2. Kev thov Vajtswv tiag yog dab tsi thiab nws ho ua tau dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev thov Vajtswv tseeb yog dab tsi? Nws yog qhia rau Vajtswv txog yam nyob hauv koj lub siab, nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li uas koj nkag siab Nws txoj kev xav ntag, nrog Nws sib txuas lus los ntawm Nws cov lus, fwb xwm tshwj xeeb yog nyob ze rau Vajtswv, ras txog tias Nws nyob ntawd tab meeg koj ntag, thiab ntseeg tias koj muaj tej yam yuav hais rau Nws. Koj lub siab fwb xwm puv npo nrog qhov kaj thiab koj fwb xwm tias Vajtswv ntxim hlub heev. Koj fwb xwm tshwj xeeb yog raug tshoov, thiab mloog koj hais mas yuav txhawb zog heev rau koj cov kwv tij thiab nkauj muam kawg li. Lawv yuav fwb xwm tias cov lus koj hais yog cov lus uas nyob hauv lawv lub siab ntag, yog cov lus lawv xav hais, zoo yam li koj cov lus yog lawv cov ntag. Qhov no yog kev thov Vajtswv tseeb. Tom qab koj koom tau rau hauv kev thov Vajtswv tseeb lawm, koj lub siab yuav nyob thaj yeeb lug thiab yuav paub kev txaus siab. Lub zog uas hlub Vajtswv yuav loj tuaj, thiab koj yuav fwb xwm tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav muaj nqis tshaj los sis muaj qab hau tshaj li qhov hlub Vajtswv lawm. Txhua yam no ua tau tim khawv tias koj cov lus thov yeej muaj qab hau tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev thov Vajtswv tsis yog ib yam uas ua rau mus dhau rau qhov kub siab, ua lawv nraim li txheej txheem, los sis nco tau hais tau Vajtswv cov lus tsis tuav ntawv. Qhov ntawd hais tau tias, thov Vajtswv tsis yog qog tau tej lo lus thiab tsis yog xyaum ua li lwm tus ua. Thaum thov Vajtswv, ib tug yuav tsum ncav cuag qib uas ib tug muab tau lub siab rau Vajtswv, qhib hlo ib tug lub siab kom nws thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim, ces nws yuav tsum yog pib los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tsuas yog los ntawm kev thov hauv Vajtswv cov lus xwb ib tug thiaj yuav txais tau kev tig ras to taub thiab kev pom meej zoo dua. Yam tseeb uas qhia tau tawm los ntawm kev thov Vajtswv los yog: Muaj lub siab ntshaw txhua yam uas Vajtswv kom ua, thiab tshaj dua no yog muaj qhov ntshaw ua kom tiav li Nws tau sam hwm tseg; tsis nyiam tej uas Vajtswv tsis nyiam thiab dhau ntawd, muab qhov no ua lub hauv paus, ntxiv rau qho yam kev to taub txog nws, thiab paub nqee yam thiab pom meej txog qhov tseeb uas Vajtswv twb muab nthuav tawm lawm. Qhov twg muaj yam xav ua kom tiav, muaj kev ntseeg, kev paub, thiab muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum raws li qhov kev thov, qhov no xwb thiaj li hu tau ua kev thov Vajtswv los ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog hom kev thov li no thiaj li yuav muaj txiaj ntsim xwb. Tsis tag li kev thov Vajtswv yuav tsum ua los ntawm qhov kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus, yuav tsum rhawv rau saum lub hauv paus uas yog nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb hauv Nws cov lus, thiab lub siab yuav tsum muaj cuab kav nrhiav Vajtswv thiab muaj siab tus tab meeg rau ntawm Nws xub ntiag. Kev thov Vajtswv li hom no ces twb nkag tau rau theem tseeb ntawm kev nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov me me uas Vajtswv tseev kom ua ntawm neeg yog kom neeg muaj cuab kav qhib nws lub siab rau Nws. Yog neeg muab nws lub siab tiag tiag rau Vajtswv thiab hais tau qhov tseeb uas nyob hauv nws lub siab, ces Vajtswv yuav txaus siab hlo ua num rau hauv nws. Yam uas Vajtswv ntshaw tsis yog neeg lub siab nkhaus, tiam sis yog ib lub siab dawb huv thiab ncaj ncees. Yog neeg tsis hais lus tawm ntawm lub siab tuaj rau Vajtswv, ces Vajtswv yuav tsis txhawb nws lub siab los sis ua dej num nyob rau hauv nws. Yog li no, qhov uas tseem ceeb dua ntais ntawm kev thov Vajtswv yog hais lus rau