1. Kev mloog Vajtswv lus yog dab tsi thiab tej kev tshwm sim twg kiag thiaj yog kev mloog Vajtswv lus

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj dej num uas Vajtswv ua tiav mas txawv ntawm ib lub caij nyoog mus rau ib lub caij nyoog. Yog tias koj mloog lus rau Vajtswv txoj dej num nyob hauv ib theem, tab sis nyob rau theem tom ntej koj txoj kev mloog lus rau Nws txoj dej num tsis zoo, los sis koj tsis muaj peev xwm mloog lus, ces Vajtswv yuav tsum muab koj tso tseg. Yog tias koj caum nrog Vajtswv thaum Nws rhais kauj ruam no, ces koj yuav tsum caum txuas ntxiv mus thaum Nws rhais kauj ruam tom ntej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas mloog lus rau tus Vajntsujplig. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nyob twj ywm hauv koj txoj kev mloog lus mus li. Koj mloog lus tsis tau rau thaum koj xav mloog xwb thiab tsis mloog lus rau thaum koj tsis xav. Hom kev mloog lus zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Yog tias koj caum tsis tau txoj dej num tshiab uas Kuv qhia no, thiab tuav rawv rau tej qub lus yav dhau los txuas ntxiv, ces yuav ua li cas muaj tau txiaj ntsim rau hauv koj lub neej? Vajtswv txoj dej num yog muab Nws tej lus rau koj. Thaum koj mloog lus thiab txais yuav Nws tej lus, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Tus Vajntsujplig ua dej num raws nraim li Kuv hais; ua li Kuv tau hais lawm, thiab tus Vajntsujplig yuav ua dej num rau hauv koj kom sai. Kuv tso ib txoj kev kaj rau nej saib, coj nej mus rau qhov kaj ntawm lub sij hawm no, thiab thaum koj mus rau qhov kaj no, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj tam sim ntawd. Muaj tej cov uas yog neeg tawv ncauj, hais tias, “Kuv tsis ua li Koj hais yooj yim.” Txawm yam twg los xij, Kuv qhia koj tias tam sim no koj los txog rau ntawm txoj kev kawg lawm; koj qhuav tag lawm, thiab tsis muaj txoj sia ntxiv lawm. Yog li, nyob rau hauv qhov paub txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb tshaj li qhov caum nrog qhov kaj tam sim no. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas txoj sia loj hlob.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias tib neeg muaj peev xwm tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg, lawv yuav tsis siv lawv lub siab los ntsuas cov lus thiab cov hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, thiab yuav mloog ncaj qha. Txawm hais tias Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no tsis zoo li yav dhau los, los koj tseem muaj peev xwm tso tseg qhov kev xav txog ntawm qhov yav dhau los thiab cia li ncaj qha los mloog Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab tias koj yuav tsum muab qhov kev txaus siab rau qhov chaw uas Vajtswv ua txoj hauj lwm niaj hnub no, yam tsis hais txog tias Vajtswv tau ua hauj lwm yav dhau los li cas, ces koj thiaj li yog ib tug neeg uas tau tso tseg lawv cov kev xav fab kev ntseeg, tus uas mloog Vajtswv lus, thiab yog tus uas muaj peev xwm mloog txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv thiab ua raws Nws cov hneev taw. Qhov no, koj thiaj yuav yog ib tug neeg uas mloog Vajtswv lus tiag tiag. Koj tsis tshawb nrhiav los sis txheeb xyuas Vajtswv tes hauj lwm; nws zoo tib yam nkaus li qhov Vajtswv tau hnov qab Nws cov hauj lwm yav dhau los, thiab koj los ib yam nkaus, tau hnov qab nws lawm. Tam sim no yog tam sim no, thiab yav dhau los yog yav dhau los, thiab vim hais tias hnub no, Vajtswv tau muab txoj hauj lwm uas Nws tau ua yav dhau los tso pov tseg lawm, koj yuav tsum tsis txhob nyob nrog nws. Tsuas yog tus neeg zoo li no xwb thiaj yog ib tug uas mloog Vajtswv lus tiag thiab tau tso