3. Ib tug neeg twg yuav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws li cas es thiaj li to taub qhov tseeb qhov muaj tiag

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsis tseev kom tib neeg dog dig siv kev txawj los tham txog qhov kev tseeb xwb; yog ua li ntawd mas yooj yim dhau lawm, puas yog? Yog li, vim li cas Vajtswv ho hais txog qhov nkag mus rau hauv txoj sia? Vim li cas Nws tham txog kev hloov siab ntsws? Yog tib neeg ua tau los ntawm qhov hais lus qhuav qhuav txog qhov kev tseeb xwb, ces lawv puas yuav ncav cuag qhov kev hloov siab ntsws hauv lawv tus yam ntxwv? Cov tub rog zoo ntawm Vajtswv lub teb chaws tsis yog xyaum los nrog ib pab tib neeg uas tham tau txog kev tseeb los sis khav theeb xwb; tiam sis, lawv xyaum los ua neej li Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm ntsib kev thaub qab npaum li cas los tsis thim, nyob mus li, thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus tag mus li thiab tsis rov qab mus ua li ntiaj teb ua ntxiv li lawm. Qhov no yog qhov kev tseeb ntawm qhov Vajtswv hais; qhov no yog qhov Vajtswv tseev kom tib neeg ua. Yog li, tsis txhob muab qhov kev tseeb uas Vajtswv hais no ntsia li yog ib qho uas yooj yim dhau. Qhov kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis thooj li tau kiag qhov kev tseeb. Yam zoo li no tsis yog tus yeeb yam ntawm tib neeg—nws yog kev hlub los ntawm Vajtswv xwb, tib neeg yeej tsis muaj dab tsi ntxiv rau li. Txhua tus yuav tsum tiv Petus qhov kev txom nyem, thiab, tshaj dua no, tau kiag Petus lub hwj chim ci ntsia iab, uas lawv tau ua neej tawm tom qab lawv ua Vajtswv tes dej num tiav lawm. Qhov no xwb thiaj hu tau ua qhov kev tseeb. Tsis txhob xav tias koj twb tau qhov kev tseeb vim rau qhov koj tham tau txog nws xwb; qhov ntawd yog xav yuam kev lawm. Qhov kev xav no tsis raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tsis yog ib qho tseem ceeb. Tsis txhob hais tej yam no rau yav tom ntej ntxiv lawm—tseg kiag cov lus hais li no! Tag nrho cov uas to taub yuam kev Vajtswv cov lus yog cov uas tsis ntseeg. Lawv tsis muaj ib qho paub tiag tiag txog, tsawg tshaj no tsis muaj tus yeeb yam tiag tiag li; lawv yog tib neeg tsis muaj kev txawj ntse uas tu ncua qhov kev tseeb. Muab ua lwm los lus hais, tag nrho cov uas nyob sab nraud ntawm Vajtswv cov lus uas tseem ceeb yog cov tsis ntseeg. Vajtswv ntsia cov uas tsis ntseeg zoo li ib cov tsiaj xwb, thiab cov tib neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ntsia lawv yog ib cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv tej lus nyob hauv lawv lub neej. Yog li ntawd hais tau tias cov uas tsis muaj qhov kev tseeb ntawm Vajtswv tej lus thiab cov uas tsis ua neej li Nws cov lus puav leej yog cov tsis ntseeg huv si. Qhov Vajtswv xav yog ua kom txhua tus los nyob ntawm qhov kev tseeb uas yog Nws tej lus—tsis yog kom txhua tus tham txog qhov kev tseeb xwb, tiam sis, tshaj dua ntawd, kom txhua tus muaj cuab kav ua lub neej li qhov kev tseeb li Nws tej lus ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv qhov kev xyaum raws qhov tseeb yog dab tsi? Puas yog tias koj yuav tsum xub to taub cov hauv paus ntsiab lus tso? Cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi? Cov hauv paus ntsiab lus yog sab muaj qab hau ntawm qhov tseeb. Thaum koj nyeem ib sob lus ntawm Vajtswv cov lus, koj xav tias nws yog qhov tseeb, tab sis koj tsis to taub cov hauv paus ntsiab lus uas nyob rau hauv qhov tseeb ntawd; koj hnov tias sob lus ntawd raug lawm, tab sis koj tsis paub tias nws muaj qab hau li cas, los sis nws tsim los hais txog tus yam ntxwv twg. Koj tsis tuaj yeem to taub txog nws cov hauv paus ntsiab lus los sis nws txoj hau kev xyaum ua. Rau koj mas, qhov tseeb uas koj pom no tsuas yog kev qhuab qhia xwb. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm sob lus ntawd lawm, thiab seb Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi lawm—yog tias koj to taub tej no tiag tiag, thiab muaj peev xwm them tus nqi thiab muab tej no coj los xyaum ua—ces koj yuav tau txais qhov tseeb ntawd. Thaum koj tau txais qhov tseeb ntawd, ib qho me me zuj zus, ces koj tus moj yam qias vuab tsuab raug daws lawm, thiab qhov tseeb ntawd tau ua hauj lwm rau hauv koj lawm. Thaum koj muaj peev xwm muab qhov uas muaj tiag ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab thaum koj ua koj tes dej num, koj txhua txoj kev nqis tes ua, thiab koj txoj kev coj ua tam li ib tug tib neeg yuav ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov xyaum ua raws qhov tseeb no, ces thaum ntawd tseem tsis yog koj hloov lawm thiab lod? Qhov tseem ceeb tshaj plaws, koj tau dhau los ua tus neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Puas yog ib tug neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tsis zoo ib yam li ib tug neeg uas coj ua nrog cov hauv paus ntsiab lus thiab lod? Thiab ib tug neeg uas coj ua nrog cov hauv paus ntsiab lus tsis zoo ib yam li ib tug neeg uas muaj qhov tseeb thiab lod? Puas yog ib tug neeg uas muaj qhov tseeb kuj tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lod? Ntawd yog qhov uas tej yam no sib cuam tshuam li cas.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Txawm koj yuav tau hnov qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li cas los xij, yog koj tus kheej tawm tsam nws, siv cov lus no rau hauv koj tus kheej lub neej, thiab suav sau tej ntawd coj los rau hauv koj tus kheej qhov kev xyaum ua raws, ces koj yuav muab tau qee yam xwb xwb li, thiab koj yuav raug hloov. Yog koj cia li lam muab cov lus no nkag mus rau hauv koj lub plab thiab nco tej ntawd rau hauv koj lub hlwb xwb, ces koj yeej yuav tsis hloov pauv li. Yog li, thaum mloog tej lus qhia, koj yuav tau ua tib zoo xav tias: “Hom yam ntxwv ntawm cov lus no hais txog dab tsi? Tus yeeb yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb uas lawv hais txog yog dab tsi? Yam uas kuv yuav tsum siv qhov yeeb yam no rau ntawm qhov tseeb yog dab tsi? Thaum kuv ua qee yam ntsig txog rau tus yeeb yam ntawm qhov tseeb no, puas yog kuv tab tom xyaum ua raws kom mus raws nrog nws? Thiab thaum kuv muab nws coj los xyaum ua raws, kuv tus yam ntxwv puas raug raws li cov lus no? Yog tsis raug, ces kuv puas yuav tsum tau nrhiav, sib koom, los sis tos?” Nej puas xyaum ua raws tus xeeb ceem no rau hauv nej lub neej? Yog nej tsis ua, ces nej lub neej tsis muaj Vajtswv thiab tsis muaj qhov tseeb. Nej ua neej mus raws li cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia los sis mus raws li nej tus kheej tej kev ntshaw, kev ruaj siab, thiab kev mob siab. Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb ua qhov muaj tseeb yog cov uas tsis muaj qhov muaj tseeb, thiab cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus ua lawv qhov muaj tseeb yog cov tib neeg uas tsis paub qhov tseeb txog Nws cov lus, nej puas to taub txog yam uas kuv tab tom hais? Nws zoo tshaj plaws yog koj yog, tab sis txawm tias koj yuav to taub txog tej ntawd li cas los xij, thiab koj tau nkag siab txog yam uas koj tau hnov ntau npaum li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog koj muaj peev xwm hais tau yam uas koj tau nkag siab coj los rau hauv koj lub neej thiab muab nws xyaum ua raws. Tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj tus yeeb yam thiaj li yuav muaj peev xwm loj hlob tau, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb thiaj li yuav muaj kev hloov pauv tshwm sim rau hauv koj tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsis yog ib qho yooj yim. Qhov tseem ceeb ces yog tsom ntsoov rau qhov kev nrhiav qhov tseeb thiab qhov kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Koj yuav tsum tuav rawv tej no rau hauv koj lub siab txhua hnub. Txawm hais tias koj yuav ntsib tej teeb meem dab tsi los xij, tsis txhob pheej tiv thaiv koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; tiam sis, xyaum nrhiav qhov tseeb