2. Ib tug neeg twg yuav tsim kom tau qhov kev paub txog tus kheej tiag tiag tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Yuav ua kom tib neeg paub lawv tus kheej, mas Vajtswv siv ntau yam tswv yim sib txawv. Nws cia tib neeg maj mam paub lawv tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom. Txawm Nws siv tej kev sim siab, kev txiav txim los sis kev rau txim, hauv cov lus los sis hauv qhov tseeb los xij, Vajtswv cia tib neeg tau ntsib tau pom tas li, tau ntsib tau pom kev txiav txim, kev rau txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau ntsib tau pom txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo txog Vajtswv cov lus. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws cia tib neeg paub lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab, kev ntxeev siab, thiab tus yeeb yam. Yog li Vajtswv lub hom phiaj loj rau qhov ua qhov no yog dab tsi? Nws cia txhua tus tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm kom paub tias tib neeg yog dab tsi. Muaj dab tsi nyob rau hauv “tib neeg yog dab tsi”? Nws muaj qhov kev cia tib neeg paub lawv tus kheej lub koob meej, txoj hauj lwm, tes dej num, thiab lub luag hauj lwm. Qhov ntawd cia koj paub tias tib neeg yog leej twg thiab koj tus kheej yog leej twg. Qhov no yog lub hom phiaj loj ntawm Vajtswv qhov kev cia tib neeg paub lawv tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Qhov tseem ceeb rau txoj kev ua kom tau ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam ces yog paub yus tus kheej tus yeeb yam, thiab qhov no yuav tsum tshwm sim raws nraim li tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv. Tsuas yog nyob rau hauv Vajtswv txoj lus xwb mas yus thiaj li yuav paub yus tus kheej tus yeeb yam phem, lees paub nyob rau hauv yus tus kheej tus yeeb yam ces yog Ntxwgnyoog tau yam tshuaj lom, lees paub hais tias yus ruam thiab tsis paub dab tsi li, thiab lees paub tej yam tsis muaj zog thiab tsis zoo nyob rau hauv yus tus yeeb yam. Tom qab paub tej no tag nrho lawm, ces koj yeej muaj cuab kav ntxub koj tus kheej tiag tiag li thiab muab cev nqaij daim tawv tso tseg, ua raws li Vajtswv txoj lus tas mus li, thiab muab lub siab tawv zwm tag nrho rau Vajntsujplig thiab Vajtswv txoj lus, ces koj yuav taug tau Petus txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv qhov hmoov hlub, thiab yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, ces nws yuav yog ib qho nyuab los taug txoj kev no, vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav ntxeev siab rau lawv tus kheej. Taug Petus txoj kev ntawm kev raug tsim kho kom zoo tiav log ces qhov tseem ceeb tshaj yog muaj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj txoj kev ntseeg, thiab kev vam khom rau Vajtswv. Dhau qhov ntawd, yus yuav tsum kam zwm rau Vajntsujplig tes hauj lwm; nyob rau tag nrho txhua yam, yus yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li yog tsis muaj Vajtswv cov lus. Tej no yog tej qho tseem ceeb, tsis muaj ib qho uas yuav yuam cai rau tau li. Kev paub yus tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom mas yeej nyuab heev; yog tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, ces yeej yog ib qho to taub nws nyuab heev.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yuav kom paub txog koj tus kheej, koj yuav tsum paub koj tus kheej cov kev nthuav tawm ntawm kev ua qias vuab tsuab, koj tus kheej tej kev qaug zog tshaj plaws, koj tus moj yam, thiab koj tus yeeb yam lub ntsiab tseeb. Koj kuj yuav tsum paub, kom tob mus txog ntua lub ntsiab lus kawg kiag, cov uas raug nthuav tawm hauv koj lub neej txhua hnub—koj tej kev txhawb zog, koj tej kev xam pom, thiab koj tus yeeb yam rau txhua txhia yam—tsis hais koj nyob hauv tsev los tsis nyob hauv tsev, thaum koj tab tom nyob hauv kev sib txoos ua ke, thaum koj tab tom noj thiab haus cov lus ntawm Vajtswv, los sis hauv txhua txhua qhov xwm txheej uas koj ntsib. Los ntawm tej no koj yuav tsum rais los paub koj tus kheej. Yuav kom paub koj tus kheej mus rau ntawm ib theem tob dhua no, koj yuav tsum koom nrog Vajtswv cov lus; tsuas yog kev paub koj tus kheej los ntawm Nws cov lus nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem ua tau qhov tshwm sim tiav. Thaum tau txais kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb yuav