4. Vajtswv tswj thiab kav tag nrho lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej huab cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg qhov uas muaj lawv—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog Tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws npaj? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws npaj. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj kev yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws kos ciam rau tej toj roob, tej teb tiag, tej suab puam, tej dawm, tej dej ntws thiab tej pas dej. Nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj toj roob, teb tiag, suab puam thiab dawm, thiab ntau yam dej loj. Tej no txoos ua ke ua kom muaj ntau hom chaw nyob puas yog? Nyob rau tej ntawd, Vajtswv kom ciam rau lawm. Thaum peb hais txog kev kos ciam, nws txhais tau tias tej toj nroob lawv muaj lawv qhov chaw cais, tej teb tiag lawv muaj lawv chaw nyob, tej suab puam muaj qhov chaw xaus, thiab tej dawm muaj chaw ceev ruaj khov. Tsis tag li ntawd tseem muaj cov dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws faib txhua yam meej meej. Vajtswv tau txiav txim siab lawm tias lub toj roob twg yuav loj thiab dav npaum li cas thiab kom nws kav deb npaum li cas. Nws kuj tseem tau txiav txim siab rau tej teb tiag kom loj thiab dav txaus thiab kom nws kav dab tsi. Thaum tsim txhua yam, Nws kuj tau txiav txim siab rau tej chaw nyob rau cov suab puam thiab rau cov dawm ib yam nkaus li thiab, kom nyias muaj nyias chaw nyob, thiab kom tej ntawd nyob paub rau tus ciam twg—txhua yam no yog Nws ua Tus txiav txim siab tag nrho. Nws txiav txim siab rau qhov dav ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej thaum lub sij hawm tsim tej ntawd—lawv puas leej muaj lawv ciam lawm. Yog li nws txhais tau li cas thaum peb tham txog “tej ciam”? Peb nyuam qhuav tham txog Vajtswv kav txhua tsav yam li cas ntawm kev tsim cov cai rau txhua yam. Ntawd yog, qhov dav thiab tus ciam ntawm cov roob yuav tsis txawj loj tuaj los sis nqaim zuj zus los ntawm kev ncig ntawm lub ntiaj teb los sis thaum lub sij hawm dhau mus zuj zus. Lawv nyob ruaj chaw, tsis hloov pauv, thiab nws yog Vajtswv ua tus teev tseg cia kom txhob hloov pauv. Nyob rau ntawm tej teb tiag, lawv qhov deb thiab dav, lawv tus ciam npuab dab tsi—tej no Vajtswv twb teev tseg tag lawm. Lawv muaj lawv li ciam, thiab nws yeej tsis muaj ib pawg av twg cia li tshwm tuaj rau ntawm tej qhov chaw tiaj tau ib leeg. Chaw tiaj tsis muaj peev xwm cia li tig mus ua toj roob tam sid—qhov no yuav ua tsis tau li. Qhov no yog lub ntsiab ntawm tej kev cai thiab tej ciam uas peb nyuam qhuav tham txog. Nyob rau ntawm tej suab puam, peb yuav tsis hais txog tej suab puam lub luag hauj lwm los sis ib hom av twg los sis ib thaj chaw twg nyob rau ntawm no, tsuas yog hais txog lawv tej ciam xwb. Nyob rau Vajtswv kev kav, tej ciam suab puam yuav tsis txawj nthuav dav tuaj ib yam nkaus thiab. Qhov no vim yog Vajtswv tau muab txoj cai rau nws, qhov txwv rau nws. Nws thaj chaw yuav dav li cas thiab nws lub luag hauj lwm yog dab tsi, nws yuav npuab dab tsi, thiab yuav nyob qhov twg—tej no Vajtswv yeej tau teev tseg cia tag lawm. Nws yuav tsis tshaj nws tus ciam los sis hloov chaw, thiab nws thaj chaw yuav tsis txawj nthuav dav yam tsis muaj cai tau. Txawm tias kev ntws ntawm tej dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej ntws muaj txheej txheem thiab tsis txawj tu li, los lawv yuav tsis txawj tawm mus ntawm lawv qhov chaw los