3. Vim li cas cov neeg txawj dag thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais kev cawm dim

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm. Yog koj hais tias koj yog tus tib neeg coj ncaj heev, tiam sis koj yeej tsis tsim ua raws li qhov tseeb los sis hais lo lus tseeb, ces puas yog koj tseem tab tom tos Vajtswv ua tus muab nqi zog rau koj? Puas yog koj tseem vam kom Vajtswv saib koj zoo tam li tus neeg ntxim nyiam ntawm Nws lub qhov muag? Txoj kev xav li no puas luab sab dhau lawm thiab? Koj dag Vajtswv hauv txhua yam; Vajtswv lub tsev yuav ua cas txais tos tus zoo li koj, tus uas ob txhais tes tsis huv?

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv hlub txhua tus uas tau siv lawv tus kheej txhawm rau Kuv thiab mob siab rau Kuv. Kuv ntxub txhua tus uas yug tawm ntawm Kuv los tab sis tseem tsis tau paub Kuv li, thiab tseem tawm tsam Kuv. Kuv yuav tsis tso ib tug twg uas ua lub siab dawb paug rau Kuv; tab sis Kuv yuav muab cov koob hmoov rau tus neeg ntawd ob npaug. Kuv yuav rau txim ob npaug rau cov uas tsis coj ua zoo thiab ua txhaum Kuv txoj kev ua siab zoo, thiab Kuv yuav tsis tso lawv tseg yooj yim. Nyob hauv Kuv lub teb chaws tsis muaj kev coj nkhaus los sis dag ntxias li, thiab tsis muaj kev ntiaj teb li; ntawd yog, tsis muaj tus ntxhiab tsw lwj. Dua ntawd, txhua yam yog qhov tseeb thiab kev ncaj ncees; txhua yam yog kev dawb huv thiab qhib siab lug, tsis muaj ib yam dab tsi zais los sis npog cia li. Txhua yam yog qhov tshiab, txhua yam yog kev zoo siab xyiv fab, thiab txhua yam yog kev tsim kho. Leej twg tseem muaj ntxhiab tsw ntawm cov tuag yuav nyob tsis tau hauv Kuv lub teb chaws thiab tseem yuav raug tswj los ntawm Kuv tus pas hlau.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 70” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua tus uas ntseeg Vajtswv, tab sis tsis ua raws qhov tseeb, yuav tsis muaj hau kev khiav tawm tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txhua tus uas tsis ua lawv lub neej nrog kev ncaj ncees, cov coj ib tug cwj pwm thaum nyob tim ntsej tim muag tab sis ho coj dua ib tug cwj pwm rau tom qab lawv nrob qaum, cov muaj tus yam ntxwv txo lub hwj chim, ua lub siab ntev, thiab muaj kev hlub txawm tias lawv lub ntsiab tseem ceeb tsis txaus ntseeg, txawj dag, thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv—cov tib neeg zoo li no yog cov sawv cev ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; lawv yog tus nab cov xeeb leej xeeb ntxwv. Cov uas tsuas ntseeg Vajtswv rau lawv tus kheej kom tua txais txiaj ntsig, cov qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab khav theeb, cov ua tawm kom lwm tus qhuas, thiab tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom yog cov tib neeg hlub Ntxwgnyoog thiab tawm tsam qhov tseeb. Cov tib neeg no tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug tag nrho. Cov uas tsis rau siab ris lub nra rau Vajtswv, tsis ua dej num rau Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, tsuas ib txwm txhawj txog qhov lawv tus kheej nyiam thiab qhov ntawm lawv tsev neeg nyiam, tsis muaj cuab kav tso txhua yam tseg los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv li, thiab yeej tsis ua neej raws Nws cov lus li yog cov tib neeg uas nyob sab nraud ntawm Nws cov lus. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv li kev qhuas.

