2. Tus cag ntawm tib neeg qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab thiab hlwb rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov kev qhia tshwm ntawm tib neeg tus moj yam uas lwj liam ces tsis muaj dab tsi nyob hauv nws lub hauv paus tshaj dua li tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoom, lawv tus yeeb yam uas lim hiam, thiab lawv txoj kev txawj xav uas ruam; yog tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav muaj peev xwm rais rov los zoo li ib txwm, ces lawv yuav rais los ua ib tug siv tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws yooj yim vim tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo raug loog lawm, thiab vim tib neeg txoj kev txawj xav, uas yeej tsis zoo, loj hlob los ruam dua lawm uas tib neeg thiaj yim ntxeev siab rau Vajtswv, xws li tias lawv tseem tau muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tsis lees Vajtswv qhov yug los ua neeg rau lub sij hawm kawg uas nkag mus rau hauv nws lub tsev, thiab cem thuam Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab saib Vajtswv cev nqaij daim tawv qis qis. Yog tias tib neeg muaj tab sis ib qho kev ua noob neej me me, nws yuav tsis siab phem ua luaj rau hauv nws txoj kev saib ntawm Vajtswv cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg; yog tias nws muaj tab sis ib qho kev txawj xav me me, lawv yuav tsis ua nyaum ua luaj rau hauv lawv txoj kev saib ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv yug los ua neeg; yog tias lawv muaj tab sis ib lub siab paub qhov phem qhov zoo me me, lawv yuav tsis “ua tsaug ntau” rau Vajtswv yug los ua neeg li no. Tib neeg nyob rau tiam uas Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua Vajtswv tsaug rau qhov muaj ib lub cib fim zoo li no rau lawv, thiab dua ntawd tsawm foom qhov Vajtswv los, los sis tsis quav ntsej qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg, thiab zoo li tseem tawm tsam nws thiab qaug zog rau nws. Txawm tib neeg saib qhov Vajtswv los ntawd zoo li cas kuj xij, Vajtswv, muaj hais luv luv, yeej tau ua Nws tes dej num yam siab ntev dhawv los lawm—txawm tias tib neeg tsis tau tos txais Nws ib qho me me li kuj xij, thiab nqi muag nti thov rau Nws. Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm. Tib neeg tsis yog tsuas tsis zoo siab rau Vajtswv yug los ua neeg rau qhov muab lub neej thiab kev hlub ntau heev rau tib neeg xwb, tab sis tseem tsis txaus siab rau Vajtswv rau qhov muab qhov tseeb rau lawv thiab; nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev nyiam qhov tseeb me me li nws thiaj tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Tsis yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab nws txoj sia rau Vajtswv yug los ua neeg xwb, tab sis nws kuj tseem sim tsub kev txaus siab los ntawm Nws thiab, thiab tsub ib qho paj laum uas yog kaum ob npaug ntau tshaj li qhov tib neeg tau muab rau Vajtswv. Cov tib neeg ntawm lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav zoo li no xav tias qhov no tsis yog ib qho dab tsi loj li, thiab tseem ntseeg tias lawv tau siv ntau yam ntawm lawv tus kheej rau Vajtswv lawm, thiab tias Vajtswv tau muab tsawg heev rau lawv. Muaj ib co tib neeg uas, tau muab ib taig dej rau Kuv, tuav raws lawv ob txhais tes thiab hais kom Kuv them lawv ob taig kua mis, lo sis, tau muab ib chav rau Kuv rau ib hmo, hais kom Kuv them nqi tsev ntau npaug. Nrog rau ib txoj kev ua neeg zoo li no thiab ib lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo li no, koj tseem yuav xav tau txoj sia li cas? Cas koj yuav yog hom neeg phem uas ntxim ntxub ua luaj li!