1. Lub neej sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj yog dab tsi thiab kev koom kab lig kev cai sab kev ntseeg yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj, uas yog lub hauv paus rau kev paub Vajtswv cov lus thiab kev to taub txog qhov tseeb. Txhua yam ntawm koj txoj kev xyaum ua ntawm kev thov Vajtswv tam sim no, ntawm kev txav ze rau Vajtswv, ntawm kev hu nkauj-qhuas Vajtswv, kev qhuas, kev ua raws, thiab xav txog Vajtswv cov lus puas suav tias yog ib “lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj”? Zoo li tsis muaj nej leej twg paub kiag li. Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsuj plig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub neej ntawm sab ntsuj plig yog lub neej zoo li cas? Lub neej sab ntsuj plig yog lub uas koj lub siab tau tig tag nrho rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev hlub. Nws yog lub uas koj ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kav koj lub siab ntxiv li lawm, thiab koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam hnub no, thiab Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj yuav coj koj hnub no kom koj ua tiav koj lub luag hauj lwm. Lub neej uas nyob nruab nrab ntawm tib neeg thiab Vajtswv zoo li no yog lub neej ntawm sab ntsuj plig. Yog tias hnub no koj tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj, ces txoj kev sib nrug deb tau tshwm los quas koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm—tej zaum nws kuj yuav nyuaj heev—thiab koj yuav tsis muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj lawm. Txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog txoj uas tsim tsa rau saum lub hauv paus ntawm txoj kev lees txais yuav Vajtswv cov lus hnub no. Koj puas muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj? Koj puas muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li uas koj ib txwm muaj? Koj puas yog qee tus neeg uas ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, thiab tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv Nws cov lus, thiab paub qhov tseeb txog cov lus no, ces koj yog tus neeg uas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tsis ua xyem xyav rau qee tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj lub sij hawm ua hauj lwm rau cov neeg uas tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej, thiab vim li ntawd, cov neeg zoo li no thiaj tsis muaj peev xwm koom lawv lub zog, thiab ib txwm nyob twj ywm. Hnub no, koj puas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas nyob hauv Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev yoog? Puas yog koj tshwm sim los ntawm tus yam ntxwv uas nyob twj ywm? Txhua tus uas ntseeg Vajtswv cov lus, tus uas coj Vajtswv txoj hauj lwm ua lub hauv paus, thiab ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj hnub no—lawv sawv daws puav leej yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ntseeg hais tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab yog heev li lawm, thiab yog tias koj ntseeg Vajtswv cov lus txawm Nws hais li cas los xij, ces koj yog tus uas caum kev to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog ib lub neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Thaum tab tom thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem ua kom ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab los ntawm kev thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem nrhiav tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia, paub Vajtswv cov lus, thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam. Los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus, tib neeg tuaj yeem tau txais ib txoj kev nkag siab meej zog thiab zoo zog ntxiv txog Vajtswv txoj hauj lwm tam sim no. Lawv kuj tseem tau txais ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua thiab, thiab yuav tsis lo rau txoj qub lawm; yam lawv xyaum ua txhua