhau lawm thiab twb tsis muaj kev paub li, ces ntshe kuv yuav txaj muag heev. Kuv tsis paub nws tiag tiag, yog li tsis tsim nyog ua rau nws kom hais phem rau kuv.” Kuv ua xyem xyav ntev loo, thiab tom qab ntawd kuv txawm hais tias, “Koj muaj ib txoj kev ntsib kev pom zoo heev thiab qee yam kev nkag siab uas muaj qab hau.”

Tom qab hais qhov no tag lawm ua rau kuv tsis kaj siab li. Kuv yeej pom nws tej teeb meem meej heev tiam sis tsis hais ib lo lus txog tej teeb meem ntawd hlo li. Tiam sis, kuv tsuas hais qee yam zoo xwb uas tau tawm tsam kuv lub siab lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi uas hais los ntawm lub siab dawb paug los sis ncaj ncees txog qhov ntawd li. Ces tom qab ntawd kuv tau xav txog qhov uas peb ib txwm tham txog thaum lub sij hawm peb tuaj sib sau ua ke rau thaum sij hawm ntawd tias: Peb yuav tau thim xav txog thiab paub peb tus kheej txhua hnub, kom pom tias peb tau qhia dag los sis qhia tsis zoo rau qhov tseeb pes tsawg zaus lawm, muaj pes tsawg yam uas peb tau hais txhawb peb tus kheej tej hom phiaj, thiab yam dab tsi uas peb tau hais los sis tau ua uas tawm tsam qhov tseeb lawm. Kuv tau ras dheev tias kuv ua tsis tau ib yam dab tsi li tiam sis tsuas dag Tus Kwv Tij Tsheej xwb. Kuv paub tias Vajtswv txhawb nqa peb zaum tas zaum thiab kom coj ncaj, kom hais lus ncaj qha li cas li ntawd, hais tej yam raws li qhov muaj. Thiab tiam sis, kuv yeej tseem tsis muaj peev xwm los mus xyaum ua raws li lub hauv paus ntawm tej kev cheem tsum no li. Thaum txog qhov no, ua rau kuv pib chim siab. Kuv plam sij hawm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov kom Nws pab coj kuv kev los mus paub kuv tus kheej. Ces tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Nej txhua tus muaj kev kawm ntawv tiav zoo. Nej txhua tus mob siab kom raug tsim kho kom zoo thiab to taub hauv nej cov lus hais, nrog rau tus xeeb ceem uas nej hais lus: Nej paub cai, thiab tau kawm paub txog qhov txhob ua puas tsuaj-rau yus tus kheej thiab saib taus lwm tus neeg. Hauv nej cov lus thiab cov kev ua, nej cia chaw rau tib neeg los coj txawv. Nej ua txhua yam kom nej tuaj yeem ua rau tib neeg muaj kev kaj siab. Nej tsis qhia tshwm lawv qhov poob siab los sis qhov ua tsis tau zoo, thiab nej yeej tsis sim ua kom lawv raug mob los sis ua kom lawv txaj muag li. Qhov zoo li no yog lub hauv paus ntsiab lus los ntawm kev coj ua ntawm cov tib neeg feem ntau. Thiab hom hauv paus ntsiab lus no yog dab dab tsi? Nws yog kev lom txwm ua, nkag siab tau nyuaj, txawj dag, thiab siab phem. Yam uas zais rau sab tom qab ntawm tib neeg lub ntsej muag luag ntxhi yog muaj qhov lim hiam, siab phem, thiab tej yam ntxim ntxub ntau heev. Piv txwv li, thaum sib txuas lus nrog lwm tus neeg, ib txhia tib neeg, kiag thaum lawv pom tias lwm tus neeg muaj ib qho meej