4. Ib tug neeg twg yuav to taub kev thov Vajtswv tiag tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum tab tom thov, koj yuav tsum muaj ib lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yuav tsum muaj lub siab thov tiag tiag. Koj yeej sib txuas lus thiab thov Vajtswv tiag tiag—koj yuav tsum tsis txhob sim ntxias Vajtswv nrog koj tej suab lus uas zoo zoo mloog xwb. Kev thov Vajtswv yog lub plawv ntawm qhov uas Vajtswv ntshaw kom tiav tam sim no. Thov Vajtswv pub kev tig ras to taub thiab kev pom meej, coj koj tus yam ntxwv thiab koj tej teeb meem los tso rau ntawm Nws xub ntiag thaum koj thov, nrog rau qhov koj xav ua kom tiav uas koj twb muab hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kev thov Vajtswv tsis yog ua raws li cov txheej txheem; nws yog kev nrhiav Vajtswv nrog lub siab ntshaw tiag tiag. Thov Vajtswv tiv thaiv koj lub siab, xwv kom koj lub siab thiaj tus rau ntawm Nws xub tiag; kom nyob tau rau thaj tsam puag ncig li qhov Nws tso koj nyob, kom koj paub koj tus kheej, ntxub koj tus kheej, thiab tso koj tus kheej tseg, xwv thiaj tso cai tau rau koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab dhau los ua ib tug uas hlub Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov me me uas Vajtswv tseev kom ua ntawm neeg yog kom neeg muaj cuab kav qhib nws lub siab rau Nws. Yog neeg muab nws lub siab tiag tiag rau Vajtswv thiab hais tau qhov tseeb uas nyob hauv nws lub siab, ces Vajtswv yuav txaus siab hlo ua num rau hauv nws. Yam uas Vajtswv ntshaw tsis yog neeg lub siab nkhaus, tiam sis yog ib lub siab dawb huv thiab ncaj ncees. Yog neeg tsis hais lus tawm ntawm lub siab tuaj rau Vajtswv, ces Vajtswv yuav tsis txhawb nws lub siab los sis ua dej num nyob rau hauv nws. Yog li no, qhov uas tseem ceeb dua ntais ntawm kev thov Vajtswv yog hais lus rau Vajtswv tawm hauv koj lub siab tuaj, qhia rau Nws txog koj tej kev tu ncua los sis tus moj yam uas tig tawm tsam, tso koj tus kheej tag nrho rau ntawm Nws xub ntiag; thaum zoo li no xwb thiaj yog thaum Vajtswv txaus siab rau koj tej lus thov, los sis lwm yam ces yog Vajtswv yuav ntis Nws lub ntsej muag ntawm koj. Qhov kev ntsuas uas tsawg tshaj txog kev thov Vajtswv yog koj yuav tsum muaj cuab kav cia koj lub siab tus yees tab meeg Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ncaim ntawm Vajtswv mus. Tej zaum kuj yog, nyob rau ntu no, koj yuav tsis tau txais qhov tshiab ntxiv los sis muaj kev pom siab dua, tiam sis koj yuav tsum tau siv kev thov Vajtswv los tuav thaum zoo li no—koj yuav tsum tsis txhob mus rau qhov phem dua no. Qhov no yog qhov tsawg kawg kiag uas koj yuav tsum ua kom tau. Yog koj twb ua tsis tau qhov no, ces qhia tau tias koj lub neej sab ntsuj plig tsis nyob rau kis yog lawm. Thaum kawg, koj yuav tsis muaj cuab kav tuav tau lub zeem muag koj muaj thaum xub thawj, koj yuav poob kev nseeg Vajtswv, thiab qhov koj xav ua kom tiav yuav cia li tsis muaj tag. Muaj ib qho cim uas qhia saib seb koj nkag tau mus rau lub neej hauv sab ntsuj plig lawm los tsis tau yog nyob ntawm seb koj txoj kev thov Vajtswv puas yog mus rau kis yog. Txhua tus tib neeg yuav tsum nkag los rau qhov tseeb no; lawv txhua tus yuav tsum ua num hauv txoj kev xav cob qhia lawv tus kheej thov Vajtswv, tsis txhob pheej tos kom dhau, tiam sis nrhiav tag zog kom raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no xwb lawv thiaj li yuav ua cov tib neeg uas nrhiav Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev thov Vajtswv tsis yog ib yam uas ua rau mus dhau rau qhov kub siab, ua lawv nraim li txheej txheem, los sis nco tau hais tau Vajtswv cov lus tsis tuav ntawv. Qhov ntawd hais tau tias, thov Vajtswv tsis yog qog tau tej lo lus thiab tsis yog xyaum ua li lwm tus ua. Thaum thov Vajtswv, ib tug yuav tsum ncav cuag qib uas ib tug muab tau lub siab rau Vajtswv, qhib hlo ib tug lub siab kom nws thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim, ces nws yuav tsum yog pib los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tsuas yog los ntawm kev thov hauv Vajtswv cov lus xwb ib tug thiaj yuav txais tau kev tig ras to taub thiab kev pom meej zoo dua. Yam tseeb uas qhia tau tawm los ntawm kev thov Vajtswv los yog: Muaj lub siab ntshaw txhua yam uas Vajtswv kom ua, thiab tshaj dua no yog muaj qhov ntshaw ua kom tiav li Nws tau sam hwm tseg; tsis nyiam tej uas Vajtswv tsis nyiam thiab dhau ntawd, muab qhov no ua lub hauv paus, ntxiv rau qho yam kev to taub txog nws, thiab paub nqee yam thiab pom meej txog qhov tseeb uas Vajtswv twb muab nthuav tawm lawm. Qhov twg muaj yam xav ua kom tiav, muaj kev ntseeg, kev paub, thiab muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum raws li qhov kev thov, qhov no xwb thiaj li hu tau ua kev thov Vajtswv los ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog hom kev thov li no thiaj li yuav muaj txiaj ntsim xwb. Tsis tag li kev thov Vajtswv yuav tsum ua los ntawm qhov kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus, yuav tsum rhawv rau saum lub hauv paus uas yog nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb hauv Nws cov lus, thiab lub siab yuav tsum muaj cuab kav nrhiav Vajtswv thiab muaj siab tus tab meeg rau ntawm Nws xub ntiag. Kev thov Vajtswv li hom no ces twb nkag tau rau theem tseeb ntawm kev nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Qhov kev paub uas yooj yim tshaj txog kev thov Vajtswv:

1. Tsis txhob hais li tus dig muag es xav tau li cas hais li ntawd. Nws yuav tsum muaj ib lub nra hauv koj lub siab, qhov ntawd yog, koj yuav tsum muaj ib lub hom phiaj thaum koj thov.