tsum txhob ntshai kev txom nyem, los sis ntshai kev mob, thiab peb yuav tsum txhob ntshai tias tsam Vajtswv cov lus yuav chob peb lub siab. Peb tsim nyog nyeem Nws cov lus hais tawm kom ntau txog seb Nws txiav txim thiab rau txim thiab qhia tshwm peb lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab li cas. Peb yuav tsum nyeem tej no thiab tuav peb tus kheej rau tej no ntxiv mus. Txhob piv lwm tus rau tej no—peb yuav tsum piv peb tus kheej rau tej no xwb. Peb yeej tsis tu ncua ib qho dab tsi ntawm tej no kiag li; peb tuaj yeem koom nrog lawv tau tag nrho. Yog koj tsis ntseeg nws, koj tus kheej cia li mus ntsib nws kiag. Tom qab tau nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, qee leej tib neeg tsis muaj cuab kav muab coj los siv rau lawv tus kheej; lawv xav tias ntau feem ntawm cov lus no mas tsis yog rau lawv, tiam sis yog rau lwm tus tib neeg xwb. Piv txwv lis, thaum Vajtswv qhia tshwm tias tib neeg yog neeg vuab tsuab thiab plees, qee tus muam xav tias vim yog lawv mas coj ncaj ncees rau lawv tus txiv yam tsis tseg li, tej lus zoo li ntawd yuav tsis yog hais rau lawv; qee tus muam xav tias vim lawv tseem tsis tau yuav txiv thiab tsis tau sib deev dua li, tej lus zoo li ntawd yeej yuav tsum tsis yog hais rau lawv tib yam nkaus thiab. Qee tus kwv tij xav tias cov lus no tsuas yog hais rau cov poj niam xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv; qee leej tib neeg ntseeg tias Vajtswv cov lus zoo li no mas tsis zoo mloog kiag li, thiab tsis kam lees txais cov lus no. Muaj qee lub sij hawm qee leej haj tseem hais tias, Vajtswv cov lus mas tsis raug lawm. Tus yeeb yam no puas yog tus yog uas tsim nyog muaj rau Vajtswv cov lus thiab? Tib neeg tsis muaj cuab kav ua tib zoo xav txog lawv tus kheej rau ntawm Vajtswv cov lus. Ntawm no, “vuab tsuab” thiab “plees” yog hais txog tib neeg qhov kev qias vuab tsuab ntawm kev ua plees ua yi. Tsis hais txiv neej los sis poj niam, muaj cuab yig los sis tsis muaj, txhua tus puav leej muaj kev qias vuab tsuab ntawm kev plees kev yi—yog li ntawd nws tsis muaj qhov cuam tshuam nrog koj tau li cas? Vajtswv cov lus qhia tshwm tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab; tsis hais txiv neej los sis poj niam, yus theem ntawm txoj kev qias vuab tsuab ces zoo ib yam nkaus xwb. Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Ua ntej thaum yuav ua ib yam dab tsi, peb yuav tsum paub tias peb yuav tsum lees txais txhua los lus uas hais los ntawm Vajtswv, tsis hais cov lus hais tawm no zoo mloog los sis tsis zoo mloog thiab tej ntawd ua rau peb iab siab los sis zoo siab. Nov yog tus yeeb yam uas peb tsim nyog muaj rauVajtswv cov lus. Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws puas yog tus yeeb yam mob siab, tus yeeb yam siab txias, los sis ib tug yeeb yam ntawm kev lees txais tej kev txom nyem? Kuv hais rau nej tias nws puav leej tsis yog tej no ib qho kiag li. Hauv peb txoj kev ntseeg, peb yuav tsum tuav kom ruaj nreeg tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb. Vim tej no yog qhov tseeb, peb tsim nyog lees txais tej no tias yog qhov tsim nyog. Tsis hais peb muaj cuab kav los sis tsis muaj cuab kav paub los sis lees nws, peb thawj tug yeeb yam rau Vajtswv cov lus tsim nyog yog ib tug uas lees txais tau huv tib si. Txhua txhia kab ntawm Vajtswv cov lus muaj feem xyuam rau ib tug yam ntxwv tshwj xeeb. Ntawd yog, tsis muaj ib qho ntawm cov kab Nws cov lus hais tawm no hais txog qhov nyob rau sab nraud li, yeej tsis yog cov kev cai nyob sab nraud los sis ib tug qauv ntawm tus cwj pwm hauv tib neeg. Tej no tsis yog zoo li ntawd. Yog koj pom tias txhua kab lus hais tawm los ntawm Vajtswv yog ib hom yooj yim ntawm tib neeg tus cwj pwm los sis qhov tshwm nyob sab nraud xwb, ces koj yeej tsis muaj kev to taub sab kev ntseeg thiab koj tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi li. Vajtswv cov lus mas tob heev. Cov lus ntawd tob npaum li cas? Txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws nthuav tawm, yog hais txog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab, thiab tseem ceeb heev thiab faus cag tob heev nyob hauv lawv lub neej. Cov lus no yog yam tseem ceeb heev, tsis yog tej qhov kev tshwm sim nyob sab nraud, thiab tshwj xeeb tshaj tsis yog cov cwj pwm sab nraud.