lawv cov kev xav fab kev ntseeg tseg tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog tiag thiab tseeb, thiab nws yuav tsum ua lub neej cawm raws. Qhov lam zwm sab nrauv xwb yeej tsis tau Vajtswv lo lus qhuas li, thiab qhov lam mloog lus sab nrauv rau txhua fab ntawm Vajtswv txoj lus, yam tsis muaj kev nrhiav hloov ib tug tus moj yam li, tsis yog qhov haum raws Vajtswv lub siab. Qhov mloog Vajtswv lus thiab qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num ntawd yog tib qho thiab tib yam xwb. Cov uas tsuas zwm rau Vajtswv xwb tab sis tsis zwm rau Nws txoj dej num ces tsis tuaj yeem suav tau tias yog mloog hais, haj yam tsawg tshaj rau cov uas tsis zwm tiag tab sis ua lub siab zij das rau sab nraud. Cov uas zwm tiag rau Vajtswv yog txhua tus uas muaj peev xwm muab tau txoj dej num thiab to taub tau ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li zwm rau Vajtswv tiag. Cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tau txoj kev paub tshiab, thiab mus rau txoj kev hloov tshiab, los ntawm txoj dej num tshiab. Tsuas yog cov tib neeg no xwb Vajtswv thiaj li qhuas, tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li zoo tiav log, thiab tsuas yog cov no xwb uas lawv tus moj yam thiaj li tau hloov lawm. Cov uas raug Vajtswv qhuas yog cov uas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab rau Nws txoj lus thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li nyob rau qhov yog, tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li txaus siab hlo xav tau Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo nrhiav Vajtswv tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, txoj kev zwm rau uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg tsis koom rau kev cais tawm ntawm kev muaj cov kev txiav txim los sis kev tawm tsam, raws li lawv xav; tiam sis, Nws cheem tsum kom tib neeg siv Nws cov lus tam li lawv txoj kev qhia ua neej thiab lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj sia nyob, kom lawv thiaj li muab lub ntsiab tseeb ntawm Nws cov lus coj los xyaum ua tiag tiag, thiab kom lawv thiaj li ua tau zoo raws Nws lub siab nyiam tiag tiag. Ib yam ntawm kev cheem tsum tib neeg kom los zwm rau tus Vajtswv yug los ua neeg yog hais txog kev muab Nws cov lus coj los xyaum ua, hos lwm yam yog hais txog kev muaj peev xwm los zwm rau qhov uas Nws ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag. Ob qho no yuav tsum yog tseeb tiag. Cov uas tuaj yeem ua tiav ob yam no tag nrho yog cov uas muaj txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv hauv lawv lub siab. Lawv yog txhua tus tib neeg uas tau raug Vajtswv muab tau lawm, thiab lawv txhua tus puav leej hlub Vajtswv ib yam li hlub lawv tus kheej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog li ntawd tib neeg tus cwj pwm yuav tsum coj zoo li cas rau peb yam no: Vajtswv, Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, thiab qhov tseeb? Kev muaj peev xwm mloog thiab mloog lus. Tsis muaj ib yam dab tsi tshaj li qhov uas hais ncaj qha lawm. Tom qab mloog tag lawm, koj yuav tsum lees txais yuav rau hauv koj lub siab. Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais yuav qee yam, koj yuav tsum nrhiav tas zog kom txog ntua thaum koj muaj peev xwm lees txais yuav tau tag nrho—ces, kiag thaum koj lees txais yuav qhov ntawd lawm, koj yuav tsum mloog lus. Mloog lus yog txhais li cas? Nws txhais hais tias los ua raws li ntawd. Tsis txhob tso tej yam ntawd tseg tom qab hnov cov lus ntawd tag lawm; nyob rau sab nraud mas, koj cog lus tias yuav ua raws li cov lus ntawd thiab koj muab cov lus ntawd sau cia, koj cog lus rau cov lus ntawd raws li qhov muab sau tseg, koj hnov cov lus ntawd los ntawm koj ob lub pob ntseg—tiam sis cov lus ntawd tsis muaj nyob rau hauv koj lub siab, thiab thaum lub sij hawm ua los txog, koj ua txhua yam raws li koj xav ua, muab yam uas koj sau tseg ntawd tso plhuav tuaj tom qab ntawm koj lub siab thiab saib cov lus ntawd tsis tseem ceeb. Qhov no tsis yog kev mloog lus. Kev mloog lus tiag tiag mas txhais hais tias mloog thiab to taub los ntawm koj lub siab, nws txhais hais tias yog kev lees txais yuav tiag tiag, lees txais yuav yam li ib txoj hauj lwm, yam li ib lo lus sam fwm, yam li ib lub luag hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Nws tsis yog ib qho ntawm qhov kev lees txais yuav qee yam hauv koj lub siab xwb; koj yuav tsum muab qhov ntawd tig los ua txoj kev ua tiag tiag. Txoj kev uas koj taug, thiab lub hom phiaj thiab txoj xub ke uas koj khiav mus rau, yog cov kev cheem tsum uas koj tau hnov los ntawm Vajtswv los; thiab yam uas koj txhais tes ua tiav, koj lub siab ntshaw, thiab koj lub siab xav, thiab tus nqi uas koj them, puav leej yog vim qhov Vajtswv hais kom koj ua xwb. Qhov no yog “kev ua.” Lub ntsiab ntawm kev mloog lus yog dab tsi? Nws yog kev ua, kev ua hauj lwm, ua kom qee yam dhau los ua qhov tseeb. Koj muab yam uas Vajtswv hais thiab nug sau cia rau hauv ntawv, muab tej ntawd teev tseg, tiam sis tej ntawd tsis nyob rau hauv koj lub siab, thiab thaum lub sij hawm ua los txog, koj ua txhua yam li koj xav ua xwb. Nyob rau sab nraud mas, saib zoo li koj twb ua tej ntawd tag lawm, tiam sis koj ua tag raws li koj tus kheej cov hauv paus ntsiab lus xwb. Qhov no tsis yog kev mloog thiab kev mloog lus, nws yog kev saib tsis taus qhov tseeb, kev txhob txwm ua txhaum lub hauv paus ntsiab lus, thiab kev tsis quav ntsej rau tej kev npaj ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Nws yog kev ntxeev siab.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseeb Peb: Nau-a thiab Anplahas Mloog Vajtswv Cov Lus thiab Mloog Nws Lus Li Cas (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Thaum Nau-a ua li Vajtswv taw qhia, nws tsis paub seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi. Nws tsis paub seb Vajtswv xav ua dab tsi kom tiav. Vajtswv tsuas tau muab ib lo lus txib rau nws thiab taw qhia nws kom ua tej yam xwb, thiab tsis muaj kev piav qhia ntau li, Nau-a cia li mus ua kiag lawm xwb. Nws yeej tsis sim nyiag ntsis xav tawm txog Vajtswv tej kev npaj siab li, los sis nws tawm tsam Vajtswv los sis qhia kom pom lub siab dub li. Nws tsuas mus ua kiag raws nraim li lub siab dawb huv thiab yooj yim xwb. Txawm Vajtswv kom nws ua dab tsi los xij, nws ua kiag, thiab kev mloog lus thiab kev mloog Vajtswv txoj lus ntawd txhawb nws txoj kev ntseeg rau hauv yam uas nws ua. Qhov ntawd yog qhov uas nws saib xyuas yam Vajtswv muab tso rau nws ntawd ncaj nqa thiab yooj yim li cas. Nws lub ntsiab tseeb—lub ntsiab tseeb ntawm nws tej kev ua yog kev mloog lus, tsis yog kev xav zaum ob, tsis yog kev tawm tsam, thiab tshaj qhov ntawd, tsis yog txoj kev xav ntawm nws tus kheej tej kev ntshaw los sis nws tej kev xav tau tshaj thawj los sis poob. Dhau ntawd lawm, thaum Vajtswv hais tias Nws yuav tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Nau-a yeej tsis nug tias thaum twg los sis nug seb yuav muaj dab tsi tshwm sim, thiab nws yeej tsis nug seb Vajtswv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb li cas kiag li. Nws tsuas ua li Vajtswv tau taw qhia xwb. Txawm li cas los xij Vajtswv xav kom ua qhov ntawd thiab siv dab tsi los ua, nws ua raws nraim li Vajtswv hais thiab kuj pib nqis tes ua kiag tam sim ntawd. Nws ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia nrog ib tug yam ntxwv uas yeej xav ua kom tau zoo raws Vajtswv. Puas yog nws ua los pab nws tus kheej kom zam dhau txoj kev puas tsuaj xwb? Tsis yog. Nws puas nug Vajtswv seb tshuav ntev li cas ua ntej lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem? Nws tsis nug li. Nws puas nug Vajtswv los sis nws puas paub tias yuav siv sij hawm ntev li cas los txua lub nkoj? Nws yeej tsis paub qhov ntawd li thiab. Nws tsuas mloog lus, mloog, thiab ua raws nraim xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv hais tias Nws yuav muab ib tug tub rau Anplahas. Anplahas hais li cas rau qhov ntawd? Nws tsis hais dab tsi li—nws ntseeg hais tias qhov Vajtswv hais ntawd ces yeej yuav muaj tiav. Qhov no yog Anplahas tus cwj pwm. Nws puas txiav txim li ub li no mas? Nws puas thuam li mas? Nws puas nyiag ua dab tsi ntsiag to mas? (Tsis ua li kiag.) Qhov no ces hu ua kev mloog lus; nws yog qhov hu ua kev tuav yus qhov chaw kom ruaj, kev tuav yus tes dej num kom ruaj. Hos hais txog nws tus poj niam, Xalas—nws tsis txawv Anplahas thiab lod? Nws tus cwj pwm rau Vajtswv zoo li cas? Nws nug ub nug no, thuam, tsis ntseeg—thiab nws txiav txim li ub li no, thiab nws mas ntxias ub ntxias no, muab nws tus ntxhais qhev rau Anplahas ua niam yau, ces thiaj ua rau muaj ntau yam uas tsis muaj qab hau tshwm sim tuaj rau thaum kawg. Qhov no yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav. Xalas tsis tuav nws qhov chaw kom ruaj, ces nyob rau hauv nws thiaj li muaj lus nug txog Vajtswv thiab kev tsis ntseeg Nws. Dab tsi ua rau nws muaj qhov kev tsis ntseeg ntawd? Nws muaj ntau yam xwm txheej uas ua rau tej ntawd tshwm sim tuaj, ib qho ces yog thaum ntawd Anplahas twb laus heev lawm, hos ib qho ces yog nws tus kheej los yeej laus lawm thiab muaj tsis taus me nyuam li. Tej no los ua ke ces thiaj li ua rau nws ntseeg hais tias Vajtswv ces yog ib yam uas yeej tsis muaj li—ib qho kev ntxias ua si rau me nyuam yaus xwb. Nws tsis lees txais thiab tsis ntseeg hais tias qhov Vajtswv hais yog qhov tseeb li tab sis tsuas muab saib zoo li ib qho kev dag los sis lus tso dag tso luag xwb. Qhov no puas yog tus cwj pwm yog mas? Muab Vajtswv cov lus los ua ib co lus dag ntawm ib tug neeg dag—qhov no puas yog tus cwj pwm uas yus tsim nyog siv rau tus Tswv uas tsim txhua yam? (Tsis yog.) Thiab yog li ntawd, vim nws muab Vajtswv cov lus saib ua kev tso dag tso luag, ua cov lus dag ntawm ib tug neeg dag, thiab tsis zoo li qhov tseeb, thiab vim nws tsis ntseeg qhov Vajtswv hais los sis qhov Nws yuav ua, ces thiaj li muaj ntau yam tshwm sim los, tag nrho ces yog los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab Xalas qhov kev tsis ntseeg los xwb. Hauv lub ntsiab tseeb, ces nws hais tias, “Vajtswv puas ua tau qhov no? Yog Nws ua tsis tau, ces kuv yuav tsum ua tej yam los pab ua kom Vajtswv cov lus no tiav.” Nyob rau hauv nws, yeej muaj kev to taub yuam kev, kev txiav txim, kev khwv yees, thiab lus nug, tag nrho cov no los ua ke mas thiaj li muaj ib qho kev tawm tsam Vajtswv los ntawm ib tug neeg uas muaj tus moj yam qias vuab tsuab. Anplahas tsis ua tej no, yog li ntawd thiaj li muab qhov koob hmoov no rau nws. Vajtswv pom Anplahas muaj lub siab hwm Nws, nws txoj kev ua siab ncaj, thiab nws tus cwj pwm, thiab Vajtswv yuav muab ib tug tub rau nws kom nws tau ua leej txiv rau ntau haiv neeg. Qhov no yog qhov cog lus tseg rau Anplahas thiab Nws qhov kev saib xyuas tshwj xeeb rau Xalas. Yog li ntawd txoj kev mloog lus thiaj li yog ib qho tseem ceeb heev. Puas muaj kev nug ub nug no nyob rau hauv txoj kev mloog lus mas? Yog tseem