2. Ib tug neeg txawj dag yog tus zoo li cas thiab lawv hos tshwm sim los tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum tib neeg ua neej nyob raws li lawv tus moj yam phem uas qias vuab tsuab lawm, ces txawm lawv yuav ua dab tsi los xij, lawv yuav ua ib teg dej num, npaj lawv tus kheej, thiab nrhiav kev ntxias dag yam zais ntshis; lawv yuav siv kev dag rau txhua yam, lawv tsis ntseeg ib yam dab tsi li tsuas xyaum ua kev dag thiab siv kev dag ntxias xwb. Muaj cov tib neeg ua zais kev dag thaum lawv ua qee yam xws li yuav khoom li ib txawm yuav. Piv txwv tias, tus tib neeg no yuav ib nkawm khau uas zoo nkauj heev. Nws xav hais tias: “Yog tias cov kwv tij thiab cov muam pom kuv rau nkawm khau no, ces tseeb tiag lawv yeej yuav hais tias kuv tsis siv kuv cov nyiaj rau yam muaj nuj nqis li, yog li ntawd ces kuv yuav tsis rau nkawm khau no rau lawv pom. Kuv yuav tos rau nkawm khau no rau thaum peb tsis muaj kev sib txoos, thiab kuv yuav tos kom txog thaum nkawm khau no tsis tshiab thiab saib zoo li nkawm khau no tsis muaj nuj nqis dab tsi li lawm kuv mam li rau nkawm khau no.” Txawm hais tias koj yuav ua li cas rau qhov no los xij, tsis yog koj—txawm koj yuav saib qhov ntawd zoo li cas los xij—xyaum ua kev dag los ntawm koj lub tswv yim xwb lov? Koj twb nyob rau hauv txoj kev dag lawm, koj twb npaj los ua li no lawm. Yog li ntawd vim li cas koj thiaj li xyaum dag? Puas yog koj raug tej uas txhawb koj tus kheej lub siab thiab tej hom phiaj tswj kav lawm? Thiab koj tej hom phiaj no puas yog? Tej hom phiaj ntawd lub ntsiab tseeb yog dab tsi? Nws yog koj tus moj yam phem tab tom tswj kav koj xwb, tsis yog lov? Koj ua raws li tej kev phem thiab xyaum dag kom ua tau koj lub hom phiaj tiav, tsis yog li ntawd lov? Koj ua ib yam rau tib neeg pom thiab ua lwm yam nyob tom qab lawv lub nraub qaum. Koj yog ib tug neeg ntse heev, txawj ua tag nrho ob seem—hom cwj pwm zoo li no yog kev xyaum dag. Koj yuav hais li cas rau qhov no: Cov tib neeg txawj dag yog neeg ruam, lawv tsis yog lov? Kiag thaum muaj neeg nug qee tus tib neeg kom los txheeb xyuas lawv tus kheej, ces lawv ntxhov siab tam sim ntawd, vim li cas thiaj li zoo li ntawd? Nws yog vim tias saib zoo li lawv tej kev dag ntxias ntawd mas ruam, tsis txawj txaus, thiab lim hiam heev—lawv los kuj txaj muag qhia rau lwm tus thiab, lawv yog tus duab ntxoov ntxoo thaiv cov tib neeg dog dig. Cov tib neeg txawj dag tej hauj lwm mas yeej tsis muab coj los nthuav tawm rau txhua tus pom li. Vim li cas thiaj li ua li ntawd? Vim hais tias, thaum lawv yuav muab lawv tus kheej nthuav tawm kom tag nrho kiag, lawv ras dheev tam sim ntawd tias: “Ua li cas kuv yuav ruam ua luaj li uas los ua li ntawd? Ua li cas kuv yuav qias neeg uas luaj li?” Txawm lawv paub tias lawv tus kheej qias neeg los xij. Tiam sis thaum lawv tab tom ua qhov ntawd, lawv tswj tsis tau lawv tus kheej—lawv pheej xav coj li ntawd tas li xwb; vim rau qhov lawv yeej xeeb txawm muaj tus yeeb yam txawj dag li ntawd, thiab txawm lawv yuav ua dab tsi los xij, lawv yeej nthuav lawv tus yeeb yam uas txawj dag tawm uas yog qhov tseem ceeb—tab txawm tej yam me me xwb los, lawv yeej yuav nthuav lawv tus yeeb yam uas txawj dag tawm li. Lawv tswj tsis tau lawv tus kheej rau hauv ib yam dab tsi li; qhov