yam yuav yog ua kom tiav txoj kev loj hlob hauv lub neej. Hais txog kev thov Vajtswv, tsis yog hais txog ob peb-lo lus zoo los sis quaj los kua muag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom qhia tias koj tau tshuav nuj nqis li cas; tiam sis, nws lub hom phiaj yog cob qhia ib tug tus kheej kom siv tau tus ntsuj plig, pub kom ib leeg ua rau ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, cob qhia ib tug tus kheej kom nrhiav kev pab coj los ntawm Vajtswv cov lus rau txhua yam, kom ib tug lub siab thiaj tuaj yeem raug rub los rau ntawm ib txoj kev kaj tshiab txhua hnub, thiab kom ib tug thiaj li yuav tsis nyob twj ywm los sis tub nkeeg thiab kom yuav tso ko taw rau ntawm txoj kev tseeb ntawm kev muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Tib neeg feem coob niaj hnub no tsom ntsoov rau cov kev ntawm txoj kev xyaum ua, txawm li ntawd los lawv tsis ua li ntawd kom ua tau raws li qhov tseeb thiab ua tiav kev loj hlob ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas lawv tau mus yuam kev lawm. Kuj tseem muaj qee leej uas muaj peev xwm txais tau txoj kev kaj tshiab thiab, tiam sis lawv cov kev ntawm txoj kev xyaum ua tsis hloov li. Lawv coj lawv cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg qub nrog lawv thaum lawv nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus ntawm hnub no, yog li yam uas lawv tau txais ces tseem yog txoj kev qhuab qhia uas los ntawm cov kev xav phem ntawm cov kev lig kev cai ntseeg xwb; lawv tsis yog tab tom tau txais txoj kev kaj ntawm hnub no uas yooj yooj yim. Raws li qhov tshwm los, lawv cov kev xyaum ua raug tsuas dub lawm; lawv yog tib co kev xyaum ua uas qub qub uas nyob hauv txoj kev ntim tshiab. Txawm li cas los xij tej zaum lawv yuav xyaum ua, lawv yog cov neeg hais lus zoo siab phem. Vajtswv coj tib neeg hauv txoj kev ua yam tshiab txhua txhua hnub, xav kom txhua hnub lawv tau txais kev to taub tob tshiab thiab kev nkag siab, thiab cheem tsum kom lawv tsis txhob ua zoo li qub thiab rov qab ua qhov qub tas li. Yog tias koj tau ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, txawm li ntawd los koj cov kev ntawm kev xyaum ua tseem tsis tau hloov kiag li, thiab yog tias koj tseem rau siab thiab tsis khoom txog tej yam sab nraud, txawm li ntawd los tsis muaj ib lub siab uas ntsiag to coj los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los zoo siab rau Nws cov lus, ces koj yuav tsis tau txais dab tsi kiag li. Thaum hais txog kev lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, yog tias koj tsis npaj kom sib txawv, tsis mus raws li koj txoj kev xyaum ua ntawm ib txoj kev tshiab, thiab tsis muaj ib txoj kev nkag siab tshiab, tiam sis ho lo rau yam qub thiab tsuas yog tau txais qee txoj kev kaj tshiab uas raug txwv lawm xwb, yam tsis muaj kev hloov pauv txoj kev uas koj xyaum ua li, ces cov tib neeg zoo li koj no nyob rau hauv txoj kev yoog raws ntawm lub npe xwb; qhov tseeb tiag, ces lawv yog cov neeg Falixais uas coj kev lig kev cai ntseeg uas tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub neej sab ntsuj plig tseeb yog lub neej thov Vajtswv tiag—nws yog lub neej uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus txheej txheem ntawm qhov raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog tus txheej txheem ntawm qhov hloov tus neeg tus moj yam. Lub neej uas tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog lub neej hauv sab ntsuj plig, tab sis yog lub neej li cov kev ntseeg uas ib txwm ua los lawm xwb. Tsuas yog cov uas raug txhawb tas li los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiaj nkag tau rau lub neej sab ntsuj plig xwb. Neeg tus moj yam yeej hloov tag li rau thaum nws thov Vajtswv. Yog Vajtswv tus Ntsujplig yim huab txhawb nws, nws yim huab kub siab thiab mloog lus heev tuaj. Yog li, thiab, nws lub siab yuav maj mam raug ntxuav kom dawb huv, thiab nws tus moj yam yuav maj maj