3. Vim li cas yus ho tsis muaj peev xwm tsim tau kev hloov pauv ntawm tus moj yam thiab kev cawm dim yog tsis muaj kev paub txog tus kheej

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov hloov tib neeg tus moj yam pib ntawm txoj kev paub ntawm nws lub ntsiab tseeb thiab los ntawm qhov hloov hauv lawv txoj kev xav, tus yeeb yam, thiab kev xav sab nraud—los ntawm qhov uas hloov hlo lub hauv paus keeb cag. Tsuas nyob rau txoj kev no xwb qhov hloov tiag thiaj yuav ua tau tiav rau hauv tib neeg tus moj yam. Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb. Cov uas yug nyob rau hauv txhua daim av uas lwj liam heev mas haj yam tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, los sis qhov ntseeg Vajtswv yog txhais li cas. Tib neeg yim lwj liam, lawv yim tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse yim phem. Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab thiab hlwb rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam uas muaj nyob rau hauv peb lub siab ces yog kev tawm tsam Vajtswv. Qhov no suav nrog tej yam uas peb xav tias zoo, thiab yam uas peb twb ntseeg tias yog qhov zoo lawm. Peb tau sau tej no tseg ua yam tseeb, li ib feem ntawm qhov kev ua neeg, thiab li tej yam zoo; txawm li cas los xij, los ntawm Vajtswv qhov kev xam pom txog, ces tej ntawd yog tej yam uas Nws tsis nyiam kiag li. Qhov khoob nruab nrab ntawm qhov uas peb xav thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau hais mas ntsuas tsis tau li. Yog li ntawd, peb yuav tsum paub peb tus kheej tso. Los ntawm peb tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab tej kev nqis tes ua kiag mus ti nkaus rau qhov kev kawm txog kab lis kev cai uas peb tau txais los, txhua yam yeej muaj nqis tsim nyog muab tho nkag mus kom tob rau hauv thiab muab phua kom ntxaws ntxaws. Qee yam ntawm tej yam no los ntawm tej cheeb tsam ib puag ncig uas sawv daws nyob los, qee yam los ntawm cov tsev neeg los, qee yam los ntawm kev kawm tim tsev kawm ntawv los, thiab qee yam los ntawm tej phau ntawv sau los. Qee yam kuj los ntawm peb tej kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xav phem los thiab. Tej yam no mas yog yam txaus ntshai tshaj plaws, vim tej ntawd khi thiab tswj peb cov lus thiab tej kev nqis tes ua kiag, tswj fwm peb lub siab lub ntsws, thiab coj qhia peb tej kev txhawb siab, tej kev xav, thiab tej hom phiaj rau hauv qhov uas peb ua. Yog peb tsis khawb tej no tawm, peb yeej yuav tsis lees txais Vajtswv cov lus nyob hauv peb tau tag nrho, thiab peb yeej yuav tsis lees txais Vajtswv tej kev cheem tsum yam tsis muaj kev tshwj tseg thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua raws li. Tsuav yog koj zais koj tus kheej tej tswv yim thiab tej kev xam pom, thiab tej kev ntseeg txog yam uas koj ntseeg tias yog lawm, ces koj yeej yuav tsis lees txais Vajtswv cov lus tau tag nrho los sis tsis tshwj tseg li, los sis koj yuav tsis muab tej ntawd xyaum ua kom mus raws li lawv qhov chiv keeb thaum ub li; koj yuav muab tej ntawd coj los xyaum ua xwb xwb li tom qab xub tshawb xyuas tej ntawd rau hauv koj lub siab lawm. Qhov no yog qhov uas koj ua tej yam, thiab kuj yog txoj hau kev uas koj pab lwm tus: Koj tseem yuav tau qhia txog Vajtswv cov lus, tab sis koj ib txwm muaj koj tus kheej tej kev tsis dawb huv txuam xyaw rau hauv, thiab koj yuav xav tias qhov no yog kiag lub ntsiab ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb ntag, tias koj to taub qhov tseeb lawm, thiab tias koj muaj tej ntawd tag