no yog qhov lawv ua tsis tau zoo. … Cov tib neeg uas txawj dag yeej tswj tsis tau lawv tus kheej tab sis nthuav lawv txoj kev txawj dag tawm xwb, thiab dab tsi ntxiv, lawv ua li ntawd rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Qhov no tsis yog ib yam uas lawv yuav tsum tau kawm, los sis cheem tsum kev qhia los ntawm lwm tus li; nyob rau hauv ib qho piv txwv uas zoo heev, ib tug neeg uas tsis hais lus dag los sis dag ntxias, los lawv yeej tseem taug txoj kev dag, thiab hais tej lus dag los dag tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tus yeeb yam tseem ceeb ntawm cov tib neeg txawj dag ces yog qhov tias lawv yeej tsis qhib siab thaum sib koom nrog ib tug neeg twg li; lawv zais lawv tus kheej tob heev. Ntxiv rau qhov no, tsis muaj leej twg muaj peev xwm xav tawm tias yam uas lawv tab tom hais ntawd xyov yog tseeb los sis cuav. Tshaj qhov no lawm, lawv paub zoo tshwj xeeb txog kev ua txuj thiab kev sib cav; lawv ua txuj ua ib tug neeg zoo, ib tug neeg tsim txiaj, ib tug neeg tsis muaj kev xav phem, ib tug neeg uas lwm tus hlub thiab hwm. Kev sib tham nrog lawv, koj yeej tsis paub txog yam uas lawv tab tom xav hauv siab li; lawv tsis qhia leej twg seb lawv qhov kev xam pom los sis tus cwj pwm rau tej yam yog dab tsi tiag, thiab txawm tias yog cov neeg ze rau lawv tshaj plaws los twb tsis paub li thiab. Lawv tsis qhib lawv lub siab; lawv tsis muab dab tsi hlo li. Tsis yog qhov ntawd nkaus xwb, tab sis lawv kuj ua txuj ua kom muaj qhov kev ua neeg, kom yug tus muaj sab ntsuj plig siab, caum raws qhov tseeb. Tsis muaj leej twg xav tias lawv tsis yog ua txuj li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsis Ntseeg Qhov Muaj Vajtswv, thiab Lawv Tsis Kam Lees Khetos lub Ntsiab Tseeb (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qee tus tib neeg yeej tsis qhib siab lug thiab tham txog yam uas lawv xav nrog rau lwm tus li. Thiab txhua yam uas lawv ua, lawv yeej tsis sab laj nrog rau lwm tu lis, lawv cia li tsis hais lus, saib ntxim zoo li lawv tiv thaiv lwm tus rau txhua fab txhua feem li. Lawv npog lawv tus kheej kom ruaj li ruaj tau. Nov tsis yog ib tug neeg txawj ntxias lov? Piv txwv li tias, lawv muaj ib lub tswv yim uas lawv xav tias ntse heev, thiab xav tias, “Tam sim no kuv yuav khaws lub tswv yim no rau kuv tus kheej xwb. Yog kuv qhia lub tswv yim no tawm, ces nej yeej yuav siv lub tswv yim no thiab nyiag kuv lub tswv yim xwb. Kuv yuav tsum tau thaiv.” Los sis yog tias muaj qee yam uas lawv tsis nkag siab tag nrho, lawv yuav xav hais tias: “Kuv yuav tsis hais tawm tam sim no. Yog tias kuv hais tawm, es muaj qee tus hais tau qee yam zoo dua, ces kuv yuav tsis zoo li tus neeg ruam xwb lov? Txhua tus yuav pom kiag kuv tshab plaws, pom qhov kuv ua tsis tau zoo txog qhov no. Kuv yuav tsum tsis txhob hais ib yam dab tsi li.” Yog li ntawd tsis hais txog lawv txoj kev xav los sis qhov laj thawj, tsis hais txog lawv tej kev dag li, lawv yeej ntshai tsam txhua tus pom kiag lawv tshab plaws. Lawv ib txwm ua lawv tus kheej tes dej num thiab hais lus rau tib neeg, tej yam thiab tej xwm txheej nrog txoj kev xav thiab tus cwj pwm uas zoo li no. Hom moj yam no yog dab tsi? Ib tug moj yam tsis ncaj, txawj dag thiab phem. Saum daim tawv mas saib zoo li lawv tau hais txhua yam rau lwm tus uas lawv ntseeg tias lawv tuaj yeem hais tau, tiam sis hauv lawv lub siab mas lawv tuav qee yam cia. Lawv yeej tsis hais tej uas cuam tshuam rau lawv lub koob lub npe thiab tej kev ntshaw li—yeej tsis hais rau leej twg li, tab txawm lawv niam lawv txiv los lawv yeej tsis hais rau li. Lawv yeej tsis hais tej no li. Qhov no yog teeb meem!

