2. Kev ua-raws cai yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev ua-raws cai thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tau tam sim no ces yeej haum nrog rau tib neeg tus yam ntxwv tiag niaj hnub no, raws li qhov peev xwm thiab qhov meej mom tiag ntawm tib neeg niaj hnub no, thiab nws yeej tsis tseev kom koj yuav tsum ua raws tej kev cai li. Qhov no ces yog cia kom muaj tau kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam qub, thiab kom koj muab koj tej kev xav phem qub tshem pov tseg tau. Koj puas xav hais tias tej kev cai yog cov kev cai tswj mas? Lawv yog, nws yeej hais tau hais tias, tej yam uas tib neeg dog dig yuav tsum tau ua raws. Muab kev txwv tsis pub haus luam yeeb, ua qhov kev piv txwv—qhov ntawd puas yog ib txoj cai tswj mas? Nws tsis yog ib txoj cai tswj! Nws yog ib qho uas yuav tsum tau ua raws li kev ua neeg li lwm tus xwb; nws tsis yog ib txoj cai tswj, tab sis yog tej yam uas teeb tseg rau tag nrho noob neej. Niaj hnub no, kaum ob tawm qhov kev cai uas tau teeb tseg mas kuj tsis yog tej kev cai tswj thiab; lawv yog tej yam uas yuav tsum tau ua es thiaj li ua tau neeg li lwm tus xwb. Tib neeg tsis muaj los sis paub txog tej ntawd nyob rau yav tag los, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li yuav tsum ua kom tau rau niaj hnub no, thiab tej ntawd mas tsis suav ua tej kev cai tswj. Tej kev cai tswj uas Kuv hais mas yog hais txog tej kab ke, tej txheej txheem ua kev cai los sis tej kev coj kab lig kev cai uas txawv deb thiab yuam kev ntawm tib neeg; lawv yog tej kev cai tswj uas tsis pab tib neeg dab tsi li, tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau lawv li; tej ntawd ua ib txog kab ke ntawm kev coj kev ua uas tsis muaj ntsiab lus tseem ceeb dab tsi li. Qhov no ces yog qhov zoo tshaj plaws ntawm tej kev cai tswj, thiab tej kev cai tswj ntawd yuav tsum tau muab tso pov tseg mus, vim tej ntawd tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Nws tsuas yog tej yam uas muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb uas yuav tsum tau muab coj los xyaum ua.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj saib pom pes tsawg txoj kev lig kev cais ntseeg? Koj tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab khiav mus lawm pes tsawg zaus? Muaj pes tsawg zaus uas koj tau muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum coj vim yog koj ua twb zoo xav txog ntawm Nws lub nra thiab nrhiav kev los ua kom txaus Nws lub siab nyiam? Koj yuav tsum nkag siab txog Vajtswv txoj lus thiab muab coj los xyaum ua raws li ntawd. Ua qauv zoo los ntawm koj tej uas koj ua thiab tej hauj lwm, qhov no tsis txhais tau tias ua raws li cov cai los sis ua ib yam dab tsi tsuas yog ua saib xwb; tab sis, nws txhais hais tias xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej nyob los ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog xyaum coj li qhov no xwb thiaj li haum Vajtswv siab. Ib txoj hauj lwm twg uas haum Vajtswv siab tsis yog txoj cai, tab sis yog xyaum qhov tseeb. Qee tus neeg muaj peev xwm ua kom tib neeg mloog lawv tus kheej. Hauv lawv cov kwv tij thiab cov muam, tej zaum lawv yuav hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi, tab sis tom qab lawv lub nraub qaum, lawv tsis xyaum qhov tseeb thiab coj tus cwj pwm txawv txawv. Cov no puas yog neeg Falixais? Tus neeg uas hlub Vajtswv tiag thiab muaj qhov tseeb yog tus uas ua siab