1. Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov tseeb ua tib neeg yuav tsum muaj tsuas yog rhiav tau nyob hauv Vajtswv txoj lus xwb, thiab nws yog ib qho tseeb uas muaj nuj nqis tshaj thiab pab tau tib neeg tshaj plaws. Nws yog qhov tshuaj thiab zaub mov uas nej lub cev yuav tsum tau, ib yam uas tib neeg yuav tsum tau coj los pab ntxiv siav ntxiv zog rau nws txoj kev ua neeg nyob. Nws yog ib qho tseeb tias tib neeg yuav tsum muaj npaj nrog. Nej yim xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais npaum li cas, nej lub neej yuav tawg paj txi txiv sai npaum li ntawd, thiab qhov tseeb yuav pom tseeb tshaj. Thaum nej loj hlob hauv lub siab lawm, nej yuav pom tej yam ntawm lub ntuj sab ntsujplig tseeb dua tuaj, thiab yuav txhawb ntxiv rau nej lub zog kom kov yeej Ntxwgnyoog. Ntau yam ntawm qhov tseeb uas nej tsis to taub yuav tshwm meej tuaj thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus. Tib neeg feem coob yuav cia li txaus siab lam los to taub rau tej ntaub ntawv ntawm Vajtswv txoj lus thiab tsom rau txoj kev npaj lawv tus kheej rau tej kab lis kev cai dua li qhov cog kom tob rau lawv txoj kev xyaum ua, tab sis ntawd tsis yog txoj kev ntawm cov Falixais los? Ua li kab lus uas hais tias, “Vajtswv txoj lus yog txoj sia” puas muaj tseeb rau lawv tiag? Ib tug tib neeg lub neej tsis lam yuav loj hlob yooj yim los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus nkaus xwb, tab sis tsuas yog thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua xwb. Yog nws yog koj txoj kev ntseeg hais tias kev to taub Vajtswv txoj lus yog kom tau txoj sia thiab muaj lub siab xwb, ces koj txoj kev to taub yuam kev lawm. Tseeb tiag kev to taub Vajtswv txoj lus tshwm sim rau thaum koj xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav tsum to taub hais tias “tib qho uas xyaum ua li qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav to taub.” Niaj hnub no, tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj yeej lam hais tau tias koj paub Vajtswv txoj lus, tab sis koj yuav hais tias tau tias koj to taub nws lawm. Tej cov hais tias tib txoj hau kev uas yuav xyaum ua qhov tseeb mas yog yuav tsum to taub nws ua ntej tso, tab sis qhov nov tsuas yog ib nyuag feem xwb, thiab nws tsis yog tag nrho. Ua ntej koj muaj kev paub ntawm ib qho tseeb, koj yeej tsis tau saj qhov tseeb ntawd. Xav hais tias koj to taub ib yam dab tsi koj hnov los ntawm ib zaj lus qhuab qhia nws tsis yog kev to taub tseeb tiag—qhov no tsuas yog khaws tau tej lus ntawm qhov tseeb xwb, thiab nws tsis yog tib yam li kev to taub lub tseem ntsiab nyob rau hauv tiag. Qhov nyuag kev to taub sab nraum ntawm qhov tseeb xwb tsis txhais tau hais tias koj yeej to taub nws tiag lawm thiab paub txog nws tiag li lawm; lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb tiag yog los ntawm kev saj nws kiag. Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj tau saj qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li muab tau qhov uas raug muab zais lawm. Cog koj tus cag kom tob yog tib txoj kev mus muab tau kev thoob tsib to nrog, thiab thiaj li yuav to taub txog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, koj mus tau qhov txhia chaw nrog qhov tseeb, tab sis yog tsis muaj qhov tseeb ntawd nyob hauv koj, ces tsis tas xav txog qhov yuav sim mus yaum koj tsev neeg li, haj yam tsawg cov tib neeg uas ntseeg. Yog tsis muaj qhov tseeb ces koj tsuas zoo