1. Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev thov Vajtswv yog ib txoj kev uas neeg koom siab nrog Vajtswv, txhais tias nws yog ib txoj kev uas neeg hu rau Vajtswv, thiab nws yog tus txheej txheem uas neeg raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais tau tias cov uas tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog cov tib neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, yog qhov ua tim khawv tias lawv tu ncua ib qho hwj chim uas kom raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, nws yuav coj tsis tau ib lub neej hauv sab ntsuj plig kiag li, haj yam caum tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsawg heev. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog txiav ib tug txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo ntag, thiab nws yuav yog ib qho uas ua kom Vajtswv qhuas tsis tau kiag li. Ua ib tug ntseeg Vajtswv, ib tug yim huab thov Vajtswv, qhov ntawd yog, ib tug yim huab raug txhawb los ntawm Vajtswv, ib tug yim huab ua tau tiav yam uas xav ua thiab ib tug muaj cuab kav txais tau kev qhuab qhia tshiab los ntawm Vajtswv. Twb yog vim li no, tus neeg hom no thiaj ua tau neeg zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ceev tshaj.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev taij thov tsis yog ib hom kab ke; nws yog ib qho kev sib raug zoo tseeb tiag ntawm ib tug tib neeg thiab Vajtswv, thiab nws muaj ibqho tseem ceeb tob heev. Los ntawm tib neeg tej kev taij thov, ib tug tuaj yeem pom tias lawv tab tom ua dej num ncaj qha rau Vajtswv. Yog tias koj saib kev taij thov zoo tam li ib qho kab ke, ces yuav lees tsis tau tias koj ua dej num zoo rau Vajtswv. Yog tias koj cov kev taij thov tsis yog ua los ntawm lub siab tseeb los sis nrog lub siab dawb paug, ces nws tuaj yeem hais tau los ntawm Vajtswv txoj kev xam pom tias, koj zoo tam li ib tug tib neeg uas tsis muaj nyob. Yog li ntawd ces, koj yuav tuaj yeem cia tus Vajntsujplig Dawb Huv ua dej num rau hauv koj tau li cas? Raws li qhov tshwm sim, tom qab ua dej num tau ib lub sij hawm lawm, koj yuav qaug zog. Txij no mus, yog tsis muaj kev taij thov, koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau dej num. Nws yog kev taij thov uas ua kom tes dej num tiav, thiab kev taij thov ua kom muaj kev ua dej num. Yog tias koj yog ib tug neeg uas coj, thiab ua dej num rau Vajtswv, tiam sis koj yeej tsis tau muab koj tus kheej rau kev taij thov li los sis rau siab rau koj txoj kev taij thov, ces tus yam ntxwv uas koj ua dej num no yuav xaus rau kev ua kom koj ntog. Yam dab tsi ua rau tib neeg hnov tias lawv muaj cai tsis taij thov los kuj tau? Lawv tso kev taij thov tseg vim Vajtswv yog yug los ua neeg xwb puas yog? Ntawd tsis muaj kev zam; qee zaum Kuv los kuj taij thov thiab! Thaum Yexus tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv, Nws kuj taij thov ib yam nkaus thiab thaum muaj tej teeb meem tseem ceeb. Nws taij thov saum roob, saum nkoj, thiab hauv vaj; Nws kuj coj Nws cov thwj tim mus taij thov ib yam nkaus thiab. Yog koj tuaj yeem los rau Vajtswv lub xub ntiag thiab taij thov Nws tas li, qhov no qhia tau tias koj saib Vajtswv zoo tam li Vajtswv. Yog koj tsis quav ntsej