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib txhia tib neeg tsis qhia qhov tseeb rau ib tug twg li. Muaj qee zaus lawv haj tseem tsis paub lawv tus kheej seb yam uas lawv tab tom hais ntawd yog tseeb los sis yog cuav—lawv paub lawv tus kheej tsis meej. Thaum lawv hais lus nrog lwm tus, lawv pheej xav thiab lawv lub siab pheej ntshai seb lub txim ntawm qhov hais qee yam ntawd yuav yog dab tsi. Ua ntej lawv hais qee yam, lawv soj ntsuam thiab twv tias qhov hais li no yuav ua tau dab tsi, thiab qhov muab hais li tod ho yuav ua tau dab tsi, thiab yam dab tsi yuav dag tau lwm tus thiab ua rau lawv tsis to taub qhov tseeb txog tej no. Tus moj yam no yog dab tsi? Nws yog kev dag ntxias. Nws puas yooj yim rau ib tug tib neeg los hloov pauv tus moj yam dag ntxias no? Tus moj yam zoo li no lawm mas yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hloov pauv tau yooj yim li. Ib txhia tib neeg, tau nthuav qee yam txog lawv tus kheej tawm, xav hais tias: “Kuv cia tib neeg paub kuv tej kev xav tseeb. Qhov no tsis zoo. Kuv yuav tsum tau nrhiav ib txoj kev los ntxeev qhov no—kom txawv kom tib neeg thiaj li tsis paub qhov tseeb.” Qhov no yog qhov lawv xav thiab npaj, thiab thaum lawv tab tom yuav ua li no, lawv nthuav ib tug moj yam uas zoo li ntawd tawm: kev dag. Lawv yuav ua qee yam phem. Ua ntej yuav ua ib yam dab tsi, lawv twb nthuav lawv txoj kev dag tawm lawm. Qhov no yog ib hom ntawm tus moj yam. Nws tsis tseem ceeb tias koj tau hais ib yam dab tsi lawm los sis tsis tau, los sis yog koj tau ua ib yam dab tsi lawm los sis tsis tau—tus moj yam no yeej ib txwm nyob rau hauv koj, tswj koj, ua rau koj ua dog ua dig thiab muaj kev ntxias dag, ua si nrog tib neeg, npog qhov tseeb, thiab npog koj tus kheej tau zoo. Qhov no yog kev dag. Cov tib neeg dag ntxias ua dab tsi kiag? Muab hais ua piv txwv tias muaj ob tug neeg tab tom sau ntawv sib tham, thiab ib tug hais tias, “Tsis ntev los no kuv tau raug qee yam xwm txheej, thiab kuv mloog zoo li tias ob peb xyoos uas ntseeg Vajtswv los no mas tsis muaj qab hau kiag li. Kuv yog ib tug neeg uas ua dab tsi los tsis tau li! Txom nyem tiag tiag, txaus hlub heev! Ib ntus no kuv ua tsis tau zoo li. Kuv yuav siv zog txhiv kuv tus kheej rau yav tom ntej.” Qhov lawv hais li no yuav muaj kev cuam tshuam rau dab tsi? Lwm tus hnov thiab xav hais tias: “Tus tib neeg no tau lees txim hloov dua siab tshiab lawm—lees txim hloov dua siab tshiab tag nrho li lawm. Nws yog tiag tiag li. Kuv yeej tsis muaj qhov tsis ntseeg li. Lawv tau hloov pauv mus rau qhov zoo dua lawm. Lawv haj tseem hais tias lawv yog ib tug noob neej uas ua dab tsi los ua tsis tau thiab tias tej teeb meem uas lawv ntsib tsis ntev los no puav leej yog Vajtswv coj los xwb. Lawv muaj peev xwm los zwm rau.” Yog qhov no ua rau tus neeg mloog ntawd xav li no lawm, ces tus neeg hais ntawd lub hom phiaj puas tau tiav mas? (Tiav lawm.) Yog li