2. Kev thov yuav tsum muaj Vajtswv cov lus nyob rau hauv; nws yuav tsum nrhiav tau twb muaj nyob hauv Vajtswv cov lus lawm.

3. Thaum tab tom thov Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob rov muab tej teeb meem qub los hais dua. Koj cov lus thov Vajtswv yuav tsum yog hais txog Vajtswv tej lus tam sim no xwb, thiab thaum koj thov Vajtswv, qhia Vajtswv txog koj tej kev xav uas tob tshaj plaws.

4. Thov Vajtswv nrog ib pab yuav tsum yog muab tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tam sim no tso rau hauv plawv ua qhov uas cheem tsum.

5. Txhua tus yuav tsum tau kawm kev thov Vajtswv rau lwm tus neeg. Qhov no kuj yog ib txoj kev txawj ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav.

Lub neej kev thov Vajtswv ntawm nyias tus kheej lub hauv paus yog to taub txog qhov tseem ceeb ntawm kev thov thiab paub me me txog kev thov. Hauv lub neej txhua hnub, thov tsis tseg rau tej uas peb muaj tsis txaus, thov rau tej yam uas hloov hauv peb tus moj yam hauv lub neej, thiab thov raws li koj txoj kev paub txog Vajtswv cov lus. Txhua tus neeg nyias yuav tau tsim nyias ib qho kev thov Vajtswv hauv lawv lub neej, lawv yuav tsum thov raws li Vajtswv cov lus uas lawv paub, thiab lawv yuav tsum thov kom paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Tso tag nrho tej xwm uas muaj tshwm puag ncig koj tab meeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab qhia tiag tiag tsis txhob chim los sis npau taws rau thaum koj thov, thiab tus yuam sij rau tej teeb meem no yog tuav tau qhov kev to taub tseeb, thiab kom tau txais qhov tseeb uas yog Vajtswv cov lus. Tus neeg uas raws nrhiav lub neej hauv sab ntsuj plig yuav tsum muaj cuab kav thov tau ntau seem. Thov ntsiag to, ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, paub txog Vajtswv tes hauj lwm—tej no yog cov piv txwv ntawm lub luag num ntawm kev sib koom sab ntsuj plig kom nkag tau rau hauv lub neej sab ntsuj plig uas ib txwm muaj, yog yam yuav tsav tau rau ib tug tus yam ntxwv mus ze rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thawb ib tug kom yim huab nce qib rau kev ua neej. Muab hais luv luv tias, txhua yam uas koj ua, tsis hais thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, los sis tab tom thov Vajtswv ntsiag to, los sis qhuab qhia nrov nrov, yog ua kom koj muaj peev xwm pom meej Vajtswv cov lus, Nws tes hauj lwm, thiab yam uas Nws xav ua kom tiav nyob rau hauv koj. Qhov tseem ceeb tshaj, txhua yam uas koj ua yog ua kom ncav cuag qib uas Vajtswv tseev kom koj ua thiab tsav koj lub neej mus rau theem tshiab uas siab dua.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thiab koj yuav nrhiav li cas kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab? Qhov tseem ceeb tshaj ces yog nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no xwb, thiab thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum. Qhov muaj kev thov Vajtswv raws li txoj kev no, ces Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav tshoov koj siab xwb xwb li. Yog tias koj tsis nrhiav tus cag ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv hnub no, ces qhov no tsis tawg paj txi txiv dab tsi li. Koj yuav tsum thov, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tawm tsam Koj, thiab kuv tshuav Koj nqi ntau heev; kuv tsis mloog lus kiag li, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua rau Koj txaus siab li. Au Vajtswv, kuv xav kom Koj cawm kuv, kuv xav ua dej num rau Koj mus kom txog ntua hnub kawg, kuv xav tuag rau Koj. Koj txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv, thiab kuv tsis muaj lus yws kiag li; kuv tawm tsam Koj thiab kuv tsim nyog tuag, kom txhua tus neeg pom Koj tus yam ntxwv ncaj ncees nyob hauv kuv txoj kev tuag.” Thaum koj thov tawm hauv koj nruab siab tuaj raws txoj kev no lawm, Vajtswv yuav hnov koj, thiab yuav coj koj; yog tias koj tsis thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hnub no, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj txoj kev uas yuav tshoov tau koj lub siab kiag li. Yog tias koj thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab raws li qhov uas Vajtswv xav ua hnub no, koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv xav lees txais Koj cov lus txib thiab ua ncaj ncees rau Koj cov lus txib, thiab kuv txaus siab hlo muab tag nrho kuv lub neej fij rau Koj lub yeeb koob, kom txhua yam uas kuv ua tuaj yeem ncav cuag cov qauv ntawm Vajtswv cov neeg. Thov kom Koj tshoov kuv lub siab. Kuv xav kom Koj tus Ntsujplig qhia kuv mus li, kom txhua yam uas kuv ua coj tau kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog, kom