mom me me lawm, yuav pib hais lus tau ntog zoo, zoo mloog, hais tej lus qhuas uas ua rau lwm tus neeg hnov tias kaj siab. Tab sis qhov ntawd puas yog yam uas lawv tab tom xav tiag mas? Qhov tseeb tiag lawv feem ntau yeej muaj lub siab khaws cia twj ywm thiab zais npog tej kev ua. Cov tib neeg zoo li no muaj qhov tsaus ntuj nyob rau hauv lawv lub siab thiab ntxim ntxub tshaj. Txoj hau kev uas cov tib neeg zoo li no coj rau hauv lawv tus kheej lub neej txoj sia yog kev ntxub thiab kev tsis nyiam kiag li xwb(“Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm tus yam ntxwv uas yog nkaus li kuv kiag ntag. Kuv cov lus mas tsis ncaj ib qho me me kiag li, tiam sis tseem txawj dag yam tsis txaus ntseeg thiab. Kuv tau hais lus ua dog ua dig kom tsis txhob ua rau mob tib neeg, thiab kuv ib txwm hais yam zoo xwb. Saib sab nraud mas zoo li kuv tab tom xav txog lwm tus, tiam sis kuv tej kev xav tiag yog xav kom lwm tus hais lus zoo rau kuv kom tiv thaiv kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom. Thaum mloog nws tej kev ntsib kev pom tag lawm, kuv paub zoo tias Tus Kwv Tsheej tau tuav tej kev cai nruj dhau lawm, thiab kuv paub tias qhov no yeej pab tsistau nws txoj kev to taub txog lub neej txoj sia. Tiam sis kuv xav tias kev hais qhov no yuav ua rau nws txaj muag thiab yuav ua rau nws hais phem rau kuv, yog li ntawd kuv thiaj li pheej kaw kuv lub qhov ncauj. Tab txawm thaum nws hais kom peb tawm lus taw qhia los xij, kuv yeej tseem tsis hais ncaj qha. Tiam sis kuv tsuas qhuas puab qab tshob thiab ntxias dag nws xwb. Kuv yog ib tug neeg txawj ntxias thiab txawj dag heev! Tus Kwv Tij Tsheej tau hais kom peb qhia tawm qhov nws ua txhaum vim nws xav paub yam uas nws qhov paub tsis txaus thiab ua tsis tau zoo, tiam sis tsis yog kuv ua tsis tau kuv lub luag hauj lwm los mus pab nws xwb, kuv kuj tseem tau qhuas nws los mus dag nws thiab. Tsuas yog tom qab ntawd xwb kuv thiaj li ras dheev tau tias kuv hais lus zoo thiab paub tab kawg, thiab tsis muaj leej twg tau ua txhaum rau, tiam sis thaum ntsib ib qho teeb meem lawm ces kuv ho tsis xyaum ua qhov tseeb. Qhov ntawd tsis yog coj li ib tug tib neeg zoo tiag tiag li, tiam sis coj li ib tug neeg txawj ntxias thiab txawj dag heev xwb. Kuv keev xav tias kuv tseem hluas thiab tsis muaj kev ntsib kev pom, tias kuv tsis paub tej kev ua neej hauv ntiaj teb. Tsuas yog thaum tau qhia tshwm qhov muaj tseeb tiag lawm xwb kuv thiaj li pom tias kuv yog ib tug neeg txawj dag ntxias tshaj plaws, ces kuv mam pib ntxub kuv tus kheej. Kuv ces tsis xav ua tus neeg txawj dag thiab coj tsis ncaj mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv thiaj li tau thov Vajtswv, txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab, los mus qhia qhov tseeb thiab ua ib tug neeg uas coj ncaj raws li Nws cheem tsum.

