1. Kev paub txog yus tus kheej tiag tiag yog dab tsi thiab ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov ntawd los

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub koj tus kheej yog yuav tsum paub koj txhua lo lus thiab qhov kev ua, koj txhua qhov kev mob siab thiab kev nqis tes ua kiag; yuav tsum paub koj lub siab lub ntsws thiab tej kev xav, koj tej kev txhawb siab, thiab koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab; haj tseem yuav tau paub koj tej tswv yim rau kev ua neej rau hauv lub ntiaj teb, thiab Ntxwgnyoog tej kuab lom uas nyob rau hauv koj, thiab nrog rau txoj kev paub thiab kev kawm uas koj kawm tau hauv tsev kawm ntawv. Yuav tsum muab txhua yam no txiav tawm kom tag. Txawm tias ib tug neeg twg yuav ua ntau hauj lwm tau zoo tshaj txij thaum los ntseeg Vajtswv los los xij, tej zaum lawv tseem yuav ntsib xwm txheej nyuaj ntau yam, thiab tseem ua rau lawv to taub qhov tseeb tsawg—tiam sis, vim qhov lawv muaj ntau txoj hauj lwm zoo, lawv thiaj li xav tias lawv twb tau los ua neej rau hauv Vajtswv cov lus, thiab tau zwm rau Nws, thiab ua tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav lawm. Qhov no vim hais tias thaum tsis muaj tej xwm txheej phem tshwm sim tuaj, koj ua qhov uas tau hais kom koj ua lawm; koj tsis muaj kev ruaj siab txog qhov kev ua ib teg dej num twg li, ces koj thiaj li tsis tawm tsam. Thaum tau hais kom koj mus tshaj tawm txoj moo zoo, nws yog ib qho nyuaj uas koj yuav tau ris, thiab koj tsis muaj kev yws hlo li, thiab thaum hais kom koj ua qhov no thiab qhov tod, los sis siv dag zog ua, ces koj txawm ua li ntawd. Vim ntawm qhov qhia tawm no, koj thiaj li xav tias koj yog ib tug uas zwm rau Vajtswv thiab ib tug caum raws qhov tseeb lawm tiag tiag li. Tiam sis txawm muaj ib tug los nug koj tob ntxiv thiab nug tias, “Koj puas yog ib tug neeg coj ncaj? Koj puas yog ib tug neeg uas zwm rau Vajtswv tiag tiag? Ib tug neeg uas tau hloov pauv tus moj yam lawm?” ces, thiaj li tau nug li ntawd los mus tawm tsam rau qhov tseeb rau kev tshawb xyuas kom meej—thiab, tej zaum yuav hais tau tias, puav leej tsis xav tau—txhua tus huv si, thiab tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm xyaum ua tau raws qhov tseeb li. Yog li ntawd, thaum lub hauv paus cag ntawm tag nrho tib neeg tej kev nqis tes ua kiag thiab tej kev ua, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yeeb yam ntawm lawv tej kev nqis tes ua kiag, thiaj li raug muab piv rau qhov tseeb, txhua yam puav leej raug rau txim huv si. Qhov laj thawj rau qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg tsis paub lawv tus kheej; lawv ib txwm ntseeg Vajtswv raws li lawv tus kheej txoj hau kev, ua lawv tes dej num raws li lawv tus kheej txoj hau kev, thiab tiam Vajtswv raws li lawv tus kheej txoj hau kev xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv xav tias lawv mas muaj kev ntseeg thiab muaj laj thawj puv npo lawm, thiab, nyob rau thaum kawg, lawv xav tias lawv tau txais ntau heev lawm. Yog tsis muaj lawv qhov kev paub tej ntawd, lawv yuav xav tias lawv twb ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab ua tej ntawd tau zoo tiav hlo lawm, thiab tias lawv twb ua tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tab tom ua raws li Vajtswv txoj kev xav ntag. Yog qhov no yog yam koj xav, los sis yog, hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoos lawm, koj xav tias koj tau txais qee qhov tshaj thawj lawm, ces yim tsim nyog heev rau koj rov qab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag rov los xav txog koj tus kheej. Koj yuav tsum saib txoj kev uas koj taug ntau lub xyoo dhau los lawm ntawm txoj kev ntseeg thiab saib seb txhua yam ntawm koj tej kev nqis tes ua kiag thiab tus cwj pwm ntawm Vajtswv xub ntiag puas ua tau tag nrho raws li Nws lub siab, qhov koj ua uas tawm tsam Vajtswv, qhov koj ua uas muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv, thiab seb qhov koj ua ntawd puas tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab seb puas tuaj yeem ua tau raws li Nws txoj kev xav—koj yuav tsum paub kom meej txog tag nrho tej no huv si.