taij thov tas li, thiab pheej ua txhua yam los ntawm koj tus kheej xwb, kev ua li no thiab ua li ntawd rau tom qab ntawm Nws nrab qaum, ces koj tab tom tsis ua dej num rau Vajtswv; koj tsuas ua koj tus kheej txoj hauj lwm xwb. Yog li no, koj yuav tsis raug txim lod? Nyob rau sab nraud, nws zoo li tias koj tsis tau ua dab tsis cuam tshuam li, los sis nws zoo li tias koj tsis tau ua dab tsi thuam Vajtswv li, tiam sis koj tsuas yuav ua koj tus kheej qhov hauj lwm xwb. Qhov ua li ntawd, tsis yog koj tab tom cuam tshuam lod? Txawm yog tias, nyob rau qhov ntiav ntiav, nws zoo li tias koj tsis yog, tiam sis hauv lub ntsiab tseeb ces koj tab tom tawm tsam Vajtswv ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Rau nej, kev thov Vajtswv yog qhov uas tseem ceeb dua ntais. Thaum koj thov thiab koj txais tes num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj lub siab yuav raug txhawb los ntawm Vajtswv, thiab lub zog hlub Vajtswv yuav tawm tuaj. Yog tias koj tsis thov nrog koj lub siab, yog tias koj tsis qhib koj lub siab nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li, ces Vajtswv yuav tsis muaj kev ua tau num hauv koj. Yog tias, tom qab koj thov thiab koj hais cov lus hauv koj lub siab tag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig tseem tsis tau chiv ua Nws tes num, thiab koj tseem tsis tau txais kev tshoov siab, ces qhov no qhia tau tias koj lub siab tseem muaj kev tu ncua, koj tej lus tsis tseeb, thiab tseem tsis tau ntshiab. Yog tias, tom qab koj thov tag lawm, koj muaj kev zoo siab txaus siab hlo, ces koj cov lus thov Vajtswv txais yuav tau rau Vajtswv thiab Vajtswv tus Ntsujplig tab tom ua num hauv koj. Zoo li tus uas teev tiam Vajtswv, koj ua tsis tau yog tsis muaj kev thov Vajtswv. Yog koj pom kev ua phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv zoo li tej yam uas muaj qab hau thiab muaj nqis, ces koj puas tso tau kev thov Vajtswv tseg? Tsis muaj leej twg ua tau ab tsi yog tsis muaj kev phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, koj nyob ntawm sab nqaij tawv, ua Ntxwgnyoog qhev; yog tsis muaj kev thov Vajtswv tiag, koj ua lub neej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm qhov txhos caug ntua thov Vajtswv yog qhov tham nrog Vajtswv los ntawm lub siab los xij, yuav tsum paub li no tias: Tib neeg cov lus thov mas kuj yog tej yam sib txuas rau Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab. Thaum ib tug neeg twg nyob hauv tus yam ntxwv uas yog los mus nrhiav thiab taij thov Vajtswv, ces Vajntsujplig los yeej ua hauj lwm ib yam nkaus thiab. Qhov no yog ib qho kev sib koom tes zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg los ntawm ob txoj kev xav sib txawv, los sis tej zaum yuav hais tau tias Vajtswv pab tib neeg daws lawv qee yam teeb meem, thiab qhov no yog ib hom kev sib koom tes thaum tib neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kuj yog ib ntawm cov hau kev uas Vajtswv cawm tib neeg thiab yaug tib neeg kom dawb huv, thiab, tshaj qhov ntawd, nws yog txoj kev ntawm kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia uas ib txwm muaj. Nws tsis yog ib txoj hauj lwm teev hawm kev ntseeg. Kev thov Vajtswv tsis lam yog ib yam uas ua