1. Leej twg yog ib tug tawm tsam Khetos thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv qhov lus txhais uas qhia txog ib tug tawm tsam Khetos ntawd yog dab tsi? Ib tug uas tawm tsam Vajtswv. Tus no yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv! Tus uas tawm tsam Vajtswv, tawm tsam qhov tseeb, tus uas tsis nyiam qhov tseeb kiag li, tsis nyiam Vajtswv kiag li, thiab tus uas tsis nyiam txhua yam uas zoo ntawd kiag li—tus no tsis yog ib tug neeg li sawv daws uas qaug zog ib nyuag chim, ruam qauj, thiab muaj txoj kev xav thiab kev pom uas yuam kev me ntsis rau ib nyuag chim xwb, los sis tsis yog ib tug uas muaj ib qho kev to taub yuam kev me me uas tsis yog raws li qhov tseeb xwb. Qhov no tsis yog hom neeg uas lawv yog. Tus no yog ib tug tawm tsam Khetos, Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Nws tes dej num ces yog tes ntawm ib tug uas ntxub txhua yam zoo ntawd tiag tiag li, ntxub tag nrho qhov tseeb, thiab ntxub tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb. Vajtswv ho yuav ua li cas rau ib tug uas ua tes dej num no? Vajtswv yuav tsis cawm lawv! Cov neeg zoo li ntawd yeej muaj tus yeeb yam uas ntxub thiab tsis nyiam qhov tseeb li. Qhov uas raug muab qhia tshwm rau ntawm no ces yog txoj kev phem, kev heev, thiab kev ntxubqhov tseeb—tej no yog cov kev tshwm sim thiab tus moj yam uas phem tshaj plaws ntawm cov moj yam qias vuab tsuab thiab tej ntawd yog tej yam uas muaj ntau thiab tseem ceeb rau Ntxwgnyoog. Qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm me me txog tus moj yam qias vuab tsuab uas muaj nyob rau hauv cov neeg qias vuab tsuab feem coob xwb, tab sis yog ib lub zog uas tawm tsam Vajtswv. Lawv muaj peev xwm tab kaum thiab tswj tau ib pawg ntseeg, thiab lawv muaj peev xwm rhuav tshem thiab cuam tshuam tau Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Qhov no puas yog ib qho uas cov neeg qias vuab tsuab uas muaj coob ntawd ua? Tsis yog kiag li, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob lam saib qhov ntawd tsis khuab qhov muag li. Cov tib neeg uas muaj coob ntawd kuj muaj tus moj yam phem thiab; lawv ib txhia yeej coj nqaim thiab ntxim ntxub kawg li, thiab ib txhia mas siab phem kawg li, yeej tsis pub lwm tus hais lawv li, thiab yeej tsuas xav txog lawv tus kheej nkaus xwb tias, “Yog tib neeg tsis ua tub qaug kuv, ces kuv yeej tsis ua tub qaug lawv li.” Tab sis cov tawm tsam Khetos no ho txawv qho no li cas thiab? Lawv tus moj yam tseem ceeb mas tsis yog khav theeb, tab sis yeej yog phem tiag tiag li. Thiab qhov kev phem no feem ntau ho tswm sim tau li cas los? Yeej pom tau nyob rau hauv lawv tej kev ua tej yam niag txawv txawv, uas cov neeg feem coob uas muaj kev ntse me ntsis, muaj kev paub me ntsis thiab muaj kev sib raug zoo nrog lwm tus me ntsis, mas yuav tsis pom yooj yim; qhov no tau nce mus rau qhov kev phem lawm, thiab nws tsis yog kev dag lawm xwb. Lawv yuav siv tswv yim ntxias thiab dag, thiab txawj dag “tshaj” tib neeg feem coob; cov neeg dog dig feem ntau mas yeej sib tw nrog lawv tsis tau li thiab saib xyuas lawv tsis tau li. Qhov no yog ib tug tawm tsam Khetos. Vim li cas ho hais tias cov tib neeg dog dig hais tsis tau lawv? Nws vim yog lawv txoj kev phem ntawd loj dhau heev lawm ces ua rau lawv muaj hwj chim loj kawg nkaus los ntxias dag tib neeg. Vim li cas peb ho sib qhia txog tej kev tshwm sim ntawm cov tawm tsam Khetos? Vim tag nrho cov tawm tsam Khetos ces yeej txawj dag tib neeg. Lawv dag tsheej pab tib neeg rau tib lub sij hawm, zoo ib yam nkaus li ib co kab mob sib kis loj, uas, los ntawm nws qhov kev sib kis ntawd, muaj peev xwm tsim kev phom sij thiab tua coob tus neeg tuag nyob rau tib qho kev sib kis mob; nws sib kis tau yooj yim heev thiab sib kis tau mus deb heev, thiab nws txoj kev ua rau muaj mob sib kis loj thiab kev ua rau neeg tuag ntawd mas tseem loj tshaj tej kab mob uas muaj pawg lug lawm thiab. Tej no tseem tsis yog tej teeb meem tshwm sim loj thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Coj Txawv Txawv thiab Ua Ntau Yam Zais Ntshis, Lawv Tsis Muaj Qab Hau Dab Tsi thiab Siv Hwj Chim Tswj, Lawv Yeej Tsis Sib Qhia Nrog Lwm Tus Li, thiab Lawv Yuam Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb neeg puas pe hawm thiab puas saib rau tus Vajtswv uas qhov muag pom tsis tau nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis tau zoo luaj twg, rau qhov tias neeg pom tsis tau Vajtswv, los sis nws tsis paub tias Vajtswv tus yam ntxwv zoo li cas, los sis Nws ua hauj lwm thiab hais lus li cas. Neeg tsis muaj kev xav phem dab tsi txog Vajtswv, thiab nws ntseeg Vajtswv plooj nplas xwb, vim hais tias Vajtswv tsis tau tshwm los rau neeg pom. Yog li no, txawm neeg yuav ntseeg Vajtswv hauv nws txoj kev xav li cas los, Vajtswv tsis rau txim rau neeg los sis hais kom neeg ua li ub li no ntau, vim tias neeg yeej tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv tiag. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los “ua suab mos suab muag,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxwv” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj rau cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li! Tsis yooj yim rau tib neeg muab tau Vajtswv txoj dej num. Txawm yog siv tag nrho lub zog uas lawv muaj los xij, tib neeg tsuas muab tau ib qho me me ntawm txoj dej num xwb, thaum kawg cia rau lawv raug kho kom zoo tiav log. Yog li, yam uas tus thawj tub txib saum ntuj cov me nyuam uas nrhiav kev rhuav tshem Vajtswv txoj dej num? Puas yog lawv haj yam tsis muaj kev cia siab rau txoj kev uas Vajtswv yuav muab tau lawv?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.” Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Thiaj Yog Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Muaj ib txhia mas yeej tsis quav ntsej txog lawv tus cwj pwm rau tej kev npaj tes hauj lwm uas los ntawm tus Nyob Saud los kiag li. Lawv xav li no tias, “Tus Nyob Saud tsim tej kev npaj tes hauj lwm, thiab peb nyob hauv no ua tes hauj lwm. Ib txhia ntawm qhov tau hais los lawm no thiab ib txhia ntawm cov hauj lwm mas yeej ua tau yam ywj siab hlo li—tej ntawd tuaj yeem hloov tau thaum tej ntawd nqis los txog rau peb lawm. Tus Nyob Saud tsuas tham xwb, tom qab ntawd, thiab peb yog cov ua tes hauj lwm uas muaj qab hau. Peb to taub qhov xwm txheej nyob hauv pawg ntseeg, tab sis tus Nyob Saud tsis to taub, yog li ces cov tib neeg thiab tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg uas muab rau peb ntawd yog peb tes hauj lwm kom ua li qhov peb pom hais tias haum. Peb ua tau li peb nyiam thiab tsis muaj leej twg muaj cai los cuam tshuam.” Rau cov tib neeg zoo li ntawd, mas lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov kev ua dej num rau Vajtswv ces yog li no: “Yog kuv xav tias qee yam yog lawm, ces kuv yuav muab qhov ntawd sau cia; yog kuv xav hais tias qee yam tsis ua hauj lwm, ces kuv yuav tsis quav ntsej txog qhov ntawd li. Kuv tawm tsam tau koj yog hais tias kuv xav tawm tsam, los sis nrog koj sib tw, thiab kuv tsis tas ua li los sis tsis tas ua ib yam dab tsi uas kuv tsis xav ua li. Yog qee yam koj hais ntawd raug kuv yam tsis tsim nyog li, ces kuv mam kho qhov ntawd rau koj, thiab, kiag thaum kuv tau muab qhov ntawd tshuaj xyuas lawm, kuv mam muab qhov ntawd xa mus rau tom ntej. Tsis muaj ib yam dab tsi uas kuv tsis tau pom zoo es yuav muab mus luam tawm.” Txhua qho chaw, mas lawv nthuav tej kev npaj tseg uas los ntawm tus Nyob Saud los rau hauv tej kev npaj tseg ntawd lub cev thaum chiv thawj, tab sis tus tib neeg no xa tej kev npaj tseg ntawd qhov uas kho tau lawm ntawm tej kev npaj tes hauj lwm mus rau cov tib neeg uas nyob rau thaj chaw uas lawv coj ntawd. Ib tug tib neeg zoo li ntawd yeej xav muab Vajtswv xyeeb rau ib sab tas li xwb, thiab xav kom txhua tus caum thiab ntseeg lawv heev. Raws li qhov lawv pom mas, Vajtswv tsis yog tus uas sib txig sib luag nrog lawv nyob rau tej thaj chaw—lawv yuav tsum yog Vajtswv ib yam thiab, thiab txhua tus yuav tsum ntseeg lawv. Qhov ntawd yog tus yeeb yam ntawm qhov uas lawv ua. Yog nej to taub qhov no lawm, koj puas tseem quaj thaum ib tug tib neeg zoo li ntawd raug tshem tawm thiab raug hloov lawm? Koj puas tseem muaj kev hlub tshua rau lawv? Koj puas tseem yuav xav hais tias, “Yam uas tus Nyob Saud ua mas tsis tsim nyog thiab tsis ncaj ncees lawm—ua li cas tus Nyob Saud ho tso tau ib tug uas raug txom nyem ua luaj mus?” Lawv raug txom nyem rau leej twg? Lawv tsuas raug txom nyem rau lawv tus kheej lub meej mom xwb. Lawv puas ua dej num rau Vajtswv? Lawv puas ua lawv tes dej num? Lawv puas ua siab ncaj thiab zwm rau Vajtswv? Lawv tsis muaj dab tsi li tab sis yog Ntxwgnyoog ib niag qhev xwb, thiab lawv tes hauj lwm ces yog niag dab phem thaj chaw tswj fwm xwb; nws rhuav tshem Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Hom kev ntseeg ntawd yog dab tsi? Lawv tsis muaj dab tsi li tab sis yog ib niag dab phem, ib niag tawm tsam Khetos xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Ua Txhaum rau Vajtswv Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov tawm tsam Khetos ces yeej tab meeg ua yeeb ncuab rau qhov tseeb thiab rau Vajtswv. Lawv nrog Vajtswv sib tw txeeb cov xaiv tseg, lawv nrog Nws sib tw txeeb lub meej mom, thiab sib tw txeeb tib neeg lub siab, thiab tseem ua mus txog ntua qhov uas sim ua txhua yam los txeeb kom tau tib neeg lub siab, ua kom lawv ruam, thiab ua kom lawv feeb tsis meej. Muab hais kom luv, ces txhua yam lawv ua—tsis hais tab meeg ua los sis ua ntsiag to li—ces yog, nyob rau hauv nws tus yeeb yam kiag, ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Vim li cas kuv ho hais tias ua yeeb ncuab rau Vajtswv? Vim hais tias, txawm hais tias thaum lawv paub meej meej hais tias qhov no yog qhov tseeb, thiab paub meej meej hais tias qhov no yog Vajtswv, los lawv yeej tseem sawv tawm tsam. Ib qho piv txwv: Nyob hauv qee pawg ntseeg, thaum cov tawm tsam Khetos ntxias tau neeg mus rau lawv sab lawm, ntxias coj lawv khiav mus, thiab yuam tau neeg ua raws li lawv tus kheej siab nyiam lawm, ces lawv yuav muab txhua hom ntawm ntau phau ntawv thiab lwm yam khoom hauv Vajtswv lub tuam tsev mus kom thiaj li tsim tsa tau ib pawg ntseeg rau lawv tus kheej. Cov tawm tsam Khetos raug cov neeg no pe hawm thiab caum qab, lawv tswj tau cov neeg no khov kho. Nyob hauv qhov ua li no, ces yeej pom meej meej tias lawv nrog Vajtswv sib tw txeeb cov xaiv tseg. Qhov no puas yog los tsis yog ib tug ntawm ntau tus yam ntxwv ntawm ib tug tawm tsam Khetos? Qhov muab lawv cais ua cov tawm tsam Khetos raws li lub hauv paus keeb cag ntawm ib tug yam ntxwv uas pom meej meej zoo li no, mas yeej tsis yog ib qho kev tsis ncaj ncees rau lawv li, yeej yog qhov ua yog dhau heev lawm! Ces kuj muaj ib co tawm tsam Khetos uas tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej nyob rau hauv pawg ntseeg thiab, tsim kho lawv tus kheej lub hwj chim thiab kev haub ntxias, muab cov uas tsis yoog raws tshem tawm pov tseg, tseg cov uas caum thiab mloog lawv lus uas nyob ntawm lawv ib sab xwb, ces kom thiaj li tsim tau ib pab uas tsis zwm rau leej twg thiab quab yuam tib neeg kom ua raws li lawv tus kheej siab nyiam. Tsis hais yuav muaj tej kev npaj hauj lwm los sis kev cheem tsum dab tsi uas los saum tus Nyob Saud los li, cov tawm tsam Khetos no yeej ua raws nraim li lawv siab nyiam xwb, coj cov neeg uas nyob hauv qab lawv tab meeg tawm tsam tej kev npaj hauj lwm uas los saum tus Nyob Saud los. Piv txwv li, cov kev cheem tsum uas los saum tus Nyob Saud los mas hais tias cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm uas tsis zoo tsim nyog yuav raug hloov rau txhua lub sij hawm, tab sis qhov uas cov tawm tsam Khetos xam pom ces, txawm cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm no yeej tsis zoo tsim nyog los xij, vim lawv yog cov uas cov tawm tsam Khetos ntawd cob qhia los, ces tsis hais yuav nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas li lawv yeej tsis kam raug hloov los ntawm ib qho lub txib los saum tus Nyob Saud los li tshwj tsis yog hais tias cov tawm tsam Khetos tus kheej kiag raug tshem tawm ua ntej lawm xwb. Lawv puas tau los tsis tau txeeb kev tswj fwm ntawm pawg ntseeg no mas? Kiag thaum txeeb tau rau hauv lawv ob txhais tes lawm, tej kev npaj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev ces yeej cia li ploj mus li lawm, thiab