ntawd, lawv tus yam ntxwv puas yog kiag li qhov lawv hais ntawd? Kuj tsis yog tag tag thiab. Yam lawv hais ntawd ua rau muaj tej yam zoo li no, tiam sis yam lawv ua tsis yog li lawv hais. Lub ntsiab lawv hais li no yog txoj kev uas lawv hais, lub khuab uas lawv xav ua kom tiav. Hais txog kev hais lus, mas lawv yeej ib txwm xav hais kom tau qee yam, lawv yeej ib txwm muaj qee yam kev txhawb siab, lawv yeej ib txwm siv ib txoj kev twg los sis ib co lus twg los ua kom tiav lawv tus kheej lub hom phiaj. Hom moj yam no yog dab tsi? Nws yog kev dag, thiab tseeb tiag nws yog kev phem! Thiab qhov tseeb, lawv yeej tsis ras tias lawv phem, txom nyem thiab txaus hlub ib qho me me li. Lawv tsuas yog siv qee hom lus ntawm sab ntsuj plig thiab cov lus hais kom koj thiaj li nyiam, kom koj thiaj li xav zoo rau lawv, kom koj thiaj li xav tias lawv twb tau to taub txog lawv tus kheej thiab lees txim hloov dua siab tshiab lawm xwb. Txoj kev ua zoo li no tsis yog kev dag thiab lov?

Xaiv tawm los ntawm “Rau Yam ntawm ib Tug Moj Yam Qias Vuab Tsuab Uas Yuav Tsum To Taub Txog Qho Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam Ntawd” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum cov neeg txawj dag muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, lawv puas koom rau hauv qhov kev ntxias dag? Kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws cheem tsum kom lawv them ib tug nqi, yuav tso lawv tus kheej tej kev ntshaw, yuav qhib lawv tus kheej lug rau lwm tus. Tab sis lawv tuav qee yam cia; thaum lawv hais lus, lawv tsuas hais ib nrab xwb, thiab tuav ib nrab seem ntawd cia. Ua rau lwm tus yuav tsum tau kwv yees tas li tias tej ntawd txhais tau li cas, yuav tsum muab tej tee coj los sib txuas tas li thiaj li nrhiav tau lawv lub ntsiab. Lawv ib txwm muab lub chaw rau lawv tus kheej tau siv zam, lawv ua kom lawv tus kheej muaj lub chaw txav mus los tau. Kiag thaum lwm tus pom tias lawv yog neeg txawj dag, lawv tsis xav sib txuas lus nrog cov neeg ntawd lawm, lawv ib txwm ceev faj thaum kov txog cov neeg ntawd, thiab tsis ntseeg txhua yam uas lawv hais li, pheej ua xyem xyav tias yam uas lawv hais ntawd yog tseeb los sis cuav, thiab nws muaj kuab daw npaum li cas. Thiab yog li, nyob hauv lub siab, tib neeg keev tsis muaj kev ntseeg siab rau hauv cov neeg ntawd, lawv ntaus nqi me ntsis rau hauv tib neeg lub siab xwb, los sis tsis ntaus nqi dab tsi hlo li. Qhov zoo li no yog koj lub meej mom thiab qhov ntaus nqi uas koj nqa rau hauv tib neeg lub siab. Thiab yog li Vajtswv yuav saib koj zoo li cas rau ntawm Nws xub ntiag? Muab piv rau tib neeg, Vajtswv pom tib neeg tau meej dua, ncaj dua, thiab tseeb dua.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Koj ib txwm xav txog koj sab cev nqaij daim tawv thiab koj tus kheej tej kev vam xwb, koj ib txwm xav kom txoj kev txom nyem ntawm sab cev nqaij daim tawv tsawg, kom tsis txhob tau siv dag zog ntau, kom tau so, kom tsis txhob tau tiv kev txom nyem ntau, thiab koj ib txwm nrhiav chaw rau koj tus kheej mus ua lwm yam—ces qhov no yog koj tus cwj pwm uas txawj dag. Thaum koj siv nyiaj txiag rau Vajtswv koj kuj xav tag los xav dua thiab, hais tias: “Aw! Muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv lov? Kuv tseem yuav ua kom tau