li tej paj daus ya xwb, tab sis nrog qhov tseeb lawm koj yeej muaj tau kev zoo siab thiab kev ywj pheej, thiab yuav tsis muaj dab tsi los tawm tsam tau koj li. Tsis hais ib txoj kev xav yuav muaj zog npaum li cas li, nws yuav kov tsis yeej qhov tseeb li. Nrog qhov tseeb lawm, ntawm lub ntiaj teb yuav ua zog koog thiab tej toj roob hauv pes thiab dej hiav txwv yuav txav, yog tsis muaj qhov tseeb ces txawm lub zos yuav muaj sab ntsa yeej khov npaum li cas los yuav raug kas muab noj kom ntsoog kom tag mus. Qhov no yeej yog qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv qhov kev xyaum raws qhov tseeb yog dab tsi? Puas yog tias koj yuav tsum xub to taub cov hauv paus ntsiab lus tso? Cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi? Cov hauv paus ntsiab lus yog sab muaj qab hau ntawm qhov tseeb. Thaum koj nyeem ib sob lus ntawm Vajtswv cov lus, koj xav tias nws yog qhov tseeb, tab sis koj tsis to taub cov hauv paus ntsiab lus uas nyob rau hauv qhov tseeb ntawd; koj hnov tias sob lus ntawd raug lawm, tab sis koj tsis paub tias nws muaj qab hau li cas, los sis nws tsim los hais txog tus yam ntxwv twg. Koj tsis tuaj yeem to taub txog nws cov hauv paus ntsiab lus los sis nws txoj hau kev xyaum ua. Rau koj mas, qhov tseeb uas koj pom no tsuas yog kev qhuab qhia xwb. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm sob lus ntawd lawm, thiab seb Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi lawm—yog tias koj to taub tej no tiag tiag, thiab muaj peev xwm them tus nqi thiab muab tej no coj los xyaum ua—ces koj yuav tau txais qhov tseeb ntawd. Thaum koj tau txais qhov tseeb ntawd, ib qho me me zuj zus, ces koj tus moj yam qias vuab tsuab raug daws lawm, thiab qhov tseeb ntawd tau ua hauj lwm rau hauv koj lawm. Thaum koj muaj peev xwm muab qhov uas muaj tiag ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab thaum koj ua koj tes dej num, koj txhua txoj kev nqis tes ua, thiab koj txoj kev coj ua tam li ib tug tib neeg yuav ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov xyaum ua raws qhov tseeb no, ces thaum ntawd tseem tsis yog koj hloov lawm thiab lod? Qhov tseem ceeb tshaj plaws, koj tau dhau los ua tus neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Puas yog ib tug neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tsis zoo ib yam li ib tug neeg uas coj ua nrog cov hauv paus ntsiab lus thiab lod? Thiab ib tug neeg uas coj ua nrog cov hauv paus ntsiab lus tsis zoo ib yam li ib tug neeg uas muaj qhov tseeb thiab lod? Puas yog ib tug neeg uas muaj qhov tseeb kuj tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lod? Ntawd yog qhov uas tej yam no sib cuam tshuam li cas.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis yog kev hais cov lus qhuav qhawv thiab qog raws tej nqe lus xwb. Tiam sis, nws txhais hais tias txawm koj yuav ntsib dab tsi hauv lub neej los xij, tsuav yog nws muaj feem cuam tshuam rau cov hauv paus ntsiab lus ntawm noob neej tus cwj pwm coj, kev xam pom txog tej xwm txheej, teeb meem ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus, los sis tus cwj pwm uas ib tug tib neeg ua lawv tes dej num xwb, ces txhua tus yuav tsum tau xaiv—txhua tus yuav tsum muaj ib txoj kev los xyaum ua. Piv txwv tias, yog koj thawj txoj kev xam pom yog qhov tias koj yuav tsum tsis txhob ua rau leej twg chim li, tiam sis ua kom muaj kev thaj yeeb thiab zam tsis txhob ua rau leej twg poob ntsej muag