Vajtswv tawm hauv koj lub siab tuaj, qhia rau Nws txog koj tej kev tu ncua los sis tus moj yam uas tig tawm tsam, tso koj tus kheej tag nrho rau ntawm Nws xub ntiag; thaum zoo li no xwb thiaj yog thaum Vajtswv txaus siab rau koj tej lus thov, los sis lwm yam ces yog Vajtswv yuav ntis Nws lub ntsej muag ntawm koj. Qhov kev ntsuas uas tsawg tshaj txog kev thov Vajtswv yog koj yuav tsum muaj cuab kav cia koj lub siab tus yees tab meeg Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ncaim ntawm Vajtswv mus. Tej zaum kuj yog, nyob rau ntu no, koj yuav tsis tau txais qhov tshiab ntxiv los sis muaj kev pom siab dua, tiam sis koj yuav tsum tau siv kev thov Vajtswv los tuav thaum zoo li no—koj yuav tsum tsis txhob mus rau qhov phem dua no. Qhov no yog qhov tsawg kawg kiag uas koj yuav tsum ua kom tau. Yog koj twb ua tsis tau qhov no, ces qhia tau tias koj lub neej sab ntsuj plig tsis nyob rau kis yog lawm. Thaum kawg, koj yuav tsis muaj cuab kav tuav tau lub zeem muag koj muaj thaum xub thawj, koj yuav poob kev nseeg Vajtswv, thiab qhov koj xav ua kom tiav yuav cia li tsis muaj tag. Muaj ib qho cim uas qhia saib seb koj nkag tau mus rau lub neej hauv sab ntsuj plig lawm los tsis tau yog nyob ntawm seb koj txoj kev thov Vajtswv puas yog mus rau kis yog. Txhua tus tib neeg yuav tsum nkag los rau qhov tseeb no; lawv txhua tus yuav tsum ua num hauv txoj kev xav cob qhia lawv tus kheej thov Vajtswv, tsis txhob pheej tos kom dhau, tiam sis nrhiav tag zog kom raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no xwb lawv thiaj li yuav ua cov tib neeg uas nrhiav Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thiab cov txheej txeem ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi? Koj cov lus thov yuav tsum mus ib qib xam ib qib, kom haum nrog tus yam ntxwv ntawm koj lub siab thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes num; koj los nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb raws li Nws txoj kev xav thiab raws li qhov Nws xav tau ntawm neeg. Thaum koj pib xyaum thov Vajtswv, xub muab koj lub siab rau Vajtswv tso. Tsis txhob txhav ua kom haum Vajtswv txoj kev xav—tsuas yog sim hais cov lus hauv koj lub siab rau Vajtswv xwb. Thaum koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, hais li ntawm no: “Au Vajtswv, tsuas yog hnub no kuv mam li xeev txog tias kuv tau tsis mloog koj lus los lawm. Kuv yeej yog neeg coj tsis ncaj thiab ntxim ntxub. Kuv tsuas ua lub neej nkim sij hawm xwb. Txij hnub no mus kuv yuav ua neej rau Koj. Kuv yuav xyaum ua lub neej muaj qab hau thiab ua li Koj txoj kev xav. Thov cia Koj tus Ntsujplig ua num rau hauv kuv tag mus li, ua kev pom meej thiab ua kev qhia kuv. Cia kuv ua tau tim khawv khov thiab ua tau lus tim khawv nrov rau ntawm Koj xub ntiag. Cia kom Ntxwgnyoog pom Koj lub hwj chim ci ntsa iab, Koj zaj lus tim khawv, thiab ua tau pov thawj tias Koj yog tus muaj yeej, tshwm nyob rau hauv peb.” Thaum koj thov li no, koj lub siab yuav dim plaws ntawm txhua yam. Yog koj thov li no, koj lub siab yuav nyob ze rau ntawm Vajtswv dua, thiab yog tias koj thov tau li seem no tsis tu ncua, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua num hauv koj xwb xwb li. Yog koj pheej hu Vajtswv raws seem no, thiab qhia tej koj xav ua rau Nws, yuav muaj ib hnub los rau thaum tej uas koj xav txais yuav tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thaum Vajtswv muab tau koj lub siab thiab tag nrho koj, thiab qhov kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Rau nej, kev thov Vajtswv yog qhov uas tseem ceeb dua ntais. Thaum koj thov thiab koj txais tes num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj lub siab yuav raug txhawb los ntawm Vajtswv, thiab lub zog hlub Vajtswv yuav tawm tuaj. Yog tias koj tsis thov nrog koj lub siab, yog tias koj tsis