thiab xav txog yus tus kheej. Txawm hais tias yuav muaj tej kev qias vuab tsuab twg uas raug muab nthuav tawm rau hauv koj los xij, koj tsis txhob cia tej ntawd dhau mus yam tsis tshuaj xyuas li; nws yog ib qho zoo heev yog tias koj tuaj yeem xav txog qhov ntawd thiab lees paub koj lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab. Yog tias, nyob rau hauv tej xwm txheej txhua txhua hnub, koj tej kev xav yeej xav txog tias yuav daws koj tus moj yam qias vuab tsuab li cas, yuav xyaum ua raws qhov tseeb li cas, thiab qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi, ces koj muaj peev xwm los kawm siv qhov tseeb los daws koj tej teeb meem raws li Vajtswv cov lus. Qhov ua li no, koj yuav maj mam to taub txog qhov tseeb. Yog tias koj lub siab muaj tej kev xav txog qhov tias yuav ua li cas thiaj li tau qhov hauj lwm kom siab zog, los sis yuav ua li cas rau ntawm lwm tus lub xub ntiag kom lawv qhuas koj xwb, ces koj yuam kev lawm. Nws txhais hais tias koj ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog; koj tab tom ua dej num. Yog tias koj lub siab muaj tej kev xav txog qhov tias yuav hloov pauv li cas kom koj thiaj li yuav zoo li ib tug noob neej zuj zus, kom mus raws li Vajtswv tej kev npaj siab, kom muaj peev xwm txog qhov kev zwm rau Nws thiab kev hwm Nws, thiab qhia kom pom txoj kev tswj thiab lees txais yuav Nws txoj kev tshawb xyuas txhua yam koj ua kom meej, ces koj tus yam ntxwv yuav zoo zuj zus tuaj. Qhov no yog qhov txhais hais tias yog ib tug neeg uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tej yam zoo li no, muaj ob txoj kev: Ib txoj tsuas yog hais txog tus cwj pwm, kev ua yus tus kheej tej hom phiaj, tej kev ntshaw, tej kev npaj siab, thiab tej kev npaj kom tiav xwb; qhov no yog nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag thiab nyob hauv nws lub hwj chim. Lwm txoj kev ces yog hais txog qhov tias yuav ua li cas kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam, to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, zwm rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev nkag siab yuam kev los sis kev tsis mloog Nws lus, kom tus tib neeg ntawd thiaj li yuav hwm Vajtswv thiab ua nws tes dej num kom tau zoo. Qhov no yog qhov txhais hais tias los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov tib neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag yeej nthuav tawm lawv tus kheej tag nrho rau ntawm Nws lub xub ntiag; lawv zwm rau tag nrho Nws cov lus hais tawm, thiab muaj peev xwm muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Lawv muaj nyob yog vim lawv siv Vajtswv cov lus los ua lub hauv paus xwb, thiab lawv muaj peev xwm rau siab ntso tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus kom nrhiav tau feem uas yuav coj los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag. Yog tias yam koj ua yog yam uas muaj txiaj ntsig rau koj lub neej, thiab los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus koj tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau thiab tsis txaus ntseeg kom koj lub neej tus yam ntxwv raug hloov pauv, ces qhov no yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj ua raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum lawm, thiab yog tias koj tsis ua raws li sab cev nqaij daim tawv tiam sis ho ua raws li Nws lub siab nyiam lawm, ces hauv qhov no koj yuav tau to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Thaum tham txog kev to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus kom meej tseeb ntxiv, nws txhais tau tias koj tuaj yeem ua tau koj lub luag hauj lwm thiab ua tau raws li Vajtswv cov kev cheem tsum. Tsuas yog cov dej num uas muaj qab hau zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem hu tau tias kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Yog tias koj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb no, ces koj yuav muaj qhov tseeb. Qhov no yog txoj kev pib ntawm kev to taub