li, kom nyob rau yav tom ntej, txhua tus thiaj li yuav sib haum xeeb, ces, txwv tsis pub ua raws li txoj kev xam pom no, thaum koj pom qee leej ua qee yam phem, ua yuam kev, los sis ua txhaum rau cov hauv paus ntsiab lus, koj yuav xum cia li kho kom tau qhov ntawd los ntawm koj tus kheej kom yog dua li uas mus ntsib tus tib neeg ntawd tim ntsej tim muag kiag. Raug txwv los ntawm koj txoj kev xam pom, koj yuav ua rau txhua tus chim. Txawm hais tias koj yuav nrog leej twg nyob los xij, tab kaum koj los ntawm tej kev xav, ntawm tej kev txawj xav thiab kev sib raug zoo, los sis ntawm tej kev uas tau muaj los tau ntau lub xyoo ntawm txoj kev sib cuam tshuam lawm, ces koj thiaj li yuav pheej hais lus zoo los tiv thaiv tus tib neeg ntawd lub meej mom xwb. Qhov twg uas muaj tej yam koj tsis txaus siab, ces koj tsuas yog tso koj txoj kev npau taws rau tom lawv lub nraub qaum thiab lees paub yam tsis muaj neeg pom xwb, tiam sis tsis rhuav tshem lawv lub ntsej muag li. Koj xav li cas txog tus cwj pwm coj zoo li no? Nws tsis yog tus neeg uas pom zoo rau txhua yam uas txawj hais lus zoo thiab txawj dag lov? Nws txhaum cov hauv paus ntsiab lus lawm; qhov ua tej yam zoo li no tsis yog tsis muaj nuj nqis lov? Cov uas coj zoo li no tsis yog neeg zoo, los sis lawv tsis txawj ntse. Txawm hais tias koj tau raug txom nyem, thiab txawm hais tias koj tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas lawm los xij, yog tias koj coj koj tus kheej yam tsis muaj hauv paus ntsiab lus li, ces koj yeej yuav ua tsis tau thiab Vajtswv yeej yuav tsis pom zoo, los sis Nws yuav tsis cim koj cia, los sis tsis ua rau Nws zoo siab li. Thaum paub txog qhov no lawm, koj puas ntxhov siab? (Ntxhov.) Qhov koj ntxhov siab ntawd ua pov thawj qhia tau tias koj tseem nyiam qhov tseeb, tias koj muaj ib lub siab nyiam qhov tseeb, ib txoj kev ntshaw los nyiam qhov tseeb, thiab tias koj lub siab zoo yeej tseem ntse. … Kev ntse muab peev xwm rau koj los cais qhov txawv ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog, thiab ntawm yam zoo thiab yam tsis zoo. Nrog rau txoj kev ntse thiab lub peev xwm los xyaum raws kev thoob tsib to nrog, ces nws yuav yooj yim los mus ntxub tej yam tsis zoo thiab los mus ntxub tej kev xam pom uas tsis yog thiab tus moj yam qias vuab tsuab zoo li no. Qhov no yog vim tias, yam tsawg kawg, koj twb muaj yam tseem ceeb tshaj plaws lawm—uas yog ib txoj kev paub txog lub siab zoo. Txoj kev paub txog lub siab zoo no mas muaj nuj nqis heev, ib yam li lub peev xwm los cais qhov txawv ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog ntag, thiab muaj feem ntawm txoj kev ua neeg uas nyiam txoj kev ncaj ncees thiab yam zoo. Tej no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws—tej ntawd yog peb yam uas tsim nyog ntshaw thiab muaj nuj nqis tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem muaj tau, thiab thaum muaj lawm, tej zaum yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Tam sim no cia peb muab ob yam no tso tseg rau ib cag. Tsuav yog koj muaj ib lub siab zoo uas lees paub xwb, es ib tug neeg lim hiam uas tas zog ua kev phem uas yog ib txoj kev tab kaum thiab kev cuam tshuam puas yuav ua rau koj muaj kev xav thiab muaj tswv yim mas? (Ua mas.) Yog tias koj muaj tswv yim thiab kev xav, ces koj twb muaj ib lub ntawm ntau lub hauv paus kev cheem tsum uas zoo tshaj plaws rau txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Yog tias koj pom thiab paub tau tias yam lawv tau ua yog ib txoj kev phem, es koj nqis tes los tiv thaiv kiag, ces qhov no tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb lov? Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi? (Kev qhia tshwm, kev tshaj tawm, thiab tso cov kev ua no tseg.) Yog lawm. Thaum tej yam zoo li no tshwm sim tuaj, thiab koj ua koj lub luag hauj lwm tiav raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm, qhov no yog kev xyaum ua raws qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Dej Num Zoo Mas Yam Tsawg Kawg Yeej Cheem Tsum ib Lub Siab Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog koj muaj peev xwm txog qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb, ces txhua yam uas tshwm sim rau koj hauv koj lub neej, txhua tus neeg uas koj tau sib txuas lus nrog, thiab tag nrho txoj hauj lwm uas Vajtswv muab tso rau koj lawm, koj yuav tsum tshuaj xyuas tej ntawd piv rau qhov tseeb uas koj to taub thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua raws. Qhov ntawd yog, thaum muaj tej yam tshwm sim, qhov uas koj yuav tsum ua thiab qhov uas yuav tsum yog lub hauv paus ntawm txoj kev xav thiab lub hauv paus ntawm qhov muaj koj yog dab tsi? Vajtswv cov lus. Muab ua piv txwv tias, muab ib teg dej num rau koj: Txoj hau kev uas koj ua txoj dej num, koj yuav tsum muaj ib txoj kev uas koj xyaum ua raws, uas xub thawj mas cheem tsum ib lub hauv paus rau hauv qhov kev xav txog qhov tseeb. Yuav tsum ua tes dej num no li cas thiaj li mus raws li Vajtswv txoj kev xav? Koj yuav tsum tsis txhob tias tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb; ntsig txog ntawm kis uas nyob twj ywm ntawd, qhov no yog yam uas yuav tsum ua kom tiav tsawg tshaj plaws. Muab ua piv txwv tias, koj tab tom ntxuav tais diav. Qhov no yog ib teg dej num, ib teg dej num uas koj tau lees txais lawm. Koj muab dej yaug ib lub tais zuj zus tsuag tsuag xwb, ces cia li tso tseg lawm. Qhov no puas yog qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb? Koj xav tias koj tau xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Koj tau ntxuav tais diav lawm; koj tau yaug tais diav huv si lawm. Yog li, qhov uas koj tab tom xav txog thaum ntxuav tais diav ntawd yog dab tsi? Koj txoj cai rau qhov ntxuav tais diav yog dab tsi? Yog koj ua raws ib txoj cai thaum ua qhov no, ces koj tab tom xyaum ua raws qhov tseeb ntag. Yog li, koj yuav tsum tau ua dab tsi kom thiaj li yog kev xyaum ua raws qhov tseeb thaum muab ib teg dej num rau koj uas yog koj tes dej num? Puas muaj ib txoj cai li? Txoj cai uas nug txog no yog lub hauv paus ntawm lub tswv yim. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum tsis txhob tias tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb; ua ntej tshaj, ces ua raws li txoj cai no tso. Qhov uas koj yuav tsum tau xav txog rau hauv koj lub siab, thiab qhov uas koj yuav tsum tau ua, kom tsis txhob tias tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb yog dab tsi? Nws muaj ntau kauj ruam. Koj pom tias tej tais diav ntawd mas qias neeg thiab tsuas tsis huv, tias tsuas muab tej ntawd yaug dej xwb mas yeej tsis huv txaus li; tej zaum tseem muaj kab mob thiab, yog li koj yuav tsum siv tshuaj ntxuav tais diav los tua kab mob, yaug tej tais diav ntawd ntau lwm kom nws huv si, thiab tshuaj xyuas tej tais diav ntawd kom zoo. Qhov no tsis yog qhov uas tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb. Qhov