Xaiv tawm los ntawm “Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tias Vajtswv hais rau tib neeg kom ua neeg ncaj ncees ua pov thawj qhia tias Nws tsis nyiam cov neeg dag ntxias kiag li tiag tiag, thiab tias Nws tsis nyiam cov neeg txawj dag. Qhov tseeb uas Vajtswv tsis nyiam cov neeg txawj dag txhais tau tias Nws tsis nyiam lawv tej kev ua, tus moj yam, thiab tej kev txhawb; qhov ntawd yog, Nws tsis nyiam txoj hau kev uas lawv ua tej yam. Yog li ntawd, yog peb ua kom Vajtswv txaus siab, peb yuav tsum xub hloov pauv peb tej kev ua thiab txoj hau kev hauv yam uas peb muaj ua ntej tso. Yav dhau los, peb tau vam khom tej kev dag thiab kev ua txuj ua neej nyob rau hauv tib neeg, siv tej no ua peb pob peev thiab yog lub hauv paus kev muaj nyob, txoj sia, thiab lub hauv paus los ntawm qhov peb coj peb tus kheej. Qhov no yog qee yam uas Vajtswv tau ntxub. Nyob rau ntawm lub ntiaj teb cov tsis ntseeg, yog koj tsis paub tias yuav siv thiab txawj dag li cas, ces nws yuav nyuaj rau koj los sawv khov kho. Koj tsuas tuaj yeem qhia tau tej yam dag xwb, koom xav nrog kev ntxias dag, thiab siv tej tswv yim sib koom tes xav ua phem thiab tej kev txawj ntxias dag los tiv thaiv thiab npog tus kheej txhawm rau kom tau txais lub neej zoo dua. Hauv Vajtswv lub tuam tsev, nws sib txawv heev: Koj yim muaj kev txawj dag ntau npaum li cas, thiab koj yim siv txoj kev haub ntxias los txiav txim ua thiab npog koj tus kheej ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm los sawv khov kho tsawg npaum li ntawd thiab Vajtswv yim ntxub thiab tsis kam lees txais yuav koj ntau npaum ntawd. Vajtswv twb npaj tseg ua ntej lawm tias tsuas yog cov tib neeg ncaj ncees nkaus xwb thiaj li tuaj yeem yog ib feem ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog koj tsis yog neeg ncaj ncees, thiab yog, nyob hauv koj lub neej, koj qhov kev xyaum ua raws tsis ntsig txog ncaj qha rau kev uaneeg ncaj ncees thiab koj tsis nthuav tawm koj tus kheej lub ntsej muag tiag, ces koj yeej yuav tsis muaj hwv tsam ntawm kev muab tau Vajtswv txoj dej num los sis lus qhuas li.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv nyiam cov tib neeg coj ncaj; Nws tsis nyiam cov tib neeg dag. Tsis muaj dab tsi yuav ntshai rau hauv qhov ua ib tug neeg tsis paub dab tsi, tab sis yus yuav tsum coj ncaj tiag tiag. Cov tib neeg coj ncaj mas yeej leg lub luag hauj lwm; lawv tsis xav txog lawv tus kheej xwb; lawv muaj txoj kev xav dawb huv; thiab muaj kev coj ncaj thiab kev ua siab zoo nyob hauv lawv lub siab, zoo ib yam li cov tais dej uas ntsia pom tshab ti nkaus hauv qab taig ntag. Txawm tias koj ib txwm ua yeeb yam kom xav tsis tawm, ntis thiab npog koj tus kheej, qhwv koj tus kheej nruj nruj kom lwm tus tsis tuaj yeem pom qhov nyob hauv koj lub siab los xij, Vajtswv yeej tuaj yeem tshawb xyuas kom meej txog tej uas nyob tob tshaj plaws puag hauv koj lub siab tau. Vajtswv puas pom tias koj tsis yog ib tug neeg coj ncaj, tab sis yog ib yam dag, yeej tsis muab koj lub siab rau Nws li, pheej tas zog ntxias dag Nws tas li, Nws yuav tsis nyiam koj thiab tsis xav tau koj. Vajtswv puas nyiam hom neeg zoo li txhua tus neeg uas vam meej nyob hauv