5. Qhov sib txawv ntawm Vajtswv cov lus uas cov xib fwb cev lus hais thiab cov lus uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg nthuav tawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus kuj tau hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm ntau heev. Nws ho txawv Yaxaya li cas? Nws ho txawv Daniyee li cas? Nws puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Vim li cas ho hais tias Nws yog Khetos? Lawv ho sib txawv li cas? Tag nrho lawv sawv daws puav leej yog cov neeg uas hais ntau los lus, thiab lawv cov lus yeej zoo tsis pauv tsis ntxiv rau tib neeg li. Lawv sawv daws puav leej hais lus thiab ua hauj lwm. Cov xib fwv cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. Hos qhov uas Vajtswv ho yug los ua ib tug neeg tau li cas ntawd, ua tus Ntsujplig ho qhia dab tsi tshwm rau lub sij hawm ntawd, thiab qhov uas tus Ntsujplig ho nqis los rau ib tug tib neeg los ua hauj lwm—tej no yog tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav pom los sis kov tau. Nws yog ib qho uas tseem ceeb heev rau tej qhov tseeb no los ua pov thawj qhia hais tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Zoo nkaus li, qhov sib txawv mas yeej tsuas muaj nyob rau hauv tej lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv, uas yog tej yam uas pom tau thiab kov tau rau tib neeg. Tsuas yog hais tias qhov no yeej muaj tseeb. Qhov no mas vim yog tej yam ntawm tus Ntsujplig mas koj ntsia tsis pom thiab tsuas yog paub meej meej rau Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, thiab txawm yog kiag tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej tsis paub tag nrho thiab; koj tsuas nrhiav pov thawj tau hais tias Nws yog Vajtswv los ntawm tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm xwb. Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yeej yog Vajtswv tus kheej qhia kiag: Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov zoo li Yaxaya, Daniyee, Exala, Yelemi, thiab Exekhee ces yog los ncaj qha ntawm Vajntsujplig cov lus qhia los; cov neeg no yog cov pom yav tom ntej, lawv tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus txog yav tom ntej, thiab lawv sawv daws yog cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm Vajluskub Qub. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, cov neeg no, cov uas tau txais kev tshoov siab ntawm Yehauvas, tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, uas yog tau txais kev qhia ncaj qha los ntawm Yehauvas. Thiab vim li cas Yehauvas ho ua hauj lwm rau hauv lawv? Vim cov neeg ntawm Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yuav tsum tau ua nyob rau hauv lawv; yog vim li ntawd cov xib fwb cev Vajtswv lus thiaj li muaj cuab kav tau txais tej kev qhia tshwm li ntawd. Qhov tseeb, lawv tus kheej yeej tsis to taub Vajtswv tej lus qhia tshwm rau lawv li. Vajntsujplig hais tej lus ntawd los ntawm lawv tej qhov ncauj kom cov neeg yav pem suab thiaj li to taub tej ntawd xwb, thiab pom hais tias lawv yeej yog tes hauj lawm ntawmVajtswv tus Ntsujplig tiag tiag, ntawm Vajntsujplig, thiab tsis yog los ntawm tib neeg los, thiab los muab kev lees paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm rau lawv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus Tus Kheej kiag ua tag nrho tes hauj lwm no nyob sawv cev rau lawv, thiab ces tib neeg thiaj li tsis hais cov lus qhia txog yav tom ntej lawm. Yog li ntawd Yexus puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Yexus ces yeej yog, tseeb tiag, ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, tab sis Nws kuj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm cov tub txib thiab—Nws muaj peev xwm hais tej lus qhia txog yav tom ntej thiab qhuab qhia thiab qhia tib neeg thoob plaws lub teb chaws. Tab sis tes hauj lwm Nws ua thiab lub koob meej Nws sawv cev mas tsis yog tib yam. Nws los txhiv tag nrho noob neej, los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum; Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib tug tub txib, thiab tshaj qhov ntawd ces Nws yog Khetos. Tej zaum ib tug xib fwb cev Vajtswv lus yuav hais lus qhia txog yav tom ntej, tabsis nws tsis tuaj yeem hais tau hais tias ib tug xib fwb cev Vajtswv lus zoo li ntawd yog Khetos. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus hais cov lus qhia txog yav tom ntej ntau heev, thiab yog li ntawd kuj hais tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab, tab sis kuj hais tsis tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab yog li ces tsis yog Khetos. Qhov no mas vim yog Nws sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv txoj kev ua ib theem hauj lwm, thiab Nws lub koob meej mas txawv ntawm Yaxaya lub: Nws los ua kom tiav tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab Nws kuj tseem pab cuam rau tib neeg txoj sia, thiab Vajtswv tus Ntsujplig tau los ncaj qha rau ntawm Nws. Nyob rau hauv tes hauj lwm Nws ua, mas tsis muaj kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los sis tsis muaj kev qhia los ntawm Yehauvas li. Tab sis, tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha—uas txaus ua pov thawj hais tias Yexus tsis zoo ib yam li ib tug xib fwb cev Vajtswv lus. Tes hauj lwm Nws ua yog tes dej num ntawm kev cawm dim, ua ntej qhov kev hais tej lus qhia txog yav tom ntej. Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, ib tug tub txib, tab sis tshaj qhov ntawd ces Nws yog tus Txhiv Dim. Cov cev lus txog yav tom ntej, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces tsuas muaj cuab kav cev lus txog yav tom ntej xwb, thiab tsis muaj cuab kav sawv cev Vajtswv tus Ntsujplig los ua lwm yam hauj lwm. Vim Yexus ua hauj lwm ntau tshaj tej uas tib yeej tsis tau ua dua yav dhau los li, thiab ua tes hauj lwm txhiv noob neej, yog li ntawd Nws thiaj li txawv cov zoo li Yaxaya.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau thaum Tiam Lub Nceeg Vaj, tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus los mus kov yeej tag nrho cov uas ntseeg Nws. Qhov no ces yog “txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv”; Vajtswv tau los thaum tiam kawg los ua tes hauj lwm no, uas hais tau hais tias, Nws tau los ua qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv kom tiav hlo. Nws tsuas hais lub xwb, thiab yuav tsis tshua muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais Nws cov lus, qhov no yog qhov uas txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev daim tawv, thiab yog txoj Lus los mus rau hauv lub cev nqaij daim tawv kiag. “Nyob rau thaum pib ces yog txoj Lus, thiab txoj Lus nyob nrog Vajtswv, thiab txoj Lus yog Vajtswv, thiab txoj Lus tshwm sim ua lub cev nqaij daim tawv.” Qhov no (tes hauj lwm ntawm txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv) yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau tiam kawg, thiab yog tshooj kawg ntawm tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab yog li Vajtswv thiaj tau los rau ntiaj teb thiab cia Nws cov lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd ces ua tiav hnub no, qhov ntawd ces yuav ua rau yav tom ntej, qhov ntawd ces yuav ua tiav hlo los ntawm Vajtswv, tib neeg txoj hau kev kawg, cov uas yuav raug cawm, cov uas yuav raug rhuav tshem, thiab ntxiv mus—tag nrho tes hauj lwm no uas tsim nyog ua tiav rau thaum kawg ces yeej tau muab coj los hais meej meej lawm, thiab tag nrho ces yog ua kom tiav qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tej kev cai tswj fwm thiab kev cai siab tshaj plaws uas tau muab tshaj tawm ua ntej ntawd, cov uas yuav raug rhuav tshem, cov uas yuav tau nkag mus so—tag nrho cov lus no ces yuav tsum muaj tiav. Qhov no yog tes hauj lwm uas feem ntau ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua tiav hlo nyob rau tiam kawg. Nws ua kom neeg to taub hais tias cov uas Vajtswv tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg thiab cov uas Vajtswv hos tsis tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg, Nws cov neeg thiab cov tub ntawd ho yuav muab sib cais li cas, dab tsi yuav tshwm sim rau Yixayee, dab tsi yuav tshwm sim rau Iyi—nyob rau yav tom ntej, txhua lo ntawm cov lus no yuav tshwm sim tuaj. Vajtswv tes hauj lwm mas khiav ceev zuj zus tuaj lawm. Vajtswv siv cov lus los ua qhov los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas yuav tsum tau ua nyob rau txhua tiam, tej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum tau ua nyob rau tiam kawg, thiab Nws tes dej num qhuab qhia uas yuav tsum tau ua, thiab cov lus no ces yog tag nrho tej uas kom ua tau qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd kom tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom. Tsuas yog tom qab txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Nws qhov kev cawm tib neeg ces yuav los rau ib qho chaw xaus thiab. Tam sim no nej twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau tiam kawg lawm, dab tsi yog tus moj yam ntawm Vajtswv? Koj puas tau luag hais tias Vajtswv ces tsuas yog tus Vajtswv uas tsuas hais lus xwb thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm? Koj yuav tsis tau luag hais tej qho lus xaus li ntawd. Ib txhia yuav hais tias Vajtswv ces yog tus Vajtswv uas nthuav tawm tej lus zais tob, hais tias Vajtswv yog tus Me Nyuam Yaj thiab Tus uas qhib xya lub cim. Tab sis tsis muaj leej twg tau luag hais tej qho lus xaus li ntawd li. Lwm tus yuav hais tias Vajtswv yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no los yuav tsis tshua yog lawm thiab. Ib txhia kuj tseem yuav hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsuas hais lus xwb thiab tsis ua tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj haj yam tsis tau luag hais li no thiab, vim Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab kuj ua tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, yog li ntawd koj yuav tsis tau luag kem ciam ncig Vajtswv yam yooj yooj yim li. Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces tam sim no los xaus lawm. Tsuas yog tom qab uas tag nrho tes hauj lwm no tau raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom thiab muab ua nyob rau ntawm noob neej mas tib neeg thiaj li paub tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab seb qhov uas Nws muaj thiab yog ntawd yog dab tsi. Thaum uas tes hauj lwm ntawm theem no raug muab ua tiav hlo lawm, ces tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav raug muab coj los nthuav tawm tag nrho, tag nrho tej qhov tseeb uas ua ntej ntawd yeej tsis to taub li ces yuav raug muab coj los qhia kom paub meej, thiab yuav qhia rau haiv tib neeg txog lawv txoj kev taug thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Qhov no ces yog tag nrho ntawm tes hauj lwm uas yuav tau ua kom tiav nyob rau theem tam sim no. … Theem tam sim no ces yuav nthuav tawm txog tej kev tsis ncaj ncees hauv tib neeg uas yog siv kev rau txim, kev txiav txim, tej lus hnyav, nrog rau kev rau txim thiab kev qhia tshwm ntawm tej lus, es kom tom qab ntawd tib neeg thiaj li raug cawm tau. Tes hauj lwm no mas tob dua kev txhiv dim. Tej hmoov hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yeej muaj ntau txaus rau tib neeg siv; tam sim no tib neeg twb tau ntsib tau pom qhov hmoov hlub no lawm, lawv yuav tsis tau siv nws ntxiv lawm. Tes hauj lwm no dhau nws lub caij nyoog lawm thiab tsis tas ua ntxiv lawm. Tam sim no ces tib neeg yuav raug cawm los ntawm kev txiav txim ntawm txoj lus. Tom qab uas tib neeg raug txiav txim, rau txim, thiab lim kom dawb huv lawm, ces lawv tus moj yam thiaj li yuav hloov. Tag nrho qhov no tsis yog vim tej lus Kuv tau hais lawm lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau theem kawg ntawm tes hauj lwm no, qhov tshwm sim tau los ntawd ces yog ua tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus. Los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj los to taub ntau yam lus zais tob thiab tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua los ntawm ntau tiam neeg yav tag los lawm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj raug Vajtajntsujplig qhia kom paub; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj li los to taub tej lus zais tob uas yeej tsis tau raug tej tiam dhau los daws tau li, nrog rau qhov los to taub txog tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim ntawm yav tag los, thiab tej kev cai uas lawv siv ua hauj lwm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg kuj los to taub tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, nrog rau txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, thiab lawv thiaj los paub lawv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Los ntawm tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm thiab los ntawm tag nrho tej lus tau hais, ces tib neeg thiaj li los paub tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig, tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd lub cev nqaij daim tawv ua, thiab tseem tshaj qhov ntawd, los paub Nws tus moj yam tag nrho. Koj qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tshaj rau txhiab xyoo ces kuj yog tau los ntawm txoj lus. Tsis yog qhov kev paub txog koj tej kev xav phem ua ntej ntawd thiab qhov uas koj muab tej ntawd tso pov tseg tau tag nrho ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Nyob rau theem dhau los, Yexus ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, tab sis tsis muaj txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj nyob rau theem no. Tsis yog koj qhov kev to taub txog qhov uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis nthuav tawm txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Yog li ntawd, tej lus hais tawm nyob rau theem no mas hla dhau tes hauj lwm uas ua los ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm ntau ntau tiam yav tag los lawm. Txawm yog kiag cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus kiag los yeej ua tsis tau qhov tshwm sim zoo li no. Cov xib fwb cev Vajtswv lus ces tsuas hais txog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, lawv hais txog tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej xwb, tab sis tsis yog hais txog tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua rau lub sij hawm ntawd. Los sis lawv tsis yog hais los coj noob neej rau hauv lawv lub neej los sis los muab tej qhov tseeb pub rau noob neej, los sis los nthuav tawm tej lus zais tob rau lawv, haj yam tsis yog los muab txoj sia pub. Ntawm cov lus hais tawm nyob rau hauv theem no, yeej muaj cov lus qhia txog yav tom ntej thiab qhov tseeb, tab sis feem ntau ces cov lus no ua dej num los muab txoj sia pub rau tib neeg. Cov lus tam sim no mas tsis zoo li cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus lawm. Qhov no yog ib theem ntawm tes hauj lwm rau tib neeg txoj sia, los hloov tib neeg tus moj yam ntawm txoj sia, thiab tsis yog rau kev hais lus qhia txog yav tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Qhov sib txawv ntawm cov neeg uas Vajtswv siv cov lus uas yoog raws qhov tseeb thiab cov lus ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag

Ntxiv Mus: 1. Seb qhov “kev raug qaws mus” puas txhais tau hais tias raug coj mus rau saum huab cua los sis saum ntuj tiag tiag, thiab seb lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej puas yog nyob rau ntiaj teb los sis nyob saum ntuj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No