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj kev tawm tsam Vajtswv uas Kuv hais no yog hais txog cov uas tsis paub Vajtswv, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lawv daim di ncauj thiab tab sis tsis paub Nws, cov uas caum raws Vajtswv thiab tab sis tsis mloog Nws lus, thiab cov uas ua kev lom zem qias ntsuav rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tab sis tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Nws. Yog tsis muaj ib txoj kev to taub txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib txoj kev to taub ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua hauv neeg, ces nws ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis nws tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Vajtswv. Lub ntsiab uas vim li cas neeg ho tawm tsam Vajtswv pib, nyob rau lwm sab, los ntawm nws tus moj yam uas lwj liam los, thiab nyob rau lwm sab, los ntawm txoj kev khav theeb rau Vajtswv thiab tsis muaj kev to taub tej ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm thiab ntawm Nws lub siab nyiam rau neeg. Ob yam no, muab tso ua ke, rhawv ua ib zaj keeb kwm ntawm neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tseem tshiab rau txoj kev ntseeg tawm tsam Vajtswv vim hais tias txoj kev tawm tsam zoo li no yeej nyob hauv lawv tus cwj pwm, hos txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov uas muaj kev ntseeg tau ntau xyoo lawm ces yog los ntawm lawv txoj kev khav theeb rau Nws, ntxiv rau lawv tus moj yam uas lwj liam. Nyob rau lub sij hawm ua ntej Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb nws puas ua li tej cai uas Vajtswv kom tseg saum ntuj ceeb tsheej. Piv txwv li no, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, leej twg tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv; leej twg nyiag tej uas muab fij rau Yehauvas, los sis leej twg sawv tawm tsam cov uas Yehauvas nyiam, ces raug muab suav li ib tug uas tawm tsam Vajtswv thiab yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag; leej twg tsis hwm nws txiv thiab nws niam, thiab leej twg nkaug los sis tsawm foom lwm tus, ces raug muab suav li ib tug uas tsis ua raws li tej kev cai. Thiab tag nrho cov uas tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog sawv tawm tsam Nws. Qhov no tsis muaj ntxiv nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, thaum leej twg sawv tawm tsam Yexus ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv, thiab leej twg tsis mloog tej lus uas Yexus hais tag ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais ntawd pom meej tseeb thiab siv tau zoo dua qub lawm. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb neeg puas pe hawm thiab puas saib rau tus Vajtswv uas qhov muag pom tsis tau nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis tau zoo luaj twg, rau qhov tias neeg pom tsis tau Vajtswv, los sis nws tsis paub tias Vajtswv tus yam ntxwv zoo li cas, los sis Nws ua hauj lwm thiab hais lus li cas. Neeg tsis muaj kev xav phem dab tsi txog Vajtswv, thiab nws ntseeg Vajtswv plooj nplas xwb, vim hais tias Vajtswv tsis tau tshwm los rau neeg pom. Yog li no, txawm neeg yuav ntseeg Vajtswv hauv nws txoj kev xav li cas los, Vajtswv tsis rau txim rau neeg los sis hais kom neeg ua li ub li no ntau, vim tias neeg yeej tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv tiag. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis nthuav nws tej kev xav txog Vajtswv tab sis tseem npaj txhij zog thiab txaus siab mloog Nws lus ces yuav tsis raug txim. Vajtswv rau txim rau neeg los ntawm tej uas neeg xav tau thiab tej uas neeg ua, tsis yog rau rau nws tej kev xav los sis tej tswv yim. Yog tias Nws rau txim rau neeg los ntawm nws tej kev xav thiab tej tswv yim, ces tsis muaj ib tug neeg twg yuav khiav dim ntawm Vajtswv ob txhais tes uas npau taws vog. Cov uas txaus siab hlo sawv tawm tsam tus Vajtswv uas yug los muaj neeg lub cev yuav tsum raug rau txim rau lawv txoj kev tsis mloog lus. Hais txog cov neeg uas txaus siab hlo sawv tawm tsam Vajtswv, lawv txoj kev tawm tsam pib los ntawm qhov tseeb uas lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, uas coj lawv mus ua ntau yam uas cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Cov tib neeg no txhob txwm tawm tsam thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis yog lam muaj kev xav phem txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj koom ua ntau yam uas cuam tshuam Nws tes hauj lwm, thiab vim lub ntsiab no hom tib neeg no yuav tsum raug txim. Cov uas tsis yog txhob txwm cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm yuav tsum tsis raug txim li cov neeg txhaum, vim tias lawv muaj peev xwm mloog lus thiab tsis koom ua ntau yam uas tsim kom muaj kev cuam tshuam thiab kev xeeb txob. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum tsis raug txim. Txawm li ntawd los, thaum tib neeg tau paub Vajtswv tes hauj lwm tau ntau xyoo lawm, yog tias lawv tseem muaj tej kev xav phem txog Vajtswv ntxiv thiab tsis muaj peev xwm paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab yog tias, txawm lawv twb tau paub Nws tes hauj lwm los lawm pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv tseem muaj tej kev xav txog Vajtswv thiab tseem tsis muaj peev xwm los paub Nws, ces txawm tias lawv tsis tau ua tej yam yuav los cuam tshuam, lawv lub siab yeej muaj ntau txoj kev xav phem puv npo txog Vajtswv, thiab txawm yog tias lawv tej kev xav phem tsis dhau los kom pom meej los xij, cov tib neeg zoo li no pab tsis tau dab tsi rau Vajtswv tes hauj lwm li. Lawv tsis muaj peev xwm mus tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv los sis sawv ua tim khawv tau rau Nws. Cov tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li thiab ruam kawg. Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv thiab haj yam tsis muaj peev xwm muab lawv tej kev xav phem txog Vajtswv tshem tawm hlo li, yog li no lawv thiaj raug txim. Nws muab hais tau li no tias: Nws yeej yog ib txwm rau cov neeg muaj kev ntseeg tshiab tuav tej kev xav phem txog Vajtswv los sis tsis paub dab tsi txog Nws li, tab sis rau ib tug uas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo thiab twb paub zoo txog Nws tes hauj lwm lawm, ces nws tsis yog ib yam zoo rau ib tug neeg zoo li no tuav tej kev xav phem ntxiv lawm, thiab nws haj yam tsis yog ib qho zoo rau ib tug neeg zoo li no tsis muaj txoj kev paub txog Vajtswv li. Nws yog vim hais tias qhov no tsis yog qhov ib txwm uas lawv raug txim rau. Cov tib neeg tsis meej pem no yog tshwj xuam tag nrho huv si; lawv yog cov uas tawm tsam Vajtswv heev tshaj thiab cov uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yam tsis muaj qab hau dab tsi li. Tag nrho cov neeg zoo li no yuav tsum raug muab tshem tawm kom tag nyob rau thaum kawg!

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim ntawm nej qhov tsis maj mam ua twb zoo saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mas tseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj txoj kev xav txog qhov yog yim qias vuab tsuab, tej kev zoo yim ntxim ntxub, thiab koj txoj kev ua neeg yim poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kaj tshiab los ntawm Vajtswv, thiab tsis tuaj yeem nkag siab tau txhua yam uas Vajtswv ua niaj hnub no thiab koj tsis nrhiav nws, los sis lwm yam uas yog koj tsis ntseeg nws, txiav txim rau nws, los sis tshuaj xyuas thiab txheeb xyuas nws, ces koj tsis muaj lub siab mloog Vajtswv lus. Yog tias, thaum qhov kaj ntawm qhov no thiab tam sim no tshwm sim tuaj, koj pheej tseem khaws qhov kaj qub nag hmo thiab tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces koj tsis muaj dab tsi zoo tshaj li ib tug neeg ruam—koj yog ib tug ntawm cov neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Tus yuam sij rau txoj kev mloog Vajtswv lus yog kev txaus siab rau qhov kaj pom kev tshiab, thiab muaj peev xwm lees txais nws tau thiab muab nws coj mus xyaum siv. Tib qho no xwb thiaj li yog kev mloog lus tiag. Cov uas tsis muaj lub siab xav los xav rau Vajtswv tsis muaj peev xwm zwm rau Nws tau, thiab tsuas tawm tsam Vajtswv xwb vim ntawm lawv txoj kev txaus siab nrog rau tus xwm txheej tam sim no. Tus tib neeg ntawd tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus vim nws raug nkag rau los ntawm yam uas muaj los ua ntej lawm. Tej yam uas los ua ntej tau muab txhua yam kev xav thiab kev xav tswv yim txog Vajtswv rau tib neeg, thiab cov no tau dhau los ua Vajtswv tus yam ntxwv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, yam uas lawv ntseeg txog yog lawv cov kev xav, thiab cov qauv ntawm lawv tus kheej lub tswv yim. Yog tias koj ntsuas tus Vajtswv uas ua hauj lwm tiag niaj hnub no rau tus Vajtswv ntawm koj tus kheej txoj kev xav, ces koj txoj kev ntseeg yog los ntawm Dab Ntxwgnyoog los, thiab raug tsuas los ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv tsis xav tau txoj kev ntseeg zoo li no. Txawm hais tias lawv qhov kev ntseeg siab yuav loj npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias lawv yuav mob siab npaum li cas los xij—txawm hais tias yog lawv tau mob siab siv zog tas nws lub neej rau Nws txoj hauj lwm, thiab tau tuag rau lawv tus kheej—Vajtswv tsis pom zoo rau ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg zoo li no. Nws tsuas lam muab txiaj ntsig rau lawv ib qho me me thiab pub lawv tau txais kev lom zem ib nyuag pliag xwb. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj mus xyaum tau. Tus Vaj Ntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv, thiab Vajtswv yuav tshem ib tug zuj zus ntawm lawv txhua tus tawm pauj. Tus hluas thiab tus laus los tib yam nkaus, cov uas tsis mloog Vajtswv lus hauv lawv txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab xav yuam kev yog cov uas tawm tsam thiab cuam tshuam, thiab cov neeg no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv yam tsis muaj lus nug dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Yauj tsis paub Vajtswv nyob rau thaum ntawd los, nws tseem saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab saib Nws tam li tus Tswv ntawmlub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Yauj tsis xav tias Vajtswv yog ib tug yeeb ncuab; tiam sis, nws pe hawm Nws zoo tam li tus Tswv Tsim ntawm txhua yam. Vim li cas tib neeg niaj hnub nim no tawm tsam Vajtswv heev ua luaj li? Vim li cas lawv tsis muaj cuab kav hwm Nws? Ib qho laj thawj ces yog tias lawv raug ua qias vuab tsuab ntau heev los ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj tus yeeb yam phem faus nyob tob heev lawm, lawv tau rais los ua cov yeeb ncuab ntawm Vajtswv lawm. Yog li ntawd, txawm tias lawv ntseeg Vajtswv thiab lees paub Vajtswv los, lawv tseem muaj cuab kav tawm tsam Nws thiab muab lawv tus kheej tso rau hauv txoj kev tawm tsam Nws. Qhov no raug txiav txim los ntawm tib neeg tus yeeb yam. Lwm qhov laj thawj yog qhov tias txawm yog tias lawv ntseeg Vajtswv los, tib neeg tsis saib Nws tam li Vajtswv. Tiam sis, lawv xav tias Nws tawm tsam tib neeg, saib Nws tam li lawv tus yeeb ncuab, thiab xav tias lawv mas koom tsis tau nrog Vajtswv. Nws tsuas yooj yim li no xwb. … Tej zaum koj muaj ib qho kev txawj ntse me ntsis txog Vajtswv, tiam sis qhov kev txawj ntse no muaj feem xyuam txog dab tsi? Nov tsis yog yam uas txhua tus tham txog lod? Nws tsis yog yam uas Vajtswv tau qhia rau koj lod? Koj tsuas swm nrog tej yam uas yog kev tshawb xav thiab tej kev qhuab qhia txog nws xwb—tiam sis koj puas txeev txaus siab rau Vajtswv lub tseem ntsej muag thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse ntawm tus kheej thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse thiab kev paub uas siv tau thiab? Yog tias Vajtswv tsis tau qhia rau koj, koj puas muaj peev xwm paub thiab? Koj txoj kev txawj ntse tshawb xav tsis tsis sawv cev rau txoj kev txawj ntse tseeb. Muab ua luv luv hais, tsis hais txawm koj paub ntau npaum li cas los sis koj los paub nws li cas los xij, txog thaum koj muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv, Nws yuav yog koj tus yeeb ncuab, thiab txog thaum pib sab Vajtswv tam li Vajtswv, Nws tseem yuav tawm tsam koj, vim koj yog ib lub cev ntawm Ntxwgnyoog.

Thaum koj ua ke nrog Khetos, tej zaum koj muaj peev xwm ua ib hnub peb pluag mov rau Nws noj, los sis tej zaum pub tshuaj yej rau Nws haus thiab ua raws li Nws tej kev cheem tsum ntawm lub neej; zoo li tias koj tau saib Khetos zoo tam li Vajtswv. Thaum twg los xij uas muaj qee yam tshwm sim tuaj, tib neeg txoj kev xam pom yeej ib txwm txawv rau Vajtswv tej kev xam pom; tib neeg ib txwm tsis to taub thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev xam pom. Txawm tej zaum tib neeg yuav sib haum nrog Vajtswv nyob rau sab nraud los, qhov no tsis tau txhais tias lawv sib raug zoo nrog Vajtswv. Kiag thaum qee yam tshwm sim tuaj, qhov tseeb ntawm tib neeg kev tsis mloog lus tshwm tuaj thiab, yog li ntawd thiaj li yog kiag qhov txhawb txoj kev uas muaj nyob rau ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Qhov kev tawm tsam no tsis yog ib qho ntawm Vajtswv txoj kev tawm tsam tib neeg los sis ntawm Vajtswv qhov kev xav tawm tsam lawv, los