1. Kev hloov siab lees txim tiag tiag yog dab tsi thiab tej yam tshwm sim los ntawm qhov ntawd yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Muaj qee lub sij hawm ces txhua tus yeej tau tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus ces yeej muaj qee lub sij hawm tau ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, yog tias koj txaus siab hlo mloog Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab txij no mus siv koj txoj kev ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam, xyaum ua raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum, ua koj lub luag hauj lwm li koj tsim nyog ua, thiab ua raws li tej kev cai uas koj tsim nyog ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj yog ib tug uas txaus siab hlo muab koj txoj kev ntxeev siab tso pov tseg kom Vajtswv txaus siab thiab yog ib tug uas Vajtswv kho tau kom zoo tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem tawv ncauj tsis kam saib koj tej kev ua yuam kev thiab tsis muaj lub siab xav kho koj tus kheej kom zoo, yog koj tuaj yeem tsis lees koj tus cwj pwm ntxeev siab yam tsis muaj ib qho kev xav koom siab nrog Vajtswv me me thiab ua kom haum Nws li, ces ib tug neeg tawv ncauj thiab kho tsis tau zoo li koj yeej yuav raug txim thiab yeej yuav yog ib tug uas Vajtswv kho tsis tau kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, tsis hais hnub no los yog tag kis ces koj yog Vajtswv tus yeeb ncuab los koj kuj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab ntxiv mus, thiab tib yam li ntawd koj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab rau hnub tom ntej mus thiab; koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab mus ib txhis. Nyob rau qhov xwm no, Vajtswv yuav ua li cas tso koj mus? Nws yeej yog noob neej tus yam ntxwv uas ib txwm tawm tsam Vajtswv, tab sis noob neej yuav tsum txhob nrhiav lub ntsiab “nraim nkoos” ntawm txoj kev tawm tsam Vajtswv tsuas vim tias qhov hloov nws tus cwj pwm ntawd yog ib yam nyuab tshaj plaws. Yog tias yog li ntawd, ces koj kav tsij khiav tawm mus ua ntej nws yuav lig heev rau koj yuav zoo dua, nyob tsam ces koj lub txim nyob rau yav pem suab haj yam yuav hnyav dua qub, thiab nyob tsam koj tus cwj pwm phem tshwm tuaj thiab dhau los ua ib yam uas tswj tsis tau, txog rau thaum koj cev nqaij daim tawv raug Vajtswv muab txiav tawm rau thaum kawg. Koj ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov; tab sis yog tias thaum kawg tsuas yog txoj hmoo phem poob rau koj xwb, qhov ntawd tsis yog ib qho kev txaj muag los? Kuv nqua hu nej, nej yuav tsum muaj dua ib qho phiaj xwm ntshe yuav zoo dua. Ib yam twg uas nej ua tau zoo dua txoj kev ntseeg Vajtswv: Tseeb tiag nws yeej yuav tsis yog muaj tib txoj kev no xwb. Nej puas yuav tseem muaj sia ntxiv mus yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb? Vim li cas nej ho sib cav nrog Vajtswv li no?

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua tus tib neeg puav leej tau ua txhaum lawm, tsis hais loj los me. Thaum koj tsis paub tias qee yam yog ib txoj kev ua txhaum, ces koj muaj ib tug yam ntxwv uas pom tsis tseeb, los sis tej zaum koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej tej tswv yim, tej kev xyaum ua, thiab tej kev to taub—tiam sis, muaj ib hnub, tsis hais los ntawm kev sib qhia nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los sis los ntawm Vajtswv txoj kev qhia tshwm li, koj yuav paub txog qhov no tias yog ib txoj kev ua txhaum, ib txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Vajtswv. Yog li thaum ntawd koj tus cwj pwm yuav zoo li cas? Koj puas tseem yuav tuav rawv rau, sib cam nrog, sib cav sib ceg, ua raws li koj tus kheej tej tswv yim, ntseeg tias yam koj tab tom ua ntawd mus raws li qhov tseeb lawm? Qhov no mas muaj feem cuam tshuam rau koj tus cwj pwm coj rau Vajtswv. Tus cwj pwm uas Davi coj thaum hais txog nws tej kev ua txhaum yog zoo li cas? Yog kev tu siab—nws yuav tsis ua txhaum ib zaug ntxiv li lawm. Yog li ntawd, nws tau ua dab tsi? Nws tau thov hais kom Vajtswv rau txim rau nws: “Yog kuv rov ua qhov yuam kev no dua, thov kom Vajtswv rau txim rau kuv thiab ua kom kuv tuag!” Tej zoo li no yog