nrho huv si lawm. Tib neeg tus yam ntxwv puas yog tsis ntxim hlub tshua li? Nws tsis txaus ntshai li lod? Ib los sis ob lo lus los yeej tsis txaus los qhia tej yam no kom tau tag nrho li, los sis ua tej ntawd kom meej tseeb. Qhov tiag, yeej tseem muaj ntau yam nyob hauv lub neej txoj sia, xws li Ntxwgnyoog tej kuab lom muaj ntau tshaj ib puas tawm yam uas raug muab zuaj zog hais ua ke ua ntej rau saum toj saud lawm. Nej to taub cov lus lawm, tab sis nej muab nej tus kheej los ntsuas piv rau tej ntawd li cas? Koj puas tau koom rau hauv qhov kev rov xav txog yus tus kheej dua li ma? Koj kuj tsis muaj feem xyuam rau hauv cov kuab lom no thiab lod? Tej ntawd rov xav txog qhov uas koj xav, ib yam nkaus thiab, tsis yog lod? Thaum koj tab tom ua tej yam, koj tsis vam khom rau cov kuab lom no thiab lod? Koj yuav tsum khawb kom tob nkag mus rau puag hauv koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, thiab muab tej ntawd ntsuas piv rau cov lus no. Yog koj tsuas nyeem qee zaus los sis lam saib ib muag rau ntawm Ntxwgnyoog tej kuab lom ntawd xwb thiab tom qab ntawd muab nws tso lawm, qhov tsis muaj siab hlo nyeem Vajtswv cov lus, ces yuav tsis muaj peev xwm muab tej ntawd los sib txuas tau nrog qhov muaj tseeb los sis pom peb tus yam ntxwv tiag thiab tsuas lam tuav lub npe ntawv thiab tej kev cai ntawm Vajtswv cov lus rau hauv peb qhov kev xyaum ua raws thaum kwv yees tias peb tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm ntag—nws puas yooj yim li ntawd ma? Tib neeg yog yam muaj sia: Lawv puav leej muaj tej kev xav, thiab tej yam cuav nyob rau hauv lawv tej kev xav ntawd nrhau cag rau hauv lawv lub siab. Thaum ib tug neeg nqis tes ua kiag, yeej tshwm sim tej yam cuav no xwb xwb li, vim tej ntawd twb tau rais los ua tus neeg ntawd lub neej txoj sia lawm. Yog li ntawd, hauv txhua yam uas koj ua, muaj ib theem ntawm kev xam pom thiab ib txoj cai kav qhov koj ua tej ntawd, kom tuav raws li koj txoj cai. Thaum koj ua kiag, koj yuav paub tias tej yam zoo li no muaj los sis tsis muaj nyob rau sab hauv koj. Ziag no, qhov tseeb ces, thaum koj saib koj tej kev xav thiab tej kev xam pom kom meej, ces koj xav li yog tsis muaj ib yam dab tsi ua yeeb ncuab rau Vajtswv li; koj xav tias koj mas coj ncaj thiab ncaj ncees, tshaj li qhov txaus siab hlo ua koj tes dej num lawm, tuaj yeem tso thiab muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, thiab koj mas khov kho rau txhua feem. Tiam sis, yog Vajtswv sim koj lub siab tawv, los sis kom koj ua ib txoj hauj lwm, los sis yog Vajtswv tau ua qee yam uas ua rau koj ntog, koj yuav daws qhov ntawd li cas? Thaum lub sij hawm zoo li no, koj tej kev xav thiab tej kev xam pom yuav tshwm tuaj rau sab nraud, npaum nkaus li tau rhuav tshem tej qhov rooj kaw dej lawm ntag; tej ntawd yuav tshaj qhov koj tswj tau lawm—tshaj qhov koj ob txhais tes ua tau lawm—thiab, ntxub tej ntawd li koj siab xav, tej ntawd puav leej yuav tshwm tuaj rau sab nraud tib yam nkaus thiab, yam uas tshwm tuaj ntawd mas puav leej tawm tsam Vajtswv huv si. Thaum koj hais tias, “Vim li cas kuv ua tsis tau ib yam dab tsi rau tej ntawd li? Kuv tsis xav tawm tsam Vajtswv li, yog li kuv yuav ua li cas? Kuv tsis xav txiav txim rau Vajtswv, thiab kuv tsis xav kom muaj tej kev xav phem txog qhov uas Nws ua, yog li cas kuv ho muaj tej kev xav phem zoo li no tau li cas?”