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws Nws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum nyeem Vajtswv cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum nws los rau qhov paub tib neeg tus yeeb yam, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum pom nws los ntawm txoj kev xav ntawm tib neeg qhov kev xam pom hauv lub ntiaj teb, xam pom hauv txoj sia, thiab tej yam muaj nuj nqis. Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li, “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Cov lus tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Hau Sam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li; tej no yog tag nrho tej qauv ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los; yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tej yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab cov uas nws yog los ntawm nws qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Xav hauv nruab siab txog kev nug txog ib tug tib neeg uas ua dej num rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo rau nqe lus nug nram qab no tias: “Vim koj twb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no los ntev lawm thiab ua ntau yam tau tiav hlo lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas koj ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Nws yuav hais tias, “Yam tseem ceeb tshaj plaws yog, ‘Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Cov lus no tsis yog sawv cev tam rau ntawm tus neeg ntawd tus yeeb yam los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais qib siab zog tau dhau los ua nws tus yeeb yam lawm, thiab kev yog ib tug uarau nws muaj lub neej. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Tib neeg muaj peev xwm los paub lawv tus kheej tau yooj yim yog nws lawv tus yeeb yam raug nthuav qhia raws li txoj hau kev no.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, “Vim hais tias tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim, thiab ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim kom nyob rau qib ruaj ntseg rau tej khoom thiab khaub ncaws zoo. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam”—qhov no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab nws kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm. Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua yog ua rau nws tus kheej xwb. Nws xav ua kom tshaj Vajtswv, tsoo txoj kev ywj pheej ntawm Nws kom tawg, thiab tuav tswj nws tus kheej lub hwj chim, thiab tswj tag txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Qhov tseeb, tib neeg coob leej cov lus paj lug tuaj yeem sawv cev thiab tshwm txog lawv tus yeeb yam. Txawm tias tib neeg yuav sim ua cuav rau lawv tus kheej li cas los xij, txhua yam uas lawv ua thiab txhua yam uas lawv hais, lawv tsis tuaj yeem zais kom txhob paub tias lawv yog leej twg. Nws muaj ib txhia uas yeej tsis tau hais qhov tseeb thiab yog tus dag ntxias tau zoo, tab sis kiag thaum lwm tus tau cuam tshuam rau lawv me ntsis lawm, cia li pom lawv tus yeeb yam txawj dag thiab txoj kev coj tsis ncaj lawm. Thaum kawg, lwm tus thiaj li tau cov lus xaus xws li nram qab no tias: Tus neeg ntawd yeej tsis hais ib lo lus ntawm qhov tseeb li, thiab txawj dag. Kab ntawv no sawv cev rau ib tug neeg zoo li no tus yeeb yam; nws yog kev piav qhia rau pom thiab ua pov thawj ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Lawv lub tswv yim rau kev ua neej tsis qhia rau txhua tus txog qhov tseeb, thiab tsis ntseeg siab rau leej twg li. Tib neeg tus yeeb yam phem muaj ib lub tswv yim zoo tshaj li no. Tej thaum koj tus kheej yeej tsis ras txog qhov ntawd li thiab, thiab tsis to taub nws; txawm li cas los xij, txhua txhua lub sij hawm ntawm koj lub neej txoj sia yog nyob ntawm nws. Tshaj qhov no lawm, koj xav tias lub tswv yim no yeej raug zoo thiab muaj laj thawj lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Qhov no txaus qhia tau tias Ntxwgnyoog lub tswv yim tau dau los yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tias lawv tab tom ua neej nyob mus raws li qhov ntawd li lawm, yam tsis muaj kev ntxeev siab rau nws ib qho me me li. Yog li ntawd, lawv thiaj li nthuav tawm lawv tus yeeb yam phem xwm yeem tas li, thiab rau hauv txhua feem, lawv ua lub neej mus raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim txuas ntxiv mus. Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog tib neeg lub neej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Koj to taub tib neeg tus yeeb yam li cas? Kev to taub koj tus yeeb yam txhais tau tias paub qhov tob ntawm koj tus ntsuj; nws ntsig txog yam nyob hauv koj txoj sia. Nws yog Ntxwgnyoog lub laj thawj thiab Ntxwgnyoog tej kev xam pom los ntawm yam uas koj muaj sia nyob; ntawd yog, nws yog Ntxwgnyoog txoj sia uas koj muaj sia nyob rau. Tsuas yog nrhiav tob puag hauv koj tus ntsuj los nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub koj tus yeeb yam tau. Yuav tuaj yeem nrhiav tej yam no tau los li cas? Tsis tuaj yeem nrhiav tej ntawd tau los sis paub tej ntawd tau los ntawm ib qho los sis ob qho xwm txheej nkaus xwb; ntau zaus, tom qab koj ua qee yam tiav lawm, koj tseem tsis muaj ib qho kev to taub li. Nws yuav siv sij hawm li peb los sis tsib lub xyoos ua ntej koj thiaj li muaj peev xwm muab tau ib qho me me ntawm kev paub tseeb thiab kev to taub. Hauv ntau qhov xwm txheej, koj yuav tsum tig xav txog yus tus kheej thiab los paub koj tus kheej, thiab tsuas yog thaum koj xyaum ua raws los nrhiav tau tob lawm xwb koj thiaj li yuav pom qhov tshwm sim los. Thaum koj qhov kev to taub ntawm qhov tseeb loj hlob ntau zuj zus thiab tob zuj zus lawm, koj yuav maj mam los paub koj tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb los ntawm kev tig xav txog yus tus kheej thiab qhuas tias yus tus kheej txawj ntse. Yuav kom paub koj tus yeeb yam, koj yuav tsum ua ob peb yam no kom tiav hlo. Xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum muaj kev to taub meej txog yam uas koj nyiam. Qhov no tsis hais txog yam uas koj nyiam noj los sis hnav; tab sis, nws txhais tias yog tej yam uas koj xyiv fab, tej yam uas koj xam khib, tej yam uas koj pe hawm, tej yam uas koj nrhiav, thiab tej yam uas koj mob siab ntso rau hauv koj lub siab, hom tib neeg uas koj xyiv fab los sib txuas lus nrog, hom uas koj nyiam ua, thiab hom tib neeg koj hawm rau hauv koj lub siab. Piv txwv li, cov neeg feem coob nyiam cov tib neeg uas muaj lub neej zoo, cov tib neeg uas hais lus zoo thiab coj tus xeeb ceem zoo, los sis nyiam cov uas hais qhuas tau zoo los sis cov uas mob siab rau ib qho nqis tes ua. Raws li tau hais ua ntej dhau los yog hais txog yam uas tib neeg lawv nyiam sib txuas lus nrog. Rau yam uas tib neeg xyiv fab, tej no suav nrog kev txaus siab ua qee yam uas ua yooj yim, kev xyiv fab ua tej yam uas lwm tus xav tias zoo thiab ua rau tib neeg hu nkauj qhuas thiab muab kev hawm. Hauv tib neeg tej yeeb yam, nws keev muaj ib tug yeeb yam ntawm tej yam uas lawv nyiam. Ntawd yog, qhov lawv zoo li tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas lwm tus xam khib txog vim tshwm sim rau sab nraud, lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas zoo nkauj thiab nplua nuj, thiab lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej thiab tej yam uas ua rau lwm tus pe hawm lawv vim tej yam tshwm sim ntawd. Tej yam no tib neeg nyiam tshaj, zoo tshaj, ci ntsa iab tshaj, thiab loj tshaj. Tib neeg txhua tus pe hawm rau tej yam no. Nws tuaj yeem pom tias tib neeg tsis muaj ib qho tseeb li, los sis lawv tsis muaj qhov zoo li tib neeg tiag tiag li. Tsis muaj ib theem me me ntawm qhov tseem ceeb hauv txoj kev pe hawm rau tej yam no li, tiam sis tib neeg tseem nyiam lawv thiab. Tej yam uas tib neeg nyiam no mas zoo li zoo heev rau cov uas tsis ntseeg Vajtswv, thiab lawv yeej txaus siab hlo caum tej yam no. … Kev xav tau tej yam no ces yog kev tuav rawv rau tej kev coj qub nrog neeg ntiaj teb xwb. Qhov no yog qhov uas Vajtswv ntxub. Nws tsis muaj qhov tseeb, nws tsis muaj kev ua neeg, thiab nws yog yam phem. Qhov no yog qhov uas yuav khawb ib tug neeg tus yeeb yam tawm hauv tej yam uas lawv nyiam ntawd los. Tej yam uas tib neeg nyiam ces yeej pom nyob rau hauv lawv tej kev hnav ris tsho: Ib txhia tib neeg mas yeej kam hnav tej ris tsho muaj ntau xim, kom neeg pom neeg ntsia, los sis tej ris tsho txawv txawv. Lawv yuav coj ntau yam uas tsis muaj leej twg coj dua li, thiab lawv nyiam tej yam uas ua rau tej pom niam los sis txiv neej nyiam. Lawv hnav tej ris tsho thiab coj ntau yam uas qhia txog qhov lawv nyiam tej yam no nyob rau hauv lawv lub neej thiab nyob tob