nws txoj kev txiav txim siab; qhov ntawd yog kev tu siab tiag tiag li. Cov tib neeg dog dig puas tuaj yeem ua tau qhov no mas? Rau cov tib neeg dog dig mas, nws yog ib qho zoo yog tias lawv tsis los sib cav sib ceg los sis lees paub lub luag hauj lwm, thiab, nyob hauv lawv lub siab, lawv tseem xav tias: “Kuv cia siab tias yuav tsis muaj leej twg muab qhov no coj los hais dua ntxiv lawm. Kuv yuav txaj muag heev.” Qhov no puas yog kev tu siab tiag tiag mas? Yuav kom tu siab tiag tiag mas, koj yuav tsum muab koj txoj kev phem yav dhau los pov tseg, tso tseg, thiab tsis txhob ua li ntawd ib zaug dua ntxiv li lawm. Yog li ntawd ces, yuav tsum ua li cas? Yog tsuas muab txoj kev phem yav dhau los ntawd tso pov tseg xwb, tsis ua qhov ntawd thiab tsis xav txog qhov ntawd li lawm xwb lov? Koj tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog zoo li cas? Tam sim no koj yuav qhia koj tus kheej rau Vajtswv li cas? (Peb yuav lees txais Vajtswv txoj kev rau txim.) Kev lees txais Vajtswv txoj kev rau txim, Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim—qhov ntawd yog ib feem ntawm kev qhia koj tus kheej rau Vajtswv. Lwm feem yog kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej thaum koj lees txais Nws txoj kev rau txim. Thaum koj tau lees txais tag nrho ob feem ntawd lawm, koj txoj kev txiav txim siab yuav zoo li cas? Thaum koj ntsib tej yam xwm txheej zoo li no thiab tej yam teeb meem zoo li no nyob rau yav tom ntej, koj yuav ua li cas? Yog tsis muaj kev tu siab tiag tiag li, ces ib tug tib neeg twg tsis tuaj yeem muab txoj kev phem tso pov tseg tau, thiab qhov twg los tau, lub sij hawm twg los tau, lawv tuaj yeem rov qab mus rau lawv txoj qub ke, ua yam tsis zoo li qub, ua txhaum li qub, thiab ua yuam kev li qub zaum tag zaum thiab tas mus li xwb. Qhov no nthuav tawm txog tib neeg tus cwj pwm coj rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Thaum xub thawj, tib neeg tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb. Mob siab puv npo rau yus tej dej num ib yam li qhov ua piv txwv tias: Koj muaj qee qhov kev to taub puv npo txog koj tej dej num thiab tau fij rau Vajtswv lawm, thiab koj kuj to taub qhov muaj feem xyuam txog qhov tej qhov tseeb lawm thiab, tab sis thaum twg koj mam li muaj peev xwm fij kom tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv? Thaum twg koj mam li tuaj yeem ua kom muaj tiav rau koj tej dej num rau hauv lub npe thiab txoj kev ua? Qhov no yuav cheem tsum ib qho txheej txheem. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem ntsib kev txom nyem nyuaj siab heev. Ib txhia tib neeg yuav qhuab ntuas koj, thiab lwm tus yuav thuam koj. Txhua tus tej qhov muag tau txiav txim rau koj, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb koj thiaj li yuav pib paub tias koj nyob rau qhov tsis yog lawm thiab tias koj yog ib tug ua tau tsis zoo kiag li, tias qhov tsis muaj kev fij puv npo ntawm koj tes dej num yog tsis lees txais tsis tau, thiab tias koj yuav tsum txhob saib tsis taus los sis ua raws daim tawv xwb. Vajntsujpig yuav qhia kom koj paub los sab haud los, thiab thuam koj thaum koj ua ib qho yuam kev lawm. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj yuav to taub qee yam txog koj tus kheej, thiab yuav paub tias koj mas tsis dawb huv kiag li, koj zais tej kev txhawb siab ntsws rau tus kheej ntau heev, thiab muaj ntau yam kev ntshaw tsis dawb huv ntau heev thaum ua koj tej dej num kom muaj tiav. Thaum koj to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam no lawm, koj thiaj muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hais cov lus thov thiab lees txhaum tau tiag tiag; hauv qhov no, koj thiaj li raug yaug tej yam tsis dawb huv no kom dawb huv tuaj. Yog, hauv tus xeeb ceem no, koj keev nrhiav qhov tseeb los daws koj tus kheej tej teeb meem muaj qab hau, koj yuav maj mam rhais ruam mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg. Ib tug tus moj yam lwj liam yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li cas, lawv txoj sia tus moj yam yim yuav hloov pauv ntau npaum li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev hloov pauv rau hauv tus moj yam pib los ntawm kev