—qhov ntawd yog thaum koj yuav tsum tau mob siab los paub koj tus kheej, los saib qhov muaj nyob rau sab hauv koj uas tawm tsam Vajtswv ntawd kom meej, thiab qhov muaj nyob rau sab hauv koj uas ua yeeb ncuab thiab tsis haum nrog txoj hauj lwm uas Nws tab tom ua tam sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Muaj qee cov yam ntxwv nyob hauv tib neeg uas yog lawv tsis to taub cov yam ntxwv ntawd thiab tsis xav tias lawv yuam kev, ces, txawm lawv yuav rau siab ntso caum npaum li cas los sis lawv yuav kub siab lug ua npaum li cas los xij, lawv yeej yuav ntog ib hnub xwb li. Thaum kawg, tsuas yog cov neeg feem tsawg thiaj li tau txais qhov tseeb xwb. Kev to taub qhov tseeb mas tsis yog ib qho yooj yim li. Nws siv sij hawm ntev mas nyuam qhuav to taub me ntsis xwb, sij hawm ntev mas nyuam qhuav tau txais kev ntsib kev pom ntawm qhov kev paub me ntsis xwb, nyuam qhuav tau txais qee yam ntawm ib qho kev to taub dawb huv los sis nyuam qhuav tau txais ib qho me me ntawm qhov kev kaj xwb. Yog koj tsis daws txhua yam tsis dawb huv nyob rau hauv koj, ces qhov kev kaj me me ntawd muaj peev xwm poob mus tau txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw. Ziag no tib neeg qhov nyuaj tshaj plaws ces yog qhov tias txhua tus neeg muaj tej kev xav hauv nruab siab, tej kev xav phem, tej kev ntshaw thiab tej kev zoo qhuav qhawv nyob rau hauv lawv uas lawv tus kheej tsis muaj peev xwm nrhiav pom li. Tej no los nrog tib neeg xwm yeem txuam rau hauv lawv lub siab. Tseeb tiag qhov no mas phom sij tshaj plaws li, thiab tib neeg tuaj yeem hais qhov tsis txaus siab tau txhua lub sij hawm. Muaj tej yam txuam ntau heev rau hauv tib neeg lub siab lawm. Txawm tias tib neeg yuav muaj kev ntshaw zoo, xav caum raws qhov tseeb thiab muaj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag los xij, lawv tseem tsis muaj peev xwm tau txais tej ntawd. Tej yam zoo li no nquag tshwm sim rau hauv txhua tus neeg qhov kev ntsib kev pom: Lawv ntsib ib qho xwm txheej me me, thiab lwm tus xav tias lawv yuav tsum muaj peev xwm tso tau qhov xwm txheej ntawd tseg. Vim li cas lawv thiaj li tsis muaj peev xwm tso tau? Vim li cas lawv cov uas keev tau ntsib tau pom yuav luag txhua zaus, cov uas zoo li muaj zog nchav dua lwm tus, thiab cov uas muaj kev xav meej thiaj li ntog thaum lawv ntsib ib qho xwm txheej me me, thiab ntog tau sai ua luaj li? Tib neeg mas muaj lub siab zwm rau txoj kev hloov ntawm kev muaj txiag nplua nuj tiag tiag li; lawv yuav kwv yees tau tej ntawd li cas? Nyob hauv txhua tus neeg lub siab, muaj qee yam uas lawv txaus siab hlo caum raws thiab tau txais, thiab txhua tus mas yeej muaj lawv tus kheej tej kev nyiam. Feem ntau mas tib neeg tus kheej tsis tuaj yeem nkag siab tau qhov no, los sis lawv ntseeg tias tej no yeej zoo, tias tsis muaj dab tsi yuam kev nrog lawv. Ces, muaj ib hnub, tej yam zoo li no txawm los nrog thiab ua rau lawv dawm; lawv rais los xav phem thiab qaug zog, thiab lawv tsis muaj peev xwm sawv tau rov qab los li. Lawv tus kheej yuav tsis paub tias muaj teeb meem dab tsi, xav tias lawv yog tus yog lawm thiab tias Vajtswv thiaj li yog tus tau ua rau lawv yuam kev xwb. Yog tib neeg tsis to taub lawv tus kheej, ces lawv yeej yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm paub tias lawv tus kheej tej kev nyuaj nyob qhov twg, los sis feem twg uas lawv tseem ua tsis tau thiab ntog. Lawv mas ntxim hlub tshua kawg. Yog li ntawd, cov tib neeg uas tsis to taub lawv tus kheej ces yuav ntog, ua tsis tau, thiab rhuav tshem lawv tus kheej tau txhua lub sij hawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev To Taub Koj Tus Kheej Tus Yam Ntxwv Xwb Mas