qhov tseeb; koj yuav tsum xub pib txoj kev cob qhia no, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm los to taub tob zog ntxiv txog cov kev tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau yam kev xav tau uas tsis yog lawm. Thaum koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj xav tias koj txhua txoj kev xav tau yog tag huv si, tab sis thaum ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias muaj ntau yam kev xav tau uas tsis yog nyob hauv koj. Yog li, thaum Vajtswv kho kom tib neeg zoo tiav log, Nws ua rau lawv ras tias muaj ntau txoj kev xav nyob hauv lawv uas cov nyom lawv txoj kev paub Vajtswv. Thaum koj pom tias koj tej kev xav tau tsis yog lawm, yog tias koj muaj peev xwm tso tseg txoj kev xyaum raws li koj tej kev xav phem thiab kev xav tau, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab sawv khov kho nyob ntawm koj qhov chaw rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, qhov no ua pov thawj qhia tias koj tau ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv lawm. Thaum koj ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, yeej yuav muaj ib ntsug rog nyob hauv koj xwb xwb li. Ntxwgnyoog yuav sim thiab ua kom tib neeg caum raws nws, yuav sim thiab ua kom lawv caum raws tej kev xav ntawm cev nqaij daim tawv thiab tuav rawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv—tab sis Vajtswv cov lus yuav qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau hauv tib neeg, thiab nyob rau lub sij hawm no nws yog nyob rau ntawm koj seb koj caum raws Vajtswv los sis caum raws Ntxwgnyoog. Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog hnyav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Thaum xyaum qhov tseeb, nws yog meej tseeb tias ib tug twg yeej yuav txom nyem hauv siab; yog tias, thaum lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua yam nyob hauv tib neeg yog, ces lawv tsis cheem tsum raug rau Vajtswv kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsis muaj ntsug rog, thiab lawv yuav tsis txom nyem. Nws yog vim tias muaj ntau yam hauv tib neeg uas tsis haum rau Vajtswv siv, thiab vim tias muaj ntau ntawm tus moj yam uas ntxeev siab ntawm cev nqaij daim tawv, uas tib neeg yuav tsum kawm kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim ntawv yam zoo siab hlo. Qhov no yog qhov uas Vajtswv hu ua txoj kev txom nyem uas Nws hais kom tib neeg raug nrog Nws. Thaum koj ntsib tej kev nyuaj siab, maj ceev nrooj thiab thov rau Vajtswv: “Au Vajtswv! Kuv xav ua kom Koj txaus siab, kuv xav tiv kev nyuaj siab ua zaum kawg los ua kom txaus Koj lub siab, thiab txawm tias kuv ntsib teeb meem loj npaum li cas los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab. Txawm yog tias kuv yuav tsum muab tag nrho kuv lub neej tso tseg los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab!” Nrog qhov kev daws no, yog li thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho. Txhua zaus uas lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua zaus uas lawv tiv kev tsim kho kom zoo, txhua zaus uas lawv raug sim, thiab txhua zaus uas Vajtswv tes dej num los rau saum lawv, tib neeg yuav tsum tau tiv kev mob uas mob heev. Tag nrho ntawm qhov no yog ib qho sim rau tib neeg, thiab yog li nyob hauv lawv txhua tus muaj ib ntsug rog. Qhov no yog tus nqi tseem uas lawv them. Qhov nyeem Vajtswv tej lus ntau thiab khiav mus los ntau yog ib feem ntawm tus nqi ntawd. Nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, nws yog lawv tes dej num, thiab tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tiav, tab sis tib neeg muab yam uas nyob hauv lawv tso rau ib sab uas tsim nyog muab tso rau ib sab. Yog koj tsis ua, ces txawm tias koj txoj kev txom nyem sab nraud loj npaum cas los xij, txawm tias koj khiav mus los heev npaum cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau! Hais tau tias, tsuas yog yam hloov nyob hauv koj xwb thiaj qhia tau seb koj txoj kev txom