thaum kawg Koj muab tau kuv.” Yog tias koj thov raws txoj kev no, txoj uas pib hauv Vajtswv lub siab nyiam, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Nws tsis tseem ceeb tias koj cov lus thov yuav muaj pes tsawg lo—yam uas yog tus ywm sij ces yog tias koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis tau xwb. Tej zaum nej txhua tus puav leej tau ntsib txoj kev zoo li nram qab no lawm: Qee zaum, thaum sib koom ua ke thov Vajtswv, lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm lawv cov lus thov, ua rau txhua tus neeg muaj zog sawv. Qee tus neeg quaj heev thiab los kua muag thaum thov Vajtswv, kov yeej kev tu siab rau Vajtswv, thiab qee leej tib neeg qhia lawv txoj kev txiav txim siab, thiab cog lus. Xws li yog qhov txiaj ntsig uas ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Hnub no, nws yog ib hnub tseem ceeb uas txhua leej txhua tus nchuav lawv lub siab rau hauv Vajtswv cov lus. Tsis txhob mob siab rau cov lus uas tau hais yav dhau los lawm; yog tias koj tseem tuav rawv yam uas tau tshwm sim yav dhau los lawm xwb, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj. Koj puas pom tias qhov no tseem ceeb npaum li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum koj pib thov Vajtswv, tsis txhob ua tshaj qhov koj ncav tsis cuag ntawm koj tus kheej thiab vam kom ua tau txhua yam tib zaug. Koj tsis txhob tseev kom koj ua tau tshaj, xav kom thaum koj hais tag kiag ces koj txawm siv yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, los sis koj yuav tau txais kev tig ras to taub thiab kev pom meej tam sim ntawd, los sis Vajtswv yuav hliv Nws txoj kev hlub tshua rau koj tam sid. Qhov ntawd yuav tshwm sim tsis tau; Vajtswv tsis ua tej yam txuj ci phim hwj li ntawd. Vajtswv txaus siab rau tib neeg kev thov Vajtswv raws Nws lub sij hawm, thiab tej zaum Nws kuj sim koj txoj kev ntseeg saib seb koj puas yuav hwm Nws tiag tiag thiab. Thaum koj thov Vajtswv koj yuav tsum muaj kev ntseeg, ua tau siab ntev, thiab muaj qhov xav ua kom tiav. Tib neeg feem coob, thaum lawv nyuam qhuav pib muaj kev kawm, lawv cia li tsis muaj siab lawm rau qhov tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yuav ua tsis tau li no! Koj yuav tsum tau ua siab ntev; koj yuav tsum ntsia ntsoov rau thaum koj fwb xwm txoj kev txhawb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev nrhiav thiab kev ncig saib. Tej zaum, txoj kev koj xyaum taug tsis yog, thiab tej zaum, koj tus kheej qhov kev xav thiab kev xav phem nyob tsis khov rau ntawm Vajtswv, thiab yog li ua rau Vajtswv tus Ntsujplig tsis txhawb. Muaj lwm lub sij hawm, Vajtswv kuj saib seb koj puas hwm Nws los tsis hwm thiab. Muab hais luv luv tias, thaum muaj kev kawm, koj yuav tau txaus siab them ib tug nqi siab. Yog koj pom tau tias koj hloov siab sai sai ntawm txoj kev uas koj xyaum, koj hloov seem koj thov Vajtswv los tau. Tsuav yog koj nrhiav nrog lub siab tiag tiag thiab xav tau txais xwb, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav coj koj mus rau hauv qhov tseeb. Tej zaum koj thov nrog lub siab tiag tiag tiam sis tsis fwb xwm xyov koj raug txhawb lawm los tsis tau. Thaum lub sij hawm zoo li no koj yuav tsum tso siab rau kev ntseeg, cia siab tias Vajtswv yuav pom koj txoj kev thov; koj yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau koj txoj kev thov.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv tau nrhiav pom ib qho teeb meem uas txhua tus tib neeg muab qhia: Thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv, lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv, tab sis, rau ntawm lawv mas, kev thov Vajtswv yog ib yam, thiab qhov xwm txheej nyob ze ho yog lwm yam lawm. Lawv ntseeg tias lawv yuav tsum txhob tham txog qhov uas tab tom tshwm sim rau lawv ntawd rau hauv kev thov Vajtswv. Nej tsis nquag thov Vajtswv kiag li, thiab haj tseem muaj qee leej tsis paub tias yuav thov li cas li thiab. Qhov tseeb tiag, kev thov Vajtswv ces feem ntau yog hais txog qhov uas muaj nyob hauv koj lub siab, ib yam li yog koj tab tom tham li qhov koj ib txwm tham. Txawm li cas los xij, muaj cov tib neeg uas hnov qab lawv qhov chaw kiag thaum lawv pib thov Vajtswv; lawv nias qees tias kom Vajtswv muab qee yam rau lawv, yam tsis xav tias seb puas haum raws li Nws txoj kev xav li, thiab, vim li ntawd, lawv tej lus thov thiaj li qhuav nkig nkuav rau hauv qhov kev thov Vajtswv lawm. Thaum koj thov Vajtswv, txawm koj tab tom thov dab tsi los xij uas nyob hauv koj lub siab, dab tsi los xij uas koj ntshaw; los sis, tej zaum, muaj ib qho teeb meem uas koj xav muab daws, tab sis koj tsis muaj kev