3. Kev thov ntawm tej kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi thiab vim li cas thiaj tsis muaj dab tsi tshwm sim los ntawm qhov ntawd los li

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsuj plig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej ib txwm yeej swm tham txog nej tus yam ntxwv sab ntsuj plig thiab ntau yam ntawm sab ntsuj plig tab sis ho tsis quav ntsej xyaum ua ntau yam rau hauv lub neej tiag, thiab yeej tsis quav ntsej txog qhov koj yuav nkag mus rau hauv lawv li. Koj sau ntawv txhua hnub, koj mloog txhua hnub, thiab koj nyeem ntawv txhua hnub. Koj tseem thov Vajtswv thaum ua zaub mov noj thiab: “Au, Vajtswv! Thov Koj los ua kuv lub neej nyob nrog kuv. Txawm li cas los xij hnub no mus, thov foom koob hmoov rau kuv thiab qhia kuv. Txawm Koj qhia kuv dab tsi rau hnub no los, thov pub kom kuv to taub nws rau hauv lub sij hawm no, xwv kom Koj cov lus thiaj ua tam rau kuv lub neej.” Koj kuj thov Vajtswv thaum noj mov thiab: “Au, Vajtswv! Koj tau muab pluas mov no pub rau peb. Thov Koj foom koob hmoov rau peb. As mees! Thov peb nyob nrog nraim Koj. Thov Koj nyob nrog nraim peb. As mees!” Tom qab koj noj koj pluas hmo thiab ntxuav cov tais diav tag lawm, koj pib thov: “Au, Vajtswv, Kuv yog lub tais no. Peb tau coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab nws zoo li cov tais uas nyuam qhuav raug siv tag thiab yuav tsum tau siv dej ntxuav. Koj yog dej, thiab Koj cov lus yog dej muaj sia uas muab txoj sia rau kuv.” Ua ntej koj paub nws, nws txog lub sij hawm mus pw lawm, thiab koj pib thov ntxiv tias: “Au Vajtswv! Koj tau foom koob hmoov rau kuv thiab tau coj kuv kev tag hnub lawm. Kuv zoo siab rau Koj. …” Qhov no yog qhov koj siv lub sij hawm rau yav nruab hnub, thiab dhau ntawd koj nkag mus pw. Cov neeg feem ntau ua lub neej zoo li no txhua hnub, thiab txawm tias tam sim no lawv tsis quav ntsej ua kom paub meej los xij, tsuav yog lawv tsa ncauj hais lus thov xwb los yeej tau lawm. Qhov no yog lawv lub neej yav tag los—lawv lub neej qub. Thiab feem ntau yeej zoo li qhov no; lawv tsis muaj kev cob qhia tiag, thiab lawv tsuas hloov tau me ntsis xwb. Lawv tsuas tsa ncauj los thov xwb, txav kom ze Vajtswv hauv lawv cov lus xwb, tab sis twb tsis muaj kev to taub tob kiag li. Cia peb siv qhov piv txwv yooj yim tshaj plaws—kev tu koj lub tsev kom huv si. Koj pom tias koj lub tsev sw sw, yog li ntawd koj zaum rau tod thiab thov tias: “Au, Vajtswv! Thov saib txoj kev coj tsis ncaj uas Ntxwgnyoog tau siv rau kuv. Kuv yeej sw ib yam li lub tsev no. Au, Vajtswv! Kuv thov qhuas thiab ua Koj tsaug lau. Yog tsis muaj Koj txoj kev cawm dim thiab kev qhuab qhia, Kuv yuav tsis paub qhov tseeb no li.” Koj nyuam qhuav zaum rau tod thiab hais tias, kev thov los lawm ntev, thiab tom qab ntawd koj ua zoo li tsis muaj dab tsi tshwm sim, koj zoo li ib tug poj niam laus pheej yws duj duam. Koj hla koj tus ntsuj plig txoj sia raws li txoj hau kev no yam tsis paub zoo txog qhov muaj tseeb, tsuas ua raws sab nraum daim tawv nkaus xwb! Kev paub meej txog kev cob qhia tiag yog ntsig txog cov neeg lub neej tiag thiab ntsig txog lawv yam ua nyuaj—qhov no tsuas yog txoj hau kev uas lawv hloov pauv tau xwb. Yog tsis muaj lub neej tiag, tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau. Kev tsa ncauj thov yog dab tsi? Yog tsis muaj kev to taub tus yeeb yam ntawm tib neeg, txhua yam ces nkim sij hawm xwb, thiab yog tsis muaj ib txoj kev taug rau mus, txhua yam ces nkim zog xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Coob leej ntau tus neeg rau siab thov Vajtswv “hauv Vajtswv lub xub ntiag.” Txawm tej lus thov yuav tsis tu ncua hauv lawv daim di ncauj los, lawv yeej tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tsuas yog txoj hau kev no xwb uas cov neeg zoo li no thiaj tuaj yeem tswj lawv tus yam ntxwv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; lawv tsis muaj peev xwm siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab lawv yuav tsis muaj cuab kav los cuag tau Vajtswv los ntawm qhov lawv paub dhau los, txawm kev xav txog, kev xav twj ywm hauv siab, los sis siv lawv txoj kev xav los koom nrog Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, los