sis dhau ntawm lawv tus ciam. Lawv tag nrho tsuas ntws mus rau ib sab xwb, mus rau sab uas lawv tsim nyog ntws mus, yam muaj txheej txheem. Yog li nyob rau txoj kev cai ntawm Vajtswv kev kav, tsis muaj tus dej twg los sis lub pas dej twg yuav nqhuab raws li lawv siab nyiam los sis hloov chaw ntws los sis cia li ntws tsawg zuj zus raws lub ntiaj teb tig los sis lub sij hawm dhau mus. Txhua yam no nyob hauv Vajtswv kev tswj fwm. Qhov ntawd hais tau tias, txhua yam Vajtswv tsim tseg nyob nrog rau noob neej lawv muaj lawv chaw nyob, qhov chaw, thiab qhov txwv. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, lawv tej ciam kuj raug tsim lawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm muaj cai pauv tau, hloov dua tshiab, los sis txawv txav. Lo lus “tsis muaj cai” txhais tau li cas? Nws txhais tau tias lawv yuav tsis cia li pauv, nthuav dav, los sis hloov lawv tus qauv xub thawj raw tej huab cua, tshav, los sis qhov ceev ntawm lub ntiaj teb tig. Piv txwv li, lub roob muaj ib qho chaw siab, muaj ib qho chaw ua nws lub qab, muaj qee qhov siab, thiab muaj qee qhov muaj nroj tsuag. Txhua yam no tau npaj thiab txheeb tag lawm los ntawm Vajtswv thiab nws yuav tsis hloov pauv mus yam tsis muaj cai. Nyob rau teb tiag, feem ntau noob neej ua vaj tse nyob teb tiag, thiab tsis muaj kev hloov ntawm tej huab cua yuav los cuam tshuam lawv chaw nyob los sis lawv txoj kev ua neej. Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob rau ntawm tej av thiab tej chaw ntawd uas yog tsim los ntawm Vajtswv yuav hloov pauv tau yam tsis muaj cai. Piv txwv li, tej nyob ua ke sib xyaws ntawm cov suab puam, tej khoom sib xyaws nyob hauv av, cov xuab zeb ntawm cov suab puam thiab nws cov kob, qhov tuab ntawm cov suab puam—tej no yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai. Vim li cas nws thiaj yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai? Nws vim yog Vajtswv kev kav thiab Nws txoj kev tswj fwm. Nyob rau ntawm tej av tsis sib thooj thiab tej chaw tsim los ntawm Vajtswv, Nws tab tom tswj txhua yam mus raws li txoj kev npaj thiab cov txheej txheem. Yog li ntawd txhua thaj chaw no tseem muaj nyob thiab tseem ua nws li hauj lwm mus lawm qas txhiab qas vam xyoo tom qab Vajtswv tsim tej no. Txawm tias muaj qee lub sij hawm muaj cov roob hluav taws tawg, thiab qee lub sij hawm muaj av qeeg tshwm sim, thiab muaj tej av tau pauv txawv txav, Vajtswv yeej tsis tso cai rau tej av kom hloov pauv nws tej hauj lwm thaum xwb thawj kiag li. Nws tsuas vim tias tej no yog tau txais kev tswj fwm los ntawm Vajtswv xwb, Nws tej kev cai thiab kev tswj fwm ntawm cov kev cai, txhua yam no—txhua yam no noob neej tau pom thiab xyiv fab—tuaj yeem muaj txoj sia nyob hauv ntiaj teb no yam tsis muaj teeb meem. Yog vim li cas Vajtswv tswj fwm tag nrho ntau thaj av uas muaj nyob hauv ntiaj teb raws li txoj kab ke no? Nws lub hom phiaj yog kom cov tsiaj muaj sia nyob hauv thaj chaw ntawd muaj chaw nyob ruaj khov, thiab kom lawv tuaj yeem muaj sia thiab tawg paj txi txiv ntxiv mus nyob rau qhov chaw ruaj khov ntawd. Txhua yam no—cov txawj txav chaw thiab cov tsis txawj txav chaw, cov ua pa ntawm lawv lub qhov ntswg thiab cov uas tsis ua—koom ua ke tsim tau ib thaj chaw tshwj xeeb rau noob neej txoj kev ciaj sia. Tsuas yog thaj chaw zoo li no xwb thiaj li muaj peev xwm yug tau noob neej ib tiam dhau ib tiam, thiab tsuas yog hom thaj chaw zoo li no xwb thiaj tuaj yeem ua rau noob neej muaj kev ua neej thaj yeeb nyab xeeb, ib tiam dhau ib