Koj Thiaj Li Yuav Pib Taug Tau Txoj Kev Uas Yog” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tam sim no, qhov no yog tus yam ntxwv uas cov neeg feem coob muaj nyob sab hauv, theem ntawm lub siab lawv muaj: Lawv lees paub tias lawv txoj kev ua tej yam yog yam tsis yog, tias lawv yog ib tug neeg phem, hais tias lawv yog tus dab phem, Ntxwgnyoog. Tab sis lawv tsis tshua lees tias lawv lub peev xwm tsis zoo thiab lawv qhov kev nkag siab tsis meej, los yog cheeb tsam twg ntawm lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb twg sib haum nrog yam uas Vajtswv tau nthuav tawm. Qhov no yog qhov tsis muaj kev paub txog tus kheej tiag. Thiab cov uas tsis paub lawv tus kheej puas tuaj yeem lees paub tias lawv qias vuab tsuab no mas? (Tsis tuaj yeem lees paub.) Kev ua kom tib neeg lees paub tias lawv qias vuab tsuab mas tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim kiag li. Tus cwj pwm coj tsis tu ncua ntawm tib neeg ces yog qhov tias tom qab ua tej yam tsis yog lawm ces lawv pom tias lawv tau ua yuam kev lawm, tab sis yog tias koj nug lawv txog lawv qhov kev to taubtxog lawv tus moj yam qias vuab tsuab, mas lawv hais tias ob qho no tsis muaj feem sib cuam tshuam. Lawv hais tias nws tsuas yog qhov ua tsis tau ib pliag ntshis xwb, tias lawv tsis xav txog tej no kom ntxaws, lawv lam tau lam ua, thiab nws tsis yog txhob txwm. Hais tias nws yog qhov ua tsis tau ib pliag ntshis xwb los sis qee yam uas tsis tau txhob txwm ua, nrog rau lwm cov laj thawj, feem ntau yog ib qho kev tiv thaiv thiab laj thawj dag rau qhov tsis lees paub lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no puas yog qhov kev lees paub tiag tiag ntawm lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab mas? Yog tias koj pheej zam tsis lees tas li los sis nrhiav kev khiav tawm rau tus moj yam qias vuab tsuab uas koj nthuav tawm, ces koj tsis muaj peev xwm ntsib koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab tim ntsej tim muag los sis lees paub nws tiag tiag, koj haj yam muaj peev xwm paub txog nws tsawg heev li…. Muaj qee yam tshwm sim rau koj thiab koj nthuav tawmib tug moj yam qias vuab tsuab, tab sis txawm tib neeg yuav hais qhov koj tau ua tias yuam kev npaum li cas lawm los sis lub txim yuav hnyav npaum li cas los xij peem, koj tsis ua ib yam dab tsi tshaj li qhov lees tias koj tau ua yuam kev lawm. Koj tsis kam lees paub tias qhov no yog lub txim uas tau los ntawm kev qhia koj tus moj yam qias vuab tsuab tshwm. Koj tsuas yog txaus siab txhim kho qhov kev ua txhaum xwb, tab sis yeej tsis txaus siab los lees paub qhov muaj nyob ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab li. Thiab yog li ntawd, thaum koj tau ntsib qhov teeb meem qub dua, txawm hais tias muaj kev hloov pauv hauv koj tus cwj pwm thiab koj txoj kev saib rau tej yam lawm los xij, koj tus moj yam qias vuab tsuab tseem nyob tsis hloov pauv kiag li. Nov yog qhov nyuaj ntawm kev hloov pauv ib tug tib neeg tus moj yam. Yog tias koj lees paub tias qhov koj tau nthuav tawm ntawd mas yog vim koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, uas tau hauv qhov koj ua raws li koj nyiam, ua ib txoj cai rau hauv koj tus kheej, ua tsis tau hauj lwm zoo nrog lwm tus, thiab koj txoj kev khav theeb los, yog tias koj lees paub tias qhov no tshwm sim los ntawm ib tug moj yam khav theeb los, ces qhov txiaj ntsig koj yuav tau yog dab tsi? Mus ntxiv lawm tom ntej, koj yuav qhia tshwm cov lus tseeb no thiab siv zog los mus daws tus moj yam qias vuab