rau tib neeg lom zem xwb; yog hais tias nws yog li ntawd, ces yeej txaus los tsa tes thiab qw ob peb lo lus qhia, thiab yuav tsis tas thov Vajtswv rau ib yam dab tsi, rau kev pe hawm, los sis rau kev hwm li lawm. Kev taij thov yog ib yam tseem ceeb tob heev! Yog koj paub tias yuav thov Vajtswv thiab nquag thov npaum li cas, nrog rau tej lus thov tas li uas zwm rau Vajtswv thiab muaj laj thawj, tom qab ntawd sab hauv koj tus yam ntxwv yuav keev muaj tej ntawd ntau dua qhov uas ib txwm muaj. Muab hais ua lwm sab tuaj, ces yog koj cov lus taij thov tsuas keev muaj ob peb lo lus qhia nkaus xwb, thiab koj tsis kam ris lub nra rau saum koj tus kheej, thiab tsis ua zoo xav txog qhov tsim yog los sis tsis tsim nyog yuav hais rau hauv qhov kev thov Vajtswv, los sis qhov uas yeej tsis tsim nyog hais rau hauv qhov pe kev hawm tiag tiag, thiab yeej tsis mob siab xav txog tej xwm txheej no li, ces koj yeej yuav nrhiav tsis tau dab tsi zoo rau hauv koj qhov kev thov Vajtswv, thiab sab hauv koj tus yam ntxwv yuav tsis zoo tas li. Koj yeej yuav tsis muaj hnub paub qhov kev qhia ntawd tob dua, los sis ua kom koj qhov kev to taub qhov tseeb tob ntxiv, qhov kev txawj xav uas ib txwm muaj, kev zwm rau tiag, kev pe hawm tiag, thiab txoj kev xav uas yus yuav tsum muaj nyob rau hauv qhov kev thov Vajtswv yog dab tsi. Tag nrho tej no puav leej yog tej yam zoo huv si.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kuv twb hais ua ntej dhau los lawm tias txhua tus tib neeg puav leej muaj feem xyuam rau hauv lawv qhov kev tswj thiab leg lawv tus kheej tej hauj lwm. Ziag no los tib neeg yeej tseem zoo li no; lawv ua hauj lwm ib ntus thiab tom qab ntawd ces tso tseg tsis thov Vajtswv lawm, tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab li lawm. Lawv xav tau lawv tus kheej tias, “Kuv tsuas ua mus raws li tej kev npaj ua hauj lwm xwb. Txawm li cas los xij, tsis yog tias kuv tau ua ib qho yuam kev los sis tau ua rau kom muaj kev cuam tshaum….” Koj tsis thov Vajtswv, thiab koj haj tseem ua tsaug tsawg heev. Yog ib tug yam ntxawv phem ua luaj li! Feem ntau koj paub tias tus yam ntxwv no tsis yog lawm, tab sis koj tsis muaj lub tswv yim yog los kho tus yam ntxwv no; vim li ntawd, koj thiaj li tsis tuaj yeem daws tau koj tus yam ntxwv, thiab txawm tias koj yuav to taub qhov tseeb los xij, koj tsis muaj peev xwm muab coj los xyaum ua. Koj yeej paub tias muaj ib tug yam ntxwv tsis zoo nyob rau hauv koj lawm (xws li kev khav theeb, kev qias vuab tsuab, los sis kev ntxeev siab), tiam sis koj tsis tuaj yeem tswj tau los daws kom tau tej ntawd thiab koj tsis tuaj yeem kov yeej tej ntawd li. Tib neeg ib txwm leg lawv tus kheej tej hauj lwm thiab tsis txhawj xeeb txog lawv tus kheej nrog Vajntsujplig txoj hauj lwm los sis qhov Nws ua li cas, tsuas txhawj txog qhov ua yam uas yog lawv tus kheej ntiag tug nkaus xwb. Vim li qhov no, Vajntsujplig yuav tso koj tseg—thiab thaum Nws tso, ces koj yuav hnov tsaus ntuj nti thiab qhuav nkig nkuav rau hauv lub siab, thiab tsis tshua muaj kev yug los sis kev zoo siab xyiv fab li. Muaj tib neeg coob leej uas tsis taij thov Vajtswv ntev txog rau lub hli, thiab txawm tias lawv ua lawv txoj hauj lwm los xij, lawv hnov qhuav