ib lub neej zoo thiab; kuv yuav ua li cas yog tias Vajtswv txoj hauj lwm tsis kawg nas? Yog li ntawd kuv yuav tsis muab yam kuv muaj kom tag nrho. Peb tsis paub xyov thaum twg Vajtswv cov lus mam li tiav, yog li ntawd kuv yuav tsum tau ceev faj, kuv yuav tsum xav tag los xav dua thiab. Kiag thaum kuv npaj tau kuv tsev neeg lub neej, thiab kiag thaum kuv npaj tau kuv tej zeem muag rau yav tom ntej thiab muab tej ntawd cais tawm lawm, ces kuv mam li muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv.” Txoj kev ua ntsiag to li no los kuj yog kev dag thiab, thiab kev ua raws li txoj kev dag, thiab nws tsis yog ib tug cwj pwm uas ncaj ncees. Thaum muaj kev cuam tshuam nrog rau lawv cov kwv tij thiab cov muam, ib txhia tib neeg ntshai tsam lawv paub tej kev nyuaj uas nyob rau hauv lawv lub siab, thiab tias tsam cov kwv tij thiab cov muam yuav muaj qee yam hais txog lawv los sis saib tsis taus lawv. Thaum lawv hais lus, lawv ib txwm hais kom lwm tus nyiam tias lawv mas kub siab heev, tias lawv xav tau Vajtswv heev, thiab xav muab qhov tseeb coj los xyaum ua tiag tiag, tiam sis tseeb tiag, hauv lawv lub siab, mas lawv qaug zog zis thiab nyob ntsiag to xwb. Lawv ua txuj muaj muaj zog zis, kom tsis muaj leej twg pom lawv li. Qhov no los kuj yog kev dag ntxias thiab. Muab zuaj zog los hais li no tias, txawm koj yuav ua dab tsi los xij—txawm nws yuav yog lub neej, kev ua dej num rau Vajtswv, los sis kev ua koj tes dej num los xij—yog tias koj coj ib lub ntsej muag cuav rau tib neeg thiab siv lub ntsej muag cuav ntawd los dag lawv, los ua kom lawv muab koj saib siab los sis kom tsis txhob saib tsis taus koj, ces koj yog ib tug neeg uas txawj dag.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej yuav hais li cas rau qhov no: Kev ua neej nrog cov tib neeg uas txawj dag mas sab heev, tsis yog lov? (Yog kawg.) Lawv puas sab thiab? Lawv los kuj sab ib yam nkaus thiab, vim kev txawj dag ntxias mas txawv kev coj ncaj ncees. Ib tug neeg uas coj ncaj ncees mas yooj yim heev—lawv txoj kev xav mas tsis nyuaj kiag li. Tiam sis hais txog qhov uas yog ib tug neeg uas txawj dag ntawd mas, lawv ib txwm hais paj lug xwb, yeej tsis hais ncaj qha rau hauv txhua yam uas lawv hais li. Lawv los kuj sab ib yam nkaus thiab; kev pheej dag thiab npog lawv tej lus dag mas sab heev. Lawv tas zog ua tib zoo xav thiab ua tib zoo nco, ntshai tsam lawv ua tau ib yam dab tsi plam thaum lub sij hawm uas lawv tsis ua zoo saib. Nej puas paub tias muaj ib txhia tib neeg dag mus deb npaum li cas? Lawv muaj kev sib tw nrog rau txhua tus. Lawv nyuaj siab txog ntua qhov uas ntshai dhau lawm thiab thaum hmo ntuj pw tsis tsaug zog li. Los ntawm qhov no tib neeg thiaj li pom txog lawv txoj kev txawj dag. Kev ua neej li ib tug tib neeg uas coj ncaj ncees mas tsis sab li: Ib tug neeg uas coj ncaj ncees hais txhua yam uas nyob hauv lawv lub siab, lawv muab txhua yam uas lawv tab tom xav nthuav tawm, thiab lawv ua raws li yam uas lawv tab tom xav, nrhiav ua txhua yam kom raws Vajtswv lub siab nyiam thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj li yog tej uas lawv tsis paub dab tsi, yog li ntawd yav tom ntej lawv yuav tsum ntse dua tuaj, thiab yuav tsum loj hlob mus li. Tiam sis cov tib neeg uas txawj dag ntxias tsis zoo li