lees paub ntau tus yam ntxwv uas raug tsim los ntawm ntau tus moj yam. Yog yus tsis pib lees paub qhov no, yog yus tsis to taub qhov xeeb ceem ntawm qhov tseeb no, ces ib qho kev hloov pauv hauv yus tus moj yam ces tsis tas nug txog lawm. Yog li ntawd, vim kev hloov pauv tus moj yam ces yeej tsis muaj hlo li lawm, ces tib neeg feem coob ho ua dab tsi rau lub sij hawm uas ua lawv tes dej num ntawd xwb? Tsuas yog lawv tus kheej mas rau siab ntso ua lawv tes dej num fab fo xwb. Lawv ua lawv tes dej num, tab sis feem coob ces yeej ua hauj lwm hnyav heev. Tej zaum mas thaum lawv zoo siab ces lawv sib zog me ntsis rau, thiab hos thaum lawv tsis tshua zoo siab, ces lawv tsis tshua sib zog rau li. Tom qab ua tag lawm, lawv rov muab xav ces mam li khuv xim, yog li ntawd ces lawv thiaj li ib nyuag siv zog me ntsis ntxiv ces txawm hnov zoo li lawv hloov siab lees txim lawm. Qhov tseeb, qhov no tsis yog ib qho kev hloov pauv tiag; qhov no tsis yog kev hloov siab lees txim tiag. Kev hloov siab lees txim tiag mas pib los ntawm koj tus cwj pwm. Yog yeej muaj ib qho txawv txav hauv koj tus cwj pwm lawm, ces koj yeej muaj peev xwm tso tau koj tus kheej tseg thiab tsis ua li ntawd ntxiv li lawm, ces koj tej kev ua zoo li kuj haum raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm thiab, thiab koj yeej maj mam txawj xav qhov zoo qhov phem tag nrho nyob rau hauv lo lus thiab txoj kev ua, ces qhov no yog qhov pib ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tsuas muaj ib txhia tib neeg nkaus xwb thiaj li mus dhau tej kev mus los hauv lawv tus kheej txoj kev paub: “Txhua tus tab tom hais tias lawv yog neeg ntxias dag, yog li kuv yuav, zoo ib yam nkaus li thiab—yuav ntxhov siab yog kuv ua tsis tau.” Lawv hais tias yuav ntxim zoo siab ua luaj, yog thaum lawv muab ib qho plaub tso rau lawv lub kaus mom. Qhov no thiaj li mus dhau tej kev mus los. Yog li puas muaj ib qho kev tshuav tus txiaj tus ntsim nyob rau hauv txoj kev paub mus dhau ntawm tej kev mus los no? Tsis muaj. Txawm lawv yuav lees paub lawv tus kheej txoj kev ntxias dag thiab tej moj yam lwj liam li cas los xij, nws tsis yog kev lees paub qhov tseeb. Thiab vim li cas Kuv thiaj li hais tias nws tsis yog kev lees paub qhov tseeb? Nws tsis yog ib qho kev tshaj tawm qhov tseeb ntawm kev ntxub rau lawv tus kheej uas tawm hauv hauv lawv nruab siab los. Lawv tsis hnov ntxub, tsis hnov tus txiaj tus ntsim thaum lawv ua tej yam phem; lawv tsis hnov tus txiaj tus ntsim thaum lawv sim coj tsis ncaj rau Vajtswv, los sis thuam Vajtswv, los sis ntxeev siab rau Vajtswv, los sis thaum lawv coj tsis ncaj rau lwm tus tib neeg. Yog lawv tsis hnov muaj tus txiaj tus ntsim li, lawv puas muaj peev xwm xav txog qhov ua txhaum? Thiab cov tib neeg uas tsis xav txog qhov ua txhaum puas muaj peev xwmlees txim hloov dua siab tshiab? Cov tib neeg uas tsis lees txim hloov dua siab tshiab puas tuaj yeem tig rov qab los thiab tsis lees txais yuav tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv los xyaum ua raws qhov tseeb? Lawv tsis tuaj yeem—qhov no yog ib lub ntsiab ntawm lub siab. Sab hauv lub cev, ib txhia tib neeg yeej paub lawv tus kheej tseeb tseeb thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Txawm lawv tej qhov ncauj tsis hais txog nws los xij, lawv yeej txaj muag lawm, lawv hnov tias lawv tau dag lawm, thiab lawv tsis tuaj yeem muab lawv tus kheej los qhia rau lwm tus, nyob hauv lawv lub siab, lawv paub tias lawv yog neeg ntxias dag thiab phem, tias lawv tsis yog tus neeg ncaj ncees, tias lawv yog tus cuav thiab ntxias dag tag nrho, tias lawv tab tom ntxias dag cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ntxias dag Vajtswv. Hauv lawv lub siab, lawv ntxub lawv tus kheej, thiab yog li ces lawv lees txim hloov dua siab tshiab. Txawm tias txhua tus yuav muaj tib hom yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb li no los xij, thaum lawv nrhiav pom lawv tus kheej qhov kev phem, lawv hnov poob ntsej muag, lawv lees paub txhua yam uas Vajtswv nthuav tias yog lawm, thiab pib lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv hnov txog qhov ua txhaum nyob tob puag hauv lawv nruab siab. Qhov no yog kev nkag