5. Phau Vajluskub qhov kev muaj nuj nqis xeeb txawm thiab ib tug neeg twg yuav tsum txav ti phau Vajluskub li cas es thiaj yuav haum raws li Vajtswv txoj kev xav

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg txog keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, thiab sau ua ntaub ntawv txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub nrog rau ib co lus hais tawm ntawm Yehauvas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd. Yog li ntawd, tib neeg sawv dawv thiaj li saib phau ntawv no dawb huv (vim Vajtswv yeej dawb huv thiab loj). Muaj tseeb, qhov no tag nrho yog qhov tshwm sim tau los ntawm lawv txoj kev hwm rau Yehauvas thiab lawv txoj kev hlub rau Vajtswv. Tib neeg tsuas hais txog phau ntawv no li no vim tej Vajtswv tsim ntawd mas hwm thiab hlub lawv tus Tswv Tsim heev, thiab haj tseem muaj cov uas hu phau ntawv no ua ntuj ceeb tsheej phau ntawv thiab. Qhov tseeg, ces nws tsuas yog tib neeg ib co lus teev tseg xwb. Nws tsis yog Yehauvas tus kheej kiag tis npe rau, los sis tsis yog Yehauvas tus kheej kiag uas coj qhia nws qhov kev tsim. Muab ua lwm yam lus hais, ces tus sau phau ntawv no tsis yog Vajtswv, tab sis yog tib neeg xwb. Phau Vajluskub Dawb Huv ces tsuas yog ib lub npe ntawv uas txaus hwm uas yog tib neeg tis rau xwb. Lub npe ntawv no tsis yog txiav txim siab los ntawm Yehauvas thiab Yexus tom qab Nkawd tau sib tham ua ke tag lawm; nws tsis yog ib qho dab tsi uas yuav tshaj tib neeg lub tswv yim li. Vim phau ntawv no tsis yog sau los ntawm Yehauvas, haj yam tsis yog sau los ntawm Yexus thiab. Tab sis, nws yog tej lus piav uas muab los ntawm coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, thwj tim thiab cov neeg pom txheej thaum ub xwb, uas yog ntau tiam neeg tom qab no muab coj los tso ua ke ua ib phau ntawv txog tej lus sau tseg txheej thaum ub uas, rau tib neeg, ces zoo li dawb huv tshaj plaws, yog ib phau ntawv uas lawv ntseeg hais tias muaj ntau qhov lus zais tob uas xav tsis tawm thiab nyob tob heev li uas tos ntsoov cia tej tiam neeg yav tom ntej los muab qhib xyuas. Zoo li ntawd, tib neeg thiaj li haj yam txaus siab los ntseeg hais tias phau ntawv no yog ntuj ceeb tsheej ib phau ntawv. Nrog rau qhov muab Plaub Txoj Moo Zoo thiab Phau Ntawv Qhia Tswm coj los ntxiv rau, ces tib neeg tus yam ntxwv rau nws thiaj li txawv tshaj li lwm phau ntawv lawm, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj leej twg tau luag los muab “ntuj ceeb tsheej phau ntawv” no phua saib ib qho zuj zus vim nws yog ib qho “dawb huv” dhau heev lawm.

Vim li cas, thaum uas tib neeg nyeem phau Vajluskub kiag, es tib neeg ho muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua uas yog nyob rau hauv nws? Vim li cas lawv ho muaj peev xwm kawm tau ntau yam uas lawv yeej tsis nkag siab txog li? Hnub no, Kuv muab phau Vajluskub coj los phua saib ib qho zuj zus li qhov no thiab nws tsis tau txhais hais tias Kuv ntxub nws, los sis hais tias Kuv tsis lees nws qhov nuj nqis rau kev piv lus. Kuv piav txog thiab qhia kom meej txog qhov nuj nqis xeeb txawm thiab qhov chiv keeb ntawm phau Vajluskub rau koj los cheem koj kom tsis txhob raug ceev tseg rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Vim tib neeg tau muaj ntau qhov kev xav kev pom txog phau Vajluskub, thiab feem ntau ces lawv yuam kev lawm; qhov nyeem phau Vajluskub li no ces tsis yog yuav tiv thaiv kom lawv tsis txhob tau yam uas lawv tsim nyog tau nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces nws tseem khuam tes hauj lwm Kuv npaj siab ua thiab. Nws cuam tshuam loj heev rau tej hauj lwm yav tom ntej, thiab tsuas muaj tej tsis zoo nkaus xwb, tsis muaj tej uas pab tau li. Yog li ntawd, qhov uas Kuv qhia koj ces tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb thiab zaj dab neeg sab hauv nkaus xwb. Kuv tsis tau hais kom koj tsis txhob nyeem phau Vajluskub, los sis kom koj ncig mus tshaj tawm hais tias nws tsis muaj nuj nqis, tsuas yog hais tias kom koj muaj qhov kev paub thiab kev pom uas yog ntawm phau Vajluskub xwb. Tsis txhob pheej xav rau ib-sab