no. Lawv ua neej raws li Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab raws li lawv tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb uas txawj dag ntxias xwb. Lawv yuav tsum ceev faj txhua yam uas lawv ua vim ntshai tsam lwm tus hais lawv; txhua yam uas lawv ua, lawv yuav tsum siv lawv tus kheej tej kev ua, thiab lawv tus kheej tej kev txawj dag thiab nkhaus, los npog lawv lub ntsej muag tseeb, vim ntshai tsam tias sai sai no los sis tsis ntev no lawv yuav cia li ua rau lwm tus paub txog lawv tus kheej—thiab thaum lawv muab lawv tus kheej nthuav tawm lawm, ces lawv yuav tsum hloov txhua yam huv si. Muaj ntau lub sij hawm thaum, kiag thaum lawv ua txhua yam los npog lawv tus kheej, nws tsis yooj yim kiag li, thiab thaum txhua yam mus tsis tau zoo, mas lawv ntxhov siab heev, ntshai tsam lwm tus yuav pom tej ntawd. Thiab thaum qhov ntawd tshwm sim, lawv mloog zoo li lawv poob ntsej muag tag rau ntawm lwm tus lub xwb ntiag, ces lawv yuav tsum tau xav txog qee yam los hais kom tig tau qhov xwm txheej ntawd. Txhua yam no mus mus los los li—lawv tsis pom tias qhov no ua rau lawv sab lov? Lawv pheej txhawj xeeb; yog tias lawv tsis txhawj xeeb, ces tag nrho lawv cov lus yog los qhov twg los? Yog tias koj uas coj ncaj ncees thiab tsis muaj tej kev txhawb siab uas zais ntshis nyob hauv lo lus hais thiab tes dej num, ces txhua yam uas koj ua yuav tiav rau thaum koj ua tiav lawm, tsis tas yuav txhawj xeeb txog tsam muaj neeg paub koj tus kheej li. Koj yuav sab tau li cas? Tiam sis pheej muaj ib txoj kev txhawb siab uas zais ntshis nyob tom qab yam uas cov tib neeg txawj dag hais thiab ua, thiab kiag thaum muaj neeg paub txog qhov ntawd lawm, lawv nrhiav kev ceev nrooj los kho lawv tus kheej, ces lawv yuav hais tej lus dag los ntxias koj kom xav tias nws yog ib qho xwm txheej uas sib txawv. Qhov no ua rau lawv sab heev. Hauv koj qhov kev cuam tshuam nrog rau lawv ntawd, koj yuav to taub tias qhov lawv ua li no mas yog ib qho uas ruam heev, thiab nws yeej tsis tsim nyog rau lawv los hais txhua yam no li. Muaj qee yam uas lawv tsis tas yuav piav qhia, koj yeej tsis xav txog tej ntawd li, tiam sis lawv muab lawv tus kheej los piav qhia thiab los daws qhov xwm txheej ntawd, txog ntua thaum koj dhuav mloog lawv hais lawm. Lawv tus kheej los kuj xav tias nws yuav tsis sab npaum li cas yog tias lawv tsis tas yuav piav qhia txhua yam. Lawv lub hlwb mas tas zog xav tias yuav tiv thaiv koj kom tsis txhob nkag siab lawv yuam kev li cas, yuav ua kom koj ntseeg tias tsis muaj kab mob nyob tom qab lawv cov lus thiab tej kev ua li cas, kom koj thiaj li yuav lees txais thiab ntseeg lawv. Yog li ntawd lawv thiaj li pheej xav txog qhov ntawd. Thaum lawv pw tsis tsaug zog rau yav hmo ntuj, lawv xav txog qhov ntawd; thaum nruab hnub, yog tias lawv noj tsis taus mov los lawv pheej xav txog qhov ntawd; los sis, thaum lawv sab laj rau lwm tus txog lwm yam teeb meem, lawv yeej tseem ua hauj lwm los tshuaj xyuas yam no. Lawv ib txwm ua zoo li lawv muaj peev xwm kom koj xav tias lawv tsis yog hom neeg zoo li ntawd, tias lawv yog ib tug neeg zoo, los sis ua rau koj xav tias yam lawv hais tsis tau txhais li no. Cov tib neeg txawj dag ces zoo li no ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov teeb meem