siab thiab kev paub tiag. Cov uas tsis muaj kev nkag siab tiag, thaum lub sij hawm ntawd, kuj muaj peev xwm rov ua tau raws li qhov ib txwm ua thiab, zoo npaum nkaus li lawv tab tom hais ib zaj lus tso dag ua si, los sis hu ib zaj nkauj me nyuam yaus; tej no tsuas yog cov kab lus hais ua si xwb. Lawv tej kev nkag siab ua rau tib neeg los kua muag, tab sis nws tsis muaj nqis dab tsi rau lawv li. Puas muaj tib neeg coob zoo li no? Cov tib neeg zoo li no yog cov ntxias dag tshaj plaws ntawm tag nrho sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov uas taug cov tawm tsam Khetos txoj kev yeej tseem muaj kev cia siab thiab lub cib fim los hloov siab lees txim, thiab muaj peev xwm muab lawv tus moj yam tawm tsam Khetos tso tseg, tab sis cov tawm tsam Khetos tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, yog li ntawd koj txawm yuav hais li cas rau lawv kom qhib siab thiab ua siab ncaj thiab kom tsis txhob tuav ntev ntev los sis xav kom thoob txog qhov uas lawv yuav tau hais, tab sis kom cia li hais ncaj qha xwb, los lawv yeej xav hais tias qhov lawv hais tawm yeej yuav yog qhov tsis zoo dua ntais xwb, thiab hais tias qhov ntawd mas yeej ua tsis tau hauj lwm li, hais tias qhov ntawd tsuas yog txoj kev ruam xwb. Lawv txawm yuav sim li cas, los lawv yeej muab coj los xyaum ua raws tsis tau li. Qhov ntawd yog ib tug tawm tsam Khetos. Qhov ntawd yog qhov sib txawv. Tsis hais yuav tham txog qhov tseeb li cas li, cov neeg zoo li cov tawm tsam Khetos ces tsuas lees hais tias lawv tsis tau ua kom raws li qhov tseeb, thiab hais tias lawv muaj ib tug moj yam tawm tsam Khetos xwb. Txawm li cas los xij, lawv qho kev lees lus li no yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab lawv qhov kev lees txais no yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb, thiab yog li ntawd lawv tsis muaj peev xwm hloov, thiab Vajtswv yuav tsis cawm lawv. Tab sis thaum lawv hnov cov lus no, ib txhia ntawm cov neeg uas muaj tus moj yam tawm tsam Khetos no nco ntsoov cov lus no rau hauv lawv lub siab, thiab cov lus no chob tshab plaws lawv lub siab. “Yog li ntawd, qhov ntawd yog ib tug moj yam tawm tsam Khetos! Taug txoj hau kev ntawm cov tawm tsam Khetos ces zoo li ntawd ntag—qhov no yog ib qho teeb meem loj! Kuv yeej muaj tus yam ntxwv zoo li ntawd, thiab kuv thiaj li coj li ntawd. Kuv yeej muaj lub ntsiab tseeb zoo li ntawd thiab—kuv yog hom neeg zoo li ntawd!” Tom qab ntawd ces lawv yuav ua zoo xav hais tias lawv yuav hloov li cas, hais tias yuav ua li cas lawv thiaj li yuav khiav dim lawv tus moj yam tawm tsam Khetos, yuav ua li cas es lawv thiaj li tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog nws ntxiv lawm, thiab yuav ua li cas lawv thiaj li tsis taug cov tawm tsam Khetos txoj hau kev lawm. Nyob tom hauj lwm, nyob hauv lub neej, nyob hauv lawv tus kheej qhov kev to taub, nyob hauv lawv tus yam ntxwv rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab txhua yam, nyob hauv kev saib xyuas tej yam uas Vajtswv tau muab tso rau lawv, lawv yuav ua zoo xav hais tias seb ib qho kev ua twg puas yog qhov kev ua ntawm ib tug tawm tsam Khetos, thiab lawv yuav ntxub nws heev thaum tau nthuav tawm pom hais tias muaj ib tug moj yam tawm tsam Khetos nyob hauv lawv, thiab tu siab kawg thaum nws raug nthuav tawm li ntawd lawm. Lawv txoj kev ntxub thiab tu siab ntawd yuav muaj txiaj ntsim li cas rau lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia? Nyob rau ib los sis ob xyoos, nyob rau tom hauj lwm thiab lawv tus kheej txoj kev to taub los yeej zoo ib yam nkaus li, lawv yuav maj mam muab lawv tus moj yam tawm tsam Khetos tshem pov tseg, thiab peem tiag thiab tawm tsam nws. Muaj qee zaus, lawv yuav pab tsis tau lawv tus kheej thiab yuav tseem xav ua ub ua no thiab hais lus kom tau lub meej mom. Lawv yuav ntxub lawv tus kheej thaum lawv tau hais tawm lawm tab sis yuav rov ua li ntawd dua rau lwm zaus ua ib qho xwm txheej li ntawd tshwm sim tuaj, thiab rov tu siab dua ib zaug ntxiv tom qab ntawd thiab, rov ua li dua ib zaug tag los ib zaug tuaj li. Qhov kev ua li ntawd ib zaug tag los ib zaug tuaj ntawd qhia tau li cas mas? Nws qhia tau hais tias lawv nyob rau hauv qhov