tiam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam no yog Vajtswv ua tus tsim—tsis hais txawm lawv yuav nyob twj ywm tsis txav chaw los sis yog lawv tuaj yeem ua pa tawm ntawm lawv ob lub qhov ntswg—lawv muaj lawv txoj kev cai rau kev muaj txoj sia nyob. Ntev heev ua ntej thaum Vajtswv tsim tej uas muaj sia no, Nws twb tau npaj lawv tej tsev thiab lawv tej chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj sia nyob tau lawm. Tej uas muaj sia no lawv muaj lawv chaw nyob ib puag ncig ruaj khov rau kev ua neej, lawv muaj lawv zaub mov thiab lawv tsev nyob ruaj khov, thiab lawv muaj lawv chaw ruaj khov uas tsim nyog rau lawv kev muaj sia nyob, cov chaw uas muaj huab cua zoo rau lawv kev muaj sia nyob. Yog li ntawd, lawv yuav tsis mus ncig ua si rau ib txoj kev twg los sis ua kom noob neej kev ua neej puas tsuaj los sis cuam tshuam tib neeg lub neej. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv cawm txhua yam, npaj qhov chaw ib puag ncig uas zoo tshaj plaws ntawm kev ua neej rau noob neej. Cov muaj sia nyob rau hauv txhua yam lawv muaj lawv zaub mov yug lawv txoj sia nyob rau ntawm lawv thaj chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj txoj sia nyob tau. Nrog rau cov zaub mov no, ua rau lawv nyob ib puag ncig thaj chaw ntawd kom thiaj muaj sia nyob tau. Nyob rau hom chaw nyob ib puag ncig zoo li cas, lawv thiaj ciaj sia nyob tau, huaj vam thiab mus tom ntej raws nraim txoj kev cai uas Vajtswv tau rhawv rau lawv. Vim yog hom kev cai zoo li no, vim yog Vajtswv kev teev tseg cia ua ntej lawm, txhua yam nyob ua ke rau hauv kev sib raug zoo nrog noob neej, thiab noob neej nyob ua ke sib txuam nrog rau txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws siv txhua hom ntawm ntau lub tswv yim thiab ntau txoj hau kev los tsim kev sib txig sib luag rau tej ntawd, kom muaj kev sib txig sib luag ntawm tus yam ntxwv kev ua neej los ntawm cov roob thiab cov pas dej, ntawm cov nroj tsuag thiab txhua hom tsiaj, cov noog thiab cov kab. Nws lub hom phiaj yog tso cai kom txhua hom tsiaj muaj sia, muaj peev xwm ciaj sia thiab muaj me nyuam raws li cov kev cai uas Nws tau rhawv tseg lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm kev tsim tuaj yeem tawm dhau ntawm cov kev cai no, thiab cov kev cai no tsis tuaj yeem raug rhuav tshem tau. Tsuas yog nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig yooj yim no xwb tib neeg thiaj ciaj sia thiab muab tub ki tau ib tiam dhau ib tiam yam ruaj nreeg. Yog yam tsiaj muaj sia twg mus dhau qhov ntau los sis tus ciam uas Vajtswv rhawv tseg lawm, los sis nws muaj me nyuam coob dhau lawm, muaj me nyuam tuab dhau lawm, los sis tshaj qhov Nws teev tseg, noob neej li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tau txais kev puas tsuaj loj ntau yam heev. Thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, noob neej li kev ciaj sia yuav raug kev caij tsuj. Yog tias muaj ib hom muaj sia twg coob dhau heev lawm, lawv yuav txhav tib neeg li zaub mov, rhuav tshem tib neeg li hauv paus dej, thiab rhuav tib neeg li chaw nyob. Yam ntawd muaj feem rau tib neeg kev muaj tub ki los sis tus yam ntxwv ntawm kev ciaj sia rau tam sim. Piv txwv li, dej tseem ceeb heev rau txhua yam. Yog tias muaj nas tsuag, ntsaum, kooj txig, qav, los sis lwm hom tsiaj coob heev, lawv yuav haus dej ntau dua qub. Thaum lawv haus cov dej ntau dua qub, tib neeg li dej haus thiab cov hauv paus dej uas muaj nyob rau ib thaj chaw twg tsuas tsawg zuj zus thiab ua rau tib neeg ntsib teeb meem tsis