ua tsis tau ntxiv mus lawm. Tej kev npaj hauj lwm ntawd twb yeej muab los ntev lawm, thiab ib pawg ntseeg twg yeej xa ib qho lus qhia txog qhov uas seb lawv ua mus txog qhov twg lawm—leej twg raug muab lawv tes dej num hloov los sis raug tshem tawm ntawm lawv mus lawm vim yog qeem yam xwm txheej, piv txwv li—tab sis nyob rau qhov chaw uas cov tawm tsam Khetos saib xyuas, yeej tsis muaj cov neeg zoo li ntawd li, yeej tsis tau muaj leej twg muaj kev hloov pauv dab tsi rau lawv tes dej num li. Puas yog hais tias nyob rau qhov chaw ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg uas tsis zoo tsim nyog li mas? Thaum twg yog kiag qhov uas yeej muaj ib co neeg uas tsis zoo tsim nyog li, thiab cov tawm tsam Khetos ntawd twb raug tus Nyob Saud hais ncaj qha los kom muab lawv hloov, tab sis txawm ntev heev lawm los yeej tsis pom muaj lus teb rov qab li. Nyob rau ntawm no puas muaj los tsis muaj ib qho teeb meem li mas? Qhov no ces yog ib qho xwm txheej uas pawg ntseeg raug poob mus rau cov tawm tsam Khetos ob txhais tes lawm. Tej lus txib kom ua tej kev npaj hauj lwm ntawd yeej los ncaj qha saum tus Nyob Saud los, tab sis thaum tej lus txib ntawd los txog rau cov tawm tsam Khetos lawm, ces tej lus ntawd raug muab txais tom ib tog kev nqa mus lawm, thiab tsis muaj ib lo lus uas yuav mus txog cov sab hauv qab lawv li, ces lawv thiaj li plam tag nrho tej kev sib txuas ncauj txuas lus nrog tus Nyob Saud, thiab txhua yam ces raug cov tawm tsam Khetos tswj kiag lawm. Lawv tus yeeb yam ho yog dab tsi thaum lawv ua tej no nas? Qhov no ces yog ib qho uas cov tawm tsam Khetos khav txog lawv tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Hom neeg twg tsim tsa ib lub nceeg vaj rau nws tus kheej ywj siab? (Ib tug tawm tsam Khetos.) Thiab vim li cas ib tug neeg zoo li ntawd ho raug hu ua “ib tug tawm tsam Khetos”? Ua ntej tshaj plaws, “tawm tsam” txhais hais tias sawv tawm tsam thiab ua yeeb ncuab rau, thiab nws yog kev sawv tawm tsam thiab ua yeeb ncuab rau Khetos, rau Vajtswv, thiab rau qhov tseeb. “Sawv tawm tsam thiab ua yeeb ncuab rau” txhais tau li cas? (Sawv tawm tsam ncaj qha rau.) (Muaj kev ntxub ntxaug.) Cov tib neeg uas ntxub Vajtswv thiab cov uas sawv tawm tsam Nws ncaj qha puas muaj peev xwm lees txais tau qhov tseeb mas? Lawv puas muaj peev xwm nyiam qhov tseeb? Lawv tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd kiag li. Thawj txog kev uas lawv nthuav tawm kom pom lawv tus kheej ces yog tsis nyiam qhov tseeb ntag. Thaum twg los xij uas ib tug neeg twg hais qhov tseeb, mas lawv yeej tsis nthuav tawm ib yam dab tsi tim ntsej tim muag rau tus neeg ntawd kiag, tab sis nyob hauv lawv lub siab mas lawv yeej tsis lees txais qhov tseeb li, thiab nyob tob rau hauv mas lawv yeej tawm tsam qhov tseeb. Thaum uas tawm tsam ntawd, hais txog txhua yam uas zoo—tag nrho txhua qhov tseeb no xws li kev nyoo zwm rau Vajtswv, ua lub siab ncaj ua lawv tes dej num, ua ib tug neeg coj ncaj, nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam, thiab lwm yam ntxiv mus—lawv puas muaj ib qho kev ntshaw los sis kev hlub hauv nruab siab me me li? Tsis muaj, tsis muaj ib qho me me hlo li. Yog li ntawd, vim lawv muaj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb li no, ces lawv twb sawv tawm tsam Vajtswv thiab qhov tseeb ncaj qha lawm. Yog li ntawd, yam zam tsis dhau hlo li, cov neeg zoo li ntawd, mas nyob tob rau hauv lawv lub siab, yeej tsis nyiam qhov tseeb los sis ib yam zoo twg kiag li. Piv txwv li, cov neeg tuav dej num ua thawj coj mas yuav tsum muaj peev xwm lees txais ntau yam kev xav sib txawv los ntawm lawv cov kwv tij thiab nkauj muam los, lawv yuav tsum muaj peev xwm qhib lawv tus kheej lub siab rau cov kwv tij thiab nkauj muam thiab lees txais kev qhuab ntuas ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab lawv yuav tsum tsis txhob tuav lub meej mom khov khov. Ib tug tawm tsam Khetos ho xav li cas rau tag nrho tej kev xyaum ua uas yog no? Tej zaum lawv yuav hais tias, “Yog kuv mloog cov kwv tij thiab nkauj muam tej kev xav, ces kuv puas tseem yuav yog ib tug thawj coj mas? Kuv puas tseem yuav muaj meej mom thiab ntsej muag mas? Kuv puas tseem yuav muaj peev xwm ua tau kom tib neeg ntshai kuv mas? Yog kuv tsis muaj peev xwm ua tau kom tib neeg ntshai kuv, thiab yog kuv tsis muaj ntsej muag lawm, ces kuv ho yuav ua tau dab tsi mas?” Qhov no ces yog kiag hom moj yam uas ib tug tawm tsam Khetos muaj ntag; lawv yeej tsis lees txais qhov tseeb ib qho me me hlo li, thiab yog ib qho kev xyaum ua twg yog qhov yog lawm, ces lawv haj yam tawm tsam qhov ntawd xwb. Lawv tsis kam lees paub hais tias tej kev xyaum ua uas yog no yog tej kev xyaum ua raws qhov tseeb. Qhov tseeb yog dab tsi, uas lawv ntseeg hais tias qhov tseeb yog? Nws yog qhov hais tias kom yus yuav tsum siv kev coj nruj, kev ua phem, tej kev ua uas lim hiam heev thiab kev ntxias dag thaum qhuab ntuas ib tug neeg twg; yus yuav tsum tsis txhob siv qhov tseeb, kev hlub thiab Vajtswv tej lus li. Nws txoj kev mas yog txoj kev phem. Qhov no yog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov uas yog ib tug tawm tsam Khetos hom neeg, thiab nws kuj yog lawv tej kev ua yam ub yam no thiab lub zog txhawb ntawm lawv tej kev ua, lub hauv paus uas lawv tej kev ua ntawd txhawv tawm tuaj. Qhov no yog qhov uas lawv tej kev kub siab thiab kev npaj siab ntawd zoo ib yam. Lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev kub siab thiab kev npaj siab, uas lawv nquag nquag nthuav tawm, ces yog kiag lub ntsiab tseeb ntawm ib tug tawm tsam Khetos ntag—ib qho kev tsis nyiam thiab kev ntxub ntxaug rau qhov tseeb. Qhov no yog lawv lub ntsiab tseeb. Yog li ntawd, kev sawv tawm tsam qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv yog dab tsi? Nws txhais tau hais tias ntxub qhov tseeb thiab yam zoo. Piv txwv li, tam li yog ib yam khoom uas raug tsim tawm los, yus yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los kom tiav; tsis hais txawm Vajtswv yuav hais dab tsi li, tib neeg yuav tsum nyoo ua raws, vim tib neeg yog cov khoom uas raug tsim tawm los xwb. Tab sis ib tug tawm tsam Khetos ho xav li cas? “Nws yeej tsis muaj tseeb hais tias kuv yog ib yam khoom uas raug tsim tawm los li, tab sis thaum hais txog kev nyoo ua raws, ces qhov ntawd mas nyob ntawm qhov xwm txheej xwb nawb. Ua ntej tshaj plaws, yuav tsum muaj tej yam txiaj ntsim nyob rau hauv qhov ntawd rau kuv thiab; kuv yuav tsum tsis txhob raug tso rau qhov kom sab kuv tog xwb laiv, thiab kuv yuav tsum ua yam uas zoo tshaj plaws rau kuv ua ntej tso. Yog hais tias muaj phaj tshab thiab yuav tau koob hmoov loj ces Koj kom kuv nyoo ua raws, los yeej tau kawg, tab sis yog tsis muaj phaj tshab thiab tsis muaj ib txoj hau kev kawg, ces kuv tsis kam nyoo ua raws thiab laiv.” Qhov ntawd ces yog qhov uas ib tug tawm tsam Khetos xav ntag. Ua ib qho kev piv txwv ntxiv thiab, Vajtswv yuav kom tib neeg coj ncaj, tab sis ib tug tawm tsam Khetos ho xav li cas txog qhov no? “Tsuas yog cov niag ruam thiaj li coj ncaj xwb; cov neeg ntse yeej tsis coj ncaj li.” Tej kev xav no puas yog tus tawm tsam Khetos tus yam ntxwv uas tsis lees txais qhov tseeb mas? Lub ntsiab tseeb ntawm hom yam ntxwv no yog dab tsi? Nws lub ntsiab tseeb ces yog kev ntxub qhov tseeb. Qhov no ces yog kiag lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos ntag, thiab lawv lub ntsiab tseeb txiav txim kom lawv taug txoj kev twg thiab, muab hais tig rov qab ces, txoj kev uas lawv taug ntawd txiav txim kom lawv ua dab tsi thaum ua yam dej num no kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Npaj Ntxias Kom Tau Tib Neeg” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ib txhia tib neeg muaj qee yam kev tshwm sim ntawm ib tug tawm tsam Khetos thiab qee yam phwj yos ntawm ib tug tawm tsam Khetos tus moj yam, tab sis kuj lees txais thiab lees paub qhov tseeb, thiab nyiam qhov tseeb. Lawv ces tej zaum yeej yog cov phiaj ntawm txoj kev cawm dim. Muaj ib txhia tib neeg uas, tsis hais lawv yuav zoo li cas li, yeej tawm tsam thiab tsis nyiam qhov tseeb kiag li los ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb. Thaum koj hais txog qhov tseeb los sis tshaj tawm rau lawv kiag, ces lawv npau taws thiab tig tawm tsam: Lawv pib ncaws dab ntub, lawv tsaug zog, lawv dhuav, thiab tsis nyiam li txawm yog thaum lawv to taub los xij; los sis saib sab nraud mas zoo li lawv nquag kawg, tab sis siv ib tug yam ntxwv txawv los ntsuas qhov tseeb, los sis siv qee yam kev paub thiab tswv yim. Yog zoo li qhov no, ces tsis hais lawv yuav tau nyeem Vajtswv tej lus pes tsawg lo los sis lawv yuav tau mloog pes tsawg qhov lus qhuab qhia li, thaum kawg lawv yeej tsis hloov lawv tus yam ntxwv, uas yog kev nrhiav meej mom thiab tej khoom ntiaj teb, ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tawm tsam qhov tseeb ntawd ib qho me me hlo li. Tus tawm tsam Khetos ces yeej ib txwm zoo li no. Yog li ntawd, thaum koj hais tias lawv tej kev ua ntawd ces yog npaj ntxias kom tau tib neeg mus tuaj lawv tog, thiab hais tias lawv qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej los nrog Vajtswv sib txeeb lub meej mom, los dag tib neeg, thiab hais tias lawv tej kev ua ces yog Ntxwgnyoog thiab cov tawm tsam Khetos tej, ces lawv puas lees txais tej kev cem li ntawd mas? Lawv yeej tsis lees txais li. Lawv xav hais tias: “Nws yeej yog thiab tsim nyog rau kuv ua li no lawm. Kuv yeej ua yam ub yam no li no. Koj yuav cem thiab hais kuv li cas los nyob ntawm koj—kuv yeej tsis tso txoj kev caum nrhiav no, qhov kev ntshaw no, los sis txoj kev ua li no tseg hlo li.” Xaus li no xwb tiag: Lawv yog cov tawm tsam Khetos. Tsis muaj ib yam dab tsi koj hais uas yuav hloov tau lawv txoj kev xav li, los sis yuav hloov tau lawv tej kev txhawb siab thiab kev npaj siab, los sis lawv tej kev siab hlob thiab kev ntshaw li. Qhov zoo li ntawd yog tus yeeb yam lub ntsiab tseeb ntawm ib tug tawm tsam Khetos li ib txwm muaj. Txawm lawv tej xwm txheej yuav hloov mus li cas, los sis cov tib neeg, teeb meem, thiab tej yam ib puag ncig ntawm lawv yuav hloov mus li cas, los sis lub sij hawm yuav hloov mus li cas li, thiab tsis hais hais yuav muaj Vajtswv tej cim tseem ceeb thiab txuj ci tseeb ceeb li cas li, thiab Vajtswv yuav muab hmoov hlub npaum li cas rau lawv li—txawm Nws yuav rau txim rau lawv kiag los xij li—lawv tej kev npaj siab yeej yuav tsis hloov li. Lawv txoj kev ua neeg thiab txoj kev ua yam ub yam no yeej tsis muaj hnub hloov li, los sis lawv tus yam ntxwv ntawm txoj kev tawm tsam qhov tseeb yeej tsis hloov li. Thaum lwm tus qhia hais tias qhov lawv ua ntawd yog kev qhuas thiab kev hais lus tim khawv txog lawv tus kheej thiab npaj ntxias dag tib neeg xwb, ces lawv hloov lawv tus yeeb yam hais lus mus ua kiag ib tug uas lwm tus nrhiav tsis tau ib qho phem li thiab tsis muaj leej twg thoob tsib li lawm. Lawv tseem haj yam siv tej txawj ntxias dag los ua lawv tej kev tswj tuav thiab ua kom tau kiag lawv tej hom phiaj uas zais ntshis ntawd. Qhov no yog qhov uas tshwm sim muaj nyob rau hauv ib tug tawm tsam Khetos, thiab nws tshwm sim los ntawm ib tug tawm tsam Khetos lub ntsiab tseeb. Txawm hais tias Vajtswv qhia lawv kiag hais tias lawv yuav raug rau txim, hais tias lawv qhov chaw xaus twb los txog lawm, hais tias lawv raug tsawm foom thiab teem txim los xij, qhov no puas yuav hloov tau lawv lub ntsiab tseeb mas? Qhov ntawd puas yuav hloov tau lawv tus yam ntxwv rau qhov tseeb? Nws puas yuav hloov tau lawv txoj kev ntshaw meej mom, nyiaj txiag, thiab kev tau ntsej tau muag mas? Yeej hloov tsis tau li. Kev tig cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm los mus ua cov neeg muaj kev ua neej uas pe hawm Vajtswv ces yog Vajtswv tes hauj lwm; yeej ua tau kawg. Tab sis puas yuav tig tau cov dab, cov tib neeg uas hnav tib neeg daim tawv tab sis lub ntsiab tseeb phem, cov uas pe hawm Ntxwgnyoog nyob rau hauv Ntxwgnyoog pawg thiab tawm tsam Vajtswv, rov los ua neeg coj zoo? Qhov ntawd ces yuav tsis muaj hnub ua tau li. Vajtswv tsis ua yam hauj lwm no; cov neeg no tsis raug suav nyob rau hauv cov uas Vajtswv cawm. Ces Vajtswv ho cais li cas hais tias leej twg yog cov neeg zoo li ntawd mas? Lawv yog Ntxwgnyoog tug. Lawv tsis yog cov khoom uas Vajtswv xaiv los sis cawm dim; Vajtswv tsis xav tau cov neeg zoo li ntawd. Tsis hais lawv yuav nyob ntev npaum li cas hauv Vajtswv lub tuam tsev, lawv yuav raug kev txom nyem loj npaum li cas los sis lawv yuav ua tau dab tsi tiav hlo li, lawv tej kev npaj siab yeej tsis hloov li. Lawv yeej tsis tso lawv tej kev xav tau ntau thiab kev ntshaw tseg li, lawv haj yam tsis muab lawv tej kev txhawb siab thiab txoj kev ntshaw sib txeeb lub meej mom thiab sib txeeb tib neeg nrog Vajtswv tso tseg li thiab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos uas muaj sia nyob.