no yog muaj ib txoj cai nyob hauv koj lub siab, thiab ua tej yam ntawd mus raws li txoj cai ntawd. Koj tsis txhob lam saib tej tais diav ntawd ib muag thiab muab ib nyuag yaug xwb ces txawm tso txoj dej num tseg rau tod, tsis quav ntsej tias tsam muaj roj los sis kab mob nyob rau ntawm tej tais diav ntawd li, thiab xav rau koj tus kheej tias, “Kuv raug thov kom ua tej ntawd, yog li kuv yuav ua tej ntawd—tsuav yog kuv ua tej ntawd xwb, ces kuv yuav tsis yog tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau lawm xwb.” Qhov no tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb, qhov no tsuas yog siv lub zog, ua dej num, siv zog ntsos ua hauj lwm hnyav. Koj ntxuav tais diav tag lawm; ua li cas es koj ho tsis yog xyaum ua raws qhov tseeb? Ua li cas es qhov no ho cia li dhau los ua “qhov siv lub zog” lawm xwb? Yog koj tsis ua raws li txoj cai, ces qhov ntawd tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb, thiab nws txhais tau tias txoj hauj lwm ua tiav ntawd tsis mus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb; nws tsis muaj txoj cai nyob rau hauv koj lub siab, koj ua raws li koj tus kheej tej kev nyiam, kev chim siab los sis zoo siab, tej kev xav, tej kev xav hauv nruab siab, thiab tej kev xav. “Kuv yuav muab tej ntawd yaug dej tsuag tsuag, ces tau lawm—vim li cas thiaj li yuav siv tshuaj ntxuav tais diav? Twb tsis muaj kab mob. Cia li siv tej ntawd xwb; yeej tsis muaj teeb meem li.” Qhov ntawd tsis yog koj tus kheej qhov kev xav lod? Koj xav li qhov ntawd, yog li koj ua mus raws li koj tus kheej tej kev xav—qhov no tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb. Kev ua kom mus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, koj yuav tsum xav rau koj tus kheej tias, “Kuv yuav tsum tsis txhob tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb, txoj cai ces yuav tsum yog mus ntxuav tej ntawd kom huv si thiab tua tej kab mob, yog li thiaj li nyab xeeb thiab huv rau tib neeg siv.” Qhov no yog ib txoj cai, thiab yog koj ua txhua yam raws li txoj cai no, ces koj yuav tsis yog tsis ua zoo saib xyuas thiab lam ua kom dhau xwb, tiam sis yuav yog tus neeg nquag, yuav ua kom tau raws li qhov koj ua tau zoo tshaj plaws, hauv kis uas koj yuav tau ua raws li koj tes dej num kom kawg koj lub siab lub ntsws. Qhov ntawd thiaj li yog qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws ntawm Kev Ntseeg Vajtswv Ces Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov qauv uas muab qhov tseeb coj los xyaum ua yog dab tsi kiag? Yuav ua li cas thiaj li ntsuas tau thiab qhia tau tias seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws? Vajtswv yuav txiav txim siab tau li cas tias seb koj puas yog tus uas lees txais yuav Nws cov lus thaum koj hnov cov lus ntawd? Nws saib seb, thaum lub sij hawm uas koj tau ntseeg Nws thiab mloog tej lus qhuab qhia lawm, puas muaj ib qho hloov pauv nyob rau hauv koj tus yam ntxwv, hauv koj txoj kev mloog Nws lus, thiab hauv lub ntsiab tseeb ntawm ntau kis txog koj tus moj yam qias vuab tsuab. Nws saib seb koj puas muab tej no los hloov rau qhov tseeb, thiab saib seb koj puas tau hloov pauv koj tus cwj pwm thiab tej kev ua sab nraud los sis lub ntsiab tseeb ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab uas nyob tob rau hauv koj nruab siab. Vajtswv ntsuas koj raws li tej no. Qhov tau mloog tej lus qhuab qhia thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus los tau npaum li no lub xyoo lawm, es koj tej kev hloov pauv tsuas yog dag xwb los sis yog tiag? Puas tau muaj kev hloov pauv hauv koj tus moj yam li? Puas tau muaj kev hloov pauv hauv koj txoj kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv, koj txoj kev tsis mloog Vajtswv lus, thiab hauv qhov koj coj li cas rau cov lus txib thiab tej dej num uas Vajtswv muab tso rau koj ua ntawd? Puas tau muaj ib qho kev txo koj txoj kev tsis mloog lus uas tawm tsam Vajtswv li? Thaum muaj qee yam tshwm sim thiab koj raug muab nthuav tawm ua tus tib neeg tsis mloog lus lawm, koj puas muaj peev xwm rov tig los xav txog koj tus kheej? Koj puas muaj peev xwm mloog lus? Koj puas tau ua lub siab ncaj ncees rau cov lus txib thiab tej dej num uas Vajtswv muab tso rau koj, thiab qhov ua lub siab ncaj ncees no puas dawb huv? Thaum lub sij hawm uas koj mloog tej lus qhuab qhia, koj tej kev txhawb siab, tej hom phiaj, tej kev ntshaw, thiab tej kev npaj siab puas tau raug muab yaug kom dawb huv? Tej no tsis yog tus qauv rau qhov kev ntsuas lov? Ces kuj muaj koj txoj kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv thiab: Koj puas tseem tuav rawv rau koj tej kev xav phem qub, tej kev xav hauv nruab siab uas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb, thiab tej hom phiaj? Koj puas tseem muaj tej lus yws thiab lwm yam kev xav phem? Puas muaj kev hloov pauv txog tej no li? Yog tias yeej tseem tsis tau muaj ib txoj kev hloov pauv txog tej kis no li, ces koj yog hom tib neeg dab tsi? Qhov no ua tau pov thawj qhia txog ib qho tseeb tias: Koj tsis yog tus uas xyaum ua raws qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Vajtswv Cov Lus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Hloov Pauv Tau Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov tib neeg coob leej muaj qee tus cwj pwm sab nraud, xws li tuaj yeem tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis paub tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb. Yog txhua yam uas koj ua muaj ib qho txhawb siab ntsws txhawb rau nws thiab muaj yam cuav xyaws nrog, ces koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb; koj tsuas coj ua raws saum daim tawv xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj kev cojyuav raug rau txim los ntawm Vajtswv; yuav tsis raug qhuas los sis raug nco tau los ntawm Nws. Kev paub qhov no ntxiv, koj tab tom ua phem thiab koj txoj kev coj ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua puas tiag los sis tsis tau ua txhaum ib qho tseeb. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tej kev nqis tes ua tseem ntsig txog kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev saib tej kev txhawb siab ntsws nyob sab tom qab koj tej kev nqis tes ua hauv qho kev kaj ntawm Vajtswv cov lus. Nws tsis nyob rau ntawm tib neeg qhov kev xam pom tias koj tej kev nqis tes ua puas yoog raws los sis tsis yoog raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog ib yam kev hloov pauv ntsig txog qhov zoo li no li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog kev ua tiav kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nws puas tuaj yeem hais tau tias koj tus moj yam raug hloov lawm? Nej puas paub tias Vajtswv qhuas nej los tsis qhuas? Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav hnov tus Vajntsujplig qhia kev thiab qhia koj thiab ua dej num rau hauv koj thaum koj tab tom ua kom muaj tiav hlo rau koj tej dej num, kev ua ib txoj dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, los sis raws li txoj dej num ib txwm ua. Koj txoj kev coj yuav haum raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj tau txais ib theem ntawm kev ntsib kev pom lawm, koj yuav hnov tias yam koj tau ua yav dhau los yeej tsim nyog lawm. Txawm li cas los xij, yog, tom qab tau txais kev ntsib kev pom rau ib lub sij hawm lawm, koj yuav hnov tias qee yam uas koj tau ua yav dhau los tsis tsim nyog, thiab koj tsis txaus siab rau tej ntawd li, thiab hnov tias tsis muaj qhov tseeb kiag li rau yam uas koj tau ua lawm, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias txhua yam koj tau ua yog kev tawm tsam Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj txoj kev ua dej num puv npo kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tib neeg tej kev nqis tes ua.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum raws qhov tseeb, ces koj yuav ntseeg los tau kaum lub xyoos lo xij yeej yuav tsis muaj kev ntsib kev pom ib qho hloov pauv li. Thaum kawg, koj yuav xav tias qhov no yog qhov ntseeg Vajtswv txhaisli cas tiag; koj yuav xav tias nws zoo ib yam nkaus li lub neej uas koj muaj yav dhau los rau hauv lub ntiaj teb lawm xwb, thiab hais tias kev muaj txoj sia nyob tsis muaj nuj nqis li. Qhov no qhia meej meej tias yog tsis muaj qhov tseeb, lub neej txoj sia yuav khoob lug. Tej zaum koj tuaj yeem hais tau qee cov lus ntawm txoj kev qhuab qhia, tab sis koj tseem hnov poob siab thiab tsis kaj siab. Yog tib neeg muaj qee qho kev paub ntawm Vajtswv, paub tias yuav lub neej nyob kom muaj nuj nqis li cas, thiab tuaj yeem ua qee qhov uas ua tau zoo raws Vajtswv, ces lawv yuav hnov tias qhov no yog lub neej tiag, tias tsuas yog los ntawm kev ua lub neej rau hauv txoj hau kev no nkaus xwb lawvlub neej thiaj li muaj nqis, thiab tias lawv yuav tsum ua lub neej nyob rau txoj hau kev no thiaj li ua rau Vajtswv muaj kev txaus siab me me thiab hnov tau zoo siab hlo. Yog lawv tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, tso lawv tus kheej tseg, tso lawv tus kheej tej tswv yim tseg, thiab yog tus mloog lus thiab xav txog rau Vajtswv txoj kev xav—yog lawv tuaj yeem ua tau tag nrho tej yam zoo li no zoo—ces qhov no yog yam uas nws txhais tau tias muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau raug zoo lawm, thiab thiaj yog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag, thiab qhov no yeej tsis zoo li lawv tej kev xav hauv nruab siab yav dhau los thiab lawv tej kev tuav raws tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai tswj kav. Qhov tseeb tiag, nws yeej sab yog ua tej yam rau thaum lawv tsis to taub qhov tseeb, sab rau kev tuav tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai tswj kav, thiab sab rau qhov tsis muaj tej hom phiaj thiab ua tej yam qi muag nti. Tsuas yog muaj qhov tseeb nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem tau txais kev ywj pheej—qhov no tsis yog dag li—thiab nrog nws, lawv tuaj yeem ua tej yam tau yooj yim thiab zoo siab hlo. Cov neeg uas muaj tus yam ntxwv no yog cov tib neeg uas muaj qhov tseeb; lawv yog cov uas tej moj yam raug hloov pauv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg npaj tej kev ua zoo kom txaus

Ntxiv Mus: 2. Kev ua-raws cai yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev ua-raws cai thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No