1. Kev hloov tus moj yam yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev hloov tus moj yam thiab kev coj zoo yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwgnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tus yam ntxwv hloov pauv tau nrog cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; yog tias koj ib txwm tuav raws li koj tej kev paub dhau los thiab cov cai ntawm yav dhau los xwb, ces koj tus yam ntxwv yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Yog tias tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus ntawm hnub no thov txhua tus tib neeg kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li ib txwm ntawm kev ua neej tab sis koj tseem tuav tej khoom sab nraud ntawm ntiaj teb khov kho, thiab tsis meej pem txog qhov tseeb thiab tsis rau siab ua tiag, ces koj yog ib tug neeg uas tsis ua raws li tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, yog ib tug neeg uas tsis tau paub txog txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txawm hais tias koj tus yam ntxwv tuaj yeem hloov pauv tau los tsis tau nyob ntawm seb koj ua raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no los tsis ua thiab seb koj muaj kev paub tseeb los tsis muaj. Qhov no zoo tsis thooj li nej qhov kev nkag siab nyob rau yav tag los lawm. Kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv uas koj nkag siab nyob rau yav tag los, uas koj tus neeg txiav txim siab sai heev, tau tso tseg kev hais lus yam tsis thim xav txog Vajtswv li kev rau txim; tab sis ntawd tsuas yog ib qho ntawm kev hloov pauv xwb. Tam sim no, lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua raws kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv: Ua raws li txhua yam uas Vajtswv hais, thiab mloog lus rau txhua yam li Nws hais. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau. Nyob rau yav dhau los, hais txog kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv feem ntau yog hais txog kev muaj cuab kav tso tseg yus tus kheej, kom ua rau cev nqaij daim tawv raug kev txom nyem, kev qhuab ntuas yus lub cev, thiab kev tsim kho qhov nyiam ntawm yus tus kheej sab cev nqaij daim tawv—uas yog ib hom kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv. Niaj hnub no, txhua tus paub tias qhov kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv yog kev mloog cov lus niaj hnub no ntawm Vajtswv thiab kev paub tseeb ntawm Nws tes dej num tshiab. Raws li qhov no, tib neeg txoj kev nkag siab ua ntej txog Vajtswv, uas raug zas los ntawm lawv tus kheej cov kev xav phem, tuaj yeem raug muab txiav tawm, lawv thiaj tuaj yeem muaj kev paub txog qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus—tsuas yog qhov no xwb thiaj yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib qho kev hloov pauv rau hauv tus moj yam txhais tau li cas? Nws tshwm sim thaum ib tug neeg hlub qhov tseeb, thaum ntsib Vajtswv txoj dej num, lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Nws cov lus thiab tau ntsib txhua yam kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo. Ib tug neeg zoo li no raug yaug kom dawb huv ntawm cov kuab lom phem uas nyob hauv nws, thiab tau tsoo nws tej moj yam lwj liam kom tawg tag nrho lawm, kom nws thiaj li tuaj yeem zwm tau rau Vajtswv cov lus thiab tag nrho Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, yeej tsis rov ntxeev siab rau Nws dua los sis tawm tsam Nws ntxiv lawm. Qhov no yog ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. … Ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam txhais tau tias ib tug neeg, vim hais tias nws hlub thiab tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thaum kawg thiaj li paub nws tus yeeb yam tsis mloog lus uas tsis haum rau Vajtswv; nws to taub tias tib neeg lwj liam tob heev dhau lawm, nws lees paub txog tib neeg qhov tsis muaj qab hau thiab kev dag, nws lees paub txog tib neeg qhov kev tsis zoo thiab kev ntxim hlub tshua, thiab thaum kawg los to taub tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Kev paub tag nrho qhov no, nws thiaj li tsis kam lees txais thiab tso nws tus kheej tseg tag nrho, ua neej nyob raws Vajtswv txoj lus, thiab xyaum ua raws qhov tseeb rau hauv txhua yam. Qhov no yog tus neeg uas paub Vajtswv; qhov no yog tus neeg uas nws tus moj yam tau hloov pauv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev hloov pauv hauv tus moj yam feem ntau yog hais txog txoj kev hloov pauv ntawm ib tug neeg tus yeeb yam. Tej yam ntawm ib tug neeg tus yeeb yam tsis tuaj yeem ntsia pom los ntawm cov cwj pwm sab nraud los; tej ntawd ntsig txog ncaj qha rau yam muaj nqis thiab kev tseem ceeb ntawm tib neeg txoj kev muaj nyob. Ntawd yog, yog yam muaj feem ntsig txog ncaj qha rau ib tug neeg txoj kev xam pom rau ntawm txoj sia thiab nws yam muaj nqis, tej yam nyob tob ntawm nws tus ntsuj, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog ib tug neeg tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nws yuav tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tej yam ntxwv no li. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev pom Vajtswv txoj dej num, muaj kev to taub qhov tseeb puv npo, hloov tau yus tej muaj nqis thiab yus tej kev xam pom rau ntawm kev muaj nyob thiab txoj sia, yoog yus tej kev xam pom kom haum nrog Vajtswv li, thiab muaj peev xwm zwm rau thiab fij rau Vajtswv tau tiav hlo nkaus xwb, thiaj li tuaj yeem hais tau tias yus tus moj yam tau hloov pauv lawm. Tej zaum koj muab kev mob siab rau qee yam, tej zaum koj yuav tiv taus thaum ntsib qhov nyuaj, tej zaum koj muaj peev xwm ua txoj dej num rau tej kev npaj los ntawm tus Nyob Saud, los sis tej zaum koj muaj peev xwm rau qhov chaw uas tau hais kom koj mus, tab sis tej no tsuas hloov me ntsis ntawm tus cwj pwm xwb thiab tsis muaj txaus rau suav tias yog kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm khiav mus raws ntau txoj kev tau, ntsib kev txom nyem ntau yam, thiab tiv taus txoj kev txaj muag tau zoo tshaj; koj yuav hnov nyob ze heev rau ntawm Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig yuav ua qee txoj dej num rau ntawm koj. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv hais kom koj ua qee yam uas tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, koj tseem tsis zwm rau; tab sis, koj yuav nrhiav qhov thov txim, tig tawm tsam thiab tiv Vajtswv, mus txog theem uas koj thuam thiab tawm tsam Nws. Qhov no yuav yog ib qho teeb meem loj! Nws yuav qhia tias koj tseem muaj ib tug yeeb yam uas tiv Vajtswv, thiab tias koj tsis tau hloov pauv ib qho dab tsi hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev hloov pauv hauv yus tus moj yam tsis yog ib qho hloov hauv tus cwj pwm, los sis tsis yog lom txwm hloov rau sab nraud los sis tsuas txawv txav ib ntus uas tshwm sim los ntawm kev mob siab rau xwb; feem ntau, nws yog ib qho kev hloov pauv ntawm tus moj yam tiag uas ua rau muaj ib qho kev hloov hauv tus cwj pwm. Ib qho hloov hauv tus cwj pwm zoo li no tsis zoo ib yam li tej kev hloov uas tau nthuav tawm rau hauv ib tug neeg tus cwj pwm thiab tej kev nqis tes ua uas tawm rau sab nraud. Kev hloov pauv ntawm tus moj yam txhais tau tias koj tau to taub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm, thiab tias qhov tseeb ntawd dhau los ua koj txoj sia lawm. Yav dhau los, koj to taub qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no lawm, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws coj los xyaus ua raws; qhov tseeb tsuas yog ib qho kev qhuab qhia rau koj kom txhob tuav cia li ntawd tas li xwb. Tam sim no koj tus moj yam tau hloov pauv lawm, koj tsis yog to taub qhov tseeb nkaus xwb, tab sis koj kuj xyaum ua raws nrog qhov ntawd thiab. Tam sim no koj muaj peev xwm tso tej yam uas koj nyiam yav dhau los, tej yam uas koj keev txaus siab ua, koj tej kev xav hauv nruab siab, thiab koj tej kev xav phem mus. Tam sim no koj muaj peev tso tej yam uas koj tsis muaj peev tso mus rau yav dhau los mus. Qhov no yog kev hloov pauv ntawm tus moj yam, thiab nws kuj yog qhov txheej txheem ntawm kev hloov pauv koj tus moj yam thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hauv txoj kev nrhiav kom hloov pauv koj tus moj yam, koj yuav tsum mus kom txog rau ib theem hauv koj txoj kev to taub ntawm koj tus kheej tias koj yuav muaj peev xwm nrhiav kom pom tej kuab lom phem uas muaj nyob rau hauv koj tus kheej tus yeeb yam. Koj yuav tsum paub tias tawm tsam Vajtswv txhais li cas, nrog rau kev tig tawm tsam Vajtswv txhais li cas, thiab koj yuav tsum kawm kom paub qhov yuav coj koj tus kheej li cas thiaj yoog raws tau nrog qhov tseeb hauv txhua yam. Koj kuj yuav tsum muab kom tau qee qhov kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Nws cov kev cheem tsum ntawm kev ua neej. Koj yuav tsum muaj txoj kev xav thiab kev muaj qab hau rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsum txhob hais tej lus muab hlob los sis ntxias dag Vajtswv, thiab koj yuav tsum txhob ua ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv mus ntxiv lawm. Ua kom tau raws li no, koj thiaj yuav hloov tau koj tus moj yam. Cov uas lawv tej moj yam raug hloov lawm yuav hnov muaj kev hwm rau Vajtswv nyob tob puag hauv lawv lub siab tuaj, thiab lawv txoj kev tig tawm tsam Vajtswv yuav maj mam muaj tsawg zuj zus. Tshaj qhov no, kev muaj puv npo ntawm lawv tes dej num, lawv tsis xav kom lwm tus txhawj txog tej ntawd mus ntxiv lawm, los sis tsis tas kom Vajntsujplig yuav tsum muab kev qhuab qhia rau lawv tas li lawm. Lawv yeej tuaj yeem zwm rau Vajtswv, thiab qhov tseeb yog tau tshwm sim rau hauv lawv tej kev xam pom rau txhua yam. Qhov no yog tag nrho yam uas haum nrog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tej kev hloov pauv hauv tus moj yam muaj ib tug xeeb ceem, uas muaj peev xwm zwm rau yam uas yog lawm thiab raug raws qhov tseeb. Txawm tias leej twg yuav muab tej lus qhuab qhia rau nej los xij—txawm lawv yuav yog neeg hluas los sis neeg laus los xij, txawm nej yuav sib swm zoo li cas los xij, thiab txawm kev sib raug zoo ntawm nej yuav zoo los sis phem los xij—tsuav yog lawv hais qee yam uas raug lawm thiab raug raws qhov tseeb lawm, thiab kuj muaj txiaj ntsim rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev lawm xwb, ces koj tuaj yeem mloog, coj nws los siv, thiab lees txais nws, thiab yeej tsis cuam tshuam rau lwm feem li. Qhov no yog thawj tus yeeb yam ntawm tus xeeb ceem ntawd. Ua ntej tshaj plaws, koj tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nrog rau tej yam uas raug lawm thiab raug raws qhov tseeb. Lwm tus yeeb yam ces yog muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thaum uas koj ntsib ib qho teeb meem. Tsis yog koj yuav tsum muaj peev xwm lees txais qhov tseeb nkaus xwb; koj kuj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav kom tau nws thiab. Piv txwv li, yog koj ntsib ib qho teeb meem uas tsis muaj leej twg yuav tuaj yeem piav tau, ces koj tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab saib seb dab tsi yog yam uas koj yuav tsum tau ua los sis xyaum ua raws kom yam ntawd raug raws nrog rau qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus thiab ua tau li Vajtswv