nyem sab nraud puas muaj nqis. Thaum koj tus moj yam sab hauv tau hloov lawm thiab koj tau muab qhov tseeb coj los xyaum coj lawm, ces koj txhua txoj kev txom nyem sab nraud yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo; yog tias tsis muaj ib qho hloov nyob hauv koj tus moj yam sab hauv, ces txawm koj tiv kev txom nyem ntau npaum cas los xij los sis koj khiav mus los sab nraud ntau npaum cas los xij, yeej yuav tsis muaj kev pom zoo los ntawm Vajtswv li—thiab kev txom nyem uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv ces tsis muaj qab hau. Yog li, txawm tias tus nqi koj tau them lawm es pom zoo los ntawm Vajtswv uas muab xam los ntawm seb puas muaj ib qho kev hloov nyob hauv koj los sis tsis muaj, thiab los ntawm seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum coj los sis tsis muab thiab seb koj puas ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau thiab tej kev xav phem los ua kom muaj kev txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, txoj kev paub Vajtswv, thiab kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Txawm koj yuav khiav mus los npaum li cas los, yog tias koj yeej tsis tau paub los ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau, tab sis tsuas nrhiav tej kev ua thiab kev kub siab sab nraud xwb, thiab yeej tsis quav ntsej rau koj lub neej, ces koj txoj kev nyuaj siab yeej tsis muaj qab hau. Yog tias, nyob rau ib qho chaw twg, koj muaj ib yam dab tsi uas koj xav muab hais, tab sis nyob sab hauv koj xav tias muab hais mas tsis yog lawm, muab hais mas tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab tej zaum yuav mob lawv, ces koj yuav tsis hais, xum cia mob rau sab hauv, rau qhov tej lus no tsis muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv lub siab nyiam zoo siab. Nyob rau lub sij hawm no, yuav muaj ib ntsug rog nyob sab hauv koj, tab sis koj yuav txaus siab hlo txom nyem rau qhov mob thiab tso yam uas koj hlub pov tseg. Koj yuav txaus siab hlo tiv txoj kev nyuaj siab no los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm tias koj yuav txom nyem qhov mob sab hauv los, koj yuav tsis pom zoo rau cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv lub siab yeej tau txaus siab lawm, thiab koj kuj yuav raug nplig rau sab hauv thiab. Qhov no yog qhov them ib tug nqi tiag tiag, thiab yog tus nqi uas Vajtswv xav tau. Yog tias koj xyaum rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag; yog tias koj ua qhov no tsis tiav, ces txawm tias koj to taub ntau npaum li cas los, los sis txawm hais lus zoo npaum li cas los, nws yeej tsis muaj qab hau dab tsi kiag li! Yog tias, thaum nyob rau txoj kev mus hlub Vajtswv, koj muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv sab rau thaum Nws ua rog nrog Ntxwgnyoog, thiab koj tsis tig nrob nqaum rau Ntxwgnyoog, ces koj tau Vajtswv txoj kev hlub lawm, thiab koj yuav tuav tau tej lus tim khawv khov kho.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv lub ntsiab lus, kev taug Petus txoj kev rau hauv yus txoj kev ntseeg txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis los ntawm tej yam tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus los—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Vajtswv txoj kev xav rau Nws txoj dej num, Nws cov lus txib ntawm tib neeg ntiaj teb—los ntawm cov lus no los nws thiaj li tau los paub Vajtswv tiav hlo lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau tau los ua lub neej txoj sia thiab yog qhov tseeb xwb, ces Petus yeej muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas tej lus ntawd tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv coj lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Kev ua-raws cai yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev ua-raws cai thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Ntxiv Mus: 1. Leej twg yog Vajtswv cov neeg thiab leej twg yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No