Kuv tau npaj los mus sau tej teeb meem uas kuv pom nyob rau hauv Tus Kwv Tij Tsheej thiab xa tej teeb meem ntawd mus rau nws, tiam sis thaum kuv sau kuv txawm ua xyem xyav dua lawm thiab. Kuv txhawj tias tsam kuv tsis txawj hais lus kom tsim nyog, tias tsam tsis haum zoo nrog nws, thiab tias tsam nws yuav xav tias kuv tau faib cais. Tshuav dab tsi ntxiv thiab, vim kuv tsis tau hais tej teeb meem thaum lub sij hawm ntawd, yog tias ziag no kuv muab tej ntawd hais tawm, nws puas yuav xav tias kuv mas hais meem txom ua luaj? Kuv xav hais tias, “Tej zaum kuv yuav tsum tsis hais ib yam dab tsi li rau zaum no,” “tiam sis mam li hais tawm rau lwm zaus.” Tiam sis qhov kev xav ntawd ua rau kuv chim siab ntxiv. Vajtswv tsis tau npaj qhov xwm txheej no los mus ua kom kuv nkag siab kuv tus kheej xwb, thiab tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd lawm. Nws cia siab ntsoov tias kuv yuav lees txais Nws cov lus thiab muab cov lus ntawd coj los xyaum ua. Yog tias kuv cia li tso tseg thiab tso tej ntawd tseg, qhov ntawd tsis yog coj tsis ncaj rau Vajtswv lod? Kuv tau taij thov Vajtswv dua, hais tias, “Kuv yuav tsis txhawj txog Tus Kwv Tij Tsheej qhov kev muab hlob mus ntxiv lawm, los sis xav txog qhov uas lwm tus yuav xav txog kuv. Vajtswv thov coj kuv kev mus xyaum ua qhov tseeb.” Tom qab ntawd, kuv xav txog Tus Kwv Tij Tsheej txoj kev ntsib kev pom thiab pom qee yam uas ntsig txog Vajtswv cov lus. Kuv tau sau tej teeb meem uas kuv pom thiab sau me ntsis txog kuv tus kheej txoj kev nkag siab thiab muab tej ntawd xa mus rau Tus Kwv Tij Tsheej lawm. Ua rau kuv kaj siab ntau tuaj thaum kuv xyaum ua li ntawd lawm. Hnub tom qab kuv tau txais lus teb los ntawm Tus Kwv Tij Tsheej. Nws hais tias thaum nws nyeem kuv tsab ntawv mas raug nws siab heev, thiab tsab ntawv uas sau mus rau nws ntawd hais txog nws tej teeb meem yog los ntawm Vajtswv txoj kev hlub los. Nws ras dheev tias nws tsis tau tsi ntsees rau kev nrhiav qhov tseeb thaum muaj tej xwm txheej tshwm sim, thiab tias thaum nws raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, nws cia li ua dog ua dig kom dhau tej ntawd nkaus xwb. Nws sau hais tias nws mas yeej npaj txhij los mus kho qhov ua txhaum hauv txoj kev uas nws tau ntsib tau pom dhau los. Thaum kuv nyeem nws tsab ntawv teb tag lawm, mas raug kuv siab heev. Kuv xav tias kuv tsis tas yuav txhawj xeeb heev txog kuv tej kev sib txuas lus nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv yuav tsum muaj qhov txhawb uas xav yog los mus taw qhia qhov teeb meem, thiab tom qab ntawd lawv yuav txaus siab hlo los mus lees txais yuav qhov ntawd. Tag nrho kuv tej kev txhawj xeeb yog kuv txoj kev xav hauv nruab siab, thiab kuv tswj tau kuv tus moj yam qias vuab tsuab qias vuab tsuab lawm. Kuv kuj tau los nkag siab tias tej kev sib raug zoo hauv pawg ntseeg tsis yog vam khom rau ntawm tej tswv yim rau kev ua neej los sis tej tswv yim txawj dag, tiam sis raug tsim los ntawm kev muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ib leeg muaj kev coj ncaj rau ib leeg.

Tiam sis kuv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev lawm thiab kuv tus moj yam qias vuab tsuab mas raug cog tob heev dhau lawm uas ua rau kuv lub meej mom thiab tej kev ntshaw raug hawv, ces ua rau kuv los mus xyaum ua qhov tseeb nyuaj.

Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pom tias ib tug niam hluas keev nyeem tej dab neeg saum haub cua. Kuv lub siab txawm pib dhia pig poog thiab kuv xav hais tias, “Feem ntau ntawm tej dab neeg saum huab cua no mas tsuas yog tib neeg sau los xwb. Yog hais tias nws pheej xav tej no puv npo, nws yuav tsis xav los mus nyeem Vajtswv cov lus los sis ua nws tes dej num. Ces, nws yuav plam Vajntsujplig txoj hauj lwm, thiab qhov ntawd yuav yog ib qho kev plam uas loj tshaj hauv nws lub neej txoj sia. Kuv yuav tsum hais qhov teeb meem no nrog nws.” Tiam sis thaum kuv yuav tsa ncauj hais, kuv ua xyem xyav hais tias: “Nws puas yuav raug rho tawm thiab xav hais tias kuv los cuam tshuam qhov uas kuv tsis muaj feem xyuam ua dab tsi? Yog tias nws tsis lees txais yuav qhov kuv hais, ces ntshe yuav laj sib ntsia txhua hnub. Tej zaum kuv yuav tsum tau hais qhia rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg ces cia tus thawj coj ntawd mam li sib qhia txog qhov ntawd nrog nws xwb.” Tiam sis kuv paub tias txoj kev xav no tsis yog lawm. Kuv muaj kev lav ris los mus sib qhia nrog nws txog qhov ntawd vim kuv yog tus uas pom qhov ntawd. Kuv yuav tsum txhob cia lwm tus los daws qhov teeb meem nyuaj no. Tom qab ntawd kuv tau xav txog tias yuav hais qhov teeb meem ntawd nrog nws ob peb zaug lawm, tiam sis txhua zaus kuv hais tsis tawm li, thiab kuv tsis paub xyov yuav pib qhov twg tuaj. Ua li no ib hnub dhau ib hnub mus txog ntua hnub uas tus thawj coj hauv pawg ntseeg nug kuv txog tus niam hluas ntawd tus yam ntxwv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb kuv thiaj li qhia qhov no rau tus thawj coj. Ua rau kuv ceeb, tus thawj coj ntawd hais tias nws tseem muaj lwm yam hauj lwm yog li nws thiaj li hais kom kuv mus sib qhia nrog tus niam hluas ntawd. Kuv ras dheev tias Vajtswv npaj qhov xwm txheej no rau kuv seb kuv puas tso tau kuv cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua qhov tseeb. Ua rau kuv xav txog qhov ntawd tsis kaj siab los tau ib ntus. Tshwj xeeb yog thaum kuv pom tus niam hluas ntawd, kuv cia li yoob tsis pom qab nrog nws tham li lawm. Kuv tsis tau qhia nws txog txoj kev hlub los sis ua lub luag hauj lwm, ces kuv thiaj li txom nyem siab ntsws. Kuv paub zoo heev txog tej kev phom sij ntawm qhov pheej tas zog xav rau tej dab neeg saum hub cua ntawd. Tus dab phem Ntxwgnyoog siv tej kev lim hiam no los ntxias dag thiab ua lwj liam rau tib neeg, los mus tswj lawv tej kev xav thiab ua kom lawv txav deb ntawm Vajtswv, kom lawv thiaj li puas tsuaj thiab qaug zog zuj zus, kom mus txog thaum kawg uas lawv mag nqos. Kuv yeej tsis tau xav ib qho me me tias tus niam hluas ntawd lub neej txoj sia yuav puas tsuaj ua luaj no, los sis xav tsis txog tias qhov nws tau ua tsis zoo rau hauv nws tes dej num yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj tshaj rau pawg ntseeg txoj hauj lwm li. Kuv thiaj li ntshai tsis kam muab qhov ntawd coj los hais tawm thiab ntshai tsam ua txhaum rau nws, thiab tsuas lam hais saum daim plhaub xwb kom tuav tau wb txoj kev sib raug zoo. Kuv mas coj siab nqaim thiab ntxim ntxub tshaj.

