4. Muaj tej keeb laj fai ntawm qhov kev xyaum ua ib tug neeg coj ncaj zoo li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj.

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob ntshai heev tsis kam nqis tes ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; hos koj dag Nws cev nqaij daim tawv, koj dag tsis tau Nws tus Ntsujplig li. Ib yam uas tsis muaj peev xwm tiv tau Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog yam tsis haum nrog qhov tseeb, thiab yuav tsum raug muab tshem tsorau ib sab; qhov ua lwm yam ces yog ua ib txoj kev txhaum tawm tsam Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, thaum koj thov vajtswv, thaum koj hais lus thiab sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab thaum koj ua koj tes dej num thiab thaum koj tawm mus ua koj tes dej num. Thaum koj ua tiav log koj lub luag hauj lwm, Vajtswv nyob nrog koj, thiab thaum koj xav tias raug lawm thiab yog tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, Nws yuav lees txais txhua yam uas koj ua; koj yuav tsum mob siab tiav log los lis koj tus kheej lub luag hauj lwm tiag tiag. Thaum koj thov vajtswv, yog koj muaj kev hlub rau Vajtswv rau hauv koj lub siab thiab nrhiav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab kev tshawb xyuas kom meej, yog tej no yog koj txoj kev xav, koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Piv txwv, thaum koj thov vajtswv rau ntawm cov rooj sab laj, yog koj qhib koj lub siab thiab thov rau Vajtswv thiab qhia rau Nws txog yam nyob hauv koj lub siab uas txhob hais txog yam cuav, ces koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. …

Yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv txhais tias txhua yam koj ua yuav tsum coj los tso rau ntawm Nws xub ntiag thiab cia saib xyuas raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Yog yam koj muaj peev xwm coj los tso rau ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xub ntiag tab sis tsis yog tso rau ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj tsis tau raug tshawb xyuas kom meej los ntawm Nws Tus Ntsujplig. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Leej twg yog tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau? Lawv tsis yog ib leej thiab tib tug xwb los? Feem coob pom Lawv cais ua ob leeg, ntseeg tias Vajtswv tus Ntsujplig yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau yog ib tug tib neeg xwb. Tab sis koj tsis tau ua yuam kev puas yog? Tus neeg no ua tes dej num sawv cev rau leej twg? Cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yeej tsis muaj kev to taub sab ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig thiab Nws qhov yug los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv yog ib tug xwb, vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm sim raws li cev nqaij daim tawv. Yog tus neeg no ua siab phem rau koj, Vajtswv tus Ntsujplig puas yog tus siab zoo? Puas yog koj feeb tsis meej los? Niaj hnub tam sim no, cov neeg uas tsis kam lees txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws txoj kev pom zoo i, thiab cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsis muaj peev xwm yog tus neeg ua tau zoo tshaj plaws. Saib txhua yam koj ua, thiab saib seb nws puas raug coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj tsis muaj peev xwm nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj yog ib tug ua phem. Cov neeg ua phem puas muaj peev xwm raug ua neeg zoo tshaj plaws tau? Txhua yam koj ua, txhua yam kev nqis tes ua, txhua yam kev xav, thiab txhua yam kev coj ua yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev niaj hnub ua neej sab ntsujplig ntawm koj—koj txoj kev thov vajtswv, koj qhov txav los ze rau Vajtswv, koj noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, koj qhov kev sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj lub neej hauv paus ntseeg—thiab koj tes dej num hauv kev sib koom siab yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Nws yog yam kev xyaum ua uas yuav pab koj ua tiav loj hlob rau hauv lub neej. Txheej txheem ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog txheej txeem ntawm kev ua kom dawb huv. Koj yim kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, koj yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li ntawd thiab koj yim