ntawm kev xav txog Vajtswv lub nra. Lawv tsuas yog lam thov Vajtswv tus uas nyob saum ntuj los ntawm lawv lub qhov ncauj xwb. Cov neeg feem coob lub siab tsis muaj Vajtswv, thiab Vajtswv tsuas nyob ntawd thaum lawv txav los nyob ze Nws xwb; feem ntau, Vajtswv tsis nyob ntawd kiag li. Qhov no tsis yog qhov qhia meej tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv ib tug lub siab li lod? Yog tias lawv muaj Vajtswv hauv lawv lub siab tiag tiag, lawv puas tuaj yeem ua tej yam li cov tub sab thiab cov tsiaj nyaum ua? Yog tias ib tug tib neeg hwm Vajtswv tiag tiag, lawv yuav coj lawv lub siab tiag mus cuag Vajtswv, thiab lawv tej kev xav thiab tej tswv yim yuav nyob nrog Vajtswv cov lus tas mus li. Lawv yuav tsis ua yuam kev nyob rau hauv kev hais lus los yog kev ua dej num, thiab yuav tsis ua ib yam dab tsi uas tawm tsam Vajtswv li. Qhov no yog tus qauv cai rau txoj kev ua ib tug ntseeg.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Kev Txeev Paub Dhau Los” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg feem coob thov Vajtswv li cas thaum raug txiav txim thiab raug rau txim los ntawm Vajtswv cov lus, raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus, thiab pom lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab? Lawv sawv daws yeej zoo ib yam nkaus xwb, hais tias, “Vajtswv, kuv tab tom raug kev txom nyem. Au Vajtswv, kuv tab tom raug kev txom nyem loj.” Cov lus no tseem tsis ua rau koj ntxub thiab lod? Thaum koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yeej tsis xav tau kom Nws qhia koj kom paub lwm yam thiab lod? Koj tsis xav tau txoj kev ntseeg thiab lub dag zog, los sis kom Vajtswv ua koj lub zog, dhau qhov ntawd kom qhia koj thiab coj koj kev es kom koj thiaj li taug kev mus tau zoo lawm yav tom ntej lod? Koj tsis xav tau Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia lod? Koj tsis xav tau Nws txoj kev coj qhia lod? Koj tsuas xav kom Nws tso koj dim koj txoj kev txom nyem xwb lod? Tib neeg ces yeej qhuav qhawv sab hauv lawm, thiab muaj tus yam ntxwv uas txaus hlub kawg! Kev tsis paub thov Vajtswv mas ntxim zoo li yog ib qho teeb meem me me xwb, tab sis qhov tseeb tiag, thaum koj saib kom tshab qhov teeb meem me no thiab muab nws lub ntsiab tseeb phua kiag saib, ces koj yuav pom hais tias nws tsis yog ib qho teeb meem me hlo li. Qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yog ib tug neeg tsis muaj ib lub neej txoj sia dab tsi los tham txog li, thiab nyob rau hauv lub neej txoj sia uas koj muaj ntawd, ces koj yeej tsis tshua muaj kev cev cauj cev lus nrog Vajtswv kiag li. Nyob rau ntawm koj thiab Vajtswv, koj yeej tsis tau tsim kom muaj hom kev sib raug zoo uas tsim nyog muaj rau ntawm Vajtswv thiab nws cov ntseeg los sis nyob rau ntawm tej khoom uas raug tsim tawm los thiab tus Tswv Tsim. Thaum ntsib ib qho teeb meem, koj txiav txim siab raws li koj tus kheej tej kev xav raws siab nyiam, kev xav phem, kev xav, kev paub, kev txawj thiab tej peev xwm, thiab tej moj yam qias vuab tsuab xwb; koj yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv li, yog li ntawd thaum koj los rau ntawm Nws xub ntiag, koj yeej tsis muaj ib yam dab tsi los hais rau Nws li. Qhov no yog tus yam ntxwv tu siab kawg ntawm cov neeg uas ntseeg Vajtswv! Qhov no cas yuav yog ib tug yam ntxwv txaus hlub ua luaj li lau! Nyob rau sab hauv, tib neeg ces yeej qhuav qhawv thiab loog tag lawm; lawv yeej tsis hnov dab tsi li lawm thaum uas hais txog tej yam no, los sis lawv yeej tsis to taub ib qho txog tej no hlo li. Thaum lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv yeej tsis muaj dab tsi hais li. Tsis hais koj yuav ntsib tej xwm txheej zoo li cas li, tsis hais koj yuav ntsib teeb meem phom sij dab tsi li, thiab tsis hais koj yuav ntsib tej kev txom nyem li cas li, yog koj tsis muaj lus hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces koj txoj kev ntseeg puas tseem muaj tseeb thiab mas? Qhov no tseem tsis yog tib neeg lub ntsej muag uas txaus hlub kawg thiab lod? Tom qab uas tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, koj tseem yuav tau rov kawm thov Vajtswv dua thiab, koj tseem tsis tau paub thov Vajtswv li, thiab thaum twg los xij uas koj ntsib ib qho teeb meem, koj tsuas qw txog tej kev puas ntsoog ntawd thiab ua ib siab rau tej ntawd xwb los sis yws rau Vajtswv thiab hais txog koj tej kev tsis txaus siab xwb, hais tias koj txom nyem npaum li cas, los sis tsis li ntawd ces nrhiav tswv yim thiab hais lus li ub li no los daws koj tus kheej nyob rau hauv koj tej lus lees txim xwb. Tos nej to taub qhov tseeb qeeb ua luaj li los yog li ntawd ne.