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev paub peb tus kheej yog yuav tsum paub txog yam uas muaj nyob rau hauv peb tej kev xav thiab tej kev xam pom uas tawm tsam Vajtswv, uas tsis haum nrog qhov tseeb kiag li, thiab uas tsis muaj nyob rau hauv qhov tseeb. Tib neeg qhov kev khav theeb, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev dag, thiab kev txawj dag, muab ua piv txwv, yog tej yam nyob hauv ib tug moj yam qias vuab tsuab uas tib neeg paub tau yooj yim. Koj muaj peev xwm los paub qee yam txog tej ntawd tau yooj yim los ntawm qhov kev sib qhia qhov tseeb ob peb zaug, los sis los ntawm qhov kev sib qhia uas keev muaj, los sis los ntawm qhov cia koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam taw qhia txog koj tus yam ntxwv. Ntxiv rau qhov no, txhua tus puav leej muaj kev khav theeb thiab kev dag, txawm tias muaj qhov sib txawv los xij. Txawm li cas los xij, tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom mas tsis yooj yim paub li; tej ntawd tsis yooj yim li qhov kev paub tib neeg tus moj yam. Tej no mas yog tej yam uas tau cog tob heev lawm. Yog li ntawd, thaum koj hloov pauv tau me ntsis rau hauv koj tus cwj pwm thiab txoj kev coj sab nraud lawm, tseem muaj ntau yam ntawm koj qhov kev xav, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab kev kawm txog kab lis kev cai qub uas koj tau txais los uas yog qhov tawm tsam Vajtswv thiab qhov uas koj tseem tsis tau muab khawb tawm. Tej no yog tej yam tau cog tob uas ua rau peb ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog li ntawd, thaum Vajtswv ua qee yam uas tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, los sis qee yam uas txawv ntawm koj txoj kev xav hauv nruab siab txog qhov Vajtswv ua lawm, ces koj yuav tawm tsam thiab tsis haum rau tej ntawd. Koj yuav tsis to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj li tau ua li ntawd lawm, thiab, txawm koj paub tias yeej muaj qhov tseeb rau nyob rau hauv txhua yam Vajtswv ua thiab koj yuav tau zwm rau los xij, koj yuav pom tias koj tus kheej tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd li. Vim li cas koj thiaj li tsis muaj peev xwm zwm rau? Vim li cas thiaj li muaj qhov kev tawm tsam thiab kev tsis sib haum zoo li no? Qhov laj thawj ces yog muaj qee yam nyob rau hauv tib neeg tej kev xav thiab tej kev xam pom uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab qhov ntawd ua yeeb ncuab rau cov hauv paus ntsiab lus uas Nws nqis tes ua kiag thiab rau Nws lub ntsiab tseem ceeb. Tej kev xav thiab tej kev xam pom no mas nyuaj rau tib neeg paub.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev paub koj tus kheej yog muaj dab tsi xwb? Ua ntej tshaj, koj yuav tsum paub seb tus moj yam uas koj nthuav tawm rau hauv koj cov lus thiab tej kev ua yog dab tsi. Tej thaum nws yog kev khav theeb, tej thaum nws yog kev txawj ntxias dag, thiab tej thaum nws yog kev phem. Thiab, thaum koj ntsib teeb meem, koj yuav tsum tau paub seb koj tej kev txhawb siab puas tsis haum raws li Vajtswv txoj kev xav los sis puas raws li qhov tseeb. Koj kuj yuav tsum paub seb koj tus cwj pwm coj rau koj tes dej num puas yog ib sab xwb pwg uas kwv ib lub nra los sis muab kev fij rau, thiab seb koj puas muaj siab dawb paug muab koj tus kheej fij rau Vajtswv los sis yog koj ua li no ces yog kev sib cev ncauj cev lus mus los xwb. Koj kuj yuav tsum paub seb koj puas muaj kev xav txib Vajtswv tshaj li qhov tsim nyog lawm, seb koj puas muaj ib lub siab zwm rau, thiab seb koj puas muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb rau ntawm qhov chaw ib puag ncig, cov tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas Vajtswv qhia ua. Paub, ib yam nkaus, seb koj puas yog ib tug neeg twg uas nyiam qhov tseeb, seb koj muaj hom kev ua neeg dab tsi, thiab seb koj puas muaj ib txoj kev txawj xav thiab muaj qab hau, seb koj puas muaj rau hauv ib tus yam ntxwv ntawm kev muaj laj thawj paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog thiab kev sib khom lus thaum koj ntsib teeb meem, los sis puas muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thiab tso koj tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, koj tej kev ntshaw, tej kev xav tau, thiab tej kev npaj tseg, thiab seb koj puas yog ib tug nrhiav qhov tseeb. Tiam sis ib kis ntawm qhov kev paub koj tus kheej yog kev to taub koj tus yeeb yam, paub tias seb koj puas yog ib tug neeg coj ncaj thiab seb koj puas muaj ib qho kev txawj xav thiab ib lub siab zoo. Hauv koj qhov kev mus rau txhua hom ntawm ib puag ncig, tib neeg, xwm txheej, thiab yam khoom, koj yeej pom tau koj tus kheej tus yeeb yam, thiab koj yeej los paub tau seb koj puas yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb thiab muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tiag. Kuj saib seb hom cwj pwm uas koj muaj teeb meem ncaj qha ntsig txog rau Vajtswv ntawd yog dab tsi: Nws hais txog li cas, Nws lub npe, Nws qhov kev yug los ua neeg—koj puas hwm thiab koj puas zwm rau? Koj puas hais qhia tias muaj dab tsi ntxiv thiab? (Paub ntsuas peb lub peev xwm.) (To taub peb txoj kev xam pom txog lub neej txoj sia, peb tej yam muaj nqis, thiab qhov peb ua neej raws. Qhov kev paub txog yam peb caum raws yog dab tsi, txoj kev uas peb tab tom taug yog dab tsi.) Tej no yog tag nrho yam uas tib neeg yuav tsum to taub. Tag nrho txhua yam, qhov kev paub koj tus kheej hauv txhua kis mas yog qhov tseem ceeb no: paub koj lub peev xwm, paub koj tus cwj pwm, paub seb koj puas nyiam qhov tseeb los sis tsis nyiam, paub txoj kev uas koj tab tom taug, paub koj txoj kev xav rau lub neej txoj sia thiab koj yam muaj nqis, thiab paub txhua hom cwj pwm uas koj muaj rau Vajtswv. Yuav tsum muaj tag nrho tej yam no xyaw nrog.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (2)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias koj tus kheej txoj kev paub tsuas paub tej yam ntiav ntiav xwb—yog tias koj tsuas lam hais tias koj khav theeb thiab qhuas tias koj tus kheej coj ncaj, tias koj ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv xwb—ces qhov no tsis yog txoj kev paub tseeb, tiam sis yog kev qhuab qhia xwb. Koj yuav tsum muab tej uas muaj tseeb coj los tso ua ke rau qhov no: Koj yuav tsum muab tej kev txhawb siab uas nyob rau hauv koj rau txoj kev sib qhia thiab kev soj ntsuam txhua yam uas koj xav tsis yog los sis tej tswv yim uas yuam kev lawm ntawd coj los rau qhov kaj. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog muaj txoj kev paub tiag tiag. Koj yuav tsum mob siab rau qhov kev paub koj tej kev txhawb siab thiab lub hauv paus ntawm koj lub ntsiab tseeb. Koj yuav tsum tsis txhob yog tau txais kev nkag siab los ntawm koj tej kev ua los nkaus xwb; koj yuav tsum to taub txog qhov tseem ceeb ntawm qhov ntawd thiab daws lub hauv paus ntawm qhov teeb meem ntawd. Kiag thaum ib ncua sij hawj tau dhau mus lawm, koj yuav tsum tig xav txog koj tus kheej, thiab saib seb yam teeb meem twg uas koj daws tau lawm, yam twg tseem tshuav tsis tau daws, thiab seb yuav daws tej teeb meem ntawd li cas. Yog li ntawd, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab. Koj yuav tsum tsis txhob cia lwm tus coj koj tas li xwb; koj yuav tsum muaj koj tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Koj yuav tsum nquag saib koj tus kheej kom meej: tej uas koj tab tom ua yuam kev thiab tsis sib haum nrog rau qhov tseeb ntawd yog dab tsi, koj cov lus thiab tej kev txhawb siab twg uas yuam kev, thiab tus moj yam twg uas koj tab tom nthuav tawm. Yog tias qhov no yog qhov uas koj to