tsuab uas raug muab nthuav tawm rau hauv koj lawm. Tab sis lub txim yuav yog dab tsi yog tias koj tsis tshua lees qhov kev ua tej yam tsis yog lawm? Koj yuav tsuas tsom ntsoov rau thiab siv zog rau hauv txoj kev koj coj ua xwb; koj yuav kho koj txoj hau kev ua tej yam, thiab nyob rau sab nraud, nws yuav zoo li koj ua tej yam ntawd yam tsim nyog lawm. Koj yuav npog qhov kev qhia tshwm ntawm koj tus moj yam. Hauv qhov ua li ntawd, koj yuav dhau los ua neeg haj yam txawj ntxias dag dua ntxiv, thiab koj cov tswv yim dag ntxias lwm tus haj yam zoo dua ntxiv. Koj yuav xav hais tias, “Qhov laj thawj uas vim li cas txhua tus thiaj li pom kuv ua yuam kev zaum no mas yog vim tias kuv tsis tau ceev faj txaus; qhov kuv hais yog qhov txhais tau meej dhau lawm, thiab kuv cia lawv pom kuv tej ntsiab lus tsis zoo thiab nrhiav qee yam los siv tawm tsam kuv. Kuv yuav tsis ua yuam kev li no ntxiv lawm—kuv yuav tsum ua kom txhob pom meej, tseg chaw rau kuv tau tig cev thiab.” Koj tau hloov pauv txoj kev koj coj ua thiab koj tau zais koj tus moj yam lawm, dhau los ua cov neeg tig cev tau sai, cov neeg txawj dag dua, ua ib tug Falixais ntau dua tuaj. Koj tsom ntsoov mus rau thiab ua hauj lwm raws koj txoj kev ua los sis kev hais lus; tsis tuaj yeem saib pom cov teeb meem nyob rau sab nraud, tsis muaj leej twg tuaj yeem nrhiav tau qhov txhaum, nws zoo tag nrho. Txawm li cas los xij, yeej tsis tau muaj kev hloov pauv ib qho me me hauv koj tus moj yam sab hauv li. Yog tias tsis lees txais thiab lees paub nws, ces yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau koj tus moj yamqias vuab tsuab kiag li.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Tej moj yam lwj liam no puas daws tau yooj yim? Qhov no ntsig txog yus tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb no, tus cag no, thiab nws yuav tsum raug khawb tawm ib qho me me zuj zus los. Nws yuav tsum raug khawb tawm los ntawm txhua tus yam ntxwv, los ntawm tej kev xav txhawb rau txhua lo lus uas koj hais. Nws yuav tsum raug tshuaj ntsuam thiab to taub los ntawm cov lus uas koj hais. Thaum tej kev tig ras zoo li no loj hlob pom meej zuj zus tuaj lawm thiab koj tus ntsujplig ntse zog tuaj lawm, ces koj thiaj li tuaj yeem hloov tau. Kev daws tej moj yam lwj liam yuav tsum muaj tej kev cheem tsum saib xyuas thiab kev nquag plias. Koj yuav tsum mob siab tshaj thiab tshuaj xyuas koj tej kev xav thiab tej yam ntxwv ib qho me me zuj zus. Thaum koj tshuaj xyuas xwm yeem tej no tas li lawm, hnub ntawd yuav los txog thaum koj los paub tseeb txog txoj hau kev uas koj ib txwm hais: “Qhov no yog tus phem, thiab tsis yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ua neej. Nws tsis haum nrog qhov tseeb thiab kuv yuav tsum hloov yam uas kuv hais.” Suav txij hnub uas koj muaj txoj kev ras no los, koj yuav hnov tau meej dua txog lub qhov ntxa ntawm tus moj yam phem no. Yog li, koj yuav tsum ua li cas mus ntxiv? Tshuaj ntsuam tsis tseg tej kev xav uas muaj rau hauv tib txoj hau kev uas koj hais ntawd, thiab los ntawm qhov txheej txheem ntawm koj txoj kev xav qhov phem tsis tseg, koj yuav muaj peev xwm ntau dua qub los tshuaj ntsuam tau tseeb thiab tau zoo dua rau qhov koj muaj hom ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam no. Thaum hnub ntawd los txog uas koj tuaj yeem lees rau koj tus kheej tiag tias koj muaj tus moj yam phem, thaum kawg koj thiaj li muaj peev xwm tsis nyiam kiag li thiab ntxub nws. Thaum ib tug neeg tawm mus ntawm txoj kev ntseeg uas lawv yog ib tug