muaj, ces puas yuav suav tau hais tias yog kev mloog lus tseeb mas? Yog tseem muaj kev tshuaj xyuas thiab kev txiav txim nyob rau hauv thiab, ces qhov ntawd puas suav thiab mas? (Tsis suav li.) Haj yam tsis suav thiab yog hais tias yus tseem nrhiav seb yog txhaum qhov twg thiab. Yog li ces, dab tsi yog qhov tshwm sim tuaj thiab raug muab qhia tshwm—thiab tus cwj pwm yog dab tsi—nyob rau hauv txoj kev mloog lus uas yeej muaj pov thawj tim khawv puv npo hais tias yog kev mloog lus tseeb mas? (Txoj kev ntseeg.) Txoj kev ntseeg tseeb yog ib qho. Yus yuav tsum to taub kom yog txog tej uas Vajtswv hais thiab ua, thiab paub tseeb hais tias txhua yam Vajtswv ua mas yeej yog thiab yog qhov tseeb; tsis tas yuav nug ub nug no li, los sis tsis tas yuav nug lwm tus txog tej ntawd li, thiab tsis tas yuav muab ua twb zoo luj thiab ua twb zoo xav txog nws los sis maj mam tshuaj xyuas nws nyob rau hauv yus lub siab li. Qhov no yog ib kis ntawm kev mloog lus. Ntseeg hais tias txhua yam uas Vajtswv ua ces yeej yog lawm. Thaum ib tug neeg ua ib yam dab tsi, peb yuav saib seb tus neeg twg ua, saib lawv qhov keeb kwm thiab tus xeeb ceem. Tej no mas yuav tsum tau tshuaj xyuas kom zoo. Yog hais tias, muab ua lwm yam hais, tej yam uas los ntawm Vajtswv los thiab yog Nws ua kiag, ces peb yuav tsum pos nkaus peb lub qhov ncauj tam sim ntawd xwb—tsis txhob nug txog nws, tsis txhob nug li ub li no li, tab sis cia li lees txais tag nrho xwb. Thiab ntxiv mus ces ho yuav ua dab tsi mas? Muaj tej qho tseeb nyob rau hauv no uas ib txhia neeg tseem tsis tau to taub meej, thiab lawv tseem nyob deb ntawm Vajtswv. Txawm hais tias lawv yeej ntseeg thiab muaj cuab kav zwm rau thiab paub hais tias qhov no yeej yog Vajtswv ua kiag los xij, lawv qhov kev lees paub qhov tseeb no yeej tseem yog ua raws li tus yeeb yam ntawm txoj kev qhuab qhia los xwb, thiab hauv lawv lus siab yeej nyob tsis tus li. Nyob rau thaum lub sij hawm zoo li ntawd, ib tug neeg yuav tsum nrhiav, nug hais tias, “Muaj qhov tseeb dab tsi nyob rau hauv no? Qhov yuam kev hauv kuv txoj kev xav ntawd nyob qhov twg? Kuv nrug ntawm Vajtswv mus tau li cas lawm tiag? Qhov twg ntawm kuv tej kev xav uas cov nyom rau qhov uas Vajtswv hais?” Kev muaj cuab kav nrhiav tej lus teb ntawd yog ib tug cwj pwm thiab kev xyaum ua ntawm txoj kev mloog lus. Muaj ib co uas hais tias lawv yeej mloog lus, thiab tom qab ntawd, thaum muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau lawv tom qab, ces hais tias, “Leej twg thiaj paub tej uas Vajtswv ua mas? Peb cov uas raug tsim tawm los no yeej tsis muaj peev xwm yuav cuam tshuam tau li. Cia Vajtswv ua tej uas Nws xav ua xwb os!” Qhov no puas yog kev mloog lus mas? Qhov no yog hom cwj pwm twg mas? Nws yog ib qho kev xyeej kev lees lub luag hauj lwm; nws yog ib qho kev tsis txawj xav txog tej Vajtswv ua li; nws yog ib qho kev tsis kub tsis ntxov txog dab tsi li. Anplahas muaj peev xwm mloog lus vim nws ua raws li ntau lub hauv paus ntsiab lus, thiab nws txiav txim siab ruaj khov nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg hais tias qhov uas Vajtswv hais ces yeej yuav muaj tiav thiab yeej yuav ua kom tiav, yam ib muaj ib qho kev tsis ntseeg hlo li. Yog li ntawd nws thiaj li tsis muaj lus nug, nws tsis tau maj mam soj ntsuam xyuas, los sis nws tsis tau maj mam txav rau ub rau no li. Qhov ntawd yog qhov uas nws tau ua.