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Qhuas thiab Hais Lus Tim Khawv Txog Lawv Tus Kheej” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tag nrho cov tawm tsam Khetos mas xum tuag zoo dua li qhov yuav rov hloov siab lees txim. Lawv cog lus yuav tawm tsam Vajtswv kom txog qhov tuag kiag, thiab yuav tawm tsam kom txog thaum kawg kiag. Txawm hais tias, nyob tob hauv lawv lub siab, lawv yeej lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, hais tias Nws tsim tib neeg, thiab hais tias Nws muaj peev xwm cawm tau noob neej, los lawv tus yeeb yam ua rau lawv tsis muaj peev xwm hloov txoj kev taug uas lawv twb tau xaiv lawm, thiab tsis muaj peev xwv hloov tau qhov tseeb ntawm lawv txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv li. Yog li ntawd, lub ntsiab tseeb ntawm tus cwj pwm ntawm cov tawm tsam Khetos ces yog siv ntau yam cuab yeej thiab ntau txoj kab ke los ua kom tau lawv lub hom phiaj tiav kom muaj meej mom, kom ntxias tau tib neeg los nrog lawv thiab ua kom cov neeg ntawd caum thiab hwm lawv. Tej zaum yeej yuav muaj tiag hais tias nyob tob hauv lawv lub siab ces lawv yeej tsis yog txhob txwm sib tw txeeb tib neeg nrog Vajtswv, tab sis ib yam mas yeej muaj tseeb tiag tias: Txawm yog thaum lawv tsis nrog Vajtswv sib txeeb tib neeg, los lawv yeej tseem xav muaj meej mom thiab hwj chim nrog rau tib neeg. Txawm hais tias yuav muaj ib hnub uas lawv ras hais tias lawv tau nrog Vajtswv sib txeeb meej mom, thiab lawv yeej tau cheem lawv tus kheej lawm, los lawv yeej tseem siv lwm txoj hau kev los sib txeeb meej mom nrog tib neeg thiab cav kom yeej lawv. Muab hais kom luv luv, ces txawm hais tias txhua yam uas cov tawm tsam Khetos ua mas yeej zoo nkaus li yog ib qho kev ua lawv tes dej num yam siab dawb paug, thiab zoo li lawv yeej yog cov caum Vajtswv qab, los lawv txoj kev siab hlob kom tau tswj tib neeg—thiab kom tau meej mom thiab hwj chim ntawm lawv—yeej yuav tsis hloov hlo li. Tsis hais Vajtswv yuav hais dab tsi los sis ua dab tsi li, thiab tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, lawv yeej tsis ua qhov uas lawv tsim nyog ua li los sis ua kom lawv tes dej num tiav hlo kom dhos daws li Nws tej lus thiab tej kev cheem tsum li, los sis lawv yeej tsis tso tseg lawv tej kev nrhiav caum lub hwj chim thiab lub meej mom vim yog qhov kev to taub Nws tej lus hais thiab qhov tseeb; thoob plaws, ces lawv txoj kev siab hlob ces nqos tag nrho lawv, tswj thiab qhia lawv tus cwj pwm thiab tej kev xav, thiab txiav txim rau txoj kev uas lawv taug. Qhov no yog qhov kev piv txwv uas zoo tshaj plaws rau ib tug tawm tsam Khetos. Qhov uas muaj hais kom meej meej nyob rau ntawm no yog dab tsi? Ib txhia neeg nug hais tias, “Cov tawm tsam Khetos tsis yog cov uas sib tw nrog Vajtswv kom txeeb tau tib neeg, thiab cov uas tsis lees paub Nws lod?” Tej zaum lawv kuj yuav lees paub Vajtswv, tej zaum lawv kuj lees paub thiab ntseeg tiag tiag hais tias muaj Nws, thiab lawv kuj yuav txaus siab caum Nws qab thiab caum nrhiav qhov tseeb thiab, tab sis muaj ib qho uas yeej tsis hloov hlo li: Lawv yeej tsis tso tseg lawv lub siab hlob uas nrhiav hwj chim thiab meej mom li, los sis lawv yeej tsis tso tseg lawv txoj kev caum nrhiav tej ntawd vim yog tej thaj chaw lawv nyob ntawd los sis vim yog Vajtswv tus yam ntxwv rau lawv ntawd li. Tej no ces yog tej yam ntxwv ntawm cov tawm tsam Khetos. Txawm ib tug neeg tau raug kev txom nyem loj npaum li cas, txawm lawv yuav to taub qhov tseeb ntau npaum li cas, txawm yuav muaj pes tsawg qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas lawv tau to taub los xij, thiab txawm lawv yuav muaj kev paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li los xij, dhau ntawm tej xwm txheej sab nraud thiab tej kev tshwm sim no lawm, ces lawv yeej tsis kam cheem los sis tso tseg lawv tej kev siab hlob rau, thiab kev nrhiav, lub meej mom thiab hwj chim li, thiab qhov no txiav txim txog lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb kiag ntag. Yeej tsis muaj ib qho me me uas yuav tsis yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cais cov neeg ntawd ua cov tawm tsam Khetos hlo li; qhov ntawd ces yog txiav txim los ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb kiag ntag. Tej zaum muaj ib txhia neeg yeej tau ntseeg hais tias ib tug tawm tsam Khetos mas yog ib tug neeg uas tau sim nrog Vajtswv sib txeeb noob neej. Txawm li cas los xij, tej zaum mas cov tawm tsam Khetos ntawd yeej tsis tas yuav sib tw nrog Vajtswv li; tsuav lawv yog cov uas muaj tej kev txawj, kev to taub, thiab kev ntshaw kom tau lub meej mom thiab lub hwj chim uas tsis zoo li tib neeg dog dim xwb ces yeej yog lawm. Cov neeg dog dig mas tej zaum kuj yuav khav theeb thiab; lawv kuj yuav ntxias kom lwm tus ntseeg thiab ua zoo kom lwm tus pom, thiab lawv kuj yuav sib tw kom tau nyob rau qib siab thiab. Qhov no yog txoj kev siab hlob ntawm cov neeg dog dim. Thaum lawv raug muab hloov tawm ntawm kev ua tus coj, poob lawv txoj dej num lawm, ces lawv ua tau ib siab; yam muaj ib qho kev hloov nyob rau hauv lawv cheeb tsam ib puag ncig, muaj me ntsis kev loj hlob nyob hauv lawv lub siab, muaj me ntsis kev to taub qhov tseeb, los sis tau ib qho kev to taub tob txog qhov tseeb, lawv txoj kev siab hlob yuav maj mam txias tuaj. Ib qho kev hloov tshwm sim hauv txoj kev lawv taug thiab txoj xub ke uas lawv tsham, thiab lawv txoj kev caum nrhiav meej mom thiab hwj chim ces ploj mus lawm. Lawv tej kev ntshaw, los ib yam nkaus li thiab, maj mam muaj tsawg zuj zus. Txawm li cas los xij, cov tawm tsam Khetos mas yeej txawv: Lawv yeej tso tseg tsis tau lawv txoj kev caum nrhiav meej mom thiab hwj chim li. Nyob rau ib lub sij hawm twg, nyob rau ib thaj chaw twg, thiab tsis hais leej twg yuav nyob ib ncig ntawm lawv thiab lawv yuav laus npaum li cas li, lawv qhov kev siab hlob mas yeej tsis hloov hlo li. Dab tsi ho qhia tau hais tias lawv txoj kev siab hlob yeej tsis hloov hlo li? Piv txwv tias lawv yog cov thawj coj ntawm pawg ntseeg: Lawv xav tswj tag nrho txhua tus hauv pawg ntseeg. Ces lawv yuav mus rau lwm pawg ntseeg, uas lawv tsis yog cov thawj coj, tab sis, lawv yeej tseem ntshaw lub meej mom ntawd tshaj plaws li thiab. Txawm cov neeg ntawd yuav mus qhov twg los xij, lawv xav tuav lub hwj chim khov khov. Lawv lub siab tseem tsis su phwj yaws rau txoj kev siab hlob thiab lod? Qhov lawv ua tshwm ces tseem mus deb tshaj tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neeg li sawv daws lawm thiab. Lawv ho ua dab tsi tshwm sim? Dab tsi ua rau qhov no tshwm sim tuaj? Lawv tus yeeb yam ua rau qhov ntawd tshwm sim tuaj. Lawv yog cov ntsuj plig phem. Qhov no tsis zoo ib yam li tej kev qias vuab tsuab dog dig; muaj ib qho sib txawv. Cov tawm tsam Khetos yuav tsis nres rau dab tsi hauv lawv txoj kev caum nrhiav meej mom thiab hwj chim hlo li; lawv ces yeej raug qhov ntawd muab mooj tag nrho lawm. Qhov no yog lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb; nws yog lawv lub cev thaum chiv thawj, thiab lawv lub ntsej muag tiag tiag. Lawv tsis yog lam sib tw nrog Vajtswv kom tau meej mom xwb, tab sis lawv tseem sib tw nrog tib neeg kom tau meej mom thiab. Tsis hais lwm tus yuav yeem los tsis yeem los sis pom zoo los tsis pom zoo nrog li, cov tawm tsam Khetos yeej rau siab ntso yuav tswj kom tau lawv thiab ua lawv cov thawj coj, yam tsis xav hais tias xyov lawv yuav xav li cas li. Lawv txawm yuav mus qhov twg los xij, cov tawm tsam Khetos mas yeej xav ua tus tswj thiab ua tus txiav txim siab xwb. Qhov no puas yog lawv tus yeeb yam? Tib neeg puas xav mloog koj tham? Lawv puas xaiv koj? Lawv puas xaiv tsa koj? Lawv puas pom zoo cia koj ua tus txiav txim siab? Tsis muaj leej twg xav cia cov neeg no ua cov txiav txim siab, thiab tsis muaj leej twg yuav mloog lawv hais li, tab sis lawv tseem pheej sim yuav ua tus txiav txim siab xwb. Qhov no puas yog ib qho teeb meem? Lawv mas yeej tsis txaj muag hlo li thiab yeej xyuam taus plhus kawg nkaus li. Thaum cov neeg zoo li ntawd ua cov thawj coj, ces lawv yog cov tawm tsam Khetos; thaum lawv tsis yog cov thawj coj, los lawv yeej yog cov tawm tsam Khetos.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Dag, Ntxias, Hem, thiab Tswj Tib Neeg” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tawm tsam Khetos txoj kev nyiam ntawm lawv lub meej mom thiab lub koob npe mas mus dhau ntawm cov tib neeg dog dig lawm, thiab yog qee yam uas nyob rau hauv lawv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb; nws tsis yog ib txoj kev ntshaw uas nyob ib ntu xwb, los sis qhov kev nyob ib ntu ntawd cuam tshuam rau tej uas nyob ib puag ncig lawv xwb—nws yog qee yam uas nyob rau hauv lawv lub neej, hauv lawv cov pob txha, yog li ntawd qhov ntawd thiaj li yog lawv lub ntsiab tseeb. Qhov no hais tau hais tias txhua yam uas tus tawm tsam Khetos ua, yam uas lawv xav ua ntej tshaj plaws ces yog lawv tus kheej lub meej mom thiab lub koob npe xwb, tsis muaj lwm yam lawm. Rau ib tug tawm tsam Khetos ces, lub meej mom thiab lub koob npe yog lawv lub neej txoj sia, thiab lawv lub hom phiaj mus tag ib sim neej li. Txhua yam uas lawv ua, yam uas lawv xav ua ntej tshaj plaws yog: “Yuav muaj dab tsi tshwm sim rau kuv lub meej mom? Thiab rau kuv lub koob npe? Qhov ua li no puas yuav ua rau kuv muaj koob npe? Nws puas yuav tsav kuv lub meej mom kom siab rau hauv tib neeg lub siab?” Qhov ntawd yog yam uas lawv xav txog ua ntej tshaj plaws, uas ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv muaj tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos; yog tsis li ntawd ces lawv yuav tsis siv zog ua ua luaj li ntawd. Nws tuaj yeem hais tau tias rau ib tug tawm tsam Khetos ces, lub meej mom thiab lub koob npe tsis yog qee yam kev cheem tsum ntxiv, lwm yam tsis tseem ceeb uas lawv haj yam tsis ua. Tej ntawd yog ib feem ntawm cov tawm tsam Khetos tus yeeb yam, tej ntawd nyob rau hauv lawv cov pob txha, hauv lawv cov roj ntsha, tej ntawd yug los nyob rau hauv lawv lawm. Cov tawm tsam Khetos tsis ntshaw qhov seb lawv puas muaj meej mom thiab koob npe los sis tsis muaj; qhov no tsis yog lawv tus cwj pwm. Yog li no, lawv tus cwj pwm ho yog dab tsi? Lub meej mom thiab lub koob npe mas sib txuas nyob ze heev rau lawv lub neej txhua hnub, rau lawv tus yam ntxwv txhua hnub, rau yam uas lawv siv zog ua txhua hnub li lawm. Yog li ntawd rau cov tawm tsam Khetos ces, lub meej mom thiab lub koob npe yeej yog lawv lub neej txoj sia lawm. Txawm lawv yuav ua neej nyob li cas los xij, txawm lawv yuav nyob rau hauv tej cheeb tsam puag ncig twg los xij, txawm lawv yuav ua yam hauj lwm twg los xij, txawm lawv yuav siv zog ua dab tsi los xij, lawv cov hom phiaj yuav yog dab tsi los xij, lawv txoj kev ua neej yuav zoo li cas los xij, lub meej mom thiab lub koob npe yog lub hom phiaj uas lawv caum, lub hom phiaj lawv caum uas lawv tso tsis taus tseg hauv lawv lub siab. Qhov no yog cov tawm tsam Khetos lub ntsej muag tseeb, thiab lawv lub ntsiab tseeb. Koj muab lawv coj mus tso rau hauv ib lub hav zoov laus nyob puag saum tej rooj, los lawv yeej tseem tsis tso lub meej mom thiab lub koob npe ntawd tseg li; koj muab lawv coj mus tso rau ntawm ib pawg tib neeg dog dig, los txhua yam uas lawv xav txog yeej tseem yog lub meej mom thiab lub koob npe xwb. Yog li ntawd, thaum lawv muaj txoj kev ntseeg lawm, lawv mam pom lawv tus kheej lub meej mom thiab lub koob npe sib txig sib luag nrog rau qhov kev nrhiav txoj kev ntseeg Vajtswv; uas hais tau tias, thaum lawv taug txoj kev ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv kuj caum lawv tus kheej lub meem mom thiab lub koob npe thiab. Nws tuaj yeem hais tau tias hauv lawv lub siab, lawv ntseeg tias txoj kev ntseeg Vajtswv thiab qhov kev nrhiav qhov tseeb ntawd yog qhov kev nrhiav lub meej mom thiab lub koob npe xwb; qhov kev nrhiav lub meej mom thiab lub koob npe kuj yog qhov kev nrhiav qhov tseeb thiab, thiab qhov tau txais lub meej mom thiab lub koob npe