hloov. Qhov zoo li no yog qhov txiaj ntsim ntawm kev thov Vajtswv tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj saib pom pes tsawg txoj kev lig kev cais ntseeg? Koj tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab khiav mus lawm pes tsawg zaus? Muaj pes tsawg zaus uas koj tau muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum coj vim yog koj ua twb zoo xav txog ntawm Nws lub nra thiab nrhiav kev los ua kom txaus Nws lub siab nyiam? Koj yuav tsum nkag siab txog Vajtswv txoj lus thiab muab coj los xyaum ua raws li ntawd. Ua qauv zoo los ntawm koj tej uas koj ua thiab tej hauj lwm, qhov no tsis txhais tau tias ua raws li cov cai los sis ua ib yam dab tsi tsuas yog ua saib xwb; tab sis, nws txhais hais tias xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej nyob los ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog xyaum coj li qhov no xwb thiaj li haum Vajtswv siab. Ib txoj hauj lwm twg uas haum Vajtswv siab tsis yog txoj cai, tab sis yog xyaum qhov tseeb. Qee tus neeg muaj peev xwm ua kom tib neeg mloog lawv tus kheej. Hauv lawv cov kwv tij thiab cov muam, tej zaum lawv yuav hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi, tab sis tom qab lawv lub nraub qaum, lawv tsis xyaum qhov tseeb thiab coj tus cwj pwm txawv txawv. Cov no puas yog neeg Falixais? Tus neeg uas hlub Vajtswv tiag thiab muaj qhov tseeb yog tus uas ua siab ncaj rau Vajtswv tiam sis tsis qhia sab nraud zoo li no. Xws li tus neeg txaus siab los xyaum qhov tseeb thaum muaj xwm txheej, thiab tsis hais lus los yog coj tus cwj pwm uas tawm tsam lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo. Cov neeg zoo li no qhia tawm kev txawj ntse thaum muaj teeb meem tshwm sim, thiab yog tus qauv hauv nws kev ua hauj lwm tsis hais txog qhov xwm txheej twg li. Tus neeg zoo li no tuaj yeem muab kev pab cuam tiag. Muaj qee tus neeg uas feem ntau muab kev pab cuam ntawm lub qhov ncauj mus them lawv tus nqi rau Vajtswv xwb; lawv siv lawv lub sij hawm los xav rau tej kev txhawj xeeb, muab tso rau cov huab cua cuam tshuam thiab ua txuj ua li lawv txaus hlub heev xwb! Ntxim ntxub ua luaj li! Yog koj nug lawv hais tias, “Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog qhov uas koj tshuav Vajtswv nqi nas?” ces lawv yuav hais tsis tau ib lo lus li. Yog koj muab siab npuab Vajtswv tiag, ces tsis txhob tham rau sab nraud xwb; tiam sis, qhia koj txoj kev hlub rau Vajtswv kiag los ntawm txoj kev xyaum coj, thiab thov Nws los ntawm lub siab dawb paug. Cov neeg uas cia li nrog Vajtswv tham yam lus thiab hais tsis zoo yog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem! Qee tus neeg hais tias lawv muaj siab npuab Vajtswv txhua lub sij hawm lawv thov, thiab pib quaj txhua lub sij hawm, tab sis tsis yog los ntawm Vajntsujplig ua tus tshoov siab. Cov neeg zoo li no yog los ntawm kev lig kev cais ntseeg dab qhuas thiab kev xav xwb; lawv nyob los ntawm tej kab ke thiab kev xav, lawv ib txwm ntseeg tias qhov kev ua no ua rau Vajtswv zoo siab thiab Nws txaus siab rau txoj kev thov Vajtswv los sis tu siab los kua muag li no. Yam dab tsi zoo uas tuaj yeem tawm ntawm cov neeg siab phem no los? Txhawm rau txoj kev qhia kev txo hwj chim, qee qhov kev tsim txiaj thaum hais lus nyob ntawm ib sab ntawm lwm tus. Ib txhia yog txhob txwm ua qhev thaum nyob nrog lwm tus neeg, ua zoo li cov me nyuam yaj uas tsis muaj ib lub zog li. Qhov no puas tsim nyog cov neeg coj li no rau ntawm lub nceeg vaj? Cov neeg ntawm lub nceeg vaj yuav tsum muaj lub neej zoo thiab nyob ywj pheej, dawb huv thiab qhib siab lug, siab ncaj ncees thiab ntxim hlub, thiab ua neej nyob hauv txoj kev ywj pheej. Lawv yuav tsum muaj kev ncaj ncees thiab meej mom thiab tuaj yeem ua tim khawv rau txhua qhov chaw lawv mus; cov neeg uas zoo li no tsis hais Vajtswv thiab tib neeg los yeej hlub ib yam nkaus. Cov neeg uas pib nyob rau hauv txoj kev ntseeg muaj ntau cov kev coj ua sab nraud; lawv