4. Ib tug neeg twg yuav tsim ib qho kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hauv kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsawg kawg daws qhov teeb meem ntawm kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj tso. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ces lub ntsiab lus ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv twb ploj mus lawm. Txoj kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yeej tuaj yeem ua tau tiav tag nrho los ntawm ib lub siab uas nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag. Kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj txhais tau tias kev muaj peev xwm tsis ua xyem xyav thiab tsis yog tsis lees paub Nws ib txoj hauj lwm dab tsi li thiab kev muaj peev xwm los zwm rau Nws txoj hauj lwm. Nws txhais tau tias muaj tej kev xav yog rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, tsis tsim cov kev npaj rau koj tus kheej xwb, thiab xam pom cov kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg ua ntej tshaj txhua yam; nws txhais tau tias kev txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas thiab kev mloog raws li Vajtswv cov kev npaj tseg. Koj yuav tsum muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawm txhua yam uas koj ua. Tab txawm yog tias koj tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam los, koj tseem yuav tsum ua kom tiav koj cov luag hauj lwm thiab cov tes hauj lwm saib xyuas kom zoo tshaj plaws ntawm koj txoj kev muaj peev xwm. Thaum Vajtswv lub siab nyiam tau raug muab nthuav tawm rau koj lawm, cia li ua raws li ntawd, thiab nws thiaj li yuav tsis lig dhau. Thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau dhau los zoo li ib txwm muaj lawm, ces koj kuj yuav tsum muaj cov kev sib raug zoo nrog tib neeg li ib txwm muaj thiab. Txhua yam yog raug tsim tsa rau ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus. Noj thiab haus Vajtswv cov lus, ces muab Vajtswv cov kev cheem tsum coj los xyaum ua, kho koj cov kev xam pom, thiab zam tej kev ua uas los tawm tsam Vajtswv los sis tsim teeb meem rau pawg ntseeg. Tsis txhob ua ib yam dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsig rau koj cov kwv tij thiab cov muam, tsis txhob hais ib yam dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsig rau lwm tus, thiab tsis txhob ua ib yam dab tsi uas yuav txaj muag. Yuav tsum ncaj ncees thiab sam xeeb rau txhua yam koj ua thiab yuav tsum paub tseeb tias koj txhua tes dej num tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Txawm hais tias qee zaum sab cev nqaij daim tawv yuav qaug zog los, koj yuav tsum muaj peev xwm saib cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg muaj nqis tshaj txhua yam, yam tsis muaj kev ntshaw rau yus tus kheej qhov txiaj ntsig, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua yam ncaj ncees hlo. Yog tias koj tuaj yeem xyaum ua raws li txoj kev no, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav zoo li ib txwm muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kom ua tiav raws li qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej—qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej uas ib txwm muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv—ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ntseeg Nws cov lus. Yog koj tseem tsis tau ua theem ib ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num rau hauv tib neeg kom tiav, ces koj yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog tias cov hauv paus ntsiab lus uas me tshaj plaws koj twb ua tsis tau, koj yuav taug txoj kev mus rau tom ntej tau li cas? Kev taug kev mus rau hauv txoj kev yog uas Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws yog kev paub qhov tseeb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num tam sim no; nws txhais tias kom tso kauj ruam uas mus rau hauv txoj kev yog ntawd rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tus coj. Tam sim no, txoj hau kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog Vajtswv cov lus niaj hnub no. Yog li ntawd, yog tias tib neeg yuav rhais ruam mus rau hauv txoj kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, lawv yuav tsum mloog lus, noj thiab haus tus Vajtswv uas yug los ua neeg cov lus niaj hnub no. Tes dej num Nws uas yog tes dej num ntawm cov lus, txhua yam pib los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam raug tsim los ntawm Nws cov lus, Nws cov lus niaj hnub no. Tsis hais kev paub tseeb txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los sis kev paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua tus yuav tsum siv dag zog ntau dua no rau Nws cov lus. Yog tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua dab tsi tiav thiab yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsi li. Tsuas yog kev tsim tsa los ntawm lub hauv paus kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab paub tau Nws thiab ua rau Nws txaus siab xwb, tib neeg thiaj tuaj yeem maj mam tsim ib txoj kev sib nraug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Nyob rau ntawm tib neeg, tsis muaj qhov kev koom tes nrog Vajtswv twg uas zoo tshaj kev noj thiab haus Nws cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua lawm. Dhau los ntawm kev xyaum ua thiaj yuav yog qhov zoo tshaj rau lawv kom muaj cuab kav sawv khov kho hauv lawv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg. Thaum tib neeg to taub thiab muaj cuab kav mloog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, lawv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev uas tau txais kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tau taug kev mus rau txoj kev yog ntawm Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tshaj plaws. Thaum ua ntej ntawd, tib neeg tuaj yeem tau txais Vajtswv tes dej num los ntawm kev nrhiav Vajtswv txoj hmoov hlub, los sis los ntawm kev nrhiav kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, tab sis tam sim no tsis zoo li no lawm. Yog tsis muaj cov lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog tsis muaj qhov tseeb ntawm Nws cov lus, tib neeg tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo thiab yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Yuav kom muaj lub neej li ib txwm ntawm sab ntsuj plig, tib neeg yuav tsum xub noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua, tom qab ntawd, nyob rau lub hauv paus no, tsim tsa ib qho kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj xav kom ua tau lub neej ntawm sab ntsuj plig li ib txwm muaj thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj tau ua kom koj lub siab nyob ntawm Nws xub ntiag thiab tau muab koj lub siab tag nrho rau Nws xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm txhim kho tau ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj. Kwv yees tias koj lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tus yuam sij tias seb koj puas yuav tau txais kev qhuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los tsis tau, thiab seb koj puas ua haum Vajtswv siab, yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm nkag tau rau hauv los tsis tau. Thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv qhia ib tug neeg kom paub thiab ua rau lawv muaj nuj nqis, nws yeej tsis ua rau lawv xav phem tab sis ib txwm ua rau lawv mob siab kawm ntxiv. Txawm hais tias tus neeg no muaj cov kev qaug zog los, lawv tuaj yeem zam txoj hau kev lawv ua lawv lub neej raws li cov kev qaug zog ntawd. Lawv tuaj yeem zam dhau txoj kev loj hlob qeeb hauv lawv lub neej, thiab nrhiav kev kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txuas ntxiv mus. Qhov no yog tus qauv. Yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no tiav, nws yog qhov pov thawj txaus tias koj tau txais kev muaj nyob ntawm Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Yog tus neeg ib txwm xav phem, thiab yog tias, tab txawm hais tias tom qab tau txais kev qhuab ntuas thiab los paub lawv tus kheej lawm los, lawv tseem nyob rau sab kev xav phem thiab nyob twj ywm thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los thiab ua kom raws nrog tau Vajtswv, ces cov neeg no tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg xav phem, qhov no txhais tau tias lawv lub siab tsis tau tig mus rau Vajtswv thiab lawv tus ntsuj plig tsis tau raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Txhua tus yuav tsum nkag siab qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, koj lub siab yuav tsum tig los npuab Vajtswv. Nrog qhov no ua ib lub hauv paus, koj kuj tseem yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg thiab. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces tab txawm koj ua li cas kom tuav tau txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg los xij, txawm tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los xij los sis tab txawm koj yuav siv lub zog npaum li cas rau los xij, txhua yam tsuas ntsig txog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob xwb. Koj tab tom tswj hwm koj qhov chaw sawv nyob hauv tib neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tib neeg lub tswv yim kom tib neeg thiaj yuav qhuas koj, tab sis koj tsis ua raws li Vajtswv txoj lus los tsim kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog tib neeg. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tab sis tswj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog tias koj kam muab koj lub siab rau Vajtswv thiab kawm mloog Nws lus, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog txhua tus neeg yuav cia li dhau los ua ib txoj li ib txwm muaj. Txoj hau kev no, cov kev sib raug zoo no tsis yog raug tsim hauv cev nqaij daim tawv, tab sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Yuav luag tsis muaj kev sib txuam ntawm lub cev nqaij daim tawv, tab sis hauv fab ntsuj plig muaj kev sib khoom, kev sib hlub, kev sib sib nplig siab, thiab sib txhawb ib leeg rau ib leeg. Qhov no yog txhua yam ua tiav los ntawm lub hauv paus ntawm lub siab uas ua rau Vajtswv txaus siab. Cov kev sib raug zoo no tsis raug tswj hwm los ntawm kev cia siab rau tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis tau tsim los ntawm cov xwm txheej kev ris lub nra rau Vajtswv. Nws tsis xav tau txoj kev siv zog uas tib neeg tsim tawm los. Koj tsuas yog yuav tsum tau xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus lub hauv paus ntsiab lus xwb. Koj txaus siab xav txog ntawm Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas txaus siab ua ib tug neeg uas npuab nrog Vajtswv yam “tsis muaj laj thawj”? Koj puas zoo siab hlo muab koj lub siab rau Vajtswv thiab tsis quav ntsej koj qhov chaw txawb ntawm tib neeg? Ntawm txhua tus neeg koj tau sib txuas lus nrog, koj muaj kev sib raug zoo tshaj plaws nrog leej twg? Koj muaj qhov kev sib raug zoo phem tshaj plaws nrog leej twg? Koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg puas yog li ib txwm muaj? Koj puas saib txhua tus neeg sib txig sib npaug? Koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas raug tswj hwm raws li koj qhov kev xav ntawm kev ua neej nyob, los sis lawv puas yog raug tsim tsa raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Thaum ib tug neeg twg tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, ces lawv tus ntsuj plig dhau los ua tus ruam, loog thiab tsis meej pem lawm. Hom neeg zoo li no yuav tsis muaj hnub nkag siab txog Vajtswv cov lus thiab yuav tsis muaj hnub yuav muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv li; hom neeg no tus moj yam yuav tsis muaj hnub raug hloov pauv. Kev hloov ib tug neeg tus moj yam yog tus txheej txheem ntawm kev muab ib tug neeg lub siab tag nrho rau Vajtswv, thiab ntawm kev tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem tso cai rau ib tug neeg nkag yam nquag plias mus rau hauv, nrog rau kev ua rau lawv ntxuav tawm lawv qhov kev xav phem tom qab tau txais kev paub txog lawv lawm. Thaum koj mus txog qib kev muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ces koj yuav tuaj yeem paub txog txhua yam kev hloov maj mam nyob hauv koj tus ntsuj plig, thiab koj yuav paub txhua qhov kev qhuab qhia thiab kev pom meej uas tau txais los ntawm Vajtswv. Tuav rawv rau qhov no, thiab koj yuav maj mam paub qhov tseeb txog txoj hau kev ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov uas koj lub siab nyob tau ntsiag to dua rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj tus ntsuj plig haj yam hnov tau thiab paub tau ntau thiab koj tus ntsuj plig yuav paub ntau txog txoj hau kev uas tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb nws siab li cas, thiab ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los kom haj yam yog li ib txwm muaj dua qub.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb koj cov kev xav yog los tsis yog. Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov kev cheem tsum, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj. Qhov no yog tus qauv uas me kawg nkaus. Ntsia mus rau koj cov kev xav, thiab yog tias koj pom tias cov kev xav uas tsis yog tau sawv los lawm, yuav tsum muaj peev xwm tig koj lub nraub qaum rau lawv thiab ua raws nraim li Vajtswv cov lus; yog li koj thiaj li yuav dhau los yog qee tus neeg uas ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, uas qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, thiab txhua yam uas koj ua yog ua txhawm rau Vajtswv, tsis yog rau koj tus kheej xwb. Hauv txhua yam uas koj ua thiab txhua yam uas koj hais, yuav tsum muaj peev xwm teeb koj lub siab kom yog thiab kom ncaj ncees rau hauv koj cov dej num, thiab tsis txhob coj raws li koj cov kev xav, los sis ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb. Cov no yog cov kev qhia uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum coj lawv tus kheej. Tej yam me me tuaj yeem nthuav tawm tau ib tug neeg cov kev xav thiab lub siab, thiab yog li, txhawm rau qee tus neeg kom to taub txog txoj kev ntawm kev raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, lawv yuav tsum xub kho lawv cov kev xav thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tso. Tsuas yog thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, kev rau txim, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj tuaj yeem ua tiav lawv qhov hom phiaj tau rau koj. Qhov ntawd hais