Ces tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Tib neeg coob leej ntau tus ntseeg tias kev ua ib tug neeg zoo mas yooj yim xwb, thiab tsuas cheem tsum hais lus kom tsawg thiab ua kom ntau, kev muaj lub siab zoo, thiab tsis lom txwm ua lub siab phem dab tsi. Lawv ntseeg tias qhov no yuav ua rau lawv ruaj siab tau tias lawv yuav ua tau zoo rau ntawm txhua qhov uas lawv mus, tias cov tib neeg yuav nyiam lawv, thiab tias nws yeej zoo txaus rau qhov ua tau ib tug neeg zoo li no lawm. Lawv tseem mus txog qhov uas tsis xav caum raws qhov tseeb; lawv yeej txaus siab ua neeg zoo lawm. Lawv xav tias qhov teeb meem ntawm kev caum raws qhov tseeb thiab kev ua Vajtswv tes dej num yog yam nyuaj kawg li thiab; nws cheem tsum kev to taub ntau qhov tseeb, lawv xav, thiab leej twg thiaj li tuaj yeem ua qhov ntawd tau tiav hlo? Lawv tsuas xav siv txoj kev yooj yim dua xwb—kev ua neeg zoo thiab kev ua lawv tej dej num—thiab xav tias qhov ntawd yeej txaus lawm. Qib dej num no puas tsim nyog txhawb? Kev ua ib tug neeg zoo puas yooj yim tiag tiag mas? Nej yuav pom ntau cov tib neeg zoo nyob sab nraud tham lus tau yam zoo ntxim hwm kawg nkaus, thiab saib sab nraud mas zoo li yeej tsis tau ua tej yam phem li, hauv qhov tob tob ces lawv yog neeg txawj dag thiab nkag siab tau nyuaj. Tshwj xeeb mas, lawv tuaj yeem pom tias cua nplawm mus rau sab twg, thiab lawv hais lus tau ntog zoo thiab lawv tej lus hais haub ntxias tau tob. Raws li Kuv pom mas, ib tug ‘neeg zoo’ li tus no yog ib tug neeg cuav, ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem; ib tug neeg zoo li no tsuas ua txuj kom zoo li yog ib tug neeg zoo xwb. Txhua tus neeg uas tuav rau ib txoj kev zoo siab mas ntxim ntshai tshaj plaws. Lawv tsis lam sim ua kom txhaum rau leej twg li, lawv yog cov tib neeg-muaj kev zoo siab lom zem, lawv mus nrog ntau yam tau, thiab tsis muaj leej twg nkag siab tau lawv li. Ib tug neeg zoo li ntawd ces yog kiag ib tug Ntxwgnyoog uas tseem muaj txoj sia nyob ntag!(“Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau chob kiag los rau hauv kuv lub siab thaum kuv pom tias kuv yog ib tug neeg “txaus siab” uas ib txwm coj nyob nruab nrab, tsis ua txhaum rau leej twg, thiab ib txwm tsis muab leej twg tej teeb meem coj los hais tawm, raws nraim li Vajtswv cov lus uas tau nthuav tawm ntag. Yog tias kuv yeej keev hais ib yam dab tsi, kuv yuav tsum xav tias tus uas kuv tab tom tham txog ntawd yog leej twg thiab qhov xwm txheej ntawd yog dab tsi. Kuv yeej ib txwm tsis ua rau tu kev phooj ywg los sis tsis nrhiav kev txhaum rau ib tug twg li. Kuv tau pom tias tus niam hluas no muaj ib qho teeb meem thiab kuv xav qhia qhov teeb meem rau nws, tiam sis thaum uas kuv xav hais tias yuav ua txhaum rau nws, ces kuv cia li zam zaum tas zaum thiab dua lawm, tiag tiag mas yuav tau muab qhov teeb meem nyuaj no qhia rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Kuv ras dheev tias kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej nkaus xwb, tias kuv yeej ib txwm tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav ua txhaum rau ib tug twg li, thiab tias kuv tsis xav kom kuv tus kheej tej kev ntshaw raug puas tsuaj rau ib txoj kev twg li. Qhov ntawd yog qhov uas kuv tau coj rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Qee zaus thaum kuv pom tias qee tus neeg muaj tus yam ntxwv phem los sis nthuav tawm txoj kev qias vuab tsuab, kuv cia li qi kuv lub qhov muag rau tej ntawd, tsis hais txog tej ntawd los sis sib qhia txog tej ntawd li. Nyob rau sab nraud daim tawv, pom kuv cojzoo rau txhua tus. Saib zoo li kuv txawj xav heev. Tiam sis txhua yam puav leej cuav, puav leej lam ua txuj xwb. Kuv tau zais kuv qhov tseeb, cov lus zoo, tsuas ua qhov zoo los npog ntsej muag xwb. Kuv yog ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem! Kuv yeej ntxias dag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tso plhuav kev li lawm tiam sis tseem xav kom lawv xav qhov zoo zoo txog kuv thiab. Kuv mas tsis txaj muag kiag li! Kuv tau pom tias kuv tsis muaj nqis dab tsi kiag tiam sis tsuas yog ib tug neeg dag ntxias thiab txawj dag, thiab yog ib tug neeg cuav xwb.