muaj dej txaus siv. Yog tias tib neeg li dej haus raug rhuav tshem, tsis huv, los sis tu ncua vim yog qhov txhua hom tsiaj muaj coob tuaj, nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig tsis zoo rau kev ciaj sia, noob neej txoj kev ciaj sia yuav raug caij tsuj loj heev. Yog tias ib hom los sis ntau hom muaj sia muaj coob dhau qhov tsim nyog lawm, ces cov huab cua, qhov sov, qhov vaum, thiab cov khoom ntawm cov huab cua uas nyob rau hauv noob neej thaj chaw nyob rau kev ciaj sia yuav dhau mus ua tshuaj lom thiab raug rhuav tshem ntau qeb heev. Nyob rau ntawm cov xwm txheej no, tib neeg li kev ciaj sia thiab txoj hmoo kuj yuav raug caij tsuj los ntawm cov xwm txheej no thiab. Yog li ntawd, yog tias qhov kev sib txig sib luag no poob mus lawm, cov huab cua uas tib neeg ua pa yuav puas tsuaj, cov dej lawv haus yuav tsis huv, thiab qhov sov uas tib neeg cheem tsum kuj yuav hloov pauv thiab raug cuam tshuam rau ntau qeb heev. Yog qhov ntawd tshwm sim tuaj, cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas noob neej tau txais los ntawd yuav ntsib kev puas tsuaj thiab kev cov nyom loj. Nyob rau hom xwm txheej uas tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia raug rhuav tshem, tib neeg txoj hmoo thiab zeem muag yuav zoo li cas? Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev! Vim Vajtswv paub txog qhov kev muaj qab hau ntawm kev tsim txhua yam uas muaj nyob rau noob neej, qhov hauj lwm ntawm hom uas Nws tau tsim, txhua yam muaj feem rau noob neej li cas, thiab muaj qab hau rau noob neej npaum li cas, vim nyob rau hauv Vajtswv lub siab yeej muaj ib qhov kev npaj rau txhua yam no lawm thiab Nws cawm txhua fab ntawm txhua yam uas Nws tau tsim, vim yog li ntawd txhua yam uas Nws ua thiaj tseem ceeb heev thiab tsim nyog rau noob neej. Yog li txij no mus, thaum twg koj pom qee qhov tshwm sim nyob rau ntawm yam uas Vajtswv tau tsim, los sis cov kev cai muaj nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev tsim, koj yuav tsis ua xyem xyav txog qhov tsim nyog ntawm txhua yam uas tsim los ntawm Vajtswv lawm. Koj yuav tsis siv cov lus tsis paub tab lam tau lam txiav txim Vajtswv txoj kev npaj ntawm txhua yam thiab Nws cov hau kev npaj rau noob neej. Koj yuav tsis lam tau lam hla txiav txim siab hais tias Vajtswv cov kev cai rau txhua yam ntawm qhov Nws tsim ntawd hais tias zoo li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev muaj ntawm sab yeeb ceeb yog sib txuas lus rau lub ntiaj teb sab khoom ntawm tib neeg yam uas muab faib cais tawm tsis tau li. Nws ua lub luag hauj lwm tseem ceeb rau hauv zeeg sij hawm ntawm tib neeg txoj sia thiab kev ploj tuag hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam; qhov no yog nws lub luag hauj lwm, thiab qhov no yog ntawm lub laj thawj ntawm nws qhov tseem tseem ceeb. Vim nws yog ib qho chaw uas tsib txoj kev txawj xav ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom thiab tuav tsis tau li, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm txiav txim raug tias sab yeeb ceeb muaj tiag los sis tsis muaj. Nws qhov tig mus los yog yam sib txuas rau tib neeg txoj kev ua neeg, nws yog ib qho tshwm sim tseem ceeb raws li txheej txheem ntawm txoj sia los ntawm sab yeeb ceeb. Qhov no puas muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim kav los sis tsis muaj? Nws muaj. Thaum Kuv hais txog qhov no, nej to taub tias vim Kuv tab tom tham txog lub ncauj lus no: Nws yog vim nws ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, thiab