ua raws li qhov Vajtswv xav tau ntau npaum li ntawd, yog li koj yuav tsis raug yaum nkag los rau kev qaug dej qaug cawv, thiab koj lub siab yuav nyob hauv Nws lub xub ntiag. Koj yim kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, yim ua rau Ntxwgnyoog muaj kev txhaj muag thiab koj yim muaj rab peev xwm tso lub cev tseg tau ntau npaum li ntawd. Yog li, kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog ib txoj kev uas cov tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, tseem yog thaum sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los xij, koj yuav tau nqa yam koj nqis tes ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia muab kev nrhiav raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab mob siab mloog lus rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yuav ua rau koj xyaum ua tau ntau qhov zoo. Yog koj nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej koj thiaj li yog tus neeg uas ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tshaj Plaws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees yog yuav tsum qhib koj lub siab lug rau Vajtswv. Tom qab ntawd, koj thiaj tuaj yeem kawm kom paub txog kev qhib siab lug rau lwm cov tib neeg, yuav hais lus kom tau ncaj ncees thiab muaj tseeb tiag, tsuas hais yam uas muaj nyob rau hauv koj lub siab xwb, yuav yog ib tug neeg muaj meej mom, ncaj ncees, thiab coj tus xeeb ceem zoo, thiab txhob hais tej lus iab liam los sis tej lus cuav los sis siv cov lus ua txuj los sis txawj ntxias rau lwm tus neeg. Tseem muaj ib yam ntawm kev xyaum ua raws uas ntsig txog rau kev ua ib tug neeg ncaj ncees, uas tus neeg ntawd yuav tsum siv tus cwj pwm ncaj ncees rau hauv txoj kev ua ntawm lawv tes dej num thiab ua nrog ib lub siab ncaj ncees. Koj yuav tsum yoog raws cov hauv paus ntsiab lus thiab nqis tes ua tej ntawd kiag rau hauv koj qhov kev xyaum ua raws; nws tsis yog ib yam uas tsuas tham txog xwb, los sis tsis yog muaj ib tug cwj pwm lawm ces cia li hais kom lwm tus ua tej yam hos koj ces tsuas so xwb. Qhov muaj tseeb ntawm kev ua ib tug neeg coj ncaj thaum uas koj tseem tab tom so ntawd nyob qhov twg? Nws yuav tsis yog tsuas hais nrov nrov tej lus deev siab uas tsis muaj ib qho tseeb xwb. Vajtswv tshawb xyuas tib neeg kom meej, thiab dhau qhov kev tshawb xyuas kom meej rau puag hauv qhov kawg nkaus ntawmt ib neeg lub siab thiab kom pom sab hauv tib neeg lub siab lawm, Nws kuj pom tib neeg tus cwj pwm thiab lawv txoj kev xyaum ua raws thiab. Yog koj xav qee yam rau sab hauv koj lub siab tab sis koj tsis muab nws coj los xyaum ua raws, qhov no puas yog kev nthuav tawm ntawm ib tug neeg ncaj ncees? Kev ua li ntawd yog hais ib yam thiab xav lwm yam; ua yam uas ua rau koj xws li yog neeg zoo thiab ua rau lwm tus ruam los ntawm koj cov lus—ib yam li cov neeg Falixais, uas yog cov nyeem Vajtswv Txoj Lus tau zoo tshaj thiab paub tej ntawd rau tom hauv ntej thiab rau tom qab. Tiam sis, thaum txog kiag lub sij hawm xyaum ua raws, thaum lawv yuav tsum tau them ib tug nqi thiab tso tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom tseg lawm, lawv tsis kam ua li ntawd, thiab lawv tau pib txiav txim rau Vajtswv thiab nrhiav txim rau Nws thiab sib tw rau Nws lub chaw. Vajtswv tau pom tias ntxim ntxub; qhov ntawd tsis yog ib txoj hau kev taug zoo! Lwm tus neeg puas tuaj yeem ntseeg siab rau hom neeg zoo li no? (Tsis tuaj yeem.)

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum xyaum ua ib tug neeg ncaj ncees, qhov xub thawj tshaj plaws ces ib tug yuav tsum kawm qhib lawv lub siab rau Vajtswv thiab thov Vajtswv txhua hnub, qhia Vajtswv txog yam uas nyob rau hauv lawv lub siab. Piv txwv tias hnub no koj tau hais tej lus cuav lawm; tsis tau muaj leej twg nrhiav pom nws li, thiab koj tseem tsis tau npaj lub siab tawv qhawv los qhib siab lug rau txhua tus. Qhov tsawg kawg, koj yuav tsum lees tib zaug rau Vajtswv txog yam ua yuam kev thiab ua cuav thiab dag uas koj tau tshawb xyuas thiab tau pom rau hauv koj txoj kev coj ua niaj hnub no, thiab lees koj tej kev txhaum, thiab hais tias: “Au Vajtswv, kuv rov qab hais dag ib zaug ntxiv lawm thiab. Kuv tau ua li no vim ntawm tej txiaj ntsim ntawd. Kuv thov Koj qhuab ntuas kuv.” Yog koj muaj ib tug cwj pwm zoo li no, Vajtswv yuav lees txais koj, thiab Nws yuav nco ntsoov qhov ntawd. Tej