yog qhov tau txais qhov tseeb thiab txoj sia thiab. Hais txog txoj kev ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd, yog tias lawv xav tias lawv tsis tau txais lub meej mom txaus—yog tias tsis muaj leej twg hwm los sis saib lawv muaj nqis, yog tias lawv tsis raug tsa kom siab tshaj lwm tus, thiab tsis muaj lub hwj chim tiag tiag—ces lawv qaug zog heev, thiab ntseeg tias tsis muaj ib qho tseem ceeb los sis nuj nqis nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv li. “Qhov kuv ntseeg li no Vajtswv tsis pom zoo lov? Kuv tsis tau txais txoj sia lov?” Hauv lawv lub siab, lawv pheej xav txog tej no; lawv npaj tias yuav ua li cas es lawv thiaj li tau ib txoj hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev los sis hauv cheeb tsam ib puag ncig uas lawv nyob, lawv yuav ua li cas es thiaj li yuav nrov koob nrov npe thiab tau txais ib lub hwj chim twg, lawv yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav mloog lawv hais thiab qhuas lawv thaum lawv hais lus, yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav ua raws li lawv hais, yuav ua li cas, thaum nyob ua ib pab pawg, es lawv thiaj li muaj cai hais txhua yam nkaus xwb thiab kom lees paub tias muaj lawv. Qhov no yog yam uas lawv pheej xav txog nyob rau hauv lawv lub siab. Qhov no yog yam uas cov tib neeg zoo li no siv zog rau. Vim li cas lawv thiaj li pheej xav txog tej yam zoo li no tas li xwb? Tom qab uas tau hnov qhov tseeb, mloog lus qhuab qhia, thiab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, puas yog lawv tsis to taub txhua yam no tiag tiag li? Puas yog Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb tsis muaj peev xwm hloov pauv tau lawv tej kev xav phem, tej tswv yim, thiab tej kev xav tiag tiag li? Qhov no yog ib qho teeb meem ntawm tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txawm hais tias lawv yuav nyob rau hauv pab pawg twg los xij, cov tawm tsam Khetos lub ntsiab tiag yog dab tsi? “Kuv yuav tsum sib tw! Sib Tw! Sib tw! Kuv yuav tsum sib tw kom tau ua tus siab tshaj plaws thiab muaj hwj chim tshaj plaws!” Qhov no yog cov tawm tsam Khetos tus moj yam; txhua qhov chaw uas lawv mus, lawv sib tw thiab ua kom tau lawv cov hom phiaj tiav. Lawv yog Ntxwvnyoog cov tub qhe, thiab lawv cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tus moj yam ntawm cov tawm tsam Khetos yog zoo li no: Lawv nrog tus uas ua tau lawv txoj hauj lwm zoo tshaj plaws, tus uas ntseeg Vajtswv los tau ntev lawm, tus uas muaj kev txawj tshwj xeeb, tus uas muaj txiaj ntsig rau cov kwv tij thiab cov muam hauv lawv qhov kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, tus uas yog neeg zoo, tus uas hais tau lus zoo rau ntawm cov kwv tij thiab cov muam, tus uas muaj ntau yam zoo sib tw. Muab sau zog hais ua lub ntsiab li no tias, txhua zaus uas cov tawm tsam Khetos nyob rau hauv ib pab tib neeg twg, qhov no yog yam uas lawv ib txwm ua. Lawv sib tw kom tau lub meej mom, sib tw kom tau lub koob lub npe, sib tw kom yog tus txiav txim siab kawg rau tej teeb meem thiab yog tus muaj hwj chim loj tshaj los txiav txim siab nyob rau hauv pab pawg, uas, thaum lawv muab tau lub hwj chim ntawd lawm, ua rau lawv zoo siab heev. Tiam sis lawv puas ua ib teg dej num dab tsi tiag tiag tom qab uas tau tej no tag lawm? (Tsis ua.) Lawv tsis yog sib tw rau tej no kom ua tau tes dej num tiag tiag. Lawv lub hom phiaj ces yog los thawb txhua tus kom poob qis xwb: “Leej twg quav ntsej tias koj ntseeg los sis tsis ntseeg nas? Hais txog qhov peev, kuv muaj ntau tshaj; hais txog kev hais lus, kuv yog tus hais tau zoo tshaj plaws; hais txog kev txawj ua hauj lwm, kuv yog tus txawj ua tshaj plaws.” Lawv sib tw rau txhua yam. Thaum cov kwv tij thiab cov muam xaiv lawv los ua tus thawj saib xyuas lawv, lawv nrog lawv tus kwv luag sib tw los ua tus txiav txim siab kawg, kom muaj hwj chim los txiav txim siab; yog tias pawg ntseeg muab lawv los ua tus coj qee txoj hauj lwm, lawv xav los ua tus txiav txim siab kawg txog qhov ntawd tias yuav ua li cas, thiab lawv cam lawv zaj, lawv cov tswv yim, thiab lawv tej kev txiav txim siab kom cia li yuav thiab kom cia li muab los ua qhov muaj tseeb. Yog tias cov kwv tij thiab cov muam yuav raws li lwm tus hais lawm, lawv yuav tsis cia qhov ntawd dhau mus li. Yog tias koj tsis ua raws li lawv hais, lawv yuav qhia rau koj paub tias leej twg yog tus thawj coj, kom koj mloog zoo li tias koj tsis tuaj yeem ua tau qhov ntawd yog lawv tsis pom zoo, thiab kom koj muaj lub siab xav tias yog koj tsis ua raws li lawv hais yuav muaj dab tsi los raug rau koj. Qhov ntawd yog qhov tias cov tawm tsam Khetos tus moj yam mas khav theeb, ntxim ntxub, thiab tsis tsim nyog kiag li. Yam uas nthuav tawm nyob rau hauv lawv yog ib qho uas tsis muaj kev ua neej kiag li thiab, tshaj ntawd ntxiv yog, tsis muaj kev to taub. Txhua yam uas nyob hauv lawv tus cwj pwm mas qhia tau tag nrho tias tsis muaj kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog hauv lawv tej kev ua hlo li. Lawv yuav tsis lees txais yam uas koj hais; txawm hais tias koj yuav hais yog npaum li cas los xij, lawv yuav tsis ua raws li tej lus ntawd kiag li, ces koj kawg tws kev. Tib lub hauv paus ntsiab lus uas lawv tuaj yeem lees txais ces yog, txawm hais tias lawv yuav nyob rau pab pawg twg los xij, yog tias lawv tuaj yeem tau txais lub meej mom thiab lub koob npe uas yog yam lawv ntshaw lawm, mas lawv lub siab thiaj li yuav kaj: Lawv ntseeg tias, qhov no yog qhov muaj nuj nqis ntawm lawv txoj kev ua muaj nyob. Txawm hais tias lawv yuav nyob rau pab pawg twg los xij, lawv yuav tsum qhia tib neeg txog “txoj kev kaj” thiab “txoj kev sov siab” uas lawv muaj, lawv tej txuj ci tshwj xeeb, thiab lawv tej kev tshwj xeeb. Thiab nws yog vim lawv ntseeg tias lawv tshwj xeeb tias lawv ib txwm txawj xav tias tib neeg yuav tsum saib taus lawv dua lwm tus, tias lawv yuav tsum tau txais tib neeg tej kev txhawb nqa thiab kev qhuas, tias tib neeg yuav tsum hwm lawv, pe hawm lawv—lawv xav tias txhua yam no yog lawv txoj kev ntshaw. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj teeb meem ntau lov? Txoj kev xav yuav qhia tias thaum muaj qee yam tshwm sim, tib neeg yuav tsum mloog tus uas hais yog, tus uas nws cov lus muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tuam tsev mas yuav tsum mloog, tias tib neeg yuav tsum yuav tus uas nws cov tswv yim yog mus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb—tiam sis yog tias txoj kev xav kov yeej, tib neeg yuav tsis hloov lawv cov tswv yim, yog li ntawd lawv yuav ua li cas? Lawv poob siab, thiab ua txhua yam los tiv thaiv thiab qhia lawv cov tswv yim thiab cov lus lawv hais, ua txhua yam li lawv ua tau kom lwm tus ntseeg, kom ua rau cov kwv tij thiab cov muam mloog lawv hais thiab yuav raws li lawv hais. Lawv tsis xav txog tias cov lus uas lawv hais yuav cuam tshuam txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev li cas yog tias tib neeg yuav raws li lawv hais lawm; qhov ntawd yeej tsis nyob rau hauv lawv txoj kev xav li. Lawv tsuas yog xav tias, “Kuv yuav ua li cas muaj ntsej muag yog tias tib neeg tsis yuav raws li cov lus kuv hais zaum no? Yog li ntawd, kuv yuav tsum tau sib tw—sib tw kom tib neeg yuav raws li cov lus kuv hais.” Qhov ntawd yog qhov uas lawv xav thiab ua txhua txhua zaus—thiab qhov no ces yog kiag tus moj yam ntawm ib tug tawm tsam Khetos ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ib qho ntawm tej yam ntxwv uas pom meej meej ntawm lub ntsiab tseeb ntawm ib tug tawm tsam Khetos ces yog qhov hais tias lawv zoo li cov uas yuav raws lawv siab nkaus xwb los tswj kav raws lawv siab nyiam: Lawv tsis mloog leej twg hais li, lawv saib tsis taus txhua leej txhua tus, thiab qhov uas lwm leej lwm tus hais, ua, tej tswv yim lawv muaj, lwm tus tej kev xav, lwm tus tej dag zog—ces nyob rau qhov lawv pom mas, tag nrho tej ntawd yeej zoo tsis paum lawv li. Nws zoo nkaus li yeej tsis muaj leej twg uas yuav zoo txaus los koom ua tej uas lawv xav ua, los sis yeej tsis zoo tsim nyog yuav sab laj rau, los sis muab tswv yim li—qhov ntawd ces yog hom moj yam ntawm ib tug tawm tsam Khetos. Ib txhia neeg hais tias qhov no yog kev coj phem xwb—nws yuav ua cas yog qhov kev coj phem uas muaj nyob txhua txhia qhov chaw mas? Qhov no ces yeej yog tag nrho ib tug moj yam phem; hom moj yam no mas heev tshaj plaws li. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias lawv tus moj yam mas heev tshaj plaws li no mas? Cov tawm tsam Khetos xav txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, nrog rau tej uas zoo tshaj rau pawg ntseeg, ua lawv tus kheej tug tag nrho, ua yam khoom ntawm lawv ntiag tug uas yuav tsum raug tswj tuav los ntawm lawv, yam tsis muaj ib tug twg los cuam tshuam li. Thiab yog li ntawd ces tib qho uas lawv xav txog thaum ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ces tsuas yog qhov uas zoo tshaj rau lawv tus kheej, lawv tus kheej lub koob meej thiab meej mom xwb. Lawv tsis lees txais cov uas, qhov lawv pom ces, yog ib qho kev phom sij rau lawv lub koob meej thiab lub koob npe; lawv caij tsuj thiab cais cov ntawd tawm. Lawv yeej tseem cais thiab caij tsuj cov neeg uas muaj txiaj ntsim thiab zoo phim ua qee yam dej num tshwj xeeb thiab. Lawv yeej tsis ua twb zoo xav ib qho me me txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li, los sis txog qhov uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev li. Yog ib tug neeg twg yog ib qho kev phom sij rau lawv lub meej mom, tsis nyoo zwm rau lawv, tsis quav ntsej txog lawv, ces lawv muab nws cais tawm thiab txav deb nws. Lawv tsis pub nws koom tes nrog lawv, thiab muab hais kiag ces lawv tsis pub nws ua ib teg dej num tseem ceeb los sis tsis siv nws rau ib qho dab tsi tseem ceeb nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv lub hwj chim. Tsis hais tej uas cov neeg no ua yuav zoo npaum li cas los sis lawv yuav ua tau tej yam loj npaum li cas rau Vajtswv lub tsev li, cov tawm tsam Khetos yeej muab npog cia, muab ua kom me, tsis pub tshwm rau tej kwv tij thiab nkauj muam pom li, thiab tsis pub lawv paub li. Dhau qhov ntawd, cov tawm tsam Khetos hom muab cov neeg no tej yam uas ua tsis tau thiab lawv tej kev qias vuab tsuab coj los hais rau ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv hais tias cov neeg no mas khav theeb, hais tias lawv mas ua kub ua ntxhov rau tej neeg thiab tej teeb meem xwb, hais tias lawv yeej txhaum rau tej kev ntxeev siab rau tej yam uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv lub tsev, hais tias lawv pab cov sab nraud tab sis tsis pab cov ntawm Vajtswv lub tsev, hais tias lawv mas ruam kawg, thiab ntau yam ntxiv mus. Lawv nrhiav txhua yam lus keb los cais thiab caij tsuj cov neeg no. Qhov tseeb, ib txhia ntawm cov neeg no yeej muaj ib qho txuj tshwj xeeb, thiab ib txhia ces tsuas muaj tej yam tsis zoo me me xwb. Muab saib tag nrho, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib teg dej num, lawv yeej coj tau raws li tej keeb laj fai rau cov uas ua ib teg dej num. Tab sis qhov uas cov tawm tsam Khetos pom ces, lawv xav hais tias, “Kuv yeej yuav tsis uv tej no kiag li. Koj xav tau ib teg dej num hauv kuv thaj chaw tswj fwm, los sib tw nrog kuv. Qhov ntawd ces tsis muaj hnub yuav tshwm sim tau li, tsis txhob xav txog nws hlo li. Koj muaj peev xwm tshaj kuv, txawj hais lus tshaj kuv, muaj kev kawm tshaj kuv, thiab nrov npe tshaj kuv. Kuv yuav ua cas mas yog koj txeeb kuv lub meej mom lawm nas? Koj xav kom kuv ua hauj lwm nrog koj lod? Tsis txhob xav txog nws kiag li os!” Lawv puas ua twb zoo xav txog qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev mas? Tsis xav li. Tag nrho tej uas lawv xav ces yog yuav ua cas thiaj li tuav tau lawv tus kheej lub meej mom xwb, ces lawv xum tsim kev phom sij rau qhov uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev dua li qhov uas siv cov neeg no. Qhov no yog kev cais tawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cob qhia cov neeg ruam uas tsis muaj ib qho peev xwm li, cov neeg ua tsis txawj dab tsi li, txib mus los yooj yim, ntxias li cas los tau, thiab tsis paub dab tsi, cov neeg uas tsis muaj kev ntse, cov uas tsis txawj xav rau lawv tus kheej, cov uas tsis to taub qhov tseeb—cov ntawd yog tib co uas lawv cob qhia xwb. Cov tsis ntseeg muaj ib qho lus hais tias: “Kuv xum cab ib tug neeg tiag tus nees, thiab tuav nws tus nplawm rau