Nws txoj kev cai tswj fwm. Hauv ib lub ntiaj teb zoo li lub no—ib lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom—nws txhua txoj lus txib, txoj kev cai, thiab txoj kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej uas nyob siab tshaj txhua cov kev cai tag nrho ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sab khoom, thiab tsis muaj yam muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no yuav muaj pluaj siab tawv qhawv yuam los sis ua txhaum tej cai ntawd li. Qhov no puas yog ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev cai tswj fwm? Hauv sab yeeb ceeb, nws muaj tej kev cai tswj fwm meej tseeb, tej lus txib saum ntuj ceeb tsheej meej tseeb, thiab tej cai lij choj meej tseeb. Ntawm txhua theem sib txawv thiab ntau thaj chaw sib txawv, cov neeg koom nyias yeej paub nyias tes hauj lwm thiab coj nruj raws li cov kev cai thiab lub luag hauj lwm, vim lawv paub tias qhov ua txhaum txoj lus txib saum ntuj ceeb tsheej yuav muaj tshwm sim dab tsi; lawv yeej pom meej tseeb txog qhov Vajtswv rau txim rau tus phem thiab pub phaj tshab rau tus zoo, thiab Nws tswj fwm thiab kav tag nrho txhua yam li cas. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej pom meej tias Nws ua raws li Nws tej lus txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej. Tej cai no puas txawv ntawm tej cai uas tib neeg muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb sab khoom? Lawv yeej sib txawv deb heev. Sab yeeb ceeb yog ib lub ntiaj teb uas yeej sib txawv tsis zoo li lub ntiaj teb sab khoom hlo li. Vim nws muaj tej cai txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej, qhov no muaj qhov ntsig txog ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, txoj kev cai tswj fwm thiab ntxiv rau qhov no, Nws tus moj yam, thiab yam Nws muaj thiab yam nws yog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau teeb tsa tej kev cai txib, tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tej txheej txheem nyob haus sab ntsuj plig, thiab kiag thaum tej no raug tshaj tawm lawm, yuav coj cov cai no nruj heev raws li Vajtswv tau npaj tseg, rau ntawm txhua qib sib txawv rau hauv sab yeeb ceeb, thiab tsis muaj leej twg yuav tawv txaus los ua txhaum tej cai ntawd tau. Yog li ntawd, hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj ke tuag ntawm tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, txawm tias leej twg yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj los sis yug los ua tib neeg los xij, yeej muaj tej kev cai kav tag nrho rau ob yam no. Vim hais tias tej kev cai no los ntawm Vajtswv los, yeej tsis muaj leej twg yuav ua siab tawv txaus los ruav tshem tej cai no tau, los sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem tau tej cai no tau. Vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav nkaus xwb, thiab vim tias muaj tej kev cai zoo li no, lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg yeej ib txwm pom thiaj zoo li ib txwm thiab nyob raws kab raws kev; vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav xwb thiaj li ua rau tib neeg muaj peev xwm nyob tau ua ke thaj yeeb nrog lwm lub ntiaj teb uas lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, thiab tib neeg muaj peev xwm koom siab koom ntsws nyob ua ke nrog nws tau zoo—tag nrho tej no yog khiav tsis dim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Tom qab ib tug tib neeg cev nqaij daim tawv thiab txoj sia tuag lawm, tus ntsujplig tseem muaj txoj sia, thiab yog li yuav tshwm sim