nkaus xwb! Txawm hais tias phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm uas yog sau los ntawm tib neeg, los nws kuj teev muaj ntau yam ntsiab lus uas cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus thaum ub siv los ua dej num rau Vajtswv, nrog rau cov thwj tim tsis ntev dhau los no tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv—tag nrho uas yog tej uas cov neeg ntawd yeej tau pom thiab paub tiag tiag lawm, thiab yuav muab siv tau ua chaw piv lus rau cov neeg ntawm tiam no uas nrhiav txoj hau kev tseeb. Yog li ntawd, nyob rau hauv kev nyeem phau Vajluskub ces tib neeg kuj yuav tau ntau txoj hau kev ntawm txoj sia uas nrhiav tsis tau nyob rau hauv lwm phau ntawv li. Tej hau kev no yog tej hau kev ntawm txoj sia ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim nyob rau tej tiam dhau los lawm tau ntsib tau pom, thiab muaj ntau lo lus mas muaj nuj nqis heev, thiab muaj cuab kav muab tau tej uas tib neeg xav tau rau lawv. Yog li ntawd, tib neeg sawv daws thiaj li nyiam nyeem phau Vajluskub. Vim muaj ntau yam zais cia rau hauv phau Vajluskub, ces tib neeg tej kev xav rau nws thiaj li tsis zoo li tej kev xav rau lwm yam ntawv sau tseg los ntawm cov thawj coj tseem ceeb ntawm fab kev ntseeg. Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg thiab ib co lus khaws tseg txog tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawm cov neeg uas tau ua dej num rau Yehauvas thiab Yexus nyob rau hauv tiam qub thiab tiam tshiab, thiab kom tej tiam tom qab thiaj li muaj tau txais ntau yam kev tig ras to taub, kev paub tseeb, thiab tej kev xyaum ua los ntawm nws. Qhov laj thawj uas vim li cas phau Vajluskub ho nyob siab dua lwm yam ntawv sau tseg ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg ces yog vim tag nrho lawv tej ntawv sau tseg yog rub hauv phau Vajluskub los, lawv tej kev ntsib kev pom tag nrho los hauv phau Vajluskub los, thiab lawv sawv daws ces piav txog phau Vajluskub xwb. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yuav tau kev pab cuam los ntawm cov ntawv ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg, los lawv tseem pe hawm phau Vajluskub, vim zoo li nws siab dua thiab tob dua tej ntawd! Txawm hais tias phau Vajluskub muab ib co ntawv ntawm tej lus ntawm txoj sia coj los ua ke, xws li Povlauj cov ntawv thiab Petus cov ntawv, thiab txawm hais tias tib neeg muaj cuab kav tau txais kev pab cuam thiab raug pab los ntawm cov ntawv no, los cov ntawv no yeej tseem dhau caij nyoog lawm, lawv tseem yog tiam qub tug, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv tsuas zoo siv rau ib lub caij nyoog xwb, thiab tsis yog yuav kav mus ib txhis. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas yeej loj hlob tas mus li, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav cia li nres rau lub sij hawm ntawm Povlauj thiab Petus xwb, los sis tsuas nyob tas mus li rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, cov ntawv no ces tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau Tiam Lub Nceeg Vaj ntawm tiam kawg. Lawv tsuas pab cuam tau rau cov ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau cov neeg dawb huv ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv yeej tseem yuav qub rau lub caij nyoog lawm. Nws yeej zoo ib yam li no rau Yehauvas tes hauj lwm tsim txhua yam los sis Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee: Tsis hais tes hauj lwm no yuav tseem ceeb npaum li cas li, nws yeej tseem qub rau lub caij nyoog lawm, thiab lub caij nyoog yeej yuav los txog thaum uas nws dhau mus lawm. Vajtswv tes hauj lwm los kuj zoo ib yam li no thiab: Nws yeej tseem ceeb kawg, tab sis nws yuav muaj ib lub sij hawm uas nws yuav xaus thiab; nws yuav nyob tag mus li rau hauv tes hauj lwm tsim txhua yam tsis tau, los sis nyob nrog rau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tsis hais tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav txaus ntseeg npaum li cas li, tsis hais nws yuav ua tau zoo npaum li cas rau txoj kev tua yeej Ntxwgnyoog li, tes hauj lwm, ces