1. Ib tug neeg coj ncaj yog tus zoo li cas thiab vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg coj ncaj

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj.

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej kev nthuav tawm ntawm ib tug neeg coj ncaj yog dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm lub ntsiab no ces yog yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb hauv txhua yam. Yog koj hais tias koj coj ncaj, tiam sis koj ib txwm muab Vajtswv cov lus tso rau tom qab ntawm koj lub siab thiab ua yam twg los xij uas koj xav ua, ces qhov no puas yog ib qho kev nthuav tawm txog ib tug neeg coj ncaj? Koj hais tias, “Kuv lub peev xwm mas qis, tiam sis kuv coj ncaj rau hauv lub siab.” Txawm li cas los xij, thaum ib teg dej num poob rau saum koj lawm, koj ntshai kev txom nyem los sis tias tsam yog koj ua tes dej num tsis tiav zoo, ces koj yuav tau ris lub luag hauj lwm, yog li koj thiaj li nrhiav kev zam kom dhau tej ntawd thiab qhia kom lwm tus ua tej ntawd. Qhov no puas yog ib qho kev nthuav tawm txog ib tug neeg coj ncaj? Pom meej tias nws tsis yog. Yog li ces, ib tug neeg coj ncaj ho yuav coj li cas? Lawv yuav tsum lees txais thiab mloog lus, thiab tom qab ntawd rau siab ntso ua lawv tej dej num tiag tiag kom tau zoo tshaj plaws, peem ua kom tau li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no raug nthuav tawm nyob rau hauv ntau txoj hau kev. Ib txoj hau kev ces yog qhov hais tias koj yuav tsum lees txais koj tes dej num nrog kev coj ncaj, txhob xav txog ib yam dab tsi li, thiab tsis ua kom kawg siab txog tej ntawd. Txhob npaj rau koj tus kheej qhov txiaj ntsig xwb. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj. Lwm txoj hau kev ces yog muab tag nrho koj lub zog thiab lub siab tso rau hauv tej ntawd. Koj hais tias, “Qhov no yog txhua yam uas kuv ua tau; kuv yuav muab nws tso tag nrho rau hauv qhov kev ua, thiab muab tej ntawd cob fij kom tag nrho rau Vajtswv.” Qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj lod? Koj muab tag nrho qhov uas koj muaj thiab tag nrho qhov uas koj ua tau ntawd cob fij—qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj. Yog koj tsis txaus siab hlomuab tag nrho qhov uas koj muaj ntawd cob fij, yog koj muab tej ntawd zais thiab npog nws cia, kom ua koj tej hauj lwm ntaug leev, zam koj tes dej num thiab hais kom lwm tus ua tej ntawd vim hais tias koj ntshai tsam tau ris tej txim vim qhov tsis ua hauj lwm zoo, ces qhov no puas yog kev coj ncaj? Tsis yog, nws tsis yog. Yog li ntawd, kev ua ib tug neeg coj ncaj thiaj li tsis yog qhov muaj ib qho kev ntshaw nkaus xwb. Yog koj tsis muab nws coj los xyaum ua raws thaum tej yam ntawd ua rau koj ntog, ces koj tsis yog ib tug neeg coj ncaj. Thaum koj ntsib tej teeb meem, koj yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj tej kev nthuav tawm uas muaj qab hau. Qhov no thiaj li yog txoj hau kev uas ua ib tug neeg coj ncaj tau nkaus xwb, thiab tsuas yog tej no xwb thiaj li yog kev nthuav tawm txog ib lub siab coj ncaj. Ib txhia tib neeg xav tias qhov ua ib tug neeg coj ncaj, ces tsuas yog hais qhov tseeb nkaus xwb thiab tsis hais lus dag ces yeej txaus lawm. Cas lub ntsiab lus ntawm qhov kev coj ncaj no mas yuav nqaim ua luaj li? Yeej tsis yog kiag li. Koj yuav tsum nthuav tawm koj lub siab thiab muab nws rau Vajtswv; qhov no yog tus cwj pwm uas ib tug neeg coj ncaj tsim nyog muaj. Yog li ntawd, kev coj ncaj mas muaj nqis heev. Lub ntsiab muaj rau ntawm no yog dab tsi? Nws yog qhov hais tias lub siab no muaj peev xwm tswj koj tus cwj pwm thiab tswj koj tus yam ntxwv. Lub siab no mas muaj nqis heev. Yog koj muaj hom kev coj ncaj no, ces koj yuav tsum ua neej nyob rau hauv hom yam ntxwv no, qhia tawm hom cwj pwm no, thiab muaj hom kev fij no.