dab tsi yog nws tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm? Tus ntsujplig yuav ntoj ncig mus rau qhov txhia chaw, nam mus rau qhov txhia chaw, thiab tseem tsim kev puas tsuaj rau tej yam muaj sia rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau tib neeg nkaus xwb tab sis kuj tshwm sim rau tej xoob ntoo thiab tej tsiaj tib si—txawm li cas los xij, yam uas yuav xub raug puas tsuaj yuav yog tib neeg. Yog qhov no tau tshwm sim—yog ib tug ntsujplig zoo li no tsis raug tswj fwm, nws yeej tsim kev puas tsuaj tiag rau tib neeg, thiab ua lim hiam rau txhua yam—ces tus ntsujplig no kuj yuav raug tswj rau hauv sab yeeb ceeb thiab: Yog tshwm sim yam tsis zoo tiag, ces tsis ntev xwb tus ntsujplig yuav nres tsis muaj lawm, thiab yuav raug rhuav tshem. Yog tseem ua tau ces, nws yuav raug muab tso rau ib qho chaw twg thiab dhau ntawd mam li rov qab yug los ua neeg dua. Qhov ntawd hais tau tias, sab yeeb ceeb txoj kev cai tswj fwm ntawm ntau tus ntsujplig raug txib, thiab raug ua kom mus raws li cov kauj ruam thiab cov kev cai. Yeeb vim los ntawm txoj kev cai tswj fwm zoo li ntawd tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiaj li tsis poob mus rau hauv tej kev nyuaj siab ntxhov plawv, qhov ntawd thiaj li ua rau tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom muaj txoj kev xav li qhov ib txwm muaj, muaj laj thawj li qhov ib txwm muaj, thiab ua lub neej raws cev nqaij daim tawv paub kev paub cai. Tom qab tib neeg muaj ib lub neej zoo li no lawm ces cov neeg no yuav ua neeg nyob raws cev nqaij daim tawv txuas mus ntxiv thiab muaj peev xwm tsim noob neej mus tag lub neej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj kev tuag ntawm ib yam muaj sia—kev kawg ntawm lub cev txoj sia—qhia tau tias yam muaj sia tau hla ntawm lub ntiaj teb sab khoom mus rau hauv sab yeeb ceeb, hos kev yug tshiab ntawm lub cev txoj sia qhia tau tias ib yam muaj sia tshwm sim los ntawm sab yeeb ceeb los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom thiab tau pib lees txais thiab tuav nws lub luag hauj lwm. Txawm tias nws yuav ncaim mus los sis rov qab los, tag nrho ob qho nov yeej muab cais tsis tau tawm mus ntawm sab yeeb ceeb tes dej num. Txog thaum lub sij hawm uas ib tug neeg los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom, Vajtswv twb tsim muaj txhij txhua tej kev npaj thiab lub ntsiab tsim nyog rau hauv sab yeeb ceeb lawm tias tus neeg ntawd yuav mus rau tsev neeg twg, lawv yuav los rau tiam twg, lub sij hawm teev uas lawv yuav los txog, thiab lub luag hauj lwm uas lawv yuav tuav. Vim zoo li no, tag nrho lub neej txoj sia ntawm tus neeg no—tej uas lawv ua, thiab tej kev uas lawv taug—yuav ua mus raws li tej kev npaj tseg rau hauv sab yeeb ceeb, yam tsis muaj ib qho txawv txav li. Ntxiv rau qhov ntawd, lub sij hawm thawm lub cev txoj sia kawg thiab tus yeeb yam thiab thaj chaw ntawm qhov nws mus kawg ntawd yeej raug pom meej thiab pom tau rau hauv sab yeeb ceeb. Vajtswv kav lub ntiaj teb sab khoom, thiab Nws kuj kav sab yeeb ceeb, thiab Nws yuav tsis ncua sij hawm rau ib tug ntsujplig qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis Nws yeej tsis ua ib qho yuam kev rau hauv tej kev npaj ntawm qhov kiv mus los ntawd li. Txhua tus neeg koom uas muaj npe nyob rau hauv phau ntawv teev tseg ntawm sab yeeb ceeb nyias yuav tau ua nyias tes dej num, thiab ua yam uas lawv tsim nyog ua, kom mus raws li Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai. Yog li