qhib koj lub siab nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li, ces Vajtswv yuav tsis muaj kev ua tau num hauv koj. Yog tias, tom qab koj thov thiab koj hais cov lus hauv koj lub siab tag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig tseem tsis tau chiv ua Nws tes num, thiab koj tseem tsis tau txais kev tshoov siab, ces qhov no qhia tau tias koj lub siab tseem muaj kev tu ncua, koj tej lus tsis tseeb, thiab tseem tsis tau ntshiab. Yog tias, tom qab koj thov tag lawm, koj muaj kev zoo siab txaus siab hlo, ces koj cov lus thov Vajtswv txais yuav tau rau Vajtswv thiab Vajtswv tus Ntsujplig tab tom ua num hauv koj. Zoo li tus uas teev tiam Vajtswv, koj ua tsis tau yog tsis muaj kev thov Vajtswv. Yog koj pom kev ua phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv zoo li tej yam uas muaj qab hau thiab muaj nqis, ces koj puas tso tau kev thov Vajtswv tseg? Tsis muaj leej twg ua tau ab tsi yog tsis muaj kev phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, koj nyob ntawm sab nqaij tawv, ua Ntxwgnyoog qhev; yog tsis muaj kev thov Vajtswv tiag, koj ua lub neej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj. Kuv vam tias nej cov uas yog kwv tij thiab cov muam muaj cuab kav koom tau rau qhov kev thov Vajtswv tseeb txhua txhia hnub. Qhov no tsis yog ntsig txog ua raws li kev cai, tiam sis yog txog ncav cuag rau theem pom tshwm kiag ntawm qhov muag. Koj puas yeem tso me ntsis qhov kev tsaug zog thiab kev xyiv fab tseg sawv ntxov los thov Vajtswv thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus? Yog tias koj thov Vajtswv nrog lub siab ntshiab si thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus zoo li no, Nws yuav txais yuav koj heev tshaj. Yog tias koj ua li no txhua tag kis sawv ntxov, yog tias txhua hnub koj xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv, sib txuas lus thiab koom ua ke nrog Nws, ces koj qhov kev paub Vajtswv yeej yuav nce ntxiv xwb xwb li, thiab koj yuav muaj cuab kav tuav tau Vajtswv txoj kev xav zoo tshaj. Koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv txaus siab ua kuv lub luag num kom tiav log. Kuv tsuas muaj peev xwm muab tag nrho kuv tus kheej rau Koj xwb, xwv kom Koj thiaj li tau txais yeeb koob los ntawm peb, xwv kom koj thiaj yuav zoo siab rau tej tim khawv txog koj los ntawm peb pab no. Kuv thov Koj ua num hauv peb, xwv kuv thiaj li yuav dhau los muaj cuab kav hlub Koj tiag tiag thiab txaus siab rau Koj thiab raws Koj li yog kuv lub hom phiaj.” Yog koj kam ris lub nra no, paub tseeb tias Vajtswv yuav ua kom koj zoo tiav log. Koj tsis yog thov kom muaj qab hau rau koj tus kheej xwb, tiam sis koj yuav tau thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab hlub Nws. Qhov no yog hom kev thov uas tseeb tshaj plaws. Koj puas yog ib tug uas thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav?

Yav dhau los, nej tsis tau paub yuav thov li cas, thiab nej tso txoj kev thov Vajtswv tseg lawm. Tam sim no, nej yuav tau ua qhov uas zoo tshaj los cob nej tus kheej los thov Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj cuab kav sau koj lub zog hauv koj los hlub Vajtswv, ces koj yuav thov Vajtswv li cas? Koj hais tias: “Au Vajtswv, kuv lub siab tsis muaj lub peev xwm uas yuav hlub tau Koj tiag tiag. Kuv xav hlub koj, tiam sis kuv tu ncua lub dag zog. Kuv yuav ua li cas? Thov koj rua kuv lub qhov muag sab ntsuj plig thiab thov Koj tus Ntsujplig txhawb kuv lub siab. Cia ua kom, thaum kuv los rau ntawm Koj xub ntiag, kuv muab txhua yam uas tsis zoo tso pov tseg, tso kiag tsis cheem ib leej tus twg li, tej yam ab tsi, los sis ib yam khoom, thiab tso plhuav kuv lub siab tag nrho qhib lug rau ntawm Koj xub ntiag, thiab ua kom kuv muab tau tag nrho kuv tus kheej tso rau ntawm Koj xub ntiag. Txawm li cas los xij, Koj sim tau kuv, Tam sim no kuv npaj txhij lawm, kuv tsis xam txog kuv lub neej yav pem suab, los sis kuv nyob hauv qab tus quab ntawm kev tuag. Nrog ib lub siab uas hlub Koj, kuv ntshaw nrhiav txoj kev uas yog txoj sia. Txhua yam uas muaj qab hau, txhua yam—tso tag nrho rau hauv Koj ob txhais tes; kuv txoj hmoo los nyob hauv Koj ob txhais tes thiab Koj tuav kiag kuv txoj sia rau hauv Koj tes. Tam sim no, kuv nrhiav los hlub Koj, thiab txawm hais tias Koj tsis cia kuv hlub Koj, txawm hais tias Ntxwgnyoog yuav cuam tshuam los, kuv txiav txim siab los hlub Koj.” Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, thov li no. Yog tias koj thov li no txhua hnub, lub zog uas hlub Vajtswv yuav maj mam sawv tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ua ib tug neeg ncaj ncees; thov Vajtswv tshem koj tej kev dag ntxias hauv koj lub siab mus. Ntxuav koj tus kheej kom dawb huv los ntawm kev thov Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab kom raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm kev thov Vajtswv, thiab koj tus moj yam yuav maj mam hloov. Lub neej sab ntsuj plig tseeb yog lub neej thov Vajtswv tiag—nws yog lub neej uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus txheej txheem ntawm qhov raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog tus txheej txheem ntawm qhov hloov tus neeg tus moj yam. Lub neej uas tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog lub neej hauv sab ntsuj plig, tab sis yog lub neej li cov kev ntseeg uas ib txwm ua los lawm xwb. Tsuas yog cov uas raug txhawb tas li los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiaj nkag tau rau lub neej sab ntsuj plig xwb. Neeg tus moj yam yeej hloov tag li rau thaum nws thov Vajtswv. Yog Vajtswv tus Ntsujplig yim huab txhawb nws, nws yim huab kub siab thiab mloog lus heev tuaj. Yog li, thiab, nws lub siab yuav maj mam raug ntxuav kom dawb huv, thiab nws tus moj yam yuav maj maj hloov. Qhov zoo li no yog qhov txiaj ntsim ntawm kev thov Vajtswv tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev thov Vajtswv mas feem ntau yog hais txog kev hais lus kom ncaj ncees xwb. “Au, Vajtswv! Koj paub tib tug neeg qhov kev qias vuab tsuab. Hnub no kuv tau ua ib yam tsis muaj laj thawj li lawm thiab. Kuv tau zais ib txoj kev xav—kuv yog ib tug neeg txawj dag. Kuv tsis tau ua kom raws li Koj siab nyiam los sis qhov tseeb. Kuv ua li kuv siab nyiam lawm thiab ua kom kuv tus kheej txaus siab. Ziag no, kuv lees paub kuv qhov kev qias vuab tsuab lawm. Kuv thov Koj qhia kuv ntxiv thiab pub kom kuv to taub qhov tseeb, muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab muab tej kev qias vuab tsuab no tso pov tseg.” Hais li no; muab ib qho muaj tseeb ntawm tej xwm txheej uas muaj tseeb. Tib neeg feem coob tsis nquag thov Vajtswv tiag tiag li; lawv tsuas lam xav txog yav dhau los xwb, uas muaj kev paub tsawg nyob rau hauv lawv lub siab thiab kev txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab, tiam sis lawv tsis tau ua twb zoo xav txog los sis paub tsis txog qhov tseeb li. Kev xav Vajtswv cov lus thiab nrhiav qhov tseeb thaum taij thov Vajtswv mas tob dua kev hnov qab thiab kev paub. Ua rau koj ceeb los ntawm Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo Nws txoj hauj lwm uas muab los rau koj los ntawm Vajtswv cov lus thiaj li yuav coj koj mus rau txoj kev paub tseeb thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag; tej no mas tob tshaj li tib neeg tej kev xav thiab kev paub lawm. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum paub kom zoo. Yog koj tsuas xav thiab saib kom meej raws qhov ntiav ntiav xwb, koj tsis muaj txoj kev haum rau txoj kev xyaum ua, thiab koj ua tau nce qib me ntsis mus rau qhov tseeb xwb, ces koj tseem tsis muaj peev xwm hloov pauv tau. Piv txwv li, muaj qee zaus, thaum tib neeg mob siab los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag, thiab pauj rau Nws txoj kev hlub tiag tiag—tiam sis, nrog rau qhov kev ntshaw no, koj yuav tsis muab koj tus kheej lub zog feem ntau fij rau, thiab koj lub siab yuav tsis mob siab ntso ua qhov ntawd kom tiav hlo. Txawm li cas los xij, yog thaum tau thov Vajtswv thiab raug txhawb lawm, ces koj yuav tau mob siab ntso thiab hais tias, “Vajtswv, kuv txaus siab hlo tiv kev nyuaj; kuv txaus siab hlo lees txais Koj tej kev sim siab; thiab kuv txaus siab hlo zwm rau Koj huv si. Txawm tias kuv qhov kev txom nyem yuav loj npaum li cas los xij, kuv txaus siab hlo pauj Koj txoj kev hlub. Kuv xyiv fab rau Koj txoj kev hlub tshaj, thiab Koj tau yug kuv ntau heev—rau qhov no, kuv ua Koj tsaug tawm hauv kuv nruab lub siab tuaj, thiab muab tag nrho lub yeeb koob rau Koj,” tom qab tau thov Vajtswv zoo li no lawm, ces tag nrho koj lub cev yuav raug txhawb zog, thiab koj yuav muaj ib txoj kev xyaum ua lawm. Qhov no yog tshwm los ntawm qhov kev thov Vajtswv. Tom qab ib tug neeg thov Vajtswv tag lawm, ces Vajntsujplig npaj los ua hauj lwm rau lawv, qhia kom paub qhov tseeb, thiab coj lawv kev, thiab muab txoj kev ntseeg rau lawv thiab txhawb qhov tseem ceeb los mus muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Muaj cov tib neeg uas tau nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub los tseem ua tsis tau ib qho tshwm los uas zoo li no li, tiam sis, qhov tau nyeem cov lus no, thaum lawv sib qhia txog cov lus no, ua rau lawv lub siab kaj lug tuaj, thiab lawv pom qee txoj hau kev mus tom ntej. Ntxiv rau qhov no, yog Vajntsujplig txhawb koj me ntsis thiab muab kev coj qhia rau koj me ntsis, nrog rau qhov muab ib lub nra me ntsis ntxiv, ces qhov tshwm los yuav txawv deb heev tiag tiag. Thaum koj tus kheej nyeem Vajtswv cov lus, tej zaum yuav ua rau koj poob siab tsim tsawv, thiab tej zaum koj yuav quaj, ces tsuas xav kom dhau mus kiag tom qab ntawd xwb. Txawm li cas los xij, yog koj muab kev thov nrog lub kua muag, ib qho kev thov tiag tiag, los sis ib qho kev thov uas muaj tseeb tiag thiab ua siab dawb paug, ces koj yuav tau txais lub zog nchav zoo li no uas kav mus ntau hnub. Qhov no yog qhov tshwm los ntawm kev thov Vajtswv. Lub hom phiaj ntawm kev thov Vajtswv yog kom cov tib neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab lees txais yam uas Nws muab rau lawv ntawd. Yog koj keev thov Vajtswv, thiab keev los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sib txuas lus nrog Nws, thiab muaj kev sib raug zoo nrog Nws, ces koj yeej yuav tau txais kev txhawb rau sab hauv los ntawm Nws tas li, thiab yeej yuav tau txais Nws cov kev npaj tas li—thiab tus uas ib txwm tau txais Vajtswv cov kev npaj tas li ntawd yeej hloov pauv lawm, thiab lwv tej yeeb yam los puav leej raug tsim kho zoo tib si lawm. Tshwj xeeb mas, thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam thov Vajtswv ua ke, ib lub zog tshwj xeeb tshwm tuaj tom qab ntawd, thiab lawv hnov tias lawv tau txais ntau tshaj plaws lawm. Qhov tseeb tiag, lawv tsis tau sib qhia ntau thaum lawv nyob ua ke; nws yog kev thov Vajtswv uas tau tsa lawv sawv, qhov zoo li ntawd lawv yuav tos tsis tau ntev li ib chib los tso lawv tsev neeg thiab lub ntiaj teb tseg, thiab lawv tsis xav tau dab tsi lawm, thiab muaj Vajtswv tib leeg nkaus xwb ces yeej txaus lawm. Txoj kev ntseeg loj ua luaj li! Lub hwj chim uas Vajntsujplig txoj hauj lwm muab rau tib neeg tuaj yeem tau txais kev zoo siab xyiv fab tsis paub kawg! Koj tuaj yeem mus tau deb npaum li cas yog tsis vam khom lub hwj chim ntawd, tab sis cheem koj tus kheej thiab lub caj dab kom khov kho kom koj taug kev mus tau ntxiv, los sis puas yuav nce raws koj tus kheej qhov kev nquag thiab kev mob siab? Tshuav tsis deb tom ntej lawm uas koj