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias koj twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, thiab tib neeg yim tuaj ntsib koj, ces lawv yim xav tias koj ncaj ncees—koj hais lus ncaj ncees, ncaj ncees rau lwm tus, thiab ncaj ncees rau hauv txoj kev ua koj tej dej num, qhov ntawd yog, koj yog ib tug neeg uas paub meej thiab coj ncaj, coj ncaj rau hauv koj cov lus thiab tej dej num; thiab yog tias, los ntawm yam koj ua thiab hais, los ntawm tej kev xam pom uas koj nthuav tawm, los ntawm tej dej num uas koj ua, thiab los ntawm koj tus cwj pwm ncaj ncees thaum koj nrog lwm tus tham, lwm tus tuaj yeem pom tshab plaws koj lub siab, koj tus cwj pwm, thiab koj tus moj yam thiab kev caum, nrog rau koj tej kev ntshaw thiab hom phiaj puag hauv koj nruab siab, thiab pom tias koj yog ib tug neeg ncaj ncees, ces koj yog ib tug neeg ncaj ncees. Yog tias koj twb tau ntseeg Vajtswv thiab ua koj tes dej num los rau ib ntus lawm, tiam sis tib neeg xav tias koj tsis coj ncaj ncees rau hauv koj tej lus hais thiab qhia tsis tau koj tej kev xam pom kiag, thiab thaum koj ua tej yam, lawv tsis pom koj lub siab los sis koj tej kev npaj siab puag hauv nruab siab thiab tej hom phiaj; thiab koj yog ib tug neeg zais siab, txawj zais koj tus kheej, txawj npog koj tus kheej, txawj ua tus neeg cuav thiab txawj npaj koj tus kheej zoo heev; thiab lwm tus, twb tau tuaj ntsib koj los tau ob peb xyoos, yeej tseem tsis pom tshab plaws koj lub siab li, tiam sis tsuas pom koj tus cwj pwm npau taws, thiab paub tias seb koj puas npau taws yooj yim los sis yog ib tug neeg siab txias, los sis seb koj puas yog ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam—yog tias lawv tsuas pom koj tus cwj pwm xwb tiam sis tsis pom tias lub ntsiab tseeb ntawm koj tus moj yam uas nyob tob tshaj plaws yog dab tsi, ces koj muaj teeb meem lawm. Qhov no ua pov thawj qhia tau li cas? Qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj lub siab tseem yog Ntxwgnyoog tswj kav, tias koj yeej tseem tsis tau txais qhov tseeb ib qho me me li, thiab tias koj tus moj yam qias vuab tsuab yeej tseem tsis tau raug muab ntxuav kom dawb huv kiag li. Ib tug neeg zoo li no mas raug cawm kom dim nyuaj heev. Tsis hais txog qhov lawv zam qhov tseeb thiab tham mus tham los qhov qub rau lwm tus, thiab ntse thiab muaj peev xwm xav tau ceev, thiab lawv txawj cuam tshuam heev, leej twg los xij uas nrog lawv ua hauj lwm mas pheej muaj ib txoj kev xav txog qhov kev tsis paub tseeb, txog qhov kev vam khom tsis tau, txog qhov kev tso siab tsis tau—pheej muaj ib qho kev xav tias tso siab tsis tau rau lawv. Cov tib neeg uas nrog lawv ua hauj lwm xav tias lawv zoo dua li qhov muag pom, muaj qee yam uas piav qhia tsis tau. Qhov no tsis yog ib tug ntseeg Vajtswv tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vim li cas Vajtswv thiaj li tau hais tas li kom tib neeg yuav tsum ncaj ncees? Vim hais tias nws tseem ceeb heev, thiab nws muaj feem xyuam ncaj qha txog qhov seb koj puas tuaj yeem raug cawm tau los sis tsis tuaj yeem raug cawm tau. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv yog neeg khav theeb, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kuv yog tus neeg siab ceev, kuv keev qhia tshwm kuv qhov uas ib txwm muaj, kuv yog tus neeg lam ua xwb thiab tsis muaj qab hau, kuv nyiam ua kom tib neeg luag, kuv ib txwm xav tau kev pom zoo ntawm lwm tus….” Tej no yog txhua yam me me xwb. Txhob los tham txog tej ntawd tas li. Txawm koj tus moj yam los sis tus kheej tus xeeb ceem yuav zoo li cas los xij, thaum koj muaj peev xwm ua tau neeg ncaj ncees raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, koj thiaj li raug cawm tau. Yog li yam uas nej hais, nws puas tseem ceeb rau kev yog neeg ncaj ncees? Qhov no yog yam tseem ceeb tshaj plaws, thiab yog li qhov ntawd yeej muaj nyob rau hauv nqe lus ntawm Vajtswv cov lus, Peb Qhov Lus Ceeb Toom, Vajtswv tham txog kev yog neeg ncaj ncees. Txawm li cas los xij qhov tseeb ces Vajtswv tham txog qhov yuav ua neej nyob li cas rau hauv tus ntsujplig, yuav ua neej nyob tau li cas nrog lub neej sab ntsujplig, los sis yuav ua lub neej nyob li cas kom haum raws li lub neej hauv pawg ntseeg, los sis yuav ua neej raws li kev ua neej nyob rau lwm lub ntsiab tau li cas, Nws yeej tsis tau qhia meej rau tib neeg txog qhov yuav tsum tau ua hom neeg zoo li cas, los sis yuav xyaum ua raws li cas—tab sis thaum tham txog kev yog neeg ncaj ncees, Nws nthuav qhia ib txoj kev rau tib neeg, thiab qhia rau lawv tias yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas; qhov no yog pom meej tshaj plaws. Vajtswv hais tias, “Yog hais tias koj muaj ntau txoj kev ruaj siab uas koj tsis kam faib, yog koj yog ib tug tawm tsam heev txog qhov nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim.” Kev ua neeg ncaj ncees ntsig txog rau kev tau txais kev cawm dim. Nej hais tias li cas, kev ua neeg ncaj ncees puas tseem ceeb? (Tseem ceeb mas.) Yam uas Vajtswv xav tau yog cov tib neeg ncaj ncees. Yog koj muaj peev xwm dag thiab ntxias dag, koj yog ib tug txawj ntxias dag, coj nkhaus, thiab yog neeg txhaum, thiab tsis yog ib tug neeg ncaj ncees. Yog koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees, ces nws yuav tsis muaj hwv tsam uas Vajtswv yuav cawm koj, los sis koj yuav tsis raug cawm. Koj tsis hloov pauv mus ua tus neeg ncaj ncees, thiab koj hais tias koj twb yog tus neeg npuab siab heev lawm, tias koj tsis yog tus khav theeb los sis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj lawm, tias koj muaj peev xwm them ib tug nqi zoo, los sis tias koj tuaj yeem nthuav qhia txoj moo zoo thiab coj coob tus neeg los rau ntawm Vajtswv. Tab sis koj tsis ncaj ncees, thiab koj tseem txawj dag ntxias, thiab tsis hloov pauv kiag li. Koj puas tuaj yeem raug cawm tau? (Tsis tuaj yeem raug.) Thiab yog li Vajtswv cov lus no thiaj li ceeb toom rau peb txhua tus tias, yuav kom raug cawm, ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum ua kom tau neeg ncaj ncees mus raws li Vajtswv cov lus thiab tej kev cheem tsum tso. Peb yuav tsum qhib lug peb tus kheej, qhib peb tej moj yam lwj liam tawm, thiab muaj peev xwm qhib peb tej kev txhawb thiab tej ua nraim nkoos, thiab tshawb fawb rau txoj hau kev ntawm qhov kaj.