ntawm tus yeeb yam tsis yog tej yam uas tsuas ua thaum lub sij hawm qaug zog xwb tiam sis yog muaj nyob tas lub neej li. Txhua yam uas ib tug tib neeg ua ces yeej muaj nws tus ntxhiab nrog, muaj tej uas yog nws tus yeeb yam. Tab txawm hais tias tej yam uas yog nws tus yeeb yam ntawd tsis tshwm sim thaum lub sij hawm ntawd los xij, tej ntawd yeej nyob rau hauv nws lawm. Piv txwv tias, thaum ib tug neeg txawj dag hais lus los ntawm lub siab ncaj ncees, tseeb tiag yeej tseem muaj cov lus nyob rau hauv nws cov lus hais thiab muaj kev dag sib xyaw pe daws nyob rau hauv. Ib tug neeg uas txawj dag yeej dag txhua tus, nrog rau nws cov txheeb ze tib si—tab txawm nws tus kheej cov me nyuam kiag los nws yeej dag. Txawm hais tias koj yuav ua siab ncaj rau nws npaum li cas los xij, nws yeej tseem yuav ua si nrog koj. Qhov no yog nws lub ntsej muag tseeb ntawm nws tus yeeb yam—nws yeej muaj tus yeeb yam no. Hloov pauv nyuaj thiab nws yeej zoo li ntawd txhua lub sij hawm. Cov tib neeg uas ua lub siab ncaj muaj qee zaus hais qee yam lus dag ntxias thiab txawj dag, tiam sis ib tug neeg zoo li no feem ntau ua lub siab ncaj; nws saib xyuas hauj lwm ncaj qha thiab tsis ua tsis ncaj rau lwm tus kom tau txiaj ntsig ntawm nws txoj kev ua hauj lwm nrog rau lawv. Thaum nws hais lus nrog lwm tus, nws tsis hais tej yam uas txhob txwm sim lawv; nws tuaj yeem siab lug nrog lwm tus sib txuas lus, thiab txhua tus puav leej hais tias nws ua lub siab ncaj. Yeej muaj qee zaus uas nws hais lus dag; qhov ntawd tsuas yog ib txoj kev qhia tawm pom txog tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb thiab tsis sawv cev rau nws tus yeeb yam, vim tias nws tsis yog ib tug neeg txawj dag.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau ntawm hom tib neeg ntawd uas yog cov tawm tsam Khetos, txoj kev ib txwm dag mas yog ib qho ntawm tej tseem ceeb uas tau nthuav tawm los ntawm lawv txoj kev ua neej. Los ntawm lawv hom lus, los ntawm tej uas lawv hais, thiab txoj kev uas lawv hais tej ntawd, lawv tus yam ntxwv ntawm txoj kev nthuav tawm, lub ntsiab lus hauv lawv cov lus thiab txoj kev txhawb tej lus ntawd, mas ib tug tib neeg yeej pom tias cov tib neeg no tsis muaj txoj kev ua neej, tias lawv tsis muaj txoj kev ua lub siab ncaj ncees uas Vajtswv cheem tsum ntawm txoj kev ua neej. Ntxiv rau qhov ntawd, txoj kev ib txwm dag nyob rau hauv txoj kev ua neej ntawm cov tib neeg no mas tseem loj tshaj tej lus dag thiab txoj kev dag ntxias ntawm cov tib neeg dog dig lawm thiab. Qhov no tsis yog ib hom moj yam qias vuab tsuab uas dog dig, los sis txoj kev qhia tshwm tseeb txog ib txoj kev ua neej uas tsis zoo; lawv cov lus dag tuaj tau txhij txhua dua li tib neeg feem coob cov lus dag, thiab lawv txawj dag dua. Thaum tib neeg feem coob dag, lawv yuav tsum hais cov lus dag uas tsis muaj tseeb, lawv yuav tsum ua tib zoo xav; tiam sis hom tib neeg zoo li no tsis tas yuav hais ib yam dab tsi li, los sis xav ib yam dab tsi li: Lawv rua lawv lub qhov ncauj xwb ces cov lus dag ntawd cia li tawm tuaj li lawm—thiab tos koj paub xwb, ces koj twb raug dag lawm. Lawv cov lus dag thiab kev dag ntxias mas txawj npaum li ntawd uas ua rau cov tib neeg uas lub hlwb khiav qeeb mas siv sij hawm li ob los sis peb hnub thiaj li yuav xav tawm tej