nkag siab tob, thiab koj tab tom thov kom Vajtswv muab tswv yim los sis lub zog nchav rau koj, los sis kom Nws qhia koj—qhov koj thov yuav yog dab tsi los xij, koj yuav tsum paub hais cov lus kom muaj laj thawj. Yog koj tsis paub, ces txhos caug ntua thiab hais tias, “Vajtswv, muab lub zog nchav rau kuv; cia kuv pom kuv tus yeeb yam; kuv thov Koj ua hauj lwm; kuv thov Koj rau qhov no thiab qhov tod; kuv thov Koj kom ua li no thiab li tod rau kuv….” Koj qhov “kev thov” ntawd muaj ib qho kev yuam lawm; nws yog ib qho nias rau Vajtswv, yuam kom Nws ua qhov uas koj xav tau—cov ntsiab lus uas koj tau txiav txim siab yuam ua ntej ntawd, mas tsis muaj tsawg li. Li qhov Vajntsujplig pom mas, qhov kev taij thov zoo li no yuav muaj kev cuam tshuam dab tsi, thaum koj twb npaj cov ntsiab lus thiab txiav txim siab tias koj xav ua dab tsi lawm? Yus yuav tsum thov Vajtswv nrog lub siab nrhiav, lub siab zwm rau. Piv txwv li, thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj lawm, thiab koj tsis paub meej tias yuav daws qhov ntawd li cas, koj yuav hais tias, “Vajtswv! Kuv tsis paub tias yuav ua qhov no li cas. Kuv xav ua tau zoo raws Koj rau hauv qhov xwm txheej no, thiab nrhiav Koj txoj kev xav. Thov kom ua Koj txoj kev xav muaj tiav. Kuv tsuas xav ua li Koj txoj kev xav nkaus xwb, tsis yog kuv txoj kev xav. Koj paub tias txhua tus tib neeg txoj kev xav mas txawv ntawm Koj txoj, thiab tawm tsam Koj, thiab tsis haum raws li qhov tseeb. Kuv thov kom Koj qhia kuv, muab kev coj qhia rau kuv rau qhov xwm txheej no, thiab txhob cia kuv ua txhaum rau Koj….” Qhov ntawd yog lub suab tsim nyog hais rau ib qho kev thov Vajtswv. Yog koj tsuas lam hais tias, “Vajtswv, kuv thov kom Koj pab kuv, coj kuv kev, npaj ib cheeb tsam puag ncig kom haum zoo rau kuv thiab npaj cov neeg kom phim zoo rau kuv, thiab cia kuv ua kuv txoj hauj lwm kom tau zoo…,” ces, tom qab koj qhov kev thov Vajtswv tag lawm, koj tseem tsis tau to taub Vajtswv txoj kev xav, vim hais tias koj tseem tau thov kom Vajtswv ua raws li koj tus kheej txoj kev.

Ziag no koj yuav tsum ntsuam xyuas kom paub tseeb seb cov lus uas koj siv hauv qhov kev thov Vajtswv ntawd puas muaj laj thawj. Yog koj cov lus thov tsis muaj laj thawj, ces txawm yog vim qhov koj ruam li no los sis los ntawm qhov xav phem li no los xij, Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau ntawm koj. Yog li ntawd, thaum koj thov Vajtswv, koj yuav tsum hais lus kom muaj laj thawj hlo, ua lub suab kom tsim nyog. Hais li no tias: “Vajtswv! Koj paub txog kuv qhov kev qaug zog thiab kuv qhov kev ntxeev siab. Kuv tsuas thov kom Koj muab lub zog nchav rau kuv thiab pab kom kuv thev taus kuv tej xwm txheej xwb, tab sis tsuav yog mus raws li Koj txoj kev xav xwb. Qhov no yog txhua yam uas kuv thov. Kuv tsis paub tias Koj txoj kev xav yog dab tsi, tab sis thov kom Koj txoj kev xav puav leej raug ua kom tiav ib yam nkaus thiab. Txawm yog tias kuv raug tsim los ua dej num, los sis los ua ib tug neeg lwj liam los xij, kuv yuav ua yam txaus siab hlo. Kuv thov kom Koj muab lub zog nchav thiab tswv yim rau kuv, thiab cia kuv ua kom tau zoo raws Koj rau hauv lub ntsiab no. Kuv tsuas xav zwm rau Koj tej kev npaj ua nkaus xwb….” Tom qab qhov kev thov zoo li no lawm, koj lub siab yuav hnov kaj lug tuaj. Yog txhua yam koj ua yog kev thov xwm yeem, ces, txawm koj yuav hais ntau npaum li cas los xij, nws puav leej yog cov lus khoob lug xwb; Vajtswv yuav tsis ua raws li qhov koj hais, vim hais tias koj txoj kev xav twb txiav txim siab qhov uas koj xav tau ntawd ua ntej lawm. Thaum koj txhos caug thov, cia li hais li no tias: “Vajtswv! Koj paub tib neeg qhov kev qaug zog, thiab Koj paub tib neeg tus yam ntxwv. Kuv thov kom Koj qhia kuv rau hauv lub ntsiab no. Cia kuv to taub Koj txoj kev xav. Kuv tsuas xav zwm rau txhua yam uas Koj npaj tseg xwb; kuv lub siab txaus siab hlo los mloog Koj lus….” Thov Vajtswv li ntawd, ces Vajntsujplig yuav txhawb koj. Yog txoj hau kev koj thov Vajtswv tsis yog lawm, ces koj qhov kev thov Vajtswv ntawd yuav qhuav qhawv, thiab Vajntsujplig yuav tsis txhawb koj. Txhob hais cov lus tsis muaj qab hau rau koj tus kheej—hais li ntawd tsis tau dab tsi tab sis tsuas ua rau tsis ceev faj thiab lam tau lam ua xwb. Vajntsujplig puas ua hauj lwm yog koj tsis ceev faj thiab lam tau lam ua xwb? Thaum yus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv yuav tsum coj kom yog thiab zoo, uas muaj tus cwj pwm paub hwm, zoo ib yam li cov pov thawj hauv Tiam Muaj Kev Cai, cov uas puav leej txhos caug ntua thaum lawv muab khoom fij. Kev thov Vajtswv mas tsis yog ib yam yooj yim. Yuav zoo li