thaum kawg, yeej tseem yog tes hauj lwm, thiab tej tiam ntawd, ces thaum kawg, yeej tseem yog tej tiam xwb; tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav nyob rau tib qho hauv paus keeb cag tas mus li, los sis sij hawm los yeej tsis muaj qhov yuav tsis hloov mus li, vim yog muaj kev tsim txhua yam thiab thiaj li yuav tsum muaj hnub xaus. Qhov no yeej zam tsis dhau li! Yog li ntawd, niaj hnub no tej lus ntawm txoj sia nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab—cov ntawv sau ntawm cov thwj tim, thiab Plaub Txoj Moo Zoo—tau rais los ua ib cov ntawv keeb kwm lawm xwb, lawv tau rais los ua tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws ciaj nyoog lawm xwb, thiab yuav ua cas es tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog thiaj li yuav coj tau tib neeg mus rau tiam tshiab? Tsis hais tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no yuav muaj cuab kav npaum li cas los muab tau txoj sia rau tib neeg, tsis hais lawv yuav muaj cuab kav npaum li cas los coj tib neeg los rau tus ntoo khaub lig li, lawv tseem tsis yog qub rau lub caij nyoog lawm thiab lod? Lawv tseem tsis tau poob nqi thiab lod? Yog li ntawd, Kuv hais tias koj yuav tsum tsis txhob lam ntseeg tej ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no li ib tug neeg dig muag. Lawv qub dhau heev lawm, lawv tsis muaj cuab kav yuav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab lawv tsuas yog ua lub nra hnyav rau koj ris xwb. Tsis yog lawv tsis muaj cuab kav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab mus rau ib qho chaw nkag tshiab nkaus xwb, tab sislawv coj koj mus rau cov pawg ntseeg ntawm txoj kev ntseeg qub—thiab yog zoo li ntawd, ces tsis yog koj thaub qab nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv lod?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau Vajluskub tau yog ib feem ntawm tib neeg li keeb kwm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Tib neeg, tsis tas li ntawd, saib nws tam li Vajtswv, txog theem tias nyob rau tiam kawg, nws tau hloov lub chaw ntawm Vajtswv, ua rau Vajtswv tsis nyiam. Vim li ntawd, thaum sij hawm tau tso cai, Vajtswv xav tias cheem tsum qhia zaj lus sab hauv thiab qhov chiv thawj ntawm phau Vajluskub kom tseeb; yog tias Nws tsis ua li no, phau Vajluskub yuav kav lub chaw ntawm Vajtswv hauv tib neeg lub siab ntxiv mus, thiab tib neeg yuav siv cov lus ntawm phau Vajluskub los ntsuas thiab thuam tej kev ua ntawm Vajtswv. Los ntawm kev piav txog lub ntsiab tseem ceeb, tus qauv, thiab qhov tsis zoo ntawm phau Vajluskub, Vajtswv tsis tau tsis lees txais kev muaj nyob ntawm phau Vajluskub, los sis Nws tsis tau thuam nws; tiam sis, Nws npaj ib qho tsim nyog, lus piav zoo uas yuav kho tau tus qub duab chiv thawj ntawm phau Vajluskub, qhia txog cov kev nkag siab yuam kev uas tib neeg tau muaj rau phau Vajluskub, thiab ua rau lawv kom muaj qhov kev xam pov uas yog ntawm phau Vajluskub, kom lawv thiaj tsis pe hawm phau Vajluskub ntxiv lawm, thiab thiaj tsis yuam kev ntxiv lawm; hais tau tias, kom lawv thiaj tsis yuam kev hauv lawv txoj kev ntseeg dig muag ntsuav hauv phau Vajluskub zoo ib yam li kev ntseeg Vajtswv thiab kev pe hawm Vajtswv ntxiv lawm, kom ntshai kev ntsib tim ntsej tim muag nrog nws qhov keeb kwm tseeb tiag thiab kev ua tsis tau. Kiag thaum tib neeg muaj ib qho kev to taub dawb huv lawm, lawv yuav muaj cuab kav tso nws cia rau ib sab yam tsis muaj kev sib piv thiab kav lees txais cov lus tshiab ntawm Vajtswv. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj nyob ntawm ob peb tshooj no. Qhov tseeb uas Vajtswv xav qhia rau tib neeg ntawm no yog tias tsis muaj ib qho kev tshawb xav los sis qhov tseeg twg muaj peev xwm hloov lub chaw ntawm Vajtswv tes dej num thiab cov lus ntawm hnub no tau, thiab tias tsis muaj dab tsi muaj peev xwm sawv hloov Vajtswv chaw tau. Yog tias tib neeg tsis muaj cuab kav khiav tawm rooj ntxiab ntawm phau Vajluskub, ces lawv kuj yuav tsis muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau thiab. Yog lawv xav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ua ntej tshaj plaws lawv yuav tsum ntxuav lawv cov siab kom dawb huv tawm ntawm ib yam dab tsi uas muaj peev xwm hloov tau Nws lub chaw; ces lawv thiaj yuav yog tau qhov txaus siab rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Qhia rau Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus Rau hauv Pawg Ntseeg nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawm lawm thiab tau xaiv lwm cov xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg no, Nws ua txuas ntxiv mus rau Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab txuas ntxiv rau tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua ces tsis yog keeb kwm, vim tam sim no yog tam sim no, thiab tseem tsis tau rais mus ua yav tag los. Tib neeg tsis paub hais tias Vajtswv twb tau ua tes hauj lwm loj dua, tshiab dua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau sab nraud ntawm Yixayee, hais tias nws twb tau mus dhau deb tshaj ntawm tus ciaj ciam ntawm Yixayee lawm, thiab tau dhau qhov uas tej xib fwb cev Vajtswv lus tej lus qhia txog yav tom ntej lawm, thiab tes hauj lwm tshiab dua uas dhau mus tshaj ntawm Yixayee mus lawm, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav xav tau los sis pom tau hauv nruab siab li. Vajluskub yuav ua cas ntim tau tej lus teev tseg uas qhia meej npaum li ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab. Koj yuav tsum to taub vim li cas, niaj hnub no, koj thiaj raug hais kom tsis txhob nyeem phau Vajluskub lawm, vim li cas ho muaj ib qho hauj lwm uas tsis nyob rau hauv Vajluskub, vim li cas Vajtswv ho tsis nrhiav txoj hau kev tshiab, muaj tej ntsiab lus ntau dua coj los xyaum ua nyob rau hauv Vajluskub, thiab vim li cas ho muaj qhov hauj lwm uas loj tshaj nyob rau sab nraud ntawm phau Vajluskub. Tag nrho tej no yog tej uas nej yuav tsum to taub. Koj yuav tsum paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm qub thiab tshiab, thiab txawm yog koj tsis nyeem Vajluskub, los koj yuav tsum muaj cuab kav muab nws phais saib; tsis li ntawd, ces koj tseem yuav pe hawm phau Vajluskub, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau koj los to taub tes hauj lwm tshiab thiab muaj qhov kev hloov tshiab. Vim muaj ib txoj kev uas siab dua lawm, vim li cas tseem ho yuav kawm txog txoj kev ua qis dua thiab dua caij nyoog tag lawm? Vim twb muaj tej lus hais tawm uas tshiab dua lawm, thiab tej hauj lwm tshiab dua lawm, vim li cas tseem pheej ua neej nrog rau tej lus teev txog tej keeb kwm qub? Cov lus hais tawm tshiab muaj cuab kav yuav pab cuam tau rau koj, uas ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog tes hauj lwm tshiab; tej ntaub ntawv teev tseg qub tsis muaj cuab kav yuav ua tau kom koj txaus siab hlo, ua kom tau tej yam uas koj xav tau tam sim no rau koj, ces ua tau pov thawj qhia hais tias lawv tsuas yog keeb kwm xwb, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm no thiab lus sij hawm no. Txoj kev siab tshaj plaws ces yog tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, thiab nrog rau tes hauj lwm tshiab, ces tsis hais txoj kev ntawm yav tag los yuav siab npaum li cas li, nws yeej tsuas tseem yog keeb kwm uas tib neeg tig rov qab mus saib xwb, thiab tsis hais nws qhov nuj nqis yuav zoo li cas thaum muab piv rau li, nws yeej tsuas tseem yog txoj kev qub xwb. Txawm hais tias nws yuav raug muab sau teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev qub yeej tseem yog keeb kwm xwb; txawm hais tias tsis muaj lus teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev tshiab ces yog qhov ntawm no thiab tam sim no. Txoj kev no yuav cawm tau koj, thiab txoj kev no yuav hloov tau koj, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Vim li cas ib tug neeg twg thiaj li yuav tsis tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhis yog hais tias lawv pheej tuav rawv rau thiab pe hawm phau Vajluskub xwb

Ntxiv Mus: 1. Seb tus tseem Vajtswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam yog ib tug xwb los sis peb tug

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No