tej kev cheem tsum. Tiam sis tseem tshuav ib tug yeeb yam uas yog muab kom tau rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav. Koj yuav tsum xav li cas txog Nws txoj kev xav? Qhov no nce raws yam dej num uas koj tab tom ua thiab tej kev cheem tsum uas Nws muaj. Koj yuav tsum nkag siab lub hauv paus ntsiab lus no tias: Ua koj tes dej num kom mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab ua kom tau tiav hlo raws li Nws qhov kev txaus siab. Koj kuj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav thiab yam uas ua tau los ntawm koj tes dej num yog dab tsi, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau yam muaj kev lees ris thiab ntseeg siab tau. Tag nrho tej no yog cov hau kev xav ntawm Vajtswv txoj kev xav. Yog koj tsis paub tias yuav xav txog Vajtswv txoj kev xav tau li cas rau yam uas koj tab tom ua tam sim no, ces koj yuav tsum tau nrhiav qee yam kom ua tau tiav hlo qhov ntawd thiab ua tau zoo raws Nws. Yog nej tuaj yeem muab tau peb cov hauv paus ntsiab lus no coj los xyaum ua raws, ntsuas seb nej ua lub neej tau zoo li cas los ntawm tej ntawd, thiab nrhiav txoj hau kev xyaum ua raws, ces nej yuav tswj tej xwm txheej no tau yam muaj lub hauv paus ntsiab lus zoo. Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi los xij, thiab txawm tias koj yuav tau hais yam teeb meem dab tsi los xij, koj yuav tsum tshawb fawb cov hauv paus ntsiab lus yog coj los ua xyaum ua raws tas li, yam hais ntxaws ntxaws txog txhua yam ntawm no muaj dab tsi xwb, thiab yuav tau xyaum ua raws tej ntawd tau li cas kom nej thiaj li tsis ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus. Thaum nej muaj kev to taub txog tej yam no meej lawm, nej yuav muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb tau xwb xwb li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev nrhiav ib txoj kev hloov pauv koj tus moj yam mas, koj yuav tsum nkag siab yam uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev hloov pauv tus moj yam thiab tsis nyob rau nws sab, tiam sis yog tus cwj pwm zoo rau sab nraud, Vajtswv txhais li cas thaum Nws tham txog kev hloov pauv hauv tus moj yam, thiab yam uas nyob rau hauv tib neeg uas Vajtswv xav hloov pauv. Tib neeg yuav tsum nkag siab txog tej no. Yam koj xav tias yog ib txoj kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab yam Vajtswv hais tias yog ib txoj kev hloov pauv hauv tus moj yam mas yog ob qho sib txawv, ob txoj kev. Nyob rau thaum kawg, yam uas nyob hauv koj lub siab yuav tsis haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yam Vajtswv hais tias yog ib txoj kev hloov pauv hauv tus moj yam mas yog thaum ib tug tib neeg, los ntawm qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab los ntawm qhov kev raug txiav txim thiab raug rau txim, qhov kev raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, thiab qhov kev raug Vajtswv sim thiab raug lim kom dawb huv, muaj ib qho kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab ua neej raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kom txog ntua rau thaum lawv muaj kev zwm rau thiab muaj ib lub siab uas hwm Vajtswv, tsis muaj kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv, thiab muaj kev paub txog Vajtswv tiag tiag, thiab pe hawm Nws tiag tiag. Yam Vajtswv hais txog ces yog yam uas cuam tshuam rau ib tug tib neeg tus moj yam; yog li ntawd ces, tib neeg txhais li cas thaum lawv hais txog kev hloov pauv hauv tus moj yam? Lawv txhais hais tias ib tug tib neeg tus cwj pwm zoo dua tuaj lawm, tias saib zoo li ib tug tib neeg dawb huv thiab txawj tswj, tias lawv cov lus zoo lawm, thiab tias lawv ua raws li lawv lub siab zoo rau hauv lawv txoj kev sib raug zoo nrog rau lwm tus thiab muaj cov qauv zoo lawm. Puas muaj ib qho sib txawv ntawm qhov no thiab qhov Vajtswv hais? Txawm yuav ntsig txog tib neeg los sis tej yam los xij li, tag nrho koj lub zog, cov hauv paus ntsiab lus uas nyob tom qab koj tej kev ua, thiab koj cov qauv rau txoj kev txheeb xyuas yuav tsum mus raws li qhov tseeb thiab koj yuav tsum nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Tsuas yog ua li ntawd xwb thiaj li yuav ua tiav txoj kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yog tias koj pheej siv tej qauv cwj pwm los ua tus pas ntsuas thiab pheej tsom ntsoov rau txoj kev hloov pauv tus cwj pwm sab nraud xwb, tiam sis tsis nrhiav qhov tseeb los daws koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li, ces koj yeej yuav tsis paub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv li, txawm yog qhov twg los xij, koj yuav ua li cas thiaj li muaj ib lub siab hwm Vajtswv tiag tiag? Yog tias ib tug tib neeg tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej tsis muaj ib tug cwj pwm zoo twg uas txhais tau hais tias lawv tuaj yeem zwm rau Vajtswvtiag tiag li. Yog li ntawd, txawm ib tug tib neeg twg uas muaj ntau tus cwj pwm zoo, los nws tsis tau txhais hais tias twb muaj ib qho kev hloov pauv hauv tus tib neeg ntawd tus moj yam lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tej ntsiab tseem ceeb ntawm tej kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab tej kev hloov pauv hauv tus cwj pwm mas sib txawv, thiab tej kev hloov pauv hauv qhov xyaum ua raws mas kuj sib txawv thiab—tej ntawd puav leej sib txawv rau hauv lub ntsiab tseem ceeb. Cov neeg feem ntau muab kev mob siab tshwj xeeb rau tus cwj pwm hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, vim muaj kev hloov pauv tiag tshwm sim rau hauv lawv tus cwj pwm. Tom qab lawv pib los ntseeg Vajtswv lawm, lawv tso tej kev sib cav nrog lwm tus, kev thuam thiab kev sib ntaus sib tua nrog tib neeg, kev haus yeeb haus tshuaj muaj yees thiab kev haus dej cawv, thiab kev ua tub sab tub nyiag luag lwm tus pej xeem li khoom tseg—txawm tias nws yuav yog ib tug ntsia thawv los sis yog ib daim ntoo xwb los xij—thiab lawv tseem tsis xav kom hais mus rau tim tsev txiav txim plaub ntug thaum lawv tau ua puas tsuaj los sis tau ua txhaum. Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav, lawv muaj kev hloov pauv tiag rau qee tus cwj pwm. Vim hais tias, kiag thaum lawv ntseeg Vajtswv lawm, kev lees txais txoj kev tseeb ua rau tib neeg hnov tias muaj qhov zoo tshwj txheeb, thiab vim hais tias tam sim no lawv kuj tau saj txoj hmoov hlub ntawm tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws tshwj xeeb, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv yuav tsis tuaj yeem muab pov tseg tau los sis yuav thev tsis taus txoj kev txom nyem tau. Txawm li cas los xij, tom qab tau ntseeg los tau peb, tsib, kaum, los sis peb caug xyoo lawm, vim hais hais tias tsis muaj qhov hloov pauv rau hauv lawv lub neej txoj sia tus moj yam li, lawv kawg kev thiaj li tig rov qab nkag los rau hauv tej qub kev; lawv txoj kev khav theeb thiab kev lim hiam loj hlob ntxiv tuaj, lawv pib sib tw rau lub hwj chim thiab nyiaj txiag, lawv xav muab tej nyiaj txiag los ntawm lub tsev teev hawm, lawv ua txhua yam tiam rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv ntshaw lub meej mom thiab kev lom zem, thiab lawv dhau los ua cov cab ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tshwj xeeb mas, feem ntau yog cov leg tes dej num ua thawj coj yog cov raug tib neeg muab tso tseg tag lawm. Thiab tej yam muaj tseeb tiag zoo li no muaj dab tsi los ua pov thawj? Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv tus kheej sab kev phem yuav tshwm sim tuaj. Vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, “Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.” Tib neeg tsis muaj peev xwm ua zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia. Yus tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lub neej txoj sia; txawm yus lub neej txoj sia yuav zoo li cas los xij, yus tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj raug qhia tshwm raws li qhov ib txwm muaj ntawm lub neej txoj sia, nrog rau yus tus yam ntxwv. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. Yog li, Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tag nrho txhua yam no yog hloov tib neeg tus moj yam kom lawv ua tau tiav hlo los zwm rau thiab fij rau Vajtswv, thiab los pe hawm Nws raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num. Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum ib txhia tib neeg ua yam uas raug tswj ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lub neej txoj sia, tsis muaj qhov uas yuav zoo tib yam li qhov kev paub Vajtswv; txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, nws ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv yuav tsum zwm rau Vajtswv los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsuas yog kev pom tus duab ib pliag ntawm qhov muag xwb; tiam sis tej ntawd tsuas yog kev qhia tshwm ntawm kev kub siab xwb. Tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm ntawm lub neej txoj sia tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg tuaj yeem coj tau zoo, tab sis qhov ntawd tsis txhais tias lawv yuav tsum muaj qhov tseeb. Kev muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws thiaj yuav ua rau lawv ua raws txoj lus qhia thiab ua raws cov kev cai tswj kav tau xwb; cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb yuav tsis muaj hnub daws tau tej teeb meem tseem ceeb li, los sis txoj lus qhia tsis muaj peev xwm los txauv qhov tseeb tau. Cov tib neeg uas muaj ib qho hloov pauv hauv lawv tus moj yam yeej sib txawv; lawv muaj kev to taub qhov tseeb, lawv ntsia pom deb tau tag nrho tej teeb meem, lawv paub tias yuav leg li cas kom haum raws Vajtswv siab nyiam, yuav leg li cas thiaj haum raws qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus, thiab yuav leg li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv, thiab lawv to taub tus yeeb yam ntawm txoj kev lwj liam uas lawv ua rau pom. Thaum lawv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev xav phem raug qhia tshwm lawm, lawv tuaj yeem ntsia pom deb thiab tso cev nqaij daim tawv tseg. Qhov no raug nthuav tawm li cas txog kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yam tseem ceeb ntsig txog cov tib neeg uas muaj kev hloov pauv ib qho hauv tus moj yam yog lawv yuav tsum to taub qhov tseeb kom meej, thiab thaum ua raws tej yam, lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom raug zoo thiab lawv txhob ua rau pom txoj kev lwj liam tas li. Feem ntau, cov uas lawv tus moj yam tau hloov pauv lawm yeej yog kev muaj qab hau thiab kev xam pom deb tshwj xeeb, thiab vim lawv txoj kev to taub ntawm qhov tseeb, lawv thiaj tsis ua rau pom ntau txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev khav theeb. Lawv tuaj yeem pom tshab thiab xam pom mus deb heev ntawm txoj kev lwj liam uas tau qhia tshwm rau hauv lawv, kom thiaj tsis ua rau lawv muaj kev khav theeb. Lawv tuaj yeem muaj qhov ntsuas kev nkag siab txog yam uas tib neeg tau hloov pauv, txog qhov yuav coj li cas thiaj muaj laj thawj, txog qhov yuav ua tes hauj lwm li cas, txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsis tsim nyog hais, thiab txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsim nyog ua rau cov tib neeg. Qhov no yog lub laj thawj