tau tias, yog tias noob neej muaj peev xwm khaws Vajtswv cia rau hauv lawv lub siab thiab tsis nrhiav kom tau los rau lawv tus kheej los sis muab kev xav rau lawv tus kheej cov zeem muag xwb (kev txawj xav ntawm sab cev nqaij daim tawv), tiam sis ho ris lub nra hnyav ntawm kev paub qhov tseeb txog kev ua neej, ua lawv qhov zoo tshaj plaws los nrhiav qhov tseeb, thiab zwm rau Vajtswv txoj hauj lwm—yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no, ces cov hom phiaj uas koj nrhiav yuav yog lawm, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los zoo li ib txwm muaj lawm. Kev tsim ib tug txoj kev sib raug zoo yog nrog Vajtswv tuaj yeem hu tau tias yog thawj kauj ruam ntawm kev to taub qhov tseeb txog txoj kev ntawm sab ntsuj plig. Txawm hais tias tib neeg txoj hmoo yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawm, thiab tsis tuaj yeem hloov tau los ntawm tib neeg, tsis hais koj yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws los sis raug Nws muab tau nyob rau ntawm seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog. Tej zaum yuav muaj qee feem ntawm koj uas qaug zog los sis tsis mloog lus—tiam sis tsuav yog koj cov kev xam pom thiab koj cov kev xav yog lawm, thiab tsuav yog koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog tseeb thiab zoo li ib txwm muaj lawm xwb, ces koj tsim nyog los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws lawm. Yog tias koj tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas tseeb, thiab ua raws li sab cev nqaij daim tawv los sis koj tsev neeg xwb, ces txawm hais tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los, nws yuav tsis muaj qab hau dab tsi. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, ces yeej yuav tau txais txhua tsav txhua yam. Vajtswv yeej tsis ntsia mus rau ib yam dab tsi kiag li, tiam sis tsuas yog ntsia seb koj cov kev xam pom hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas yog xwb: koj ntseeg leej twg, vim leej twg koj thiaj ntseeg, thiab vim li cas koj thiaj ntseeg. Yog tias koj muaj peev xwm pom cov no meej meej thiab xyaum ua nrog koj cov kev xam pom zoo lawm, ces koj yuav loj hlob hauv koj lub neej, thiab koj kuj yuav tau raug lees tias muaj kev paub meej txog txoj kev tseeb thiab. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tsis yog zoo li ib txwm muaj, thiab cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog txawv lawm, ces tag nrho txhua yam yeej tsis muaj nuj nqis li, thiab txawm hais tias koj yuav ntseeg heev npaum li cas los xij, koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Tsuas yog tom qab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv dhau los zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Nws thaum koj tso sab cev nqaij daim tawv tseg, thov Vajtswv, raug kev tsim txom, nyiaj tiv, zwm rau, pab koj cov kwv tij thiab cov muam, muab koj tus kheej fij kom ntau rau Vajtswv, thiab lwm yam. Seb yam uas koj ua puas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb nyob ntawm seb koj cov kev xav puas yog tseeb thiab koj cov kev xam pom puas yog. Niaj hnub tam sim no, ntau tus tib neeg ntseeg Vajtswv zoo li lawv tau tab tom qaij lawv cov taub hau mus ntsia ib lub tas pheej—lawv cov kev vam tau raug hloov lawm, thiab lawv yuav tsum raug txoj cai los ntawm ib txoj kev kov yeej. Yog tias daws tau qhov teeb meem no lawm, txhua yam yuav zoo; yog daws tsis tau, txhua yam yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Ib txhia tib neeg coj tus cwj pwm zoo thaum nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, tiam sis tom qab Kuv nraub qaum, txhua yam lawv ua yog tawm tsam Kuv. Qhov no yog ib txoj kev qhia tawm ntawm kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, thiab hom tib neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog ib tug tub qhe; lawv yog cov kev piv txwv uas pom tau ntawm Ntxwgnyoog, tuaj sim Vajtswv. Koj tsuas yog ib tug tib neeg uas yog yog tias koj muaj peev xwm zwm rau Kuv txoj hauj lwm thiab Kuv cov lus. Tsuav yog koj muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus; tsuas yog txhua yam uas koj ua tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab koj coj tus cwj pwm ncaj ncees thiab sam xeeb heev rau txhua yam uas koj ua; tsuav yog koj tsis ua tej yam txaj muag, los sis tej yam uas yuav ua rau lwm tus lub neej puas tsuaj; thiab tsuav yog koj ua neej nyob hauv qhov kaj thiab tsis pub koj tus kheej raug Ntxwgnyoog ntxias xwb, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog nyob raws qib raws duas lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob hauv koj lub neej txhua hnub, koj yuav tsum to taub yam lus twg uas koj hais thiab yam twg uas koj ua uas yuav ua rau muaj kev txawv txav ntawm koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tom