nws, dua li qhov uas ua tus poj koob yawm txwv rau ib tug neeg tub nkeeg.” Tab sis cov tawm tsam Khetos mas yog qhov rov qab ntawm qhov ntawd lawm: Lawv ua tej poj koob yawm txwv rau cov neeg tub neeg ntag. Qhov no tsis yog kev tshwm sim ntawm kev tsis txawj dab tsi li thiab lod? Piv txwv li, lawv hais txog ib tug uas tsis khav theeb, thiab muaj peev xwm pab tau thiab. Thaum koj nug lawv hais tias tus neeg no ho to taub qhov tseeb li cas, ces lawv hais tias, “Lawv yeej to taub siv tau lawm thiab, lawv yeej muaj me ntsis peev xwm thiab.” Qhov tseeb, tus neeg uas lawv hais txog ntawd khiav nkaum thaum lawv ntsib ib qho teeb meem me me, lawv tsis muaj kev ntseeg li. Ntawm cov neeg zoo li ntawd, yeej muaj cov uas tsis to taub qhov tseeb, cov uas tsis to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig, cov uas tsuas yws ntsiag to tas mus li xwb, thiab cov uas ua yuam kev tas mus li xwb. Lawv yog ib pab niag neeg ruam, cov tawm tsam Khetos yog lawv cov poj koob yawm txwv, thiab lawv yog cov uas lawv cob qhia ntawd ntag. Cov no yog cov neeg uas cov tawm tsam Khetos cob qhia thaum lawv rais los ua “cov thawj coj” hauv Vajtswv lub tsev lawm, thiab ces qhov teeb meem ntawd tseem tsis tab kaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab lod? Lawv yeej tsis xam cov neeg uas muaj peev xwm me ntsis xwb, cov uas muaj peev xwm to taub qhov tseeb me ntsis, cov uas caum nrhiav qhov tseeb, cov uas xyaum ua raws qee qhov tseeb, thiab cov uas ua tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li. Vim li cas ho zoo li ntawd? Cov neeg zoo li ntawd yuav tsis muaj hnub ua lawv cov qhev thiab cov caum lawv qab li, lawv yuav tsis muaj hnub yuav ua raws lawv tej lus txib lus nthe li, yog li ntawd lawv thiaj li cob qhia ib co neeg uas tsis ntse, txaj txaj muag, tsis paub dab tsi, ruam ruam, qeeb qeeb, thiab cov uas yeej tsis txawj xav rau lawv tus kheej hlo li—qhov no yog cov niag khoom seem txeej uas lawv cob qhia. Qhov no puas yog txoj kev ua kom muaj txiaj ntsim rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev mas? Tsis yog li. Thiab lawv puas ua zoo xav txog qhov no mas? Lawv ho xav txog dab tsi mas? “Kuv nrhiav leej twg los tau uas kuv ua hauj lwm tau nrog rau thiab ua ke tau, leej twg los xij uas ua rau kuv hnov zoo li kuv tseem ceeb, thiab muaj peev xwm ua kom lwm tus pom tias kuv tej kev coj kev xav.” Lawv pab neeg ces yog ib co neeg ruam uas tsis to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig xwb. Lawv tsis muaj ib tug nrhiav qhov tseeb thaum lawv muaj ib qho teeb meem li, lawv tsis muaj ib tug to taub qhov tseeb li, lawv tsis muaj ib tug uas yuav ua txhua yam raws li tej keeb laj fai ntawm qhov tseeb li. Txawm li cas os xij, muaj ib yam uas cov tawm tsam Khetos nyiam txog lawv: Thaum cov neeg zoo li ntawd ntsib ib qho teeb meem, lawv nrhiav cov tawm tsam Khetos thiab ua li lawv hais xwb. Qhov no yog qhov keeb laj fai uas cov tawm tsem Khetos nrhiav tau neeg los ua hauj lwm nrog rau. Lawv nrhiav tau ib pab niag ruam, ib pawg niag khoom seem txeej, los ua hauj lwm thiab hnia lawv txhais taw—thiab thaum kawg, ces ib co ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiaj li raug khuam tseg lawm. Qhov zoo tshaj rau pawg ntseeg thiab qhov khiav ceev ntawm tes hauj lwm raug cuam tshuam lawm, tab sis cov neeg no yeej tsis paub li ntawd li, thiab tseem hais tias, “Qhov ntawd tsis yog kuv tes dej num.” Yog txhua tus hais tias qhov no tsis yog lawv tes dej num, ces ho yog leej twg tes mas? Yog tsis muaj leej twg lees qhov dej num thaum ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, ces lawv tseem ho mloog tej lus qhuab qhia los tau ntau lub xyoo no ua dab tsi mas? Qhov tseeb ces yeej nyob kiag ntawm lawv qhov muag, tab sis lawv tseem tsis paub tej ntawd li thiab. Hom neeg no yog neeg dab tsi? Qhov tseem ua pov thawj qhia hais tias cov neeg uas cov tawm tsam Khetos xaiv yog cov tsis zoo; lawv tsis lees txais qhov tseeb. Cov tawm tsam Khetos txhob txwm koom tes nrog cov neeg ruam, cov neeg phem ntxim ntxub, thiab cov neeg tsis-zoo-dab tsi li uas tsis lees txais los sis tsis nyiam qhov tseeb. Lawv ntxias lawv los, hais lus ntxias lawv tus kheej nrog lawv txog ntua thaum lawv xav ib yam, nyob sib ti lawm, ces lawv sib haum ua ke lawm. Qhov no yog dab tsi? Nov tsis yog ib pab niag tawm tsam Khetos xwb lod? Thaum koj hloov lawv cov “poj koob yawm txwv,” ces lawv cov xeeb leej xeeb ntxwv uas muaj siab npuab ntawd tawm tsam, lawv ntaus nqi phem, thiab hais tias tus Nyob Saud mas coj tsis ncaj, thiab sib sau ua ke los tiv thaiv lawv. Ib co tawm tsam Khetos yog cov nkim ub nkim no uas tsis muaj ib qho peev xwm tseem ceeb li, tab sis muaj ib yam txog lawv: lawv txoj kev ntshaw meej mom. Tsis txhob xav hais tias tsis muaj peev xwm thiab tsis muaj kev kawm, ces lawv yuav tsis ntshaw meej mom; qhov ntawd yuam kev lawm, thiab nws qhia tau kom pom hais tias koj tsis tau to taub kom thoob txog lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos. Leej twg los xij uas yog ib tug tawm tsam Khetos yeej nyiam lub meej mom. Vim cov tawm tsam Khetos tsis muaj peev xwm ua hauj lwm ua ke nrog leej twg li, lawv ho muaj peev xwm cob qhia tau ib co niag qe lwj thiab neeg hnia ko taw li cas mas? Lawv puas xav ua hauj lwm ua ke nrog cov neeg zoo li ntawd? Yog lawv yeej ua tau hauj lwm ua ke nrog cov neeg no tiag, ces cov lus no yeej tsis muaj tseeb li. Lawv tsis muaj peev xwm ua hauj lwm nrog ib tug neeg twg li—thiab qhov “ib tug neeg twg” ces yeej suav cov neeg uas lawv cob qhia tib si. Yog li ntawd lawv ho ua dab tsi los cob qhia cov neeg ntawd mas? Lawv cob qhia ib pab neeg uas txib yooj yim thiab dag ntxias yooj yim, cov uas tsis muaj peev xwm xav rau lawv tus kheej, cov uas ua txhua yam uas lawv raug hais kom ua, cov uas ua hauj lwm nrog lawv los tiv thaiv lawv lub meej mom. Tiv thaiv lawv lub meej mom yam tsis muaj dab tsi pab li mas yuav nyuab zog, tsis yooj yim kiag, thiab ces lawv thiaj li cob qhia ib pab neeg—ib pab uas, qhov lawv pom ces, xav hais tias yog “cov muaj kev ntseeg loj”—cov uas zoo siab hlo tiv kev txom nyem thiab muaj peev xwm tiv thaiv “qhov uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv lub tsev.” Lawv ib leeg twg ua ib teg dej num txawv, thiab lawv mus nug los sis sab laj rau cov tawm tsam Khetos txhua zaum uas lawv ntsib ib qho teeb meem. Lawv xav hais tias ua hauj lwm ua ke nrog tib neeg ces yeej yog li no ntag. Tab sis puas yog mas? Lawv nrhiav tau ib pab neeg los txib, los ua lawv tes hauj lwm kom tiav, los tuav lawv lub meej mom kom ruaj khov. Qhov no tsis yog kev sib koom tes—nws yog kev khiav lawv tus kheej qhov dej num xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tawm tsam Khetos mas ua raws lawv siab nyiam thiab siv hwj chim tswj, yeej tsis sib qhia nrog lwm tus li, thiab yuam kom tib neeg mloog lawv lus xwb. Tej no yog ib hom cwj pwm, ib co cwj pwm uas puav leej muaj nyob rau hauv tib tug yeeb yam. Ces nws hais tau hais tias txawm cov tawm tsam Khetos yuav ua dab tsi los xij, txawm lawv yuav txiav txim siab los sis npaj dab tsi los xij, lawv yeej tsis qhia tej no rau lwm tus li, yeej tsis hais kom haum nrog lwm tus li, thiab yeej tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus rau kev ua hauj lwm thiab kev xyaum ua li. Dhau qhov ntawd, lawv yeej tsis qhia tib neeg hais tias vim li cas lawv ho ua li ntawd li; tib neeg ces yeej paub tsis meej hlo li, tab sis yuav tsum tau ua li cov tawm tsam Khetos hais xwb. Yog muaj leej twg nug dab tsi, los cov tawm tsam Khetos yeej tsis xav qhia los sis piav qhia li, tab sis muab tej xwm txheej ntawd tswj tag nrho cia rau hauv ib qho xwm txheej twg xwb—thiab qhov xwm txheej ntawd yog dab tsi? Nyob rau hauv qhov xwm txheej no, yeej tsis muaj leej twg muaj cai paub li; cov tawm tsam Khetos ua raws lawv siab nyiam, thiab qhov uas lawv ntseeg hais tias yog lawm ces yuav tsum tau ua komtag nrho xwb, tsis muaj ib tug twg yuav muaj cai nug dab tsi li, los sis paub dab tsi li, haj yam tsis hais txog qhov uas yuav muaj kev koom tes nrog lawv ua hauj lwm li. Tib neeg ces tsuas ua tau li qhov uas lawv raug hais kom ua xwb. Cov tawm tsam Khetos ho pom li cas txog qhov no? “Vim nej xaiv kuv los ua tus thawj coj lawm, yog li ntawd ces nej nyob hauv kuv txoj kev tswj, thiab nej yuav tsum ua li kuv hais. Yog nej tsis ua li kuv hais, ces txhob xaiv kuv xwb—yog nej xaiv kuv, ces nej yuav tsum ua li kuv hais! Kuv tib leeg xwb thiaj li yog tus txiav txim siab txog qhov peb yuav ua.” Yog li ntawd, raws li qhov lawv pom, ces qhov kev sib txheeb ntawm lawv thiab cov hauv qab uas caum lawv qab ntawd ho yog dab tsi? Lawv yog cov uas txib, thiab cov hauv qab lawv ntawd mas yeej tshuaj xyuas tsis tau hais tias seb tej lawv hais ntawd puas yog los sis tsis yog li, los sis lawv yeej cem tsis tau, saib qhov sib txawv tsis tau, nug tsis tau los sis tsis ntseeg lawv tsis tau hlo li, los sis nug tsis tau txog ib yam dab tsi li—tsis muaj ib yam ntawm tej no uas yuav pub ua tau li. Thaum twg los xij uas ib tug tawm tsam Khetos muab ib qho phiaj xwm, ib zaj lus, los sis ib lub tswv yim ua tej yam coj los hais qhia rau sawv daws, mas txhua tus yuav tsum npuaj teg txais yuav nkaus xwb; yeej tsis pub nug hlo li. Tseem tsis muaj tej yam kev qhuab yuam nyob rau hauv no thiab lod? Kev ua raws tus kheej siab thiab siv hwj chim tswj. Qhov no yog hom moj yam twg? (Kev phem lim hiam.) Los ntawm qhov kev pom lub ntsiab saum npoo ntawm kab lus “kev ua raws tus kheej siab thiab siv hwj chim tswj,” ces “kev ua raws tus kheej siab” txhais tau hais tias lawv cov lus ces yuav tsum ua raws xwb, thiab “siv hwj chim tswj” txhais tau hais tias tom qab thaum uas lawv tus kheej nkaus xwb tau txiav txim thiab txiav txim siab tag lawm, ces txhua tus yuav tsum tau ua raws, thiab tsis pub ib tug twg muaj kev pom los sis tej tswv yim txawv li, los sis muaj lus nug hlo li. Lawv ua raws tus kheej siab thiab siv hwj chim tswj ces txhais tau hais tias thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv tus kheej kiag yeej tsis ua twb zoo xav thiab txiav txim siab tias yuav ua li cas; lawv txiav txim siab tej ntawv ntawm lawv tus kheej xwb, ua yam ntsiag to, yam tsis xam muaj ib tug neeg twg li. Tsis muaj lwm tus neeg li, txawm yog kiag lawv cov neeg koom ua hauj lwm los sis cov thawj coj siab tshaj lawv, yuav txiav txim siab tau txog qhov uas yuav ua dab tsi ntawd li. Qhov ntawd ces yog lub ntsiab ntawm “kev ua raws tus kheej siab thiab siv hwj chim tswj” ntag. Thiab lub hauv paus ntsiab lus txog txoj kev ntseeg thiab tej txheej txheem kab ke coj ua ntawm cov neeg zoo li ntawd ho yog dab tsi tiag? Thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv pib ua zoo xav hauv lawv lub siab, lawv xav li ub li no hauv lawv lub hlwb—tab sis qhov uas lawv xav ntawd, yeej tsis muaj leej twg paub li. Thiab vim li cas ho tsis muaj leej twg paub li? Vim lawv tsis hais dab tsi li. Ib txhai mas hais tias vim lawv tsis nyiam tham lus. Puas yog li ntawd mas? Qhov no tsis yog ib qho teeb meem ntawm tus yam ntxwv; lawv tsis hais dab tsi li vim lawv txhob txwm tsis qhia koj xwb. Lawv xav ua lawv ib leeg xwb; lawv xam rau lawv tus kheej hais tias lawv tsim nyog ua dab tsi. Lawv ho xam dab tsi thiab? Qhov no ces muaj feem cuam tshuam txog lawv tej kev ntshaw, lub meej mom, kev muaj ntsej muaj muag, thiab lub koob npe; lawv xam tag nrho tej no, thiab hais rau lawv tus kheej hais tias, “Yuav ua cas kuv thiaj li yuav nrhiav tau ib txoj hau kev los tuav kuv lub meej mom kom ruaj, los txwv cov hauv qab kuv kom tsis txhob pom tshab plaws kuv, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, zais tej no kom tus Nyob Saud txhob pom? Qhov no tsis yog ib teg dej num yooj yim li. Yog kuv ntsib ib qho teeb meem thiab qhia qhov teeb meem no rau cov kwv tij thiab nkauj muam hauv qab kuv yam tsis ua zoo xav, ces txhua tus yuav pom tshab plaws kuv, thiab tom qab txhua tus pom lawm, lawv yuav ua ncauj ntau thiab hais qhia rau tus Nyob Saud, tus uas tej zaum yuav muab kuv tshem tawm, yog zoo li ntawd ces kuv yuav tuav tsis tau kuv lub meej mom lawm. Tshaj qhov ntawd, yog kuv pheej qhia lwm tus tas mus li, ces kuv qhov nyuag peev xwm me me no tseem yuav tsis raug muab qhia tshwm rau sawv daws paub thiab lod? Yog li ntawd, ces tib neeg tseem yuav tsis saib tsis taus kuv thiab lod?” Nej xav hais tias nws yog ib qho zoo los sis ib qho phem rau tib neeg pom tshab plaws lawv tiag tiag mas? Qhov tseeb, rau cov uas ncaum nrhiav qhov tseeb, cov uas coj ncaj ncees, qhov kev poob ntsej muag los sis koob npe me me, cia tib neeg pom tshab plaws lawv, ces tsis muaj teeb meem dab tsi rau lawv li; zoo li lawv yeej tsis hnov dab tsi txog tej ntawd li, los sis tsis nco ras txog tej ntawd li; lawv tsis muab tej ntawd xam ua qhov tseem ceeb luaj twg. Cov tawm tsam Khetos, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, mas yog kiag fab ntxeev ntawm qhov ntawd ntag: Lawv tsis caum nrhiav qhov tseeb, thiab lawv xam lawv tus kheej lub meej mom, thiab lwm tus tib neeg qhov kev xam pom thiab tus yam ntxwv rau lawv, mas tseem ceeb tshaj lawv tus kheej txoj sia lawm thiab. Yog hais tias muab kub ntiav lawv, thiab kom lawv yuav tsum hais qhov tseeb, kom hais txog qhov xwm txheej muaj tiag, zaj keeb kwm sab hauv, lawv puas yuav kam txais qhov kev ntiav ntawd? Yog muab ib qho kub me me ntiav lawv, lawv yuav xav hais tias tsis tsim nyog li; lawv yuav tsis kam txais qhov kev sib pauv luam ntawd tab sis yeem muab txoj kev ua txuj ntawd coj los hnav ntxiv mus xwb, hais tias “Peb cov ntseeg Vajtswv yeej tsis nyiam nyiaj txiag li, peb nyiam qhov tseeb xwb.” Yog muab kub ntau los ntiav lawv, tej zaum lawv yuav lam hais ob peb yam nyuag uas muaj tiag kom ntxias tau nyiaj xwb, ces yuav rov ua li qub lawm, yeej tsis hloov ib qho me me li. Qhov no ces yog qhov uas hais tias “Ib tug tsov txaij ces yeej hloov tsis tau nws qhov txaij ntawd li.”