taub, thiab koj coj nruj rau koj tus kheej tas li, ces koj yeej yuav maj mam tau txais kev nkag siab txog qhov no ntxiv xwb xwb li; thaum kawg, koj yeej yuav paub tag nrho txhua yam thiab pom tias koj yog ib tug neeg uas tsis zoo hlo li. Thaum hnub uas koj muaj txoj kev paub zoo li no tiag tiag lawm los txog, ces koj yuav tsis muaj peev xwm khav theeb ntxiv lawm. Tam sim no qhov tseem ceeb tshaj yog dab tsi? Tom qab qhov kev sib qhia thiab kev soj ntsuam tag lawm, ces tib neeg ras dheev txog thiab paub txog tej no lawm, tiam sis lawv yeej tseem tsis paub lawv tus kheej. Muaj ib txhia hais tias: “Ua li cas kuv tsis paub kuv tus kheej? Kuv paub txog tej uas kuv khav theeb.” Yog tias koj paub no, ua li cas koj thiaj li tsis paub tias koj tus moj yam mas khav theeb heev? Vim li cas thiaj li muaj qee lub sij hawm uas koj nrhiav kev nce qib rau koj tus kheej xwb, thaum koj ntshaw lub meej mom thiab yam zoo tshaj plaws nas? Qhov no txhais tau hais tias koj tus yeeb yam khav theeb tseem tsis tau raug muab tshem mus! Yog li ntawd, kev hloov pauv yuav tsum pib los ntawm tej kev txhawb siab, kev xam pom, thiab tej tswv yim uas txhawb koj tej kev ua. Nej puas lees paub tias feem ntau ntawm yam uas tib neeg hais mas yog lus tuaj pos thiab lus muaj kuab lom, tias muaj ib txoj kev khav theeb nyob rau hauv lawv cov lus ntawd? Lawv cov lus yog hais raws li tej kev txhawb siab thiab tus kheej tej tswv yim xwb; qhov no tuaj yeem pom tau los ntawm yam lawv hais. Muaj cov tib neeg uas muaj tus cwj pwm zoo txog kev hais lus thiab kev nthuav tawm thaum lawv tsis ua tus neeg khav theeb lawm, tiam sis lawv qhov kev hais lus hloov pauv thaum lawv txoj kev khav theeb tshwm tuaj—Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem tau qhia pom nws tus kheej lawm. Txhua tus yeej zais tej kev txhawb siab ntawd. Saib cov uas txawj ntxias dag: Lawv yeej ib txwm hais lus ntxhi thiab ua lawv ob lub qhov muag qauj les thaum lawv hais lus; muaj tej kev txhawb siab nyob rau qhov no. Muaj ib txhia tib neeg hais lus yau yau, yam ntsiag to; lawv cov lus muaj kev dag ntxias, tiam sis lawv yeej tsis muab ib yam dab tsi ntawm lawv lub suab los sis lub ntsej muag tso pov tseg li. Cov tib neeg uas zoo li no mas haj yam ntseeg tsis tau, thiab cawm nyuaj heev.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Hla Mus Rau Tiam Tshiab Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ziag no mas nej muaj qee qhov peev xwm paub txog tus moj yam qias vuab tsuab uas nej nthuav tawm lawm—tej yam qias vuab tsuab uas nej tseem yuav tau nthuav tawm, tej yam uas nej tseem yuav tau ua. Nej paub tag nrho qhov no lawm. Tiam sis yam uas nyuaj tshaj plaws ces yog qhov muaj peev xwm tswj nej tus kheej. Nej tsis paub tias thaum twg nej yuav ua qee yam los sis tej yam phem tshaj uas nej muaj peev xwm ua tau. Tej zaum muaj tej yam uas nej xav tias nej yeej tsis muaj hnub yuav ua li los sis cov lus uas nej xav tias yeej tsis muaj hnub nej yuav hais li, tiam sis thaum txog sij hawm los sis nyob rau hauv ib cheeb tsam puag ncig ntawd lawm, ces nej ua los sis hais tej ntawd tiag tiag lawm thiab. Tib neeg mas tsis muaj peev xwm tswj tau tej yam uas xav tsis txog no li. Ua li cas ho muaj tau qhov no? Nws yog vim hais tias tib neeg tsis to taub txhij txhua txog lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb; lawv qhov kev paub txog tej ntawd tseem tsis tau tob txaus, yog li qhov kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas hnyav heev rau lawv. Piv txwv li, ib txhia tib neeg mas txawj dag heev, coj tsis ncaj rau hauv lo lus thiab qhov kev ua, tiam sis yog koj nug lawv txog qhov lawv qias vuab tsuab uas phem tshaj plaws, ces lawv yuav hais tias, “kuv mas txawj dag me ntsis xwb.” Lawv tsuas lam hais tias lawv mas txawj dag me ntsis xwb, tiam sis lawv tsis hais tias lawv tus yeeb yam ntawd txawj dag, thiab lawv tsis hais tias lawv yog tib tug