ncaj rau Vajtswv tiam sis tsis qhia sab nraud zoo li no. Xws li tus neeg txaus siab los xyaum qhov tseeb thaum muaj xwm txheej, thiab tsis hais lus los yog coj tus cwj pwm uas tawm tsam lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo. Cov neeg zoo li no qhia tawm kev txawj ntse thaum muaj teeb meem tshwm sim, thiab yog tus qauv hauv nws kev ua hauj lwm tsis hais txog qhov xwm txheej twg li. Tus neeg zoo li no tuaj yeem muab kev pab cuam tiag. Muaj qee tus neeg uas feem ntau muab kev pab cuam ntawm lub qhov ncauj mus them lawv tus nqi rau Vajtswv xwb; lawv siv lawv lub sij hawm los xav rau tej kev txhawj xeeb, muab tso rau cov huab cua cuam tshuam thiab ua txuj ua li lawv txaus hlub heev xwb! Ntxim ntxub ua luaj li! Yog koj nug lawv hais tias, “Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog qhov uas koj tshuav Vajtswv nqi nas?” ces lawv yuav hais tsis tau ib lo lus li. Yog koj muab siab npuab Vajtswv tiag, ces tsis txhob tham rau sab nraud xwb; tiam sis, qhia koj txoj kev hlub rau Vajtswv kiag los ntawm txoj kev xyaum coj, thiab thov Nws los ntawm lub siab dawb paug. Cov neeg uas cia li nrog Vajtswv tham yam lus thiab hais tsis zoo yog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem!

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cais Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yav dhau los, nws muaj tej kev txawv txav thiab kev tsis muaj qab hau ntau heev rau hauv tej kev uas tib neeg tau ntsib tau pom. Lawv cia li tsis to taub tau yooj yim txog tej qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem sum, yog li nws muaj ntau feem nyob hauv tib neeg tej kev ntsib kev pom tau mus tsis yog kev lawm. Yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg yog xav kom lawv muaj peev xwm ua neej nyob tau raws li qhov kev ua neej. Piv txwv li, nws tsim nyog rau tib neeg caum raws tej kab lis kev cai tshiab ntsig txog khoom noj thiab ris tsho hnav, hnav ib ce khaub ncaws zoo qauv thiab khi ib txoj nkas las vav, kawm me ntsis txog txoj txuj ci tshiab, thiab hauv lawv lub sij hawm khoom lawv tuaj yeem lom zem rau tej txuj ci, kab lis kev cai thiab kev ua si lom zem. Lawv tuaj yeem yees tej duab khaws cia tau nco rau hauv siab tseg, lawv tuaj yeem nyeem thiab muab tau qee yam kev paub muaj txiaj ntsig zoo, thiab muaj ib puag ncig zoo rau kev ua neej nyob. Tej no yog txhua tsav yam uas tsim nyog rau ib lub neej txoj sia ntawm qhov kev ua neej, thiab tib neeg tseem pom lawv li yog tej yam uas Vajtswv ntxub thiab lawv tuav lawv tus kheej tsis kam ua raws tej ntawd. Lawv qhov kev xyaum ua raws tsuas yog xyaum ua raws ob peb txoj kev cai xwb, uas coj mus rau ib lub neej txoj sia uas tsis muaj qab ntxhiab zoo ib yam nkaus li tus kwj deg uas tsis muaj nuj nqis dab tsi tag nrho. Qhov tseeb, Vajtswv yeej tsis tau txib kom tib neeg ua txhua yam raws li txoj kev no li. Tib neeg txhua tus xav txo lawv tus kheej tej moj yam, thov Vajtswv tsis tseg nyob rau hauv lawv tej ntsujplig kom txav los ze zog rau ntawm Vajtswv, lawv lub siab xav xwm yeem tas li txog yam uas Vajtswv npaj, lawv ob lub qhov muag saib ntsoov xwm yeem rau qhov no los sis qhov ntawd, ntshai tshaj plaws tsam lawv txoj kev sib txuas rau Vajtswv yuav raug txiav. Tej no yog tag nrho tej lus xaus uas tib neeg tau los ntawm lawv tus kheej; lawv yog tej kev cai uas raug teeb tsa los ntawm tib neeg rau lawv tus kheej xwb. Yog koj tsis paub koj tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb thiab koj tsis to taub txog theem uas koj tus kheej muaj peev xwm xyaum ua raws kom mus cuag tau, ces koj yuav tsis muaj hnub ua tau raws nraim li tej qauv uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, thiab koj yuav tsis muaj ib txoj kev xyaum ua raws yog. Vim koj tsis tuaj yeem to taub tseeb tiag txog yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, koj lub siab thiaj li nyob tsis tus tas li, koj siv koj lub hlwb tshuaj xyuas Vajtswv tej kev xav thiab hais txog qee txoj hau kev tshawb fawb los yuav raug txhawb thiab raug qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Vim yog qhov ua tau los no, koj tsim kho qee cov hau kev ntawm txoj kev xyaum ua raws uas koj ntseeg tias tsim nyog. Koj cia li tsis muaj lub tswv yim xav txog yam yog kiag uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg lawm lawm; koj tsuas ua kom tshwm sim koj tus kheej txoj kev npaj ntawm tej kev xyaum ua raws xwb, tsuas txhawj me ntsis txog qhov ua tau los thiab quav ntsej tsawg heev txog tej yam txawv txav los sis ua tsis raug rau hauv koj qhov kev xyaum ua raws. Yog li raws li txoj kev no, koj qhov kev xyaum ua raws thiaj tsis muaj qhov raug raws li qhov ib txwm muaj thiab tsis muaj hauv paus ntsiab lus. Yam uas nws ib txwm tsis muaj tshwj xeeb yog kev muaj qab hau thiab kev xav zoo ntawm tib neeg raws li qhov ib txwm muaj, nrog rau Vajtswv qhov kev qhia thiab kev koom tes ntawm tus Vajntsujplig. Nws dhau los ua qhov yooj yim heev uas koj taug koj tus kheej txoj kev. Hom kev xyaum ua raws no tsuas yog kev ua raws li cov kev cai tswj kav los sis kev npaj siab hlo los ris lub nras kom ntau ntxiv txhawm rau coj koj tus kheej kom nruj thiab tswj koj tus kheej. Tiam sis koj xav tias koj muaj koj tus kheej txoj kev xyaum ua raws yog thiab tau raws nraim kiag li qhov zoo tiav log lawm, tsis paub tias feem ntau ntawm koj txoj kev xyaum ua raws muaj tej txheej txheem los sis yam yuav tau ua raws tsis tseem ceeb. Muaj coob leej ntau tus uas xyaum ua raws li qhov no los tau ntau lub xyoo lawm tiam sis tsis muaj kev hloov pauv rau hauv lawv tej moj yam li, tsis muaj kev to taub tshiab li, thiab tsis muaj kev to taub qhov tseeb tshiab li. Lawv tsis paub txog qhov rov qab ua txhaum qhov ua yuam kev qub thiab ua tag nrho lawv tej yeeb yam phem, mus txog rau theem uas muaj ntau zaus lawv ua tsis muaj laj thawj, ua tsis ncaj ncees, thiab coj tej tswv yim uas ua rau tib neeg xav tsis tawm thiab feeb tsis meej tag nrho. Puas tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg zoo li no puas tau paub txog kev hloov pauv tus moj yam?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus qauv quag uas qhia tau tias seb tus tib neeg ntawd puas xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi? Nws yog qhov tias lawv tau los muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Tus qauv quag uas qhia tau tias seb tus tib neeg ntawd puas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yog dab tsi? Qhov no yog nyob ntawm tus cwj pwm uas koj muaj hauv koj lub siab rau Vajtswv thaum koj ntsib teeb meem, thiab seb koj puas muaj kev paub tseeb los sis tob zog thiab ntsuas koj tus kheej xwb. Ib txhia tib neeg mas pheej tham txog tej yam ntiav ntiav, dav dav thaum lawv ntsib teeb meem xwb, uas qhia tau pom tias lawv tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Cov uas tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd puas muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum lawv ntsib ib qho teeb meem? Tsis muaj, lawv tsis muaj peev xwm li. Tej zaum lawv yuav hais tias: “Kuv tau ntsib qhov teeb meem no lawm thiab kuv tsuas yuav mloog Vajtswv lus xwb.” Yog li vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau mloog Vajtswv lus rau hauv qhov teeb meem no? Lub hauv paus ntsiab lus uas koj ua raws ntawd mas yeej yog lawm, tiam sis tej zaum koj tsuas coj raws li koj tej kev xav xwb, uas yog ib txoj kev ua txhua yam uas koj tau ntsuas thiab txiav txim siab los ntawm koj tus kheej xwb. Koj hais tias, “Kuv tsuas mloog Vajtswv lus xwb,” tiam sis hauv koj lub siab, koj pheej xav hais tias, “Txhua yam no yog dab tsi? Yam Vajtswv ua mas tsis yog li lawm.” Koj tsis to taub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj li ua li no, tiam sis koj tas zog qhia koj tus kheej kom mloog lus, hos, tseeb tiag, hauv koj lub siab mas yeej tsis muaj ib txoj kev mloog lus tseeb li. Thaum tawm sab nraud mas saib zoo li koj tsis hais lus los sis tsis ua ib yam dab tsi li, zoo li koj kuj mloog lus thiab, tiam sis, tseeb tiag, txoj kev mloog lus uas zoo li no tsuas yog kev coj raws kev cai xwb, tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb. Koj yuav tsum thim ntawm tus moj yam qias vuab tsuab uas tsis mloog lus uas nyob rau hauv koj rov qab los thiab hais tias: “Kuv pom thiab to taub txog qhov teeb meem no lawm. Kuv to taub Vajtswv lub siab. Kuv paub tias vim li cas Vajtswv thiaj li xav ua qhov no. Txawm hais tias kuv yuav raug kev txom nyem, los sis kuv qaug zog, los sis kuv ntog thiab sawv tsis taus, los sis kuv tu siab los xij, kuv yuav mloog Vajtswv lus, vim kuv paub tias yam Vajtswv ua mas yog qhov zoo, tias txhua yam uas Vajtswv ua mas yeej yog lawm, thiab tias Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi yuam kev li.” Qhov no mas txawv ntawm qhov uas hais tias “Kuv tsuas mloog Vajtswv lus xwb” yam tsis muaj kev npaj siab txog qhov ua tiag tiag li. Nyob saum daim tawv, mas “qhov kev mloog lus” ntawd tsis raug muab nthuav tawm rau hauv ib txoj kev uas tsis mloog lus twg li—tiam sis nyob hauv koj lub siab, mas muaj cua daj cua dub loj heev, thiab muaj ib txoj kev to taub yuam kev loj heev txog Vajtswv thiab kev tsis txaus siab tawm tsam Nws xwb. Tseeb tiag, qhov no yog, ib lub rwj uas nyob zais ntshis rau hauv koj—txawm hais tias koj daim tawv nqaij sab nraud yuav zoo los xij, nws muaj ib tug mob nyob rau hauv uas yuav tawg tuaj sai sai tsis ntev no. Nws tsis tseem ceeb tias koj mloog lus los tau pes tsawg lub xyoo lawm los sis koj twb tau mloog lus li no los tau pes tsawg zaus lawm los xij; nyob rau thaum kawg, koj yeej tseem tsis muaj txoj tseem kev ntseeg Vajtswv, los sis koj yeej tsis muaj txoj tseem kev to taub txog Nws li. Yog li qhov no txhais li cas? Nws txhais tau hais tias koj mloog lus raws tej kev cai xwb, thiab, txawm hais tias koj yuav mloog lus pes tsawg zaus los xij, koj tsuas yog ua raws li tej kev cai xwb; koj tus moj yam qias vuab tsuab yeej tseem tsis tau hloov pauv los sis yeej tseem daws tsis tau tau li. Koj yuav tsum muaj kev paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab los ntawm tej teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav tsum muaj kev to taub, kev paub, thiab kev xav txog yam Vajtswv ua, kom koj thiaj li ua tiav txoj tseem kev mloog