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Coj Txawv Txawv thiab Ua Ntau Yam Zais Ntshis, Lawv Tsis Muaj Qab Hau Dab Tsi thiab Siv Hwj Chim Tswj, Lawv Yeej Tsis Sib Qhia Nrog Lwm Tus Li, thiab Lawv Yuam Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tawm tsam Khetos muaj tib tug moj yam li tus thawj tub txib qaum ntuj. Tus thawj tub txib qaum ntuj hais tias, “Lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam yog kuv tsim tawm los, thiab noob neej nyob rau hauv kuv txoj kev tswj fwm,” thiab yog li ntawd nws thiaj li ua rau noob neej muaj tus cwj pwm phem thiab qias vuab tsuab raws siab nyiam lawm. Kiag thaum cov tawm tsam Khetos los muaj hwj chim lawm, lawv hais tias, “Nej sawv daws yuav tsum ntseeg thiab caum kuv qab. Kuv tuav lub hwj chim lawm, kuv hais li cas ces ua li ntawd xwb, yog li ntawd ces los hais kuv thaum muaj dab tsi tshwm sim, thiab nqa pawg ntseeg cov nyiaj los rau kuv.” Lwm tus hais tias, “Vim li cas peb ho yuav muab qhov ntawd rau koj mas?” “Vim kuv yog tus coj—kuv muaj lub hwj chim los tuav tej xwm txheej no, thiab kuv yog tus txiav txim siab yuav saib xyuas txhua yam!” Yog li ntawd lawv thiaj li saib xyuas txhua yam. Lawv tsis quav ntsej txog tsam tej kwv tij thiab nkauj muam tsis tau Vajtswv cov lus coj los noj thiab haus li, los sis tsam lawv tsis muaj tej lus qhuab qhia los sis tej phau ntawv li. Txawm li cas los xij, lawv tsuas quav ntsej txog qhov uas leej twg tuav nyiaj, muaj nyiaj pes tsawg, thiab yuav muab siv li cas xwb. Yog tus Nyob Saud nug seb pawg ntseeg tej nyiaj txiag muaj npaum li cas, tsis yog lawv yuav tsis kam muab cov nyiaj los xwb, lawv yeej tseem tsis pub tus Nyob Saud paub qhov tseeb li thiab. Vim li cas lawv thiaj li zais qhov tseeb ntawm tus Nyob Saud mas? Lawv xav nyiag nyiaj, xav tswj txhua yam—qhov ntawd puas yog qhov laj thawj mas? Cov tawm tsam Khetos mas ntshaw kom muaj khoom siv, nyiaj txiag thiab lub meej mom tshaj plaws li, thiab lawv ces qhov tiag yeej tsis zoo li qhov yus pom li thaum lawv hais tias “tam sim no kuv ntseeg Vajtswv, thiab kuv twb tsum tsis nrhiav tej khoom hauv ntiaj teb no lawm thiab twb tsum tsis ntshaw nyiaj lawm.” Lawv ces yeej tsis lam yog yooj yim li qhov yus pom li. Vim li cas lawv ho ua txhua yam uas lawv ua tau los nrhiav thiab tuav lub meej mom? Vim lawv lawv xav muaj los sis tswj thiab kav txhua yam uas lub meej momcoj los. Lawv mas tseem tseem yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj tiag tiag li, thiab lawv yeej ua tau raws nraim li lawv lub npe li tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj. Leej twg los xij uas nrhiav lub meej mom thiab rau siab ntso rau kev nplua nuj thiab nyiaj txiag ces yeej muaj ib qho teeb meem hauv lawv tus moj yam tiag tiag li. Qhov no tsis lam yog ib qho uas muaj ib tug moj yam ntawm tus tawm tsam Khetos xwb, yog li ntawd ces nws ho yog dab tsi mas? Ua ntej tshaj plaws, yog cia lawv tuav dej num rau ib txoj dej num, ces lawv yuav tsis pub lwm tus los cuam tshuam; ntxiv rau qhov ntawd, kiag thaum lawv tau ua tus saib xyuas ib qho dej num, ces lawv yuav nrhiav kev los khav, tiv thaiv, thiab txhawb nqa lawv tus kheej, ua kom lawv tau meej mom thiab rais mus ua tus siab tshaj plaws, tuav thiab txeeb kom tau lub meej mom; dhau qhov ntawd, thaum pom dheev ib qho khoom, ces lawv ntsia qhov muag qauj les tig mus ua txoj kev ntshaw kom tau, thiab lawv lub siab mas yeej ua hauj lwm hnyav, xav thiab muab lawv tus kheej nias qees rau nyiaj txiag. Tej no yog tag nrho tej ntaus cim ntawm ib tug tawm tsam Khetos. Lawv yeej tsis xav hais txog qhov kev sib tham txog qhov tseeb li, los sis nug seb tej kwv tij los sis nkauj muam nyob li cas lawm, los sis lawv muaj pes tsawg leej qaug zog los sis xav rau qhov tsis zoo, los sis txhua tus ua lawv tes dej num zoo li cas lawm; tab sis thaum hais txog nyiaj txiag, leej twg yuav pab nyiaj, pab pes tsawg, muab khaws cia rau qhov twg, tej no yog tej uas lawv mob siab rau tshaj plaws li. Qhov no yog ib lub cim thiab qhov cim ntawm ib tug tawm tsam Khetos.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txoj kev phem ntawm cov tawm tsam Khetos muaj ib tug yam ntxwv loj—kuv yuav qhia nej txog qhos lus zais ntawm qhov uas seb yuav nkag siab txog nws li cas. Qhov lus zais ces yog li no—ua ntej tshaj, tsis hais lawv tej lus los sis lawv tej kev ua li, lawv yeej piav tsis tau kom to taub rau koj li; koj yeej nyeem tsis tau lawv li. Thaum lawv tab tom hais lus rau koj, lawv qhov muag mas yeej ci quv rau ub rau no xwb, thiab koj yeej qhia tsis tau hais tias lawv tab tom xav txog tej tswv yim dag dab tsi li. Txawm yog kiag thaum zoo li lawv yeej “qhia siab dawb paug” thiab “coj ncaj,” los koj yeej tseem twm tsis tau lawv li. Koj muaj ib qho kev xav kiag nyob hauv koj lub siab, ib qho paub zem zuag tias zoo li muaj ib qho uas yeej xav tsis tawm hlo li nyob rau hauv lawv txoj kev xav, ib qho tob tob uas yeej piav tsis tau kom to taub li. Zoo li lawv mas muaj qee yam zais ntshis thiab txawv txawv kawg li. Qhov no yog thawj tug yam ntxwv, thiab qhov no xwb ces twb yog tus yam ntxwv phem lawm. Tus yam ntxwv thib ob ntawm cov tawm tsam Khetos txoj kev phem ces yog qhov uas lawv hais lus thiab coj tau yam niag txawj dag kawg nkaus li. Qhov kev txawj dag no ho pom nyob rau qhov twg? Nws yeej pom tau nyob rau ntawm qhov uas lawv mas txawj txhom lwm tus txoj kev xav kawg nkaus li, lawv tej lus mas hais tau mos muag thiab yog kawg; lawv txawj piav tej tswv yim tob tob thiab hais tau tej qhov yog kawg li, tej qhov uas lwm tus yeej pom hais tias siv tau yog muab saib raws li qhov uas lub siab nyiam, kev txawj xav thiab laj thawj, thiab lub tswv yim. Tab sis muaj ib qho uas koj yuav tsum paub: Tag nrho tej yam zoo zoo mloog uas lawv hais ntawd, ces lawv yeej tsis ua raws kiag li. Yog hais tias, muab piv txwv, lawv qhia koj hais tias yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg coj ncaj, yuav thov Vajtswv li cas thaum koj ntsib ib qho teeb meem, los sis yuav cia Vajtswv tswj koj lub neej li cas—ces tsuas saib seb lawv yuav ua li cas thaum lawv ntsib teeb meem xwb. Lawv tsuas vam khom rau lawv tus kheej lub tswv yim, lawv tus kheej txoj kev xav, thiab lawv tsuas vam khom rau lawv tus kheej qhov peev xwm, siv lawv lub hlwb xav, ua li ub li no xwb. Lawv ua txhua yam li ua tau los ua kom lwm tus neeg ua dej num rau lawv, los saib xyuas lawv tus kheej tej hauj lwm xwb. Qhov lawv tsis ua ces yog thov Vajtswv. Ntxiv rau qhov ntawd, lawv tsuas lam ua txuj hais txog qhov uas kom tib neeg yuav tsum lees txais thiab nyoo zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab kev npaj xwb, tab sis thaum ntsib kiag lawv tus kheej tej teeb meem lawm, thawj qhov lawv ua ces yog nrhiav kev tawm xwb. Lawv yeej tsis lees txais Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab kev npaj li—qhov tib neeg pom ces yog qhov hais tias lawv yeej tsis nyoo zwm nyob rau hauv lawv tej kev ua li tab sis tsuas sim nrhiav ib txoj kev tawm rau lawv tus kheej xwb. Qhov no yog sab phem ntawm cov tawm tsam Khetos, uas yog nyob rau sab tom qab ntawm lawv qhov kev txawj dag. Nyob rau hauv lawv tes hauj lwm, tej zaum mas lawv tseem khwv khwv tsaus ntuj ib tsam los sis tseem yoo mob thiab yoo dab ntub tib si, tab sis thaum lawv ntsib ib qho kev npaj los ntawm Vajtswv lub tuam tsev, ces lawv yeej tsis ua los sis muab coj los xyaum ua raws, thiab lawv tsis lees txais qhov tseeb li. Ib tug cwj pwm ntxiv uas lawv nthuav tawm ces yog qhov hais tias thaum cov kwv tij thiab nkauj muam hais tawm ib lub tswv yim uas lawv tsis pom zoo nrog rau, ces lawv cia li hais ub hais no tsis lees txais lub tswv yim ntawd li, hais rov hais rais xwb. Nws ua rau koj hnov zoo li lawv kuj siv koj lub tswv yim tiag tiag thiab; lawv muab sib qhia thiab sib tham nrog txhua tus li, tab sis txog thaum kawg, koj yeej tseem yuav tau ua li lawv hais xwb. Lawv yuav ua txhua yam los ua kom lwm tus tej tswv yim tsis muaj qab hau, los ua kom lwm tus pom zoo nrog lawv thiab uas li lawv hais xwb. Qhov no puas yog kev nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb mas? Lub hauv paus ntsiab lus uas lawv muab coj los xyaum ua raws no yog dab tsi mas? Nws yog ua kom txhua tus mloog thiab nyoo zwm rau lawv xwb, thiab hais tias mloog lwm tus neeg hais ces yeej tsis muaj hnub yuav zoo li mloog lawv hais li, hais tias lawv cov tswv yim mas yog cov zoo tshaj, qhov siab tshaj, thiab lawv tus kheej mas yog qhov tseeb thiab qhov lawv hais mas yeej yog tag nrho. Qhov no tseem tsis yog kev phem thiab lod? Tus yam ntxwv thib peb ntawm ib tug tawm tsam Khetos qhov kev phem ces yog qhov hais tias thaum twg los xij uas lawv ua tim khawv rau lawv tus kheej—ua tim khawv rau lawv tus kheej qhov kev zoo, tus nqi uas lawv tau them, thiab tej yam uas lawv ua tau zoo saum daim tawv uas txhua tus pom, los sis tej yam uas coj tau qee yamtxiaj ntsig los rau lwm tus nrog rau tej ntawd—txhua zaum uas lawv hais tej ntawd tag lawm, mas lawv xaus lus los ntawm qhov hais txog tej yam rau sab ntsuj plig kiag, xws li “Ua tsaug rau Vajtswv; qhov no ces yog Nws ua tag nrho,” ua rau koj pom hais tias lawv mas muaj peev xwm kawg, thiab tseem muaj peev xwm ua tim khawv tau rau Vajtswv, tab sis qhov tseeb, ces lawv tsuas yog ua tim khawv rau lawv tus kheej xwb thiab muab Vajtswv pov rau puag tom kawg xwb. Lawv yeej tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv ib qho me me li, tab sis tsuas siv qhov no ua ib lub cib fim los ua tim khawv rau lawv tus kheej nkaus xwb. Qhov no tseem tsis yog ib qho kev txawj ntxias dag los ntawm ib tug tawm tsam Khetos thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev phem thiab lod? Muaj peb qho ntawd los ua ib lub hauv paus, ces yeej nkag siab tau cov tawm tsam Khetos yooj yim kawg.