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Cuaj)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tsis muaj yam dab tsi uas Vajtswv ntxub dua li tej lus thov ntawm txoj kev ua kev cai ntseeg. Cov lus thov rau Vajtswv tsuas raug lees txais thaum lawv ua siab dawb paug nkaus xwb. Yog koj tsis ua siab dawb paug hais, ces nyob twj ywm; ib txwm tsis hais cov lus cuav thiab qi qhov muag nti los tsa tes rau ntawm Vajtswv xub ntiag, sim ntxias dag Nws, tham txog qhov uas koj hlub Nws ntau npaum li cas, txog qhov uas koj xav coj ncaj rau Nws ntau npaum li cas. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau koj tej kev ntshaw, yog koj tsis muaj qhov kev daws thiab tus yeeb yam no, tsis txhob, nyob rau hauv tej xwm txheej, thov Vajtswv li ntawd rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov ntawd yog kev thuam. Kev thuam txhais tau tias ua rau qee leej lom zem, tsis tseem ceeb dab tsi nrog lawv. Thaum tib neeg thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag nrog tus moj yam no, ces qhov tsawg kawg kiag, qhov no yog kev ntxias dag. Qhov phem tshaj plaws, yog koj keev ua qhov no, ces koj yog kiag tus yeeb yam ntxim thuam. Yog Vajtswv tau rau txim rau koj lawm, nws yuav tsum raug hu ua kev thuam! Tib neeg tsis muaj kev hwm rau Vajtswv, lawv tsis paub tias yuav hwm Vajtswv li cas, los sis yuav hlub thiab ua tau zoo raws Nws li cas. Yog qhov tseeb tsis meej rau lawv, los sis lawv tus moj yam lwj liam lawm, Vajtswv yuav cia nws ntog mus. Tab sis lawv coj tus yeeb yam zoo li no los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab coj rau Vajtswv zoo li cov tsis ntseeg coj rau lwm tus tib neeg. Tshaj qhov ntawd, lawv los txhos caug ntua rau ntawm Nws xub ntiag nrog hauv lo lus thov, siv cov lus no los sim thiab npliag Vajtswv siab, thiab thaum lawv ua tiav lawm, lawv tsis yog tsis hnov yus tus kheej raug thuam nkaus xwb, tab sis kuj tsis muaj kev txawj xav txog kev mob siab ntawm lawv tej kev ua li thiab. Kis zoo li ntawd, Vajtswv puas nyob nrog lawv? Cov uas yeej tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag li puas tuaj yeem raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb? Lawv puas tuaj yeem raug qhia nrog qhov tseeb? (Tsis raug qhia, lawv tsis tuaj yeem.) Ces lawv yuav ntsib teeb meem. Nej puas tau thov Vajtswv li ntawd ntau zaus? Nej puas keev ua li ntawd? Thaum tib neeg siv sij hawm rau lub ntiaj teb sab nrauv ntev dhau heev lawm, lawv yuav muaj tus ntxhiab ntawm sawv daws lub neej sab nrauv tsw iab nqhoob los, lawv tus yam ntxwv plhis tawv yuav nthuav dav zuj zus tuaj, thiab lawv yuav txom nyem nrog tej kuab lom phem thiab tej kev ua neej; yam uas tawm ntawm lawv cov qhov ncauj los yog cov lus cuav thiab ntxias dag xwb, lawv tsis xav mam hais, los sis cov lus hais uas yeej ib txwm tsis muaj dab tsi tab tsis tsuas yog tej kev txhawb thiab tej hom phiaj rau lawv tus kheej nkaus xwb, thiab muaj kev txhawb kom raug zoo tsawg heev. Tej no yog tej teeb meem loj. Thaum tib neeg siv kev ua neej nrog cov tswv yim thiab cov hau kev ntxwgnyoog zoo li no los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv puas ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam? Thiab yam uas yuav tshwm sim los ntawm qhov no yog dab tsi? Saum daim tawv mas, tej lus thov no yog tej kev npaj ntxias dag thiab dag Vajtswv xwb, thiab tsis haum nrog Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum li. Lub hauv paus kev hais lus, qhov no raug tsim muaj los ntawm tib neeg tus yeeb yam; nws tsis yog kev nthuav tawm ib pliag ntawm kev lwj liam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Kev thov Vajtswv tiag yog dab tsi thiab nws ho ua tau dab tsi

Ntxiv Mus: 4. Ib tug neeg twg yuav to taub kev thov Vajtswv tiag tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No