zaum nws yuav nyuaj heev thiab sib zog tsoo tiag tiag koj thiaj daws tau qhov ua tsis tau zoo txaus los sis tus moj yam lwj liam ntawm kev dag, tab sis tsis txhob txawj—Vajtswv yeej nrog nraim koj, thiab Nws yuav coj koj thiab pab koj ua kom dhau qhov tshwm sim txoj kev nyuaj zoo li no, ua rau koj muaj peev xwm tsis qhia dag los sis ua rau koj muaj peev xwm lees paub tias koj tau dag lawm; yuav lees paub txog yam uas koj tau dag lawm, vim li cas koj thiaj tau dag, thiab dab tsi yog koj tej kev xav thiab tej hom phiaj; yuav lees paub tias koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees; yuav lees paub tias koj yog ib tug neeg txawj dag; thiab Nws yuav ua rau koj muaj peev xwm tsoo tus laj kab no kom tawg tshab plaws, thiab tsoo Ntxwgnyoog lub pob tawb kaw kom tawg du lug thiab khiav tawm ntawm nws txoj kev tswj. Hauv txoj kev no, koj yuav maj mam los ua lub neej nyob rau txoj kev kaj, nyob rau hauv Vajtswv txoj kev coj qhia thiab koob hmoov. Thaum koj tau tsoo tus laj kab ntawm cev nqaij daim ntawv no tawg tshab plaws lawm thiab muaj peev xwm zwm rau qhov tseeb lawm, koj yuav dhau los muaj kev ywj pheej thiab ywj siab. Thaum koj ua lub neej nyob rau txoj kev no lawm, tsis yog tib neeg yuav nyiam koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj ib yam nkaus thiab. Txawm tias tej thaum koj tseem tuaj yeem ua tsis yog los xij, thiab txawm tias tej thaum koj tseem tuaj yeem qhia dag los xij, thiab txawm tias tej thaum koj tseem muaj koj tus kheej tej kev xav, thiab nrog rau tej kev coj qia dub los xij, thiab coj ua thiab muaj tej tswv yim ntxim qia dub thiab ntxim ntxub los xij, koj tuaj yeem lees Vajtswv qhov kev tshawb xyuas kom meej thiab nthuav tawm koj lub siab, koj tus yam ntxwv tiag, thiab koj tus moj yam lwj liam rau ntawm Vajtswv xub ntiag—thiab yog li ntawd koj thiaj li yuav muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum ua raws raug. Yog koj txoj kev ntawm kev xyaum ua raws raug lawm thiab koj seem kev mus tom ntej raug lawm, koj tej kev cia siab rau yav tom ntej yuav zoo thiab kaj lug. Hauv txoj kev no, koj yuav ua neej nyob nrog koj lub siab tau kaj siab lug; koj tus ntsujplig yuav tsau npo, thiab koj yuav hnov zoo heev thiab xyiv fab hlo. Yog koj tsis tuaj yeem tsoo tus laj kab ntawm cev nqaij daim ntawv no kom tawg tshab plaws thiab khi nrog tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim phem tas li, thiab koj tej lus hais thiab tej kev ua ib txwm npog thiab zais ntshis tas li, yeej tsis ci kaj li txawm tias yuav yog yav nruab hnub los xij, ces koj yuav yog tus uas ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thaum koj to taub qhov tseeb thiab muaj peev xwm tsootus laj kab ntawm cev nqaij daim tawv tawg tshaj plaws lawm, koj yuav maj mam ua tau xws li tib neeg. Koj hais thiab ua qhib siab lug thiab ncaj nraim, thiab qhia tawm lwm qhov kev xam pom los sis tej kev xav uas koj muaj los sis tej yam uas koj tau ua tsis raug, kom txhua tus ho pom nws meej meej—thiab, thaum kawg, lawv yuav hais tias koj yog ib tug neeg ncaj ncees. Ib tug neeg ncaj ncees yog dab tsi? Nws yog ib tug neeg uas tsis qhia dag, tus uas coj ncaj tshaj plaws rau hauv cov lus hais, thiab nws cov lus uas txhua tus ntseeg yeej yog tseeb. Txawm tias lawv qhia ib qho dag yam paub tsis meej los sis tej yam tsis raug los xij, txhua tus tuaj yeem zam txim rau lawv, paub tias lawv hais qhov ntawd yam paub tsis meej lawm xwb. Thaum lawv ras txog qhov ntawd lawm, lawv yuav rov qab los thov txim thiab muab kho kom yog. Qhov no yog ib tug neeg ncaj ncees. Txhua tus neeg nyiam thiab tuaj yeem ntseeg siab rau hom neeg no. Yog koj mus txog theem no thiab muab tau Vajtswv thiab lwm tus qhov kev ntseeg siab lawm, koj yuav ua tau tiav hlo txoj dej num uas tsis yooj yim—qhov no yog lub meej mom siab tshaj plaws uas ib tug neeg tuaj yeem muaj, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li muaj kev hwm nws tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog ib tug neeg ncaj ncees, koj yuav tsum xub qhib koj lub siab ua ntej kom txhua tus neeg tuaj yeem saib pom nws, pom txhua yam uas koj tab tom xav, thiab tig ntsia koj lub ntsej muag tiag ib pliag; koj yuav tsum txhob sim ua cuav tsab los sis npog koj tus kheej kom xws li yog neeg zoo. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb tib neeg thiaj li tso siab rau koj thiab xam tias koj yog neeg ncaj ncees. Qhov no yog lub hauv paus xyaum ua raws, thiab yog yam yuav tsum muaj ua ntej, ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees. Koj ib txwm ua txuj, ib txwm lom txwm ua kom yog kev dawb huv, kev muaj txiaj ntsim, kev zoo thiab lom txwm coj tej qauv zoo tshaj. Koj tsis cia tib neeg pom koj txoj kev lwj liam thiab koj tej kev ua tsis tau. Koj muab ib tug duab cuav rau tib neeg kom lawv ntseeg tias koj yog neeg coj ncaj, zoo tshaj, qhuas yus tus kheej-tias muab kev fij tuag nti, tsis xaiv ntsej muag, thiab tsis qia dub. Qhov no yog kev ntxias dag. Txhob muab coj los xyaum ua ib qho cuav, thiab txhob muab koj tus kheej npog; dua ntawd, qhib koj tus kheej thiab koj lub siab rau lwm tus pom. Yog koj tuaj yeem qhib koj lub siab rau lwm tus pom, thiab qhib tag nrho koj tej kev xav thiab tej kev npaj ua—tag nrho ntawm sab zoo thiab sab phem—ces koj tseem tsis yog neeg ncaj ncees los? Yog koj tuaj yeem qhib koj tus kheej lub siab rau lwm tus pom, ces Vajtswv, los ib yam nkaus, yuav pom koj thiab hais tias, “Koj twb qhib koj tus kheej lub siab rau lwm tus pom lawm, thiab yog li koj yeej yog tus coj ncaj ncees los rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, tau ib yam nkaus.” Yog koj tsuas qhib koj tus kheej lub siab rau Vajtswv nkaus xwb thaum lwm tus tib neeg tsis pom, thiab ib txwm ua txuj ua kom yog tus zoo tshaj thiab muaj txiaj ntsim los sis ntxim zoo li yog tus coj ncaj ncees thiab tsis qia dub thaum nyob rau hauv lawv txoj kev sib koom, ces Vajtswv yuav xav thiab hais dab tsi? “Koj yog tus neeg txawj dag tiag tiag; koj yog tus neeg hais lus zoo siab nkhaus thiab siab nqaim tiag tiag li; thiab koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees li.” Yog li Vajtswv yuav txiav txim rau koj. Yog koj xav ua ib tug neeg ncaj ncees, ces txawm koj yuav ua dab tsi rau ntawm Vajtswv los sis lwm tus xub ntiag li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm qhib lug koj tus kheej thiab qhib koj tus kheej lub siab. Qhov no puas ua tau yooj yim? Nws yuav tsum siv sij hawm; nws yuav tsum sib zog tsoo sab hauv los, thiab peb yuav tsum xyaum ua raws kom xwm yeem. Ib qho me me zuj zus, peb lub siab yuav qhib lug thiab peb yuav muaj peev xwm qhib plho peb tus kheej lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num los xij—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj yuav tsum tsis txhob cia koj txoj kev xav los cuam tshuam rau kev ua koj tes dej num ntawd. Txawm tias koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas los xij, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej tau zoo nkaus li yog ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov tiag thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li tau ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, txawm li cas los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev tab kaum thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Txawm kuv yuav ntsib ib qho teeb meem loj npaum li cas los xij—txawm yuav yog lub ntuj vau vig voog los los xij—los yog Vajtswv tseem pub kuv ua neej nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas pub kuv nyob ces yog hnub uas kuv yuav ua hauj lwm hnyav rau ntawm kev ua kuv tes dej num es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Txawm kuv yuav raug teeb meem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num kom tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug cuam tshuam dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug tswj los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej nuam thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Qhov no yog tej kev qhia tshwm uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tshaj plaws ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm koj yuav ntsib dab tsi los xij, txawm nws yuav yog qee yam uas Vajtswv txib koj ncaj qha los sis tes dej num uas koj yuav tsum tau ua, los sis txawm nws yog qee yam uas qee tus neeg tau qhia rau koj lawm, thiab txawm hais tias nws muaj feem cuam tshuam txog rau qhov koj coj koj tus kheej los sis qhov koj daws teeb meem li cas los xij, koj yuav tsum ua qhov ntawd nrog lub siab ncaj ncees tas mus li. Ib tug tib neeg yuav tsum xyaum ua txoj kev ua tej ntawd nrog ib