qab ntawd kho koj tus kheej kom to taub txog tus qauv yog. Txhua lub sij hawm, tshuaj xyuas koj cov lus, koj cov dej num, koj txhua kauj ruam, thiab koj txhua cov kev xav thiab cov tswv yim. Txais ib txoj kev nkag siab kom zoo txog koj tus yam ntxwv tseeb thiab to taub txog txoj kev ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Tsuas muaj tib txoj kev no nkaus xwb thiaj li muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Los ntawm kev ntsuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm los tsis yog, koj yuav muaj peev xwm kho koj cov kev xav, nkag siab txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab nkag siab txog koj tus kheej tiag tiag, thiab, kev ua li ntawd, koj yuav muaj peev xwm to taub txog cov kev paub tiag tiag, tso koj tus kheej tseg ntawm ib txoj kev tseeb, thiab zwm rau nrog txoj kev xav. Raws li koj paub cov tseem ceeb no uas hais txog seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog, koj yuav muaj sij hawm los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab dhau los muaj peev xwm los paub txog ntau tus yeeb yam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Koj kuj tseem yuav muaj peev xwm pom tshab ntau yam txog Ntxwgnyoog cov tswv yim dag ntxias thiab nkag mus rau hauv nws cov kev npaj phem uas zais ntshis. Tsuas yog txoj kev no xwb thiaj li coj mus rau kev uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Koj tso txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kom koj thiaj yuav zwm rau Nws cov kev npaj tseg hauv lawv qhov tag nrho, thiab kom koj thiaj yuav to taub tob zog ntxiv txog kev paub tseeb thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm ntau zog ntxiv. Thaum koj xyaum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj lawm, feem ntau, kev ua tiav yuav tsum tau ua kom tiav kev tso sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los ntawm kev koom tes nrog Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum nkag siab tias “yog tsis muaj lub siab koom tes, nws yog ib qho nyuaj uas los txais Vajtswv txoj hauj lwm; yog tias sab cev nqaij daim tawv tsis raug tsim txom, yuav tsis muaj koob hmoov los ntawm Vajtswv los; yog tias tus ntsuj plig tsis ntsib teeb meem, Ntxwgnyoog yuav tsis tau txais kev txaj muag.” Yog tias koj xyaum ua cov kev qhia no thiab nkag siab txog lawv zoo heev lawm, cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav raug tso rau qhov tseeb. Hauv nej txoj kev xyaum ua tam sim no, nej yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “kev nrhiav zaub mov los pab rau kev tshaib kev nqhis”; koj yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “txhua yam yog tau ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm los cuam tshuam.” Txhua tus uas hais li ntawd xav tias, “Tib neeg tuaj yeem ua tau txhua yam li lawv xav, thiab thaum lub sij hawm los txog, Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua Nws txoj hauj lwm. Tib neeg tsis tas yuav txwv sab cev nqaij daim tawv los sis koom tes; txhua yam uas tseem ceeb yog qhov tias lawv raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb xwb.” Cov kev xav no tsis muaj qab hau. Thaum muaj cov xwm txheej zoo li no, Vajntsujplig Dawb Huv yeej tsis muaj peev xwm ua hauj lwm. Nws yog hom kev xav zoo li no ntag uas cuam tshuam rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm loj tshaj plaws. Feem ntau, Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm yog raug ua tiav los ntawm tib neeg txoj kev koom tes. Cov uas tsis koom tes thiab tsis tau txiav txim siab, txawm li ntawd los tseem xav kom ua tiav ib txoj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm Vajtswv los, tseeb tiag muaj kev xav ntau yam. Qhov no yog huua “kev yoog raws ib tug tus kheej thiab kev zam lub txim rau Ntxwgnyoog.” Cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Koj yuav tsum ntsib ntau yam kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm tus moj yam phem uas nyob hauv koj tus kheej thiab ntsib ntau yam kev xyaum ua uas koj muaj uas tsis mus raws li yam uas Vajtswv cheem tsum tam sim no. Koj puas yuav muaj peev xwm tso tau Ntxwgnyoog tseg tam sim no? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav, thiab dhau los ua ib tug neeg tshiab nrog rau ib lub neej tshiab. Tsis txhob nyob rau hauv cov kev ua txhaum yav dhau los lawm; tsis txhob ua neeg poob siab dhau lawm; yuav tsum muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab koom tes nrog Vajtswv, thiab ua kom tiav cov luag hauj lwm uas yog koj cov luag los ua kom tiav. Hauv txoj kev no, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyeem Vajtswv txhua lo lus hais tawm thiab muab cov lus ntawd coj los xyaum ua kom sai li sai tau tom qab uas koj nkag siab cov lus ntawd lawm. Tej zaum yuav muaj qee lub sij hawm thaum koj sab cev nqaij daim tawv qaug zog, los sis koj tau ntxeev siab, los sis koj tau tawm tsam; hais txog ntawm qhov koj tau coj tus cwj pwm yav dhau los li cas, nws tsis tshua muaj txiaj ntsig, thiab nws tsis tuaj yeem tab kaum koj lub neej los ntawm kev paub tab hnub no. Tsuav yog tias koj tuaj yeem muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj hnub no xwb, ces yeej muaj kev cia siab. Yog tias muaj kev hloov pauv hauv koj txhua lub sij hawm koj nyeem Vajtswv cov lus, thiab lwm tus tuaj yeem qhia tau tias koj lub neej tau hloov pauv mus rau qhov zoo dua lawm, nws qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tam sim no zoo li ib txwm muaj lawm, uas nws tau raug muab tso rau qhov yog lawm. Vajtswv tsis saib xyuas tib neeg raws li lawv cov kev ua txhaum. Thaum koj tau nkag siab thiab paub ceev faj lawm, tsuav yog koj tuaj yeem tso tseg tsis ntxeev siab los sis tawm tsam xwb, ces Vajtswv tseem muaj kev hlub tshua txog koj. Thaum koj muaj txoj kev nkag siab thiab kev txiav txim siab los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv lawm, ces koj tus yam ntxwv hauv Vajtswv lub xub ntiag yuav dhau los zoo li ib txwm muaj. Txawm koj yuav tab tom ua dab tsi los xij, xav txog qhov hauv qab no thaum koj tab tom ua: Vajtswv yuav xav li cas yog tias kuv ua qhov no? Nws puas yuav muaj txiaj ntsig rau kuv cov kwv tij thiab cov muam? Nws puas yuav tau txais txiaj ntsig rau txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev? Tsis hais hauv kev thov Vajtswv, kev sib qhia, kev hais lus, kev ua hauj lwm, los sis kev sib txuas lus nrog lwm tus li, tshuaj xyuas koj cov kev xav, thiab xyuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas zoo li ib txwm muaj. Yog tias koj tsis tuaj yeem paub meej txog koj tus kheej cov kev xav thiab tej kev xav, qhov no txhais tau hais tias koj tu ncua kev ntxub ntxaug, uas ua pov thawj qhia tias koj nkag siab tsawg heev txog qhov tseeb. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab meej meej txog txhua yam uas Vajtswv ua, thiab muaj peev xwm pom tau txhua yam los ntawm daim iav tsom ntawm Nws cov lus, sawv rau ntawm Nws ib sab, ces koj cov kev xam pom yuav dhau los rau qhov yog. Yog li ntawd, kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas zoo yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus uas ntseeg Vajtswv; txhua tus yuav tsum suav hais tias nws yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws thiab yog qhov xwm txheej uas loj tshaj plaws hauv lawv lub neej. Txhua yam uas koj ua tau raug ntsuas los ntawm seb koj puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj los tsis muaj. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj thiab koj cov kev xav yeej yog lawm, ces cia li ua xwb. Txhawm rau kev tuav ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, koj yuav tsum tsis txhob ntshai txog kev tsim txom plam koj tus kheej cov txiaj ntsig; koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog kov yeej, koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog yuav tau koj, thiab koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog siv koj yam li ib yam khoom txaus luag. Kev muaj cov kev xav zoo li no yog ib lub cim qhia tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tiam sis yog rau sab kev thaj yeeb ntawm tus ntsuj plig, kom tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev to taub tus yeeb yam tseeb, koj yuav tsum tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv kom zoo thiab tso koj cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv kom yog. Qhov no yog kom Vajtswv thiaj yuav muab tau koj, thiab kom Nws thiaj nthuav cov txiv ntawm Nws cov lus rau hauv koj thiab qhia kom paub thiab qhia koj kom paub qhov tseeb mus deb ntxiv. Hauv txoj kev no, koj yuav tau to taub txog tus qauv tseeb. Kav tsij noj thiab haus Vajtswv cov lus hnub no txuas ntxiv mus, yuav tsum to taub txog tus qauv ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev ua hauj lwm tam sim no, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav tau hnub no, tsis txhob saib cov qauv ntawm kev xyaum ua qub uas dhau los lawm, tsis txhob tuav rawv rau cov kev qub, thiab yuav tsum to taub qhov tseeb txog tus qauv ntawm txoj kev ua hauj lwm hnub no kom sai li sai tau. Yog li, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj tag nrho thiab koj thiaj yuav tau pib mus rau txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Ib tug neeg twg yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab ua twb zoo xav txog Vajtswv cov lus tau li cas

Ntxiv Mus: 1. Kev paub txog yus tus kheej tiag tiag yog dab tsi thiab ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov ntawd los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No