neeg zoo lawm, tias lawv ua tau ncaj thiab ncaj ncees lawm, tias lawv ntxim hwm thiab ntxim tsis muaj kev phem, yuav lees paub lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb uas coj khav theeb, coj nyaum, ntxias dag, siab phem lim hiam, thiab tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb, tsuas yog li ntawd nkaus xwb lawv thiaj li muaj peev xwm paub lawv qhov chaw tau raug zoo, thiab paub raws nraim kiag li yam uas lawv yog. Tsuas lees paub los sis lees paub tseeb tias lawv muaj tej yam qhia tshwm meej thiab tej yam ntxwv ntawd xwb, lawv tsis muaj peev xwm ntawm qhov ntxub tseeb; qhov ntxub tseeb tsuas yog tau txais thaum lawv muaj kev lees paub rau hauv lawv tej kev ua uas lawv muaj tej moj yam thiab tej ntsiab tseem ceeb li ntawd xwb. …

Tsuas yog thaum tib neeg tuaj yeem lees paub ntau tus yam ntxwv uas raug tsim los ntawm ntau tus moj yam lawm xwb thiaj li yuav pib muaj ib qho kev hloov pauv rau hauv lawv tej moj yam. Yog tib neeg tsis lees paub tej yam ntxwv no, yog lawv tsis tuaj yeem yoog raws tej ntawd thiab siv tej ntawd rau lawv tus kheej, puas tuaj yeem hloov pauv tau ib qho rau hauv lawv tej moj yam li? (Tsis tuaj yeem.) Kev hloov pauv rau hauv tus moj yam pib los ntawm kev lees paub ntau tus yam ntxwv uas raug tsim los ntawm ntau tus moj yam. Yog yus tsis pib lees paub qhov no, yog yus tsis to taub qhov xeeb ceem ntawm qhov tseeb no, ces ib qho kev hloov pauv hauv yus tus moj yam ces tsis tas nug txog lawm. Yog li ntawd, vim kev hloov pauv tus moj yam ces yeej tsis muaj hlo li lawm, ces tib neeg feem coob ho ua dab tsi rau lub sij hawm uas ua lawv tes dej num ntawd xwb? Tsuas yog lawv tus kheej mas rau siab ntso ua lawv tes dej num fab fo xwb. Lawv ua lawv tes dej num, tab sis feem coob ces yeej ua hauj lwm hnyav heev. Tej zaum mas thaum lawv zoo siab ces lawv sib zog me ntsis rau, thiab hos thaum lawv tsis tshua zoo siab, ces lawv tsis tshua sib zog rau li. Tom qab ua tag lawm, lawv rov muab xav ces mam li khuv xim, yog li ntawd ces lawv thiaj li ib nyuag siv zog me ntsis ntxiv ces txawm hnov zoo li lawv hloov siab lees txim lawm. Qhov tseeb, qhov no tsis yog ib qho kev hloov pauv tiag; qhov no tsis yog kev hloov siab lees txim tiag. Kev hloov siab lees txim tiag mas pib los ntawm koj tus cwj pwm. Yog yeej muaj ib qho txawv txav hauv koj tus cwj pwm lawm, ces koj yeej muaj peev xwm tso tau koj tus kheej tseg thiab tsis ua li ntawd ntxiv li lawm, ces koj tej kev ua zoo li kuj haum raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm thiab, thiab koj yeej maj mam txawj xav qhov zoo qhov phem tag nrho nyob rau hauv lo lus thiab txoj kev ua, ces qhov no yog qhov pib ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Koj yim muaj peev xwm nrhiav pom koj tus kheej txoj kev lwj liam tau ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm nrhiav pom qhov raug ntau npaum li ntawd, thiab koj yim muaj peev xwm paub koj tus kheej lub ntsiab tseem ceeb ntau npaum li ntawd, ces koj yim yuav raug cawm thiab txav ze zuj zus rau txoj kev cawm dim ntau npaum li ntawd; koj yim tsis muaj peev xwm nrhiav pom koj tej teeb meem ntau npaum li cas, koj yim xav tias koj yog ib tug neeg zoo npaum li ntawd, ib tug neeg zoo tshaj, ces koj yim txav deb ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab koj tseem yuav nyob rau hauv qhov kev phom sij tshaj thiab. Ib tug neeg uas siv sij hawm thawm hnub ncig mus los qhuas rau lawv tus kheej tej kev ua tau tiav hlo, hais tias lawv yog cov hais lus tau