lub siab ncaj ncees li cas? Hais yam koj xav thiab hais lus kom ncaj ncees; tsis txhob hais tej lus to taub nyuaj, tsis txhob hais tej lus kom zoo mloog, tej lus qhuas, los sis tej yam ncauj lus zoo siab phem xwb, tiam sis hais cov lus uas nyob rau hauv koj lub siab thiab nthuav tej kev xav thiab tej kev xam pom uas nyob hauv koj lub siab tiag tiag tawm—qhov no yog yam uas cov tib neeg ncaj ncees tsim nyog ua. Yog tias koj yeej tsis hais los sis qhia yam koj xav hauv koj lub siab, thiab cov lus uas nyob rau ntawm koj ob daim di ncauj yeej tsis zoo ib yam li yam koj xav hauv koj lub siab li, ces qhov no tsis yog qhov uas ib tug neeg ncaj ncees coj. Muab hais ua piv txwv tias, koj ua tsis tau ib teg dej num zoo. Muaj qee leej nug koj tias muaj dab tsi tshwm sim, thiab koj hais tias, “Kuv xav ua tes dej num ntawd kom zoo, tiam sis kuv tsis ua, vim qhov no los sis vim qhov tod.” Qhov tseeb tiag, koj paub hauv koj lub siab tias koj tsis mob siab rau qhov ntawd xwb, tiam sis koj tsis hais lus qhib siab lug thiab tsis hais kom ncaj ncees, thiab koj xyeeb dej num rau lwm tus ua, yog tsis li ntawd ces koj nrhiav txhua hom laj thawj uas zais tau qhov tseeb tiag tiag ntawd. Qhov no puas yog kev ua ib tug neeg ncaj ncees mas? Koj hais li no kom koj zam dhau xwb, tiam sis koj tsis tau muab tej uas nyob hauv koj tus kheej coj los nthuav tawm rau saum qhov kaj los daws li, uas yuav ua rau koj mob siab. Yog tias qhov no tuaj cag hauv koj lub siab lawm, ces nws yog ib qho teeb meem. Koj yuav tsum hais yam qhib siab lug thiab ncaj ncees hlo hais tias: “Kuv tsis tshua mob siab thaum ua tes dej num no lawm thiab tsis tau ua tiag tiag. Kuv siv zog ua hauj lwm me ntsis ces so me ntsis. Thaum kuv zoo siab, kuv tiv taus kev txom nyem me ntsis, tiam sis thaum kuv tsis zoo siab li, kuv txo kuv lub zog me ntsis, kuv tsis kam tiv kev txom nyem lawm, ua rau kuv tub nkeeg thiab kuv ntshaw kev nplig siab, yog li ntawd kuv txoj kev ua kuv tes dej num thiaj li ua tsis tiav ib yam dab tsi li. Ob peb hnub dhau los no kuv tau hloov kuv tus kheej lawm, thiab kuv tau siv zog ua kuv tej dej num kom zoo zuj zus ntxiv mus tom ntej, los txhim kho kuv lub peev xwm kom ua hauj lwm tau ceev dua.” Ib tug twg puas paub tias qhov twg ntawm ob qho no teb tau ncaj ncees? Nej yuav hais li cas? Nws pom tau meej tias qhov teb ua ntej yog ib co lus teb tawm tsam los ntawm tus uas, vim lawv ntshai tsam lawv raug qhuab ntuas, ntshai tsam lwm tus paub tias muaj ib qho teeb meem, thiab ntshai tsam raug tshawb xyuas thiab paub tias muaj kev txhaum, txhob txwm nrhiav txhua txoj hau kev los npog qhov tseeb thiab nias tej kev iab liam, xyeeb tes dej num rau lwm tus kom tsis txhob raug qhuab ntuas. Qhov no yog lub hauv paus ntawm lawv txoj kev dag. Qhov ob yog qee tus neeg uas qhia qhov tseeb, thiab, txawm hais tias nws muaj laj thawj uas lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab yuav tsum leg lub luag hauj lwm ntawd los xij, nws yeej yog qhov tseeb. Cov tib neeg dog dig tus yam ntxwv yeej zoo li no—tab txawm hais tias koj tsis hais ib yam dab tsi li los xij, tib neeg yeej tseem yuav paub. Koj tsis tau xaiv tsis hais lus, thiab koj tsis tau xaiv los piav qhia los sis tiv thaiv koj tus kheej, tiam sis yeej hais lus ncaj qha kiag. Qhov no ua tau pov thawj qhia tau tias koj muaj ib tug cwj pwm ncaj ncees thiab tab tom hloov pauv, dua li qhov pheej coj nruj thiab tawv ncauj tuav rawv rau koj tus kheej tej kev thov zam txim los npog qhov tseeb tiag los sis los dag ntxias lwm tus. Txoj kev twg yog txoj yog? Txoj kev twg yog txoj kev uas cov tib neeg ncaj ncees xyaum ua? Qhib siab lug thiab muab yus tus kheej nthuav tawm tag nrho, hais lus ncaj ncees, qhia txog koj tus yam ntxwv tiag tiag thiab qhov teeb meem tiag tiag—qhov no yog qhov cov tib neeg ncaj ncees xyaum ua, thiab nws yeej yog qhov yog uas tsim nyog xyaum ua raws li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum koj tham nrog rau lwm tus, koj yuav tsum xub ua kom lawv paub koj lub siab tiag tiag thiab lub siab dawb paug tso. Yog tias, hauv kev hais lus thiab kev sib ntsib thiab kev ua hauj lwm nrog rau lwm tus, muaj qee tus neeg lam tau lam hais lus, khav theeb, hais lus tso dag, hais lus qhuas, hais lus ua dog ua dig, thiab xav hauv nruab siab xwb, los sis yog tias lawv tsuas hais lus kom lwm