neeg txawj dag li. Lawv tsis pom tag nrho lawv tus kheej tus yeeb yam kom tob li, thiab tsis ntsia rau nws li yog qee yam phem, los sis tsis ntsia kom tseeb, li lwm tus. Lwm tus pom tias tus neeg no mas txawj dag heev thiab nkhaus heev, tias muaj kev coj tsis ncaj nyob rau hauv lawv txhua lo lus, tias lawv tej lus thiab tej kev ua mas yeej tsis muaj hnub ncaj li—tiam sis lawv yeej tsis muaj peev xwm pom kom tob tob mus rau hauv lawv tus kheej li. Txhua yam kev paub uas lawv muaj ces tsuas yog ntiav ntiav xwb. Thaum twg los xij uas lawv hais thiab ua, lawv nthuav qee yam hauv lawv tus yeeb yam tawm, tiam sis lawv tsis ras txog qhov no li. Lawv xav tias lawv coj ncaj rau yam uas lawv tab tom ua ntawd thiab tias lawv tab tom ua tej yam kom mus raws li qhov tseeb lawm. Qhov no hais tau tias, tib neeg muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog lawv tus kheej tus yeeb yam xwb, thiab muaj ib qho kev sib txawv loj heev ntawv qhov no thiab Vajtswv cov lus ntawm txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm. Qhov no tsis yog ib qho yuam kev hauv qhov Vajtswv nthuav tawm, tiam sis yog tib neeg txoj kev tu ncua ntawm txoj kev to taub tob tob txog lawv tus kheej tus yeeb yam. Tib neeg tsis muaj ib lub hauv paus keeb cag los sis kev to taub tseeb txog lawv tus kheej; tiam sis, lawv tsom ntsoov rau thiab siv lawv lub zog rau lawv tej kev ua thiab kev nthuav tawm sab nraud xwb. Txawm tias muaj qee zaum qee leej hais qee yam txog kev to taub ntawm lawv tus kheej, los nws yeej tsis yog qhov tob tob kiag li. Tsis tau muaj leej twg xav dua li tias lawv yog kiag hom tib neeg no ntag los sis muaj hom yeeb yam no vim qhov kev ua tej hom no los sis qhov tau nthuav tawm qee yam no. Vajtswv tau nthuav tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tawm, tiam sis tib neeg to taub tias lawv txoj kev ua txhua yam thiab lawv txoj kev hais lus mas phem thiab tsis zoo; vim li ntawd, nws yog ib lub luag hauj lwm uas nyuaj rau tib neeg muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim. Tib neeg xav tias lawv tej kev yuam kev mas tsuas yog tej kev nthuav tawm uas nyob luv luv xwb uas raug nthuav tawm yam tsis ua zoo saib dua li tej kev nthuav tawm ntawm lawv tus yeeb yam. Cov tib neeg uas xav li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim, vim lawv tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb tias yog qhov tseeb thiab tsis nqhis qhov tseeb; yog li ntawd, thaum muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim, lawv tsuas ua raws nraim li cov kev cai xwb. Tib neeg tsis saib lawv tus kheej tus yeeb yam li uas raug ua qias vuab tsuab heev lawm, thiab ntseeg tias lawv mas yeej tsis phem ua luaj twg uas yuav tsum raug rhuav tshem los sis raug rau txim. Lawv xav tias ntev ntev mam dag ib zaug xwb ces nws yeej tsis yog ib qho teeb meem loj, thiab xav tias lawv tus kheej mas zoo tshaj yav dhau los lawm; tseeb tiag, txawm li cas los xij, lawv yeej tsis muaj qhov nyob ze ntawm tus qauv zoo kiag li, vim tib neeg tsuas muaj qee qhov kev ua uas tsis yog ua txhaum rau sab nraud ntawm qhov tseeb xwb, thaum lawv tsis muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Yus Tus Yeeb Yam thiab Kev Muab Qhov Tseeb Los Xyaum Ua Kom Tshwm Sim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Niaj hnub no, tib neeg feem coob ces tsuas muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog lawv tus kheej xwb. Lawv tsis tau los paub kom meej meej txog tej yam uas yog ib qho ntawm lawv tus yeeb yam kiag li. Lawv tsuas muaj kev paub txog ob peb qho ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb, tej yam uas ntxim lawv yuav ua, los sis ob peb qho ntawm tej uas lawv ua tsis tau, thiab qhov no ua rau lawv ntseeg hais tias lawv paub lawv tus kheej. Yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv ua raws li ob peb txoj cai, ua kom paub tseeb hais tias lawv tsis ua