zoo, muaj qab hau, tias lawv to taub qhov tseeb, tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb, thiab muaj peev xwm muab kev fij tau—yog ib tug yeeb yam tshwj xeeb me me xwb. Hom neeg uas muaj kev cia siab ntau dua rau kev cawm dim, thiab muaj peev xwm taug txoj kev ntawm kev cawm dim yog hom neeg dab tsi? Cov uas paub lawv tus moj yam lwj liam tseeb. Lawv yim muaj txoj kev paub tob npaum li cas, lawv yim txav los ze txoj kev cawm dim ntau npaum li ntawd. Kev paub koj tus moj yam lwj liam, kev paub tias koj yeej tsis muaj dab tsi, tshwj tsis yog tias, koj tab tom nyob nrog Ntxwgnyoog—thaum koj paubkoj lub ntsiab tseem ceeb tseeb lawm, qhov no tsis yog ib qho teeb meem loj. Qhov no yog ib yam zoo, tsis yog ib yam phem. Puas muaj leej twg uas dhau los xav phem thaum lawv yim paub lawv tus kheej ntau, xav txog lawv tus kheej tias: “Nws tag lawm, kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv tau tshwm sim rau kuv lawm, nws yog kev rau txim thiab kev ua pauj, Vajtswv tsis xav tau kuv thiab ntshe kuv yuav tsis muaj kev cia siab ntawm kev cawm dim li lawm”? Cov neeg no puas muaj tej yam plooj qhov muag zoo li ntawd? Qhov tseeb, tib neeg yim lees paub lawv qhov tsis muaj kev cia siab ntau npaum li cas, lawv yim muaj kev cia siab ntau npaum li ntawd; lawv yuav tsum txhob yog neeg phem thiab lawv yuav tsum txhob tso tseg. Kev paub koj tus kheej yog ib yam zoo—nws yog txoj kev uas yuav tsum mus rau txoj kev cawm dim. Yog koj yeej tsis paub txog koj tus kheej tus moj yam lwj liam thiab ntawm koj lub ntsiab tseem ceeb li, uas yog tej kev tawm tsam rau Vajtswv, thiab yog koj tseem tsis muaj tej kev npaj hloov pauv li, ces koj yuav ntsib teeb meem; cov neeg zoo li no twb yeej loog tag lawm, lawv tuag lawm. Tus tuag lawm puas tuaj yeem ua kom rov qab los muaj sia tau? Lawv twb tuag lawm—lawv tsis tuaj yeem lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau cov uas nrhiav txoj sia, Povlauj yog ib tug uas tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog ib tug uas yeej tsis txo hwj chim los sis mloog lus kiag li, los sis nws yeej tsis paub nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog tawm tsam Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws yog ib tug uas tsis tau muaj kev ntsib kev pom kom ntxaws ntxaws, thiab yog ib tug uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Petus mas txawv. Nws paub nws tej yam tsis zoo, tej kev qaug zog, thiab nws tus moj yam uas qias vuab tsuab li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab yog li ntawd nws muaj ib txoj kev xyaum ua los mus hloov nws tus moj yam; nws tsis yog ib tug ntawm cov uas tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb tab sis tsis muaj qhov tseeb. Cov uas hloov lawm ces yog cov neeg tshiab uas tau raug cawm tau lawm, lawv yog cov uas zoo tsim nyog nrhiav qhov tseeb lawm. Cov neeg uas tsis hloov ces yog cov uas poob qab raws tus yeeb yam; lawv yog cov uas tsis tau raug cawm tau, qhov ntawd ces yog, cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais. Vajtswv yuav tsis nco qab lawv tsis hais lawv tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Thaum koj muab qhov no coj los piv rau koj tus kheej txoj kev nrhiav, ces qhov uas seb koj yog tib hom neeg li Petus los sis Povlauj ntawd ces yeej tsim nyog pom meej meej lawm. Yog hais tias tseem tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj nrhiav ntawd, thiab txawm hais tias hnub no koj tseem khav theeb thiab muaj plhus li Povlauj, thiab