Muaj ib qho yam ntxwv loj ntawm cov tawm tsam Khetos ntxiv thiab, uas kuj yog ib qho ntawm qhov kev nthuav tawm txog lawv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb phem. Txawm lawv yuav tau mloog tej lus qhuab qhia thiab kev sib qhia, los sis koom rau hauv ib qho kevsib txoos—tsis hais lwm tus kwv tij thiab nkauj muam yuav sib qhia txog lawv tej kev paub txog lawv tus kheej, txog qhov kev lees txais qhov raug txiav txim, raug rau txim, raug saib xyuas, thiab raug qhuab qhia, txog kev ua tes dej num kom yog, txog qhov sawv khov kho rau ib qho chaw kom tsim nyog li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab txog kev tso lawv tej kev ntshaw koob hmoov tseg, cov tawm tsam Khetos tus yam ntxwv rau qhov no ho zoo li cas mas? Tsis hais lwm tus yuav sib qhia li cas los sis pes tsawg leej yuav tham txog lawv tej kev sib qhia li, cov tawm tsam Khetos yeej tsis hloov lawv lub zog txhawb siab mus nrhiav meej mom thiab koob hmoov hlo li. Yog vim li no, txhua zaus uas lawv tau ua hauj lwm tau ib ntus lawm, lawv suav tej yam uas lawv tau ua, tej yam kev pab cuam uas lawv tau muab rau Vajtswv lub tuam tsev, thiab tej xwm txheej dab tsi uas lawv tau daws rau cov kwv tij thiab nkauj muam lawm. Lawv yeej ib txwm xam yam ntsiag to, suav txhua yam nyob hauv lawv nruab siab, thiab sib cam nrog Vajtswv. Vim li cas lawv thiaj li sib cam txog tej no? Yog vim hais tias, nyob tob puag hauv lawv nruab siab, lawv lub hom phiaj hauv lawv txoj kev caum nrhiav thiab hauv lawv txoj kev ntseeg txij thaum pib los ces yeej ib txwm yog caum koob hmoov xwb. Tsis hais lawv yuav mloog tej lus qhuab qhia pes tsawg xyoo los sis lawv yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus npaum li cas li, lawv yeej yuav tsis tso lawv txoj kev ntshaw thiab lub zog txhawb siab kom tau txais koob hmoov tseg hlo li. Yog koj hais kom lawv ua ib tug raug tsim tawm los uas paub dej num thiab lees txais Vajtswv txoj kev cai thiab tej kev npaj, ces lawv hais tias, “Qhov ntawd tsis yog txoj kev yog, nws tsis yog qhov uas kuv tsim nyog caum nrhiav. Qhov uas kuv caum nrhiav ces yog, thaum kuv tau sib ntaus sib tua rau ntsug rog tag lawm, thaum uas kuv tau siv lub dag zog uas tim tsum thiab tau tiv txoj kev txom nyem uas tim tsum lawm, thaum kuv tau ua txhua yam raws li Vajtswv qhov qauv quag lawm, Vajtswv yuav muab hom phaj tshab dab tsi rau kuv, seb kuv puas yuav yog ib tug ntawm cov uas dim lawm, kuv yuav tau hom tes dej num dab tsi nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab kuv txoj hau kev kawg yuav zoo li cas.” Tsis hais koj yuav sib qhia li cas li, koj yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm tshem tau lub zog txhawb siab no thiab txoj kev ntshaw uas lawv zais ntawd pov tseg li. Lawv ces yog tib hom li Povlauj ntag. Tseem tsis muaj ib yam moj yam uas phem tsiv zais rau hauv yam kev phem no thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tawm tsam Khetos tus cwj pwm phem rau kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia mas yog tsis kam lees txais yuav los sis tsis lees paub qhov ntawd hlo li; txawm hais tias lawv tau ua rau cov kwv tij thiab cov muam thiab Vajtswv lub tuam tsev puas tsuaj ntau npaum li cas lawm los xij, lawv yeej tsis hnov tu siab ib qho me me los sis tias lawv tshuav ib qho nqi dab tsi li. Los ntawm qhov kev xam pom no ne, cov neeg tawm tsam Khetos puas muaj kev ua neej? (Tsis muaj.) Lawv tau ua rau cov kwv tij thiab cov muam lub neej thiab txhua kis txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev puas tsuaj loj heev—leej twg los yeej pom, thiab txhua tus uas pom qhov ntawd yuav hais tias qhov ntawd yog qhov yog—tiam sis cov tawm tsam Khetos tsis lees txais yuav los sis tsis lees paub qhov tseeb no li, lawv tawv ncauj tsis kam hloov pauv thiab tsis lees tias lawv ua yuam kev rau qhov teeb meem no lawm, tias lawv yog tus ris qhov no. Qhov no tsis yog ib qho qhia tias lawv ntxub qhov tseeb heev no lov? Qhov zoo li no yog covtawm tsam Khetos txoj kev ntxub qhov tseeb, qhov zoo li no yog txoj kev uas lawv ua rau tej teeb meem zoo li no. Qhov no puas yog qhov tsis mob siab rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, ntawm pawg ntseeg, ntawm cov kwv tij thiab cov muam? Yog tias lawv lees paub tias lawv tau ua rau tej kev ntshaw ntawm cov kwv tij thiab cov muam thiab Vajtswv lub tuam tsev puas tsuaj lawm, ces lawv yuav tsum tau lees txais lub luag hauj lwm, thiab tib lub sij hawm ntawd, lawv lub meej mom thiab lub koob npe kuj yuav raug puas tsuaj mus tiag tiag li—yog li ntawd lawv thiaj li txaus siab hlo tsis kam lees paub qhov ntawd; lawv yeej tsis lees paub qhov ntawd kiag li, tab txawm yog tias lawv lees paub qhov no hauv lawv lub siab los xij, lawv yeej tseem yuav tsis lees paub tawm rau sab nraud. Txawm hais tias yuav yog lawv txhob txwm tsis lees paub xwb los sis tsis yog, muab hais kom luv luv tias, ib qho uas hais txog tej yam zoo li no ces yog qhia tau meej heev tias cov tawm tsam Khetos ntawd lub ntsiab tseeb yog txoj kev ntxub ntxaug, thiab kev ua yeeb ncuab rau qhov tseeb; lwm qhov ntxiv thiab ces yog, lawv qhia tias cov tawm tsam Khetos saib lawv tus kheej tej kev ntshaw muaj nqis npaum li cas, thiab muaj ib tug cwj pwm txob thuam thiab tsis lees paub txog lub luag hauj lwm rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, thiab ntawm pawg ntseeg. Lawv tsis muaj kev ua neej li. Cov tawm tsam Khetos txoj kev zam tsis leg lub luag hauj lwm ntawd puas qhia txog cov teeb meem no? (Qhia.) Hais txog ib qho, qhov kev zam tsis leg lub luag hauj lwm ntawd ces sawv cev rau lawv tus cwj pwm uas ua yeeb ncuab rau qhov tseeb; hais txog lwm qhov ces yog, nws qhia txog qhov lawv tsis muaj kev ua neej. Txawm hais tias lwm tus neeg tej kev ntshaw yuav raug puas tsuaj ntau npaum li cas vim yog lawv xwb los xij, lawv yeej tsis hnov tu siab rau lawv tus kheej thiab yeej tsis muaj hnub raug teeb meem los ntawm qhov no li. Hom uas raug tsim tawm los no yog neeg dab tsi? Tab txawm lawv tsuas lees paub me me xwb, hais tias “Kuv tau muaj qee yam cuam tshua txog qhov no, tiam sis nws tsis yog kuv qhov txhaum tag nrho thiab” los xij, qhov no yeej tuaj yeem suav tau tias yog qhov muaj kev ua neej me ntsis, txawj xav me ntsis, thiab ua ib lub neej zoo—tiam sis cov tawm tsam Khetos ntawd yeej tsis muaj txoj kev ua neej ib qho me me li ntawd kiag li. Yog li ntawd nej yuav hais tias lawv yog dab tsi mas? (Tus dab phem.) Lub ntsiab tseeb ntawm cov tib neeg zoo li no yog tus dab phem. Lawv tsis pom qhov kev puas tsuaj loj tshaj plaws uas lawv tau ua rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, lawv yeej tsis muaj kev ntxhov siab ib qho me me li nyob hauv lawv lub siab li, los sis lawv yeej tsis cem lawv tus kheej, haj yam tsis xav tias tshuav nuj nqis. Lawv puas yog tib neeg mas? Qhov no tsis yog yam uas tsim nyog pom muaj nyob rau hauv cov tib neeg dog dig. Qhov no yog tus dab phem. Tab txawm tias koj twb tsis tau hais kom lawv lees leg lub luag hauj lwm rau yam uas lawv tau ua lawm tiam sis tsuas hais kom lawv lees qhov lawv ua yuam kev xwb los, lawv yeej tseem ua tsis tau, lawv yeej tseem tsis lees paub qhov no li. Lawv xav hais tias, “Yog tias kuv lees paub qhov no, ces tsis yog qhov no zoo ib yam nkaus li hais tias kuv ua tsis yog lawm xwb lov? Kuv puas tuaj yeem yog tus neeg uas ua tsis yog? Kuv yuav tsum yog tus yog, thiab zoo tshaj tas li xwb; qhov hais kom kuv lees paub ib qho ua yuam kev ntawd, tsis yog saib tsis taus kuv lov? Kuv yeej tsis ua ib yam dab tsi yuam kev li. Tab txawm tias qhov no yuav muaj qee yam cuam tshuam txog kuv los xij, kuv tsis tau tsim qhov teeb meem no, los sis kuv tsis yog tus saib xyuas qhov no kiag; kav tsij mus nrhiav tus uas koj xav tau, tiam sis tsis txhob los rau ntawm kuv. Txhua yam no kuv leg tsis tau lub luag hauj lwm rau qhov no, kuv tsis tuaj yeem lees qhov ua yuam kev no.” Lawv ua tsis tau qhov ntawd tab txawm koj hais kom lawv lees paub qhov lawv ua yuam kev xwb los xij; nws zoo li xav kom lawv tuag—cuag li, yog tias lawv lees paub qhov lawv ua yuam kev, lawv yuav raug teem txim thiab poob mus rau dab teb, thiab raug pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj. Muab sau zog hais ua lub ntsiab li no tias, txawm lwm tus tib neeg yuav hais los sis qhia li cas los xij, tab txawm tias cov tawm tsam Khetos qhuab yuam lawv tus kheej kom nyob ntsiag to thiab tsis txhob nrog cov neeg sab nraud sib cav los xij, tob puag hauv lawv lub siab mas lawv yeej tas zog sib tw, thawb rov qab, thiab tawm tsam. Lawv tawm tsam mus txog theem twg? Muaj ib co tawm tsam Khetos uas raug saib xyuas tau kaum lub xyoo dhau los no vim yog lawv tau ua qee yam yuam kev; kaum xyoo tom qab, thaum muab qhov ntawd coj los hais, los lawv yeej tseem tsis lees tias nws yog lawv qhov kev txhaum los sis ris lub luag hauj lwm; nees nkaum xyoo tom qab, thaum rov qab muab qhov ntawd coj los hais dua, los lawv yeej tseem ua txhua yam los tiv thaiv; peb caug xyoo tom qab, thaum muab qhov ntawd coj los hais dua ib zaug ntxiv, los lawv yeej tseem tsis tig ntawm lawv txoj kev los li: Lawv tas zog los daws thiab qhia tias lawv tus kheej yeej dawb huv, los tiv thaiv lawv tus kheej xwb. Tom qab peb caug xyoo lawm, los lawv yeej tseem tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov txog qhov teeb meem no, los lees txais qhov muaj tseeb no, los lees paub qhov lawv ua yuam kev li; lawv yeej tseem tsis nrhiav qhov tseeb es muab coj los xyaum ua thiab cov hauv paus ntsiab lus uas yuav tsum tau ua raws nyob rau hauv qhov teeb meem no; lawv lub siab yeej tseem muaj kev chim siab puv nkaus: Lawv xav tias cov kwv tij thiab cov muam ua rau lawv yuam kev thiab tias Vajtswv tsis to taub lawv; lawv xav tias Vajtswv lub tuam tsev yuav tsum thov txim rau lawv, tias tau ua ntau yam nyuaj rau lawv lawm, txhob txwm tsim teeb meem rau lawv xwb, thiab kom lawv ris lwm tus tej kev txhaum lawm. Cov tib neeg zoo li no puas hloov pauv tau? Lawv lub siab muaj kev ua yeeb ncuab, kev tawm tsam, thiab kev ntxub ntxaug rau yam zoo puv nkaus; lawv ntseeg tias qhov lwm tus los qhuab ntuas thiab qhuab qhia lawv rau qhov no mas yog ib qho saib tsis taus lawv tus cwj pwm, tias ua rau lawv txaj muag rau lawv lub koob npe, thiab ua rau lawv lub meej mom puas tsuaj loj tshaj plaws; yog li ntawd lawv thiaj li tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag txog qhov teeb meem no los thov Vajtswv thiab nrhiav los sis lees qhov lawv ua yuam kev, los sis lawv thiaj li tsis muaj ib tug cwj pwm uas muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab lees paub txog qhov lawv ua yuam kev, los sis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los lees txais qhov muaj tseeb no li—thiab yog tias lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov txog qhov teeb meem no, ces lawv yeej yuav ua li ntawd los tawm tsam lawv lub siab nyiam thiab tej kev tsis txaus siab, uas lawv yuav nthuav tawm rau Vajtswv kom Nws thiaj li yuav kho lawv kom zoo. Lawv xav kom Vajtswv qhia yam uas tau tshwm sim lawm, los txiav txim seb leej twg yog thiab leej twg tsis yog. Dab tsi ntxiv thiab, vim yog qhov teeb meem no, lawv thiaj li haj yam tsis ntseeg los sis tsis lees paub Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab; lawv tsis ntseeg thiab tsis lees paub qhov muaj tseeb uas qhov tseeb thiab Vajtswv kav siab tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab hauv pawg ntseeg. Qhov no yog qhov tshwm sim ua zaum kawg uas thaum cov tawm tsam Khetos raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia; lawv yeej tsis lees txais yuav qhov tseeb hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tsis hais lawv qhov xwm txheej yuav zoo li cas li, cov tawm tsam Khetos yeej xav tas mus li tias tus neeg dog dig no uas yog Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg no mas tsis tseem ceeb dab tsi rau lawv li, yog ib qho kev dawm tav lawv kev los paub Vajtswv. Lawv xav rau lawv tus kheej hais tias, “Kiag thaum uas tib neeg los ntsib Khetos kiag, Nws ua rau pom hais tias muab sib piv ces peb tsis tseem ceeb kiag li thiab qias vuab tsuab kawg nkaus li. Tsuav peb tsis los ntsib Khetos xwb, ces peb yeej dawb huv heev lawm, tab sis thaum peb los ntsib kiag Khetos lawm, ces peb hnov zoo li peb tus kheej mas tsis muaj dab tsi kiag li. Ua ntej ntsib Khetos, peb to taub ntau yam kawg nkaus, thiab peb tus yeeb yam mas zoo kawg nkaus. Tus Khetos no mas muaj teeb meem ntau dhau heev lawm.” Yog li ntawd lawv thiaj li ntseeg hais tias qhov zoo tshaj ces tsuas nyeem Txoj Lus Tshwm Sim hauv Cev Nqaij Daim Tawv kom ntau li ntau tau thaum lawv muaj sij hawm seem xwb. Tsis hais lawv yuav siv txoj hau kev dab tsi, los sis lawv qhov xwm txheej yuav zoo li cas li, qhov uas tshwm sim loj ntawm cov tawm tsam Khetos ces yog qhov uas lawv tsis kam lees qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg thiab qhov tseeb uas hais tias cov lus tawm hauv Khetos lub qhov ncauj los yog qhov tseeb. Cuag nkaus li tias qhov kev tsis lees paub lub ntsiab tseeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab qhov tseeb hais tias cov lus uas tawm hauv Khetos lub qhov ncauj los yog qhov tseeb ntawd yuav ua rau lawv muaj kev cia siab txog qhov kev cawm dim. Nyob rau lawv tus yeeb yam xeeb txawm, ces cov tawm tsam Khetos thiab Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg mas yeej xeeb los tsis sib haum li hluav taws thiab dej thiab yeej muab kho tsis tau kom rov sib haum li. Qhov