tus nyiam xwb, ces lawv cov lus puav leej tsis muaj tseeb tiag, thiab lawv yeej tsis ua siab dawb paug ib qho me me kiag li. Qhov no yog lawv txoj kev sib tham nrog rau lwm tus, txawm hais tias lwm tus yuav yog leej twg los xij. Ib tug tib neeg zoo li no puas muaj ib lub siab ncaj ncees? Nov tsis yog ib tug neeg ncaj ncees. Piv txwv tias qee tus neeg muaj qee qhov tsis zoo, thiab lawv hais rau koj yam siab dawb paug thiab tseeb tseeb hais tias: “Qhia rau kuv seb vim li cas kiag es kuv thiaj li xav phem ua luaj li. Kuv xav tsis tawm li!” Thiab piv txwv tias, qhov tseeb mas koj yeej nkag siab lawv qhov teeb meem hauv koj lub siab lawm, tiam sis koj tsis qhia lawv, tiam sis tsuas hais tias: “Nws tsis muaj dab tsi. Kuv los pheej xav phem ib yam nkaus li thiab.” Cov lus no mas ua rau cov hnov kaj siab tshaj plaws li, tiam sis koj tus cwj pwm puas yog tus ua siab dawg paug mas? Tsis yog, nws tsis ua li. Koj lam tau lam hais lus rau lwm tus xwb; yog li yuav ua kom ua rau lawv kaj siab ntau ntxiv thiab nplig tau lawv lub siab, koj thiaj li tsis hais lus yam ncaj ncees hlo rau lawv. Koj tsis pab lawv tiag tiag kom lawv thiaj li tso tau lawv txoj kev xav phem tseg. Txhua yam puav leej yog los nplig lawv lub siab thiab ua kom tsis txhob muaj kev sib nrug deb los sis kev cov nyom ntawm nej xwb, koj thiaj li ua tau hauj lwm tsawg kawg nkaus rau lawv—thiab qhov no tsis yog qhov ua ib tug neeg ncaj ncees. Yog li ntawd, yog ib tug neeg ncaj ncees lawm, koj tsim nyog ua li cas thaum ntsib qhov xwm txheej zoo li no? Qhia lawv txog qhov koj tau pom thiab txheeb xyuas lawm tias: “Kuv yuav qhia koj txog qhov kuv tau pom thiab kuv tau ntsib tau pom lawm. Koj mam li txiav txim siab seb yam kuv hais ntawd yog los sis tsis yog xwb. Yog tias nws tsis yog, ces koj tsis tas yuav lees txais qhov ntawd li. Yog tias nws yog, ces kuv cia siab tias koj yuav lees txais qhov ntawd. Yog tias kuv hais qee yam uas nyuaj rau koj mloog thiab mob koj, los kuv cia siab tias koj tuaj yeem lees txais yuav los ntawm Vajtswv. Kuv txoj kev npaj siab thiab lub hom phiaj mas yog pab koj xwb. Kuv pom qhov teeb meem meej heev: Uas yuav ua rau koj tus kheej poob ntsej muag. Tsis muaj leej twg mloog koj hais, thiab koj xav tias txhua tus puav leej saib tsis taus koj, tias koj raug tawm tsam, thiab tias koj yeej tsis tau ua yuam kev kiag li. Koj tiv tsis taus qhov no li thiab muaj kev xav phem. Koj xav li cas—puas yog qhov no yog qhov muaj tshwm sim tiag tiag?” Ces, thaum tau hnov qhov no lawm, lawv yuav hnov tias nws yeej yog qhov teeb meem tiag tiag. Qhov no yog qhov uas nyob hauv koj lub siab tiag tiag, tiam sis yog koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees, ces koj yuav tsis hais qhov no. Koj yuav hais tias, “Kuv los pheej xav phem ib yam nkaus thiab,” thiab thaum lwm tus tib neeg hnov tias txhua tus puav leej xav phem, ces lawv xav tias qhov no yeej zoo li sawv daws thiab xwb, thiab, nyob rau thaum kawg, lawv tsis tso lawv txoj kev xav phem tseg. Yog tias koj yog ib tug neeg ncaj ncees thiab koj muaj ib tug cwj pwm ncaj ncees thiab ib lub siab ncaj ncees pab lawv, ces koj tuaj yeem pab tau lawv nkag siab qhov tseeb thiab tso lawv txoj kev xav phem tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov kev cai twg uas tib neeg yuav tsum ua raws thaum cev ncauj cev lus nrog Khetos? Cov kev cai twg uas tib neeg yuav tsum ua raws thaum hais txog kev siv tej lus qhuas kom zoo siab, npaj hais lus mos lus muag thiab xaiv lawv cov lus kom hais tau raug siab? Ua lub siab dawb paug thiab koj tus kheej tsis txhob xav tas mus li txog kev siv lus qhuas kom zoo siab los sis hais lus mos lus muag. Tsis tas yuav ua txuj qhuas tas mus li—tsuas ua lub siab dawb paug xwb. Yuav muab qhov no coj los xyaum ua li cas kiag? Muab ua siab dawb paug hais, ces koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tej kev ntshaw tso tseg tso. Tsis txhob hais ntsees qhov uas Vajtswv saib koj zoo li cas xwb, hais qhov nyob hauv koj lub siab, thiab tsis txhob xav ntau los sis ua twb zoo xav txog tej txim ntawm koj cov lus ntawd tias yuav yog dab tsi li; hais dab tsi los tau uas koj tab tom xav txog, muab koj tej kev xav tau hauv siab tso cia, thiab tsis txhob hais tej yam uas kom ua tau qee lub hom phiaj xwb. Thaum uas koj muaj ntau yam kev npaj siab ntawm ntiag