yuam kev nyob rau qee qhov chaw, thiab tswj kom tsis txhob ua qee yam kev txhaum rau, ces lawv xam hais tias lawv tus kheej yeej muaj qhov tseeb tiag nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv thiab xav hais tias lawv yuav raug cawm. Qhov no ces tag nrho yog tib neeg txoj kev xav xwb. Yog koj ua raws li tej ntawd, koj puas yuav muaj cuab kav zam dhau tej kev ua txhaum tiag mas? Koj puas yuav ua tau ib qho kev hloov tiag tiag hauv tus moj yam mas? Koj puas yuav ua tau lub neeg zoo li ib tug tib neeg tiag tiag mas? Koj puas muaj cuab kav ua tau haum Vajtswv siab rau txoj kev ntawd mas? Tsis tau kiag li, qhov no ces yeej muaj tseeb. Ntseeg Vajtswv ces tsuas ua hauj lwm thaum uas yus muaj tej qauv quag siab thiab muab tau qhov tseeb thiab tej qho kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam ntawm lub neej txoj sia xwb. Yog li ntawd, yog tib neeg qhov kev paub lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau cov teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav khwv yees hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob rau lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov zoo li yus raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv tsim nyog tuag tiag tiag!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis hais ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau rau kev hloov siab lees txim lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yam uas Petus xav tau yog los paub nws tus kheej thiab pom yam uas tau nthuav tawm rau hauv nws los ntawm txoj kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab nyob rau hauv ntau yam kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws lawm. Thaum nws tau los to taub nws tus kheej tiag tiag lawm, Petus thiaj li mam paub tseeb tias tib neeg lwj liam tob npaum li cas, lawv tsis muaj nuj nqis npaum li cas thiab tsis tsim nyog yuav los ua Vajtswv tes dej num lawm, thiab tias lawv tsis tsim nyog ua lub neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag li lawm. Dhau ntawd Petus thiaj li los txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum kawg, nws xav tias, “Kev paub Vajtswv yog yam muaj nqis tshaj plaws! Yog kuv tag sim neej ua ntej paub Nws lawm, ntshe nws yuav yog ib qho khuv xim kawg; kuv hnov tias kev paub Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws, yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, ces lawv tsis tsim nyog ua neej thiab muaj txoj sia nyob lawm.” Thaum Petus txoj kev ntsib kev pom los txog rau theem no lawm, nws tau los paub rau nws tus kheej tus yeeb yam thiab muab tau kev to taub zoo lawm. Txawm tias tej zaum nws yuav tsis tuaj yeem piav qhia nws tau meej meej ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no, Petus twb los txog tus yam ntxwv no tiag tiag lawm. Yog li ntawd, kev caum raws lub neej txoj sia thiab tau txais kev zoo tiav log los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum paub yus tus kheej tus yeeb yam los hauv Vajtswv cov lus hais los, thiab nkag siab txhua feem ntawm yus tus yeeb yam thiab muab piav qhia ua cov lus tau raug zoo, kev hais meej meej thiab hais yooj yim. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yuav paub koj tus kheej tseeb, thiab koj yuav ua tau qhov tau los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog koj txoj kev paub tseem tsis tau mus txog theem no, tab sis koj tshaj tawm tias yeej paub koj tus kheej thiab hais tias twb muab tau lub neej txoj sia lawm, ces tseem tsis yog koj hais lus khav theeb los? Koj tsis paub koj tus kheej, los sis koj tsis paub qhov uas koj los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog dab tsi, txawm tias koj yeej ua tau zoo raws li cov qauv ntawm kev ua tib neeg lawm los xij, los sis tseem muaj tej yam phem nyob rau hauv koj ntau npaum li cas. Koj tseem tsis paub meej tias koj yog leej twg tug, thiab koj tseem tsis