qhawv rau sab hauv nruab siab. Tej thaum lawv xav tias, “Kuv tab tom ua dab tsi? Thaum twg mam li ua qhov notag?” Yog, tej kev xav zoo li no los haj tseem tshwm sim rau lawv ib yam nkaus thiab. Phom sij tshaj plaws rau ib tug tib neeg uas mus raws lub sij hawm yam tsis thov Vajtswv li! Kev taij thov mas tseem ceeb heev! Yog lub neej txoj sia ntawm ib tug hauv pawg ntseeg yeej tsis tau thov Vajtswv kiag li, ces lawv tej kev sib sau ua ke yuav tsis tawg paj txi txiv thiab tsis muaj kev zoo siab xyiv fab li. Yog li ntawd, thaum nej nyob ua ke, nej yuav tsum thov Vajtswv thiab hais lus qhuas tas li, thiab tom qab ntawd Vajntsujplig yuav ua txoj hauj lwm zoo tshwj xeeb tshaj plaws. Lub hwj chim uas Vajntsujplig muab rau tib neeg mas siv tsis paub tag li; tsis muaj ib zaug uas tib neeg qaug zog tag los sis siv tej ntawd tag lawm. Txawm ib tug neeg muaj peev xwm tham los sis qhia los ntawm kev vam khom rau ntawm lawv tus kheej ntau npaum li cas los xij, yog Vajntsujplig tsis ua hauj lwm mus rau qhov kawg ntawm qhov ntawd, ces lawv tuaj yeem ua tau dab tsi los xwb? Muaj ntau zaus, thaum taij thov muaj peb los sis tsib zaug, tsuas muaj ib tug neeg hais ib los sis ob kab lus nkaus xwb uas hais tias, “Au Vajtswv, kuv ua Koj tsaug, kuv qhuas Koj,” thiab thaum tau hais li ntawd tag lawm, ces tsis muaj dab tsi ntxiv los rau lawv li lawm—lawv tsis muaj dab tsi yuav hais ntxiv li lawm. Qhov ntsuas tau ntawm txoj kev ntseeg zoo li no yog dab tsi? Nws phom sij heev! Thaum ib tug neeg, nyob hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau cov lus uas ua Nws tsaug, qhuas Nws, los sis muab lub yeeb koob rau Nws, thiab haj tseem tsis tau luag hais cov lus tias “Thov os Vajtswv,” thiab ua li ntawd mas txaj muag heev dhau lawm, ces tus neeg ntawd mas qias neeg ua luaj ntag! Tej zaum koj yuav quaj hu Vajtswv thiab lees paub Nws nyob hauv koj lub siab, tab sis yog koj tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj lub siab tseem txav deb ntawm Nws mus lawm, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm. Thaum nej sawv txhua tag kis los, cia li nco ntsoov thov Vajtswv. Thaum nej thov, tej kev cia siab rau hnub ntawd yuav zoo thiab ua tiav tau tshwj xeeb hlo, ces koj yuav hnov Vajntsujplig los nyob ntawm koj ib sab tas li, tiv thaiv koj.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kuv pom tias ziag no coob tus tib neeg mas tsis muaj peev xwm tshwj xeeb los cheem lawv tus kheej. Qhov no yog vim li cas? Vim hais tias lawv yeej tsis thov Vajtswv li. Thaum tib neeg tsis thov Vajtswv, ces lawv rhais los ua tus tsis zoo, thiab thaum tib neeg yog neeg tsis zoo lawm, ces lawv plam lawv qhov kev coj zoo thiab lawv qhov kev txo hwj chim lawm. Lawv tsuas hais txog kev ua neeg, kev ncaj ncees, thiab hais txog kev paub lawv tus kheej tus yeeb yam qias vuab tsuab nkaus xwb. Hais txog qhov uas Vajntsujplig coj li cas ntawd, ces yog kiag qhov uas Nws txhawb tib neeg li cas ntag, thiab yog kiag qhov uas tib neeg yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav rau hauv lawv lub neej txhua hnub li cas—tej no puav leej ploj mus tag lawm. Tib neeg ntseeg rau hauv lawv lub siab nkaus xwb tias yeej muaj ib tug Vajtswv tiag tiag, thiab