tugheev lawm, ces koj yeej ua twb zoo xav rau koj txoj kev hais lus. “Kuv tsim nyog hais li no, tsis yog li ntawd, kuv yuav tsum ceev faj txog qhov kuv hais, kuv yuav tsum ua kom tau kuv lub hom phiaj tiav”—puas muaj tej yam kev xav tau nyob rau nov mas? Nyob hauv koj lub siab, koj twb muab tham mus tham los ua ntej cov lus yuav tawm ntawm koj lub qhov ncauj mus lawm, koj twb tau xav qhov uas koj yuav hais ntau zaus lawm, thiab muab nws lim ntau zaus hauv koj tob hau lawm. Thaum tawm plaws hauv koj qhov ncauj los, ces cov lus no muaj Ntxwgnyoog tej tswv yim dag nyob rau hauv. Qhov ntawd yog, cov lus tawm hauv koj qhov ncauj los zais tej kev xav tau thiab tus kheej tej hom phiaj lawm; cov lus zoo li ntawd tsis tseem thiab tsis yog tawm hauv lub siab los. Qhov no tsis yog ua siab dawb paug. Qhov no hu li cas? Nws hu ua kev zais tej kev npaj siab uas phem phem. Dhau qhov no lawm, tej zaum koj yuav ua zoo saib qhov qhia tawm ntawm lub ntsej muag thiab qhov muag thaum tab tom hais lus, tsuas hais lus ntxiv yog hais tias qhov Nws nthuav tawm ntawd haum koj siab. Thaum koj ntsia pom ib qho lus nthuav tawm uas tsis haum koj siab, ces koj cheem kiag koj cov lus tseg. Kiag thaum uas koj pom hais tias Nws tsis nyiam qhov uas Nws hnov, ces koj tsum kiag tsis hais lus li lawm. Kiag thaum zoo li Nws tsis xav mloog thiab tsis txaus siab mloog koj lawm, ces koj xav twj ywm rau hauv nruab siab tias, “Kuv yuav hais dab tsi es Koj thiaj li xav mloog thiab ua kom Koj xav ua twb zoo mloog kuv? Ua li cas kuv thiaj li yuav ua tau kom Koj xav hais tias kuv zoo? Ua li cas kuv thiaj li yuav ua kom tau Koj nyiam kuv? Ua li cas kuv thiaj li hloov tau qhov uas Koj pom hais tias kuv zoo li cas? Kuv yuav hais dab tsi es thiaj li ua tau kom Koj zoo siab, es kom Koj thiaj li tsis txhob qhuab ntuas kuv? Kuv yuav hais li cas es Koj thiaj li tsis paub txog qhov xwm txheej tiag tiag? Kuv yuav zam li cas kom dhau ib qho ntsiab lus tham es kom Koj thiaj li tsis txhob xav mloog? Dab tsi los xij uas yuav tsum tau hais kom ua tau qhov no xwb, ces kuv yeej yuav hais li.” Qhov no puas yog qhov hu hais tias ua siab dawb paug no mas? (Tsis yog kiag li.) Ib txhia neeg xav hais tias, “Yog Koj tsis paub txog qhov no ces kuv yuav tsis qhia txog nws li. Tab sis, kuv yuav tos cia kom lwm tus hais qhia txog nws thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas kuv mam li hais txog nws li sawv daws hais xwb. Ua li no ces kuv thiaj li ua tau kom Koj paub hais tias kuv cov lus hais qhia yeej muaj tseeb, hos yog kuv yog thawj tug uas hais qhia txog nws ces tej zaum kuv yuav raug qhuab ntuas. Tus noog uas ncav tob hau tawm ces raug tua xwb, ces kuv tsis xav ua tus noog ntawd. Kuv yeej tsis xav ua tus uas xub xub tawm los li.” Qhov ntawd puas yog ua siab dawb paug mas? Piv txwv tias koj paub tej yam ntsiab lus tseeb txog ib tug neeg thiab yog koj yog thawj tug uas paub xwb thiab lwm tus yeej tsis paub li, thiab lawv tseem xav tias tus neeg ntawd yog ib tug neeg zoo, thiab yog hais tias Khetos kuj tsis paub txog qhov ntsiab lus no thiab, nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li no koj puas yuav qhia Khetos txog nws tag nrho qhov muaj tseeb mas? Yog koj muab npog cia, muab zais tseg, thiab tsis hais dab tsi txog nws li, tsis nthuav tawm txog nws li, thiab yog koj tsuas sawv los thiab hais tawm thaum tus neeg ntawd twb raug nthuav tawm tias lawv zoo li cas tiag tiag lawm thiab raug rho tawm lawv txoj hauj lwm los sis raug tshem tawm ntawm Vajtswv lub tuam tsev lawm, ces qhov ntawd puas yog kev ua siab dawb paug mas? Tsis hais leej twg yuav raug qhia tshwm hais tias muaj ib qho teeb meem los sis lwm yam teeb meem dab tsi raug qhia tawm li, koj mas ib txwm yeej yog tus kawg uas hais tawm xwb. Qhov ntawd puas yog kev ua siab dawb paug mas? Piv txwv tias koj tus kheej tsis nyiam ib tug neeg twg, los sis tus neeg ntawd muaj ib qho kev chim siab rau koj. Tej zaum tus neeg ntawd yeej tsis yog ib tug neeg phem los sis yeej tsis tau ua ib qho kev phem li, tab sis koj ntxub lawv thiab xav tsim kev poob tsag rau lawv, ua kom lawv zoo li cov niag ruam, thiab yog li ces koj xav nrhiav kev thiab nrhiav cib fim los hais tej yam phem txog lawv. Txawm hais tias koj tsuas tham yam tsis hais ib yam dab tsi meej txog tus neeg no, los tej uas koj siab xav tau ntawd yeej pom meej meej nyob rau txhua txhua qhov ntawm koj cov lus piav txog qhov xwm txheej no lawm. Koj tab tom sim siv tus Nyob Saud txhais tes los qhuab ntuas lawv. Saib sab nraud ces tej zaum nws yuav zoo li koj yeej tsuas hais txog qhov muaj tseeb xwb, tab sis tej ntawd yeej raug dub tsuas tag los ntawm tej yam uas koj tus kheej xav tau; qhov no tsis yog ua siab dawb paug.