uas hais tau tias hom tib neeg zoo li no yeej muaj qab hau tsim nyog tiag. Cov uas muaj ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam ntawm kev ua neej li tib neeg tiag thiab lawv muaj qhov tseeb. Lawv yeej muaj peev xwm hais thiab pom tej yam mus raws li qhov tseeb, thiab lawv yog lub hauv paus ntsiab lus rau txhua yam uas lawv ua; lawv tsis yog yam raug cob mus rau kev haub ntxias ntawm ib tug neeg twg, ib lub ntsiab twg, los sis ib yam khoom twg, thiab lawv sawv daws puav leej muaj lawv tus kheej txoj kev xam pom thiab tuaj yeem tuav qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus tau. Lawv tus moj yam ruaj ntseg, lawv tsis ua siab kub los sis ua siab txias, thiab txawm tias lawv tej xwm txheej yuav yog dab tsi los xij, lawv to taub lawv lub luag hauj lwm zoo tias yuav ua li cas thiab yuav coj li cas thiaj haum rau Vajtswv siab nyiam. Cov uas lawv tus moj yam yeej hloov pauv tiag tiag lawm tsis tas npaj ua yam uas yuav ua rau lawv tus kheej zoo saib raws sab nraum daim tawv; lawv muab tau qhov zoo nyob sab hauv nruab siab rau yam uas lawv yuav ua tau zoo raws Vajtswv. Yog li, thaum saib raws sab nrauv, zoo li lawv tsis kub siab hlo li los sis tsis tau ua ib yam tseem ceeb dab tsi tiav hlo li, tab sis txhua yam uas lawv ua muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis, thiab ua tau tshwm sim los tiag. Cov uas tus moj yam tau hloov pauv yeej pom tiag tias muaj ntau qhov tseeb, thiab tuaj yeem lees qhov no los ntawm lawv txoj kev xav rau txhua yam thiab lawv lub hauv paus ntsiab lus ntawm tej kev coj ua. Cov uas tsis muaj qhov tseeb yeej tsis tuaj yeem hloov pauv ib qho hauv tus moj yam tau kiag li. Ib qho hloov pauv hauv tus moj yam tsis txhais tias yog ib tug neeg loj txaus lawm thiab yog tus paub tab lawm; feem ntau nws saib raws li qee kis ntawm yam kuab lom phem nyob hauv ib tug neeg tus yeeb yam uas hloov pauv vim muab tau kev paub ntawm Vajtswv thiab to taub ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd hais tau tias, cov uas muaj cov kuab lom phem raug muab yaug kom dawb huv lawm, thiab Vajtswv tau nthuav tawm qhov tseeb hauv lub hauv paus cag ntawm hom neeg zoo li no, dhau los yog lawv txoj sia, thiab dhau los yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lawv txoj kev ua neeg nyob. Dhau ntawd lawv thiaj dhau los yog neeg tshiab thiab qhov zoo li no thiaj muaj kev hloov tus moj yam. Kev hloov tus moj yam tsis txhais tias tib neeg tus moj yam sab nrauv yuav zoo dua yav ua ntej dhau los, uas lawv keev khav theeb tiam sis tam sim no tuaj yeem sib txuas lus muaj qab hau lawm, los sis tias qhov lawv keev tsis mloog leej twg hais ntawd tam sim no tuaj yeem mloog lwm tus hais lawm; tej yam hloov pauv sab nrauv zoo li no tsis tuaj yeem hais tau tias yog kev hloov tus moj yam. Qhov tseeb, kev hloov tus moj yam yuav tsum suav nrog tus yam ntxwv thiab tej yam kev nthuav tawm, tab sis feem tseem ceeb tshaj plaws ces yog hloov sab hauv lawv lub neej txoj sia. Qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv dhau los ua lawv lub neej txoj sia tiag tiag, tau tshem tej kuab lom phem nyob sab hauv nruab siab tawm, thiab tau hloov pauv lawv tej kev xav tiav hlo—thiab tsis muaj leej twg nyob rau hauv txoj kab cais nrog lub ntiaj teb ntawd lawm. Cov neeg no tuaj yeem pom meej tej tswv yim ntxias dag thiab tej kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog rau yam uas lawv yog; lawv muaj kev nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia tiag. Yog li, lawv yam uas muaj nqis ntawm lub neej txoj sia thiaj tau hloov pauv lawm, thiab qhov no yog lub hauv paus chiv keeb ntawm txoj kev hloov, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov hloov pauv hauv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kev hloov pauv tau rau hauv yus tus moj yam tsis yog ib yam yooj yim; nws tsis txhais tau tias tsuav yog muaj ib qho me me hloov rau hauv tus cwj pwm lawm xwb, ces yuav tau txais qee qhov kev paub ntawm qhov tseeb, kev muaj peev xwm tham txog ib qho me me ntawm yus txoj kev ntsib kev pom nrog txhua feem ntawm qhov tseeb, los sis kev hloov qee qhov los sis dhau los tsis mloog lus me me tom qab raug qhuab ntuas lawm. Tej yam no tsis muaj kev hloov pauv rau hauv yus txoj sia tus moj yam li. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Txawm tias tej zaum koj tseem tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag. Tej zaum vim hais tias koj nyob rau hauv ib puag ncig tsim nyog rau ib ntus, thiab nyob rau qhov xwm txheej zoo lawm, los sis koj tej xwm txheej tam sim no tau yuam koj lawm, koj ua li no. Ntxiv rau qhov no, thaum koj tus yam ntxwv hauv nruab siab ruaj khov thiab tus Vajntsujplig tseem ua dej num, koj muaj peev xwm xyaum ua raws. Yog koj tab tom raug kev sim siab, thiab ntsib kev txom nyem los ntawm tej ntawd zoo li Yauj ntsib, los sis zoo li Petus tus uas Vajtswv tau hais kom tuag, koj puas muaj peev xwm hais tau tias, “Txawm tias kuv tuag tom qab tau paub Koj lawm los xij, nws yeej tsis ua cas li”? Kev hloov pauv hauv tus moj yam tsis tshwm sim tau rau hauv ib hmo xwb, thiab thaum koj to taub qhov tseeb lawm koj tsis tas yuav coj mus xyaum ua raws rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no ntsig txog tib neeg tus yeeb yam. Tej thaum nws zoo nkaus li koj yeej muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, tab sis hauv qhov muaj tseeb, tus yeeb yam ntawm koj tej kev nqis tes ua tsis qhia tias koj tab tom ua li ntawd. Cov tib neeg coob leej muaj qee tus cwj pwm sab nraud, xws li tuaj yeem tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis paub tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb. Yog txhua yam uas koj ua muaj ib qho txhawb siab ntsws txhawb rau nws thiab muaj yam cuav xyaws nrog, ces koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb; koj tsuas coj ua raws saum daim tawv xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj kev cojyuav raug rau txim los ntawm Vajtswv; yuav tsis raug qhuas los sis raug nco tau los ntawm Nws. Kev paub qhov no ntxiv, koj tab tom ua phem thiab koj txoj kev coj ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua puas tiag los sis tsis tau ua txhaum ib qho tseeb. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tej kev nqis tes ua tseem ntsig txog kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev saib tej kev txhawb siab ntsws nyob sab tom qab koj tej kev nqis tes ua hauv qho kev kaj ntawm Vajtswv cov lus. Nws tsis nyob rau ntawm tib neeg qhov kev xam pom tias koj tej kev nqis tes ua puas yoog raws los sis tsis yoog raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog ib yam kev hloov pauv ntsig txog qhov zoo li no li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog kev ua tiav kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nws puas tuaj yeem hais tau tias koj tus moj yam raug hloov lawm? Nej puas paub tias Vajtswv qhuas nej los tsis qhuas? Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav hnov tus Vajntsujplig qhia kev thiab qhia koj thiab ua dej num rau hauv koj thaum koj tab tom ua kom muaj tiav hlo rau koj tej dej num, kev ua ib txoj dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, los sis raws li txoj dej num ib txwm ua. Koj txoj kev coj yuav haum raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj tau txais ib theem ntawm kev ntsib kev pom lawm, koj yuav hnov tias yam koj tau ua yav dhau los yeej tsim nyog lawm. Txawm li cas los xij, yog, tom qab tau txais kev ntsib kev pom rau ib lub sij hawm lawm, koj yuav hnov tias qee yam uas koj tau ua yav dhau los tsis tsim nyog, thiab koj tsis txaus siab rau tej ntawd li, thiab hnov tias tsis muaj qhov tseeb kiag li rau yam uas koj tau ua lawm, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias txhua yam koj tau ua yog kev tawm tsam Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj txoj kev ua dej num puv npo kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tib neeg tej kev nqis tes ua.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej qhov kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia tam sim no nyob rau theem twg lawm? Koj twb los paub hais tias koj txoj kev xam pom mas yuam kev lawm, tab sis koj tseem pheej vam khom rau koj txoj kev xam pom los ua neej nyob, thiab koj tseem siv nws los ntsuas Vajtswv tes hauj lwm thiab los txiav txim rau thiab muab kev xav rau tag nrho tej uas Vajtswv ua, Nws lub hwj chim kav, thiab tej xwm txheej uas Nws npaj tseg rau koj, thiab koj tseem saib Vajtswv lub hwj chim kav raws li koj qhov kev xam pom thiab koj tej tswv yim xwb. Qhov no puas yog kev xyaum ua raws qhov tseeb mas? Qhov uas tau los no puas yog qhov uas tshwm sim los ntawm ib tug neeg tus moj yam uas tau hloov lawm mas? Tsis yog, nws tsis yog. Koj tsuas lam lees paub tam sim no hais tias Vajtswv cov lus mas yeej zoo thiab yog xwb, thiab, yog saib koj tus cwj pwm sab nraud, ces koj yeej tsis ua tej yam uas txhaum rau qhov tseeb, koj haj yam tsis ua tej yam uas yuav txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm li thiab. Koj kuj muaj peev xwm zwm rau tej kev npaj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Ib tug neeg zoo li ntawd mas tau dhau los ntawm kev ua ib tug tsis ntseeg mus ua ib tug caum Vajtswv qab uas muaj kev zoo tsim nyog li ib tug neeg dawb huv. Koj tau dhau los ntawm qhov ua ib tug uas ua lub neej khov kho raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim ntawm txoj kev ua neej, thiab raws li Ntxwgnyoog tej kev xav, cov hauv paus ntsiab lus, thiab txoj kev paub ntawd mus ua ib tug uas, tau hnov Vajtswv cov lus lawm, paub hais tias cov lus ntawd yeej zoo, yog, thiab yog qhov tseeb, ib tug uas xav ua neej raws li Vajtswv cov lus, thiab ib tug uas lees txais Vajtswv cov lus thiab coj cov lus ntawd mus ua lawv lub neej txoj sia. Nws yog tej qho txheej txheem li ntawd xwb—tsis muaj dab tsi tshaj li. Nyob rau lub caij no, koj tus cwj pwm thiab tej kev ua yam ub yam no yuav hloov mus thiab yuav txawv tag nrho li yav dhau los lawm. Tsis hais lawv yuav txawv li cas li, txawm li cas los xij, los sis pes tsawg yam yuav txawv lawm, qhov uas tshwm sim rau hauv koj ces, rau Vajtswv, yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev hloov pauv hauv koj tus cwj pwm thiab tej tswv yim, kev hloov pauv hauv koj txoj kev xav thiab kev xam pom, kev hloov pauv hauv koj tej kev ntshaw uas nyob tob tshaj plaws, thiab kev hloov pauv hauv koj txoj kev xav tau—tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li lawm. Tej zaum mas tam sim no koj yuav muaj peev xwm, yog sib zog me ntsis, los muab koj lub neej txoj sia fij rau Vajtswv, tab sis koj tsis muaj peev xwm ua tau qhov kev mloog lus kawg nkaus rau Vajtswv rau ib txoj kev uas koj tsis nyiam hlo li. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus cwj pwm thiab ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. Tej zaum, koj lub siab zoo yuav pab koj coj zoo li ntawd kom koj muab koj txoj sia tso plhuav rau Vajtswv tam sim ntawd, hais tias, “Kuv npaj txhij lawm thiab txaus siab hlo muab kuv tej roj ntsha ntawm txoj sia rau Vajtswv. Nyob rau hauv lub neej no, kuv yeej tsis khuv xim thiab tsis yws ib los hlo li! Kuv tau tso txoj kev txwj nkawm, tej khoom uas yuav tau hauv lub ntiaj teb, tag nrho lub yeeb koob thiab kev nplua nuj tseg, thiab kuv lees txais tej xwm txheej uas Vajtswv npaj tseg rau kuv. Kuv tiv taus thiab txais tau tag nrho tej kev thuam thiab tej lus cem ntawm lub ntiaj teb.” Tab sis txhua yam Vajtswv yuav tau ua ces yog npaj tej xwm txheej uas tsis haum rau koj tej kev xav phem xwb ces koj yuav nthe Nws thiab tawm tsam Nws. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus cwj pwm thiab ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. Tej zaum mas koj yeej muaj peev xwm muab koj txoj sia rau Vajtswv kiag thiab tso tej neeg koj hlub thiab tej khoom koj ntshaw tshaj plaws tseg, los sis yam khoom uas koj lub siab yeej tsis xav muab tso tseg kiag li—tab sis thaum koj raug hais kom hais ib lo lus ncaj ncees tiag rau Vajtswv thiab ua ib tug neeg ncaj ncees, ces koj yuav pom tias nyuab heev thiab koj ua tsis tau li. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus cwj pwm thiab ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. Ces ib zaug ntxiv thiab, tej zaum koj yeej tsis ntshaw kev tau zoo sab cev nqaij daim tawv nyob rau hauv lub neej no, los sis tsis ntshaw noj tej zaub mov zoo los sis hnav tej ris tsho zoo, txhua hnub mas ua hauj lwm ua nws koj tus kheej mas ceb muag nyos thiab sab kawg nkaus li. Koj muaj peev xwm tiv taus txhua yam kev mob uas cev nqaij daim tawv coj los rau koj, tab sis, yog Vajtswv tej kev npaj tsis haum raws li koj tej kev xav phem, ces koj tsis muaj peev xwm to taub li, thiab tej kev tsis txaus siab rau Vajtswv thiab kev to taub yuam kev rau Nws yeej tshwm yuav hauv koj tuaj, thiab nyob rau ib lub sij hawm zoo li ntawd, txoj kev sib raug zoo ntawm koj thiab Vajtswv yuav sib nrug zuj zus kom txog thaum uas koj xav khiav nkaum thiab ntxeev siab rau Nws thiab tsis muaj peev xwm yuav zwm tau tag nrho li. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus cwj pwm thiab ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. Koj yeej muaj peev xwm muab koj txoj sia rau Vajtswv, yog li ntawd vim li cas koj ho tsis muaj peev xwm hais ib lo lus ncaj ncees rau Nws mas? Koj muaj peev xwm tso txhua yam uas nyob sab nraud ntawm koj tseg, yog li ntawd vim li cas koj ho tsis muaj peev xwm ua ib lub siab ncaj rau cov lus txib thiab tes hauj lwm uas Vajtswv muab rau koj mas? Koj muaj peev xwm muab tau koj txoj sia rau Vajtswv, yog li ntawd vim li cas, thaum koj qhia tawm txog koj tej kev xav thiab txhawb nqa koj tej kev sib raug zoo nrog lwm tus, koj ho tsis muaj peev xwm sawv khov kho los txhawb nqa Vajtswv tes hauj lwm thiab tej uas zoo rau Nws ntawd mas? Koj tau muaj ib qho kev cog lus rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias yuav siv koj tus kheej rau Nws kom tag nrho koj lub neej txoj sia thiab yuav lees txais tej kev txom nyem twg los xij uas tshwm sim rau koj, yog li ntawd vim li cas yog raug tshem tawm ib zaug ntawm koj tes dej num xwb ho ua rau koj poob mus rau sab kev phem tob ua luaj li es koj yuav nkag tawm rov los tsis tau rau ntau hnub ua luaj li mas? Koj lub siab mas muaj kev tawm tsam Vajtswv thiab kev tsis txaus siab thiab kev to taub yuam kev puv nkaus—tag nrho puav leej yog tej yam tsis zoo nkaus xwb. Ua li cas mas? Qhov no yog qhov sib txawv ntawm ib qho kev hloov pauv hauv tus cwj pwm thiab ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Daws Kom Tau Yus Tej Kev Xav Phem Xwb Mas Yus Thiaj Li Nkag Tau Rau Txoj Kev Yog ntawm Kev Ntseeg Vajtswv (3)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Lub hauv paus uas tib neeg keev siv ua neej nyob yog dab tsi? Txhua tus tib neeg ua neej nyob vim yog ua rau lawv tus kheej. Txhua tus tib neeg vim yog ua rau nws tus kheej xwb thiab tus dab phem yog tus tav kev—qhov no yog lub ntsiab ntawm tib neeg tus yeeb yam. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim xav tau rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig; lawv tso txhua yam tseg, siv lawv tus kheej rau Nws, thiab coj ncaj ncees rau Nws, tab sis lawv tseem ua tag nrho tej no rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Lub ntsiab tiag tiag ces, nws yog tag nrho tej uas tau ua no yog lub hom phiaj kom lawv tau txais koob hmoov rau lawv tus kheej nkaus xwb. Hauv lub zej lub zos, txhua yam raug ua tiav vim yog ua rau tus kheej qhov txiaj ntsig xwb; kev ntseeg Vajtswv ces tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais koob hmoov cov tib neeg ntawd thiaj tso txhua yam tseg thiab tuaj yeem thev taus kev txom nyem ntau heev: Qhov no yog txhua yam ua pov thawj qhia uas pom ntawm qhov muag rau hauv tib neeg tus yeeb yam lwj liam. Txawm li cas los xij, cov neeg uas muaj ib qho hloov pauv hauv tus moj yam yeej sib txawv; lawv ntseeg tias yuav ua neej nyob li cas thiaj muaj txiaj ntsig, yuav ua yus tus kheej tes dej num puv npo li cas thiaj tsim nyog raug hu ua tib neeg, yuav pe hawm Vajtswv li cas, thiab yuav ua tau zoo raws thiab zwm rau Vajtswv li cas—tag nrho tej no—yog lub hauv paus chiv keeb ntawm lub ntsiab yog tib neeg, thiab nws yog ib yam dej num uas raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub ntiaj teb. Tsis yog li ntawd ces, lawv yuav tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg; lawv lub neej yuav khoob lug thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Lawv hnov tias tib neeg yuav tsum ua neej nyob txhawm rau ua kom tau zoo raws Vajtswv, los ua lawv tej dej num kom tau zoo, thiab ua neej nyob kom muaj nuj nqis, kom uas thaum txog lawv lub sij hawm