yuav ntog thiab qaug zog tag; thaum koj taug kev, koj yuav tsis muaj zog lawm. Tib neeg yuav tsum tuav lawv qhov kev sib txuas ncauj txuas lus nrog Vajtswv kom mus txog thaum kawg! Tiam sis tib neeg, thaum lawv taug kev mus ntxiv, yuam kev deb ntawm Vajtswv mus lawm. Vajtswv yog Vajtswv, tib neeg yog tib neeg, thiab nyias mus raws nyias tus kheej txoj kev; Vajtswv hais Vajtswv cov lus, thiab tib neeg taug lawv tus kheej txoj kev, uas tsis zoo li Vajtswv txoj. Thaum ib tug neeg lub zog nchav tag rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ces lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv ob peb lo lus thiab thov kom muaj lub zog nchav me ntsis. Tom qab lawv tau txais lub zog lawm, ces lawv txawm ncaim mus dua lawm thiab. Tsis ntev ntawd, lawv lub zog tag, thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv kom tau lub zog ntxiv. Thaum ua li no, ib tug neeg thiaj li tsis tuaj yeem tuav tau qhov ntawd mus ntev; yog ib tug neeg no tso Vajtswv tseg, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev mus rau tom ntej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tej thaum, qhov saib rau Vajtswv ntawd tsis tau txhais tias yog qhov kev thov kom Vajtswv ua qee yam uas yog siv cov lus tshwj xeeb, los sis qhov kev thov Nws rau kev coj qhia tshwj xeeb los sis kev tiv thaiv. Feem ntau, nws yog thaum tib neeg ntsib qee qhov teeb meem, ces lawv muaj peev xwm hu rau Nws yam ua siab dawb paug. Yog li, qhov Vajtswv tab tom ua rau thaum tib neeg hu rau Nws ntawd yog dab tsi? Thaum ib tug neeg lub siab dhia tig toog thiab lawv muaj qhov kev xav no: “Au Vajtswv, kuv tus kheej ua tsis tau qhov no, kuv tsis paub tias yuav ua qhov ntawd li cas, thiab kuv hnov qaug zog thiab xav phem…,” thaum tej kev xav no tshwm sim tuaj rau hauv lawv lawm, Vajtswv puas paub txog qhov no? Thaum tej kev xav no muaj tshwm sim rau hauv tib neeg lawm, lawv puas muaj lub siab dawb paug lawm? Thaum lawv hu rau Vajtswv yam ua siab dawb paug li no lawm, Vajtswv puas lees pab lawv? Qhov tseeb txawm tias lawv tsis hais ib lo lus li los xij, lawv qhia lub siab dawb paug, ces yog li ces Vajtswv lees pab lawv. Thaum ib tug twg ntsib ib qho kev nyuaj siab dab tsi, thaum lawv tsis muaj leej twg tig rau li, thiab thaum lawv hnov tshwj xeeb tias tsis muaj kev pab lawm, ces lawv tsuas tso lawv qhov kev cia siab rau Vajtswv lawm xwb. Lawv cov lus thov zoo li cas? Tus yam ntxwv hauv lawv lub siab lub ntsws yog dab tsi? Lawv puas muaj lub siab dawb paug? Puas muaj ib qho kev txhaum nrog rau thaum lub sij hawm ntawd? Nws tsuas yog thaum koj tso siab rau Vajtswv zoo li txoj xov kawg uas koj tuav tseg cawm koj txoj sia, cia siab tias Nws yuav pab koj, tias koj lub siab mas dawb paug. Txawm koj tsis tau hais ntau los xij, koj lub siab twb dhia tig toog lawm. Qhov ntawd yog, koj muab koj lub siab dawb paug rau Vajtswv, thiab Vajtswv mloog. Thaum Vajtswv mloog, Nws pom koj tej kev nyuaj, thiab Nws yuav qhia koj, coj koj kev, thiab pab koj.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Ntseeg Yuav Tsum Pib ntawm Qhov Kev Pom Tshab Plaws lub Ntiaj Teb Tej Ncauj Ke Phem” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qee zaum, thaum nej muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, nej lub siab tau raug tshoov, ces nej xav tias nej tsis tuaj yeem pab tau dab tsi tiam sis tsuas yog hlub Vajtswv xwb, tias nej muaj lub zog loj nyob hauv nej, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas nej tsis tuaj yeem muab tso pov tseg li. Yog tias koj xav li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov koj lub siab lawm, thiab koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, ces koj yuav thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Peb yeej yog tau raug npaj tseg thiab tau raug xaiv los ntawm Koj lawm