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tias Vajtswv hais rau tib neeg kom ua neeg ncaj ncees ua pov thawj qhia tias Nws tsis nyiam cov neeg dag ntxias kiag li tiag tiag, thiab tias Nws tsis nyiam cov neeg txawj dag. Qhov tseeb uas Vajtswv tsis nyiam cov neeg txawj dag txhais tau tias Nws tsis nyiam lawv tej kev ua, tus moj yam, thiab tej kev txhawb; qhov ntawd yog, Nws tsis nyiam txoj hau kev uas lawv ua tej yam. Yog li ntawd, yog peb ua kom Vajtswv txaus siab, peb yuav tsum xub hloov pauv peb tej kev ua thiab txoj hau kev hauv yam uas peb muaj ua ntej tso. Yav dhau los, peb tau vam khom tej kev dag thiab kev ua txuj ua neej nyob rau hauv tib neeg, siv tej no ua peb pob peev thiab yog lub hauv paus kev muaj nyob, txoj sia, thiab lub hauv paus los ntawm qhov peb coj peb tus kheej. Qhov no yog qee yam uas Vajtswv tau ntxub. Nyob rau ntawm lub ntiaj teb cov tsis ntseeg, yog koj tsis paub tias yuav siv thiab txawj dag li cas, ces nws yuav nyuaj rau koj los sawv khov kho. Koj tsuas tuaj yeem qhia tau tej yam dag xwb, koom xav nrog kev ntxias dag, thiab siv tej tswv yim sib koom tes xav ua phem thiab tej kev txawj ntxias dag los tiv thaiv thiab npog tus kheej txhawm rau kom tau txais lub neej zoo dua. Hauv Vajtswv lub tuam tsev, nws sib txawv heev: Koj yim muaj kev txawj dag ntau npaum li cas, thiab koj yim siv txoj kev haub ntxias los txiav txim ua thiab npog koj tus kheej ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm los sawv khov kho tsawg npaum li ntawd thiab Vajtswv yim ntxub thiab tsis kam lees txais yuav koj ntau npaum ntawd. Vajtswv twb npaj tseg ua ntej lawm tias tsuas yog cov tib neeg ncaj ncees nkaus xwb thiaj li tuaj yeem yog ib feem ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog koj tsis yog neeg ncaj ncees, thiab yog, nyob hauv koj lub neej, koj qhov kev xyaum ua raws tsis ntsig txog ncaj qha rau kev uaneeg ncaj ncees thiab koj tsis nthuav tawm koj tus kheej lub ntsej muag tiag, ces koj yeej yuav tsis muaj hwv tsam ntawm kev muab tau Vajtswv txoj dej num los sis lus qhuas li.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv hais kom tib neeg tsis txhob ua neeg dag, tiam sis kom ua neeg coj ncaj ncees, kom hais lus ncaj ncees thiab ua yam ncaj ncees xwb. Qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv hais li no mas yog ua kom tib neeg zoo nkaus li tib neeg tiag tiag, kom lawv tsis txhob muaj qhov zoo li Ntxwgnyoog, tus uas hais lus zoo li ib tug nab uas nkag zis hauv av, ib txwm ntxeev ntxias, thiab ua kom paub tsis meej txog qhov tseeb. Qhov ntawd yog, nws hais kom tib neeg, hauv lo lus thiab tes dej num, ua tau lub neej uas muaj meej mom thiab ncaj ncees, yam tsis muaj qhov phem, tsis muaj ib yam dab tsi txaj muag, muaj ib lub siab dawb huv, muaj yam sab nraud zoo ib yam li yam sab hauv; lawv hais yam uas lawv xav hauv lawv lub siab thiab lawv tsis muaj qhov coj tsis ncaj rau ib tug twg li los sis coj tsis ncaj rau Vajtswv li, tsis zais ib yam dab tsi li, lawv muaj lub siab zoo li ib daim av dawb huv. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj los ntawm qhov uas cheem tsum kom tib neeg yuav tsum ua cov tib neeg coj ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Yog Cov Uas Tau Txais Txiaj Ntsig Ntau Tshaj Plaws ntawm Vajtswv Txoj Kev Npaj Cawm Tib Neeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tsuas yog cov tib neeg uas nrhiav ua neeg ncaj ncees nkaus xwb lawv thiaj li paub txog lawv qhov yog neeg lwj liam tob npaum li cas thiab txawm tias lawv yuav muaj los sis tsis muaj ib qho ntawm kev zoo li tib neeg los xij; tsuas yog thaum lawv tab tom xyaum ua raws kev ncaj ncees nkaus xwb lawv thiaj li dhau los ras tias lawv hais qhia dag ntau npaum li cas thiab lawv qhov txawj dag thiab coj tsis ncaj ncees yuav zais npog tob npaum li cas. Tsuas yog thaum muaj kev ntsib pom ntawm kev xyaum ua raws kev ncaj ncees nkaus xwb tib neeg thiaj li maj mam los paub qhov tseeb ntawm lawv tus kheej txoj kev lwj liam thiab lees lawv tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb lawv tej moj yam lwj liam thiaj li raug ntxuav kom dawb huv tau. Tsuas yog lub hauv paus ntawm lawv tej moj yam lwj liam raug ntxuav kom dawb huv xwm yeem lawm xwb thiaj li yuav yog cov tib neeg uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb. Siv koj lub sij hawm kom ntsib pom cov lus no. Vajtswv tsis ua cov neeg uas txawj dag kom zoo tiav log. Yog koj hnov tias tsis yog neeg ncaj ncees—yog koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees—ces Vajtswv yeej muab tsis tau koj li. Ib yam nkaus, koj yuav tsis muab tau qhov tseeb thiab, thiab kuj yuav tsis muaj peev xwm muab tau Vajtswv li. Yog koj tsis tuaj yeem muab tau Vajtswv thiab koj tsis to taub qhov tseeb, ces qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tias koj yog yeeb ncuab rau Vajtswv, koj tsis sib haum nrog Nws, thiab Nws tsis yog koj tus Vajtswv. Thiab yog Vajtswv tsis yog koj tus Vajtswv lawm, ces koj tsis tuaj yeem tau txais kev cawm dim. Yog koj tsis tuaj yeem tau txais kev cawm dim, koj yuav yog tus yeeb ncuab iab ntawm Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis, thiab koj qhov ua tau los yuav raug teev tseg. Yog li ntawd, yog tib neeg xav kom raug cawm dim, ces lawv yuav tsum pib ua neeg ncaj ncees. Nws muaj ib qho cim uas ntaus cim rau cov neeg uas thaum kawg yuav yog cov Vajtswv muab tau. Nej puas paub txog qhov no yog dab tsi? Nws raug sau rau hauv Kev Qhia Tshwm, rau hauv phau Vajluskub tias: “Thiab nyob hauv lawv lub qhov ncauj tsis pom muaj lus dag li; lawv tsis muaj chaw thuam li.” “Lawv” yog leej twg? Lawv yog cov neeg uas raug ua tau zoo tiav log thiab muab tau los ntawm Vajtswv, thiab raug cawm dim lawm. Vajtswv piav qhia txog cov neeg no li cas? Tej xeeb ceem thiab tej kev nthuav tawm ntawm lawv tej kev ua yog dab tsi? (Lawv tsis muaj chaw thuam li. Lawv tsis hais lus dag li.) Nej yuav tsum to taub thiab nkag siab tag nrhotias hais lus tsis dag yog txhais tau li cas: Nws txhais tias yog kev ncaj ncees. Yam uas nws txhais tias tsis muaj chaw thuam yog dab tsi? Vajtswv txhais lub ntsiab ntawm tus neeg tsis muaj chaw thuam tau li cas? Cov uas tsis muaj chaw thuam yog cov muaj peev xwm hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem; lawv yog cov tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj hau kev. Cov neeg zoo li no yog cov zoo tiav log rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag lawm; lawv yog cov tsis muaj chaw thuam li.

Xaiv tawm los ntawm “Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Yuav ua li cas yus thiaj li ua tau kev lees txim tiag tiag

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg txawj dag yog tus zoo li cas thiab lawv hos tshwm sim los tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No