rau puag hauv lawv nruab siab. Tej yam lawv nyiam mas yeej tsis zoo saib los sis txaus nyiam kiag li. Tej ntawd tsis yog tej yam uas ib tug neeg tsim txiaj tiag tiag yuav muaj. Nyob rau hauv lawv tej kev nyiam tej yam ntawd, mas yeej muaj kev tsis ncaj ncees. Lawv qhov sab nraud mas yeej zoo ib yam kiag li cov neeg ntiaj teb ntag. Yeej tsis muaj leej twg pom ib qho tseeb me me nyob rau hauv tej ntawd hlo li. Yog li ntawd, yam uas koj nyiam, yam uas koj tsi ntsees rau, yam uas koj pe hawm, yam uas koj xam khib, thiab yam uas koj xav txog rau hauv koj lub siab txhua hnub yog tag nrho txhua yam sawv cev ntawm koj tus yeeb yam. Nws yeej txaus los ua pov thawj qhia tau tias koj tus yeeb yam yog nyiam kev tsis ncaj ncees, thiab nyob hauv tej xwm txheej phem heev, koj tus yeeb yam phem thiab tsis tuaj yeem kho kom zoo tau. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus yeeb yam rau txoj hau kev no; ntawd yog, tshuaj ntsuas txog yam uas koj nyiam thiab yam uas koj tso koj txoj sia tseg. Tej zaum koj yuav coj zoo rau ib tug neeg rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis qhov no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj nyiam tej ntawd. Yam uas koj nyiam tej ntawd tiag tiag yog kiag yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam; txawm tias koj tej pob txha twb dam lawm los xij, koj tseem yuav xyiv fab rau nws thiab yeej tsis tso nws tseg li. Qhov no tsis hloov yooj yim li. Muab qhov nrhiav ib tug txij nkawm coj los ua piv txwv. Yog ib tug poj niam qaug kev hlub nrog ib tug neeg lawm, ces yuav tsis muaj leej twg cheem tau nws li. Txawm hais tias nws ob txhais ceg lov lawm, los nws yeej tseem xav nrog tus ntawd; nws xav yuav tus ntawd txawm hais tias qhov ntawd yuav ua rau nws tuag kiag los xij. Ua cas ho ua tau li no? Nws vim yog tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov uas tib neeg muaj uas nyob tob hauv lawv tus kheej. Txawm hais tias ib tug neeg tuag lawm, los nws tus ntsuj plig yeej tseem nyiam tej yam qub; tej no yog tej yam ntawm tib neeg tus yeeb yam, thiab tej no sawv cev ib tug neeg lub ntsiab tseeb. Tej yam uas tib neeg nyiam ces yeej muaj qee yam kev tsis ncaj ncees nyob rau hauv. Ib txhia mas yeej pom meej meej nyob rau hauv lawv qhov kev nyiam tej yam ntawd, hos ib txhia mas tsis pom meej; ib txhia mas muaj kev nyiam ruaj heev rau tej ntawd, hos ib txhia mas tsis muaj; ib txhia tswj tau tus kheej, hos ib txhia mas tswj tsis tau lawv tus kheej. Muaj ib txhia neeg mas hom poob mus rau txoj kev tsaus ntuj, uas ua tau pov thawj qhia hais tias lawv yeej tsis muaj txoj sia ib qho me me hlo li. Yog hais tias tib neeg muaj peev xwm tsis pub tej ntawd los nyob rau hauv lawv los sis los khuam lawv tseg, ces nws ua tau pov thawj qhia hais tias lawv tus moj yam tau hloov pauv me me lawm thiab hais tias lawv lub siab kuj loj me ntsis tuaj lawm thiab. Ib txhia neeg to taub tej qho tseeb thiab hnov zoo li lawv muaj txoj sia thiab zoo li lawv hlub Vajtswv. Qhov tseeb, nws yeej tseem ntxov dhau heev lawm, thiab kev hloov pauv ntawm ib tug tib neeg tus moj yam mas tsis yog ib qho yooj yim kiag li. Ib tug neeg tus yeeb yam puas yuav to taub tau yooj yim? Txawm hais tias koj to taub me me, los nws yuav tsis yooj yim hloov hlo li. Qhov no yog ib qho nyuab rau tib neeg. Tsis hais cov neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam ib ncig ntawm koj yuav hloov thiab tsis hais lub ntiaj teb yuav ntxeev tiaj khwb rwg li cas li, yog qhov tseeb coj koj kev sab hauv tuaj, yog nws tau nrhau cag nyob rau hauv koj lawm thiab Vajtswv tej lus coj koj lub neej txoj sia, koj tej kev nyiam, koj tej kev ntsib kev pom, thiab qhov uas muaj koj nyob lawm, ces nyob rau qhov no ces koj tau hloov pauv lawm tiag. Tam sim no ces qhov hu-ua kev hloov pauv no ces tsuas yog tib neeg koom tes ntau zog thiab muaj kev kub siab thiab kev ntseeg ntau zog xwb, tab sis qhov no mas muab xam tsis tau ua kev hloov pauv thiab nws ua tsis tau pov thawj qhia hais tias tib neeg muaj txoj sia; nws tsuas yog tib neeg qhov kev nyiam xwb—tsis muaj dab tsi tshaj li.