ntawd, hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam khoom uas tib neeg tuav pom tau yeej nyob raws kab raws kev, thiab tsis muaj kev ntxhov siab. Tag nrho txhua yam no yeeb vim yog Vajtswv txoj kav zoo raws kab raws kev raug tag nrho txhua yam, thiab qhov tseeb tiag Nws lub hwj chim tswj kav tag nrho txhua yam. Nws txoj kev tswj fwm muaj lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg ua neej nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yog yam ntsia tsis pom nyob rau sab yeeb ceeb uas txhawb tib neeg ntiaj teb. Yog li ntawd, yog tib neeg xav muaj ib lub neej zoo, thiab muaj kev vam kom ua lub neej nyob rau ib puag ncig zoo, dhau ntawm qhov raug npaj rau hauv lub ntiaj teb sab khoom uas ntsia pom tag nrho txhua yam, lawv kuj raug npaj rau hauv sab yeeb ceeb, uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm ntsia pom tau, uas kav txhua yam muaj sia sawv cev tam rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nyob tau muaj kab muaj kev.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj hmoo ntawm tib neeg thiab lub qab ntuj khwb no yog ntsig txog tus Tswv Tsim lub hwv chim kav, nws sib txuas ua ke nrog tus Tswv Tsim tej kev coj; thaum kawg, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Hauv txhua txoj kev cai ntawm txhua yam, tib neeg to taub txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab Nws lub hwj chim kav; hauv tej kev cai uas txhua yam yuav tsum ua kom muaj txoj sia nyob, tib neeg nkag siab txog tus Tswv Tsim txoj kev kav; hauv txoj hmoo ntawm txhua yam, tib neeg xam pom tej tswv yim ntawm tus Tswv Tsim ua Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav rau tej ntawd; thiab hauv zeeg sij hawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg thiab txhua tsav txhua yam, tib neeg thiaj yog tus paub tseeb txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj rau txhua yam thiab yam muaj sia, ua tim khawv tau tias tej kev coj thiab tej kev npaj no yuav hloov li cas rau txhua cov kev cai, tej kev cai siv, thiab tej chaw kawm tshawb fawb, lwm lub hwj chim thiab lub zos tag nrho hauv lub ntiaj teb. Yog li, tib neeg thiaj raug yuam kom lees paub txhua tus tib neeg uas raug tsim los yuav tsum tsis muaj peev xwm ua txhaum tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yeej tsis muaj leej twg yuav txeeb tau los sis hloov tau tej xwm txheej thiab tej yam uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Nws nyob rau hauv cov kev cai thiab tej kev cia siv uas tib neeg thiab txhua yam ua neej nyob thiab tsim noob neej ib tiam rau ib tiam. Qhov no tseem tsis yog kev tsim ua tshwm sim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Vim Vajtswv txoj kev npaj thiab Nws txoj kev tsa, koj ua koj lub luag hauj lwm thiab pib koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

…………

Tej zaum mas koj lub teb chaws yuav muaj txiag nplua nuj tam sim no, tab sis mas koj cia koj cov neeg yuam kev tawm ntawm Vajtswv mus, ces nws yuav pom tau tias nws plam Vajtswv tej koob hmoov zuj zus lawm. Koj lub teb chaws tej kev vam meej yuav raug tsuj zuj zus rau hauv qab xib taws thiab, tsis ntev, ces cov neeg yuav sawv tig tawm tsam Vajtswv thiab cem Ceeb Tsheej. Ces yog li ntawd, tib neeg yeej tsis paub li, txoj hmoo ntawm lub teb chaws yuav puas tsuaj. Vajtswv yuav tsa cov teb chaws muaj zog tshaj los mus rhuav tshem cov teb chaws uas raug Vajtswv foom phem rau, thiab tej zaum kuj yuav muab cov teb chaws ntawd rhuav tshem du lug hauv ntiaj teb no mus lawm. Qhov uas ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav sawv thiab yuav ploj mus ntawd mas yog tim los ntawm qhov uas seb cov tswv kav lub teb chaws ntawd puas teev hawm Vajtswv, thiab seb lawv puas coj lawv cov neeg los kom ze Vajtswv thiab los teev hawm Nws. Thiab txawm li ntawd los, nyob rau tiam kawg no, vim cov uas yeej nrhiav thiab teev hawm Vajtswv tiag ntawd muaj tsawg zuj zus, Vajtswv thiaj muab qhov kev hlub tshwj xeeb rau cov teb chaws uas kev Ntseeg Vajtswv yog txoj kev ntseeg ntawm lub teb chaws ntawd. Nws muab cov teb chaws ntawd sau coj los ua ntiaj teb pawg uas ncaj ncees, ces cov teb chaws uas tsis muaj kev ntseeg thiab cov uas tsis teev hawm tus Vajtswv tiag thiaj rais los ua yeeb ncuab rau pawg ncaj ncees. Ua li no ces, Vajtswv tsis yog yuav muaj ib qho chaw nyob nrog tib neeg los ua nws tej hauj lwm nkaus xwb, tab sis tseem tau cov teb chaws uas muaj kev tswj fwm ncaj ncees, cia muab kev rau txim thiab kev txwv txiav coj los nog rau cov teb chaws uas tawm tsam Nws. Txawm npaum li no los xij, yeej tseem tsis muaj neeg coob tawm los teev hawm Vajtswv, vim tib neeg tau plam poob zoo ntawm Nws mus deb heev lawm, thiab tib neeg tau nov qab Vajtswv los tau ntev lawm. Ces hauv ntiaj teb no thiaj tsuas tshuav cov teb chaws uas muaj kev ncaj ncees thiab tawm tsam kev tsis ncaj ncees lawm xwb. Tab sis qhov no mas yeej tseem deb ntawm qhov Vajtswv xav tau, vim tsis muaj ib lub teb chaws uas tus tswv kav teb chaws ntawd yuav cia Vajtswv tswj lawv cov neeg, thiab tsis muaj ib pab pawg neeg kav teb chaws twg uas yuav sau lawv cov neeg los teev hawm Vajtswv; Vajtswv tau plam nws qhov chaw uas yeej yog nws tug hauv nruab siab ntawm txhua lub teb chaws, haiv neeg, pab pawg neeg kav teb chaws, thiab hauv txhua tus neeg lub siab kiag. Txawm hais tias lub zog ncaj ncees yeej muaj nyob rau hauv ntiaj teb no, los tej cai uas tsis muaj Vajtswv nyob rau tib neeg lub siab ces yeej tsis ruaj khov. Yog tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov, ces tej kev kav teb chaws yeej yuav ntxhov quav niab thiab tsis muaj peev xwm tiv taus ib qho kev sib tawm tsam li. Rau tib neeg, ces tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov ces zoo li tsis muaj lub hnub ci. Tsis hais cov tswv kav teb chaws yuav pab nyiaj txiag npaum li cas mus rau lawv cov neeg, tsis hais tib neeg yuav npaj muaj pes tsawg lub rooj sib tham txog kev ncaj ncees li, tsis muaj ib yam no uas yuav tig tau qhov phem los sis hloov tau tib neeg txoj hmoo li. Tib neeg ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tib neeg muaj noj muaj hnav, uas lawv ua neej muaj kev sib haum xeeb, ces yog ib lub teb chaws zoo, thiab yog lub uas muaj kev coj zoo. Tab sis Vajtswv tsis xav li ntawd. Nws ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tsis muaj neeg teev hawm Nws ces yog lub uas Nws yuav muab rhuav kom puas tsuaj tu noob. Tib neeg qhov kev xav mas txawv Vajtswv qhov lawm deb heev. Yog li ntawd, yog tus coj ntawm ib lub teb chaws twg tsis teev hawm Vajtswv, ces yam yuav tshwm sim tom ntej rau lub teb chaws ntawd yuav yog ib qho txaus tu siab heev, thiab lub teb chaws ntawd yuav tsis muaj txoj hau kev kawg.

Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Yeej tsis muaj ib tug tub txib qaum ntuj twg uas yuav hu tau ua Vajtswv li, vim lawv yeej tsis muaj hnub tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam li

Ntxiv Mus: 5. Vajtswv tau coj thiab pab cuam rau noob neej los txog niaj hnub no li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No