txhua yam uas tshuav nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog kev lees paub txog Vajtswv lawm xwb; tej dej num ntawm lub neej txoj sia ntawm tus ntsujplig ces tau ploj mus lawm. Lawv txoj kev ntseeg tsuas nthuav dav mus rau sab khoom ntiaj teb nkaus xwb thiab lawv tsis kam lees lub ntsiab ntawm tus ntsujplig, thiab yog li, thaum lawv tus kheej taug kev, lawv thiaj li mus yuam kev thiab ntog. Thaum ib tug neeg uas tsis thov Vajtswv xyaum ua raws qhov tseeb, lawv tsuas tuav tau ib lub hauv paus ntsiab lus nyob hauv ib puag ncig hauv nkaus xwb—txhua yam tsuas yog cov kev cai xwb. Txawm koj yuav ua raws li tej kev npaj uas los ntawm tus Nyob Saud los rau hauv koj tej kev nqis tes ua kiag thiab tsis ua txhaum rau Vajtswv li los xij, txhua yam koj tab tom ua puav leej mus raws li cov kev cai xwb. Ziag no tib neeg tus ntsujplig mas loog tag thiab tsis muaj qab hau lawm. Muaj ntau yam nkag siab nyuaj rau hauv tib neeg qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv, xws li qhov raug txhawb thiab raug qhia los ntawm tus Ntsujplig. Tib neeg tsis tuaj yeem hnov tau tej no—lawv mas loog dhau heev lawm! Tib neeg tsis nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis muaj feem nrog tej hauj lwm ntawm tus ntsujplig txoj sia, thiab lawv tsis tuaj yeem txeeb kom tswj tau lawv tus kheej tus yam ntxwv. Qhov kev txeeb kom tswj tau yus tus yam ntxwv ntawm tus ntsujplig txoj sia, ces txoj kev xav tsis thov Vajtswv, los sis txoj kev xav tsis nyob hauv pawg ntseeg lub neej lawm. Nej puas hnov zoo li ntawd? Kev ntseeg Vajtswv, yus yuav tsum thov Vajtswv; yog tsis muaj kev thov Vajtswv, ces tsis muaj qhov zoo xws li kev ntseeg Vajtswv. Kuv hais tias nej tsis tas yuav ua raws li cov kev cai—nej yuav thov Vajtswv rau ntawm txhua qhov chaw thiab txhua lub sij hawm los tau—thiab yog li thiaj li muaj ib txhia uas tsis tshua thov Vajtswv li. Lawv tsis thov Vajtswv rau yav sawv ntxov thaum lawv sawv los, tab sis tsuas nyeem ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus thiab mloog nkauj qhuas xwb. Thaum yav nruab hnub, lawv tus kheej mas khwv heev rau tej hauj lwm sab nraud, thiab lawv tsis thov Vajtswv ua ntej lawv qhau cev pw rau thaum tsaus ntuj, ib yam nkaus. Nej tsis hnov zoo li no thiab lod? Yog nej tsuas lam nyeem Vajtswv cov lus nkaus xwb thiab tsis thov Vajtswv li, ces nej tsis zoo li ib tug tsis ntseeg uas tab tom nyeem Vajtswv cov lus, uas muaj cov lus tsis tog rau hauv lod? Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, ces lub siab tsis koom, thiab tsis muaj kev xav zoo los sis tsis muaj kev txhawb rau hauv yus tus ntsujplig. Yus mas loog tag thiab tsis muaj qab hau li; lawv hais txog qhov ntiav ntiav ntawm yam uas ntsig txog rau kev hloov pauv tus moj yam xwb, thiab zoo nkaus li lawv ntseeg Vajtswv lawm, tiam sis, hnov rau puag hauv qhov tob ntawm lawv tus ntsujplig mas tsis khov li. Lawv yog cov zoo li tsis ntseeg Vajtswv. Txawm li cas los xij lawv sim thov Vajtswv, los lawv tsis muaj peev xwm hais cov lus tawm tau. Qhov no mas phom sij heev—txhais tau tias koj mas nyob deb heev ntawm Vajtswv lawm, thiab Nws tsis nyob hauv koj lub siab lawm. Qhov tseeb tiag, tsis muaj kev tsis sib haum xeeb los ntawm