tiag. Koj lub yeeb koob ua rau kuv muaj kev kaj siab, thiab ua rau kuv zoo siab tias kuv yog ib tug ntawm Koj cov neeg. Kuv yuav siv txhua yam thiab muab txhua yam los ua raws li Koj lub siab nyiam, thiab yuav siv tag nrho kuv txhua lub sij hawm, thiab tag nrho lub neej uas kuv muaj, rau Koj.” Thaum koj thov Vajtswv zoo li no, yuav muaj txoj kev hlub uas tsis paub kawg thiab kev mloog lus tseeb rau Vajtswv hauv koj lub siab. Koj puas txeev muaj txoj kev paub zoo li no dua li? Yog tias tib neeg raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab tas mus li, ces lawv yuav txaus siab hlo muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thaum lawv thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv xav kom pom hnub uas Koj muaj yeeb koob, thiab Kuv xav kom tau ua neej nyob rau Koj—tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyog los sis muaj nuj nqis tshaj li uas ua neej nyob txhawm rau Koj lawm, thiab Kuv tsis muaj ib txoj kev xav me me uas yuav ua neej rau Ntxwgnyoog thiab rau sab nqaij tawv hlo li. Koj tsa kuv sawv los ntawm qhov pab kuv muaj peev xwm ua neej nyob rau Koj hnub no.” Thaum koj tau thov Vajtswv li no lawm, koj yuav xav tias koj pab tsis tau dab tsi tiam sis tsuas muab tau koj lub siab rau Vajtswv xwb, tias koj yuav tsum tau muaj Vajtswv, thiab kom koj ntxub qhov tuag yam uas koj tsis tau muaj Vajtswv thaum koj tseem ciaj sia nyob. Qhov muaj kev thov Vajtswv zoo li no, nws yuav ua rau koj muaj lub zog tsis txawj nkees li, thiab koj yuav tsis paub tias nws los qhov twg los; nyob hauv koj lub siab yuav muaj lub zog uas tsis txawj tag, thiab koj yuav muaj ib txoj kev txawj xav tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev, thiab Nws tsim nyog tau txais kev hlub. Qhov no yog thaum uas koj raug Vajtswv tshoov siab lawm. Txhua tus neeg uas tau muaj txoj kev paub no tau raug Vajtswv tshoov siab lawm. Rau qhov cov neeg uas raug Vajtswv tshoov siab tas li, yeej muaj kev hloov pauv hauv lawv lub neej, lawv muaj peev xwm txiav txim siab thiab txaus siab hlo txais yuav Vajtswv tiag tiag, txoj kev hlub Vajtswv hauv lawv lub siab muaj zog heev ntxiv, lawv lub siab tau tig tag nrho los rau Vajtswv, lawv tsis hais txog tsev neeg, lub ntiaj teb, cov kev ntxias, los sis lawv lub neej yav tom ntej, thiab lawv zoo siab hlo muab lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txhua tus neeg uas tau raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab yog cov neeg uas caum qhov tseeb, thiab cov uas muaj kev cia siab tias yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no koj yuav tsum pom meej meej txog txoj kev uas Petus taug. Yog koj pom tau Petus txoj kev ntawd meej meej lawm, ces koj yeej yuav ruaj siab tau txog tes hauj lwm uas ua hnub no, yog li ntawd koj yuav tsis yws los sis tsis nyob twj ywm lawm, los sis xav tau dab tsi. Koj yuav ntsib yuav pom qhov uas Petus xav li cas nyob rau lub sij hawm ntawd: Nws tau muaj kev tu siab loj; nws yeej tsis thov ib lub neej tom ntej kom tau koob hmoov li lawm. Nws tsis nrhiav nyiaj txiag, kev zoo siab, lub koob npe los sis kev nplua nuj nyob rau hauv ntiaj teb; nws tsuas nrhiav kom tau lub neej muaj nuj nqis xwb, uas yog yuav rov them Vajtswv txoj kev hlub rov qab thiab yuav muab txhua yam uas tseem ceeb heev rau nws cob fim rau Vajtswv. Ces nws yeej txaus siab lawm. Nws nquag thov Yexus uas siv cov lus no: “Tswv Yexus Khetos, kuv tau hlub koj ib zaug lawm, tab sis kuv tsis tau hlub koj tiag tiag. Txawm kuv hais tias kuv muaj kev ntseeg rau Koj, los kuv yeej tsis tau muaj lub siab hlub koj tiag tiag. Kuv tsuas saib ntsoov Koj, qhuas Koj, thiab nco Koj, tab sis kuv tsis tau hlub Koj los sis muaj kev ntseeg tiag tiag rau Koj.” Nws thov Vajtswv tas li los ua nws qhov kev cog lus ruaj khov, thiab nws yeej tau txais kev txhawb siab tas