nws kuj tsis yog tias Nws muab lawv tso rau hauv kev tawm tsam rau Nws tus kheej thiab saib lawv zoo li ntawd. Tiam sis, nws yog ib qho xwm txheej ntawm lub ntsiab tseeb uas txawv txawv no rau Vajtswv uas zais nyob hauv tib neeg txoj kev xav thiab nyob hauv lawv txoj kev xav tob hauv lub siab. Vim tib neeg saib txhua yam uas los ntawm Vajtswv los zoo tam li cov khoom rau lawv txoj kev tshawb fawb, lawv lo lus teb rau yam uas los ntawm Vajtswv los thiab rau txhua yam uas koom nrog Vajtswv tias yog dab tsi, ntau tshaj txhua yam, los kwv yees, los ua xyem xyav, thiab ces los txais ib tug yeeb yam kom sai uas tsis haum thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis ntev tom qab ntawd, lawv coj ib tug cwj pwm tsis zoo los sib cav los sis sib twv nrog Vajtswv, mus txog theem uas ua xyem xyav seb ib tug Vajtswv zoo li no puas tsim nyog rau txoj kev cawm raws. Tsis hais txog qhov tseeb tias lawv qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog qhia lawv tias lawv tsis tsim nyog ua tus yam ntxwv li no, los lawv tseem yuav xaiv ua li ntawd txawm tias lawv yuav zoo li ntawd los xij, yog li lawv thiaj li yuav ua li ntawd mus ntxiv yam tsis muaj kev yig mus txog ntua qhov kawg. Piv txwv li, qee leej thawj txoj kev ua yog dab tsi thaum lawv hnov txog cov lus xaiv lus ncua los sis cov lus iab liam txog Vajtswv? Lawv thawj txoj kev ua yog xav paub tias seb cov lus xaiv lus ncua no yog tseeb los tsis yog thiab seb cov lus xaiv lus ncua no muaj tiag los tsis muaj, thiab tom qab ntawd coj ib tug yeeb yam uas cia tos thiab saib tso. Ces lawv txawm pib xav, “Nws tsis muaj ib txoj hau kev twg los txheeb xyuas qhov no. Qhov ntawd puas tshwm sim tiag? Qhov lus xaiv lus ncua no tseeb los tsis tseeb?” Txawm cov tib neeg zoo li no tsis qhia nws tshwm tuaj rau sab nraud los, nyob hauv lawv lub siab lawv twb tau pib ua xyem xyav, thiab tau pib tsis lees Vajtswv lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm hom yeeb yam thiab txoj kev xam pom zoo li no yog dab tsi? Nws tsis yog kev ntxeev siab lod? Txog ntua thaum lawv ntsib qhov teeb meem no, koj tsis muaj peev xwm ntsia pom tias cov tib neeg no cov kev xam pom yog dab tsi; nws zoo li tias lawv tsis muaj kev tsis sib haum xeeb nrog Vajtswv, thiab zoo li tias lawv tsis saib Nws zoo tam li ib tug yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv cia li sawv nrog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv kiag tam sim ntawd. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tau tias tib neeg thiab Vajtswv sib tawm tsam! Nws tsis yog tias Vajtswv saib tib neeg zoo tam li yeeb ncuab, tiam sis lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus kheej kiag ntag uas tawm tsam Vajtswv. Tsis hais txawm ib tug twg twb tau caum raws Nws los ntev npaum li cas lawm los sis lawv tau them tus nqe loj npaum li cas, thiab tsis hais lawv tau qhuas Vajtswv li cas, lawv yuav tshem lawv tus kheej tawm ntawm kev tawm tsam Nws li cas, thiab lawv txawm sib zog txhawb lawv tus kheej kom hlub Vajtswv npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj hwm los saib Vajtswv tam li Vajtswv kiag li. Qhov no tsis yog txiav txim los ntawm tib neeg lub ntsiab tseeb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej yeej xav pom Khetos tag li xwb, tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob muab nej tus kheej tso rau qhov chaw siab li ntawd; leej twg los yeej pom tau Khetos, tab sis Kuv hais tsis muaj leej twg yuav zoo txaus kom tsim nyog pom Khetos. Vim tib neeg tus yam ntxwv muaj kev phem, kev khav theeb, thiab kev ntxeev siab, thaum lub sij hawm uas koj pom Khetos, koj tus yam ntxwv yuav rhuav tshem koj thiab nog txim tuag rau koj. Koj qhov kev koom xwm nrog ib tug kwv tij (los sis ib tug muam) mas yuav tsis ua kom koj pom txog koj ntau, tab sis nws yuav tsis yooj yim rau thaum uas koj koom xwm nrog Khetos. Thaum twg los xij, koj txoj kev xav phem yuav nrhau cag, koj txoj kev khav theeb pib tuaj kaus, thiab koj qhov kev ntxeev siab yuav txi txiv. Yuav ua li cas es koj tus uas muaj tus yam ntxwv tib neeg li ntawd thiaj yuav zoo txaus los mus koom xwm nrog Khetos? Koj puas muaj cuab kav yuav ua txhua yam rau Nws tam li Nws