kev to taub lawm. Yog tsis muaj qhov kev ua li ntawd ib zaug tag los ib zaug tuaj zoo li ntawd, los sis tsis muaj kev to taub, los sis tsis muaj kev thim rov qab, ces yeej tsis muaj txoj sia li. Qhov kev ua li ntawd ib zaug tag los ib zaug tuaj ntawd qhia tau hais tias txoj sia ntawm ib tug neeg mas tseem ceeb heev, hais tias lawv muaj txoj sia thiab ib lub hauv paus keeb cag. Ib txhia neeg yeej tsis hnov txog dab tsi li, tsis hnov mob los sis tsis hnov txaus siab li, thiab thaum muab qhov no qhia rau lawv, lawv lees hais tias lawv muaj ib tug moj yam tawm tsam Khetos, hais tias lawv tau taug cov tawm tsam Khetos txoj hau kev lawm. Qhov lawv hais ntawd mas yeej zoo kawg, tab sis thaum hais txog kev to taub, ces lawv yeej tsis muaj kev tawm tsam rau hauv li. Sim nug lawv seb, lawv puas tau tawm tsam lawv tus moj yam tawm tsam Kheto li? Lawv puas tau cem lawv tus kheej hauv siab thaum lawv hais lus kom ceev tau lawv tus kheej lub meej mom xwb? Lawv puas tu siab tom qab ntawd? Tau ras txog qhov ntawd lawm, lawv puas tau sim muab nws ceev tseg thaum lawv hais lus ntxiv? Tej yam ntxwv no puas muaj nyob rau hauv lawv? Cov uas tsuas lam hais ntawm ntu cub xwb ces yuav hais tias, “Kuv tsis paub—kuv muaj tag nrho tej ntawd lawm.” Lawv lees hais tias lawv yeej muaj tej ntawd tag nrho lawm, tab sis tom qab lawv lees qhov no lawm, yeej tsis muaj ib yam dab tsi txog tej kev to taub ntxaws ntxaws los sis lawv qhov xwm txheej ntawd kiag li. Cov ua yeej to taub tiag tiag lawm ces yuav nyuab siab. “Kuv paub tias kuv muaj ib tug moj yam tawm tsam Khetos. Vim li cas kuv thiaj li muab nws tshem pov tseg tsis tau? Qhov ntawd mas nyuab kawg kiag; nws tsis yog ib qho yooj yim hloov kiag li!” Qhov uas lawv hais tias nws tsis yooj yim kiag li ntawd qhia tau li cas? Hais tias nyob rau hauv lawv, lawv yeej to taub, lawv yeej tawm tsam, thiab lawv tus yam ntxwv yeej muaj kev hloov tas mus li. Zoo li no, ces txhua yam yuav zoo tuaj, ib qho zuj zus, thiab thaum kawg ces lawv yuav yeej kiag. Qhov no tsis yooj yim kiag! Nws zoo nkaus li cawm ib tug neeg uas tab tom yuav tuag—koj ua txhua yam uas koj ua tau. Yog hais tias tus neeg ntawd tseem muaj peev xwm yuav ciaj tau, ces yeej tseem yuav muaj tej cim txog txoj sia nyob rau hauv lawv lub cev, hos ib tug uas yeej tuag lawm tiag tiag ces yuav tsis teb dab tsi li, tsis hais koj yuav ua li cas li. Lawv yeej tuag lawm tiag tiag thiab tsis hnov li lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ib txhia neeg tau, nyob rau yav tag los, nthuav tawm qee tus moj yam ntawm ib tug tawm tsam Khetos: Lawv tsiv nyaum thiab lam tau lam ua raws siab nyiam, yog tsis ua li lawv hais ces lawv tsis ua li xwb. Tab sis los ntawm qhov kev raug saib xyuas thiab qhuab qhia, los ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam tej kev sib qhia nrog lawv, los ntawm qhov kev raug tshais chaw los sis hloov chaw, los ntawm qhov kev ntsib tej yam teeb meem loj tav kev, qhov kev xav phem tau ib ntus ces xav hais tias, “Txawj li cas los xij, kuv yeej tseem yuav tau xyuas kuv tes dej num kom zoo tias seb yuav ua yam twg ua ntej. Kuv taug txoj kev ntawm tus tawm tsam Khetos, tab sis kuv tseem tsis tau raug cais ua ib tug ntawd, yog li ntawd kuv yuav tsum tuav kuv txoj kev ntseeg kom zoo, kuv yuav tsum kub siab caum nrhiav. Yeej tsis muaj dab tsi txhaum rau txoj kev caum nrhiav qhov tseeb li,”—ib qho zuj zus, lawv tig lawv tus kheej rov qab, thiab tom qab ntawd ces lawv hloov siab lees txim. Yeej muaj tej yam tshwm sim zoo nyob rau hauv lawv, lawv nrhiav tej keeb laj fai ntawm qhov tseeb thaum ua lawv tes dej num, thiab nrhiav tej keeb laj fai ntawm qhov tseeb thaum sib txuas ncauj txuas lus nrog lwm tus, tib si. Nyob rau txhua fab, ces lawv yeej ncaj qha mus rau txoj xub ke uas zoo dua. Ces tom qab ntawd lawv tseem tsis tau hloov thiab lod? Qhov no yog tig tawm ntawm qhov taug txoj kev ntawm tus tawm tsam Khetos los rau qhov taug txoj kev ntawm kev xyaum ua raws thiab kev caum nrhiav qhov tseeb. Yeej muaj kev cia siab rau lawv thiab, lawv muaj ib lub cib fim, lawv yeej tig tau lawv tus kheej rov qab. Koj puas muab cov neeg zoo li ntawd cais tau ua cov tawm tsav Khetos