cas rau ib tug neeg uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag es nyooj law ntxi lawv cov kaus hniav thiab yoj lawv tej rau tes rau taw mus los, los sis pw ntxeev tiaj thov Vajtswv, nkaum rau hauv lawv daim pam vov, ntseeg tias Vajtswv tuaj yeem hnov lawv? Qhov ntawd tsis yog kev hwm! Kuv lub hom phiaj hauv qhov kev tham no tsis yog yuav tsum kom cov tib neeg ntawd ua raws li qee cov kev cai tswj tshwj xeeb; qhov tsawg kawg ces yog yus tuaj yeem yoog yus lub siab mus rau Vajtswv, thiab los rau ntawm Nws xub ntiag nrog ib tug cwj pwm uas paub hwm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej cov lus thov keev mas tsis muaj laj thawj hlo li; koj ib txwm thov Vajtswv nrog lub suab xws li nram qab no: “Au Vajtswv! Vim Koj tau cia kuv ua tes dej num no, Koj yuav tsum ua txhua yam li kuv ua kom tsim nyog kom Koj txoj hauj lwm thiaj li tsis raug cuam tshuam thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg thiaj li tsis ntsib ib qho kev puas tsuaj li. Koj yuav tsum tiv thaiv kuv….” Qhov kev thov zoo li no mas tsis muaj laj thawj hlo li, tsis yog lod? Vajtswv puas yuav ua hauj lwm rau ntawm koj yog koj los rau ntawm Nws xub ntiag thiab thov Vajtswv zoo li no? Kuv puas yuav mloog yog koj los rau ntawm Kuv xub ntiag thiab hais lus zoo li no? Kuv yuav ncaws koj tawm ntawm qhov rooj mus ntag! Koj coj rau ntawm tus Ntsujplig xub ntiag tsis zoo ib yam li thaum koj coj rau ntawm Khetos xub ntiag puas yog? Thaum yus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv, lawv yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov lawv ua ntawd kom muaj laj thawj tsim nyog, thiab rau qhov lawv yuav tau hloov kho lawv tus yam ntxwv sab hauv li cas thiaj li muaj kev hwm thiab muaj peev xwm muab kev zwm rau. Thaum ua li ntawd lawm, ces thiaj li yuav zoo rau koj los mus thov Vajtswv; koj yuav hnov tias Vajtswv nyob ntawd. Ntau zaus, tib neeg txhos caug taij thov; lawv qi lawv ob lub qhov muag thiab lawv tsis muaj ib lo lus hais li tshwj tsis yog lo, “Au, Vajtswv! Au, Vajtswv!” Vim li cas koj thiaj li qw, tsis muaj lus hais li, tau ntev ua luaj? Koj tus yam ntxwv tsis yog lawm. Nej puas tau ua li no dua li? Ziag no nej paub tias nej tuaj yeem ua tau dab tsi thiab nej tuaj yeem ua tej ntawd tau ntau npaum li cas, thiab nej tau ntsuas nej tus kheej lawm, tab sis muaj ntau zaus thaum nej yuav nyob rau hauv tus yam ntxwv tsis zoo. Tej thaum, txawm tias nej tus yam ntxwv tau hloov kho lawm los xij, nej yuav tsis paub tias qhov no tau tshwm sim li cas, thiab, ntau zaus, nej yeej tsis muaj lus haisthaum thov Vajtswv li. Nej haj tseem hais tias qhov no vim yog tsis muaj kev kawm. Puas yuav tsum muaj kev kawm zoo yus thiaj li thov Vajtswv tau? Ib qho kev taij thov mas tsis yog ib kab lus ntev ntev—tsuas hais lus ua siab dawb paug xwb, nrog rau qhov laj thawj uas ib tug neeg zoo li sawv daws muaj. Saib rau Yexus cov lus thov (txawm Nws cov lus thov tsis muab hais rau ntawm no kom ua rau tib neeg xav tau Nws qhov chaw los sis tes hauj lwmlos xij): Hauv lub Vaj Khexemane, Nws thov tias, “Yog hais tias ua tau….” Qhov ntawd yog, “Yog hais tias tuaj yeem ua tau.” Tau hais qhov no rau hauv qhov kev sib tham; Nws tsis tau hais tias, “Kuv thov Koj.” Muaj ib lub siab zwm thiab muaj ib tug yam ntxwv zwm, Nws thiaj li thov Vajtswv tias, “Yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam” (Mathai 26:39). Nws tseem thov Vajtswv zoo li no rau zaum ob thiab, thiab zaum peb ces Nws thov Vajtswv tias, “Thov ua kom tau li Koj siab nyiam.” Thaum to taub Leej Txiv Vajtswv tej kev xav lawm, Nws thiaj li hais tias, “Thov ua kom tau li Koj siab nyiam.” Nws muaj peev xwm zwm rau tiav hlo yam tsis xaiv ib qho dab tsi rau tus kheej hlo li. Nws tau nug tias puas yuav ua tau yog Vajtswv muab lub khob no tshem tawm ntawm Nws mus. Qhov ntawd txhais tau li cas? Nws thov Vajtswv li ntawd vim hais tias Nws tau xav txog qhov kev txom nyem loj tshaj ntawm qhov ntshav nrog rau saum tus ntoo khaub lig txog ntua rau thaum Nws txoj pa tu—thiab qhov no ntsig txog lub ntsiab ntawm txoj kev ploj tuag—thiab vim hais tias Nws tseem tsis tau to taub Leej Txiv Vajtswv txoj kev xav hlo li. Vim hais tias Nws muaj peev xwm thov Vajtswv tau li ntawd txawm yuav xav txog txoj kev txom nyem zoo li no los xij, qhov tseeb tiag ces Nws yeej zwm rau tau. Nws tus cwj pwm thov mas yeej zoo li qhov ib txwm muaj; Nws tsis tau hais txog ib tug yeeb yam rau hauv Nws qhov kev thov Vajtswv li, los sis Nws tsis tau hais kom muab lub khob tshem tawm mus. Feem ntau, Nws lub hom phiaj mas yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav rau hauv ib