Ces tom qab ntawd kuv tau nyeem qee nqe ntxiv ntawm Vajtswv cov lus tias: “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Cov lus no tau ua rau kuv nkag siab qee yam txog lub hauv paus uas ua rau muaj ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam, qhov tseem ceeb yog vim Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab cov kuab lom tau nkag los rau hauv kuv tob heev lawm. Kev raug kuab lom los ntawm tej yam zoo li no xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo” thiab “Hais lus zoo ces haum lwm tus tej kev xav thiab laj thawj, hos hais qhov tseeb ces ua rau lwm tus chim,” Kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom xwb. Kuv xav kom lwm tus hais lus zoo txog kuv txhua yam uas kuv tau ua thiab kuv cia li rhais los xav rau yus tus kheej, txawj ntxias, thiab txawj dag heev. Txij thaum kuv tseem me, kuv niam thiab kuv txiv ib txwm qhia kom kuv mloog ntau dua qhov kuv hais, thiab tias yim hais lus tsawg, mas yim zoo dua. Nkawv qhia kuv kom tsis txhob hais lus ncaj qha rau lwm tus tsam lawv tsis nyiam tej lus ntawd. Kuv tau ua neej nyob nrog cov tswv yim phem no thiab yeej tsis tshua hais lwm tus tib neeg qhib siab lug thiab ncaj ncees. Tab txawm hais rau kuv tus phooj ywg zoo tshaj plaws los xij kuv yeej tsis tshua hais tawm los mus taw qhia lawv tej kev txhaum, ntshai tsam ua rau lawv tsis zoo siab txog tej ntawd thiab ua rau kuv rhuav tshem lawv tus yam ntxwv. Tiam sis, kuv ho nyiam ua raws li qhov lawv xav thiab qhuas puab lawv qab tshob dua, tiam sis nws puav leej yog kev dag, puav leej yog kev ntxias dag! Kuv ras dheev tias kev ua neej nrog tej tswv yim phem rau lub neej txoj sia no tsuas ua rau kuv ua tus neeg cuav, txawj dag, xav rau yus tus kheej, thiab qias neeg yam tsis txaus ntseeg xwb. Kuv tsuas xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb thiab tsis xav txog lwm tus kiag li. Kuv tsis ua lub siab dawb paug rau tib neeg thiab tsis muaj kev hlub rau lawv li. Tus neeg uas zoo li kuv pab tsis tau los sis tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau ib tug twg kiag li, thiab tsis tsim nyog txav los ze. Kuv tau pom tias tej tswv yim phem no mas ruam tshaj thiab pom tias yeej yuav tsum tsis muab tej tswv yim no coj los ua kev cob qhia. Kuv pom tias kev ua neej nrog tej tswv yim phem rau kev lub neej txoj sia no tsuas ua rau peb qias vuab tsuab ntxiv, thiab tsis muaj kev ua neeg ntau ntxiv xwb. Kuv xav txog txhua zaus uas kuv pom ib qho teeb meem thiab kuv tsis hais dab tsi li, kuv mloog zoo li kuv muaj kev txhaum tom qab ntawd, thiab zoo li muaj ib lub pob zeb nyob rawv hauv kuv lub siab uas kuv tshem tsis tau nws tawm li. Kuv mloog zoo li kuv paub qhov tseeb tiam sis tsis tuaj yeem muab qhov ntawd coj los xyaum ua. Kuv keev yog ib tug neeg tais caus, tsis muaj lub meej mom los sis kev ncaj ncees. Thaum kuv muaj hnub nyoog lawm, kuv yeej tseem ua tsis tau ib tug neeg zoo, thiab tsis paub cov hauv paus ntsiab lus rau tib neeg tej kev sib coj sib qhia. Tiam sis, kuv ho ua raws li cov tswv yim rau kev ua neej uas Ntxwgnyoog tau qhia thiab hais tawm. Thaum sij hawm ntawd kuv ntxub kuv tus kheej nyob tiag tiag. Kuv tsis xav ua neej nrog tej tswv yim phem no mus ntxiv lawm. Kuv ces tsuas xav ua thiab coj kuv tus kheej kom haum raws li Vajtswv cov lus lawm xwb.