Ntxiv rau qhov kev nrhiav pom txog tej yam uas tib neeg nyiam nyob hauv lawv tej yeeb yam, lwm feem uas muaj feem ntsig txog lawv tej yeeb yam kuj yuav raug nrhiav pom thiab. Piv txwv li, tib neeg tej kev xam pom rau ntawm tej yam no, tib neeg tej kev xav thiab tej hom phiaj hauv txoj sia, tib neeg tej yam muaj nqis hauv txoj sia thiab tej kev xam pom rau ntawm txoj sia, nrog rau tej kev xam pom rau ntawm txhua yam uas ntsig txog qhov tseeb. Tej no yog tag nrho tej yam nyob tob hauv tib neeg tej ntsuj thiab lawv muaj ib qho muaj feem xyuam ncaj qha nrog kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Yog zoo li ntawd ces, kev xav pom txoj sia ntawm cov tib neeg ntiaj teb lwj liam yog dab tsi? Nws tuaj yeem hais rau qhov no tias: “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Tib neeg txhua tus muaj sia nyob rau lawv tus kheej; ua kom pom meej ntxiv, lawv thiaj li muaj sia nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Lawv muaj sia nyob tsuas yog muab khoom noj rau hauv lawv tej qhov ncauj xwb. Qhov kev muaj nyob no txawv ntawm tej tsiaj li cas? Nws tsis muaj nqis dab tsi rau kev muaj sia nyob zoo li qhov no li, tsis muaj ib lub ntsiab dab tsi me me hlo li. Yus txoj kev xam pom txoj sia yog ntsig txog yam uas koj vam khom kom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb, yam uas koj muaj sia nyob rau, thiab koj muaj sia nyob li cas—thiab tej no yog tag nrho txhua yam uas ntsig txog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg tus yeeb yam. Los ntawm txoj kev paub tib neeg tej yeeb yam, koj yuav pom tias tib neeg puav leej tawm tsam Vajtswv. Lawv puav leej yog cov dab phem thiab tsis muaj cov neeg zoo kiag li. Tsuas yog los ntawm kev paub tib neeg tej yeeb yam nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem paub lub ntsiab tseem ceeb thiab kev lwj liam ntawm tib neeg tiag tiag thiab to taub txog yam uas yog tib neeg li, yam uas tib neeg tsis muaj tiag tiag, yam uas lawv yuav tsum muaj kom txhij, thiab lawv yuav tsum ua neej nyob zoo li ib tug tib neeg tau li cas. Kev paub ib tug neeg tus yeeb yam tiag tiag yeej tsis yooj yim li, thiab tsis tuaj yeem ua tau yog tsis muaj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus los sis tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tib neeg xav to taub lawv tus kheej, lawv yuav tsum to taub lawv tus yam ntxwv tseeb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev to taub yus tus kheej tus yam ntxwv yog kev muaj kev to taub txog tib neeg tus kheej tej kev xav thiab cov tswv yim. Nyob hauv txhua lub sij hawm, tib neeg tej kev xav tau raug tswj hwm los ntawm ib yam loj tshaj. Yog koj tuaj yeem to taub koj txoj kev xav, koj tuaj yeem to taub txhua yam uas nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tib neeg tsis tuaj yeem tswj hwm tau lawv tej kev xav thiab cov tswv yim. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum paub tias tej kev xav no thiab cov tswv yim no los qhov twg los, cov zog uas nyob nram qab txhawb tej ntawd yog dab tsi, tej kev xav no thiab cov tswm yim no raug tsim tuaj tau li cas, dab tsi tswj hwm tej ntawd, thiab tej ntawd tus yeeb yam yog dab tsi. Tom qab koj tus moj yam tau hloov pauv lawm, koj tej kev xav thiab cov tswv yim, tej kev ntshaw uas koj lub siab nrhiav caum raws, thiab koj tej kev xam pom txog kev caum raws—uas raug tsim los ntawm ntau feem ntawm koj uas tau hloov pauv lawm—yuav txawv hlo. Tej kev xav thiab cov tswv yim uas tawm los ntawm ntau feem ntawm koj uas tseem tsis tau hloov, tej yam uas koj tsis tau to taub meej, thiab tej yam uas koj tsis tau hloov pauv nrog tej kev paub yav dhau los ntawm qhov tseeb uas qias neeg, tsis huv, thiab dab tuag. Tib neeg niaj hnub nim no, cov uas tau paub Vajtswv tes dej num los tau ntau lub xyoo lawm, muaj qee qhov kev paub thiab ras txog tej teeb meem no lawm. Cov uas tau paub txog Vajtswv tes dej num rau ib lub sij hawm luv luv xwb tseem tsis tau to taub tej teeb meem no; lawv tseem tsis tau meej pem. Lawv tsis paub tias lawv qhov chaw qaug zog nyob qhov twg los sis nyob rau seem twg uas nws yooj yim ua lawv ntog. Tam sim no nej tsis paub tias nej yog hom neeg zoo li cas, thiab txawm lwm tus tib neeg tuaj yeem pom txog qee theem tias nej yog hom neeg zoo li cas los, nej yeej tsis tuaj yeem paub nws tau li. Nej tsis tuaj yeem caisnej tej kev xav dog dig los sis tej kev npaj siab kom meej, thiab nej tsis muaj kev to taub meej txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no tias yog dab tsi. Koj yim to taub qhov no tob npaum