cov tsis ntseeg, cov uas yog cov hais lus mos lus mog thiab muaj peev xwm xav tau sai? (Tsis nyiam.) Nej tsis txhob ua zoo li cov tib neeg no. Lawv yog cov uas ib txwm ceev faj thiab xav txog txhua ces kaum hauv lawv tej kev hais lus, cov uas pom txoj xub ke uas cua tshuab tuaj thiab txawj dag rau hauv txoj kev tswj lawv tej hauj lwm—Kuv qhia rau koj tias, Vajtswv tsis nyiam cov tib neeg zoo li no kiag li. Yog li, Vajtswv puas tseem yuav muab txoj hmoov hlub los sis qhia rau ib tug neeg zoo li no mas? Tsis muab thiab tsis qhia—Nws yuav tsis muab thiab tsis qhia. Vajtswv saib cov tib neeg zoo li no zoo yam li tej tsiaj xwb. Lawv looj tib neeg cev nqaij daim tawv, tab sis sab hauv lub ntsiab tseeb mas yog tus niag dab phem Ntxwgnyoog ntag. Lawv yog cov cev tuag uas mus kev uas Vajtswv yuav tsis cawm kom dim hlo li. Nej puas yuav hais tias hom neeg no mas ntse, los sis lawv mas ruam? Lawv mas ntxeev siab. Vajtswv tsis xav tau hom neeg no. Nws thuam lawv. Txoj kev cia siab uas muaj nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv rau hom tib neeg zoo li no yog dab tsi? Lawv txoj kev ntseeg mas tsis muaj ib qho tseem ceeb dab tsi li, thiab lawv raug npaj los kom txhob tau txais dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (8)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib tug neeg txawj dag yeej paub tias lawv yog cov neeg dag, tias lawv nyiam kev dag thiab tsis nyiam qhia qhov tseeb, thiab tias lawv yeej ib txwm zais yam lawv tab tom ua kom lwm tus tib neeg tsis txhob pom, tiam sis txawm li cas los xij lawv yeej txaus siab rau qhov no, lawv xav rau lawv tus kheej tias, “Ua neej zoo li no mas zoo heev. Kuv tas zog dag ntxias lwm tus tib neeg, tiam sis lawv ua tsis tau ib yam li ntawd rau kuv li. Kuv tas zog txaus siab rau kuv tus kheej tej kev ntshaw, kev txaus siab, lub meej mom, thiab kev khav theeb yuav luag txhua txhua zaus li. Txhua yam mus raws nraim li kuv tej kev npaj, yam tsis muaj leej twg thuam, yam mus tau zoo heev, thiab tsis muaj leej twg pom tej no li.” Hom tib neeg uas zoo li ntawd puas kam ua lub siab ncaj ncees? Lawv tsis kam ua li. Lawv pom lawv txoj kev dag ntxias thiab kev coj nkhaus zoo li yog yam zoo. Lawv nyiam tej ntawd thiab tsis kam muab tej ntawd tso pov tseg li. Lawv ntseeg tias, “Tsuas yog tib txoj kev no xwb thiaj li zoo ua neej, txoj kev no yog txoj kev yog hauv lub neej txoj sia lawm. Tsuas yog kev ua neej zoo li qhov no xwb thiaj li ua rau kuv yog ib tug neeg tiag tiag, ua rau kuv zoo tiav log, ua rau kuv muaj nuj nqis, ua rau kuv muaj qhov txawv lwm tus, ua rau lwm tus khib, thiab ua rau lawv saib taus kuv. Yog tias kuv ua ib tug neeg muaj lub siab ncaj ncees, ces kuv yuav tau qhia txhua yam rau tib neeg, ib yam li Tswv Yexus tau hais lawm tias: ‘Tab sis cia koj tej kev cev ncauj cev lus kom zoo li, Yog, ces yog; Tsis yog, ces tsis yog’ (Mathai 5:37). Cov tib neeg uas zoo li ntawd pom tshab zoo ib yam li daim iav; lawv cia lwm tus pom tshab plaws lawv, lawv cia lwm tus tswj lawv txhua yam hos lawv tsis muaj peev xwm tswj lwm tus li. Yeej tsis muaj hnub uas kuv yuav zoo li ntawd li!” Ib tug neeg uas zoo li ntawd puas yuav muaj peev xwm muab