Ces tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Yam uas xyaum ua raws tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees yog dab tsi? Ntawd yog koj lub siab yuav tsum qhib rau Vajtswv. Kuv txhais li cas rau qhov ‘qhib’? Nws txhais tias ua kom Vajtswv pom tshab plaws rau ntawm txhua yam uas koj xav, dab tsi yog koj tej kev xav, thiab dab tsi tswj koj. Yam uas koj hais yog yam uas nyob hauv koj lub siab, yeej tsis muaj ib qho me me sib txawv thiab yeej tsis muaj ib qho npog zais, yeej tsis muaj ib sab tsaus, yeej tsis ua rau lwm tus yuav tau kwv yees los sis nrhiav kom tob ntxiv los ntawm kev nug covlus nug ntxiv, thiab koj tsis tas yuav tau tsoo tej nroj tsuag, tab sis, tsuas hais txog yam koj xav xwb, txhob muaj lwm txoj kev xav lawm. Qhov no txhais tau tias koj lub siab qhib lug lawm. Tej thaum koj qhov kev coj ncaj nraim yuav ua rau lwm tus mob thiab ua rau lawv tsis txaus siab. Txawm li cas los xij, puas muaj leej twg hais tias, ‘Koj hais tej lus ncaj ncees li no lawm thiab koj ua rau kuv mob tiag tiag; kuv tsis tuaj yeem lees txais koj qhov kev ncaj ncees’? Tsis muaj; yeej tsis muaj leej twg yuav hais li. Txawm tias qee zaus koj yuav hais tej lus ua rau tib neeg mob los xij, yog koj tuaj yeem qhib siab lug rau lawv thiab thov txim, lees tias koj tau hais lawm yam tsis muajkev thoob tsib thiab xav tsis txog lawv qaug zog, lawv yuav pom koj tsis muaj tej kev xav nyaum, tias koj yog ib tug neeg ncaj ncees, thiab tias koj tsis tshua quaj ntsej heev txog txoj hau kev uas koj hais thiab tsuas hais ncaij nraim tiag tiag xwb; tsis muaj leej twg yuav tawm tsam qhov no rau koj. … Yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees yog yuav tsum qhib koj lub siab lug rau Vajtswv. Tom qab ntawd, koj thiaj tuaj yeem kawm kom paub txog kev qhib siab lug rau lwm cov tib neeg, yuav hais lus kom tau ncaj ncees thiab muaj tseeb tiag, tsuas hais yam uas muaj nyob rau hauv koj lub siab xwb, yuav yog ib tug neeg muaj meej mom, ncaj ncees, thiab coj tus xeeb ceem zoo, thiab txhob hais tej lus iab liam los sis tej lus cuav los sis siv cov lus ua txuj los sis txawj ntxias rau lwm tus neeg(“Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, mas raug kuv lub siab heev. Kuv mloog zoo li tias Vajtswv txhais tes tau tuav kuv los mus qhia kuv coj kuv tus kheej kom zoo thooj li ib tug tib neeg. Kom ua ib tug neeg coj ncaj, kom hais lus thiab ua nrog kev coj ncaj, kom qhib kuv lub siab lug rau Vajtswv, kom qhib siab lug rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab kom txhob siv cov tswv yim phem los sis siv kev dag ntxias lawm—kev ua neej li no yeej tsis sab li. Kuv tau hais tawm tus niam hluas ntawd qhov teeb meem nrog nws tom qab ntawd thiab qhia nws txog cov kev phom sij los ntawm tej dab neeg saum huab cua. Thaum xub thawj, saib zoo li nws tsis tshua zoo siab kiag, thiab hnyav siab me ntsis. Tiam sis vim qhov kev hais tawm thiab sib qhia nrog nws, nws thiaj li tau ras dheev tias nws