qho xwm txheej uas Nws tsis nkag siab. Thawj zaug uas Nws thov, mas Nws tsis to taub, ces Nws thiaj li hais tias, “Yog hais tias ua tau … tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Nws thov Vajtswv rau hauv ib tug yam ntxwv uas muaj txoj kev zwm rau. Zaum ob, Nws thov Vajtswv zoo tib yam nkaus thiab. Tag nrho, Nws tau thov peb zaug nkaus (qhov tseeb, qhov kev thov Vajtswv peb zaug no tsis lam tshwm sim rau hauv peb hnub nkaus xwb), thiab hauv Nws qhov kev thov Vajtswv zaum kawg, Nws thiaj li mam to taub Vajtswv txoj kev xav tag nrho lawm, tom qab ntawd ces Nws tsis tau thov dab tsi ntxiv li lawm. Nyob rau hauv Nws thawj ob qho kev thov Vajtswv ntawd, Nws tsuas nrhiav, thiab Nws tau nrhiav rau hauv ib tug yam ntxwv uas muaj kev zwm rau. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis thov Vajtswv zoo li ntawd. Hauv lawv cov lus thov, mas tib neeg hais tias, “Vajtswv, kuv thov Koj ua li no thiab ua li ntawd, thiab kuv thov Koj coj kuv kev rau qhov no thiab qhov ntawd, thiab kuv thov Koj tsim ua tej yeeb yam kom npaj txhij rau kuv….” Tej zaum Nws yuav tsis npaj tej yeeb yam kom tsim nyog rau koj thiab yuav cia koj ntsib kev nyuaj siab. Kuj tsis tsim nyog rau tib neeg yuav thov Vajtswv tas li, hais tias, “Vajtswv, kuv thov Koj tsim tej kev npaj rau kuv thiab muab lub zog nchav rau kuv.” Koj yuav tsum muaj laj thawj thaum koj thov Vajtswv, thiab koj yuav tsum ua li ntawd kom muaj pov thawj tias koj tab tom zwm rau. Tsis txhob npaj cov ntsiab lus ua ntej koj thov Vajtswv. Ua ntej koj haj tseem tsis pib los mus taij thov Vajtswv, koj twb npaj cov ntsiab lus lawm, xav tias: Kuv yuav tsum thov Vajtswv thiab kom Nws ua li no thiab ua li ntawd. Qhov kev thov Vajtswv zoo li no mas tsis tsim nyog kiag li. Ntau zaus, Vajtswv tsis mloog tib neeg cov lus thov hlo li, yog li thaum tib neeg thov Vajtswv, lawv tsis hnov dab tsi kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev thov thiab kev nrhiav rau hauv Vajtswv lub xub ntiag mas tsis yog ib lub ntsiab ntawm kev yuam Vajtswv kom ua li no los sis ua li ntawd. Ib qho kev taij thov muaj qab hau yog dab tsi? Ib qho kev taij thov tsis muaj qab hau yog dab tsi? Koj yuav paub tej no los ntawm qhov kev ntsib kev pom ib ntus tom qab ntawd. Piv txwv li, tom qab koj thov Vajtswv tag, koj yuav hnov tias Vajntsujplig tsis ua li qhov koj tau thov los sis tsis coj koj kev raws li qhov koj tau thov. Lwm zaus koj thov Vajtswv, ces koj yuav thov Vajtswv kom txawv lawm. Koj yuav tsis yuam Vajtswv li zaum koj ua dhau los lawm los sis thov Nws raws li qhov uas koj tus kheej xav tau. Koj yuav hais tias: “Au, Vajtswv! Txhua yam yeej ua tiav mus raws li Koj siab nyiam lawm.” Tsuav yog koj tsi ntsees rau lub tswv yim no xwb, ces, tom qab muab kev nrhiav tau ib ntus, koj yuav paub tias qhov tsis muaj laj thawj ntawd txhais tau li cas. Kuj muaj ib tug yam ntxwv uas koj hnov rau hauv koj tus ntsujplig tias thaum koj thov Vajtswv mus raws li qhov koj tus kheej xav tau, koj cov lus taij thov yuav tsis muaj qab hau, ces tsis ntev koj yuav pom tias koj tus kheej tsis muaj dab tsi yuav hais lawm. Koj yim hais ntau npaum li cas, koj cov lus hais yim ua rau nyuaj ntau npaum li ntawd. Qhov no ua pov thawj qhia tau tias thaum koj thov Vajtswv zoo li no, thiab koj ua raws cev nqaij daim tawv lawm xwb, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm los sis coj koj kev li ntawd lawm. Qhov no kuj yog ib lub ntsiab ntawm kev nrhiav thiab ntawm kev ntsib kev pom ib yam nkaus. Txawm ziag no kuv twb tham txog tej ntawd rau koj tiav tag lawm los xij, zoo li koj yuav ntsib qee qhov xwm txheej tshwj xeeb rau hauv koj qhov kev ntsib kev pom. Kev thov Vajtswv mas feem ntau yog hais txog kev hais lus kom ncaj ncees xwb. “Au, Vajtswv! Koj paub tib tug neeg qhov kev qias vuab tsuab. Hnub no kuv tau ua ib yam tsis muaj laj thawj li lawm thiab. Kuv tau zais ib txoj kev xav—kuv yog ib tug neeg txawj dag. Kuv tsis tau ua kom raws li Koj siab nyiam los sis qhov tseeb. Kuv ua li kuv siab nyiam lawm thiab ua kom kuv tus kheej txaus siab. Ziag no, kuv lees paub kuv qhov kev qias vuab tsuab lawm. Kuv thov Koj qhia kuv ntxiv thiab pub kom kuv to taub qhov tseeb, muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab muab tej kev qias vuab tsuab no tso pov tseg.” Hais li no; muab ib qho muaj tseeb ntawm tej xwm txheej uas muaj tseeb. Tib neeg feem coob tsis nquag thov Vajtswv tiag tiag li; lawv tsuas lam xav txog yav dhau los xwb, uas muaj kev paub tsawg nyob rau hauv lawv lub siab thiab kev txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab, tiam sis lawv tsis tau ua twb zoo xav txog los sis paub tsis txog qhov tseeb li. Kev xav Vajtswv cov lus thiab nrhiav qhov tseeb thaum taij thov Vajtswv mas tob dua kev hnov qab thiab kev paub. Ua rau koj ceeb los ntawm Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo Nws txoj hauj lwm uas muab los rau koj los ntawm Vajtswv cov lus thiaj li yuav coj koj mus rau txoj kev paub tseeb thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag; tej no mas tob tshaj li tib neeg tej kev xav thiab kev paub lawm. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum paub kom zoo. Yog koj tsuas xav thiab saib kom meej raws qhov ntiav ntiav xwb, koj tsis muaj txoj kev haum rau txoj kev xyaum ua, thiab koj ua tau nce qib me ntsis mus rau qhov tseeb xwb, ces koj tseem tsis muaj peev xwm hloov pauv tau.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Taij Thov thiab Nws Txoj Kev Xyaum Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg yuav tuav txoj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau li cas? Thiab kev ua li no lawv yuav tsum vam khom rau dab tsi? Lawv yuav tsum vam khom rau kev quaj thov Vajtswv, thov Vajtswv, thiab sib txuas lus nrog Vajtswv hauv lawv lub siab. Nrog rau ib txoj kev sib raug zoo zoo li no, yuav ua rau tib neeg nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, thiab cov tib neeg zoo li no muaj kev thaj yeeb heev. Ib txhia tib neeg siv tag nrho lawv lub sij hawm rau tej dej num sab nraud, lawv tus kheej mas khwv heev rau tej hauj lwm sab nraud. Tom qab ib los sis ob hnub uas tsis muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig lawm, lawv mloog zoo li tsis muaj dab tsi li lawm; tom qab peb los sis tsib hnub, ib los sis ob lub hli lawm, los lawv yeej tseem mloog zoo li tsis muaj dab tsi li lawm thiab; lawv tsis tau thov Vajtswv, quaj thov, los sis nrog Nws koom ua ke ntawm sab ntsuj plig. Kev quaj thov yog thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj, es koj thov Vajtswv los pab koj, coj koj kev, muab rau koj, qhia koj, thiab cia kom koj nkag siab txog Nws lub siab nyiam thiab paub tias yuav ua li cas kom haum raws li qhov tseeb. Tus ciaj ciam ntawm kev thov Vajtswv mas dav dua: Qee zaus koj hais cov lus hauv koj lub siab, tham rau Vajtswvtxog koj tej kev nyuaj los sis yam tsis zoo thiab kev qaug zog; yog li ntawd, koj kuj yuav tsum thov Vajtswv thaum koj ntxeev siab thiab, yog tsis li ntawd ces koj hais rau Nws txog tej yam uas tshwm sim rau koj txhua hnub, txawm koj yuav paub tej ntawd meej los sis tsis paub meej los xij. Qhov no yog kev thov Vajtswv. Tus ciaj ciam ntawm kev thov Vajtswv mas tsuas yog tham thiab qhib siab lug rau Vajtswv xwb. Qee zaus ces thov tau rau tib lub sij hawm tas li, qee zaus tsis tau; koj tuaj yeem thov thaum twg los tau thiab qhov chaw twg los tau raws li koj xav thov. Kev koom ua ke ntawm sab ntsuj plig tsis yog ib qho ua dhau cai. Qee zaus nws yog vim koj muaj ib qho teeb meem, qee zaus tsis yog. Qee zaus nws muaj feem cuam tshuam txog cov lus hais, qee zaus tsis muaj. Thaum koj muaj ib qho teeb meem, koj tham txog qhov teeb meem ntawd nrog Vajtswv thiab thov Vajtswv; thaum koj tsis muaj ib qho teeb meem, koj xav txog qhov Vajtswv hlub tib neeg li cas, qhov Nws txhawj txog tib neeg li cas, qhov Nws cem tib neeg li cas. Koj tuaj yeem koom tau nrog Vajtswv ua ke txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw. Qhov no yog qhov kev koom ua ke ntawm sab ntsuj plig. Qee zaus, thaum koj tawm mus thiab ncig mus los thiab koj xav txog qee yam uas ua rau koj chim siab, koj tsis tas yuav txhos caug ntua los sis qi koj ob lub qhov muag li. Koj tsuas cia li hais rau Vajtswv hauv koj lub siab xwb tias: “Au Vajtswv, thov coj kuv kev rau qhov no. Kuv qaug zog, kuv kov tsis yeej qhov no.” Ces koj lub siab raug txhawb lawm; koj tsuas hais ob peb lo lus yooj yooj yim xwb, ces Vajtswv yeej paub lawm. Qee zaus koj nco tsev thiab hais tias, “Au Vajtswv! Kuv nco tsev heev li….” Koj tsis tas hais tias koj nco leej twg tiag tiag. Koj qaug zog xwb, thiab hais qhov no rau Vajtswv. Thaum koj thov Vajtswv thiab hais yam uas nyob hauv koj lub siab lawm xwb mas thiaj li yuav daws tau teeb meem. Kev tham rau lwm tus tib neeg puas daws tau teeb meem? Yog koj ntsib tus uas nkag siab qhov tseeb ces tsis ua li cas, tiam sis yog tias lawv tsis nkag siab—yog koj ntsib tus uas xav phem thiab qaug zog—ces koj yuav muaj ib qho kev cuam tshuam rau lawv. Yog koj hais lus rau Vajtswv, Vajtswv yuav nplig koj, thiab txhawb koj. Yog koj muaj peev xwm los nyeem Vajtswv cov lus yam ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ces koj yuav muaj peev xwm los nkag siab qhov tseeb