yuav tsum ntsib ib lub sij hawm muaj teeb meem thiab txom nyem ua ntej. Cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv tob tsis yog qhov ua rau lwm tus pom, tab sis lawv qhov kev coj ua thiab hauj lwm yog qhov zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua lub neej nyob nrog Vajtswv txoj lus tiag. Yog koj tshaj tawm txoj moo zoo txhua hnub rau ntau tus neeg hauv kev rau siab coj lawv mus rau txoj kev cawm dim, tab sis thaum kawg tseem ua neej nyob raws kev cai thiab kev qhia, ces koj tsis tuaj yeem ua rau Vajtswv tau yeeb koob li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg coj kev lig kev cai ntseeg, zoo ib yam li cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cais Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias, nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg saib qhov tseeb yam li yog ib co kev cai tswj uas yuav tsum tau ua raws nraim xwb, ces lawv txoj kev ntseeg puas yuav tsis raug sib hloov los ua tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntawd mas? Thiab qhov sib txawv ntawm tej kab ke uas zoo li no thiab Kev Ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi? Cov tib neeg no tej zaum yuav nkag siab tob thiab paub dua thaum lawv hais lus, tiam sis yog tias lawv txoj kev ntseeg tsuas los txij ntawm tej kev cai tswj thiab ib hom kab ke xwb, ces qhov ntawd tsis yog txhais hais tias nws tau tig los mus ua Kev Ntseeg Vajtswv lawm no lov? (Yog lawm, nws txhais li ntawd ntag.) Muaj qhov sib txawv ntawm cov lus qhia qub thiab cov tshiab, tiam sis yog tias cov lus qhia tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib hom kev tshawb xav, thiab tsuas yog dhau los ua ib txoj kab ke thiab kev cai tswj rau tib neeg xwb—thiab, ib yam nkaus li ntawd, yog tias tib neeg tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb los ntawm tej ntawd los thiab tsis tuaj yeem siv tej ntawd los pab kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li—ces lawv txoj kev ntseeg tsis yog dhau los zoo ib yam nkaus li Kev Ntseeg Vajtswv lawm xwb lov? Hauv lub ntsiab tseeb, qhov no tsis yog Kev Ntseeg Vajtswv lov? (Yog, nws yeej yog lawm.) Yog li ntawd ces, nyob rau hauv nej tus cwj pwm thiab thaum nej ua nej tej dej num, yam twg uas nej muaj kev xav thiab tus yam ntxwv uas zoo ib yam nkaus los sis sib thooj li cov ntseeg txoj Kev Ntseeg Vajtswv? (Hauv kev ua raws li cov kev cai tswj, thiab hauv kev npaj peb tus kheej nrog rau tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia.) (Kev mob siab rau qhov kev tshwm sim ntawm sab ntsuj plig thiab kev coj tus cwj pwm zoo, thiab kev mob siab ntseeg thiab txo hwj chim.) Nej coj tus cwj pwm zoo rau sab nraud, ua nej qhov zoo tshaj plaws los ntim nej tus kheej kom zoo ntawm sab ntsuj plig qhov kev tshwm sim, thiab nej ua tej yam uas tsuas pom zoo nyob rau hauv noob neej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab, lam ua txuj ua tus tsim tsim txiaj xwb. Nej sawv saum lub sam thiaj siab qhia txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, qhia tib neeg kom ua zoo, kom tsim txiaj, thiab kom nkag siab qhov tseeb; nej qhia txog qhov kev qhuab qhia sab ntsuj plig, hais yam yog txog sab ntsuj plig; nej muab hlob txog sab ntsuj plig thiab qhia txog sab ntsuj plig nyob rau hauv txhua yam uas nej hais thiab ua, tiam sis hauv kev xyaum ua thiab kev ua nej tes dej num, nej yeej tsis nrhiav qhov tseeb li. Kiag thaum nej ntsib ib qho teeb meem, ces nej ua txhua yam raws li noob neej lub siab nyiam, muab Vajtswv pov kiag rau ib sab xwb. Nej yeej ib txwm tsis ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus li, thiab nej haj tseem tsis muaj tswv yim hais tias qhov tseeb ntawd yog dab tsi, Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi, los sis tus qauv uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi; nej yeej tsis mob siab rau tej no tiag tiag li los sis txhawj nej tus kheej txog tej no li. Tib