mus li los ntawm Yexus tej lus thiab rub kev txhawb zog los ntawm tej lus ntawd. Tom qab no, tom qab uas tau muaj kev ntsib kev pom tau ib ntus lawm, Yexus sim nws, thab nws kom xav tau Nws ntxiv mus. Nws hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Cas kuv yuav nco Koj ua luaj thiab xav ntsia Koj tas li xwb. Kuv tsis muaj ntau yam, thiab tsis muaj cuab kav yuav them tau Koj txoj kev hlub. Kuv thov Koj los coj kuv mus sai. Thaum twg Koj mam li xav tau kuv? Thaum twg Koj mam li coj kuv mus? Thaum twg kuv mam rov tau pom Koj lub ntsej muag dua? Kuv tsis xav nyob hauv lub cev no ntxiv lawm, es kom qias vuab tsuab ntxiv mus, los sis kuv tsis xav ntxeev siab ntxiv lawm. Kuv npaj txhij lawm es yuav muab txhua yam uas kuv muaj cob fim kiag rau Koj kom sai npaum li qhov kuv ua tau, thiab kuv tsis xav ua kom Koj tu siab ntxiv lawm.” Qhov no yog qhov uas nws thov Vajtswv, tab tsis nws tsis paub lub sij hawm ntawd hais tias Yexus yuav muab nws ua kom zoo tshaj plaws. Nyob rau thaum nws raug sim rau kev txom nyem ntawd, Yexus rov tshwm los rau nws pom thiab hais tias: “Petus, Kuv xav ua kom koj zoo tshaj plaws, kom zoo nkaus li koj cia li ua ib daig txiv hmab txiv ntoo, qhov uas yog khov tshwm sim los ntawm Kuv qhov kev ua kom koj zoo tshaj plaws, thiab qhov uas Kuv nyiam. Koj puas yuav muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Kuv tiag tiag? Koj puas tau ua tej uas Kuv kom koj ua? Koj puas tau coj tej lus Kuv hais coj mus xyaum ua neej? Koj yeej tau hlub Kuv ib zaug lawm tiag, tab sis txawm koj yuav hlub Kuv, los koj puas tau muab Kuv coj mus xyaum ua neej? Koj tau ua dab tsi rau Kuv lawm? Koj lees paub hais tias koj yeej tsis zoo tsim nyog rau Kuv txoj kev hlub, tab sis koj ho tau ua dab tsi rau Kuv?” Petus pom tau hais tias nws yeej tseem tsis tau ua dab tsi rau Yexus li thiab nco dheev txog nws qhov kev cog lus dhau los hais tias nws yuav muab nws txoj sia rau Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws thiaj li tsis yws ntxiv lawm, thiab nws tej lus thov Vajtswv txij li ntawd mus ces thiaj li zoo me ntsis tuaj lawm. Nws thov Vajtswv hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Kuv tau ncaim Koj ib zaug lawm, thiab Koj los kuj tau ncaim kuv ib zaug lawm. Wb tau siv sij hawm sib nrug, thiab sij hawm nyob ua ke. Tab sis Koj hlub kuv tshaj txhua yam. Kuv tseem tau ntxeev siab rau Koj thiab tu siab rau Koj ib zaug tag los ib zaug tuaj li. Yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab tau tej ntawd? Kuv yeej khaws ntsoov cia nruab siab thiab tsis tau nov qab tej hauj lwm uas Koj tau ua rau saum kuv li thiab tej uas Koj tau txib kom kuv ua. Kuv tau ua txhua yam li qhov kuv ua tau lawm rau tej hauj lwm uas Koj tau ua rau kuv. Koj yeej paub hais tias kuv ua tau dab si xwb, thiab Koj yeej paub tes hauj lwm uas kuv ua tau. Kuv xav muab txhua yam zwm kiag rau Koj txoj kev coj, thiab kuv yuav muab txhua yam kuv muaj cob fim kiag rau Koj. Tsuas yog Koj xwb thiaj paub hais tias kuv ua tau dab tsi rau Koj. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tau dag kuv ntau thiab kuv tau ntxeev siab rau Koj, los kuv yeej ntseeg hais tias Koj yuav tsis nco qab kuv rau tej kev txhaum ntawd thiab koj yuav tsis ua rau kuv raws li tej ntawd. Kuv xav muab tag nrho kuv lub neej txoj sia cob kiag rau Koj. Kuv tsis thov dab tsi li, thiab kuv yeej tsis muaj kev cia siab los sis kev npaj dab tsi; kuv tsuas xav ua raws nraim li Koj qhov kev xav thiab Koj lub siab nyiam xwb. Kuv yuav haus Koj khob dej iab, thiab kuv yog Koj tug rau Koj txib.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Kev thov ntawm tej kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi thiab vim li cas thiaj tsis muaj dab tsi tshwm sim los ntawm qhov ntawd los li

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No