thiab daws tau teeb meem. Vajtswv cov lus yuav cia kom koj nrhiav tau ib txoj kev daws tau, kom mus dhau qhov teeb meem me me no. Qhov teeb meem ntawd yuav tsis ua rau koj ua yuam kev, nws yuav tsis quab yuam koj, los sis nws yuav tsis raug rau koj txoj kev ua koj tes dej num. Yeej muaj qee lub sij hawm uas koj cia li qaug zog me ntsis los sis tsis kaj siab. Thaum lub sij hawm zoo li no, tsis txhob ua xyem xyav los mus thov Vajtswv. Tej zaum nws yog qhov tias koj tsis tau quaj thov Vajtswv, tej zaum yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas koj xav kom Vajtswv ua los sis qhia koj—koj tsuas hais lus rau Vajtswv thiab qhib koj lub siab rau Nws rau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw uas koj nyob xwb. Koj yuav tsum xav li cas txhua lub sij hawm? Koj yuav tsum xav tias, “Vajtswv yeej nrog nraim kuv tas li, Nws yeej tsis tau ncaim kuv mus li, kuv paub li ntawd. Txawm hais tias kuv yuav nyob rau qhov twg los sis kuv tab tom ua dab tsi los xij—kuv tuaj yeem so tau, los sis mus rau ib qho kev sib txoos, los sis mus ua kuv tes dej num—hauv kuv lub siab, kuv paub tias Vajtswv coj kuv txhais tes, tias Nws yeej tsis tau ncaim kuv mus li.” Qee zaus, rov xav txog tias koj ua neej txhua hnub dhau ob peb xyoo los no tau li cas, koj hnov tias koj lub siab loj tuaj lawm, tias Vajtswv tau coj koj kev lawm, tias Vajtswv txoj kev hlub twb tau tiv thaiv koj los dhau lawm. Xav txog tej no, koj cia li thov Vajtswv hauv koj lub siab, ua tsaug rau Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, kuv ua Koj tsaug! Kuv qaug zog thiab siab muag heev, qias vuab tsuab dhau lawm. Yog tsis muaj Koj los coj kuv kev zoo li no, ces kuv yeej tsis nyob los txog hnub no yog kuv vam khom rau kuv tus kheej xwb.” Qhov no tsis yog kev koom ua ke ntawm sab ntsuj plig lov? Yog tias tib neeg tuaj yeem txuas lus tau li no, lawv yuav tsis muaj ntau yam los hais rau Vajtswv lov? Lawv yeej yuav tsis cia li tsis muaj ib yam dab tsi los hais rau Vajtswv rau ntau hnub li. Thaum koj tsis muaj ib yam dab tsi los hais rau Vajtswv li, ces Vajtswv tsis nyob hauv koj lub siab lawm. Yog tias Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, thiab koj muaj kev ntseeg Vajtswv, ces koj yeej yuav muaj peev xwm los hais txhua yam uas nyob hauv koj lub siab rau Nws xwb, nrog rau tej uas koj yuav hais rau koj tus phooj ywg uas tso siab tau. Tseeb tiag, Vajtswv yog koj tus phooj ywg uas tso siab tau tshaj plaws. Yog tias koj saib Vajtswv yam li koj tus phooj ywg uas tso siab tau tshaj plaws, yam li koj tsev neeg uas koj cia siab rau tshaj plaws, vam khom rau tshaj plaws, tso siab tshaj plaws, ntseeg tshaj plaws, tus uas koj nyob ze tshaj plaws, ces yeej tsis muaj hnub uas koj yuav tsis muaj ib yam dab tsi los hais rau Vajtswv li. Yog tias koj yeej muaj qee yam los hais rau Vajtswv tas li, koj yuav tsis nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li lov? Yog tias koj tuaj yeem nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, ces txhua lub sij hawm, koj yuav paub tias Vajtswv coj koj kev li cas, Nws txhawj txog koj thiab tiv thaiv koj li cas, Nws coj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab los rau koj li cas, Nws foom koob hmoov rau koj li cas, Nws qhia koj li cas, thiab Nws cem koj, qhuab qhia koj, qhuab ntuas koj, thiab txiav txim thiab rau txim rau koj li cas; koj yuav paub meej thiab pom tseeb txog txhua yam no hauv koj lub siab. Koj tsis txhob cia li feeb tsis meej txhua hnub, tsis paub ib yam dab tsi, uas tsuas hais tias koj ntseeg Vajtswv, ua koj tes dej num thiab mus koom tej kev sib txoos kom tsis txhob poob ntsej muag xwb, kev nyeem Vajtswv cov lus thiab kev thov Vajtswv txhua hnub, tsuas yog mus raws li tej kev txawv txav xwb—koj txoj kev xav tsis zoo li hom kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg uas nyob sab nraud zoo li no li. Tiam sis, hauv koj lub siab, koj yuav saib mus rau Vajtswv thiab thov Vajtswv txhua lub sij hawm, koj yuav txuas lus nrog Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab koj yuav muaj peev xwm los zwm rau Vajtswv, thiab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yog Koj Nyob Tsis Tau Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li, Ces Koj Yog ib Tug Tsis Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Kev thov ntawm tej kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi thiab vim li cas thiaj tsis muaj dab tsi tshwm sim los ntawm qhov ntawd los li

Ntxiv Mus: 1. Lub neej sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj yog dab tsi thiab kev koom kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No