lawv tus kheej txoj kev txawj dag tso pov tseg? Txawm hais tias lawv twb tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas, twb tau hnov ntau qhov tseeb npaum li cas, thiab twb tau nkag siab qhov tseeb ntau npaum li cas lawm los xij, cov tib neeg zoo li no yeej yuav tsis raws Vajtswv qab tiag tiag li. Lawv yeej yuav tsis zoo siab hlo raws Vajtswv qab, vim lawv yuav tsum tau tso ntau yam heev tseg thiaj li yuav raws Vajtswv qab tau. Lawv xav tias txoj kev ntseeg Vajtswv txhais tau tias yog kev ntseeg ib txoj kev ntseeg xwb, tsuas yog lam tau lub npe ntseeg xwb, ua qee yam dej num zoo, thiab kom muaj qee yam kev ua neej sab ntsuj plig rau lawv xwb, ces tag li ntawd lawm xwb. Lawv tsis xav tias lawv yuav tsum them ib tug nqi uas yuav cuam tshuam rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, los sis tias lawv yuav tsum tau tso ib yam dab tsi tseg. Npaum no xwb zoo txaus rau lawv lawm, lawv txaus siab rau qhov no, thiab hom kev ntseeg no zoo heev lawm. Thaum kawg cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm tau txais qhov tseeb? (Lawv tsis muaj.) Vim li cas thiaj tsis muaj? Vim lawv tsis muaj kev hlub rau yam zoo, lawv tsis ntshaw txoj kev kaj, thiab lawv tsis nyiam Vajtswv txoj kev los sis qhov tseeb. Lawv nyiam, pe hawm, thiab txhawb kev phem—lawv nyiam yam tsis zoo. Yam lawv pe hawm, qhuas, caum thiab ntshaw hauv lawv lub siab tsis yog ua tus neeg uas muaj qhov tseeb, thiab tus neeg uas Vajtswv hlub, tiam sis yog ua tus neeg uas saib zoo li ua dej num zoo nyob rau sab nraud xwb. Lawv xav tau yam uas lawv twb npaj hauv lawv lub siab lawm, thiab txhua yam kev ntshaw los sis kev dag ntxias ntawm lawv, kom muaj peev xwm ua tiav lawv txoj kev dag ntxias yam zais ntshis, kom dag ntxias tau txhua tus uas lawv ntsib, kom thiaj li tsis muaj leej twg pom txog tej ntawd li. Lawv xav kom lawv muaj peev xwm ntxig tau lawv tus kheej mus rau hauv txhua pab tib neeg coob coob yam yooj yim heev, kom tau siv txhua yam kev dag ntxias, cov tswv yim, thiab siv tej kev txawj dag, thiab kom lawv mus qhov twg los muaj neeg qhuas thiab txais tos lawv. Hom neeg ntawd yog hom lawv xav ua. Hom kev no yog kev dab tsi? Nov yog cov dab phem txoj kev. Nws tsis yog txoj kev uas ib tug tib neej tiag tiag taug. Yog yuav ua kom tib neeg tsis txhob ntseeg lawv tus kheej, mas yuav tsum ua rau lawv zoo siab thiab nkag siab yuam kev, lawv siv Ntxwgnyoog cov tswv yim ntiaj teb, nws lub ntsiab, txoj xub ke uas nws npaj nws tej kev ua thiab cov qauv tswj nws tej kev ua; lawv siv txhua lub tswv yim, txhua txoj kev, hauv txhua qhov chaw. Qhov no tsis yog txoj kev uas cov tib neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum taug; qhov kawg ntawm txoj kev no tsis yog tias lawv yuav tsis raug cawm dim xwb, tiam sis lawv yuav ntsib kev rau txim. Nws yuav yog hom hau kev kawg zoo li no—hais txog qhov no yeej tsis muaj ib qho tsis ntseeg me me li.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg txawj dag yog tus zoo li cas thiab lawv hos tshwm sim los tau li cas

Ntxiv Mus: 4. Muaj tej keeb laj fai ntawm qhov kev xyaum ua ib tug neeg coj ncaj zoo li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No