ntawd; tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li ras tias yam tus tib neeg no hais yog txhais li cas. Cov neeg uas nkag siab qeeb, los sis cov ruam yeej tseem xav tej ntawd tsis tawm tom qab ob peb xyoos lawm; tej zaum tag lawv lub neej los lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub tias cov lus ntawd yog nws txhais li cas li. Tus tawm tsam Khetos swm rau cov lus dag lawm: Tus cwj pwm ntawm lawv txoj kev ua neej yog dab tsi? Yeej pom meej lawm tias, nws tsis yog qee yam uas yog ib feem ntawm kev ua neej. Muab hais lub ntsiab kiag, ces nws yog ib tug dab tus yeeb yam xwb. Lawv txoj kev ib txwm dag, cov lus dag, thiab kev dag ntxias: Tej no puas yog tej kev ntawm kev ua ntau yam uas kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv? Tej ntawd puas yog qhov ua rau muaj kev paub ntau? Tej ntawd puas yog vim niam thiab txiv tej lus qhuab qhia thiab kev haub ntxias? (Tsis yog.) Tej no yog lawv tus yeeb yam uas nws ib txwm muaj lawm. Lawv yug los nrog tej no; yeej tsis muaj leej twg yuam tej no rau lawv, los sis yeej tsis muaj leej twg qhia tej no rau lawv li. Qhov no yeej yog yam uas lawv yog—yeej muaj tus cwj pwm txawj dag li no tas li. Thiab, ntxiv rau qhov ntawd, lawv yeej tsis paub txaj muag los sis ntxhov siab los ntawm lawv cov lus dag li, lawv ib txwm tsis nyuaj siab los sis ntxhov siab li. Tsis yog tias lawv tsis ntxhov siab los ntawm lawv cov lus dag xwb, tiam sis lawv tas zog xav tias lawv tus kheej mas ntse tshaj, txawj ntse tshaj plaws; lawv xav tias lawv muaj hmoo, txaus siab, thiab zoo siab twj ywm tias lawv muaj peev xwm los ntxias thiab dag lwm tus uas yog qhov siv tej lus dag thiab lwm yam kev dag. Cov tawm tsam Khetos yog ib hom ntawm cov tib neeg uas tas zog siv tej lus dag los ntxias thiab dag lwm tus. Thaum lawv mloog tej lus qhuab qhia thiab tej kev sib qhia los ntawm lwm tus txog qhov yuav ua ib tug neeg uas muaj lub siab ncaj ncees li cas tag lawm, lawv puas ntxhov siab? Lawv puas yws lawv tus kheej? (Tsis yws.) Thiab ib tug tib neeg yuav qhia tias lawv tsis muaj kev yws lawv tus kheej, tias lawv tsis ntxhov siab tau li cas? Los ntawm qhov tseeb uas lawv ib txwm tsis soj ntsuam lawv tus kheej. Lawv ib txwm tsis qhib siab lug thiab muab lawv tus kheej tej lus dag coj los nthuav tawm kom tag nrho, los sis lawv yeej tsis lees paub tias lawv tsis muaj lub siab ncaj ncees li. Dhau ntawm qhov no mus lawm, lawv tas zog dag thiab dag ntxias tib neeg thaum lawv xav tias yuav tsum tau dag. Tej yam zoo li no yog lawv tus yeeb yam, thiab yeej tsis muaj ib txoj hau kev los mus hloov pauv tau qhov no li. Tus yeeb yam no tsis yog txoj kev nthuav tawm txog kev ua neej; kev hais lus zoo, nws yog ib tug dab tus yeeb yam xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muab Cov Tawm Tsam Khetos Tus Cwj Pwm thiab Lub Ntsiab Tseeb ntawm Lawv Tus Moj Yam Zoj Zog Los Hais Ua Lub Ntsiab (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 1. Ib tug neeg coj ncaj yog tus zoo li cas thiab vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg coj ncaj

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas cov neeg txawj dag thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais kev cawm dim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No