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov muaj peev xwm ua tau neeg siab zoo thiab siab ncaj ces yog kev ua ib tug neeg coj ncaj. Nws txhais tau tias yog ib tug neeg uas muaj lawv lub siab thiab tus ntsuj plig qhib lug tag nrho rau Vajtswv, tsis muaj dab tsi yuav zais thiab tsis zais los ntawm dab tsi li. Lub siab ntawm hom tib neeg no tau muab rau Vajtswv thiab tau muab qhia tawm tag nrho rau Vajtswv lawm. Qhov ntawd yog, txhua yam uas yog lawv ces yeej muab rau Vajtswv lawm. Yog Vajtswv hais tias lawv mas phem, los lawv kam lees qhov ntawd. Yog Vajtswv hais tias lawv khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, los lawv puav leej kam lees qhov ntawd thiab lees txais tej ntawd huv si. Lawv puas tsuas lam tuaj yeem lees tej ntawd, thiab tom qab ntawd ces muaj li ntawd lawm xwb? Lawv tseem yuav tsum tau lees txim hloov dua siab tshiab, peem kom tau txais lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kho tej tsis raug uas lawv kawm txog, thiab caum raws tus cag ntawm lawv tej kev ua yuam kev. Ces tos lawv paub xwb, ces lawv twb kho tau txhua hom ntawm lawv tus cwj pwm uas ua tsis raug lawm, thiab tej tswv yim uas lawv ntxias dag, coj tsis ncaj, zam tsis ua mus kom dhau, thiab tsuas lam ua hauv tej yam kom muaj tsawg ntau zuj zus xwb. Lawv yim ua neej nyob rau qhov no ntev npaum li cas, lawv yim dhau los muaj lub siab zoo thiab siab coj ncaj ntau npaum li ntawd thiab lawv yim txav los rau lub hom phiaj ntawm kev ua ib tug neeg coj ncaj ze npaum li ntawd. Qhov no yog kev ua neej nyob rau hauv qhov kaj. Tag nrho lub yeeb koob no mus rau Vajtswv xwb! Nws yog Vajtswv tus uas ua kom tib neeg ua neej nyob rau hauv qhov kaj—tib neeg tsis muaj dab tsi los khav txog li. Thaum tib neeg ua neej nyob rau hauv qhov kaj lawm, lawv to taub txhua qhov tseeb, lawv muaj ib lub siab hwm Vajtswv, lawv paub nrhiav qhov tseeb hauv txhua qhov teeb meem uas lawv ntsib, thiab lawv ua neej tau zoo li ib neeg. Txawm hais tias lawv tsis raug hu ua ib tug neeg zoo tiav hlo los xij, raws li qhov Vajtswv pom ces lawv muaj qee yam zoo li tib neeg lawm thiab tsis muaj qhov sib cav sib ceg los sis ua yeeb ncuab mus ntxiv lawm, thiab lawv tsis nyob rau qhov kev phom sij ntawm qhov kev tig tawm tsam Vajtswv los sis tsis kam lees txais yuav Nws mus ntxiv lawm. Txawm hais tias tej zaum lawv tsis muaj kev to taub tob tshaj plaws txog qhov tseeb los xij, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab thaum muab ib txog hauj lwm los sis ib teg dej num rau lawv, lawv muaj peev xwm siv tag nrho lawv lub siab lub ntsws, thiab ua tej ntawd raws li lawv qhov muaj peev xwm kawg nkaus. Lawv yog tus ntseeg siab tau thiab Vajtswv tsis muaj kev txhawj xeeb txog lawv li—cov tib neeg zoo li no ua neej nyob rau hauv qhov kaj. Puas yog cov uas ua neej nyob rau hauv qhov kaj thiaj li muaj peev xwm lees txais Vajtswv qhov kev tshawb xyuas kom meej xwb? Lawv puas tseem zais lawv lub siab los ntawm Vajtswv thiab? Lawv puas tseem siv tej tswv yim dag ntxias ib qho me me li? Lawv puas muaj ib qho kev zais ntshis li? (Tsis muaj.) Lawv lub siab mas yeej qhib lug dav fo rau Vajtswv lawm. Qhov ntawd yog, tsis muaj ib yam dab tsi raug npog cia li, nws tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv txaj muag hais li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv yuav tsum nyo taub hau poob ntsej poob muag. Lawv muab tej ntawd tag nrho rau Vajtswv—thiab Vajtswv paub tag nrho lawm. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau qhov no tiav hlo lawm, ces lawv ua neej tau kaj siab lug thiab yooj yim heev, thiab lawv ua neej nyob tau ywj pheej hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Vim li cas cov neeg txawj dag thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais kev cawm dim

Ntxiv Mus: 1. Tes dej num yog dab tsi thiab ib tug neeg twg ho tsim nyog xav li cas rau qhov ntawd

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No