uas cov tawm tsam Khetos no ntseeg ces yog, “Tsuav tseem muaj Khetos nyob xwb, ces yuav tsis muaj kev cia siab hais tias kuv hnub yuav los txog li, thiab kuv yuav raug kev phom sij los ntawm kev raug teem txim thiab raug tshem tawm, raug rhuav tshem thiab raug rau txim. Tab sis yog hais tias tus Khetos no tsis hais lus tawm li los sis ua Nws tes hauj lwm thiab tib neeg tsis hwm Nws, tej zaum tseem yuav txog kiag qhov uas nov qab Nws thiab muab Nws thawb ntiag mus rau puag tom qab hauv lawv lub siab, ces thiaj li yuav muaj ib lub cib fim rau kuv xwb.” Tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos ces yog qhov uas lawv yeej cia li tsis nyiam kiag li thiab ntxub Khetos kawg li; lawv muab lawv tus kheej piv rau Khetos nyob rau qhov uas seb lawv lub peev xwm luaj li cas thiab seb lawv qhov kev txawj siab li cas, thiab nrog Nws sib tw seb leej twg cov lus muaj hwj chim dua thiab leej twg muaj peev xwm dua. Ua tib yam nkaus li Khetos, lawv tseem sim qhia kom neeg pom hais tias Khetos, txawm tias zoo li ib tug tib neeg, los yeej tsis muaj qhov peev xwm los sis kev kawm li ib tug neeg dog dig li. Nyob rau txhua fab, ces cov tawm tsam Khetos npaj lawv tus kheej los tawm tsam Khetos thiab sib tw nrog Nws. Nyob rau txhua fab, ces lawv sim tsis lees qhov tseeb hais tias Khetos yog Vajtswv, qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, thiab qhov kev yug los ua neeg ntawm qhov tseeb. Nyob rau txhua fab, lawv rau siab ntso nrhiav kev los cheem kom Khetos txhob muaj kev tswj fwm tau cov kwv tij thiab nkauj muam, los txwv kom Nws cov lus tsis txhob tawg paj txi txiv nyob hauv lawv, thiab, dhau qhov ntawd, los txwv kom txhob muaj tej uas Khetos ua, cov lus uas Nws hais, thiab tej lus txib uas Nws txib tib neeg thiab tej uas Nws xav tau nyob rau hauv lawv kom tsis txhob tshwm sim tuaj nyob rau hauv lawv. Cuag nkaus li, muaj Khetos nyob, cov tawm tsam Khetos no yuav raug ntiab tawm rau ib cag thiab rais los ua pab neeg nyob rau hauv pawg ntseeg uas raug teem txim, raug tso pov tseg, thiab raug muab tso rau ntawm ces kaum uas tsaus ntuj nti. Los ntawm txhua yam kev tshwm sim, ces yeej pom tau hais tias cov tawm tsam Khetos lub ntsiab tseeb yeej ua yeeb ncuab rau Khetos ces lawv yeej tsis muaj qhov yuav rov kho tau kom sib haum li. Cov tawm tsam Khetos ces yug los yeej muaj qhov kev xav yuav cais lawv tus kheej tawm ntawm Khetos thiab sawv tawm tsam Nws, los tua kom yeej Khetos thiab ntaus kom Nws ntog, los ua kom tes hauj lwm uas Khetos ua tiav ntawd ploj mus, kom tiv thaiv tsis tau, thiab kom tsis txhob tawg paj txi txiv rau ntawm cov uas Vajtswv tau xaiv tseg lawm; tsis hais Khetos yuav ua dab tsi li, thiab Nws yuav ua hauj lwm nyob qhov twg li, lawv yeej xav kom tej ntawd puas tsuaj tag nrho yog tsis tawg paj txi txiv li. Tab sis thaum tsis muaj ib yam no mus raws lawv siab nyiam li, ces muaj txoj kev tsaus ntuj thiab kev nyuaj siab hauv lawv lub siab xwb; lawv xav tias tej no ces yog lub sij hawm ntawm txoj kev tsaus ntuj xwb thiab lawv hnub yeej tsis muaj hnub yuav los txog li. Lawv hnov zoo li lawv twb raug muab ntiab tawm rau ib cag lawm. Cov tawm tsam Khetos tej kev tshwm sim no puas qhia kom pom hais tias lawv lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev tawm tsam thiab kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv no yog tej yam uas lawv kawm los xwb? (Tsis qhia li.) Nyob rau qhov ntawd, ces nws yeej xeeb txawm nruab thiab los. Yog li ntawd, cov neeg uas yog cov tawm tsam Khetos ntawd yeej yuav tsis muaj hnub kam los lees txais qhov tseeb, kam zam rau Khetos li. Pom sab nraud tuaj, ces zoo li lawv yeej tsis tau hais los sis ua dab tsi li, thiab lawv los yeej muaj peev xwm ua li ub ua li no thiab tau txais yam ub yam no ib yam nkaus li sawv daws thiab. Tab sis thaum lawv muaj lub cib fim kiag, thaum uas lub sij hawm tig los txog kiag, ces tej xwm txheej ntawm cov tawm tsam Khetos qhov kev xeeb txawm tsis sib haum nrog Khetos yuav pib tshwm sim tuaj, thiab qhov tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos ntsug rog nrog Vajtswv thiab lawv qhov kev sib tawg nrog Vajtswv yuav tshwm sim kom pom meej zuj zus tuaj. Tag nrho tej no yeej tshwm sim dhau los nyob rau tej qhov chaw uas muaj cov tawm tsam Khetos nyob lawm, thiab yeej tau muaj ntau heev nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Muaj coob tus twb tau ntsib tau pom kiag lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Plaub)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov uas cov tawm tsam Khetos tsis lees paub Vajtswv txoj kev tshwj xeeb los twb yog vim lawv xav los ua Vajtswv thiab ntag. Povlauj cov lus yog cov lus uas lawv nyiam tshaj plaws: “Qhov kuv muaj txoj sia nyob los twb yog vim Khetos, qhov kuv muaj txoj sia nyob los twb yog vim Vajtswv, vim Vajtswv txoj sia es kuv thiaj li yog Vajtswv.” Lawv ntseeg tias, yog tias qhov kev xam pom no muaj tseeb, ces lawv muaj kev cia siab txog qhov kev yuav dhau los ua Vajtswv, txog qhov kev kav li vajntxwv, thiab txog qhov kev tswj kav tib neeg; yog tias qhov kev xam pom no tsis muaj tseeb, ces lawv tej kev cia siab txog qhov kev kav li vajntxwv thiab qhov kev dhau los ua Vajtswv ntawd raug puas tsuaj tag lawm. Muab hais kom luv luv tias, Ntxwgnyoog yeej ib txwm xav kom sib txig sib luag nrog Vajtswv—thiab cov tawm tsam Khetos los kuj xav ib yam nkaus thiab: Lawv los kuj muaj lub ntsiab tseeb no ib yam nkaus thiab. Piv txwv tias, nyob rau ntawm cov tib neeg uas caum Vajtswv qab, muaj cov tib neeg uas pheej txhawb nqa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws tas li, ua tim khawv rau Nws txoj hauj lwm thiab rau qhov txiaj ntsim uas txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus uas muaj nyob rau hauv tib neeg. Lawv qhuas txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua los cawm tib neeg, thiab lawv kuj qhuas tus nqi uas Vajtswv tau them lawm. Cov tawm tsam Khetos puas xav muaj kev xyiv fab rau txhua yam no, los sis lawv tsis xav muaj? Lawv xav muaj kev xyiv fab rau kev txhawb, kev qhuas, thiab kev txhawb nqa—kev qhuas los ntawm tib neeg los ntag. Thiab lwm yam tswv yim uas rhuav plhu ntsuav uas lawv xav tawm los yog dab tsi? Lawv xav kom tib neeg ntseeg lawv, vam khom rau lawv rau hauv txhua yam; nws yeej tsis ua li cas rau tib neeg los vam khom rau Vajtswv ib yam nkaus—tiam sis yog tias, thaum lub sij hawm uas lawv vam khom rau Vajtswv, lawv txoj kev vam khom rau cov tawm tsam Khetos ntawd haj yam tseeb, haj yam muaj tiag tiag, ces cov tawm tsam Khetos yuav zoo siab tshaj plaws li. Yog tias, thaum lub sij hawm uas koj qhuas Vajtswv thiab suav tej hmoov hlub uas Vajtswv tau muab rau koj lawm, koj kuj suav txhua yam kev qhuas ntawm cov tawm tsam Khetos, thiab hu nkauj qhuas lawv rau ntawm cov kwv tij thiab cov muam pom, tshaj tawm txhua yam lawv ua mus kom deb thiab dav, ces nyob hauv lawv lub siab lawv yuav zoo siab heev, thiab hnov txaus siab heev li. Yog li ntawd, hais los ntawm txoj kev xam pom txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tus tawm tsam Khetos ntawd, mas thaum koj hais tias Vajtswv muaj hwj chim, tias Nws ncaj ncees, thiab tias Nws muaj peev xwm cawm tib neeg, thaum koj hais tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj lub ntsiab tseeb zoo li no, tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li ua tau hom hauj lwm no, thiab yeej tsis muaj leej twg sawv tau Nws chaw los sis sawv cev Nws ua tau tej no, los sis yeej tsis muaj leej twg muaj lub ntsiab tseeb no thiab ua tej no: thaum koj hais li no, ces cov tawm tsam Khetos, hauv lawv lub siab, yeej tsis lees txais yuav cov lus no li, thiab tsis kam lees paub cov lus no li. Vim li cas lawv thiaj li tsis lees txais yuav cov lus ntawd li? Vim hais tias lawv muaj hom phiaj—qhov ntawd yog ib sab ntawm qhov teeb meem xwb. Lwm sab ces yog qhov tias lawv tsis ntseeg, los sis lawv tsis lees paub tias, lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum yog Vajtswv. Thaum twg ib tug neeg twg hais tias Vajtswv mas yog tib tug xwb, tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li ncaj ncees, ces lawv yuav hnov xeeb txob rau hauv lawv lub siab thiab yuav hais tawm tsam yam ntsiag to, hais tias: “Tsis yog lawm—kuv los kuj ncaj ncees ib yam nkaus thiab!” Thaum koj hais tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li dawb huv, ces lawv yuav hais tias: “Tsis yog lawm—kuv los kuj dawb huv ib yam nkaus thiab!” Povlauj yog ib tug qauv ntawm qhov no: Thaum tib neeg tshaj tawm Tswv Yexus Khetos txoj lus, hais tias Tswv Yexus Khetos tau muab Nws cov ntshav uas muaj nqis heev rau tib neeg ntiaj teb, tias Nws tau ua ib qho kev theej txhoj, thiab tau cawm tib neeg ntiaj teb txhua tus, thiab txhiv tib neeg ntiaj teb txhua tus dim los ntawm txoj kev txhaum—Povlauj xav li cas thaum hnov txog qhov no? Nws puas lees paub tias txhua yam no yog Vajtswv txoj hauj lwm? Nws puas lees paub tias Tus Uas muaj peev xwm ua tau txhua yam no yog Khetos, thiab tias tsuas yog Khetos xwb thiaj li ua tau txhua yam tiav? Thiab nws puas lees paub tias tsuas yog Tus Uas muaj peev xwm ua tau txhua yam no xwb thiaj li tuaj yeem sawv cev tau rau Vajtswv? Nws tsis lees paub. Nws tau hais tias: “Yog tias Yexus tuaj yeem raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, ces tib neeg los kuj tuaj yeem raug ntsia tau rau saum tus ntoo khaub lig ib yam nkaus thiab! Yog tias Nws tuaj yeem muab tau Nws cov ntshav uas muaj nqis heev, ces tib neeg los kuj tuaj yeem muab tau ib yam nkaus thiab! Ib qho ntxiv rau qhov ntawd, kuv los yeej qhia tau li no ib yam nkaus thiab, thiab kuv paub ntau dua Nws, thiab kuv tiv tau kev txom nyem! Yog koj hais tias Nws yog Khetos, ces kuv tsis tsim nyog hu ua Khetos thiab lov? Yog tias koj qhuas Nws lub npe dawb huv, ces kuv tsis tsim nyog raug qhuas thiab lov? Yog tias Nws phim hu ua Khetos, yog tias Nws tuaj yeem sawv cev tau rau Vajtswv, thiab yog tias Nws yog Vajtswv tus Tub, ces peb tsis yog thiab lov? Peb cov uas muaj peev xwm tiv kev txom nyem thiab them tau ib tug nqi, thiab cov uas ua tau hauj lwm hnyav thiab ua hauj lwm rau Vajtswv—peb tsis tuaj yeem dhau los ua tau Khetos thiab lov? Peb tsis tuaj yeem raug Vajtswv qhuas thiab hu ua Khetos thiab lov? Qhov no txawv ntawm Khetos li cas?” Muab hais kom luv luv tias, lawv tsis to taub Vajtswv txoj kev tshwj xeeb, thiab lawv tsis to taub yam uas nyob rau hauv txoj kev tshuaj xyuas zaum kawg, ntawm Vajtswv txoj kev tshwj xeeb yog dab tsi. Lawv ntseeg tias kev yog Khetos los sis kev yog Vajtswv mas yog qee yam uas ua los ntawm lub zog txuj ci thiab lub peev xwm, uas tsuas zoo li ib tug tib neeg yeej ib yam dab tsi los ntawm kev siv dag siv zog xwb. Tib neeg yuav tsis hu koj ua Khetos los ntawm qhov koj muaj Khetos lub ntsiab tseeb xwb; nws yog los ntawm tus tib neeg ntawd tus kheej lub dag lub zog, thiab los ntawm nws tus kheej lub peev xwm xwb: Tus uas muaj txuj ci tshaj thiab muaj peev xwm tshaj yog tus uas tau ua tus loj thiab yog tus hais lus tib neeg yuav. Qhov no yog lawv qhov laj thawj. Cov tawm tsam Khetos tsis lees paub Vajtswv txoj lus tias yog qhov tseeb. Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas hais txog rau hauv Vajtswv cov lus mas lawv tsis nkag siab li; lawv yog cov tsis txawj, cov tsis tshaj lij, cov tsis paub dab tsi li, yog li ntawd lawv cov lus tham ces tsuas yog cov lus ntawm cov tsis tshaj lij, cov lus uas tsis muaj kev to taub txog sab ntsuj plig xwb. Yog tias lawv tau ua hauj lwm li ob peb xyoos lawm, ces lawv xav tias lawv muaj peev xwm los tiv kev txom nyem thiab them ib tug nqi lawm, tias lawv tuaj yeem hais tej lus tsis muaj qab hau thaum lawv qhuab qhia, tias lawv twb tau kawm paub los ua tus neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus li cas lawm, thiab tuaj yeem dag tau lwm tus, thiab twb tau txais kev pom zoo ntawm ib txhia lawm—yog li ntawd lawv thiaj li ntseeg tias, raws ib qho uas tsim nyog, lawv muaj peev xwm txog qhov kev dhau los ua Khetos tau, txog qhov kev dhau los ua Vajtswv tau.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 5. Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis cawm cov uas muaj cov ntsujplig phem tes hauj lwm nyob rau hauv lawv los sis cov uas raug dab nkag rau lawm

Ntxiv Mus: 2. Leej twg yog ib tug thawj coj cuav los sis tus neeg saib xyuas cuav thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No