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cwj Pwm Uas Tib Neeg Yuav Tsum Muaj Rau Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Rau tib neeg ces, Vajtswv ua ntau yam uas nkag siab tsis tau thiab ntseeg tsis tau kiag li. Thaum Vajtswv xav coj xav qhia tib tug twg, qhov kev coj kev qhia no keev tsis mus raws li tib neeg txoj kev xav phem thiab tib neeg yeej nkag siab tsis tau li, tiam sis nws qhov tsis sib thooj thiab tsis nkag siab no ntag uas yog Vajtswv qhov kev sim siab thiab kev sim tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd, Anplahas tuaj yeem qhia tau txoj kev mloog lus rau Vajtswv rau hauv nws tus kheej, uas yog lub hauv paus yam ntxwv ntawm nws qhov kev tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev cheem tsum. Ces tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb, thaum Anplahas tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum lawm, thaum nws tau muab Ixaj fij lawm, Vajtswv puas hnov tau tseeb txog kev ruaj siab thiab kev pom zoo rau tib neeg ntiaj teb—rau Anplahas, tus uas Nws tau xaiv tseg lawm. Ces tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub meej tias tus neeg uas Nws tau xaiv tseg lawm no yog ib tug thawj coj tseem ceeb tus uas tuaj yeem los ua tau Nws lo lus cog tseg thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tom qab ntawd. Txawm tias nws tsuas yog ib qho kev sim siab thiab ib qho kev sim xwb los xij, Vajtswv yeej hnov tau txaus siab hlo lawm, Nws hnov tau tib neeg txoj kev hlub rau Nws, thiab Nws hnov tau kev npliag siab los ntawm tib neeg yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li. Thaum lub sij hawm uas Anplahas tau tsa nws rab riam yuav tua Ixaj, Vajtswv puas tau cheem nws? Vajtswv tsis cia kom Anplahas muab Ixaj fij, vim Vajtswv tsis lam muaj kev npaj siab txov Ixaj txoj sia uas tseem yuav muaj peev xwm loj hlob tau. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li cheem Anplahas tau ncav sij hawm. Rau Vajtswv, Anplahas txoj kev mloog hais twb dhau qhov kev sim lawm, yam uas nws tau ua yeej muaj txaus lawm, thiab Vajtswv twb tau pom qhov tshwm sim ntawm yam uas Nws npaj siab ua lawm. Qhov tshwm sim no puas ua rau Vajtswv txaus siab? Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txaus siab rau qhov tshwm sim no lawm, qhov ntawd yog yam uas Vajtswv xav tau, thiab yog yam uas Vajtswv xav pom los lawm ntev. Qhov no puas yog tseeb? Txawm tias, qee kis yuav sib txawv los xij, Vajtswv yuav siv ntau txoj hau kev sib txawv los sim txhua tus neeg siab los xij, hauv Anplahas ces Vajtswv pom yam uas Nws xav tau lawm, Nws pom tias Anplahas lub siab yog qhov tseeb, thiab tias nws txoj kev mloog hais yog yam dawb paug. Nws yog kiag li qhov “dawb paug” no ntag uas Vajtswv xav tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuav ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm. Muab xav hais tias koj muaj cuab kav ua hauj lwm rau Vajtswv, tab sis koj tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj cuab kav hlub Vajtswv tiag tiag. Nyob rau txoj kev no, tsis yog koj yuav ua tsis tau koj tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb, tab tsis koj tseem yuav raug Vajtswv teem txim rau thiab, vim koj yog ib tug uas tsis muaj qhov tseeb, tus uas tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus, thiab tus uas tsis mloog lus rau Vajtswv. Koj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv xwb, thiab tsis mob siab txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis paub koj tus kheej. Koj tsis to taub los sis paub tus Tswv Tsim, thiab tsis mloog lus los sis hlub tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas yeej xeeb txawm tsis mloog lus rau Vajtswv, thiab ces cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tus Tswv Tsim tsis hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev hais ib lo lus tim khawv meej meej rau Vajtswv yeej pib cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau los tsis muaj, thiab tsis hais koj muaj los tsis muaj peev xwm los zwm rau ntawm tus tib neeg no lub xub ntiag uas tsis yog yog dog dig xwb, tiam sis zoo li ib txwm muaj, thiab zwm rau tab txawm mus txog ntua hnub tuag. Yog tias, los ntawm txoj kev ntawm txoj kev zwm rau no, koj hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, qhov ntawd txhais tau hais tias koj tau raug Vajtswv muab tau lawm. Yog tias koj tuaj yeem zwm rau kom mus txog ntua hnub tuag thiab, rau ntawm Nws lub xub ntiag, tsis muaj cov lus yws, tsis muaj cov kev txiav txim, tsis hais lus phem, tsis muaj cov kev xav phem, thiab tsis muaj tej yam kev txhawb siab uas nyob zais ntshis, ces raws txoj kev no Vajtswv yuav tau txais koob meej. Kev zwm rau ntawm ib tug tib neeg dog dig lub xub ntiag uas raug tib neeg saib tsis taus, thiab kev muaj peev xwm los zwm rau mus kom txog ntua hnub tuag yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li—qhov no yog lus tim khawv tseeb. Qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg to taub txog yog koj muaj peev xwm mloog Nws cov lus, muab cov lus ntawd coj los xyaum ua, nyo hau tim ntsej tim muag rau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab paub koj tus kheej txoj kev coj tsis ncaj, qhib koj lub siab tim ntsej tim muag rau ntawm Nws, thiab, thaum kawg, thiaj li raug Nws muab tau los ntawm Nws cov lus no. Vajtswv tau txais koob meej thaum cov lus hais tawm no kov yeej koj thiab ua rau koj mloog Nws lus tag nrho lawm; los ntawm qhov no, Nws ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm. Thaum koj tsis muaj ib txoj kev xav phem txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg—qhov ntawd yog, thaum koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces koj twb tau hais cov lus tim khawv no zoo heev lawm. Yog tias muaj ib hnub thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab tag nrho txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tuaj yeem zwm rau mus txog ntua hnub tuag ib yam li Petus tau ua lawm, ces koj yuav raug Vajtswv muab tau thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua uas tsis mus raws li koj cov kev xav phem ces yog ib txoj kev sim siab rau koj. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm mus raws li koj cov kev xav phem ces, nws yuav tsis cheem tsum kom koj raug tsim txom los sis raug lim kom daub huv li. Nws yog vim tias Nws txoj hauj lwm muaj qab hau heev thiab tsis mus raws li koj cov kev xav phem nws thiaj li cheem tsum kom koj tso cov kev xav phem zoo li no pov tseg mus. Twb yog vim li no nws thiaj li yog ib txoj kev sim siab rau koj. Nws yog vim Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag tib neeg txhua tus thiaj li tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab; Nws txoj hauj lwm yeej muaj qab hau, tsis yog tshaj ntuj tsim. Los ntawm kev nkag siab tag nrho txog Nws cov lus uas muaj qab hau thiab Nws cov lus hais tawm uas muaj qab hau yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li, thiab kev muaj peev xwm los hlub Nws tiag tiag yam li Nws txoj hauj lwm loj hlob uas muaj qab hau zuj zus ntxiv, koj yuav raug Nws muab tau. Pawg tib neeg uas Vajtswv yuav muab tau yog cov uas paub Vajtswv; qhov ntawd yog, cov uas paub Nws tej yam uas tshwm sim kiag. Tshaj ntawd ntxiv, lawv yog cov uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tes dej num uas muaj qab hau.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Ib tug neeg yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau li cas

Ntxiv Mus: 2. Tus cag ntawm tib neeg qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No