kev leg tej dej num sab nraud thiab txoj hauj lwm thiab kev rov qab los rau hauv tus ntsujplig los thov Vajtswv. Tsis yog tsis muaj kev tsis sib haum xeeb lawm xwb, tab sis kev rov qab los rau hauv tus ntsujplig los thov Vajtswv mas muaj txiaj ntsig ntxiv rau yus txoj hauj lwm tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thawj qhov uas tib neeg yuav tsum ua txhua zaum thaum lawv ntsib ib qho teeb meem yog dab tsi? Lawv yuav tsum thov Vajtswv; cov lus thov Vajtswv los ua ntej. Cov lus thov Vajtswv qhia kom pom hais tias koj yeej coj txoj kev ntseeg nruj, hais tias koj tau pib muaj ib lub siab uas ntshai-Vajtswv, hais tias koj paub nrhiav Vajtswv, thiab koj tau muab ib qho chaw rau Nws nyob hauv koj lub siab lawm, hais tias koj yog ib tug ntseeg Vajtswv nruj tiag tiag. Coob tus ntseeg uas yog cov laus txhos caug thov Vajtswv rau tib lub sij hawm ntawm ib hnub twg, tej zaum mas ntev dhau heev lawm ces lawv cia li rov sawv tsis taus lawm. Cia peb tsis txhob tham txog qhov uas seb qhov no puas yog ib qho txheej txheem kev ntseeg, los sis qhov uas seb lawv puas tau ib yam dab tsi los ntawm qhov ntawd; cia peb tsuas hais tiag cov kwv tij los sis cov nkauj muam laus laus no tuav txoj kev ntseeg nruj heev xwb, zoo tshaj thiab nquag tshaj nej cov hluas lawm. Thawj qhov uas yuav tsum tau ua thaum ntsib ib qho teeb meem ces yog thov Vajtswv. Cov lus thov tsis yog lam tau lam cem li ub li no xwb; qhov ntawd yuav daws tsis tau ib qho teeb meem li. Tej zaum mas koj yuav txog yim rau kaum zaus los yeej tsis tau dab tsi, tab sis tsis txhob tag kev cia siab—koj yuav tsum thov tas zog li. Thaum uas tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj, ua ntej tshaj ces thov Vajtswv, ua ntej tshaj ces qhia rau Vajtswv, cia Vajtswv los tswj, cia Vajtswv pab koj, cia Vajtswv coj koj kev, thiab qhia txoj hau kev rau koj. Qhov no ua tau pov thawj hais tias koj muab Vajtswv tso ua ntej, hais tias Nws nyob hauv koj lub siab. Yog hais tias, thaum koj ntsib ib qho teeb meem, thawj qhov koj ua yog hnov zoo li muaj kev tawm tsam, chim siab, thiab muaj kev npau taws loj—yog hais tias, ua ntej txhua yam tib si, koj cia li xav phem—ces qhov no yog ib qho kev tshwm sim ntawm qhov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab. Nyob rau hauv lub neej tiag tiag, koj yuav tsum thov Vajtswv lub sij hawm uas muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau koj. Nyob rau qhov xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum txhos caug thiab thov Vajtswv—qhov no tseem ceeb heev. Kev thov Vajtswv qhia kom pom txoj koj tus yam ntxwv rau Vajtswv nyob rau ntawm Nws xub ntiag. Koj yuav tsis ua li yog hais tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab. Ib txhia hais tias, “Kuv thov Vajtswv tab sis Vajtswv tsis qhia kom kuv paub li!” Koj yuav tsum tsis txhob hais li ntawd. Ua ntej tshaj ces saib seb koj tej kev txhawb siab rau qhov kev thov Vajtswv ntawd puas yog qhov yog; yog koj yeej nrhiav qhov tseeb tiag thiab thov Vajtswv, ces Nws yuav qhia koj nyob rau hauv qee yam kom koj to taub—nyob hauv ib lo lus, Vajtswv yuav ua kom koj to taub. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev qhia, koj yuav tsis muaj peev xwm to taub tau koj tus kheej li: Koj tsis muaj lub tswv yim ntse, koj tsis muaj lub hlwb rau qhov ntawd, thiab qhov no yog ib qho uas tib neeg txoj kev ntse ua tsis tau. Thaum koj to taub lawm, ua qhov kev to taub ntawd puas yog tshwm sim los ntawm koj lub siab nkaus xwb? Yog Vajntsujplig tsis qhia koj, ces tsis muaj ib tug uas koj nug yuav paub txog lub ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm los sis qhov uas Vajtswv ntaus nqis yog dab tsi; tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej kiag qhia koj xwb mas koj thiaj yuav paub lub ntsiab ntawd. Thiab yog li ntawd, thawj qhov uas yuav tsum ua thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj ces yog thov Vajtswv. Cov lus thov cheem tsum kom yuav tsum muaj tus cwj pwm tshawb nrhiav, thiab nthuav tawm txog koj tej kev xav, tej kev pom, thiab tej cwj pwm—qhov no yog qhov uas yuav tsum muaj. Tsuas lam ua xws li sawv daws ua xwb ces yuav tsis muaj ib qho meem txheej com dab tsis li, yog li ntawd tsis txhob cem Vajntsujplig hais tias tsis qhuab qhia koj. Kuv tau pom hais tias nyob rau hauv ib txhia neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv yeej ntseeg ntxiv mus, tab sis Vajtswv ces tsuas nyob ntawm lawv daim di ncauj xwb. Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis lees txais tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig, thiab lawv tsis lees txais kev thov Vajtswv ib yam nkaus thiab; lawv tsuas lam nyeem Vajtswv tej lus xwb, thiab yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li. Qhov no puas yuav hu tau hais tias yog kev ntseeg Vajtswv mas? Lawv tsuas ntseeg thiab ntseeg tas zog kom txog thaum uas Vajtswv ploj kiag tag nrho ntawm lawv txoj kev ntseeg mus lawm xwb. Muab hais ncaj qha ces, muaj ib txhia uas leg tej dej num dav dav, thiab hnov zoo li lawv mas khwv tas zog li tab sis tsis tau dab tsi rau lawv tej dag zog ntawd li. Qhov no yog ib qho ntawm cov neeg uas tsis taug txoj kev kom yog nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Nws tsis yog ib qho hauj lwm hnyav uas yuav taug txoj kev kom yog lod? Lawv taug tsis tau txoj kev no txawm yog tom qab uas yeej to taub txog tej kev qhuab qhia ntawd ntau lawm los xij, thiab pheej hom tau txoj kev nqis hav xwb. Yog li ntawd thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau nej, nej yuav tsum siv sij hawm kom ntau zog los thov Vajtswv thiab nrhiav—qhov no yog qhov uas yam tshawg kawg nej yuav tsum tau ua. Kawm txoj qhov uas yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev xav ntawm Vajntsujplig tau li cas yog qhov tseem ceeb. Yog hais tias cov neeg uas ntseeg Vajtswv tsis muaj cuab kav muaj kev ntsib kev pom thiab kev xyaum ua raws tej ntawd, ces lawv yuav muab tsis tau dab tsi li, thiab lawv txoj kev ntseeg ces yeej suav tsis tau dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Pom Txhua Yam Los Ntawm lub Qhov Muag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 4. Ib tug neeg twg yuav xyaum ua raws lawv txoj kev ntseeg li cas es thiaj li yuav dim ntawm Ntxwgnyoog cov tub rog thiab thiaj li raug cawm

Ntxiv Mus: 2. Kev thov Vajtswv tiag yog dab tsi thiab nws ho ua tau dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No