li cas, ces koj yim huab yuav hloov pauv nyob hauv yam ntawd; xws li, tej yam koj ua yuav mus raws nraim li qhov tseeb, koj yuav muaj cuab kav ua tau li Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab koj yuav nyob ze zog rau rau ntawm Vajtswv txoj kev xav. Tsuas yog los ntawm kev nrhiav hauv txoj kev no nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem tau txais tej tshwm sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Taij Kev Thov Vajtswv Tas Li Yog Cov Tib Neeg Muaj Qab Hau Tsawg Tshaj Plaws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tus yawm sij rau kev rov xav txog tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej yog li no: Koj yim hnov ntau npaum li cas hauv qee yam uas koj ua tau zoo los sis ua tau yog, thiab koj yim xav tias koj tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav los sis muaj cuab kav khav hauv qee yam ntau npaum li cas, ces nws yim huab tsim nyog rau koj paub txog koj tus kheej hauv tej yam ntawd ntau npaum li ntawd thiab nws yim huab tsim nyog rau koj khawb kom tob txog tej ntawd kom pom seb yam uas tsis dawb huv uas muaj nyob hauv koj yog dab tsi, tag nrho tsis hais txhua yam uas nyob hauv koj uas tsis tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Cia peb muab Povlauj coj los ua ib qho piv txwv. Povlauj yog tus muaj kev paub tshwj xeeb, thiab nws tau ntsib kev txom nyem ntau heev hauv nws tes dej num qhuab qhia lawm. Nws tau txais kev hlub tshwj xeeb los ntawm ntau leej. Raws li qhov tshwm sim, tom qab tau ua ntau qhov dej num tiav lawm, nws xav tias yuav muaj ib lub mom kub tshwj tseg rau nws. Qhov no ua rau nws tau mus deb thiab tob heev rau hauv txoj kev yuam kev lawm, txog thaum kawg nws raug rau txim los ntawm Vajtswv. Yog tias, nyob rau lub sij hawm ntawd, nws tau rov xav txog nws tus kheej thiab soj ntsuam nws tus kheej, ces ntshe nws twb tsis tau xav li ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, Povlauj tsis tau tsom rau kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv cov lus ntawm tus Tswv Yexus; nws tsuas ntseeg nws tus kheej qhov kev xav phem thiab kev xav hauv siab xwb. Nws tau xav tias tsuav yog nws tau ua ob peb yam kev zoo thiab muaj tus cwj pom zoo xwb ces, nws yuav tau txais kev qhuas thiab nqi zog los ntawm Vajtswv. Thaum kawg, nws tus kheej cov kev phem thiab kev xav hauv siab tau ua rau nws tus ntsuj plig dig muag thiab npog nws lub ntsej muag tseeb lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub qhov no, thiab yog tias tsis muaj Vajtswv muab qhov no coj los rau qhov kaj, lawv tseem yuav muab Povlauj ua ib tug qauv mus kom txog, ib qho piv txwv rau kev ua neej, thiab saib nws tam li ib tug uas lawv xav ua kom zoo thooj li thiab tam li yam khoom rau lawv kev tshawb nrhiav, thiab tam li ib leeg uas tau txais kev txhawb nqa. Zaj keeb kwm hais txog Povlauj no yog ib zaj lus ceeb toom rau txhua leej uas ntseeg Vajtswv, thaum twg los xij uas peb hnov tias peb ua tau zoo tshwj xeeb, los sis ntseeg tias peb muaj peev xwm qee yam tshwj xeeb, los sis xav tias peb tsis cheem tsum hloov los sis cheem tsum raug qhuab ntuas hauv qee yam lawm, peb tsim nyog yuav tsum sib zog rau kev rov xav txog thiab paub ntawm tus kheej kom zoo tshaj hauv yam ntawd; qhov no yog yam tseem ceeb. Qhov no vim yog koj yeej tsis tau tshawb nrhiav; rau siab, los sis soj ntsuam qee yam ntawm koj tus kheej uas koj ntseeg tias zoo lawm, kom pom tias seb tej ntawd tseeb tiag puas muaj ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv los tsis muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Koj tuaj yeem qhia tau li cas seb ib tug tib neeg lub ntsiab tseeb yog dab tsi? Koj tsis tuaj yeem qhia tau tias ib tug tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb yog dab tsi thaum lawv tsis ua ib yam dab tsi los sis thaum lawv ua qee yam tsis muaj nuj nqes. Tej no tshwm nyob hauv tej yam uas lawv nthuav tawm tas li, nyob hauv qhov kev xav ua tom qab lawv tej kev ua, nyob hauv tej kev npaj siab tom qab yam lawv ua, nyob hauv cov kev ntshaw uas lawv muaj, thiab nyob hauv txoj kev uas lawv taug. Qhov tseem ceeb tshaj, tej no tshwm nyob hauv lawv txoj kev coj li cas thaum lawv ntsib ib qho xwm txheej puag ncig uas npaj los ntawm Vajtswv, thaum lawv ntsib qee yam ntawm lawv tus kheej uas ua rau lawv los