yog Vajtswv rau txhua lub sij hawm txhua txhia hnub? Koj puas yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau rau Vajtswv tiag? Nej teev hawm tus Vajtswv uas nyob siab heev hauv nej lub siab tam li Yehauvas tab sis ntsia Khetos tus uas nej qhov muag pom tam li ib tug tib neeg dog dig xwb. Nej txoj kev xav poob qis dhau heev lawm thiab nej tus yam ntxwv tib neeg poob qis dhau heev lawm! Nej tsis muaj peev xwm uas yuav saib Khetos li Vajtswv; tsuas yog qee zaum nkaus xwb, thaum uas nej nyiam, nej puas tuav Nws cia thiab teev hawm Nws li Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Kuv thiaj hais tias nej tsis yog cov ntseeg Vajtswv, tab sis yog ib pab uas sib yaum los tawm tsam Khetos xwb. Txawm yog cov neeg uas hlub lwm tus xwb los lawv yeej tau txais kev pauj txiaj ntsig rov qab, tab sis mas Khetos, tus uas tau ua hauj lwm ntau heev, yeej tsis tau txais tib neeg txoj kev hlub los sis lawv tej kev pauj txiaj ntsig thiab kev mloog lus li. Qhov no tseem tsis yog ib qho txaus tu siab thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Pawg tib neeg uas tus Vajtswv yug los ua neeg xav muab kom tau hnub no yog cov uas ua raws li Nws lub siab nyiam. Lawv tsuas yog yuav tsum zwm rau Nws txoj hauj lwm nkaus xwb, thiab tso tseg qhov txhawj xeeb txog lawv tus kheej tas zog nrog rau cov tswv yim ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, kev ua neej nyob hauv txoj kev uas pom tsis meej, thiab kev tsim tej yam nyuaj rau tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas muaj peev xwm mloog Nws lus yog cov uas yeej mloog Nws cov lus tiag tiag thiab zwm rau Nws cov kev npaj tseg. Cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau yam uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej nyiam tshaj plaws los sis yam hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tab tom ua rau hauv noob neej kiag li; lawv muab lawv lub siab tag nrho rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab lawv muab tag nrho txhua yam ntawm lawv tso rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv yeej tsis muaj ib txoj kev xav txog lawv tus kheej txoj kev nyab xeeb kiag li, thiab lawv yeej tsis tau tsim ib txoj kev txhawj xeeb rau qhov uas ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas zwm rau tus Vajtswv uas nyob sab cev nqaij daim tawv tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no vim tias nws tsis yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tshej, tiam sis yog tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, yog tus muab cov lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj dua thaum uas tab tom pom tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yam li ib tug neeg nruab nrab xwb; qhov no tsis ncaj ncees. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj thiab zoo kawg nkaus nrog rau lub tswv yim uas zoo kawg nkaus, txawm li ntawd los qhov no tsis muaj nyob kiag li; tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb mas yog dog dig xwb thiab tsis tseem ceeb li, thiab kuj yog qhov uas ib txwm muaj thiab. Nws tsis muaj ib lub siab xav uas zoo tshaj plaws los sis ua cov dej num tawg thoob-ntiaj teb; Nws tsuas ua hauj lwm thiab hais lus li ib txwm muaj thiab yam uas muaj qab hau xwb. Thaum Nws tsis hais lus los ntawm lub suab xob nthe los sis hu cua thiab nag, Nws yeej yog kev yug los ua neeg ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag, thiab Nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob nrog noob neej tiag tiag. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus uas lawv muaj peev xwm to taub thiab tus uas haum rau lawv tus kheej cov kev xav loj ib yam li Vajtswv, thaum uas tab tom pom tus uas lawv tsis tuaj yeem lees txais thiab xav tsis tawm kiag tias cas yuav qis ua luaj li. Txhua yam no los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab; tag nrho puav leej yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev mloog Vajtswv lus yog dab tsi thiab tej kev tshwm sim twg kiag thiaj yog kev mloog Vajtswv lus

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas cov tsis mloog Vajtswv lus thiaj li tsis raug cawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No