tseem txawj dag thiab hais lus tshaj tshaj li nws, ces koj yeej yog ib tug neeg lwj liam ua swb tiag tiag li. Yog koj nrhiav tib yam uas Petus nrhiav, yog koj nrhiav kev xyaum ua thiab kev hloov tiag tiag, thiab tsis khav theeb los sis txhob txwm, tab sis tsuas yog nrhiav ua koj tes dej num xwb, ces koj yuav yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav ua tau txoj kev yeej. Povlauj tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb los sis qhov kev qias vuab tsuab, haj yam tsis paub nws tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Nws yeej tsis tau hais txog nws tej kev tawm tsam Khetos yam txaus ntxub kawg ntawd li, los sis nws yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Nws tsuas piav txog luv luv xwb thiab, nyob tob hauv nws lub siab, nws yeej tsis tau nyoo Vajtswv tag nrho li. Txawm hais tias nws twb ntog ntawm txoj kev mus rau Damaxaka, los nws yeej tsis saib kom tob hauv nws tus kheej li. Nws yeej tsuas txaus siab ua hauj lwm tag zog xwb, thiab nws tsis muab kev paub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam qub xam ua tej qhov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws li. Nws txaus siab rau qhov uas tsuas laj hais qhov tseeb, nrog rau kev muab ib qho tshuaj ntawm nws txoj kev txawj xav rau lwm tus xwb, thiab qhov uas nws tsis tsim txom Yexus cov thwj tim lawm ntawd coj los nplig nws tus kheej thiab zam txim rau nws tus kheej rau nws tej kev txhaum yav tag los. Lub hom phiaj uas nws caum nrhiav ntawd ces tsis muaj dab tsi tshaj lub kaus mom vajntxwv rau yav pem suab thiab tes hauj lwm ib nyuag ntu ntawd xwb, lub hom phiaj nws caum nrhiav ces yog txoj hmoov hlub nplua mias xwb. Nws tsis yog nrhiav qhov tseeb kom txaus, los sis nws tsis yog nrhiav kev nce qib mus kom tob tshaj lawm hauv qhov tseeb uas nws tsis to taub ua ntej ntawd. Nws qhov kev paub txog nws tus kheej ces yog li ntawd thiaj hais tau hais tias yog qhov cuav xwb, thiab nws tsis lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov uas nws muaj cuab kav ua hauj lwm tsis tau txhais hais tias nws muaj qhov kev paub txog nws tus kheej tus yeeb yam los sis lub ntsiab tseem ceeb; qhov nws tsom ntsoov rau ces tsuas yog tej kev xyaum ua sab nraud xwb. Qhov nws rau siab ntso rau, tshaj qhov ntawd, ces tsis yog kev hloov, tab sis yog kev paub xwb. Nws tes hauj lwm ces tag nrho puav leej yog qhov tau los ntawm Yexus qhov kev tshwm sim rau nws nyob rau ntawm txoj kev mus rau Damaxaka xwb. Nws tsis yog tej yam uas nws txiav txim siab ua thaum xub thawj, los sis tsis yog tes hauj lwm uas tshwm sim tom qab nws tau lees txais kev qhuab qhia rau nws tus moj yam qub lawm. Tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, nws tus moj yam qub tsis hloov, thiab yog li ntawd nws tes hauj lwm thiaj theej txhoj tsis tau rau nws tej kev txhaum yav tag los tab sis tsuas lam ua ib qho nyuag dej num nrog rau cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd xwb. Rau tej tus neeg zoo li no, tus uas nws tus moj yam qub tsis hloov—qhov ntawd ces hais tias, tus uas tsis tau txais kev cawm dim, thiab haj yam tsis muaj qhov tseeb—nws tsis muaj hnub yuav muaj cuab kav rais los ua tau ib tug uas Tswv Yexus lees txais li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg twg yuav tsim kom tau qhov kev paub txog tus kheej tiag tiag tau li cas

Ntxiv Mus: 1. Kev hloov siab lees txim tiag tiag yog dab tsi thiab tej yam tshwm sim los ntawm qhov ntawd yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No