vim lawv muaj tej qho kev tshwm sim ntawm ib tug tawm tsam Khetos los sis tau taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos ib zaug lawm? Tsis tau. Cov tawm tsam Khetos tsis hloov siab lees txim, lawv tsis muaj kev txaj muag thiab, dhau qhov ntawd, lawv tus moj yam mas nyaum thiab phem heev, thiab lawv ntxub qhov tseeb tshaj plaws li. Lawv qhov kev ntxub tshaj plaws ntawd ho txiav txim tau dab tsi mas? Hais tias lawv tsis muaj hnub yuav hloov siab lees txim. Yog lawv ntxub qhov tseeb npaum li ntawd, ces lawv puas muaj cuab kav xyaum ua raws qhov tseeb, thiab lawv puas muaj cuab kav hloov siab lees txim? Tsis muaj hnub yuav ua tau. Yog muaj ib yam uas muaj tseeb txog cov neeg uas muaj cuab kav hloov siab lees txim tau, ces yog qhov uas lawv tau ua yuam kev lawm tab sis muaj cuab kav lees txais kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv, muaj cuab kav lees txais qhov tseeb uas Vajtswv hais, thiab muaj cuab kav sib zog li qhov lawv ua tau los koom tes, muab Vajtswv cov lus ua lawv tus kheej cov lus txhawb siab, thiab muab Vajtswv cov lus ua qhov muaj tiag ntawm lawv lub neej. Lawv lees txais qhov tseeb, thiab nyob tob rau hauv nruab siab, ces lawv yeej tsis ntxub nws li. Qhov no tseem tsis yog qhov sib txawv thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Thaum tus vaj ntxwv ntawm lub nroog Ninave hnov cov xov xwm no, nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Ces nws tau tshaj tawm tias tsis txhob cia tib neeg uas nyob hauv lub nroog saj ib yam dab tsi li, thiab tsis hais yaj, nyuj los sis lwm yam tsiaj txhu twg txhob cia lawv noj zaub los sis haus dej li. Tsis hais tib neeg los yog tsiaj txhu yuav tsum hnav khaub ncaws seev tsaj ib yam nkaus, thiab cov tib neeg yuav tsum tau kub siab lug taij thov rau Vajtswv. Tus vajntxwv los kuj tseem tau tshaj tawm tias txhua tus tib neeg yuav tsum tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tej kev ua nruj ua tsiv hauv lawv ob txhais tes pov tseg. Yog muab txiav txim los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj txoj kev hloov siab lees txim hauv nws lub siab tseeb tiag. Cov kev ua no—sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv—qhia rau tib neeg tias tus vajntxwv ntawm Ninave tab tom tso nws lub meej mom huab tais tseg rau ib sab thiab tab tom hnav cov nkaub ncaws seev tsaj zoo li pej xeem. Qhov no hais tau tias tus vvajntxwv ntawm Nenaves tsis tuav nws lub zwm txwv huab tais uas muaj nyob hauv ob txhais tes mus ua phem los sis nruj tsiv ntxiv lawm tom qab tau hnov cov lus tshaj tawm los ntawm Vajtswv Yehauvas; tiam sis, nws muab lub hwj chim uas nws tuav tso rau ib sab thiab hloov siab lees txim rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag. Lub sij hawm no tus vvajntxwv ntawm Ninave tsis tau hloov siab lees txim zoo tam li vajntxwv; nws tau los hloov siab lees txim thiab kev txhaum rau ntawm Vajtswv lub xwb ntiag uas yog zoo yam ib txwm ntawm Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, nws kuj tseem hais tag nrho rau lub nroog kom hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag uas zoo ib yam li nws tau ua; ntxiv ntawd, nws tseem muaj ib qho kev npaj tswj xeeb txog tias yuav ua li cas, uas pom nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: … thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.” Tam li tus kav ntawm lub nroog, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj lub meej mom thiab hwj chim loj tshaj plaws, thiab muaj peev xwm yuav ua dab tsi raws li nws xav tau. Thaum tau txais Vajtswv Yehauvas qhov lus tshaj tawm lawm, nws muaj peev xwb tsis quav ntsej qhov teeb meem no los sis cia li hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum ntawm tus kheej ib leeg xwb los yeej tau; cov tib neeg hauv lub nroog muaj cuab kav xaiv yuav hloov siab lees txim los tsis hloov kuj tau, nws muaj peev xwm tsis quav ntsej tej no ib qho me me li los kuj tau. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninave tsis tau ua li ntawd. Tsis yog sawv tsees los ntawm nws lub zwm ntxwv los, hnav cov khaub ncaws seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauv thiab hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag xwb, tiam sis nws kuj tseem txib kom txhua tus tib neeg thiab tsiaj txhu uas nyob hauv lub nroog kom ua zoo ib yam nkaus thiab. Nws tseem txib cov tib neeg kom “quaj qws thov rau Vajtswv.” Dhau los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninave tau ua yam tsim nyog tam li tus kav yuav tsum ua. Nws tej kev ua yog ib yam nyuaj rau ib tug vajntxwv uas nyob hauv keeb kwm yuav ua tiav tau, thiab tsis muaj lwm tus vajntxwv tau tej no tiav li. Tej kev ua no tuaj yeem hais tau tias tsis txeev muaj dua nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws. Txij ntua thaum tib neeg muaj nyob los, txhua tus vajntxwv tau coj nws cov pej xeem tawm tsam Vajtswv. Yeej tsis muaj leej twg coj nws cov pej xeem los taij thov Vajtswv los nrhiav kev txhiv rau lawv tej kev phem, los txais kev zam txim ntawm Vajtswv Yehauvas thiab zam dhau kev rau txim uas tab tom los yuav txog. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninave muaj peev xwm coj nws cov pej xeem los nrhiav Vajtswv, coj lawv tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Tsis tas li ntawd, nws kuj muaj peev xwm tso nws lub zwm ntxwv rau ntawm ib sab, thiab thaum kawg, Vajtswv Yehauvas tau hloov siab thiab tu siab, tshem tawm Nws txoj kev npau taws thiab tso cai rau cov tib neeg ntawm lub nroog muaj sia nyob, zam lawv dhau ntawm kev rhuav pov tseg. Tus vajntxwv tej kev ua tuaj yeem hais tau tias yog ib yam kev phim hwj uas muaj tsawg nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tseem yog ib tug qauv piv txwv ntawm tib neeg kev hloov siab lees txim txhaum thiab lees lawv tej kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov “kev phem” no tsis tau txhais tias yog puv npo kev ua phem, tiam sis txhais tias lub hauv paus kev ua phem uas los ntawm tib neeg li tus cwj pwm los. “Kev tig tawm los ntawm yus txoj kev phem” txhais tau tias tus tib neeg txawj ntse yuav tsis ua tej ntawd ntxiv lawm. Muab ua lwm lo lus hais, lawv yuav tsis ua kev phem ntxiv lawm; txoj hau kev, lub hauv paus, lub hom phiaj, kev txhob txwm thiab lub hauv paus ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua tau hloov pauv lawm; lawv yuav tsis siv cov hau kev thiab cov hauv paus ntsiab tseeb ntawd coj los ua kom lawv muaj kev lom zem thiab kev xyiv fab rau lawv lub siab. “kev tso tseg” hauv “tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv yus lob txhais tes” txhais tau tias tso tseg los sis pov tseg rau ib sab, kom tag nrog yav tag los thiab yuav tsis tig rov qab li. Thaum cov tib neeg ntawm Ninave tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes, qhov no ua pov thawj thiab sawv cev tau txog lawv txoj kev hloov siab lees txim tiag. Vajtswv soj ntsuam qhov nyob sab nraum tib neeg zoo ib yam nkaus li qhov nyob hauv lawv lub siab thiab. Thaum Vajtswv soj ntsuam qhov kev hloov siab lees txim tiag uas nyob hauv cov tib neeg Ninave lub siab yam tsis muaj lus noog thiab kuj tseem soj ntsuam tias lawv puas tau tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes, ua rau Nws tau hloov Nws lub siab. Qhov no qhia tau tias cov tib neeg txoj kev coj thiab tus cwj pwm thiab tej hau kev ua ntau yam, lawv tej kev lees txim thiab kev hloov siab lees txim ntawm kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab, ua rau Vajtswv hloov Nws lub siab, hloov Nws kev xav ua, tshem tawm Nws txoj kev txiav txim siab thiab tsis rau txim los sis tsis rhuav tshem lawv. Vim li ntawd, cov tib neeg ntawm Ninave thiaj tau txais qhov kawg uas txawv los rau lawv tus kheej. Lawv tau txhiv lawv tus kheej txoj sia thiab tib lub sij hawm ntawd tau kov yeej Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus, txog theem tias Vajtswv los kuj tshem Nws txoj kev npau taws tawm lawm thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thiab dab tsi yog qhov uas Petus tu siab rau tshaj plaws? Tsis ntev tom qab uas Petus tau hais tias “Koj yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob,” Yexus muab ib lo lus nug hais rau Petus (txawm hais tias tsis muaj teev tseg rau hauv Vajluskub li no). Yexus nug nws: “Petus! Koj puas tau hlub Kuv li?” Petus to taub Nws hais dab tsi lawm, thiab teb hais tias: “Tus Tswv! Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej ib zaug lawm, tab sis kuv lees hais tias kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Yexus thiaj hais tias: “Yog neeg tsis hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, yuav ua cas lawv thiaj li hlub tau Leej Tub nyob rau hauv ntiaj teb? Thiab yog neeg tsis hlub Leej Tub uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los, lawv ho yuav hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tau li cas? Yog neeg yeej hlub Leej Tub hauv ntiaj teb tiag, ces lawv yeej hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tiag thiab.” Thaum Petus hnov cov lus no, nws paub kiag qhov uas nws yeej tseem tsis tau muaj. Nws yeej tu siab txog qhov uas kua muag ntws rau hauv nws cov lus “Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, tab sis kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus rau saum ntuj lawm, nws haj yam tu siab thiab tu siab rau cov lus no. Xav txog nws tes hauj lwm yav dhau los thiab nws tus yeeb yam tam sim no, nws nquag los rau ntawm Yexus hauv nws tej lus thov, ib txwm tu siab thiab xav hais tias tshuav nqi vim nws tsis tau ua haum Vajtswv siab nyiam thiab coj tsis tau zoo txaus li Vajtswv tej hom phiaj. Tej teeb meem no rais los ua nws lub nra hnyav tshaj plaws. Nws hais tias: “Muaj ib hnub kuv yuav muab tag nrho txhua yam uas kuv muaj thiab kuv yog ntawd cob fim kiag rau Koj, thiab kuv yuav muab yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau Koj.” Nws hais tias: “Vajtswv! Kuv tsuas muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv txoj sia tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab kuv lub cev tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Kuv muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv ntseeg Koj nyob rau hauv kuv lub siab thiab hlub Koj nyob rau hauv kuv lub siab; kuv tsuas muaj ob yam no rau Koj xwb, thiab tsis muaj lwm yam li lawm.” Petus tau txais kev txhawb siab ntau los ntawm Yexus cov lus, vim ua ntej uas Yexus yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws tau qhia Petus hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab.” Tom qab ntawd, thaum Petus mob loj heev lawm, Yexus rov hais qhia nws tias: “Petus, koj tsis nco qab lawm los? Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab nws tsuas yog Kuv tes hauj lwm xwb es Kuv thiaj ncaim mus ntxov zog xwb. Koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab, koj tsis nco qab lawm tiag los? Kuv twb tau qhia koj ob zaug lawm, koj tseem tsis nco qab thiab los?” Hnov li no, Petus hais tias: “Kuv tseem tsis tau nov qab li os!” Ces Yexus hais tias: “Koj twb tau muaj ib lub sij hawm nyob zoo siab hlo nrog Kuv saum ceeb tsheej thiab muaj ib ntus nyob ntawm Kuv ib sab. Koj nco Kuv thiab Kuv nco koj. Txawm hais tias raws li Kuv pom ces cov raug tsim tawm los tsis tsim nyog hais txog, ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlub cov uas dawb huv thiab txaus hlub? Koj tau nov qab txog Kuv tej lus cog tseg lawm los? Koj yuav tsum txais yuav Kuv lus txib rau hauv ntiaj teb; koj yuav tsum ua qhov hauj lwm Kuv cob rau koj ntawd kom tiav hlo. Muaj ib hnub Kuv yeej yuav coj koj rov los nyob ntawm Kuv ib sab nkaus xwb.” Tom qab hnov qhov no lawm, Petus haj yam muaj siab tuaj thiab haj yam tau txais kev txhawb siab loj tshaj, uas txog kiag thaum uas nws nyob rau saum tus ntoo khaub lig, nws muaj cuab kav hais tias: “Vajtswv! Kuv yeej tsis tau hlub Koj txaus li! Txawm hais tias Koj yuav kom kuv tuag, los kuv yeej tseem hlub Koj tsis tau txaus. Koj txawm yuav xa kuv tus plig mus rau qhov twg, tsis hais Koj yuav ua tau li Koj tej lus cog ntseg dhau los thiab tsis tau los xij, Koj yuav ua dab tsi tom qab ntawd los xij, kuv hlub Koj thiab ntseeg Koj.” Qhov uas nws tuav rawv ces yog nws txoj kev ntseeg, thiab txoj kev hlub tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Vim li cas yus ho tsis muaj peev xwm tsim tau kev hloov pauv ntawm tus moj yam thiab kev cawm dim yog tsis muaj kev paub txog tus kheej

Ntxiv Mus: 2. Yuav ua li cas yus thiaj li ua tau kev lees txim tiag tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No