ntawm Vajtswv, thaum lawv raug sim thiab raug lim kom dawb huv, los sis raug saib xyuas thiab qhuab qhia, los sis lwm yam thaum Vajtswv tus kheej qhia kom paub qhov tseeb thiab taw qhia lawv. Tag rho tej no cuam tshuam nrog rau dab tsi? Nws cuam tshuam nrog rau ib tug tib neeg tej kev ua, txoj hau kev lawv ua neej, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas lawv coj lawv tus kheej. Nws kuj tseem cuam tshuam nrog rau sab kev qhia thiab cov hom phiaj ntawm lawv kev tshawb nrhiav, thiab tej ntsiab uas lawv tshawb nrhiav. Muab ua lwm lo lus hais, nws cuam tshuam nrog rau txoj kev uas tus tib neeg no taug mus, lawv kev ua neej li cas, yam lawv ua neej nrog, thiab lub hauv paus ntawm lawv txoj kev muaj nyob tias yog dab tsi.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Meej Tus Yeeb Yam Lub Ntsiab Tseeb ntawm Povlauj Tau Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv muaj peev xwm ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm tag nrho sab yeeb yam zoo thiab sab yeeb yam phem tib si. Nws nyob ntawm qhov seb koj puas muaj peev xwm paub los sis tsis paub, thiab seb koj caum los sis tsis caum kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj yeej mob siab nrhiav kom raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag, ces sab kev phem yuav tsis muaj peev xwm ua rau kom ntsib kev txom nyem, tab sis yuav txhawb nqa tej yam muaj tseeb ntau zuj zus rau koj, thiab yuav ua rau koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv tias qhov koj tsis muaj txaus yog dab tsi, yim ua rau koj to taub koj tus yam ntxwv tseeb, thiab pom tias tib neeg tsis muaj dab tsi, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kiag li; yog koj sis paub tej kev sim siab, koj yuav tsis paub, thiab yuav xav tias koj nyob siab tshaj lwm tus thiab zoo tshaj txhua tus. Los ntawm txhua yam no koj yuav pom tias txhua yam uas tau los ua ntej yeej raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv lawm. Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob hauv qhov nruab nrab ntawm qhov no s koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tau swb thiab tau ntog ntau zaus mas tsis yog ib qho phem; los sis tsis yog raug qhia tshwm. Txawm yog koj twb raug qhuab ntuas, raug qhuab qhia, los is raug muab qhia tshwm lawm los xij, koj yuav tsum nco ntsoov qhov no tas mus li: Raug muab qhia tshwm tsis tau txhais hais tias raug teem txim. Raug muab qhia tshwm yog ib qho zoo; nws yog ib lub cib fim zoo tshaj plaws rau koj los paub koj tus kheej. Nws coj tau ib qho kev pauv cias los rau hauv koj qhov kev ntsib kev hloov pauv los rau koj qhov kev ntsib kev pom hauv lub neej. Yog tsis muaj nws, koj yuav tsis muaj lub cib fim, tus yam ntxwv, los sis tsis muaj qhov xwm txheej kom muaj peev xwm mus txog ib qho kev to taub qhov tseeb ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj muaj peev xwm los paub tej yam uas nyob sab hauv koj nruab nrog, tag nrho tej yam uas zais tob nyob hauv koj uas paub tsis yooj yim thiab khawb tawm los tsis yooj yim, ces qhov no yog ib qho zoo. Kev rais los muaj cuab kav paub koj tus kheej tiag tiag yog qhov cib fim zoo tshaj plaws rau koj los tsim kho koj tus kheej thiab ua ib tug neeg tshiab. Thaum uas koj paub koj tus kheej lawm tiag tiag, koj yuav muaj cuab kav pom hais tias thaum qhov tseeb rais los ua yus txoj sia lawm, nws yog ib qho muaj nuj nqis heev tiag tiag li, thiab koj yuav nqhi qhov tseeb thiab to taub qhov muaj tiag. Qhov no yog ib qho zoo heev! Yog koj muaj peev xwm tuav nkaus lub cib fim no no thiab ua tiag rov tig los ua twb zoo saib koj tus kheej thiab paub koj tus kheej tiag tiag thaum uas koj swb los sis ntog lawm, ces nyob rau hauv tej yam tsis zoo thiab qhov kev qaug zog ntawd, koj yuav muaj cuab kav sawv tsees rov los. Thaum koj tau hla tus taw rooj no lawm, ces koj yuav muaj cuab kav hla ib kauj ruam loj mus lawm tom ntej thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 1. Kev paub txog yus tus kheej tiag tiag yog dab tsi thiab ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov ntawd los

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas yus ho tsis muaj peev xwm tsim tau kev hloov pauv ntawm tus moj yam thiab kev cawm dim yog tsis muaj kev paub txog tus kheej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No