muaj ib tug yam ntxwv uas phom sij lawm. Nws tau hais tias nws yuav tsis nyeem tej dab neeg saum huab cua ntxiv lawm thiab yuav rau siab ntso ua nws tes dej num lawm xwb. Thaun hnov nws hais li no lawm, thaum kawg thiaj li ua rau kuv ua taus pa tuaj, tiam sis kuv kuj cem tau kuv tus kheej thiab. Yog tias kuv hais ntxov me ntsis ces ntshe twb kho tau nws tus yam ntxwv thaum ntxov lawm. Nws yog vim hais tias kuv ib txwm txaus siab rau yus tus kheej lawm uas kuv tau tso kuv tus kheej tseg thiab tsis xyaum ua qhov tseeb lawm, ces txhua yam thiaj li laug sij hawm ntev. Kev ua ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam mas phom sij heev. Tom qab ntawd, thaum kuv pom ib qho teeb meem nyob rau hauv tej dej num ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm, qee zaum kuv yeej tseem txhawj tsam ua txhaum rau lawv, tiam sis vim kev taij thov rau Vajtswv, rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua ib tug neeg coj ncaj, kuv thiaj li muaj peev xwm los mus taw qhia qhov teeb meem uas muaj tseeb rau tom qab ntawd. Tsuas yog los ntawm txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus nkaus xwb kuv thiaj li muaj peev xwm los kawm tias yuav coj ua kuv tus kheej thiab sib coj sib qhia nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam li cas. Kuv pom tau tias Vajtswv cov lus muaj nqis ua luaj. Cov lus ntawd yog cov hauv paus ntsiab lub rau peb txoj kev coj ua thiab tej kev nqis tes ua. Tsis hais hauv peb tes dej num los sis peb txoj kev coj ua, peb yuav tsum muaj Vajtxwv cov lus los coj peb kev tas li. Tsuav yog peb nrhiav qhov tseeb thaum muaj ib qho teeb meem tshwm tuaj xwb, ces peb yuav muaj ib txoj hauv kev taug.

Rov xav txog yav qub qab, kuv keev pom zoo nrog lub tswv tias kuv mas txawj dag, tiam sis kuv yeej tsis muab kuv tus kheej piv rau Vajtswv cov lus tiag tiag li los mus tshuaj xyuas thiab soj ntsuam kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv kuj tsis tshua nrhiav ib txoj kev los xyaum ua los sis tsis tshua nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus li thiab, yog li ntawd kuv tus moj yam txawj dag thiaj li tsis hloov pauv kiag li. Txawm hais tias kuv tau ntsib tau pom qee qhov xwm txheej me me hauv lub neej txoj sia los xij, thaum kuv tsi ntsees rau ntawm qhov kev tshuaj xyuas kuv tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus, ces kuv yuav tau sau qee yam qoob loo thiab los mus nkag siab qee yam. Kuv kuj hnov tias muaj kev thaj yeeb lug tiag tiag thiab tau txais kev to taub txog lub neej txoj sia me ntsis. Kev los nkag siab qhov no thiab tau los sau qee yam qoob loo no mas puav leej yog kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus lawm ntag! Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 44. Thaum Kawg Kuv Pom Qhov Tseeb Txog Kuv Tus Kheej Lawm

Ntxiv Mus: 46. Cov Tib Neeg Uas Ywj Lwm Tus Siab Puas Muaj Peev Xwm Tau Txais Kev Qhuas Los Ntawm Vajtswv?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No