paub yus tus kheej ib qho li—yog li koj tuaj yeem muaj kev muaj qab hau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau li cas? Thaum Petus tab tom caum raws lub neej txoj sia, nws tau tsom ntsoov rau kev to taub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam los ntawm nws tej kev sim siab, thiab nws tau mob siab ntso ua kom paub Vajtswv, thiab thaum kawg, nws xav tias “Tib neeg yuav tsum nrhiav ib qho kev to taub ntawm Vajtswv rau hauv lub neej txoj sia; kev paub Nws yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. Yog kuv tsis paub Vajtswv, ces kuv tsis tuaj yeem so tau kaj siab lug thaum kuv tuag. Thaum kuv paub Nws lawm, yog Vajtswv kom kuv tuag, ces kuv yeej txaus siab hlo yuav ua li ntawd tiag; kuv yuav tsis yws ib qho me me kiag li, thiab tag nrho kuv lub neej txoj sia yuav ua tau puv npo lawm.” Petus tsis tuaj yeem muab tau kev to taub ntawm theem no los sis tsis tuaj yeem mus txog theem no kiag tom qab nws tau pib ntseeg Vajtswv; xub thawj tshaj nws yuav tsum raug sim siab kom nyhav ntau zaus. Nws txoj kev ntsib kev pom tau mus txog rau ib theem, thiab nws to taub nws tus kheej tiav hlo lawm, ua ntej nws yuav xav tau qhov muaj nqis ntawm kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, txoj kev uas Petus tau taug yog ib ntawm kev muab tau lub neej txoj sia thiab ntawm qhov raug ua kom tau zoo tiav log; qhov no yog tus xeeb ceemntawm nws qhov kev xyaum ua raws tshwj xeeb uas tau xub tsom ntsoov rau.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum Kuv txiav txim nej hnub no, nej yuav muaj kev nkag siab nyob rau theem twg thaum kawg? Nej yuav hais tias txawm nej lub meej mom nyob tsis siab, li cas los xij nej txaus siab rau ntawm qhov Vajtswv tsa. Vim yog nej yug los qes heev koj tsis muaj lub meej mom, tiam sis koj tau txais lub meej mom vim yog Vajtswv tsa koj—qhov no yog qee yam uas Nws tau muab rau nej. Hnub no koj tus kheej tuaj yeem muaj cuab kav txais Vajtswv kev cob qhia, Nws kev qhuab ntuas, thiab Nws kev txiav txim. Qhov no, ntau tshaj ntawd, yog Nws txoj kev tsim tsa. Nej tus kheej muaj cuab kav txais Nws kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj. Ntau tiam dhau los tsis tau muaj ib leej tib neeg twg uas tau txais Nws txoj kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv li, thiab tsis tau muaj ib tug tib neeg twg muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus li. Tam sim no Vajtswv tab tom tham nrog nej tim ntsej tim muag, lim kom nej dawb huv, nthuav tawm nej tej kev ntxeev siab uas nyob sab haud—qhov no yog Nws txoj kev tsim tsa tseeb tiag. Tib neeg muaj rab peeb xwm dab tsi? Tsis hais lawv yuav yog Daviv cov tub los sis Mau-a cov xeeb ntxwv, nyob rau qhov xaus, tib neeg yog cov khoom tsim tsa uas ciaj sia uas tsis muaj dab tsi yuav txaus khav txog kiag li. Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias Kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas Kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus neeg lwj liam vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes.” Thaum lub sij hawm los txog koj yuav tsis xav txog lub meej mom ntxiv lawm, koj yuav dim ntawm nws mus kiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj cuab kav tshawb nrhiav yam ruaj siab thiab siab loj, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj lub siab thiaj li yuav tuaj yeem dim ntawm qhov kev txwv. Thaum tib neeg tau dim ntawm tej no lawm, ces lawv yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dab tsi lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Neeg Lwj Liam?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Ib tug neeg twg yuav tsim ib qho kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau li cas

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg twg yuav tsim kom tau qhov kev paub txog tus kheej tiag tiag tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No