lus, qhov ntawd yog, kev mloog lus yam txaus siab hlo. Tsuas yog los txog qib no xwb mas koj thiaj li yuav muaj ib txoj tseem kev hloov pauv koj tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi? Thaum koj ua tiav ib txoj hauj lwm los sis ua ib teg dej num twg, hais txog yam ntawd xwb, tias txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb tiav mus zoo li cas, thiab txoj kev uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb ho tiav mus zoo li cas? Kev tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces tsis muaj kev sib cuag rau qhov tseeb. Tej zaum koj yuav ua koj tes dej num, tiam sis nws tsuas cuam tshuam me ntsis txog qhov tseeb xwb; nws tsuas yog ib hom cwj pwm zoo, thiab kuj tuaj yeem hais tau tias yog ib teg dej num zoo thiab xwb, tiam sis yeej tseem muaj qee yam nyob nrug deb ntawm qhov no thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb. Ob yam no mas sib txawv. Yog li ntawd, yam dab tsi ua rau ob yam no sib txawv? Thaum koj tab tom ua yam no, koj yuav tsum muaj ib tug ciaj ciam twg thiab qee yam kev cai twg. Ib qho ntawm cov no ces yog qhov tias koj tsis ua kom muaj kev puas tsuaj rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev; lwm qhov ces yog qhov tias koj maj rawm me ntsis ntxiv, thiab tias koj raug txom nyem me ntsis, tsis tau noj tsis tau pw raws sij hawm li. Koj tau ua tiav tag nrho txhua yam no lawm, thiab, yog tias tsis muaj tej yam kev cai coj nruj uas raug rau koj, ces tej zaum koj tes dej num haj tseem yuav tiav tau yam txaus siab hlo. Txawm li cas los xij, muaj dua ib yam ntxiv thiab: Koj puas tau khawb thiab tshawb pom tus moj yam qias vuab tsuab twg uas nyob rau hauv koj thaum koj ua yam no? Qhov ntawd ces yog, koj puas tau khawb thiab tshawb pom tej tswv yim dab tsi uas koj muaj thiab yam dab tsi uas muaj nyob rau hauv koj uas Vajtswv tsis txaus siab thaum koj ntsib qhov teeb meem no? Los ntawm txoj kev ua tes dej num no thiab kev ua yam no, koj puas muaj ib txoj kev to taub tshiab txog koj tus kheej, thiab koj puas tau nrhiav tau ib qho tseeb uas koj tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub? (Qhov ntawd mas tshwm sim tsawg tshaj plaws. Muaj qee zaus, kuv tsuas yog to taub ntiav ntiav txog kuv txoj kev khav theeb xwb, ces tom qab ntawd kuv cia li tsis to taub ntxiv li lawm.) Yog li ntawd ces feem ntau yog koj muaj ib txoj kev to taub raws tus qauv thiab kev tshawb xav xwb, tsis yog kev to taub tiag tiag. Yog tias koj tsis caum qhov tseeb, ces, tab txawm hais tias koj tsis tau ua ib yam dab tsi yuam kev los sis lim hiam heev, thiab koj tsis tau ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb, thiab yam sab nraud, saib zoo li koj yog ib tug tib neeg zoo uas muaj kev ua neej zoo los xij, koj yeej tseem tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb, los sis tsis tau txais ib qho tseeb kiag li. Koj txoj kev “tsis tau ua ib yam dab tsi yuam kev” thiab txoj kev saib rau sab nraud zoo li yog ib tug neeg zoo uas muaj kev ua neej ntawd mas tsis mus raws li qhov tseeb los sis kev xyaum ua raws qhov tseeb li. Nws muaj ib kis kem lawm, ib qho sib txawv lawm, ntawm qhov no thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 1. Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg twg yuav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws li cas es thiaj li to taub qhov tseeb qhov muaj tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No