neeg tej kev ua sab nraud thiab tus yam ntxwv sab hauv uas zoo li no—qhov ntawd yog, hom kev ntseeg no—puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Yog tias tsis muaj txoj kev sib cuag ntawm tib neeg txoj kev ntseeg thiab kev caum qhov tseeb, ces lawv puas ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv? Tsis hais txawm tias cov tib neeg uas tsis muaj kev sib cuag nrog qhov kev caum qhov tseeb ntawd yuav ntseeg Nws los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, ua lawv puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tiag tiag? (Lawv tsis tuaj yeem.) Yog li ntawd ces, tus cwj pwm sab nraud ntawm cov tib neeg zoo li no ho zoo li cas? Lawv taug txoj kev zoo li cas? (Txoj kev uas cov Falixai taug.) Lawv siv lawv lub sij hawm npaj lawv tus kheej nrog dab tsi? Tsis yog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb lov? Tsis yog lawv siv lawv lub sij hawm los npaj lawv tus kheej, muab tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia coj los rau lawv tus kheej hnav kom ua rau lawv tus kheej zoo li cov Falixai ntxiv, zoo li cov paub sab ntsuj plig ntxiv, thiab kom zoo li cov tib neeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv ntxiv? Tus yeeb yam ntawm txhua tes dej num no yog dab tsi? Puas yog kev pe hawm Vajtswv? Puas yog txoj kev ntseeg Nws tiag tiag? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog li.) Yog li ntawd, lawv tab tom ua dab tsi? Lawv tab tom dag Vajtswv; lawv nyuam qhuav ua raws li cov kauj ruam ntawm tus txheej txheem xwb, thiab koom nrog rau tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Lawv tab tom yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg thiab ua cov kev lig kev cai dab qhuas, sim dag Vajtswv kom ua tau lawv lub hom phiaj ntawm qhov tau txais koob hmoov tiav. Cov tib neeg no tsis pe hawm Vajtswv kiag li. Thaum kawg, pab tib neeg zoo no yuav tsis xaus mus zoo ib yam li cov uas nyob rau hauv pawg ntseeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv, thiab cov uas twb tsim nyog ntseeg thiab raws Vajtswv qab lov?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau txoj kev ntawm tib neeg qhov kev to taub, lub neej ces yeej txaus dhuav kawg nkaus li, muaj tej nyuag ub nyuag no uas txim dhuav neeg kawg ntawm lub neeg sab ntsuj plig, xws li kev thov Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, los sis kev koom txoos sib ntsib, thiab ces tib neeg thiaj pheej hnov zoo li kev ntseeg Vajtswv mas yeej tsis muaj kev xyiv fab loj dab tsi li. Tej kab lig kev cai sab kev ntseeg mas yeej ib txwm ua raws li lub hauv paus keeb cag ntawm noob neej tus moj yam thaum xub thawj, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Txawm hais tias muaj tej zaum mas tib neeg yeej tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig, los lawv txoj kev xav, tus moj yam, txoj kev ua neej thiab tej xeeb ceem thaum xub thawj yeej tseem cog tob nyob rau sab hauv, ces lawv tus yeeb yam thiaj li tsis hloov li. Tej kev ua uas tshaj ntuj tsim uas tib neeg ua ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws, tab sis muaj neeg coob heev yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg li, xav hais tias ntshe tej kev ua uas tshaj ntuj tsim no yog tej yam uas Vajtswv yeej tso cai, thiab txawm yog niaj hnub no kiag los yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg tag nrho li. Tej yam li tej kev npaj uas cov hluas npaj rau kev noj haus ntawm tshoob kos thiab tsoos tsho nkauj nyab; nyiaj khoom plig phij cuam, rooj noj haus, thiab tej yam zoo li no rau tej cib fim xyiv fab uas muab coj los ua kev zoo siab; tej lus qhia txog tej kab ke txheej thaum ub uas muab qhia rau ib txheej dhau ib txheej ib tis dhau ib tis los; tag nrho tej kab lig kev cai tshaj ntuj tsim rau tej niag neeg tuag uas tsis muaj qab hau thiab lawv tej kab ke pam tuag: tej no mas Vajtswv tseem haj yam ntxub tshaj. Txawm yog hnub pe hawm kiag (suav tag