tuag, lawv thiaj hnov txaus siab hlo thiab tsis tu siab li, thiab lawv thiaj tsis ua neej nyob tau yam tsis muaj txiaj ntsig. Hauv qhov kev sib piv ntawm ob kis xwm txheej sib txawv no, tib neeg tuaj yeem pom tau tias tom qab ib tug tib neeg tus moj yam tau hloov lawm, vim nws lub neej txoj sia tus moj yam tau hloov lawm, nws txoj kev pom rau ntawm lub neej txoj sia tau hloov pauv tiag tiag, tib si lawm. Tam sim no muaj nuj nqis sib txawv, nws yeej tsis ua neej nyob txhawm rau nws tus kheej dua ntxiv lawm, thiab nws yeej tsis ntseeg Vajtswv rau qhov tsuas xav kom tau txais koob hmoov nkaus xwb. Tus neeg zoo li no muaj peev xwm hais tias, “Yog kuv tuag tom qab tau paub Vajtswv lawm, ces txoj kev tuag rau kuv yog dab tsi? Yog kuv muaj peev xwm paub Vajtswv lawm ces kuv yuav muaj peev xwm ua neej nyob kom lub neej muaj nuj nqis, thiab dhau ntawd kuv yuav tsis ua neej nyob yam tsis muaj txiaj ntsig lawm, los sis yog kuv tuag los yeej tsis tu siab li lawm; kuv yuav tsis yws.” Qhov no tseem tsis yog ib qho tau hloov pauv txoj kev pom rau hauv lub neej txoj sia thiab los? Yog li, qhov tseem ceeb ua rau muaj ib qho hloov pauv rau hauv yus lub neej txoj sia tus moj yam yog muaj qhov tseeb nyob rau sab hauv nruab siab thiab muaj kev paub ntawm Vajtswv; yus txoj kev pom rau lub neej txoj sia thiaj hloov pauv, thiab yus yam muaj nuj nqis thiaj sib txawv dua yav ua ntej dhau los lawm. Qhov kev hloov no pib los hauv nruab siab tuaj, thiab los ntawm yus lub neej txoj sia; nws yeej tsis yog hloov pauv ib qho rau sab nrauv nkaus xwb. Ib txhia ntseeg tshiab, tom qab lawv tau pib ntseeg Vajtswv lawm, ces tso kev ntseeg sab ntiaj teb tseg rau tom qab. Thaum lawv ntsib cov tsis ntseeg tom qab ntawd, cov ntseeg no hais lus tsawg heev, thiab lawv txuas lus nrog lawv tej txheeb ze thiab tej phooj ywg uas tsis ntseeg tsawg heev lawm. Cov tsis ntseeg hais tias, “Tus neeg no tau hloov pauv lawm.” Ces tus ntseeg xav tias, “Kuv tus moj yam tau hloov lawm tiag tiag lau; cov tsis ntseeg no hais tias kuv hloov lawm.” Qhov tseeb tiag, tus neeg zoo li no tus moj yam puas tau hloov tiag tiag ma? Qhov nws ua tshwm ntawd mas tsuas yog tej kev hloov pauv sab nraud nkaus xwb. Yeej tsis tau muaj qhov hloov tiag nyob rau hauv nws lub neej txoj sia li, thiab nws tus yeeb yam phem tseem cog ruaj rau hauv nws, yeej tsis tau chwv hlo li. Tej thaum, tib neeg mas kub siab lug vim ntawm Vajntsujplig txoj hauj lwm; tej zaum yuav muaj qee qhov kev hloov pauv tshwm sim rau sab nraud, thiab tej zaum lawv yuav ua tau ob peb qhov zoo. Txawm li cas los xij, qhov no tsis zoo tib yam li qhov kev hloov ntawm tus moj yam. Yog koj tsis muaj qhov tseeb thiab koj qhov kev xam pom txog txhua yam tsis tau hloov pauv, txawm tias yuav txog theem uas tsis muaj qhov txawv los ntawm cov tsis ntseeg ntawd li los xij, thiab yog koj qhov muaj nqis thiab qhov xam pom rau lub neej txoj sia tsis tau hloov li thiab, thiab yog koj tseem tsis muaj kev hwm rau Vajtswv—uas yog qhov tsawg tshaj plaws uas koj yuav tsum muaj—ces tsis muaj hnub koj yuav hloov tau ib qho rau hauv tus moj yam li.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tib neeg ntsib thiab pom mus txog ntua hnub lawv qhov kev xam pom rau lub neej txoj sia thiab lub ntsiab, lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob tau hloov pauv tag nrho, thaum lawv tau hloov pauv mus ti nkaus rau lawv tej pob txha thiab tau rais los ua lwm tus neeg lawm, qhov no tsis txaus ntseeg pob? Qhov no yog ib qho hloov pauv loj tshaj, ib qho hloov pauv uas ua rau lub ntiaj teb tawg ua tej dwb daim. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li rais los tsis muaj kev ntshaw rau lub suab npe thiab kev nplua nuj, lub meej mom, nyiaj txiag, kev lom zem, lub hwj chim thiab lub yeeb koob ntawm lub ntiaj teb lawm, thiab thiaj li muaj peev xwm tso tau tej ntawd tseg, ces koj thiaj li yuav muaj tus yeeb yam zoo li tib neeg. Cov uas thaum kawg raug ua kom tiav hlo yog ib pab pawg zoo li no; lawv ua neej rau qhov tseeb, ua neej rau Vajtswv, thiab ua neej rau yam uas ncaj ncees. Qhov no thiaj li yog tus yeeb yam zoo li tib neeg tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yus Yuav Tsum To Taub Tias Muaj Qhov Zoo Sib Xws thiab Qhov Sib Txawv Nyob Rau Hauv Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv yus cov lus thiab tej kev ua, thiab tuaj yeem to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb hauv txhua kis ntawm qhov tseeb, ces yus thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav zoo rau cov neeg no lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, lawv yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, Nws tej kev nthuav tawm rau tib neeg, thiab tej qauv rau lub neej tiag uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua tau zoo raws rau hauv lawv lub neej txoj sia, yog lawv ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab, thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb; nws yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log, raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab tau lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los. Qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab tsuas li ntawd nkaus xwb nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Ib tug neeg twg yuav ua tau dab tsi los ntawm kev ntsib kev pom kev txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg twg yuav caum nrhiav qhov tseeb li cas es thiaj ua tau qhov kev hloov tus moj yam thiab raug Vajtswv ua kom zoo tiav log

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No