nrho hnub Xanpatau, uas cov nyob rau sab kev ntseeg yeej yoog raws) los Nws yeej ntxub tib si; thiab tej kev sib raug zoo rau fab meem xeeb coj thiab tib neeg tej niam kev sib tham pem mus los ntawd los puav leej yog tej uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees tib si. Txawm yog kiag lub Koob Tsheej Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Hnub Yug Tswv Yexus, uas sawv daws yeej paub, los yeej tsis tau kev tso cai los ntawm Vajtswv li, tej nyuag khoom ua si thiab khoom teeb kom zoo nkauj rau tej koob tsheej caij so xws li paj huam, kej hlawv ua si, teb taws, Tswv Yexus Rooj Mov, khoom plig rau Hnub Yug Tswv Yexus thiab lwm yam koob tsheej rau Hnub Yug Tswv Yexus—tej no tsis yog tej mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lod? Kev sib faib ncuav rau hnub Xanpatau, cawv, thiab tej ntaub pua chaw los tseem haj yam yog tej niag mlom ntag. Tag nrho tej koob tsheej hnub so uas ib txwm muaj thiab nrov npe nyob rau Suav Teb, xws li Koob Tsheej Hnub Tsa Tsov Ntxhuav Tob Hau, Koob Tsheej Nquam Nkoj Zaj, Koob Tsheej Nruab Nrab ntawm Caij Nplooj Ntoos Zeeg, Koob Tsheej Lanpa, thiab Hnub Xyoo Tshiab, thiab tej koob ntseej sab kev ntseeg, xws li Hnub Yexus Sawv Rov Los, Hnub Ua Kev Cai Raus Dej, thiab Hnub Yug Tswv Yexus, tag nrho tej koob tsheej tsis muaj qab hau no mas raug npaj thiab muab cob rau ib tiam zuj zus puag thaum ub los txog niaj hnub no los ntawm coob tus neeg. Nws yog noob neej tej kev muaj tswv yim xav thiab tej kev xav uas ntse heev uas tau cia lawv muab cob rau ib tiam zuj zus los txog niaj hnub no. Zoo nkaus li lawv mas yeej tsis muaj tej yam tsis zoo hlo li, tab sis qhov tseeb ces yog tej kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog ua rau noob neej xwb. Yog ib qho chaw twg yim muaj Ntxwgnyoog nyob puv nkaus, thiab yog qhov chaw ntawd yim poob qab thiab tig rov qab, ces lawv yim tuav lawv tej kab lig kev cai txwv feej khov xwb. Tej yam no muab neeg khi ruaj ruaj tseg, tsis pub muaj ib qho chaw nti li. Muaj ntau lub koob tsheej rau sab kev ntseeg uas zoo li kuj muaj chaw pib yam muaj qib muaj duas ntau thiab tsim ib tug choj taug mus rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab, tab sis qhov tiag ces tej ntawd yog txoj hlua ntsia tsis pom uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg thiab txwv lawv kom tsis txhob los paub Vajtswv xwb—tej ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag nkaus xwb. Qhov tseeb, thaum ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, Nws twb rhuav tshem tag tej cuab yeej thiab tej qauv rau lub sij hawm ntawd lawm, yam tsis tseg ib txog lw hlo li. Txawm li cas los xij, “cov mob siab ntseeg” tseem teev hawm tej khoom uas kov tau thiab ntsia pom ntawd; nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv muab tej Vajtswv muaj ntawd tso kiag rau puag tom qab ntawm lawv lub siab, tsis kawm txog nws ntxiv li lawm, zoo nkaus li muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thaum uas qhov tiag ces lawv twb muab Nws thawb ntiag tawm hauv lub tsev mus ntev lawm thiab muab Ntxwgnyoog coj los tso kiag rau saum lub thaj teev hawm. Yexus daim duab, tus Ntoo Khaub Lig, Maivliag, Yexus qhov Kev Cai Raus Dej thiab Pluas Hmo Kawg—tib neeg hawm tej no cuag li tus Tswv ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, quaj qw tawm tag ua ntu zus ib zaug tag los ib zaug tuaj li “Tus Tswv, leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.” Tag nrho qhov no tsis yog ib qho kev tso dag xwb lod? Los txog niaj hnub no, muaj ntau yam lus hais thiab kev coj kev ua uas tau muab qhia ib txheej dhau ib txheej ntawm noob neej los ces yog tej uas Vajtswv ntxub; lawv tav kev loj kawg kiag rau txoj kev mus lawm tom ntej rau Vajtswv thiab, dhau qhov ntawd, tsim teeb meem loj rau noob neej qhov kev to taub. Muab qhov ciaj ciam uas Ntxwgnyoog tau ua rau noob neej qias vuab tsuab ntawd tso tseg rau ib sab, ces sab hauv ntawm tib neeg yeej ntim puv nkaus tej yam li txoj cai ntawm tus Tim Khawv Lis, qhov kev ntsib kev pom ntawm Laulee, tej kev soj ntsuam xyuas ntawm tus Faj Xwm Nis, thiab tes hauj lwm ntawm Povlauj. Nws yeej cia li tsis muaj ib txoj hau kev rau Vajtswv ua hauj lwm rau saum tib neeg li, vim lawv muaj nyob rau sab hauv lawv ntau dhau heev lawm ntawm kev ntseeg tus kheej yam tsis thawj leej twg, kev cai lij choj, kev cai, kev cai tswj fwm, tej txheej txheem kev ua, thiab tej zoo li ntawd; tej yam no, ntxiv rau tib neeg tej kev coj kev ntseeg rau sab kev ntseeg koob hmoov txwv feej, tau muab tib neeg txhom tau thiab nqos kiag lawm. Nws zoo li tib neeg tej kev xav ces yog ib daig yeeb yaj kiab zoo saib heev uas hais txog ib zaj dab neeg muaj xim thoob plaws, uas muaj tej neeg zoo heev caij tej huab ya, muaj tswv yim kawg nkaus uas ua rau tib neeg mas xav tsis thoob kiag li, ua rau lawv feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus kiag li. Yuav qhia qhov tseeb, tes hauj lwm uas Vajtswv los ua hnub no ces qhov tseem ceeb yog los rhuav tshem thiab ntsaig tawm tej cwj pwm tshaj ntuj tsim ntawm tib neeg thiab muab lawv tej kev xav hauv hlwb ntawd hloov kom tag nrho. Vajtswv tes hauj lwm tsis tau nyob taus txog niaj hnub no vim yog tej qub txeeg qub teg uas tau muab faib los thoob plaws ib tiam rau ib tiam los ntawm noob neej; nws yog tes hauj lwm raws li Nws tus kheej pib kiag thiab Nws ua kiag, yam tsis tas yuav tsum tau txais tej qub txeeg qub teg los ntawm ib tug neeg tseem ceeb sab kev ntseeg, los sis tsis tas yuav tau txais ib teg hauj lwm twg ntawm ib tug yeeb yam sawv cev uas Vajtswv twb ua nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tib neeg tsis tas yuav txhawj txog ib yam twg ntawm tej no li. Tus Vajtswv hnub no muaj dua ib txog kev hais lus thiab kev ua hauj lwm, yog li ntawd vim li cas tib neeg pheej yuav txhawj mas? Yog tib neeg taug txoj kev hnub no nyob rau hauv qhov kev yoog raws no thaum uas tuav tej qub ntxeeg qub teg ntawm lawv tej “poj koob yawm txwv” ntxiv mus, ces lawv yuav mus tsis txog lawv txoj hau kev kawg. Vajtswv muaj kev ntxub tob heev rau hom kev coj ntawm tib neeg uas zoo li no, ib yam nkaus li qhov uas Nws ntxub tej xyoo, hli thiab hnub ntawm tib neeg lub ntiaj teb.

Txoj kev zoo tshaj uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ces yog kho tej qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab uas tau raug lom tob kawg nkaus li, cia tib neeg pib hloov lawv txoj kev xav thiab kev coj ncaj ncees. Ua ntej tshaj plaws, tib neeg yuav tsum pom kom meej meej hais tias tej kab lig kev cai sab kev ntseeg, tej yam kev ua sab kev ntseeg, tej xyoo thiab hli, thiab tej koob tsheej ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Lawv yuav tsum nti kom dim ntawm tej voj hluas khi ntawm tej kev xav sab txwv feej thiab rhuav tshem kom tu noob nrho txhua txhua txoj lw ntawm lawv tus cwj pwm nyiam tej yam tshaj ntuj tsim uas cog tob heev ntawd. Tag nrho tej no ces suav nyob rau hauv noob neej txoj kev to taub tib si. Nej yuav tsum to taub hais tias vim li cas Vajtswv thiaj li coj noob neej tawm hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj kev ntseeg mus, thiab vim li cas ntxiv es Nws thiaj li coj noob neej tawm ntawm tej kev cai thiab kev cai tswj fwm mus. Qhov no yog lub rooj vag uas nej yuav nkag mus, thiab txawm hais tias tej yam no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej tej kev ntsib kev pom sab ntsuj plig, los lawv yog tej yam tav kev loj kawg nkaus uas thaiv kiag nej txoj kev to taub, thaiv kiag tsis pub nej paub Vajtswv. Lawv ua ib lub vas uas mag tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Ib tug neeg twg yuav to taub kev thov Vajtswv tiag tau li cas

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg twg yuav nkag mus rau lub neeg sab ntsuj plig uas raws li ib txwm muaj tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No